Skip to main content

Full text of "Aeschyli Choephoroi"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| (17 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΙ ι 

\ ΟϋΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΟΕΙΤΙΟΑ ΕΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ ΕΒΙΒΙΤ ΓΕΈΏΈΚΙΟπδ Η. Μ. ΒΙιΑΤΏΈ8, 

υ^,Β. υυΒυΝ, ρη.ο. ΒυοΑΡΕδτ, δΟΒΑίιβ δοο. ΐ'ΐτ. ατηβν. βτο. 

Μ.Α. ΟΧΟΝ. ΑΕΒΙδ 0ΗΒΙ8ΤΙ ΙΝ ΐΤΝΙΥΕΒδΙΤΑΤΕ 0Χ0ΝΙΕΝ8Ι ^υΟΝ^ΑΜ ΑΙ<υΜΝυ8. ΗΑΕΊδ δΑΧΟΝΠΜ, 

ΙΝ ΟΚΡΗΑΝΟΤΕΟΡΗΕΙ Ι.ΙΒΚΑΕΙΑ. 

ΜΏΟΟΟΧΟΙΧ. 
0-^<\•'χ•'Λη.^ 


^ 


οραεοε ^ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Εαΰοηθίη 1ιιΐ3α8 χηθ&θ Τπίο^αθ Αβδοΐι^ΐβαβ θάίΰοηίδ ίη Ργεθ- 
ίαϋοηβ αά Α^αχηβιηιιοηθηι θχροβηί, οιΐ]α8 &1)ΐι1ίΐθ Ιιββο οοηϋηαίΐϋο 
δίνβ δαρρίθιηθίιίαιη θδί, ιι<; 1ιιΐ]ΐΐ8 ί8.1)υ1&θ Εηηΐθΐιίάθδ. 

Οιηηθδ ίΓθδ ί£ΐΙ)υΐ8.δ οοιπιρίθϋδ δοα<;θΓθ οηιιιίΙ)αδ ηο<;αιη θδΐ;, 
Ιιαηο ααίθΐη ίαΙ)αΐ8,ιη ρΓαθοίριΐθ πίθΐκϋδ ΐ£ΐΙ)0ΓίΐΓθ θο ηχίηιΐδ ιηίΓαη- 
άαιη θδί ςιιοά ιιηίιΐδ Ιαηίαιη οοάίοίδ αΓοΙίθΙ^ρί ααοίοήίαίθ ηίΙϋχΐΓ 
©3118 ίβχίαδ. υηάθ ηθοθδδαιίο ίαοίιιηι θδ<; αϊ; αά οοιΐ)θο<;αΓ»ιη, βοίαιη 
ίη Γθ άθδρθΓαία Γβηΐθάίαιη, ρβΓδαβρθ οοηίυςίβικίιιιη βδδθΐ;: 

Εχ Ιιαο ρατίθ, άαιη, ηί δοΐβο, δΐΐδρθοίοδ Ιβοϋοηβδ ίπάίοανί θΙ 
οοΓΓθοϋοηβδ ρίαπιηαδ ίη ίΐηηοίαίίοιίθ οπίίοα ριοροδηΐ, ίρδαηι ίθχίαιη 
νυίβο Γθϋθρίιιιη ηοη ίβηΐθΓθ ιηιιίαηάαηι άαχί, πθο οοπίβοίαιαδ »\ιί 
ιηθοδ αυί αϋοιαιη Γθοίρίθΐκίαδ θδδθ (^ιιαθ ηοη αιιΐ; ριορθίηοίΐιιηι 
οθΓίαθ ααΐ; δαίίβηι ναΐάθ ρΓθ1)αΙ)Πθδ νίάθΓβηίαΓ. ^αα ταϋοηβ δί 
οηιηθδ ιιΙθΓβηίαΓ βάϋοΓβδ, ηΐθάίίοη ίαίακκ^ηθ νίαηι ίηίθΓ ηίηιίαηι 
ορίηίοηίδ ρθΓίίηαοίαηι βί Ιίοβηϋαιη θ&θη&ίαπι ίβηθηΐβδ, δρβδ ηια^ηα 
ίοΓθί Ιθχίηηι ρβ,ηΐΐ&ϋηι ηοη ραΓοηι ηιβΙίοΓθΐη βο (^πθηι Ιιοάίβ 1ιαΙ)θ- 
ηιπδ θχδϋΙχίΓαηι βδδβ. Οαί 1)οηο βηίιη θδί βαηάθπι δβηιρθΓ δβηιϋαηι 
ςηαηι ρΓο,βοβάθηίθδ βάϋοιβδ δίχκΐίοδθ ίηδθ(ΐαί? ^α^(^ ριοβοϋαι, δί 
ίη ίίδάβηι δβηιρθΓ νβδίί^ίίδ ίηδίδίαπιηδΡ ^η Ιιαο γθ νΐή άοοίί θ<; 
δα^αοίδ, (^αί ηαρθΓ Τιίΐο^αθ Ιιηίιΐδ θάίΰοηθπι «ηπιηια Ιαηάθ (ίί^ηαηι 
ρΓοίαΙίί;, Αιίαιί δίά^ννίοϊ:, δθηίθηΰαπι ίΐΕΓβΓΓθ ίαναί;, οαί ίρδθ ρβηί- 
ίηδ αδϋρηΙοΓ. "Ιη οοτθίαΐΐ^ δίίΰη^ ίΐΐθ ριοροδθά βηιβηάαίίοαδ οί 
Λθ 1ίΐΓ§θ ηυπιΙ)θΓ οί δοΙιοΙαΓδ \ν1ιο Ιιβ,νβ λνοΛβά αϊ; Λίδ ρ1ίΐ7, αηά 
ίη αάάίη^ αδ ίθΛν αδ ροδδίΙ)1θ οί ηΐ7 ο\νη, Ι Ιιανο Ιβ^βη α ίηΐθ 
θδΐίηιαίθ, Ι 1)θ1ίθνθ, 1)θί1ι οί ίΐΐθ ΐθί^ιιίΓθΐηθηίδ οί πιγ Γβαάθΐδ αηά 
οί ιη7 ΟΛνη ροΛνβΓδ. λί Λθ δ&ηιβ ίίηιβ Ι αηι 1)οηη(1 ίο βάά Λα!;, 
ίΐιοα^ΐι ίΐΐθ οοηίβοίπΓθδ οί ίΐΐθ θάίίοΓδ οί ΑΘ8θΐ37ΐη8 αιβ οίίβη 1)ο1ά 
ίο ίΐΐθ νθΓ^θ οί Ιίοθηδθ, α ριοΐοη^θά δίιιά^ οί ίΐΐθ νατίοαδ βάίίίοηδ IV ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ 

οηΐ7 βίτθη^ΰίθηβ ί\ιβ οοηνίοΰοη Λα!; ώθ ίβχϊ ίδ οοηδίαηίΐγ ίιη- 
ρΓονίη§, Επα ίΐΐίΐΐ;^ Λθ Λνίΐάβδί ΘτηθπάθΓδ [θώβηάβίοΓδΡ] αΐιηοδί 
ίηναη&Μ^ ιηαϊθ]^ δοιηθ άίδοονβιιβδ οί ρΘπηίΐιΐΘΐιΙ; ναΐαθ." ^αοά 
Β,ά ηΐθ ίρδαιη αίϋηβί, δ&ϋδ θπί άίοθΓθ ιηαχίιηαιη ηΐθ ορβιαιη οιιπι 
ίη θπίθηάαϋοηθ ίαιη ίη θχρίαηαίίοηθ ίθχίαδ ροδαίδδθ, θ<;, δί αϋ- 
ςαίά &ά ροθίαθ ηοδίτί Ιθοΰοηβιη ίαοϋίοΓβιη Γθάάθηά&ιη οοηίαΙβΓΟ, 
ναΐάθ ^αίαιη ηιίΐιί ίοΐθ 1αΙ)0Γίδ ηΐθί ιηθίηοηαιη. 

Οθί^Γυιη νίχ ορηδ θδί ιιί; ΙθοίΟΓβιη ιηοηθαιη ίάθΐη 1ιιΐ)ΐΐδ &1)ΐι- 
Ιαβ αο 8ορ1ιοο1ίδ Είθοίιαθ θί ίίΐ1)\ι1αθ οο^οιηίηίδ ΕαΓίρΐάβαθ βδδθ 
ατςιιιηθίιίαΐϊΐ, ί(1θος[υθ βοή ιιί ίαοίΐίαδ άβ ίΓίαιη οθ1θΙ)θΐτίιηοπιιη 
ροθίαηιιη ίΓα^ίοοηιιη ηΐθΓίίίδ άί]'α(1ίθίΐΓθ Ιίοθαί. Ιη Ιιοο οΘΓίαιηίιΐθ 
ροθίίοο ηθΐηο, ορίηοΓ, θγιΙ; ς[ΐιί ηοη 1ίΙ)ΘηίΘΓ 8ορ1ιοο1ί τω μέλιτι 
κεχριμένω και ήδνμελεϊ ραίιηαηι ίηΐ^αθηά&ιη θδδθ οοηοθάαί. 

8θΓίΙ)θΙ)9,ιη Βπ^ΐιίοηίαθ, Ώ60βηιΙ)Γίδ (Ιίθ 19. 1898. 0ΟΒΙ0Ε8 Μ88. Ηϋΐϋδ ΡΑΒϋΜΕ. Μ. Μθάίοθυβ, ΒΜοίΙίθο&θ ΐΑτίΓβηϋΑΐΐΑθ ΐΊοΓβηϋη&θ, ιηΘηιΙ)Γ&ηασθτΐ8, βαβοτΟί 
Χ. ααί XI. Ιηίϋαιη ί&1)α1&θ ρβτίϋ Ιηοίρϋ ν. 10. Εγ&^ώιθιιΙ» ρήιησί'αιη 
ηανθίη γβΓδπιιιη β\) αΐϋδ ίοηϋΐ3τΐ8 (1θΐίν&(Α 8ΐιιιί. Τβχίπδ οητ8ίν{δ Ιϋθήδ, 
δοΐιοΐία Ώΐ&Γ^ίηΕίία ιιύοία1ίΙ)Ώ8 <1ίνθΓδ& ιη&ητι θχ&Γ&ία δτιηΐ:. 

6. Οα6ΐρΙΐθΐΊ)γί&ηιΐ8, οΐι&τί&οβηβ , δ&βοιιΐί ΧΥ. Μβταιϊι Μθίΐίβθί αρο^&ρΙΐΏΐη, 
ιη&ΐθ αΐ) 1ίΙ)Γ&ήο ϊ^λτο άβδοηρίαιη. 

Μ. ΒίΒΰοΰίθο&θ Ιι&ιη'θηϋαη&β ΡΙοΓβηϋηιΐθ, οΐίηι Ματοί&ιι&θ Υθηβϋαη&θ, 1)οηι- 
1)7θίηα8, 8&θοιιΗ ΧΥ. Μθιίιπι βί Ιιίο Μοάίοβί &ρο§Γ&ρ1ιτιιη. Ηίηο αρρατθί δοΐηιη βοάίβθΐη ατοΙίθί^Γρΐαη Ιιηίτΐδ ί&1)ΐι1αθ ββββ Μ. δοΙιοΙί& ίη ιη&Γ^ιι6 οοάίοίδ Μθάίοθί £ΐ(ΐ8θήρίΆ ατιχίΐίτιιη ηοη βχίςηαιη 
ρτ&θ\)6η1 ΡΓ&θίθΓθ& 8&θρ6ύτιηΐθΓ0 ίθχ^ιιιη α Μβάίοοο (ΙίγθΓδαιη θχρίίοαηΐ;, ίθχίπδ- 
ς[ΐΐθ θο ραήοηδ ίηάίοία ρί'αθΙ)θ1:. Ιηάίοβιη Ιοοοπιιη, ίη ς[ΐιίΙ)ΐΐδ ιηθίίοηδ ίθχίιΐδ 
Υθδϋ^ία ίηάίοαηΐ; αιιΐ: ίηάίο&Γβ γίάθηίαΓ δοΐιοΐία, &}> ΑιίτίΓΟ δίά^^ίοίε οοηίθ6<πιιη, 
»ρροηο, ΥΥ. 32. 75. 109. 156. 251. 262. 366. 374. 418. 423. 438. 474. 532. 
536. 542. 566. 649. 675. 698. 707. 759. 880. 989. &11:θηιτη Ιοοοιαιη ιιΜ βω- 
άβπλ βοημρίθίαδ &ί(][τΐθ Μ. θχΜΙ^θηΙ δοΙιοΗ&, οίιΐδάθΐη γίή άοβϋ άίΐί^θηϋαθ άθΗ- 
ίαιη, ΥΥ. 64. 74. 132. 202. 250. 257. 399. 402. 415. 417. 453. 590. 591. 613. 
640. 645. 734. 794. 806. 819. 828. 968. 969—971. 1009. ΑΕδΟΗΤΜ ΤΟΤΙϋδ ΑϋΤ Ηϋίϋδ 80υϋ8 ΕΑΒϋΙΑΕ 

ΕΒΙΤΙ0ΝΕ8. ΑΙά. 1518. θ(1. Αΐάαβ, Υβπθίϋδ. Ιη ΑΙάί βί Τόπιθϊλ θάί- 

ίιοηί1)αδ βοηίαδα βδί Ιιαββ 
ί&Ι)!!!» οιιηι Α^&ιη. Αάΐιί- 
1)ϋχΐδ θδΐ; 1;&η1χιιη οοάθχ Ο. 

Τατη. , 1552. βά. ΤιΐΓηθ1Ι}α8, Ρβήδϋδ. ββί^ταϋατ ΑΜίη&πι. 

Ηοΐ). 1552. θά. ΕοϋοΓίθΠιΐδ, Ραήδϋδ. 

Υιοί;. 1557. θά. Υίοίοηαδ, Ραηδϋδ. Ιηιριβδδϋ δίβρίιαηιΐδ. 

Ο&ηί. 1580. θά. ΟαηίθΓ, Αη^ηβΓρί&θ. VI ΑβΙε. 
8ο1ι. 

ΡθΓ8. 

Βαίΐ. 

^θ11. 

*Β1οιη. 

δοΐιοίθί. 

Βοϋι. 
Βίηά. 

*ΚΙ. 
*Ρθί1β 
ΑΙΐΓ. 
Γγ. 

Ρία. 

ΗθΓΐη. 
*Οοη. ΚίΓΟίΐ. 

Βαιηΐ}. 

Ηθ78θ 
\\ΓβοΜ. 1663. 
1745. 

1746. 

1782. 
1827. 
1794. 
1809. 
1817. 
1827. 
1819. 
1823. θά. δίαηΐθίτιβ, I^011ά^η^. 0αη1;6ή 1;6χ^α8. 

Ο. Ρ&11Υ7, II. νοΙΙ. 4. Η8β&θ Οοτηί- 8<Αη1θί βίϋίίο, οιιιη ηο• 

ίαιη. ϋδ ΡααίΛτϋ. 

Αδίίβν, I^ιι2(^α11^ Β&ί. 
0. Ο. δοΙιιιίζίαΒ, 8νο. Η&ΐαβ θί Οχοηϋ. 

Ε. Ροι•8οη, 8νο. 01&8§α&θ. 
8. ΒαΙΙθΓ, 8νο. ΟαηίΛΐ)η§ί&θ. 
Ο. Η. 8ο1ι&θίθΓ, Είρδί&θ. 1857. 
1860. 
1889. 
1862. 
1880. 
1840. 
1884. 
1884. 
1885. 
— 1888. 

*νΘΐτ&11. 1893. Οοηταά 8ο1ι\^θη1ε, 8νο. Τι•^*θθίί. 

Αιι§. ^θΠ&ιΐθΓ, 8υο. ϋρδί&θ βί 0»ηί&ΐ3Π§ί8θ, 1832. 
1827.θ1χ;.Β1οιηβθ1(1, 8νο. Οαη1»1)η§ί»θ. 
1828. ^. 8ο1ιο1θβθΜ, 8νο. 08ΐιίαΙ)Γί§ί&θ. 
1830. 

1831. βίο. Ρ. Η. Βο&θ, 8νο. Εΐρβΐαθ. 
1832 80[. Ο. ϋίικίοΓΓ, 8 νο. Οχοηϋ βϊ βά. ^[ΐιίηίΛ &ιιοί. ρ&ιτ. Γοΐ. 1869. 

Ιιοηάίηί. 
1833. Κ. Η. Κ1&α8θη, Οοίΐιβο. 
1844. Τ. ^. Ρθίΐθ, Ό. Ό. 8νο. ΐΛηάοη. 
1842. Ε. Α. ^. ΑΙΐΓθηδ, Ραήδϋδ. 

1846. Ρι•»ηζ, 8νο. Ιιίρδί&θ (Αί. Οΐιο. Ειιιη.). 

1847. Ρ. Α. Ρ&ΐβγ, 8νο. 0»ιηΙΐ)ή(1§θ άπα Ιιοηάοη. 
1879. 

1852. Ο. ΗθΓΐη&ηη, Π. νοί. 8 νο. ΒβΐΌΐίηί. 
1852 80[. 3. Α. Η&Λαη^, IV. νοί. 12 ιηο. Ι»θίρζί§. 
1856. άθ ^οη§^1, 8νο. Τια]*. &(1 ΚΚθη. 

^. Οοηίη^οη, 12 ιηο. ΙιΟΐκΙοη. 

Η. Λν^θίΐ, 8νο. Οίθδδβη, θΙ: 12 πιο. Ιιίρδί&θ, Τθα1}ηθΓ. ^. Ρ. ϋ&νίθδ, 8νο. Ιχ)ηάοη. 

Αά. ΚίΓοΙιΙιοίΡ, 8 νο. ΒθΓπη. 

Ρ. Β&πιΙ)θΓ§θΓ, 8 νο. Οο1:ϋη§αθ. 

Α. 8ί(1§^ίο1ί, Μ. Α. 12 ώο. (ΟΙατθηάοη Ρΐθδδ) Οχίοι•(1. 

Τ1ι. Ηβγδθ, 8νο. Ηίΐΐίδ ^λχ. (Α§. ΟΙιο. Εαηι.). 

Ν. ΛΥθοΙίΙθίη, 8νο. Ο&Ιν&Γγ, ΒβΓοΙίηί. 

Ν. Λν^θοΜθίη, ΤθαΙ)ηθΓ, Βνο. Ι.θίρζί§ (Α§. Οΐιο. Εαηι.). 

Α. 'νν. ΥθγγλΙΙ, 8νο. ΙιΟϋάοη. Εάίϋοηθδ οδίθρίδοο ηοίαίαθ 8ίη^1&τ63 δπηί Ιιηίαβ ί£ΐ1}υ1αθ. ΑΙ2ΧΤΛ0Υ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡ022ΠΑ. 1 ΟΡΕΣΤΗΣ, 
ΠΥΑΑ/ΙΗΣ, 
ΧΟΡΟΣ. 
ΗΛΕΚΤΡΑ. ΟΙΚΕΤΗΣ. 

κλυταιμνηστρα. 

τροφός. 

αιγισθοσ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 

^Ερμή χ&όνιε πατρω' εποτιτεύων κράτη, 
οωτηρ γενον μοι ξνμμαχός τ' ,αιτουμένφ' 
ηκω γαρ ές γήν τήνδ^ καΐ κατέρχομαι, 
τύμβου δ* έπ^ δχ&ω τφδε κηρύοσω πατρί 

ΧΟΗΦΟΡΟΙ. ΟοηίβΓ ηοβίιί ΙλΜεθ Ηίαίιιιη Ύάρογόροί (Σψ^η ^ * Υ(Τρ.) 
θί ί&1)ΐι1&6 δορίιοοίθαβ ϋίπιίαιη βοκνηψόροι, ΟιβάίΜΙθ β8ί ίηβοήρϋοηβιη 1ιυίτΐ8 
ί&1>τι1αθ ^Ορέστης, ίνιίιίΓαιη ίαί88θ, ηί8ί ρι•&θοίρα&8 ϋΐθ ρΛΓίββ ίη ρΓΟχίιηθ 8β(ΐαθηίί 
ί&1)ΐι]& Εύμενίσιν 8τΐ8ΐ;θΐι<:τιτα8 Θ8δ6ί. ϋηάθ ίαο^πιιη 681; ηί άτι&θ ροδίβηοΓθδ 
1ια3ττδ Ιτϋο^αβ ίαΙ)τι1αθ Ιϋαΐοδ &1)3 ΟΙιογο δοπίθΓβηί. 

1 8ΰ[. ΕχοΓάιηπι Ιιηίιΐδ ί&\)\χ\&β ηιαία ίοΓίυηα ρθΐϋί. Οοάθχ θηίιη Μβάίοβτΐδ 
ιηιιϋΐ&ίιΐδ ίυϋ: ρηιΐδ€[παιη οβίβτί οοάίοθδ ΰ[ΐιί Ιι&ηο ί&1)ΐιΙ&ιη Θχ1ιί1)θη1; βχ βο 
ίΐ'&ηβββπρϋ δαηί. Οοάίοθδ ίρδί & ν. 10. ίηοίρίτιιιί, βοά ίΓ&^χηβηία ίηα, (][ώ&θ 
Ιιατιά (ΙαΜθ &ά ρΓοΙοςηιη ρθΓϋηθηί, αϊ) άίγθΓδίδ ίοιιίί1}ΐΐδ, ΐθοπρβιαία δαηί/ 
νν. 1 — 5. αϊ) ΑΐΊ8ίορ1ι»ηί8 Εαπίδ νν. 1126. 1172.; νν. 6 — 7. λΙ)8 8ο1ιο1ί88ίΛ &(! 
Ρίηά. Ρ. IV. 146. (αΙ)ί ίΐΐθ βοδ οίί&ί &ά(ϋ1ί8 νθΛίβ ^Ορέστης φησϊ τφ ^Αγα- 
μ^μνονι, φίΛθ αά Ιι&ηβ δοθηαιη ρβιΙίηβΓθ ^ιιαιη ιη&χίιηθ ρΓθΙ)&1)ίΙθ ββί); θί 
νν. 8. 9. λ1}8 8ο1ιοΙί»δίίΐ αά Ευι. Αίο. 784., (ΐαί οο8 άίββΓίθ βχ Ιιλο ί&1)αΙα οϋ&ϊ. 
^αοί ΥθΓδτΐδ βχοΓάη Ιιτιίαδ ρβΐΊβηηΙ; δίαίαί ηοη ροδδβ οοηδί&ί. 

3. Ρθδ<: 1ι. ν. προς τους παλαιούς τονσάε ΠίλοπιάΘν άόμους δαρρίθΐ; 
■^θοϋθίη. 

4. τάά€ γ€ ιηδδ. τφάί Ηθπη. τοϋάβ Νίΐ1}θΓ, οοΐΐ. 200. Άγαλμα τύμβου 
τοΟ&€. χηρύσσω] χηρυξον ααί κηρύσσων δοήρδίδδβ Αθδοΐιγίιιιη ορίη&ίιΐΓ Ρ&- 1) Ιηάίβθΐη ρβτδοηαπιηι οοηίβοϋ: Οαηίθπίδ. 2 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

κλύειν, ακουααι, * * 5 

(φέρω δε) πλόκαμον Ίνάχφ '^ρετΐτήριον, 
τον δεύτερον δε τόνδε πεν^τήριον 

ου γαρ παρών φμωξα σόν, πάτερ, μόρον 
ονδ^ εξετεινα χεΐρ^ «π' εκφορά νεκρού, 

^Ρ ^Ρ ^^ ^ρ ^ρ ^Ρ *ρ *ρ 

τί χρήμα λενσαω; τίς πο&^ ηδ^ δμήγνρις 10 

ατείχει γυναικών φάρεαιν μελαγχίμοις 

πρέπουσα; ποία ξυμφορα προοεικάοω; 

πότερα δόμοίοι πημα προοκυρεϊ νέον, 

^ πατρί τώμφ τάαδ* επεικάοας τύχω 

χοάς φέρουσας νερτέροις μειλίγματα; 15 

ουδέν ποτ"* &λλό' και γάρ Ήλέκτραν δοκώ 

στείχειν άδελφην τήνδ^ εμην πέν&ει λυγρω 

πρέπουσαν, ώ Ζεϋ, δός με τίσασϋ'αι μόρον 

πατρός, γενοϋ τε σύμμαχος ϋ'έλων ίμοί. 

Πυλάδη, στα'&ώμεν εκποδών, ώς άν σαφώς 20 

μά&ω γυναικών ήτις η δε προστροπή, 

ΧΟΡΟΣ. 
81γ. 1. Ιαλτός εκ δόμων εβαν 

Ιθίυδ, ΜθΓοπΓϋ Θ88Θ αάτηοηθηδ χηρύασειν τοΤς νίχροΐς. Κηρύσσω ί&ηίθη Ιβ^ϋατ 
Αηδί. Κ8η. 1172. 

6. (φ^ρω (Γ^) ρΓθ1)&1)ίΙΐίθΓ δπρρίβηί; Ειί. ΡλΙ. 

9. Ιχφοράν πίδδ. ίχφορ^ Ώϊηά, 

10. ία αάάίάίΐ: Βίηά., οοΙΙ. Ργ. 298. Επγ. 8αρρ1. 92. Ηθγο. 525. Ογ. 1573. βίο. 
. 13. άόμοίς τι προσχυρέι ποταινίον Μ. δοΐιιηίάΐ:. μειλίγμασιν ηΐδδ. ^βί- 

Κγματα Βίοιη. Ηβπη. Βίηά. βίο. 

15. φίρούσας νερτ^ροις] Ι^ξ. φ^ρίΐν τοΤς {τ(ΰν) — . ΕθςυίηίϋΓ βηίιη ίη- 
δηίίίντίδ. ν^ρτ^ροις μίΐλίγματα] νίρτέρων μπΚγματα ΕπΙ: νίρτ^ροις &ωρή- 
ματα 0003. "ννβοΜ. ΕοΓί^δδΘ Γθοίθ, δθΛ οί. ΡθΓδ. 612. απερ νεχροΐσί μαίιχτήρια. 

17. στείχειν Μ. ΕοΙ). βΧ^πειν οοπ]. Η&Γί. όρ&ν Ταπί. Ι(&ουη& θδί ίη Ο. ΑΙά. 
τήι/ ίμψ] τήν&' ίμην ΒΙοΜ. Β,ά ΡθΓδ. 690. Κθοίθ. ΟΓ. 731. 11. 

19. γενοΰ ά^] Ιίθ§. γενοΟ τε. ϋ^έΐων ^μοί] ϋ^έΧοντί μοι Ηθγ\7., οοΙΙ. 
522. Θ-^λοντί ά\ εϊπερ ο7σ&\ ίμοϊ ψράσον τά&ε. 

22. άόμων ϊαλτός Ιξ^βαν χοαΐς Κβοΐε. ϊαλτός Ιξ^βαν άόμων χοάς 'νίθϊί. 
εβην Μ. (α* νίά ) ΕοΙ). εβαν Όίηά. 8ίο άαμίας 55. άνάγχαν 56. άιειρρύ&αν 68. ι ΧΟΗΦΟΡΟΙ 3 

χοάν προπομπός δξνχειρι ονν κτνπω, 

πρέπει παρηϊς φοινίοις άμνγμοΐς 

δννχος αλοκι νεοτόμφ, 25 

Λ' αιώνος δ* ΙνγμοΤοι βόοκεται κέαρ, 

λινοψ&όροι ό' υφασμάτων 

λακίδες ^φλαδον δπ' άλγέων 

προστέρνων άτολμων, 

οίκων άμεγάρτοις 30 

ξνμφοράΐς πεπληγμένων. 

Ατή, 1. τορός γάρ δρ'^ό&ριξ φόβος, 

δόμων δνειρόμαντις , εξ νπνον κότον 

πνέων, άωρόννκτον άμβόαμα 

μνχόϋεν ελακε περί φόβφ, 35 

23. χοάς προπομπός ηΐ88. χο&ν — 0λ8. 8ο1ιο1θί. Βίοιη. Βίιιά. Οί. 85. 
τη(Τ&Β προύτροπης — πομποί. Γοιί. χοάς προπ^μπονα\ ββά οί. ν. Β,ηί. 33. 

προπομπός ΙΆΒΒ. προπομπός Υιοί:. ύννχνπτωι (οοιτ. θχ ύνγχν*ωί) αύν 
χύπτφ Ο. ύυν χόπφ Ραα^. ΤαοοΙ). Λνθίΐ. Οι. Ειιγ. Τγο. 789. πλήγματα χρατός 
στέρνων τ€ χτύπους (χόπους?). αύν χτύπφ ΑΓη&Μ. ΒαιηΙ). Οοη. 8ίά§. ^α. ό|ύ- 
χ^ίρι (Γ« χτύπφ. Οί. 427. χτύπφ (Γ* Ιπερρό&ει χροτητόν άμ6ν — χάρα. 8θ1ΐθ1. άντΧ 
του χοπετω, βϊ δπως έναγίζουύα χό\ρωμαι χαϊ Θ-ρηνήύω. 

24. φοίνισσα μυγμοΐς Μ. φοίνισσα γωγμοΤς (χ. φοινίοις άμυγμοΐς 8ίΕη1. 
παρ(Ι<ίι (Ηθπη.) φοινίοις άμυγμός — Λνβίΐ. ψοινίοις άμυγμοΐς Η&ΐΊ:. ψοινίαις 
άμυγμοΤς Οοη. αίματοϋαα* άμυγμοΐς Βίηά. (Οί. ν. &ηί. 34.). 

26. άίοιγμοΐύι ιηβδ. <Γ' ϊυγμοΐαν Οαηί. 

27. ^ι1. λινοφβ-όροις — Χαχίαιν. 

28. υπ* αλγίύί Μ. νπ' ϋλγεσιν Εί^η^• Μ. ρ. 403, 47. ύπ^ ϋλγεοι \ προα- 
τόρνου άτολμου, \ άόμων — Η&Γύ. ΙιΘ§. ύπ^ άλγέων (Βχύ άλγεος). 

29. πρόύτέλνοι (δίο, βϊ ρ δτιρ. λ) Μ. προστέρνων στολμβν ΗθίηίδΟθίΙι. Κθοίί. 
Βΐηά. προατέρνου άτολμου ΈΑτί. 

30. πέπλων ηΐδδ. άόμων Ή^Άή. οΐχων Βίηά. άγελάατοις πίδδ. Ιίθ§. άμε- 
γάρτοις, ΕπΓ. Ηθϋ. 193. άμέγαρτα χαχβν. Αήδΐ Τ1ι. 1049. άμέγαρτον πά&ος. 

32. τορόί γάρ πίδδ. τορό? (Γέ ΐΛοΙίΐη. φοΐβος όρθ-ό&ριξ ηΐδδ. όρ&ό&ριξ φό- 
βος Ηβαίΐι. 8ο1ιο1. ό ααφης φόβος, 

33. <Γ<5^ωι/] 7Τ({ι/ωι/ Ηβγδθ. ^ιι. φρενβν. 

34. άω^ί)νι;;?τοι/ ηΐδδ. Ιιβ§. «ωρί νυχτός. Ιία θίί&ιη Ηθγδθ. ΟοηίΓίΐ αηα- 
Ιο^αιη ρβοοαί άωρόνυχτος. 

35. ΤΓίρΙ φό/3φ πίδδ. περιφόβως Τοτί. περίφοβον 8ίίΐη1. ττίρΐ φόνου Νθ^ΐηοη. 
περιφόβως Ιθ^ίδδθ δοΙιοΗαδίΛΐη ίίΓΗίΓ&ίΛΙΓ ΡλΙ. παράφορον Ηθγ\7., οοΠ. Εηιη. 
330. 342. ΙιΠβίαη. ΑΐηΟΓ. 13. Ιμμανές τι χαϊ παράφορον άναβοαν. Ηθδγοίΐ. 
8. 1ι. ν. 8ί δίηοθΓα βδί ντι1§2ΐί&, ιηίι•θ (ϋοίιιιη θδί φόβος έλαχε περϊ φόβφ. Ιάβτη 
ββηϋί; Ι)ίη(1. ΓογΙ;. περιφόβοις. έλαχε (δτιρ. χε) Μ. 

1* 4 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

γυναικείοιοιν εν Ί* δώμααιν βαρνς πίτνων. 

κριταΐ ίέ τώνδ* δνειράτων 

'^εό&εν ελακον νπέγγνοι 

μέμφεο'&αι τους γάς 

νέρϋ'εν περί'&υμως 40 

τοϊς κρατοϋοί τ* έγκοτεΤν, 

8ίΓ. 2. τοιάνδε χάριν άχάριτον άπότροπον κακών, 

Ιώ γαΤα μαία, μωμένα μ* Ιάλλει 45 

δνοϋ'εος γυνά' φοβούμαι δ* ?πος τόδ^ έκβαλεϊν, 

τί γάρ λντρον πεσόντος αίματος πέδοι; 

Ιώ πάνοιζυς εστία, 

Ιώ καταακαφαΐ δόμων. 50 

άνάλιοι βροτοστνγεΐς 

δνόφοι καλύττιουοι δόμους 

δεοποτάν ϋ'ανάτοιοι, 

Αηί. 2. σέβας δ\ δίμαχον άδάματον άπόλεμον το πρΙν 54 

δι^ ώτων φρενός τε δαμίας περαΐνον 56 

36. άώμασιν] διίδρβοίαιη. λήμαύιν Ίοάϊ. ^α. αώμασιν. 

37. χρίταϊ ηΐδβ. χριταί τε Ρογ8. χριταϊ ά^ ιηθίίηδ Αηιαίά. δοΐι. Έ.&τί. Βίηά. 

38. (λαχον πιβδ. (λαχον Ταπί. 

39. μ^μψίύ&αι] Ό-υμοΰσϋ-αι ^οη^. Λνβοΐίΐ. 

41. τοις χτανοϋαί τ* ίγχοτέΐν] τοις χρ«τοϋα( γ* — Ν£ΐΙ)0Γ. Κθοίθ, ορίηΟΓ. 
ΕογΙ:. τοις χρατοϋσι χάγχοτέΐν, 

42. τοιΘν&€ (ρΓΟ τοιάνάε) — χαχΘν 8ο1ι. ΗθΓ^θΓάθη. τοιάνάε (ά^) Η&Γί;. 

43. χάριν άχαριν] χάριν άχάριτον ΕΙιηδΙ. αά Ιρίι. Τ. 566., οοΠ. ν. αηί. 54. 
σέβας (Γ* ίίμαχον, άάίίματον, άπόλεμον το ηρ(ν. ΟΓ. Α§. 1545. Άχαριν χάριν. 
Ργοιπ. 544. Γ<Γ* όπως Άχαρις χάρις. Εαι. Ιρίι. Τ. 566. χαχης γυναιχος χάριν 
ίίχαριν άπώλετο (άχάριτον ώλετο ΕΙιηδΙ.). Ρΐιοθη. 1745. χάριν άχάριατον {άχά- 
ριτον ΕΙιηδΙ.). Ηβΐ. 175. ψόνια χάριτας (ψόνι^ άχάριτά β^ ΕΙιηδΙ.). 

45. μωμέν* άμιλΧεΙ Μ. μωμένα μιλλεΐ (τ. μωμένα μ* ϊάλλει δί&ηΐ. 

47. Ιχβάλλειν ιηδδ. έχβαλεΐν βίαηΐ. Ταοοΐ). 

48. λνγρόν Μδδ. λύτρον Ο&ηΐ;. 8ίΕη1. πεαόντος] Γοιί. χυ&έντος. Οί. 402. 
Εαιη. 653. πέάφ] πέάοι Βίηά. 

49. πανοϊζύς Μ. πάνοιζνς Ιιθ1)θθ1ί. τρισοιζυρός βδ<; ΑγοΙιϊΙ. 116. 

51. ανήλιοι ιηδδ. Ιιθ§. άνάλιοι. 8ΐο άαμίας 56. ^α. άνάλιος βροτοστνγης 
άνόφος χαλύπτει άόμους (θί ίη ν. Ληί. 64. μένει χρονίζοντ* (δίο) Άχη). 

52. χαλνπτουσι] χαλύπτει (θί άνάλιος — άνόφος?) δοΐιοθηιαηη. 0£. αά 64. 

53. άεσποτίΰμ Μ. άεσποτίΰν ΒΙομ. ΙιΘ^. άεσποτ&ν, χά ίη 82. 

54. άάάμαντον Μ. άάάματον ΗθΓΠΐ. 
56. φρένες τε Μ. φρενός τε Υιοί. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 5 

νυν αφίσταται, φοβείται δέ τις. το ί' ευτνχεΐν, 

τόδ^ έν βροτοΐς '&εός τε καΐ ϋ'εοϋ πλέον, 60 

^οπά δ* επισκοπεί Δίκας 

ταχεία τους μίν ίν φάει, 

τα δ^ ίν μεταιχμίφ σκότου 

μένει χρονίζοντας δ,χη, 

τους ί' άκρατος ίπει νύξ. 65 

57 8(1. φοβ€Ϊτ«ι άέ τις το άυστνχΐΐν. τό ί* ευ βροχοΐς ϊΏξβΌΐΟΒβ Κβοΐε. 
58. τις τό (Γ* Μ. τις τό6* Μιΐδ^Γ. το <Γ' ευτυχείν] το (Γ* εύτυχοΰν Αΐιΐ'θηβ. 
τόά* έχ&ροεΐν 01)θΓάίο1ε. ^α. τόά^ ^ννέηειν. 

61. ξοηα (Γ έπιαχοπεΐ άίχαν Βαιηΐ). ^οπη (Γ' Ιττκίχόπον /Ιίχας ταχεία τοις 
μίν — μένει χρονίζοντ' ίίχη 8ο1ιθθΐηΛηη. ροπή ηΐ88. Ιβξ. ξοπά. Οϊ. αά 331. 

έπισχοπεΐ ηΐδβ. Εοΐ'ί. έπιρρε'πει (ίηοΐίη&ί, Αα^Ι. ίΛΐΙβ οη). Οί. Αξ. 707. 
1042. 01ι. 880. (ίΓαηβίίίνθ). 8θ(1 οί. 8ηρρ1. 402. αμφότερους — Ιπισχοπεΐ 
Ζευς έτερορρεπης, νέμων είχότως ίίάιχα μίν χαχοΐς, δσια <Γ' έννόμοις. 6(χα 
0188. ζ//χ«ί ΤυΓπ. θχ 8θ1ιο1. ριοί). ΗθΓΐη. ΓοΓί. ^ιός, οοΐΐ. 8αρρ1. 402. 

62. τοις μίν ηΐδβ. τους μίν Τοτη. θχ 8θ1ιθ1. 

63. τά <Γ' ιη88. ^α. τους ά* Λ\ύ τοις ά*. 8ο1ιο1. ίίλλους {άλλοις βαί άλλων?) 
(Γ^ έν άμψιβόλφ έξ την τιμωρίαν, 

64. μένει] Έοτϊ. μέαφ, μένει χρονίζοντ* Άχη (άχει Μ. ρΐ'.) βρύει ΐη88. 
θί 8θ1ιο1. (^111 βρύει ρθΓ αν&εΐ θχρίίοαί). μένει χρονίζοντα βρύει (οιη. ϋχη) Λνθίΐ. 
μένει χρονίζοντας ϋχη Ώίηά. Ραΐ. 8ίά§. μένει χρονίζοντ^ άτυχη (οπί. βρύει) 
Ηθπη. άχη χρονίζοντα βρύειν "ΨθίΙ, τό &* — μένει χρονίζον τε βρύει Κ. Ο. 
ΜηΙΙθΓ. μένει χρονίζοντα βρύει Ώίιιά. βρύει χρονίζοντ^ ϋχη οΗιη Βίηά. ^α. 
μένειν χρονίζοίη* «υτ* έφ (8θ1ΐθ1. άλλοις &^ Ιν άμψιβόλφ έ^ την τιμωρίαν, 
ούχ άθ-ρόως αυτούς αμυνομένη.) βρύει, ς[αοά ηοη αςηοδοίίΐΐΓ ίη δοΐΐοΐϋβ , &ν. 70. 
νβηίδδθ ραί»ί Ηβπη&ηο. *'^α11Iη ρΓ&βοθά&ί τους μϊν βί βο^υαίυΓ τούς <Γ^, Ιιίο 
άίοθηάιιηι θΓ»ί τους $ϊ χρονίζοντας — Ηχη μένει, ς[ηο(1 ^ηιιιη ηΐθίΐ'αιη ηοη 
ίθίτθί, ιηηίαία θΓ»ϋοηί8 ίοπη» άίχϋ τά 6^ — μένει χρονίζοντας άχη, ^οά. 
θοάθΐη Γθάϋ" (Βίη(1.) χρονίζοντ^ ιηβδ. ^α. χρονιαβ-έντας , οοΙΙ. Α§. 727. χρο- 
νιαβ-εϊς (Γ' άπέάειξεν η&ος — . 01ι. 956. 8θρί. 54. 8θά* οί. Αβ. 847. όπως 
χρονίζον ευ μενεΐ βουλευτέον. 1356. χρονίζομεν. 8β(1 ιηθΗιΐδ δβηβιιί οοηνβηίΓθ 
νίάθίαΓ χρονίζοντα (^ΠΑΐη χρονίζοντας, φι&β Ιβοϋο ίθΐ•ί&88β θΧ χρονίζοντ* άχη 
οοιτιιρί» Θ8ί. μένει χρονίζονβ'^ άσυχά οϋιη Ρβΐ. Οοη. ^ΰ. χρονίζοντ* άχη. 

65. άχραντος ιηδδ. άχρατος (ιηθία) 8ο1ι. Βίη(1. Κβο]^. Η6Γ>ν. Ηθαάίαιη. 
ΒθοΙθ ρΓΟΟπΙάιιΜο. Οί. Ρΐιιί. Νιο. 21. νυχτϊ μήτε σχότος άχρατον μήτε ψΘς 
έχούΟζΐ βέβαιον. ΜοΓ. 932Β. βα^εΐαν αχιάν χαϊ άχρατον. 8αΐ(1. ν. Ιπιτολμήσαι• 
— νυχτός γενομένης άχράτου (Αθίίαιι. Γΐ'. 329.). Αθίίαη. Ν. Α. XII. 33, τής 
νυχτός τό άχρατον {άχρατον Γβοίθ ΗθγοΙιθγ). ΓοΗ. άφαντος ο 1)8 11 Γ α. Οί. αά 
8υρ1ι. Τγ&οΙι. 743. φανβ-έν (&1. χοαν&έν). Τγθ8 δ1»1;ιΐ3 ίηάίο»ηίηΓ, Ιυχ (νίία 
ηΐθάία), οΓθρπδοηΙαιη (δβηοοίτΐδ), ηοχ 1:6ηθΙ)Γίοο8α (ιηοΓδ). Ηίδ αά3αΏ^αη- 
ίαΓ βρί^ΐθία ταχεία, χρονία, άχρατος. 8θ1ΐθ1. άλλους (Γ^ αχότος χαλύητει, ως 
μηά* όρ&σβ-αι υπ* αύτης' βμως ό φόνος πέπηγεν χαϊ ου άιαρρεΐ, άλλ^ Ιπέξειαιν & ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

81;γ. 3. δι^ αΐματ^ Ικποϋένϋ^ υπό χ&ονος τροφού 
τίχας φόνος πέπηγεν ον διαρρνδαν. 
ή• διαλγίις ό' ατα 
Ί" διαφέρει τόν αίτιον ή" παναρκέτας νόοου βρύειν, 

Αηί. 3. ϋΊγόντι ό' οντι νυμφικών εδωλίων 71 

ακος, πόροι δε πάντες ή" ίκ μιας δδοϋ 
ουνελ&όντες τον 
χερομυαη φόνον κα&άραιοι κλύσειαν Β.ν μάταν, 

εαυτόν. άιαρρυάάν Μ. άιαρρνάαν Ιχ)1)θθΐ£. (χει ιη88. έπεϊ (80. ίστϊν) Ηθγ^. 
ν»1άθ ρΓθ1)&1}ί1ί8 οοη3βοίιΐΓα. 

66. άι' αϊματ' ΙχηοΗν ιη88. τ« ό* (βχιΪ άλλ') αϊματ* ΙχηοΟ-ένθ-' 8ο1ι. Β»ηΐΙ). 
άί' αίμ' ϋπαξ πο&^ν (Γ "νν^θοίίΐ. , οο11. Αβ. 1019. Ειιιη. 647. 

67. τίτας] Ι. θ. νίηάθχ. ΟΓ. Αβ. 72. ήμ€ΐς <Γ* άτ(ται (/ίτίτοι?). Εηιη. 257. 
ματροφόρος άτίτας (βτιτος?). 8βά Ιθ^θηάαιη ίοΐ•8»η μέλας. Οι. 8βρί. 736. χαϊ 
χβ-ονία κόνίς ττίτ} μίλαμπαγ^ς αίμα φοίνιον. ΕιΐΓ. ΕΙ. 318. αίμα ά* ετι ττα- 
τρός κατά ατέγας μέλαν αέαηπεν {ττέπηγενΤ). φόνος] φόνου ΗθίιηδΟθίΙι. γόνος 
Κβοΐί. ηέπηγεν ου Μ. ηεπηγμένου Ο. άιαρρυάάν ηΐ88. άίαρρύάαν ^^)\)^^\ί. 

68. άίαίγης ιη88. 8α8ρβοίιιιη. αϊαν^ς \νθί1. ΑΙΐΓβηδ. Εί δίο ίθΓί»88θ 1θ§θΙ)£ΐί 
8θ1ιο1. ^α. άυύαΐγής. Οί. Αξ. 1165. άυσαλγεΐ τύχ(^. (Γ' »άάί(ϋί 8ο1ι. Ιίτη 
ιηδδ. ϋτα 8ο1ι. 

69. διαφέρει] 8ιΐ8ρθθί;ηιη. 8ο1ιοΙ. &ίασπαράασει. 

70. παναρχέτας] ΟτβϋοχίϊΆ Υθψιϊή ορίη&ίαι Βΐιΐίΐ. 8βά άθ ηίθΙΐΌ ηοη Π^ηΘί. 
^ιι. παμφϋ-όρου (01ΐ. 296. ηαμφϋ-άρτφ μόρφ), Ο,τιϊ φ&αρΊίχάς, ο,χιί πάνα- 
γρέτου. νόύου βρύειν] νόσφ βρύειν 8ραη1ι. Οί. λζ. 169. 8αρρ1. 966. Γγ. 
281, 6. Ροδί 1ι. ν. τους (Γ άχραντος έχει νύξ ίη ιηδδ. Ώθΐένίί ηί α ν. 65. 
ΓθρβϋΙηιη ΡοΓδοη. 

71. οϊγοντι ιηδδ. ^ιγόντι (μί \βζβ\)8ΐ,ί δοΐιοΐ.) 8οα1. 8ίθρ1ι. Βίοιηί. ΒαιηΙ). 
Ρβΐ. θΐο. Εβοίθ. Οί. 66. . οϋτι] οϋτε Βοϊ\ι. Ηθπη. βίο. 

72. τε] Εοιί. άέ. έχ μι&ς όάοΰ ιηδδ. Υίχ δοηαιη. εΙς όάον μίαν οΐίιη Ηθπν. 
ε?ς μίασμα όμοϋ ροδίθ» ϋθω. Ιχ μι&ς όμοΟ 0003. Λνβοΐεΐ. όάου άβίβϊ Α. Ι^ηά\7ίβ. 
8θ1ιο1. πάντες οί ποταμοί εϊς ϊν ύυνερχόμενόι. ^α. εΙς όάόν μίαν, &\ίί ές μίαν 
ροάν (ΒΛχί Ιν μια (5ο^), αηί ^| ενός τόπου. Οί. ΟΓβοιιΙιιιη ΟΓθδίί άαίΛΐιη (ν. ΒαιηΙ).), 
Ιν επτά ποτϋίμοΐς έχ μιας πηγής ρέουσιν άπολούσαα&αι. όάοΰ\ Υοτί. όμοΟ. 

73. βαίνοντες ιηδδ. προβαίνοντες ΒαιηΙ). άιαίνοντες Εαοΐιιη. Ηθγπι. Λ^θοΜ. 
χαθ-αίροντες (Ιβοιιηα ίηάίθ&1& ίη ν. 74.) ριοροηϋ Ρ&1. ρέοντες Ηθγ^. συμβαίνοντες 
ϊβΧ.ΒοϊϊΨΒΧζ. έλαύνοντες λ.ΙίαάψΊξ. ^\ί. αυνελβ^όντες. Οί. &(172. χαιρομυστί 
πίδδ. χερομυσή Ραιιν. Ροΐδ. Οί. Εαιη. 40. ϋνάρα ^εομυαη (1. χερομυαί\). 

74. χαβ^αίροντες ηΐδδ. Λ^θϋ. χαβ-αρσίοις Ηθγπι. χα&άρσιοι οοη]. Β&ηι1}ΘΓ§. 
ΙοΟααν ΙΙτην ηΐδδ. ΥβΛ» ρΐαηβ νϋ^οδα. ρέουαιν — Ηθ&ίΐι. ΒΙοηι. 8θϊά1θΓ. 

εχΐυααν — οοη3. 8ίά§. χλύαειαν άν μάτην Βαηιΐ). ΡΓαηζ. ηνυσαν — Ηθγ^. ΐοιεν 
άν μάταν Ηθΐηΐ. εχλυβαν μάταν ^&\1. ρέοιεν άν μάταν Ιιβηΐιοίί. ^α. χαΒ-άραιΟΐ, 
χλύσειαν άν μάταν. άτην (« βαρΓ. η & ΟΟΓΓ.) Μ. μάτην 8θ»1. Ηθ&ίΐΐ. ΒΙοηΐ. βίο. 
μάταν Ώϊηά, ΧΟΗΦΟΡΟΙ 7 

Έροά. ΙμοΙ δ* — άνάγκαν γαρ άμφίπολον 75 

'&εοί προσήνεγκαν εκ γάρ οίκων 
πατρώων δονλίαν ί&ηκαν άΐσαν — 
δίκαια καΐ μη [δίκαια], 
•|- πρέποντ* άρχαϊς [βίου], 

βί(} φερομένων, αΐνέσαι, πικρόν φρενών 80 

στύγος κρατούαφ δακρύω δ* νφ^ εΐμάτων 
ματαίοιοι δεσποταν 
τνχαις, κρνφαίοις ηέν&εαιν παχνουμένα. 

ΗΛΕΚΤΡΑ, 
δμωαΐ γυναίκες, δωμάτων ευ'&ή μονές, 
ίπεί πάρεστε τήσδε προστροπής έμοί 86 

75. αμφίητολιν ηΐδδ. άμφιτιόλων 8θ1ΐ. άμφιπόλφ Ηθ&ίΐΐ. άμφίηολιν ΒαΐαΙ). 
άμφίπολον δοΐι. ΒιιΙΙθΓ. ρΓοΙ). Β&ιηΙ). άντίπνοον Μαίιΐγ. Οηιη αμφίπτοΧις οί. 
άμφιτ^ιχής δβρί. 290. 

76 8ς[. έχ πατρώων άούλίον οϊχων ίύάγοντες [^7ΐ.?] αίσαν Ή.αύ. ^α. &ον- 
1(α α' ίξήλαα' αίσα. 

77. ίούλιον ίσάγον άΐοίχν ιηββ. ^π. άουλίαν ϊβ-ηχαν αΊσαν, γθΐ &ονλ(ίί μ 
ίζίνξαν αΧοίξ, Υθΐ άουλία μ* έξήλασ^ αΐύα, νβΐ άονλία μ* έπίΐλ&€ν αίσα. 

άούλίον ιη88. άονλίαν Βίοιη. άονλων μ* Οοη. Ρ&1. 8ί(1§. έααγον (ίσ &γον 
8Θ0. πι.) }Ι. έσδίγον ΚοΙ). **0ί. Ηοιη. II 24, 719. είσάγαγορ χλυτά άώματα.^^ 
(Ψθοίά.) ΜθηοΙοδαιη οβτίβ βΒΪ έσ&γον, τοψύήΪΏΐ θηίιη αοηδΙπίδ. ^α. ίάαξαν, 
€&ηχαν. αίσαν] ΐΛΪβί ίοΓδοη &μαρ. 

78. μ^ι άιχαια ιη88. μη (οιη. &(χαια) Ψβί\, ριοί). Ραΐ. τα μη [άίχαια] Ηθηη. 
Οί. ΡΙαί. Κθβρ. VI. 486 Β. ^Ι^υχην σχοπΘν ψαόσοφον χαϊ μή. IV. 439 Β. άόξης 
άίΐνΟν πέρι χαϊ μή. 

79. πρέποντ* αρχάς βίου 0188. πρέπον τνχαις βίου 8θ1ΐ. ^α. άοχοΟντ* 
άρχαΐς [βίου], Β,τιί φέρπν τ(ΰν άεσποτϋν (οοΐΐ. 82.). βίον^ χά νοοίδ βίΐ} άίΐίο- 
^πιρίιί&ιη, 631611: ΜίιΙΙθΓ. αρχάς ια38, άρχαϊς 8ορΙιίαη. άρχας (βχ 8θ1ιοΙ.) Χ δ. 
^Γθ^Γ. λνθίΐ. Ραΐ. δίάβ. ίπ' αρχάς οοη], "ν^θοϋ. άπ' αρχάς Ιθβίββθ δοΐιοΐίωίαιη 
ιηοηθί ΗθΓΐη. νθΐ-δοβ ^ανϋθΓ 00ΓΠΐρ<;ιΐ8. 

80. βίί$ φρενΘν αίνέσαί πιχρον στύγος 1}θηθ ΑΙΐΓ. ΛΥθοΜ. β(ίί φίρομένων] 
δβ. πραγμάτων {^). Αη β((ί ψερομένανΊ πιχρβν ιηβδ. πιχρον V^^^ ΒοΙ). ΘΧ 8θ1ιθ1. 

81. χρατούσνι πίδβ. Ιι6§. χρατούσίξ. Έοτϊ. χελεύεν. άαχρύω] άαχρυχέω 
V. Β. ίη 01α88. ίοαιη. Π. 564. άαχρύω οοτπιρίχηη )χ&\)&ί Ροΐδοη. ^τι. λίίβομαι 
(§1. άαχρύω). Μθ(ϋ&ιη ίη άαχρύω Ιοη^&ιη θδδθ ίβηθηάιιιη θ8(. 

82. ματαίοισι — τύχαις] μάταια &εσποτ&ν τνχας Ύίβίΐ. ^α. άυστανοισι 
— τύχαις, νθΐ ματαίους — τύχας. ματαίας — τύχας Η&τΐ:. άεσπόταν πίδβ. 
άεσποτάν δίαηΐ. ΗαιΊ;. βίο. Οί. &ά 53. 

83. παχνουμένην ιηβδ. παχνουμένη δίαηΐ. παχνουμένα Ρθίΐθ, οοΐΐ. 39. 
μωμένα, 

85. Ιμοϊ] ςα. Ιμης- 8 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

πομποί^ γένεστε τώνδε σύμβουλοι πέρΐ' 

τι φώ χέονοα τάσδε κηδείονς χοός; 

πώς ενφρον^ εϊπω; πώς κατενξωμαι πατρί; 

πότερα χέονσα τάδε φίλης ψίλω φέρειν 

γυναικός άνδρΐ, της έμης μητρός, πάρα; 90 

τ(σνδ^ ον πάρεστι ϋ-άραος οΰό' εχω τί ψώ 

χέουσ<^ τόνδε πέλανον έν τύμβφ πατρός. 

ή τοντο φάοκω τονπος, ώς νόμος βροτοΐς, 

ίοΜ^ άντιδονναι τοΤοι πέμπονσιν τάδε 

οτέφη, δόοιν γε τών χοών έπαξίαν; 95 

ή αιΫ άτίμως, ώαπερ' οίν άπώλετο 

πατίιρ, τάό' έκχέαοα, γάποτον χύαιν 

στεΐχω κα'&άρμαϋ'^ ως τις Ικπέμψας πάλιν 

δικονοα τεύχος άστρόφοιαιν δμμαοι; 

τήσδ^ Ιοτϊ βουλής, ώ φίλαι, μεταίτιαί' 100 

κοινόν γαρ εχ^ος ίν δόμοις νομίζομεν. 

86 βς. Γογ4;. αύμβουλοι π^ρι, \ τί φβ — χοας' | τιΘς — πατρί" \ πότερα 
— πάρα. 

87. τύψω ά^ Μ. οΐμαί τνμβφ αάάϋτιιη ίη Μ. τύμβφ Ταηι. τάφφ δίαηΐ. 
τύμβφ ΗθΓΐη. ΒΙοηι. Βίηά. τάφφ φέρουσα ΗβίπίδΟθίΙι. τί φ(ΰ ΑΙΐΓθηΒ. Εγ&ιιζ. 
Ρ»1. Λνβίΐ. 8ίάβ. Βθοίθ. Οί. 118. βί 91. 

88. εϋφρον*] ίμφρον^ ^ο^^. λνβοΐίΐ. Οί. 196. χατεύξομαι Μ. χατδύξω- 
μαι Τατη. 

89. λέγουσα πίδΒ. Οογγθχι χέουσα. 01. 87. 109. 129. πάρα ιη88. παρ 
Η. )\'Ό1ί. Αη Γα<Γ€? Εθς[ΐιίπίτΐΓ βηίιη ΛοοαβΛΰναβ ο1)]θθϋ. Οί. 97. 

90. πάρα ηΐ88. Αη λέγω Λαί τάΜ Οί. 97. τάί* έχχέασα. 
91 8ς[. Ροδί 95. ίτ&ηδροηϋ; Λνθίΐ. άθΐθί Ο. 8ίθνβΓ8. 

92. πελανόν (βίο) Μ. έν τύμβφ] ^α. έπϊ τύμβφ, 

94. Ιστ* ιη88. ϊσ' Βαπώ, ΨβϊΙ Βίηά. ^σβ-λ' Εΐιηδί. Λά Ηθγ. 387. (οοΐΐ. Ρθγ8. 
222.) ΗθΓΐη. Βίικί. Ρ»1. δίάβ. (ΕθοΙό. Οί. 147. θϊ ΡβΓ8. 220. πρίυμβνη «Τ' αϊτοΟ 
τά&ε — Ισϋ-λά σοί πέμπειν βίο.) «δ τ' ΕΙιηβΙ., οοΐΐ. ΕαΓ. Αίο. 1007. Αηάι. 751. 

ίστ' άντιάοΟραο ιη88. ΓοΓί. αϊτβ σα άοΰραι. πέμπουσι Μ. πέμπουσιν Υιοί. 

95. νβΓδίΐΒ ίοΓδοη ίηίθΐ•ρο1&<;α8. &όσιν τε ιη88. άόσιν γε 8<»η1. άόσιν &ή 
ΒηϋθΓ. τΘν χαχΰϋν ιη83. τδίν χαλΘν ΕΙιηβΙ. τΘν χεάνΩν Τοάϊ. ΙιΒζ, τΟν χοΐΰν. 

97. πατήρ, τάά* Ιχχέασα] πατήρ τότ*, — ΗθίπίδΟθΙ:!!. ^α. πατήρ ποτ* (νθΐ 
τότ'), Ιχχέασα, έχχέουσα ιη88. έχχέασα ϋίηά. ΛνβΠ. ρΓοΙ). Ρ»1. 

98. έχπέμψας] ^α. έχρίψας, όμμασιν Μ. όμμασι Τοτη. 

100. μεταίτιαι] μεταίτιοί Βίοιη. 8θ(1 οί. 910. παραιτία. 8ορ1ι. Ττ. 447. 
τζ μεταιτία, Οί. αά 873. 

101. εχϋ-ος ιη88. ^η. άχβ-ος. Οί. Α§. 627. χοινόν Ηχβ^ος. νομίζομεν] χομί^ 
ζομεν ΑτίΓ. ΕΌγ1»88Θ γθοΙ». 8θά οί, 1003. άργυροστερή βίον νομίζων^ 801. τ•• 
ι ΧΟΗΦΟΡΟΙ 9 

μη κεύ'&ετ' ^δον καρδίας φόβφ τινός ' 

το μόραιμον γάρ τόν τ* έλεύ'&ερον μένει 

καΐ τον προς άλλης δεοποτονμενον χερός, 

λέγοις αν, ει τι τώνδ^ έχεις νπέρτερον. 105 

ΧΟ. αΐδονμένη σον βωμόν ώς τνμβον πατρός 
λέξω, κελεύεις γάρ, τον εκ φρενός λόγον. 

Η Α, λέγοις &ν, ώσπερ τ]δέοω τάφον πατρός. 

ΧΟ, ψ&έγγον χέονοα κεδνά τοΐαιν ενφροαι, 

ΗΑ, τίνας δε τούτους των φίλων προοεννέπω; 110 

ΧΟ. πρώτον μ^ αντην χώστις ΑΐγιοϋΌν στνγεΖ 

Η Α, έμοί τε χαΐ αοί τάρ' έπενξωμαι τάδε; 

ΧΟ. αύτη ου ταντα μάνύαν^' ουκ εμόν φράοαι, 

Η Α, τ/ν' οϋν ή:' άλλον τ^δε προστιϋ'ώ οτάσει; 

ΧΟ. μέμνηο^ ^Ορέστον, κεί '&υραΐός έοϋ•^ δμως. 115 

ΗΑ. ευ τοϋτο κάφρένωοας ούχ ηκιστά με. 

ΧΟ. τοις αιτίοις νυν του φόνου μεμνημένη — 

ΗΑ. τι φώ; δίδαοκ* άπειρον εξηγουμένη. 

ΧΟ. ελ'&εΤν τιν* αϋτοΐς δαίμον^ ^ βρσιών τίνα 

ΗΑ. πότερα δικαστην ή δικηφόρον λέγω; 120 

102. ^νάον χαράίας] ^η. εντός χαράίας. 

ΙΟδ. εχοις πιβδ. Βαιηΐ). Οοη. 8ί(1§. (χείς ΤαοοΙ)8. Βίοιη. Ηβηη. Βίη(1. Ραΐ. 
Λνβοΐίΐ. βίο. α. δαρρί. 925. χλάοις &ν, εΐ χραύαείας. Αβ. 1049. 1394. 8θ(1 οΓ. 
668. λέγοιτ^ άν, εϊ τί άεΐ (ηοη άέοή. 8ορ1ι. Αηί. 375. μήτ^ έμοϊ παρέατίος γέ- 
νοιτο — 8ί τ«(ί* εράει. Ειιγ. Ηθγ. 327. ενα γάρ — ενροις άν 8στις Ιστϊ μη 
χείρων ηατρός. Υθΐβαιη άθίθηΐ: 8ο1ι. \νβο1ί1. 

106. αίάονμένζΐ Ηθπη. αοι Μ. τοι Βίηά. αοϋ Ηθγβθ. 

108. Ηηηο νβΓΒΐιηι Ιαη^ιιίίΐιιιιι άθΐβί: Η. ΛνΌ1£. 8θ(1 οΐ. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 205. 

109. ΧΟ. ίη Ο. Ιίηθοί» ίη Μ. σεμνά ιη88. χεάνά Έβχϊ. Λνθϋ. 8ί(1§. 
Κβοίθ. 8ο1ιο1. ενξαι άγαϋ^ά. ^ϊι. ία&λά. Οΐ. λζ. 608. έα&λην Ιχείνφ, ποίε- 
μίαν τοις άύαφροβιν. τοΐαιν εϋψροϋιν ιη88. τοΐαιν εϋψροαι Τιιπι. 

111. πρβτον μίν αύτΊγν] Υονί. πρΘτον σεαντήν. 8β(1 οί. Αξ. 1544. χτείνασ^ 
ίίν&ρα τόν «ύτης. 

112. έπενξομαι ιη88. έπενξωμαι Τ>ό\)ΐ\ ΏΊηά. Εθοίθ. τ* &ρ* Μ. 

113. μανβ-άνονσ* ^άη ψράααι ιη88. μανβ-άνουσ* ίΐάη ^φρασας Ν&1)ΘΓ (ςαυιη 
ίηοοη^πιπιη Ιιίο βϋ; νθΛιιιη πίθίΠαιη ψράζεσβ^αή. μάν&αν' ούχ έμόν φράααι 
ορϋΐΏΘ 01)ΘΓ(ϋθ^. ΓογΙ:. — ονχ ΙμοΟ ψράααι. ΥθΙ μανθ-άνουα* ίίάη ψράαον. 
Οί. 121. 8ίιηί1ί8 1οοιΐ8 βδί; Απδί. Νιιΐ). 736. ΣΤΡ. περϊ τοΟ (φροντίσω); αύ γάρ 
μοι τοϋτο φράαον, & Σώχρατες. \ ΣΩ.. αΐτος ο τι βούλει πρΟτον έξευρών λέγε. 

116. τοϋτο χάφρένωαας] ^α. τοϋτο άη ^φρένωαας ο,ιιί τοϋτο γ* Ιφρένω- 
ύας. Οθη8ίηΐθ τοϋτο ονχ ηχιατα. ^ιι. τοΟτό μ^ Ιφρένωαας οό λεληαμένην. 
120. λέγεις ηΐδδ. Βίηά. βίο. Ιιθ§. λέγω. II» θίί&ιη Λνθϋ. ΛΥΌοΙεΙ. 10 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΧΟ. απλώς φράαον τόδ\ δστις άνταποκτενεί. 

Η Α, καΐ ταντά /*' αΐτέίν ευσεβή &εών πάρα; 

ΧΟ. πώς ό' ον τόν Ιχ&ρ6ν άνταμείβεο'&αι κακόις; 

Η Α, κήρυξ μέγιστε τών &νω τε καΐ κάτω, 124» 

(Άρηξον), Ερμή χ&όνιε, κηρύξας ΙμοΙ 1241) 

τοίίς γής ενεργέ δαίμονας κλνειν ίμάς 125 

ενχάς, πατρφων δωμάτων επισκόπους, 
καΐ γαΐαν αυτήν, ή τά πάντα τίκτεται 
ϋρεψασά τ' αίΛς τ(ονδε κϋμα λαμβάνει, 
κάγώ χέουσα τάσδε χέρνιβας ψ&ιτόΐς 
λέγω καλούσα πατέρα ** έποίκτειρόν τ' έμί 130 

φράσον τ' Όρέστην πώς κατάξομεν δόμους. 

121. τι ψράζονσ^ ιη88. τΐίφανσχουα* Μθίη. ^α. φράσον τόά^* (&αϊ τιν*). 

122. μούύτϊν πΐ88. Ι^ξ. μ* αϊτεΐν, ^ί(ΰν πάρα] Υοτί. ΰ^εοΐς πάρα. 
124». Ιη ιη88. ροδί 164. ΙθβίίαΓ. Ηίο Ηθπη. μεγίστη ιη88. μέγιστε 8ίαη1. 
1241). (χέλευσον) δυρρίθί Ραα^^τ. {άκουσον) 8ο1ι. Ηθπη. (ΰρηξον) Ποιίπ. ΚΙ. 

Ηαιΐ ϋίηα. 8ίάβ., οοΐΐ. δβρί. 119. 179. (Ιριούνι') *Ερμή Ναηοΐί. αά Εγ. 729. 
α. 8θρί. 119. 179. 8ορ1ι. ΕΙ. 115. & χ^όνι' *Ερμή χ«ϊ ποτνι' Άρα — ίΧ^ετ\ 
αρήξατε, τίσασβ-ε πατρός φάνον ημετέρου, θΐο. 0£. αά 459. χηρύξας ίμοϊ 
ιη88. ΟοΓΓθΧθπιη χήρυξόν τε μοι — . 

126. (Γ ομμάτων ιη88. άωμάτων 8ίαη1. Ραΐ. 8ί(1β. αιμάτων Α1ΐΓβη8. Βίηά. 
ΗθΓΐη. Ηατί. Γγ. 'νν'θίΐ. Λνβοΐιΐ. Υθίαιη βδΐ δωμάτων, ηαηι^αθ ίη ίοίο Ιιοο Ιοοο 
άθ Οΐθδίίδ ίη ίρδίιΐδ άοιηηιη ιβδϋ^ϋοηθ α^ίαι*. 

129. χ«/ώ] τάφφ Ζ&Ι^&δ. βροτοΐς πίδδ. γρ. νεχροϊς ίη Μ. δθο. ιη. Ιιβξ. 
νεχροΐς ζχά φϋ-ιτοΐς (Πβηη. ΒηίΙθΓ. Γγ. 'νν'θϋ. Ηωΐ;. Όίηά. Λνβοΐίΐ.). 01 αά 
8ορ1ι. ΕΙ. 1066. ώ χ&ονία βροτοΤσι (ψ&ιτοΤσι?) φάμα, Οί. ΡβΓ8. 220. χρη 
χοάς Γζ τε χαϊ φβ-ιτοΐς χέασ&αι. 523. Γζ τε χαϊ φβ-ιτοΐς &ωρήματα ΕαΓ. 
Αίο. 100. ούχ όρΩ — χέρνιβ^ έπϊ φ&ιτ(ΰν πύλαις. 

130. λ^γω χαλοϋσα πατέρα {πάτερ Ο.) έποίχτειρον {ίποιχτείροντ* Ο.) ^με 
ηΐδδ. θα. λέγω, χαλΘ σε, πάτερ, έποίχτειρον τ* έμ^ \ φράσον τ' ^Ορέστην πΘς 
χατάξομεν άόμους. Αέγω γοίθί ^ιιι)θΟ. ΟΓ. 143. έποίχτειρον Μ. έποιχτείρειν 
ΐΆΆΤξ. Ο. ΗθΓΐη. έποιχτείρειν / 8ί&ιι1. 

131. φίλον ΐηδδ. ΟοΓΓβΧβΐ'ίΐη φράσον. πΟς άνάξομεν &όμοις ηΐδδ. ως 
άνάξομεν άόμοις Ρ&ιι^. Ηθ&ίΐΐ. 8θ1ΐ. ΗθΓΐη. ΒΙοηι. τώνά* άπόξενον άόμων Ε. Ιΐν. 
8θΙιιηί(ϋ;. ώ^ άνάξι* έπάβ-ομεν Ηβγδθ. π(ος χατάξομεν άόμονς Ρ&1. ώ; άνάξομεν 
άόμονς Ζ&ΐί&δ. ώ; ανάξωμεν (?) άόμονς Μ&ΐΐΐ^. τ(ΰνά* άνάστατον (αιΐί άπόζενον) 
άόμων Ρ. Ο. 8ο1ιιηίί1<; (οοΠ. 8ορ1ι. Οβά. 0. 429. Τι*. 39. ΤίΛβ. αάβδρ. 325, 2.) 
φας τ* άναψον έν &όμοις Υ. Ό. ίη ΟΙαδδ. Μηδ. Ι. 267. βί 8ο1ιη6ί(1ο^ίη. Οΐ, 863. 
πϋρ χαϊ φ(ΰς έπ* έλευθ-ερίί^ άαίων. 8οΙιοΙίαδί& Γθοίθ αΙ) άνάσσω άθάαοϋ 
Εθάηοθηάί δοηδα χατάξομεν ροίίυδ 60Γί1)8η(1ηπι ίοΓθί. ^υ. σ<ΰν χατάστησον 
άόμοις, νθΐ σ&ν χαϋ-ιστάναι άόμοις, νβΐ ώς άνάσσωμεν άόμοις, Υθΐ ώ^ &ν ΧΟΗΦΟΡΟΙ 11 

πεπραμένοι γάρ νυν γέ πως άλώμε'&α 

προς της τεκούσης, Άνδρα 8* άντηλλάξατο 

Αΐγιο'&ον, δοπερ οον φόνου μεταίτιος, 

κάγώ μεν άντίδουλος, έκ όέ δωμάτων 135 

φενγων 'Ορέστης έοτίν, οί ό' ύπερκόπως 

έν τοΐαι αοϊς πόνοιαι χλίουσιν μέγα, 

ελ'&εΤν ό' Όρέστην δεϋρο αύν τύχγι τινί 

κατενχομαί αοι, καΐ ου κλϋΜ μου, πάτερ, 

αύτ^ τέ μοι δος οωφρονεστέρ(ΐ πολύ 140 

μητρός γενέο'&αι χειρά τ' εύοεβεοτέρφ 

ήμΤν μεν εϋχάς τάοδε, τοις ό' εναντίοις 

λέγω φανηναί οου, πάτερ, τιμάορον, 

καΐ τους κτανόντας σ' άντικατϋ'ανεϊν δίκτ}, 

ηκωμίν δόμους, Υθΐ ώ^ χαΗλβ-ωμεν δόμους. 0£. 139. 6όμοίς'\ Εοΐ^ί. ψράαον 
ΛΜΪ φράακί. 

132. τιβπραγμένοί ιη83. πεπραμ^νον ΟαδατιΙ). Οί. 915. 

135. χρημάτων ιηδδ. ΟΓ. 275. άποχρημάτοιύί ζημίιας ταυρούμίνον, 8β(1 
ρΐ'&θδίαί, ηί ίαΙΙοΓ, δωμάτων. Οί. 126. πητρφων δωμάτων. 236. 408. 

136. φεύγείν ηΐδδ. φίύγων ΚοΙ). 

137. πόνοισιν ιηδδ. πόνοισι ΚοΙ). β^ρόνοισι 8ο1ιιηίάί: (οοΐΐ. 975. αμνοϊ μίν 
ήσαν ίν ϋ-ρόνοις τόΟ-^ ημενοί. Εαΐ'. Ααάι•. 699.) Κοοίί. ^όμοίον Να1}θΐ•. Νϋ ηια- 
ίαηάαιη. πόνοιαι, 1)θηθ οοοβπιίΐ; ουιη χρημάτων (135). χλίοναι β-αραοΟντες 
ΗαΓί. Εοι1;. αοϊς &ρόνοίσι. μέτα ιηδδ. μέγα ΤιίΓη. 

139. χαϊ — ] ^α. ναϊ — . έποίχτειρόν γ' έμ^] Ο,η. Ιποιχτείρειν Ιμέ. 

140. ύωφρονεστέραν — εύύεβεστέραν ηΐδδ. ^α. σωφρονεύτέρ(ΐί — εύαεβεύτέρ^. 
Ιία βίίαιη Μθΐη. Οί. Ηογ. Ερίδί. Ι. 16, 61. 'Βα ιηίΐιί ί&ΙΙβί'θ, άα ]αδ1;ο β&ηοίο- 
ς[ΐΐθ νίάθΐΊ.' 8βά Χβη&ΓοΙι. ΠΙ. 620. ^μοϊ γένοιτο — Ιλενθ-έριον πιοϋσαν οινον 
άποβ-ανεΐν, πολύ] ποτϊ Μθΐη. ρΓοΙ). Βίηά. τρόπους ρΐΌΐ)αΙ)ί1ΐ<:βι• Ε. Ο. δοΐιιηίάί, 
οοΠ. Μθη. Γγ. 160. ενειαι χα\ γυναιξί σώφρονες τρόποι. ρΐΌΐ)&1;/\νθθ1ι1. 

143. λέγω] Οί. 130. ^ιι. αϊτΰϋ. φανηναί σου, πάτερ ιηδδ. φανΨ^νίίί σ\ & πα- 
τερ Οαηί. Βίοιη. ϋ» ο&ήβ 1β§θΙ)&1 8ο1ιο1. τοις ά^ ίχ&ροΐς σου λέγω σε φανήναι 
τιμωρόν. δθά ρΓ&βδί&ύ Ιβοϋο Υϋΐ^αία. ΟιβδίΘδ ραίιίδ οαβάίδ πΙΙογ ίαίιιταβ 
θδί, ηοη δΐιί ΐρβίΏδ ρ&ίθΓ. φανηναι — τιμάορον] Οί. Αξ. 1324. τους έμούς 
τιμαόρους \ Ιχ-θ-ρρΐς φ αν έν τ ας τοΐς' ίμοίς τίνειν φόνον \ δούλης θανούσης 
ενμαροΰς χειρώματος. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 1155. ώς φανούμενος \ τιμωρός αυτός (αύτοίς?). 

144. χαϊ — άίχην] ώς — άίχη ΗθΓ\ν'θΓ<1βη , δ&θρθ οοηίαηάί ώς βϊ χαϊ 
αάιηοηθηδ. χτανόντας ηΐδδ. χτανόντίίς σ' Ηβγδθ. άντικατβ^ανεΐν ιηδδ. γρ. 
άντιχαταχτανεΐν ιη&Γ^ο Μ. ϋηάθ άνταποχτανεϊν οοη]. ϋοΙ)Γ. οοΐΐ. Εαι. ΗθΟ. 
266. (Υΐάθ ΙρΗ. Τ. 715.) άντιχαχτανεΤν 8οα1. ΗθΓΐη. βχ βίοδδα οοηβοία. Οί. 274. • 
άνταποχτεΐναι. 121. Εαι•. Ογ. 509. χώ τοΰάε παις αύ μητέρα άνταποχτενεΤ. 

$ίχψ ιηδδ. $ίχτ^ 8οα1. ΡοΓδ. ΒΙοιη. Ηθηη. Ηαιί. ΛΥβοΙεΙ. Ροδί $ίχψ βχοίάίδδθ 12 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

[ταντ' ίν μέαφ τί&ημι της κακής αράς, 145 

κείνοις λέγουσα τήνδε την κακήν άράν] 

ήμίν δέ πομπός ΐο'&ι των Ισϋ'λών &νω 

ονν '^εοίσι καΐ γη και δίκη νικηφόρφ.^^ 

τοιαΐοδ^ &τ' εύχαΤς τάαδ^ έπιοπένδω χοάς. 

ν μας δε κωκντοΐς •|* έπαν&Ιζειν νόμος, 150 

παιάνα τον ϋ'ανόντος έξανδωμένας. 

ΧΟ, ΐετε δάκρυ καναχ^ς [δλόμενον] 
δλομένω δεοπότζ^, 
προς ίρμα τόδε κακίον κεδνών τ' 
άπότροπον άγος άπενχετον 155 

νθΓβιιιη ίη ^τιο ίαθίϋ Μοντ ας ααϊ τίνοντας ('νν'θίΐ.) οβηβθί Βίηά. Οί. Α§. 331. 
ίηίΓα 490. ^η. άντιτ(σασ&«ί (ιη&γ θχ»οί ίη ΓβίιίΓη) «Γ/χι^ν. Οί. 274. 

145. 146. νβΓβαβ, ηί Μογ, βριυτϋ. Υίχ βΟΓίρΒίΒβθί ΑβδοΙιγΙαΒ ^αο(1 θχΐιΐ- 
\}&Ό.ί 1ίΙ)ή, της χαχής αράς θ<; ιηοχ τήν χαχην άράν. ϋηοίηίδ Θ08 ίηοίικϋΐ; Βίηά. 

145. της χαχής αράς ηΐ88. Οοη. ΛνθίΙ. τής χαλ^Ις αράς 8θ1ι. Βίοιη. ΗβΓί. ΗθΓΠΐ. 
Ραΐ. 8ίά§. προατροπής έμ^ς 8ί»(1ίιηιι11βι•. ^α. τήσάε της (αυί τήσά* ^μήζ) κρ&ς. 

147. τβν (8ΐιρ. (Γ*) Μ. τωνά" Ο. ΚΙ. Ρ&1. των ΕοΙ. Γβοο. βάά. Εθοίθ. 

150. 151. βραήοδ 31ιγθ 1ιβΙ)6ί Ρ&1. 

150. χωχντοΤς έπανθ-ίζίίν η)88. χωχντοΤς έπορθ-ιάζξτε Η&τ(. χωχντούς άπαν- 
Β-ίζπν οοη]. Οοη., οοΠ. 8υρρ1. 72. γοεάνά ά' άν&εμίζομαι. ^υ. νμας (Γ^ χωχν- 
τούς έπ€υψημεΤν (νβΐ έποψώζειν, νβΐ ϊαχχάζειν, οοΠ. 8θρί. 635.) χρεών (νβΐ 
πρέπει), νβΐ — χωχντονς άφίεβ-* ώς νόμος, νθΐ — χωχντόν τιν^ ϊεβ•^ — . ΟΓ. 
ΡθΓ8. 622. άλλ\ ώ φίλοι, χοαϊαι ταΐσάε νερτέρων \ ύμνους επευφημείτε. 8βρί. 
863. ϋ-ρήνον — οΐμαι ύφ* — ησειν, ΡθΓ8. 635. ίέντος — &νσ&ροα βάγματα. 
940. ί'ίτ' αίανίΙ — αΜάν. 944. ηαω — πάνάυρτον. 8θρΙ. 635. άλώαψον παιάν^ 
Ιπεξιαχχάσας. βί 0\ι. 990. έχει γαρ αίαχυντηρος, ώς νόμος, άίχην. 8ορ1:. 951. 
πολλοίς Ιπανθ-ίβαντες (?) πόνοΐύΐ γε άόμους. 

151. Ιξαυάωμένας] ^ιι. ίξαν&ώμεναι (Ηλι**.). 

152 8(1. Εθ8ροη8ίοηθηι βηίίβίΓορΙιίοαιη ίηίβΓ 152 — 157. οί 158 — 163. ΓθΒϋ- 
ίτίθΓθ οοη&ϋ 8τιη( Ηβιαι. βί 8θί(11θΓ. 

152. άάχρυ ηΐ88. άίίχρυα Ήϋΐ'ί. χαναχ^ς] ^α. χαμάάις. ΟόηίθΓ Ηοηΐθ- 
ήοαηι άάχρν χαμά&ις βάλε. δλόμενον] ϋοΐβί ΒΙοηι. όρόμενον Ι&Β,τύη. ΝαΙ)θΓ 
(οοΠ. 8θρί. 87. όρόμενον χαχόν άλεύαατε. 117. χΰμα — χαχλάζει, πνοάΐς ^Αρεος 
όρόμενον. 423. βί αά 8υρρ1. 782.). δλόμενον (ί'ετ') δλομένφ άεσπότί^ Μ. Βοϊϊγηιάϊ. 
δλομένψ μελόμενον οοη]. "^θοΐιΐ. ^α. χαναχη&δν ((Ιθΐβίο δλόμενον) — . 

154. πρύς ίρυμα Π188. τόά* ερνμα ΤΤοοϋ. προς έρμα γϋς Ηβΐ'ηΐ., οοΐΐ. Αηί. 
841. έρμα τυμβόχωατον. Ο1θ88. ίη Μ. τδν τάφον. ΥοΓδυε οοΓΠίρΙΐΰ. χαχ(ΰν 
χεάνβν τ'] χεάνβν χαχ(ΰν τ* ΒΙοίηί. χεάνίΰν τ* άπότροπον] άπότροπον χεά- 
νΰίν τ* \ν^οο]ί1. προς έρμα χωβτόν άποτρέπειν χαχΒν άγος \ άπενχετον ΡλΙ. 

155. ϋλγος άπενχετον ρο8(; δτ. Ιιαο ίΐ'&ηδ^πιΐίί Ηαιί. θχ ν. 154. άλγος πΐ88. 
άγος νίοί. ΘΧ 8θ1ιο1: άγος ΗθΓΠΐ. ΤνοοΜ. ^ιι. άπευχτδν Ιχχεχν μένων — . ΧΟΗΦΟΡΟΙ 13 

κεχν μένων χοαν. κλνε δέ μοι, οέβας, 

κλν\ ώ δέοποτ\ έξ άμανράς φρενός, 

δτοτοτοτοτοτοτόΐ, 

ΐτω τις δορνα'&ενης άνηρ Ι* άναλντηρ δόμων, 

Σκν&ικά τ' εν χεροΐν παλίντον^ 160 

έν έργω βέλη -^ ^πιπάλλων 'Άρης 

σχέδια τ' αυτόκωπα νώμων ξίφη. 

ΗΛ. έχει μεν ν^δη γαπότονς χοάς πατήρ ' 164 

νέον δί μνϋΌν τονδε κοινωνήσατε, 166 

ΧΟ. λέγοις &ν' δρχεΧται δε καρδία φόβω. 

ΗΛ, δρω τομαϊον τόνδε βόστρνχον τάφω. 

ΧΟ. τίνος ποτ' ανδρός ή βαϋνζώνου κόρης; 

ΗΛ, ενξνμβολον τόδ^ έστΙ παντί δοξάοαι, 170 

ΧΟ, πώς ονν παλαιά παρά νεωτέρας μάϋ-ω; 

156. χλύξ. $έ μοι χλύε \ ύξβάαω ά^αποτα Μ. χλύε άέ μοι, αέβας. χλύ\ ώ 
άέϋποτ^ Β&ηιΐ). ρΓοΙ). '^^θοΜ. 

157. ύδβάαω &έσποτα ιη88. σέβας, ώ — Τηπι. μοι αέβας, κλύ, ω ΒαιηΙ). 
αέβας, χλύ\ ώ 6έαποτ\ έξ — Η&Γί;. Γοιί. τ«(Γ' ίτιη, &έαποτ\ 

158. ότοτοτοΐ τοτοί Μ. οτοτοτοτοτοτοτοί Βίηά. "^θοΜ. 
159—163. Βθΐβί Α. Σαά^ίβ. 

159. ίώ τις ιηβδ. ϊτω ης ΒοΙΙΐ. ΛνβοΜ. ΐοι τις Τοπβΐι. ΓοΓί. ιβ^ι> τις. άορν- 
α&εν^ις] άορνσαόης οοπ]. Βίηά. Βθοίβ, ορίηοΐ'. Οί. 8ορ1ι. Α^. 1188. άορνασοήτων 
μόχβ-ων, ΗθΓ. 744. άορνααόητα ατρατόν. Οβά. Ο. 1313. άορυααοϋς ^Αμψιάρεως, 

αναλυτηρ^ Υοτί, ΐβ-ι λντήρ (θί ϊ&ι τις ρΓΟ ϊώ τις), Β,νΛ άπολντήρ (άθΙίνθΓθΓ). 
Οί. 943. άναψυγάς {άποφυγάς?) χαχΘν. άόμων] πόνων ρΓθΙ)£ΐΙ)ί1ϋ;θΓ Ή&τί. 

160. αχν&ίτάτ^ (α βιιρ. ι »6 άιορ&ωτζ) Μ. αχν&ης τατ' Ο. 8θίά1. Βίοιη. 
Βαιηΐ). βίο, ΣχυβΊΧίί τ* ΒοΙ). ΣχυβΊ,ατϊ Μ&τίίη. Σχύβ-ψ^ χεροΐν παλιντσνοιν ίν 
{ργφ ^πιπάλλων ^!/ίρη ΗθίπίδΟθΙ^ι. τταλίντονα βέλη ΗαΠ. "ΥοΓδαδ ίη βηβ 
άθίθοίπδ." (Βίηά.) 

162. Ιν €ργφ ιηβδ. Ιν ονα. Ηθ8(11&ΐη. έναργώς Βοίΐι. ενεργώς 01)θΓ(ϋο1ί. ΓοΓ*. 
Ινεργ^ί ΒΛΪ ένεργοΐν {χεροΐν). βέλη ιη88. ξίφη Ρβ,μψ. &ί τθοβηίβΒ βάά. θχ βοΐιοΐ. 
άθΐθί Ηθίηίδ. Αΐίαά ς[ΐιί(1 ηοηίθη Γθ^αίπΙ Ρ»1. ^ηιπάλίων ιη88. ^πιάλλων 
Μαδ^Γ. Ιλ^. τινάααων 2ιχή τιταίνων (Ηοιη.). Οί. 8ορ1ι. Τγ. 511. τννάααων πα- 
λίντονα τόξα, ^ΐι. παλίντονα τόΙ' άντιπάλλων {άντιτείνων). ^^ρηζ ^ιΐ88. 
8ιΐ8ρθθ<;αιη. Γοιί. ^^ρεως (βΐ Ιν ιίργφ). 

164, Η^. αάά. Ταπί. οιη. Μ. ^υί ίη 8θ^ς[. Ιίηθοίοδ 1ι&1}θ<;. άπότον (από 
του Μ.) πίδδ. γαπότους Τατη. Ροδί 1ι. ν. ΙββίΙιΐΓ 123. ίη ηΐδδ. 

167. άνορχεΐται ιη88. &ν όρχεΐται Τατη. 

168. τάφφ] ^α. πέΐας (§1. τοΰ τάφου). 
171. παλαιά"] ^ιι. γεραιά. 14 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΗΛ, ουκ εστίν δοης πλην ενός κειραιτό νιν. 

ΧΟ. εχϋ'ροί γάρ οΐς ηροοηκε πεν&ηααι τριχί 

ΗΛ, και μην δδ* εσύ κάρτ' ΙδεΊν δμότττερος. 

ΧΟ. ποίαις ί^είραις; τούτο γάρ ύέλω μαϋ'εΧν. 175 

ΗΛ, αντόϊοιν ήμίν κάρτα προοφερης ΙδεΊν. 

ΧΟ. μών ουν Όρέοτου κρνβδα δώρον ^ν τόδε; 

ΗΛ. μάλιστ^ ίκείνον βοοτρνχοις προοείδεται. 

ΧΟ. καΐ πώς ίκεΐνος δενρ^ έτόλμηοεν μολείν; 

ΗΛ. ϊπεμχρε χαΐτην κονρίμον χάριν πατρί. 180 

ΧΟ. ονχ ηοοον εϋδάκρυτά μοι λέγεις τάδε, 

εΐ τησδε χώρας μήποτε ψανοει ποδί. 

ΗΛ. κάμοι προοέοτη καρδία κλνδώνιον 

χαράς, ίπαίαϋ^ν ό' ώς διανταίφ βέλει, 

172. ουκ εύτιν 8στις πλην ^μοΰ χείραιτό νιν ιη38. Βθ οοηδίιτιοίΐοηθ οι. λξ. 
620. ονχ (ύ&' βπως λέξαψι τα ι^ξυάή χαλά. Μοηΐε. αά ΑΙο. 117. ^α. ούχ ίστιν 
δύτις πλην έμοΰ σφ* Ιχίίρατο (ΟΜΪ έχίίρατ* ίΐν). πλην ίμοΰ ηΐ83. ΗθΓΐη. Γηΐηζ. 
Οοη. ΚΙ. Ρ&1. Λνοϋ. Τνβοΐίΐ. 8ίά§. πλην ενός Ώο\)τ. Βίοπα. ΒαϋθΓ. Ρβίΐ. ΗλΗ. Βίηά. 
"Εθ8ροη8ίο θηίιη ΟΗογι ρΓθθΐι1άαΙ)ίο ΟΙ^τίαβηιηβδίΓ&ιη βί Αβ^δίΐιυιη Γβδρίοϋ" 
Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 909. τφ γάρ προαήχη πλην γ* ΙμοΟ καϊ βοϋ τόάε; πλην ξένον 
ΛνθΠ. ΗβΓν. δατις χείραιτό νιν δί^ηίβοαί'θΐ; (ΐιιί βηιη αΒδοίηάθΓθΙ. χείρετό 
νέΐν (νιν δυρι*. δβο. ιη.) Μ. χείραιτό νιν Τυπι. σ</)' Ιχείρατο Ηθγ^. ΟΓ. 189. «λλ' 
ονά^ μην νιν ή τεχοΰο* Ιχείρατο. 179. 

176. αύτοΤσιν ιηδδ. αύταΐύιν Τατη. 

177. μΘν ουν] Οί. αά Αηδί. Ρ&ο. 527. μ(ΰν ονχ Βίοιη. ^α. μή νυν — ?] τόάε. 
η Μ. ?] α. Εγ&π^. Μ»Γ*ίη. ΗθΓΐη. Βαιηΐ). ΚΙ. Οοη. ^ν Βίηά. ΛνθίΙ. Ρ&1. Τ\^θο1{1. 

178. προαεί^εται] Υοχ ηοη αΙίΜ ΐ'βρθί'ίυιη. ^α. βοβτρνχοιαιν εΐάεται. ΟΓ. 
Αζ. 772. εϊ&ομέναν τοχεΰσιν. ΥθΙ προσεμφερής (αί ίη 176.). 

180. χαϊ την ηΐδδ. χαίτην Υίοΐ;. χονρίμην ιηδδ. Ώβάί χούριμον. Οί. Α§»- 
Λοη. Κγ. 3. χουρίμου χάριν τριχός. ΕαΓ. ΕΙ. 520. χουρίμης {χονριμον?) τριχός. 
Ογ. 955. βίάίίρον έπϊ χάρι^ τι&εΐσα χούριμον (&οί.). πατρός ηΐδδ. 8ίά§. πατρί 
ΤαΓη. 8ο1ι. ΗβΓηι. Βίηά. Τνβοΐίΐ. βίο. τάψφ ΛΥβί!. 

181. εν&άχρντα ηΐδδ. Ραΐ. «υ άαχρυτά Εηιρθΐ•. Ηθγπι. Ηαι-ί. ΕοΓδοη Γβοίθ. 

182. ε/] ή €? ΖαΙίΕδ. χραύαει (δηρ. η δβο. ηι.) Μ. ^ραύατα Ο. Τιιπι. 

183. χίψοϊ] ^α. χάμου. χαράίας πίδδ. χαράίαν Ηθίηίδ. Βίηά. Ι,βξ. χαράίί^ 
(δοαί. 8<:ίΐη1.). Οί. ΡβΓδ. 880. τάάε γα προσήμεναι. Α§. 834. /ό^ χαράίαν (1. χαρ- 
Λ'ί<) προσήμενος. 11&1. άώμααιν προσήμεναι. 1617. νερτέρι^ προαήμενος χώπτι. 
8αρρ1. 383. τοις πέλας προαήμενοι. 8θρ<;. 696. μοι — προαιζάνει. Αζ. 976. 
άεΐμα προστατήριον χαράίας τεραύχόπου ποτ&ται. 179. 1121. ΕηΓ. Εγ. 1025, 2. 
πλάνος τε χαράί^ προαίαταται. 

184. χολί^ς ηΐδδ. ΙιΘ§. χαράς. Ιπαίβ^ην πίδδ. Ιπα(α&ην Οαηϊ. Οω. <Γ*] ΧΟΗΦΟΡΟΙ 15 

ίξ ομμάτων δέ δίχρίων πίτντουσί μοι 185 

σταγόνες αφαρκτοι δυοχίμου πλημμυρίδας 
πλόκαμον ϊδούσγι τόνδε' πώς γαρ ελπίσω 
αστών τίν' άλλον τήσδε δεοπόζειν φόβης; 
άλλ^ ονδί μην νιν ή κτανοϋο^ εκείρατο, 
ίμη δί μήτηρ, ουδαμώς επώννμον 190 

φρόνημα παιοί δύοϋ'εος πεπαμένη, 
εγώ ό' δκνώ μεν άντικρυς καταινέοαι 
. είναι τόό' άγλάϊομά μοι του φιλτάτου 
βροτών ^Ορέστου, οαΐνομαι ό' νπ' ελπίδος, 
φευ. 

ειϋ^ είχε φωνην εμφρον^ αγγέλου δίκην, 195 

δπως δίφροντις οϋοα μη ^κινυααόμην, 
άλλ^ ^. αάφ^ ηδη τόνδ^ άποτντύααι πλόκον, 
εΐπερ γ^ άπ' εχ&ροϋ κράτος ήν τετμημένος, 
ή ξυγγενης ών είχε συμπεν&είν ίμοί, 

185. ί^] ^α. τί. αίθριοι ιη88. Βίηά. Λνβϋ. Ψβοΐά. (ςαίάηί &ίψιαι7) άίψίί^ 
ΒΙοΓη. &ΐ}ρίφ Ραιιντ. &ί\ρίων (οχ οοηΐίδ άθΒίοο&ίίδ) 8ο1ι. ΗβΗ. Ηθπ7. δίπτυ- 
χοι Ηθϊ\ν. ^α. άίψίων, άαχρύων, &χά μυριαι, Οί. 1058. Ιξ ομμάτων ατάζουβιν 
€ίΙμα άυϋφιλές, Οί. Εαι*. ΗθΐΌ. 450. γραίας δσσων πηγάς, 

186. Ιη ιη&Γ^ίηβ 1ιαΙ)θί Μ. α ιη. Λπί. άφρακτοι ώ\ββ. 'ΨβοΙά. άφαρχτοι 
^θΠ. Βίη(1. ηλημμνρίάος] Ρήαδ μ βαρΓ» V. ίη Μ. 

188. φόβης] Νοη αΙΛί Ιθ^ίίτιΐ' »ρη(1 Αθβοΐιγίαηι. ΕοΓί. χόμης, Οί. 8αρρ1. 909. 

190. ^^ Π188. γε Ρογ80ώ. ΕΙηίδΙ. Βίηά. Εβοίβ. ΟΓ. Ρθγ8. 152. μήτηρ βασι- 
λέως, βασίλεια ά' έμή. ού&αμώς (ί') Βΐηά. ^α. επώνυμος, 8θά ν. Οοιηιη. 

191. άύσθ-εον ιη88. άύσ&εος χηδίϋ Ηβην. Οί. 40. άύσβ-εος γννά, 525, δθά 
δβηίβηϋα Γβ^υίπΙ ροϋιΐδ άνσμενές {τταισϊ δυσμενές), ΟΓ. Α§. 1193. 

192. ίγω (Γ' δττως — τ«(Γ* αϊνέσω ιη88. ίγώ (Γέ η&ς — 00113. Βίοιη. ΗλΗ. 
ΗθΓ^. ^^'ώ (Γ* 6χνΰ3) — τ«(Γ* αϊνέσαί ρΐΌΐ}&1)ί1ίίθΓ Κοο^. Μαΐίιη ίωηθη ^^ώ ί* 
όχνίΰ — καταινέσαί. ΉΜίΜΒϊΆοάί Εΐίς[ΐιί(1 Γβς[ΐιίΓθΓθ δθηίβηΗαιιι οΐίιη 8ΰ8ρίθ£ΐΙ)»Γ, 
έγώ ά* δπως — φάσχω (λέξω) ούχ εχω. 8θ1ιθ1. τ«(Γ' αΜσω: λείπει ουκ ^χω. 

195. εϋφρον' ιη88. Ραΐ. εμφρον' (ίηίθΙΗββηΙ) Ατιγ. δίαπί. 8ο1ι. Ηβπη. Ηατί. 
Λ^θϋ. Κθοίθ. Οί. 88. 517. θϊ Λά Α§. 351. ή φρέν' ρι•οΙ)α1)ί1ΐί;ΘΓ Ρ. Λ^^. 8ο1ιιηί(ϋ 

196. μήχηνυσσόμψ' Μ. (Ροηη& αϊ) Ηββγοίιίο βί Ρΐιοϋο αβηίία, αί βϋαιη 
χήνυγμα.) μη ^ίνυσσόμτρ^ Ταπί. 

197. εν ηΐ88. ί Ο&ηί. Βίη(1. βίο. σαφηνή ηΐ88. σάφ^ ^άη Γβοίθ ΡοΓδοη. 
(Οί. ΡθΓδ. 337. σάφ' ϊσ&ι.) 'σαφήνεο (?) Ραΐ. 8ίά§. (ΥβΛηπι άιασαφηνεΐν Ιβ^ίΙπΓ 
»1ίοη1)ί.) αλν ^ (ή?) παρΫΙν μοι Γ. Ο. 8ο1ιιηίά(;. άποπρίσει Μ. άπόπτυσα Ο. 
άποπτύσαι Τ. οογγ. απέπτυσα Α. άηοπτύξαι ΡοΐΉ. Ιίθ§. άποπτύσαι. 

199. ξνγγενης ών] ^α. ξυγγενοΰς ών. 16 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

άγαλμα τύμβου τονδε καΐ τιμή πατρός. 200 

άλλ^ είδότας μεν τους '&εους καλούμεϋ'α 

οΧοιοίν έν χειμωσι ναυτίλων δίκην 

στροβούμε&^' ει δ^ χρη τυχεΤν οαηηρίας, 

αμικροϋ γένοιτ^ ^ν σπέρματος μέγας πυ'&μήν. 

και μην στίβοι γε, δεύτερον τεκμήρων, 205 

ποδών όμοιοι τοις ίμοΐσι κάμφερεΐς' 

και γαρ δύ^ έοτόν τώδε περίγραφα ποδοΧν, 

αύτου τ' εκείνου καΐ ουνεμπόρου τινός, 

τΐτέρναι τενόντων ^' ύπογραφαι μετρούμεναι 

ες ταυτδ ουμβαίνουοι τοις έμοΐς ατίβοις, 210 

πάρεση δ* ώδίς καΐ φρενών καταφ&ορά. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ευχου τά λοιπά, τοις ϋ-εοΊς τελεσφόρους 

εύχάς έπαγγέλλουσα , τυγχάνειν καλώς, 
ΗΑ, επει τί νυν εκατι δαιμόνων κυρώ; 

ΟΡ. εις Οψιν ηκεις ώνπερ ίξηύχου πάλαι, 215 

Η Α. και τίνα σύνοισϋ'ά μοι κάλου μένγι βροτών; 

200. τψην 0188. Τψη 8θ1ΐ. ΕθΟίθ. 

201 — 204. Ηθ8 νν. ίπιβίτΕ ΟΙιογο <:Γί1)αίί Ηθπϊι. ροβί 211. Ιΐ'Ληδροηϋ; "ννθίΐ., 
ροδί 210. ΒαϋβΓ. Οί. 212. 202. άίχί^ Ο. βοΐιοΐ. άίχηι (ί ίη γ88.) Μ. &ίχην ΑΙά. 

204. μ^γας πν&μήν] Ι. β. ίπββηδ δΐίρβδ (δίνβ ίΓαηοηβ). ΓοΓί. μ^γ* 
άν φντόν (β. βϊτοΏζ ρΐαηΐ:). δβά οΓ. 260. 

206. τίόάβν (Γ* ((Γ ίη ΙϋατΕ ρπ) τ') όμοιοι Μ. Ο. ηοάίΰν 8μοιοι Ταπί. ^ιι. 
αύτφ ν^' δμοίοι (ί. θ. τοις πούϊν αύτοΟ), νθΐ ποάβν όμοιοι τοις ^μοΤύί χάμ- 
φέρεις, ΟΓ. 176. ΥβΛ» (Γ* δμοιοι — πτέρναι άθίθηά» Θ88θ ΟθΠδθί Λνθοίίΐθίη. 
τοις τ* έμοίύιν έμφερεΐς ηΐδδ. ^α. τοις έμοϊαι χάμφερεΐς, Οί, 3Λ Α§. 589. 

209. 210. Εχοΐαάί ναΐΐ Ηθπη. 209. ΒαιηΙ). 

209. πτέρναις τενόντων ^* υπόγραφα μετρούμενοι Ηβγδθ. ητέρναι] ^α. 
ητερνίΰν, Αηίθ 1ι. ν. ΐΛοαη&ιη ηοί8ί Ηθπη. 210. είς ιηδδ. ^ί Εοΐ). 

212 — 225. Ναΐΐ&θ ίη Ιι&ο 8ϋο1ιοηιγί1ιί& ρβι-δοη&ηηη ηοίΑβ δΐιηύ ίη Μ., 8θά 
ίΕηίαιη ΙίηβοΙ&θ, ηίδί ς[υο(1 ίη γ. 219. ρΓ&θ&χηηι Όρ. ΡθΓδοη&πιηι ηο1:&δ ρπ- 
πιπδ αρροδΰίί ΟαηίβΓ. 

212. τοις Β-εοΐς τελεσφόρους εύχάς έπαγγέΐλονύά] 8θη8ΰ8 θδί, άίίβ Λη- 
ηηηύίαηδ νοία ύηα (Ιιβ,οίθητίδ) ίθΐίοβηι θχϋηηι ΙιαΙ)τιίδδθ. 

215. εϊς όιριν ηχείς — ] ή'κουσ* δίηβ ΟΕΐΐΒβ Γθςαίπί ΝαΙ)θΓ. Οί. Εητ. Ρΐιοθη. 
201. πό&ου \ ές τέρψιν ηλ^ες ών ^χρ^ζες είύιάεΐν. 8ορ1ι. ΕΙ. 2. 

216. ^η11η1 ρθΓτατο Αραά Αθδοΐιγίιιηι δβη&ήιΐδ αΙ) (Ιαοίγΐο θχοΓάί&ίητ, Ρα- 
Ιθίτΐδ τίνα ξύνοια^α β,μϊ τίνα $ϊ αύνοιαβ-α Γβροηθηάηηι δηδρίοα^ατ. χαΐουμένη 
πΐδ8. χαλονμέντι Ταπί. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 17 

ΟΡ. σννοιδ^ 'Ορέστην πολλά σονκπαγλονμέν]]. 

Η Α, ναί' προς τί δητα τυγχάνω κατενγμάτων; 

ΟΡ. δό' ειμί' μη μάτεν^ ίμον μάλλον φίλον, 

ΗΑ. άλν ή δόλον τιν\ ώ ξέν\ άμφί μοι πλέκεις; 220 

ΟΡ. αυτός καϋ•^ αυτού τ&ρα μηχανορραφώ. 

ΗΑ, άλλ^ εν κακοϊαι τοις έμοΐς γελάν ϋ'έλεις; 

ΟΡ. καν τοις ΙμοΙς αρ\ εϊπερ εν γ ε τοΐσι αοΐς. 

Η Α. ώς δντ^ 'Ορέατην &ρα σ' ^^'ώ προαεννέπω; 

ΟΡ, αυτόν με νυν δρώσα δυομαϋ'ώς Ιχεις. 225 

κουραν δ* Ιδουοα τήνδε κηδείου τριχός 

217. πολλά α* ίχπαγλονμ^νην] ^α. πολλά βοι χαλουμίν^^ "νύ πολλά αονχ- 
παγλουμένι^ (ύοι έχπ.). ίχπαγλουμ^νης ιη88. έχπαγλουμ^νην ΚοΙ). ΘΧ 8θ1ιθ1. 
έπιχαλουμ^νην Μ&ΐιΐγ. Ρθ8<: ύννοίάα τοφήγϋΜΥ (1»ίίνα8 αϋί^αίδ. 

218. χαϊ προς τί άητα ιη88. ^α. ναί• προς τί άψα (ά^ ίΐάη, άή '/ώ), &αί 
συ; προς τί — ; προς τ/] Αη^Ι. ίη νΐΐ&ί Γθδρθβί. χατευγμάτων] ΕογΙ. 
τ(ΰν εύγμάτων. 

219. μάτευ' Ο. ΑΙά. ΗθΓΐη. ΒΙοιη. Γγ. Όίηά. μάστευ' Μ. Ρ&1. 

220. άμφί μοι] άμφ^ ίμοϊ ιηαΐϋ: Βίηά. ίη I^6X. ρ. 23. 

221. αυτός χατ* αύτοϋ ιη88. Ιιθ^θ αυτός χαθ^* αύτοΟ (ΒοίΗ. Βίοά.), νθΐ 
χατ^ αυτός αύτοϋ — . ταρρα Μ. τ' ϋρα ΚοΙ). τ&ρα 8&1νίιι. τΆρα Βίηά. 

222. «λλ*] Ροι•^. αρ\ Ροβί &έλει.ς ίηίθΓτοβΛϋοηίδ δί^ηιιιη ροηθίκίαιη. 

223. ίμοΐσιν άρ* ιη88. ίμοΐαιν Υιοί;. Βίηά. ίμοΐς ϋρ' Ταπί. Ρογ8. ΙιΘ^θπ- 
(Ιυιη ιιτιί: ίμοίς &ρ' ααί ^μοϊς τ&ρ\ Οί. Αη8(. Έχ{. 366. νη τον Ποσειάώ χαμέ 
τάρ* (βλξεις), φσιερ γε τοϋτον ^'λχί}^. εν γε τοΐσι σοΐς τα88. Ιν τοις σοΐς έγώ 
Όίηά, Ββ ρΛΓίίοαΙίδ εϊπερ — γε βϊ εϊπερ γε οί. 198. 499. Α§. 1249. 8ιιρρ1. ΜΗ. 
8ορ1ι. Οθά. Ο. 27. ΕαΓ. Μβά. 814. Ρΐιοβη. 725. Απβί. Αοΐι. 307. εϊπερ Ισπείσω 
/' άπαξ. ΡΓ&θδί&Ι; ίοΓδ&η εϊπερ ίν τοις σοΐς γελ&. 

224. τάά^ έγώ σε προύννέπω πΐ8δ. ταϋτ^ ίγώ σε προυννέπω (?) Ροΐ'δ. 
τάάε σ* έγώ προσεννέπω Αατ. "ν^θΐΐ. Αηι&ΐά. γάρ & ίγώ — Ηθπη. άρα σ' 
έγώ — οϋιη ϋίη(1. τόνά' έγώ — ΡΓΛηοΙίβη. \σ' αρ* έγώ — ΗεγΙ;. σ' ώά' έγώ 
προσεννέπω δίά^. ώ(ί' έγώ σε προύννέπω Οοη. τα(3τά σε προσεννέπω Ρ&1. Οί. 
Α§. 162. τοϋτό νιν προσεννέπω {το Ονομα). Ενυ*. Μθά. 352. Ροδί Κ. ν. αηίιΐδ 
Υθίδαδ Ιαοηη&ιη ίη(ϋο&ηί Ηβηη. Ραΐ. Ιία Οΐθδΰδ δβηηο, αί ιηοχ ΈΙβο^Γ&θ, 
αηάβηοδ νθΐ•8ΐιβ 1ΐ2ΐ1)θΙ)ίί;, αί ηίήιΐδίΐαθ δθίΐαβηίθδ ΟΓαίίοαβδ (246 — 254. βί; 255 — 
263.) ηονθηοβ νθΓδπδ 1ια1)θη1;. 

225. μ^ν νΟν Μ. μίν ουν (οοΓΓ. νΰν) Ο. μίν ουν Τοτη. Βίυά. με νϋν 8ο1ΐ. 
Ηθπη. Εταηζ. Κθοίθ. Ροι-ί. μϊν ουν μ' — . άυσμαβ-εΐς έμέ ϊα38. &υσμαϋ•&ς 
^χεις Ετ&ηζ. Κβοίθ, ορίηοΓ. ΥβΛαιη άνσμαβ-εΐν ηοη ίύίΜ Γθρβι^αιη θδί. Τβη- 
ί&1)&ιη — όρ&σά μ' ε2 σύ άυσμαβ^ής. 8βά νβΓ» δοήρίαΓ», ηί Μογ, βδί — 
άυσμα^ως έχεις. Οί. ΡΜ. Βθβρ. VI. 503 Β. τα βέβαια ταΰτα ^ΙΌ-η — άυσχι- 
νήτως έχει χαϊ άυσμα&&ς. 

227 — 230. Ηοο οκΐίηθ ίη Μ., χουράν — | άνεπτερώ&ης — | ϊχνοσχοπ- 
ο Οσα — Ι σαυτης — . Τπιηβροδηθηιηΐ: ΕοΙ). ΗθΓΐη. Βίηά. βίο. 

2 ' ■ι^^' ^. 18 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Ιχνοοκοπονοά τ' έν ατίβοισί τοις εμοΐς 
άνετνζερώ'&ης κάδόκεις δράν Ιμέ. 
σκέψαι τομή προσ'&εΐαα βόστρνχον τριχός 
σαντης αδελφού ξύμμετρον τω οφ κάρα' 230 

Ιδον δ' νφααμα τοντο, αης ^ργον χερος, 
απά'&ης τε πληγάς, ίν δε '&ήρειον γραφήν. 
ένδον γενον, χαρά δε μη ^κπλαγης φρένας' 
τους φιλτάτονς γαρ όΐο'&α νων δντας πικρούς, 
ΗΛ. ώ ψίλτατον μέλημα δώμααιν πατρός^ 235 

δακρντός έλπίς τέρματος σωτηρίου, 

227. 228. Ιηνθΐ•80 ΟΓάίηβ ία ιη88. οοΓΤθΧθΓοηί; Ηβπη. Βίηά. βίο. 

229. σχ^ψαίτο μη ιη88. σχύραι τομ^ Ταπί. ΛνβίΙ. Ραΐ. Οοβ. Βίηά. (ΟΓ. Ηοιη. Ή, 
1, 235. ναϊ μα τόάε σχηπτρον, το μϊν οϋποτ€ φύλλα χαϊ Οζους | ψύσπ έτιεϊ άη 
πρΘτα τομην Ιν όρεσσι λέλοιπεν. Τΐίθοοι*. 10, 46. ΡΙλ^. δγιηρ. 190 Ε.) σχέψαι χόμι^ 
Ηαή. ΚίΓοΙι. 8ί(1§\ν. Οί. Ειιτ. ΕΙ. 512. σχέψαι ά^ χαίτψ^ προατι,&έΐαα α^ χόμι^. 
"Τΐΐθ ίβοί ϋι&ί ί\ϊβ ΙάβΙτ ΙλβΛ 1)θθη οτιΐ; ίΓΟίη Λθ Ιιββά οί Ιΐιβ ιη»η 1)θίθΓθ Ιιθγ 
νοηΐά ηοί; ριογβ ί\ι&ί 1ιθ ν^»8 0Γβ8ίθ8. Ηθποθ Ι ίοΐΐον Η»Γίιΐϊΐ§ ίη Γββίΐιη^ 
χόμιι (ί. θ. 'ραί ίΐΐθ Γΐηβΐθΐ; ίο ίΐιγ Ιοο1ί8,* »η(1 οοιηρΛΓθ). Τ1ιί8 ιν&8 ίΐιβ ροίηΐ; 
ΒλΙ ϋιτοιι^ΐι; Ληά 80 ΕιΐΓ. ΕΙ. 520. σχέχραι ά^ χαίτην προστιθ^εϊσα σ^ χόμτι" 
(8ί(1§\νίο^) 8θά νίάβ Αάά. 

230. Ροδί 226. ροβίίαδ ίη ΚοΙ). θχοΐιιάαηί Λ^βοΐεΐ. ΗθΓν. συμμέτρου τω αφ 
χάρα ιη88. ξύμμετρον — 8ο1ι. Η»Γ<:. Λνβίΐ. 8ίά§. (ΟααδΛ νίίίί ίαίί νίοίηαιη άάελφοϋ.) 
αυμμέτροίς τω οω ηοάϊ οοο]. Ρίΐΐ., οοΐΐ. Εατ. ΕΙ. 533., (^υί οοητιρί^ΐ&ιη βχ 
ίι*»θ8ρο8ί1;ίοηθ Ιιιιίιΐδ νθΐ•8ΐΐ8 οτί&ηι Θ88Θ ΒΛίίΓβίαΓ.) συμμετρούμενον χάρα 
Ο. Ηθοδθ. ρΓοΙ). Βίηά. ίη Ιιβχ. ϋΰίΐιΐθ σύμμετρος ηοη άθ οοΙογθ 8βά άθ ικιβη- 
8αΓ» άίοίίιΐΓ, ηί ίη Ειιτ. ΕΙ. 532. σύ (Γ €?$• ϊχνος βάσ^ άρβύλης σχέψαι βάσιν, \ 
εΐ σύμμετρος σφ ποάϊ γενήσεται, τέχνον. νβΓβαιη &1)θδ8θ ιη&ΐίΐ; Ηθπι^θΓάθη. 

231. ϊ&οϋ ά' ιηδδ. ςα. ϊ&οϋ θ^*. 

232. ί/ς (ί€ Μδδ. ήάε Ταπί. Βίηά. 8ί(1β. ^ν <Τ^ Ρααν. ΗθλΛ. 8ο1ι. ^α. 
έν ά^, νβΐ ετί άέ. β-ηρίον ιη88. ^ήρειον Β&ιηΐ). ΡΓ&θδίαΙ;, ηί ί&ΙΙοΓ, θηρίων, 

233. μηχπλαγίή (* δαρ. ή) Μ. μίι ^χπλαγζς Ταπί. 

234. οΐάα ιηδδ. οίσβ^α Η&τί. Λνβοϋ. ηι&1ί<; ΗβΓνθΓάβη. Εβοίβ. Οί. 8ορ1ι. Α^. 
1359. η χάρτα πολλοί νΰν φίλοι χαυ&ίς πιχροί. Οθά. Ο. 615. τα τερπνά πιχρά 
γίγνεται χαυβ-ίς φίλα. 606. 

235 — 245. Ηθ8 νν. δίο οαηι ΕθδβΙ)Λθ1ιίο ίΓοηδροηίί; Λνβίΐ. , Η Α. & τερπνόν 
— φέρων. | ΧΟ. ώ φίλτατον — πατρός ' \ μόνον — σοι. ^α&η1 άίβροδίΰοηβπι 
ρΓθΙ)&ί Βίηά. 

236. ^αχρυτός] 8α8ρθθίχΐΠΐ. σπέρματος'] τέρματος ΜθΜθΓ. σωτηρίου] 
σωτήριος 8θ1ΐ. "ννβοΐίΐ. σωτηρία Ο. Ηβπδθ. Οί. 505. παίδες γαρ άν^ρϊ χληάόνες 
(χληάόνος τβοίβ 8ο1ΐ.) σωτήριοι. Υονϊ. τέρματος σωτηρίας. 8θρ1ΐ. 00. 725. τέρμα 
της σωτηρίας.. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 19 

δίκγι πεποΐ'&ώς δώμ' ανακτήσει πατρός, 
ώ τερπνόν δμμα τεσσάρας μοίρας έχον 
εμοί' προσανδάν δη 'στ* άναγκαίως Ιχον 
πατέρα σε, καΐ το μητρός ες σέ μοι §έπει 240 

στέργη'&ρον — ή δ^ πανδίκως ίχ&αίρεται — 
καΐ της τυ^είσης νηλεώς δμοσπόρον' 
πιστός ό' αδελφός ^σι^' εβίοΐ σέβας φέρων, 
μόνον κράτος τε καΐ Δίκη συν τφ τρίτφ 
πάντων μεγίστω ΖηνΙ σνγγένοιντό σοι. 245 

ΟΡ. Ζεν Ζεϋ, '&εωρός τώνδε πραγμάτων γενοϋ, 
ιδον τε γένναν εννιν άετον πατρός 
'&ανόντος εν πλεκταΐσι και σπειράμασι 
δεινής έχίδνης' τονς δ^ άπωρφανισ μένους 
νήστις πιέζει λιμός ' ου γάρ εντελείς 250 

237. Ηιιηο ν. ρο8ί 243. ίταηβροηϋ; Η&Η. ΥθΓ8τιιη άθΐθί 6ί11)θΐ'(. άλχζ 
ιηδδ. άίχιι Μθηζθΐ. δβά οί. δηρρί. 351. άΧχ^ πίσννος, 

238. δμμα ΏϊΒΒ. Έ1. ΡθίΙ. ΡΓ&ηζ. Οοη. ΙΥβΠ. Ιίνομα Υίΐΐοΐί. Βίοιη. Ηθγπι. 
Βίηά. "ΡβΙ. θίβ. Εαάθΐη οοηίιΐδίο βδί δθρί:. 577. δθά ρΐ'&βδί&ί δμμα. Οί. Ειη*. Αΐβ 
733. 8ορ1ι. Α]. 977. 1004. ΕΙ. 903. Υαΐοΐί. 8(1 Ρΐιοοη. 415. ΡοΓδ. αά Οΐθδί. 1080. 
Ηβπη. αά Ηοο. 433. ^χον] νέμον 8ο1ι. 

239. δμοΰ' πρόύαυάάν ά^ <στ' (νθΐ προσανδάν άή σ') άναγχαίως (χπ 
¥. Λν. δοΐιιηίάί. ΡοδίβποΓ οοΓΓθοϋο νβι•» νΐάοίαι. ^η. Ιμοϊ προσαυάάν ά* ίατ' 
άναγχαίως έχον. Νίδί <][ΐιί(ΐ6ΐιι σε ριο τ ε 1β§&8 ίη ν. ρΓΟΧ. 240. Υθΐ προσανάάν 
μ^ ί<ττ* (θί ιηοχ σε ρΓΟ τί). Ηααο ν. π<: δρτιπιυη άβίβί Ηίΐι^:. άναγχαΐόν σέ 
μοι Μ&ΐιΐγ. έχον ιηδδ. ΜίΓβηδ Ιιοιυοθοίθίβηίοη ίη Ιι. γ. 61; 238. δβά Ιβςοηάιιηι 
Ιιίβ, ηί ί&ΙΙοΓ, εχεί. 

240. πατέρα τε] ^α. πατέρα σε. ές σέ μοί ρέπει ιηδδ. ^α. ^ς σέ τοι (πού) 
ρέπει. α. δορίι. Οβά. Ε. 847. σαφΘς \ τοϋτ* ίστϊν ^Ι&η τοϋργον εϊς ίμ^ ^έπον. 

243. ήσ^'] α. Αξ. 1211. σέβας φέρων ιηδδ. σέλας φέρων δοΐιαίζ. Η&τύ. 
σέβας ^* όράν ¥. Ύί. δοΐιηιίάί. έμοϊ φάος φέρων Ή.βτπ. ^ιι. φάος (οχλί φέγ- 
γος) φέρων, Βα<: σέβας ^* ϋμα, οχά σέβας τ* αεί. 

244. 245. ΥθΓδίΐδ ίοΓίαβδθ ροδί 237. ίταηδροηθηάί. 

244. μώ^ος ηΐδβ. μόνον ΤαΓΠ. Οί. δαρρί. 1012. Αβ. 131. δορίι. Τγ. 596. 

245. συγγένοιτο ηΐδδ. Ιιθβ. συγγένοιντο. μοι ηΐδδ. σοι δί&ηΐ. δοΐι. 
Ηθπη. ΗαγΙ;. ΡλΙ. δίά§. νψν δοΙιηΘίά. Λ^βΠ. ΕοΓίοδδβ γθοΙ». 

246. πρηγμάτων ηΐδβ. πραγμάτων ΕοΙ). Οοη. πημάτων ΗθΓΠΐ. δοΐιηβίά. 

247. ϊάοϋ &^ πίδβ. Ιιθζ. ϊάοϋ τε. γέννανιν ιη&Β. (γέννα, νιν οογγ. δθΟ. Μ.) 
γένναν ευνιν Τατη. 

248. σπειράμαύιν ηΐδδ. 

250. Ιντελης ηΐδδ. θ<: δοΐιοΐ. (δο. γέννα, 247.). Ιντελεΐς Ρ»ιιν. 8ο1ι. Ηθγ^. 
δίά^. Κθοί», ορίηοΓ. 

2* 20 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

^ραν πατρωοις προσφέρειν σκηνώμασιν. 
οντω δε κάμε τήνδε τ\ Ήλέκτραν λέγω, 
Ιδεΐν πάρεστί αοι πατροστερή γόνον, 
άμφω φυγην εχοντε την αντην δόμων, 
καΐ του '&υτηρος τον οε τιμώντος μέγα 255 

πατρός νεοααούς τονσδ^ άποφ&είρας πόϋ'εν 
έξεις όμοιας χειρός ενϋΌΐνον γέρας; 
οντ' άετον γένε&λ* άποψ&είρας πάλιν 
πέμπειν εχοις άν σήματ' ευπεί'&ή βροτοϊς, 
οντ' αρχικός αοι πάς οό' αναν&εις πν&μην 260 

βωμοΐς άρήξει βον&ύτοις εν τ^μασι, 
κόμιζα ' άπό α μικρού ό' άν Άρειας μέγαν 
δόμον δοκουντα κάρτα νυν πετττωκέναι. 
ΧΟ. ώ παίδες, ώ σαηήρες εστίας πατρός, 

οιγά'&\ όπως μη πεναεταί τις, ώ τέκνα, 265 

γλώοοης χάριν τε πάνι* άπαγγελεϊ τάδε 

251. β•η(ία πατρίΰα {πατρώα ΟΟΓΓ.) Μ. ϋ-ήραν πατρωαν ΕοΙ). ΘΧ Βοΐΐοΐ. 
Ό-ήραν πατρίιοις ΒΙοίη. Ηδχίαη^. ΗθΓν^θΓίΙθίι. δοΐιοΐ. την πατρψαν χΗ^ραν προσά- 
γ€ΐν. ύχηνήμασίν Π188. αχηνώμασιν Βοίΐΐ. ΗθΓ\7. δοΐΐοΐ. τ^ί χαλιξ, ΟΓ. 999. 
χατασχήνωμα, Εαιη. 634. παρεσχήνωσεν. δ£ΐθρίιΐ8 αριιά Εαηρίάθΐη Ιθ^ίατ σχή- 
νωμα. 8. Μα1:ί1ι. Υ. 20. τα πετεινά τοΰ ουρανό ϋ χατασχηνώσεις (€χΗ). Οί. &(1 
Χθη. ΗθΙΙ. V. 3. 19. 8ίο χνισάν βϊ χνισωτός (Οι. 485.), ηοη χνισητός'. 

252 — 254. οντω ά^ — ] Ηθ8 1τθ8 νθΓδαβ ίηίθΓροΐΛίοή ΐΓίΙ)ΐιί1; ΗθΓνθΓάθιι 
(Εχβΐ'β. Αβδολ. ρ. 146.). '^Νθ αάάθΓθ ς[ΐιί(1θΐη, ίη<][ΐιϋ:, θο8 ρούυϋ: ροβία ρΓορίβΓ 
ίοηη&ιη ΟΓ&ίίοηίδ (^α» αβαβ Θ8<: ίη ρΓ8θ§Γβ88ί8, ϊ^οϋ ά^ γένναν βίο. — Ε5θθϋ8 
Βαίθΐη 118 ραΙοΙίΓθ ργλθ^Θ88β βχοίρίαηί: Ιΐδβο, χα\ του ϋ-υτΐΐρος βίο." 

253. ϊάείν πάρεστί, πατρός έστερημένω \ άμφω, φυγήν τ' — Γ,^^Γ. δοΐιιηίάί. 

254. φυγην εχοντε ιηβδ. ^α. φυγην φεύγοντε. 
255 8<][. Μθοίχ&θ άαηί Ηβηη. Ραΐ. 

255. χαϊ το Ο Ό-υτήρος] χαίτοι ^υτήρος Μιΐ8^. ^α. τοΰ γαρ ^υτήρος. χαί 
σε — ] ^π. τοϋ σε — . Ιί» θίίΛΐη Ηθπη. 

257. χίΐρός] χάριτος Γ. Τν. 8ο1ιηιί(1<:. ^ΐι. άαιτός. εϋβ-υνον (οι 8ΐιρ. ι;) Μ. 
ΕΓθ(ΐηθη8 Ιιοο νίϋαιη. ^ιι. εύβ^οίνου (δο. άαιτός), 

259. εύπειβ-ΐ} (ι δαρΓ. ίη Μ.) ηΐδδ. εύπι&η ΒΙοηι. Η&γΙ;. "ν^Όϋ. 

260. αύαν^εϊς] 8θΓίΙ)θηάαηι , ηί &11θΓ, αυανϋ-είς: Ίά φίοά οδίθΐκΐϋ: οοιη- 
ροδϋπιιη άφαυαίνεσβ-αι. 

261. βουβ-ύτοις ένημασιν πίδδ. ^α. βου&ύτοισιν ί\μααι. 8β<1 οΓ. Α§. 1666. 

262. άαναρίας ιπδδ. ά* άν άρειας Ταπί. δοΐΐοΐ. άύνασαι άνοίχοάομήύαι, 
266. ιΓί ιηδδ. I^θ§. τε. άπαγγείλνι ηΐ88. άπαγγελεΐ ΡοΓδοη. άπαγγείΧι^ 

ίπιβίτα Ιηΐθίαι Ραΐ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ ^ 21 

προς τους κρατονντας, ους ιδοιμ* ίγώ ποτέ 
βάνοντας έν κηκϊδι πιοαήρει φλογός. 
ΟΡ. ούτοι προδώσει Λοξίας μεγαο'&ενης 

χρηαμοϊς κελεύων τόνδε κίνδυνον περάν, 270 

κάξορ^ιάζων πολλά και δυοχειμέρους 

δτας υφ* ήπαρ '&ερμδν εξαυδώμενος, 

ει μη μέτειμι του φόνου τους αιτίους ' 

[τρόπον τόν αυτόν άνταποκτεΐναι λέγων, 

άποχρημάτοιοι ζημίαις ταύρου μενον' 275 

αυτόν ί' εφασκε τ^ φίλγι ψυχ^ τάδε 

τίοειν μ! έχοντα πολλά δυστερπή κακά. 

τά μεν γάρ έκ γης δυσφρόνων μηνίματα 

267. π^ός τους χ()ατοϋντας'] ΡοΗ. τοιύιν χρατοΟύιν. Οί. Αξ. 604. ταΟτ* 
άπάγγειλον πόσα. Επτ. ΕΙ. 420. τούσά* άπαγγελβ λόγους \ γέροντι. 

268. βάνοντας] φαίνοντας οοο]. Τνβοϋ. θί Ε. Τν. βοΐΐπΐίίΐί. άαμέντας Ζ&^38. 
^η. &νήακοντας. φλογός] 8ο. ργρ&θ ρίηθ&θ. Οί. 385. έφυμνήσία γένοιτο μοι \ 
πυχάεντ* όλολυγμον άνάρός &ίΐνομένου (ί. χαιομένου). 

269 — 305. ΑΙ) Αββοΐιγίο Λΐ^αάίοΛί: βί Ιιίδίποηί 8ά80ΓίΙ)ϋ; 8ο1ιθθΐη&ηιι. 

269. οϋτί προδώσω Μ. Ο. οϋτον — - ΤαΓη. ΕοΓί. ου μη προ&φ με. Οί. 895. 
^ανάίττα ά* οϋτι μ^ προάως ποτέ. 8θ<1 Εαΐη. 64. οϋτοι προάώσιν (ου μη 
προάβ σί?). Αθλίου μεγασ&ίνης χρησμός ιηβδ. I^θ§. Λογίας μεγασ&ενης \ 
χρησμοΐς (297. τοιοισ&ε χρησμοΐς) χελεύων τόνάε βίο. Οί. Εαιη. 61. Αοξ{(^ 
μεγασ&,ενεΐ. 8θρ^ 70. Έρινύς — μεγασ&ενής. 977. 989. Ρίπά. 01. Ι. 25. μεγα- 
σβ-ενης γαιάοχός. Αήβί. ΝιΛ. 566. τόν τε μεγασθ-ενή τριαίνης ταμίαν. 

271. χ&ξοΟ^ριάζων Μ. χάξορθ-ιάζων Τοτη. ΕοΓί. χάπορ&ιάζων, τά ίη Α§. 29. 
ΡθΓ8. 1051. Οί. Λά 954. 272. ^παρ τούμόν οΠιη Βοϋΐθ. 

273. μέτειμι τοΟ] μέτεισί τις Τθ<1ί. τοϋ πατρός τους αΙτίους ηΐδδ. τους 
&ιπλοΰς πατροχτόνους Ε. Τν^. 8θ1ιΐη1άί. τους παλαμναίους πατρός 8ί&άίιητΐ11θΓ. 
ΕογΙ;. τοΟ πατρός τους προστρόπους, Βχιϊ τοϋ φόνου — (ίίΛ θϋαιη Ηβίηίδοβίΐι. 
ΗθΓν. ρΓΟί). "ν^θοΜ.). Αιι4 τοϋ φόνου (β,μϊ μόρου) τους αίτιους. Ααί τους φ-ό- 
νου (βο. τοϋ πατρός) μεταιτίους. (Οί. 01ι. 134. ΑΐγισΘ-ον, 8σπερ σοΟ φόνου 
μεταίτιος. 100. Εηιη. 199.) ϋίίίΐιΐθ τους αιτίους ρβΓ βθ ηοη ροίθδί δί^ηίβο&Τθ 
τους φονέας. Θίοδδθΐηα νίάθίαΓ πατρός. Οί. 117. τοις αΗίοις νυν τοϋ φό- 
νου — . 837. τόν αίτιον τ' έξαπολλύς μόρου. Εαΐη. 580. αίτίαν ό* ϊχω — τοϋ 
φόνου. 

274—296. Ηοδ νν. δβοΐαάϋ; Βίηίΐ. 

275. άποχρηματοΐσι Μ. άποχρημάτοισι δοΐΐ. μαυρούμενον Ηβγδθ. 

276. αυτόν τ' ηΐ88. ΙιΘ§. αυτοί/ ά\ τάάε] τότε Ηθ^δθ. 

277. τίσειν μ*] ϋβΐ. μ\ έχοντα] έ&ντα ΎίβϊΙ. άυστερπή] ^α. άυσφιλτ}. 

278. τά] τ(ΰν Ρ8ΐ. άυσφρόνων] Η. ο. ΕαπΛΠίιη." (ΏοΙ)Γ.) Οί. Α§. 834. 
άύσφρων ϊός. ^α. άυσχερ&ν, άυσφιλτ}, ααί νερτέρων. μειλίγματα ηΐδδ. μηνί- 
ματα ΙιθΙ)βο1^. ΕθΓΐη. δίάβ. ΜίΛΙ^. άυσφόρου άηλήματα Ε. Λν. 8ο1ιιηίάί. {άνσ- 22 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

βροτοΐς πιφανοκων εϊπε βλαστάνειν νόοονς 

σαρκών Ιπεμβατήρας άγρίαις γνά&οις, 280 

λειχήνας εξέο'&οντας άρχαίαν φνοιν 

λενκάς δε κόροας τγ\δ* έπαντέλλειν νόοφ' 

αλλάς τ' ίφηνε προοβολάς *Εριννων 

έκ των πατρφοίν αιμάτων τελονμένας, 

δρώντα λαμτιρόν εν οκότφ νωμώντ^ δφρνν. 285 

το γαρ σκοτεινόν των ένερτέρων βέλος 

έκ προατροπαίων έν γενεί πετηωκότων, 

και λύοαα καΐ μάταιος Ικ νυκτών φόβος 

φόρο ν ΪΒΧΩ. ΑΙΐΓθηβ). άνύφρόνων μηνίματα \ βροτοΐς πίφαυύχεν έμβαλεΐν άεινάς 
νόσους ΜΒϋίγ, Ααί άστοΐς πιφαύαχων »ιιί τοις μϊν γαρ έχ γής, μη ^χ&Οίή- 
σασιν φόνον, \ λιμόν ηολίταις ίΐηε, τάς ά^ — βοΐιοΐί&δίαιη Ιβ^ίδδθ ραίαί Ραΐ. 
Ώβ δθπδα ραπιιη Ιίςτιβΐ;. 

279. βροτοΐς πιφαύσχων ταδβ. βροτοΐς πιφανύχειν Μηβ^Γ. τορΘς — Γ. "\ν. 
δοΐιιηίάΐ;. άστοΐς — Βθ8δΙ)&ο1ι. βροτοΐσι ψάσχων οοη]. Βίοιη. τάς 9ϊ νών 
{νΘν Μ.) νόσους ιη88. βλαστάνειν Οοη. Τνβοΐίΐ. τάσά* αϊνβν νόσους Ηβηη. δίάς. 
γαστέρων νόσους σαρχίΰν τ' Μαδ^. ηιφαύσχζίν §ρη€τάς [έρ7ΐ€τούς7] άίΐνάς 
νόσους ΎίβΆ, 

280. έπαμβατήρας ιη88. ίπεμβατ^ρας ΑπΓ. ρΓοΙ). ΒΙοιη. ΒαίΙθΓ. 

281. λιχτ}νας ιη88. λειχίΐνας Βίοω. Βίηά. "ννβοΐίΐ. άπασαν ΗθίπίδΟθίΙι. 

282. τζά' ΙηαντέΧΐΗ Μ. τ^^' έπαντέλλειν Μγτα. Μ. ρ. 530, 51. τ^^&€ βλα- 
στάνειν ίταδί;!*» Οοηίη^οη. Ιιβ^θ τ^ίΤ* έπαντελεΐν. Οί. 8θρί. 535. ταρφύς 
άντέλλουσα ΰ•ρ(ξ. "Ι. θ. ιηοΓΐ)θ αδί^αθ αά δβηβοίαίθΐη νβχΛίπιη ιγι." 

(ϋθΙ)Γ.) 

283. τ* ιηδδ. ά' Εΐηίδΐ. 8ο1ι. {θί τάσάε νών 279.). τε ψωνεΐ ηΐδδ. τ* 
ίφώνει Αιιγ. δί:&η1. Ηθ&ΙΙι. δοΐι. ΒΙοιη. βίο. τε φωνεΐν ΒοΙ)Γ. Οοη., πί άθ Α^α- 
πίθΐηηοηθ β^Λ^τίΓ. τ* έφέρπειν ΗθίιηδΟθϋι. τε φοιτ&ν "ν^θϋ. ^α. τ' εφασχε Βχιί 
τ* έφαινε (Γ. "ν^'. δοΐιιηίάΐ;) , ααί ροϋαδ τ' εφηνε (οοΐΐ. 279. είπε). 

284. έχ προστροπαίων αιμάτων (δθοίοδο V. 287.) Κθοίί. Λνθοίίΐ. Ροβί 1ι. ν. 
θχοίάίδδθ ηοηοηΠα δΐΐδρίο&ίιΐΓ Ηθπη. Βο1)Γ&6ΐΐδ βαρρίβί τοιαύτα πέμψειν είπε 
τόν χατά χβ-ονός — . 

285. όρφντα λαμπρόν (μ^) 00113. ΒΙοηι. Ηιιηο ν. ροδί 288. ίΓ8ηδρο8ΐΐθΓίιι1; 
ΒΙοιη. Θ<: Β&πιΙ)β镧. ροδί 276. Τνβοΐίΐθίη. "Εχοί<ϋ<: νθΓδίιβ, τοιαΟτα πέμψειν 
είπε τον χατά χ&ονός. Οθίβπυη Ιιαβο (278 — 286.) ιιηίνβΓδθ άβ ς[αονίβ ραίιΐδ 
ο&θ<1θπι ηΐοίδοβηίθ, ηοη άβ Οιβδίβ δοΐο." (ΒοΙ)γ.) Αηίθ 1ι. ν. 1ιυ3υδΐηο(ϋ ώί- 
(ΐηιά ίηίθΓοίάίδδθ ρηίαΐ; ΒοΙ)ΐ*Λθΐΐδ, τοιαϋτα πέμψειν είπε τον χατά χ^ονός. 
Τηαηι γθΓδηηπι Ιαοαη&ηι ηοΐ^ί ΛΥ^βϋ. λαμπρόν] λαμπράν Ή&νί. ^α. λαμ- 
πρόν τ\ όφρίϊν Μ. 

287. δρητίΐϋη 1ι&1)β<: ΛΥβοΜ. Οί. 284. ίν γένει πίδδ. ^α. έγγεν&ν, Οί. 
δτίρρί. 983. προς .τους εγγενείς (έν γένει?) φίλους. Ααί έν φοναΐς. 

288. λύσσαν τε χαϊ μάταιον έχ νυχτΘν φόβον \ χινεΐν, ταράσσειν ΙΥθίΙ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 23 

κινεΧ, ταράοΰει, ΗαΙ διώκεται πόλεως ' 

Ί* χαλκηλάτφ μάατιγι λνμανϋ'εις δέμας, 290 

καΐ τοις τοιοντοις οντε κρατήρας μέρος 

είναι μετααχεΐν, ου φιλοαπόνδον λιβός, 

βωμών ό' άπείργειν ονχ δρω μένη ν πατρός 

μήνιν, δέχεο'&αι ό' ουδέ συνϋνειν τινά' 

πάντων δ^ ατιμον κ&φιλον '^ήσκειν χρόνω 295 

κακώς ταριχεν&έντα παμψ&άρτφ μόρω.^ 

τοιοΐαδε χρηομοϊς κάρτα χρη πεποιϋ'έναΐ' 

κει μί} πέπον&α, τοϋργον εστ' εργαατέον ^ 

{πολλοί γαρ εις εν συμπίτνουαιν ίμεροι, 

'&εοϋ τ' εφετμαΐ καΐ πατρός πένθος μέγα, 300 

289. άίνζΐ ταράσσει Κβοΐί. χινεΐν, ταράσσπν Ηβγββ. Λν"βϋ. Εοι*!;. χι,ν&ν, 
ταράσσων, άιώχεσθ^αι ιηββ. Βίηά. Οοη. άιώχεται ΚοΙ). Τατη. Υιοί. Βίοιη. Ηθπη. 
Κβχϊ, χαϊ άιωχα^εΐν Ηβγβο. ΡοΓδοηί άιωχάβ^Η \ά Β&Λ&ΐ'αιη 31ιγθ άαιηη&ί Εΐιηδ- 
Ιθίνιβ 8(1 Μθά. ρ. 113. ^α. άιώχεσθ^αι ('κ) πόλεως, &αί χάχάιώχεσ&αι πόλεως, 
Β,ηί άιώχει σφ^ έχ πόλεως. 

290. χαλχηλάτφ] ¥ονί. άγηλάτφ, οοΐΐ. Ιι)^οορ1ιι•. 436. πλάστιγγί ηΐΒβ. 
μάστιγι πίΛΐϋ ΗβΐΊν., ηοη οΙ)8ί&ηίθ Λΐιοίοπίαίθ Είτ^πιοΐοβί Μ. ρ. 674, 20. πλά- 
στιγξ: ή μάστι'ξ, από τοϋ πλήσσειν παρ* Αίσχνλφ. μάστιγι ^Υθ\)&ϊ θίίαιη 
Τνβοΐιΐ. 0£. 8θρί. 607. ΡΐΌΐη. 682. Α§. 642. 8ίιηί1ί1»Γ άγηλάτφ μάστιγι άϊκϋ 
ΕγοορΙίΓοη ν. 436. Πλάστιγξ βί^ηίβοΛί Ι&ηχ 1ίΙ)Γ&θ. λυμαν&^ν πΐΒδ. λυμαν- 
&εϊς Κ&τί. ^ι10(^ ΐθΟθρί. 

291. χρατερός ιη88. χρατήρος ΕοΙ). ΤαΓη. 

292. φιλοσπόν^ου] ¥οή. τριτοσπόνάου (Α§. 245.). λίβος Μ. λιβός Τατη. 

293. βωμΟν τ'] I^θ5. βωμ&ν ά\ Ιία θϋ&πι Είπιβί. 

294. (Γ' αάάίάθπιηΐ; 8ο1ι. ΈΙπίδΙ Ηθπη. Λνοοίεΐ. ΕαδίιτΑ θδ( ίη Μ. οϋτε 
συλλύειν ηΐ8δ. ονά^ συλλύειν^βοΐάβιη, Οί. &(1 Α§. 532. Πάρις γαρ οϋτε (1. ονάε) 
συντελης πόλις. Απδί. Αν. 694. θί 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 771. σνλλύειν ιηδδ. ϋη» άθ- 
νθΓδΛΓΐ νβΓίϋ; ΡοΓδοη. συνβ-ύειν θίάβιη ίι-Λιιϋ; Βατ^βδ. &(1 Τγο. ρ. 195. 'ορβ- 
ΓΛίη ρΓ&θδίαΓθ ίη θχρίαη<1ο δοθΐθτβ,' Γθάάϋ: Βίοιη. συγχλίνειν (?) Ηατί;. 
αυλλαλεΤν Μαίιΐγ. Οογπ^ο συνθ-όειν. Οι. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 239. μήτε θυμάτων \ χοι- 
νόν ποιεΐσ&αι μήτε χέρνιβας νέμειν. ΕιΐΓ. Ργ. 852. 8στις 6^ τω φύσαντε μη 
τιμ&ν &έλει \ μη 'μοϊ γένοιτο μήτε συνΘ-ύτης ϋ-εοΐς \ μήτ' έν ^αλάσσιτ^ 
χοινόπλονν στέλλοι σχάψος. Νίδί ρΓ&6δ1;&ί συνναίειν (ηηάθ δοΐιοΐ. συνοιχεΐν). 
Νοη θηίιη ί. (][. συγχαταλύειν δί^αίδοατθ ροίβδί: σνλλύειν. (I^α^^&I1. Αδίη. 4. τ^ 
ουν ούχϊ παρ' Ιμοϊ χαταλνεις;) 

295. πάντων <Γ' ερημον β,μϊ πάντως (Γ (δίο 1. Βίβοίί) ϋτιμον Ρ. ψ. 8ο1ιηΐί(1ί. 
297 δ(ΐ. πεποι&έναι, χεΙ μη 'πεποί^η, τοϋργον Ηεργαστέον, \ {πολλοί γαρ 

— αχη;ν(α) ΒοΙ)ΐ•. 

297. ϋρα πίδδ. &ρα 81;αη1. άν$ρα Μαίιΐγ. χάρτα ορϋηΐθ ΒαΰθΓ. 
299. συμπίτνουσιν Μ. ΤαΓπ. συμπίπτουσιν Μ. δθο. ιη. 24 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

καΐ προς πιέζει χρημάτων άχηνία*) 

το μη πολίτας ευκλεεοτάτονς βροτών^ 

Τροίας άναστατηρας ενδόξφ χερΙ, 

δυοίν γνναικοΐν ωδ* υπηκόους πέλειν, 

ϋΎΐλεια γαρ φρήν εΐ δε μη, τάχ^ εΐαομαι, 305 

8γ&ίΛ.Χ0.άλλ\ ώ μεγάλαι Μοίραι, Διά&εν 
τ^δε τελευτάν 

^ το δίκαιον ή• μεταβαίνει. 
άντΙ μεν ίχ&ρας γλώααης Ιχ&ρά 

γλώοοα ή• τελείο'&ω' τούφειλόμενον 310 

πράοαουσα Δίκη μέγ^ άϋτεΤ' 
άντΙ δί πληγής φονιάς φονίαν 
πληγην τινέτω. "δράοαντι πα^«ν," 
τριγέρων μϋ'&ος τάδε φωνεϊ. 314 

8<:γ. 1. ΟΡ, ώ πάτερ αΐνόπατερ, τι σοι φάμενος ^ τι ρέξας 
τύχοιμ^ άν εκα^&εν ούρίσας ίν&α σ' Ιχουσιν εύναί, 

301. προσπιέζει ώιββ. προς πιέζει ΑΙ)ΐ•θ8θ1ι. 

302. πολίτας] δαβρβοίηιΐιι. ^11. στρατηγούς &χά τυράννους. 

303. εύ^όξί^ φρενϊ ιη88. ίνάόξφ ψρενϊ ΒμϊΙθυ. εύτόλμφ ψρενϊ &\ίί εύάόξφ 
&ορϊ Έ. Ο. δοΐιιηίάΐ;. I^θ§. εύάόξφ χερί. δοΐβηηίβ Θ8<; Ιιαθο οοηίαδίο. 

305. υί 8ριιήιιιη ηοίΒ,ϊ ΗοΓ^θΓάθΐι. εϊ &* έμ^ η68θίο<][αί8 ίη Εΐιβη. Μιΐδ. 
Χ. 462. ή ά' ίμη — τάχ' εΐσεται Ρ. Λν^. δοΐιηιίάί. τά/ εΐσεται] ^ηλώσεται 
Ε. Λν^. δοΐιΐηίάί. β-ήλεια γαρ φρην ττίσάε γης {&\ιί γης Ιμης) αρχηγέταις ί\ Λν^. 
8ο1ιιηί(ϋ ΜΛΐίιη τα/' εΐσομαι (Βαϋ. Ηβπη. Κβοΐί.). Οι. Εαι*. Ηθγ. 269. 

306. ΧΟ, ίη ΚοΙ). οηι. Μ. ^ιό&εν] Υονί. άότε παν, νβΐ τό^' έργον (θ* 
ώ μεγάλα ΜοΤρα). 

307. τζ^ε] ^α. ταΟτα Β,ηί πάντα. τελευτάν] τελευτ&Θ-^ θΓοίθίβηά. 

308. μεταβαίνει ηΐ88. μεταμείβει Ή&ή. ^α. άιαχρίνει, νθΐ άιορίζει, νθΐ άότε 
ταύτα. ΟΓ. 462. βί ΡθΓ8. 101. β^εόϋ-εν γαρ χ«τ« Μοΐρ* έχράτησεν. 

310. τελείσ&ω] δαδρθοίαιη. ΡογΙ;. γλώσσα χεέσ&ω, ααΐ; γλ&σσ* ίχχείσθ-ω. 

311. άίχην Μ. άίχη Μ. 8θθ. ιη. &(χης Ο. μέγ^ άϋτεϊ ίη πιαί'ξ. Μ. Ο. μέ- 
γαυτι Μ. (8. ΜθγΙ^θΙ). μεγαυτϊ Μ. (8. Ηθπη.). 

313. άράσαντι πα&εϊν] Μ&ΐίηι οιιηι Ρ&ιι^ίο θΙ; Βίοηιβθΐάίο άράσαντα πα- 
ϋ^εΐν. 8ίο Α§. 1563. μίμνει άέ — παβ-εΐν τον ερξαντα. 

315. ΟΡ. ίη ΤαΐΌ. οηι. Μ. αίνόπατερ πΐ88. Λ^θϋ. αΜπατορ ΎίογάΒΥίονί)}. 
αϊνοπα&ϊς ΉΆχί. Λνβοΐίΐ. 8ί(1§. ρΓοΙ). Βίηά. (Οί. ΑηαοΓ. 36. αϊνοπα&η πατρίά' 
έπόψομαι.) ¥ού. αϊνά παβ-ών. 8θ1ιθ1ί£ΐ8<;Λ ^εινά παθ-ών θχρίίοαί. Οί. αίνόπαρις 
(ΕτίΓ. ΗθΟ. 944.), αϊνόλεχτρος, αίνόμορος, θίο. 

317. τύχοιμ* άν, χαβ-εν (€ 8αρ. χ 3, 8θθ. πι.) Μ. I^θ§. τύχοιμ* &ν εχαθ-εν 
(8αρρ1. 416. βί 8ΐο ^νθίΐ.), αηί τύχοιμ* άν τάχ' έπουρίσας. Οι. Β,ά V. Βϋί. 335. 
ούρίσας] όρμίσας Ή.αή. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 25 

σκότον φάος ϊοόμοιρον; 

χάριτες δ^ ομοίως 320 

•}• κέκληνται γόος ευαεβ'ής προο'&οδόμοίς ^Ατρείδαις, 

8ίΓ.2. ΧΟ. τέκνον, φρόνημα τον '&ανόντος ου δαμάζει 323 

πυρός μαλερά γνά'&ος, 325 

φαίνει δ* ύστερον δργάς' 

δτοτύζεται δ^ ο ϋψήακων, αναφαίνεται ό' δ καίνων. 
πατέρων δε των τεκόντων κότος ένδικος ματεύει 
δίκαν άμφιλαφης ταραχ&είς, 

319. βχότφ φάος ϊσόμοίρον ιηδδ. Μοίίιη σκότον — οαιη Ρθ&Γδοηο. Οί. δορίι. 
£1. 86. & φάος άγνόν καϊ γης ϊύόμοιρ* άήρ. ϊαοτίμοιρον ηιβδ. ϊύόμοιρον 
Τ. V. Τατη. Υιοί. Ρ»1. άντίμοιρον ΕγΓ. ΚΙ. ΡθΙΙθ. ΕλγΙ. Ώίικί. λνβϋ. Τ^θοΜ. 
8ίά§. 8θ1ιθ1. Ιναντίον μϊν γαρ τό φάος τω ακότψ. " άντίμοιρον ί. (^, ϊαόμοί- 
ρον, αί άντίρροπον ί. (^, Ιαόρροπον, άντ(σταθ•μον ί. ί^. Ιαόύταβ-μον.^^ (Κ1•)' 
ΡΛίθίαβ οοηίθΐ•!: ϋίο§. ΙαθγΙ;. Υί*. ΡγίΙίΛβ. XIX. 26. ϊσόμοιρα είναι έν τω 
κόύμφ φ&ς καϊ ακότος. Αάάθ 8ορ1ι. Έ1 86. ώ φάος αγνί»ν καϊ γης ϊύόμοιρ* 
άήρ. ΡΓοάιιοίίαΓ Λπίθΐπ ρήιη& ίη ϊσόμοιρος χά ίη ϊοόνειρος Ρι•. 549. 

320. χάριτες <Γ* ομοίως ιη88. χάριτάς ^' ομοίως Κ3ΙΪ. χάριτας ά' ΕηβθΓ. 
χάριτος &* Βοΐΐΐθ. 8θ1ιθθΐη. χάριεν (Γ* ομοίως κεκλάγξει γόος ευσεβής Μδΐιΐγ. 

321. κέκληνται Μ. κέκληται Ο. κεκλ^ντ* άν Βίοιη. κεχλζτ^ άν ^βϊ\. κέκλιρ^ται 
ΒαιηΙ). νΤβοΙίΙ. κεκΧί\α^αι γόνος Ηατύ. ΕοιΊ;. ηέλονται. γόος ιηβδ. γόνος Παιί. 
Το(ϋ. εύκλεής πΐ88. 8α8ρθθίιιιη. ευσεβής 1)βηβ ΜΜΐιΙ^. ΕοΓί. ένοικος. 01. 330. 

322. προσΘ-ο&όμοις] ηρόσθ-ε πρόμοις Έίοχί. 8θΙιθ1. τοΐς ηρότερον Ισχη- 
κόσι άόμον. Οί. 971. μέτοικοι άόμων. Οί. ν. όπισ&όάομος. ΡθΓ<;. προσθ-ονόμοις, 

323. ΧΟ. Τατη. οηι. Μ. 

325. ή μαλερά ϊΧίΒΒ. μαλερά ΡοΐΐΟΐι. 

327. 328. ά' — ά" ιη88. ^ιι. ^ί^' — ^'. 

328. ό βλάητων ηΐδδ. Μαΐίιη 6 καίνων. Οί. Α^. 1562. ίκτίνει ά^ ό καίνων. 

329. τε Μ. (ί^ οΐίιη Ηβηη. "ννβοΐίΐ. ΓοΓί&δδβ ΐθοίβ. καϊ τεκόντων ηΐδβ. 
καϊ θανόντων 8β1ινθηύ. "ννβΐΐ Βιιίΐ. κατ'9^ανόντων 8ο1ι. ΗοΗ;. καππεσόντων Λνβϋ. 
τΰϋν τεκόντων Γβοίθ ΡίΓη1ΐ&1)θΓ. Οί. 681 . προς τους τεκόντας. 419. τΘν τεκομένων. 
8βρ^. 49. τοΤς τεκοϋσιν. ΡθΓδ. 245. τοΐς τεκοΟσι. Οϊχ. 690. τον τεκόντα. ΕαΓ. 
ΗθΓΟ. 1367. ό φυσάς καϊ τεκών ήμ&ς πατήρ. 

330. τε] Ι,θ§. άέ. γόος ίν^ικος ηΐδδ. γόος ενάικον Ο. ΜΜβΓ. γόνος Μί- 
κως Ή,Βχί. κότος ένδικος Ιι. Κ»7δθΓ. κότος ενάικον "νΥθϋ. ^11. κότος ενάικος, 
Ούί ίνάίκονς ματεύει φονάς. ματεύει] ^ιι. ματεύων (θί άποιν* ριο το πάν). 
8ο1ιθ1. ζητεί τό άντιτιμωρεΐσβ-αι. θί Βμως ουκ ηρεμεί ή ψυχή' ζητεΐ γαρ παν- 
τελ&ς ταρασσομένη τ-ήν ίκάίκησιν. • 

331. τό πάν (τό πάν Ο.) ιηδδ. τ* άποιν' ΒαιηΙ). τίταν Ματϋη. ^οπάν (θ<: 
ενάικον) ΐΛοΙιιη. Ηβπη. \νθί1. ΚΙ. 8ο1ιθθΐη. Βαν. Ο. ΜϋΙΙθΓ. Οί. 61. ^οπά ά* 
επισκοπεί άίκας.) 8ο1ι. Η»Γί. τάποιν* ΒοΛ. 8ί(1§. ^ιι. άίκαν, »ιιί φονάς (θί 
ένάίκους). ^οπάν άμφιλαφή 8θ1ΐΟθΐη. 26 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Αΐά.1.ΗΑ,κλν'9•ί νυν, ώ πάτερ, Ιν μέρει πολνδάκρντα πέν&η. 

δίπαις τοί σ' επιτύμβιος '&ρηνος αναστενάζει^ 335 

τάφος ό' ίκεχας δέδεκται 

φυγάδας ιί>' ομοίως. 

τι των δ* εν; τί ό' Άτερ κακών; ουκ άτρίακτος &τα; 

8γΒΐ2.ΧΟ,άλλ' γγ' άν Ικ τώνδε ϋεος χργιζων 340 

'&είη κελάδονς ευφϋΌγγοτέρους' 
άντΙ δε '&ρήνων επιτυμβιδίων 
παιάν μελά'&ροις έν βαοιλείοις 
φιλίαν νεοκράτα •}• κομίζοι, 

8<τ. 3. ΟΡ, εΐ γάρ ϋπ' Ίλίφ 345 

προς τίνος Αυκίων, πάτερ, 
δορίδματος κατηναρίο'&ης, 
λιπών Β,ν ευκλειαν έν δόμοιοιν 

332. χλϋ&ί νΟν ϋ. κΧϋ&ί νυν Οβηί. 

334. Νονοθ ρθΓδοηαβ ηο(& ίη ιηδδ. ^(παις τοις ιηββ. άίπαις τοί & 8οΙι. 
Λν^θοίίΐ. 8ί(1§. ίίπαις $έ σ' ό'<Γ' Ηθγιιι. ^(παις δάί σ' ιηβΐίαδ ΡλΙ. Οί. ν. βίι•. 317. 
8θ(1 ηιαίίηι &ίπΧοΰς (37δ.) δάε σ* — . Ιπιτυμβιάίοις Μ. επιτύμβιος Ηβηη. 

338. ϋ — (οοΓΓ. ΰτίρ) Μ. άτ' ίν α. 

339. άτρίαχτος] ΕοΓί. άμέγαρτος. 

340. ΧΟ. ίη ΤιίΓο. ρ&Γ&^Γ&ρΙιιΐδ ίη Μ. 

341. ^ήη Μ. ^€ίη Τιιτη. γ ..^^ 

343. ηαίων πίδδ. π αιών Ραΐ. παιάν Βίοιη. 3&οοΙ). Λν^θίΐ. βίο. παι&να άό- 
μοις Ραΐ. ^ιι. μίλάθ-ροιβιν βαύιλείοις, 

344. νεοχράτα φίλον ιηδδ. ΕΙ. Οοη. νεοχράτα φίλοισι χομίζοι (δο. ό β-εός) 
ΡλΙ. φιλίαν νεοχράτα οοηί. ΡαΙ. (^α&θ οοΓΤθοϋο νθήδδίπΐίΐ νίάθίαΓ.) φιάλην 
νεοχράτα 8ο&1. λ^θοΜ. Οί. Ερίιίρρ. III. 329. φιάλην ίχατέρί;^ \ εάωχε χεράσας 
ζωρότερον, 8οΙιο1ί&δί&θ αηί ^Ορέστην ααϊ χρατήρα δχώίηίθΙΙίζΌΏί, χομίζει πίδδ. 
χομίζοι (δο. ό Ό-εός) Ρ&1. ΛΥθοΜ. σε χομίζοι ΚΙ. χομίσειεν ΡοΓδ. (^αο(^ οθΓίθ 
οιιηι β-είη 1)θηβ οοη^αϋ) χλεΐζοι (οθΙθΙ)γθ1;) ρΓθΙ)αΙ)ί1ίίθΓ Ηβην. Οί. Ρτ. 336. 
νεοχράτας σπονάάς. Ηοπι. II. 7, 528. «? χέ ποβ-ι Ζευς \ (Γώ»? — ϋ-εοϊς — χρη- 
τ^ρα στήσασ&αι έλεύθ^ερον έν μεγάροισιν. Βθ οοοθηίιι νεοχράς γ. ΟΙιοθγοΙ). 
Ι. 49, 8. 141, 18. 350, 22. 

345 δ(ΐ. Ρ&Γ8^8ρ1ιιΐδ ρΓΛββχ» ίη Μ. ΟΡ. ρΓ&βί. ΤγινΙιίΙΛ. Ηθγπι. 

347. Ιη &1Θ γθΓδίΐδ ρίθηθ ίηίθΓραη^θηάαηι. άορίτμητος πίδδ. άορίχμητος 
πιαίίηί ΒΙοηι. Έ&τί. άορίάμητος δίαηΐ. (ΟΓ. ν. άτμητος.) άορί&ματος Λ^θϋ. Βίηά. 
^η. άορί&μητος^ ΒΜΪ άορίτρωτος, ααί άορϊ τρωΘ-εϊς, Βχά. άοριχμής που (οί. 365. 
όουριχμητι λαω), άορίτμητος ίαθίιΐΓ 8ί(1§. οοΙΙ. Ηοω. II. 13, 501. 16, 761. 

χατεναρίσ^ης Μ. χατηναρίσθ-ης ΡοΓδ. άπηναρίσ&ης (?) Ηατί. 

348. έν άόμοισιν] ΡοΓί. &ν άόμοισιν. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 27 

τέκνων τ' εν πολίταις έπιατρεπιόν αΐώ 350 

κτίαας πολνχωοτον άν είχες 

τάφον διαποντίου γάς 

δώμαοιν εϋφόρητον. 353 

ΑΏ.ί.2.ΧΟ»φίλος φίλοιοι τοις ίκεΤ καλώς '&ανονοιν 354. 355 

κατά χ&ονός έμπρέπων 
αεμνότιμος άνάκτωρ 

πρόπολός τε των μεγίστων χ&ονίων εσει τυράννων 
βαοίίενς γάρ ^σ^' δφρ^ εζΐ]ς> "}■ μόριμον λάχος 

κρατύνων 361 

χεροϊν πειοιβρότφ τε βάκτρφ. 

Ατιί,3.ΗΑ.μηδ^ υπό Τρωϊκοΐς 

350. τ€ ιη88. τ* ^ν Τνβΐΐ. χελεύβ^οίς πΐ88. ΙιΘ§, ποΧίταις (Λΐηοη^ ίΐΐθίι 
ίθΠον οίίίζθηβ). Τθη^;&1)&ιη βΰαιη τέκνων τ' ίν μελάΟ-ρο*^, νοί τέκνων τ* 
ευχλέα ηάντ\ Ραίθίαδ &ρίθ οοηίθΐί ΕαΓ. Ηθγο. 431. τέχνων βίου χέλευ&ον. 
ΙΠ)ί ί»ιηθη βίου ΆάάϊΪΜΐ, αϊΘνα χτίαας πΐ88. «?© χτίσης Ηβηη. Η&ιΐ;. ΑΙΐΓθηβ, 
(οοΐΐ. Βθϋ. Αηβοά. Ι. 363, 17. αΙ& τον αϊ&να κ«Γ* άηοχοπην Αίσχύλος είπε, 
ρΐΌΐ). ^θοΜ. 0£. ιιά λξ. 229. Ειιγ. Ρΐιοθη. 1520.) αϊΘν* Ιπίστρεπτον χτίαας 
Ρβΐ. ^α. αϊβϊνα &είς. 

352. άίατίοντίουτας (θί ζτ ίη ηιατς.) Μ. άιαηοντίου γ&ς Ται*η. 

353. εύφόρητονί Ροΐί. ευ φορητόν. Οί. 494. αϊαχρ&ς — βουλευτοΐύί, 8θά 
οί. εύφίλητος δβρί. 107. Β6<][ΐϋΐϋ;ιΐΓ ίθΓ8αη βρίίΐΐθίαιη 2ΐ1ί(][αί(1 εϋάοξον δί^ί&ο&ηδ. 

354. ΧΟ. Α1)Γ68θ1ι. θχ δβΐιοΐ. Ρ&Γ&^&ρ1ιιΐ8 ρΐ'&β&χΑ ίη Μ. 

359. έχεϊ ιη88. ^σει τβαϊθ Ηθ^βθ. "ϋαρΗοί άθ ο&ιΐδ», ίικιαΐί, 8ΐΐ8ρθθίιιιη 
θδί ^χεΐ: ηαιη θΙ; ιηοάο Ιβοίιιιη Θ8ί ίη &ηίθ06(1θηϋΙ)ΐΐ8 θ^ οϋοδηπι θδί ροδΙ; χθο- 
νίων. Αρίηηι νί(1θ1χΐΓ πέλεί" (Κβτψ.) 

360. ^ν (βηρ. ί) Μ. ης Ο. ην ΕοΙ). ΗβΓηι. 8ίά§. (Νοη βηίπι αιηρίίϊΐδ 1θ(ΐιιί 
ΟΓθβίθπι.) ησθ•^ ΑΙ)Γθβο1ι. ΙλΙ). Η&γΙ;. Οοη. ρΓοΙ). Β&ηιΙ). (Οί. &ά Α§. 542. Ειιγ. 
Ηθγο. 1408. Ιρίι. Α. 339. 1003. Απδί. ΝηΙ). 1030.) εζης ηΐδδ. ΒηίΙθΓ. Οοη. 
εζη ΗθΓπι. Βίηά. Λνβϋ. 8ίάβ. γέρας Κ8ΐιο1ΐθη8ίθίη. 

361. μόρψον λάχος ηΐδδ. ^ϊι. γεραρόν χρατος (οΜΪ τέλος), πιμτίλάντων 
ηΐδβ. ηιπλάντων Ηθ&ϋΐ. {πίπλημι & πλέω, ηί τίβ^ημί & &έω.) περαίνων Βίηά. 
"νν"θθ1ί1. τ ε πιμπλας {βχΛ. τ* έπίμπλα) Μθίη. μορίμου λάχους τε χράντωρ 
ΖαΙ^Οδ. θα. χρατύνων, νβΐ τ* ίνώμας, νθΐ τ' έπίμπλης. Οί. Α§. 1470. χρά- 
τος τ* ίύόψυχον έχ γυνανχΰϋν — χρατύνεις. 

362. πειαίμβροτόν τε βάχτρον Μ. πειύι,βρότφ τε βάχτρψ Ραα^. 
362 δ€[. ΗΑ, Τ^τνΙιίΙΑ. Ηθγπι. θχ δοΐιοΐ. οπι. Μ. 

363. μηά* πίδδ. Μθηάοδίϋη Ιιοο νίάθίιΐΓ. ^α. «Γ^'. Τρωΐας πίδδ. Τρωϊ- 
χοΐς Βίοιη. (Αβ. 334. Τρωϊχοΐς οίχήμασιν. ΕαΓ. Ογ. 246. Τρωϊχ&ν ίχ τειχέων, 
Τγο. 720. Τρωϊχΰίν πύργων, ΗθΟ. 6. Τρωικές χιόνος.) Τρωίοίς ΗβΓίη. Τ^θοίζΐ. 
(Οί. Ρίηά, Ν. 3, 60. Ετ. 55, 2. Τρώϊον άμ πεάίον). 28 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τείχεοί ψ&ίμενος, πάτερ » 

ουν &λλφ δουρικμήτι λαω 365 

παρά Σκαμάνδρου πόρον τε&άφ&αι, 

πάρος δ* οΐ κτανόντες νιν οντω δαμήναι 

^ _^ ϋ•αναταφόρον αϊοαν 

πρόοοω τινά πυνϋ'Ανεο'&αι 370 

τώνδε πόνων άπειρον, 

Α.δ^βί,Ι.ΧΟ. ταντα μεν, ώ παι, κρείοαονα χρναον, 

μεγάλης όέ τύχης και ϋπερβορέου 
μείζονα φωνεΧς' *(" δύναοαι γάρ, 

άλλα διπλής γάρ τήοδε μαράγνης 375 

δοϋπος Ικνεϊταΐ' αφων μέν άρωγοΙ 

364. πάτ€ρ] 8οπΙ)βηάιιιη πατήρ, 81 βίηοθΓαιη θβί; νιν 368. Βθά οί. 346. 

365. μίτ ϋλίων Μ. /Μίτ' ϋλλφ 8ίΛη1. Ι•θ§. ύυν Άλλφ, ^οριχμήτι Μ. 
άουριχμήτι ΒΙοηι. δίιηί1ί& δοηΐ; σιάηροχμης (δορίι. Α^. 325. βοτοΐς σιάηροχμτ}- 
σιν) θί άνάροχμής. 

366. τΐόρον τεθ^άψΜ ιη88. πόρον τ^&αχρο Μ&Γϋη. πόρφ ^τέθ-αψο Η&γΙ). πά- 
ρω^ τε&άφ&αι Αΐιτθηδ. (άθ ίηβηίίίνο ίη νοΰδ οοηΓθΓβηβ Ηοιη. Οά. 7, 311 βς.). 
ΗοΓίη. ΤβίθΙ. Ρίΐΐ. "\νθί1. Οοη. "Ψθοίίΐ. Μαΐίιη πόρον ταφήναί (νά, ηιοχ άαμτίναι), 
ο,χΐί πόρον τεβ^άφβ^αί, Β,ηϊ ^οάς έβ^άφ&ης. 0£. ΡθΓ8. 493. ίπ* ^Αξίου πόρον. 
863. πόρον — 'ίΑλνος. Ργ. 531. παρ* 'Ω^ίανοϋ — πόρον. 

368. νιν οΰτως άαμτίναι ιηδδ. νιν οΰτω — ΡθΓ8. ^ϊι. νιν οντω ^άίίμηύαν 
(δί Ιθ^Οδ «Γ^' 363); αιιί σ' ύπ* άλΚων άάμησαν. άαμηναι (φίλοις) βηρρίθηί 
Οοη. (θχ §1. ία Μ. τοις ίχίίνων) βί Ρβΐ., οοΐΐ. ΡθΓδ. 907. 3έρξ<^ χταμέναν. II. 
20, 103. Μμεν "Εχτορι άίφ. νιν] Οιη. Βππι. Έηζ. Οθΐίθ ρευηιιη Ιιίο οοηνβηϋ 
ίθΓϋα ρΓοηοπιίηίδ ρβιβοπα. 

369. (φ(λοις) βαρρίβί Οοη., οοΐΐ. Π. 20, 103. άάμη "Εχτορι άίφ. ^α. {ΐσαν, 
ΒΜΪ χαχάν) — . ^ανατηψόρον ηΐδδ. Ιιθ^. ^αναταφόρον. Οΐ. &ά δορίΐ. Οθά. 
Κ. 108. ^α. (χαχ^) β-αναταφόρφ αΐσ<^, ΒχΛ. νπαϊ β-ανατ «φόρου αΐύας, 

370. πρόσσω Μ. πρόσω Ροΐδ. Ηθπη. "ννθοίίΐ. ^α. πάρος (ΚΙ.), &αί πρό τοϋ. 

371. Άππρον'] Ροιΐ Άπειρος (δο. πατήρ, 364.) 

372. ΧΟ. Ττιτη. οιη. Μ. 373. (ί^ ηΐδβ. τ€ ΚίτοΙι. ^βίΐ. 

374. ψωνέί' 6 άυν&ααι γάρ Μ. ψωνέϊς' όάνν^ γάρ 1)θηθ ΡοΓβ. φωνεΐς' 
άύνασαι γάρ ΗθΓηι. Α^θοίίΐ. φωνεΐς ό^ύνΐ^ ύ^ ΙλοΙιπι. (8ίο Ρΐιοβη. 1556. «λλ' 
όάύναισι Ι^γω.) 8θ(1 οΐ. Ηοηι. Οά. 4, 612. άνναμαι γάρ. 5, 25. άύνασαι γάρ. 
4, 827. δύναται γάρ. Α§. 1669. πρ&ααε — μιαίνων την ό(χη;ν έπεϊ πάρα. 
Υίΐζ' 'η^ηκ^ϋθ ροίθδ.' 8ο1ιο1. (}4^ιον γάρ τό εϋχεσ&αι. 

375. μαράγμης ηΐδδ. μαράγνης ΕοΙ). 

376. τ<Ον μίν άρωγαϊ χατά γής ^ί^η] οψφν — Η&Γί. τω μϊν Ηθγδθ. 
Μαΐ'ίίη. ^α. τ&ν μΙν χατά γΫΙς \ είσϊν αρωγοί (βαί άρωγαί). ΟΓ. Είπη. 598. 
άρωγάς (άρωγουςΊ) ιΓ' Ιχ τάφου πέμχρει πατήρ. αρωγός ΒχΑ άρωγη Ηθίν. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 29 

κατά γης ήδη, των δε κρατούντων 
χέρες οϋχ οαιαι οτνγερών τούτων, 
παισΐ δε Ί* μάλλον γεγένηται. 

8<;γ.4. ΟΡ. τοϋτο διαμπερές ούς 380 

ΐκε&^ αηερ τι βέλος. 3801) 

Ζευ Ζευ, κάτωϋ'^ άναπέμπων 
νοτερόποινον δταν 
βροτών τλάμονι και πανούργω 
χειρί τοκεναι δίκαν τέλεσαον. 

δίΓ. 5. ΧΟ. έφνμνηααι γένοιτο μοι πνκάεντ^ δλολυγμον 

ανδρός 385. 386 
'&εινομένον γυναικός τ' 

377. 1\9η 11188. οοητιρίαιη 1ιλΙ)θ<: ΒαιηΙ). ήβξ Ηβη^. άη οοη]. Β&ιηΙ). 8ο1ιθθΐη. 
ζααιν ^0I1^. ^νθοίίΐθίη, οοΐΐ. 8ορΙι. ΕΙ. 1419. ζ&αιν οΐ γας ύηαϊ κείμενοι,, ^ιι. 
εΐαίν. χρατοϋύιν ΈίβϊχπδΟθϊή. 

378. χάρις ούχ όσ(α "ΨβοΙΛ. όαί*τνγερΘν (βσίαι στνγερ&ν οογγ.) Μ. δαιαί' 
ατνγερόν τούτων π&αί τι μ&λλον γεγένηται δοΐιοβιη&ηη. "\νθθϋ. τούτων"] φο- 
νέων Μ&Γίίιι. / ϋντων Ηθγπι. ΜαΙίιη Ιόντων. 

379. παιαϊ άϊ μάλλον γεγένηται ιη88. ΥθγΙ)» οοΓΠίρΙ;». παισϊ ά* άμύνειν 
νενέμηται Μ&ιϋη. παιαΧν (νβΐ άμφοΐν) ά* άγων γεγένηται Α. Ιιΐιά\νί§. παισϊ 
ά^ μόχθοι γεγένηνται Ε. Κα3Τ8βι•. Ερίίΐΐθίαιη αϋί^αίά Τθί^αίπ νίάθίιΐΓ. Γογ<;. — 
&εοϊύιν ίίψερτοι γεγένηνται. γεγένηται ιη88. γεγένηνται Ρθ&Γδοη. ^α. γεγέ- 
νηνται, οχή παισϊ &^ νίκης (&ιιί παισϊ άιχαίως) κράτος εσται. Αά παισϊ 
οί. 478. 

380—384. ΟΓθδίί ά&ί ΤγπνΜα. 

380. Νιοι» ρθΓδοπΛθ ΏΟΪΑ ίη Μ. ΟΡ. ΡοΗ. ως (θχ ώς οογγ.) Μ. ους 8ο1ι. 
3801). &περ τε βέλος ιηδδ. Ιιθ§. ϋπερ τι βέλος. Εί βίο 8ο1ι. I^αά. Βίηά. 

ΐΛοΙιιη. Ή.οιί, Λνθίΐ. Οαιη απερ τε οοηίβπιηί ώσεί τε 8ορ1ι. Απί. 653., δβά 
&περ τε ίβτή ηβ<][ΐιί1;. 

381. κάτω&εν αμπέμπων ιη88. κάτωβ-εν 6 πέμπων Ηλγϊ. κάτω&εν Ιάλλων 
ΕιηρθΓ. "ννβοΜ. κάτω9•* άναπέμπων ΟΓοίθίθηά. Νθ\7ΐη£ΐη. κάτωθ-* άναπέμπειν 
(άνιάλλειν) Ηθ8(11αιη. ^α. κάτω^' άνάπεμψόν ^\ Οί. ν. αηί. 396. 

383. βροτΘν ιη88. ΕοΓί. φονέων (^ — )• τλήμονι πιβδ. τλάμονι ΗθΓΐη. 

384. τοκεϋσι <Γ 8μως τελείται ιη88. τόκοισι (ιηϋ Ζίηβθη ^θζαίιΐί) — 
"ννβοΐίΐ. (οοΠ. Ηοιηθή νθΓΐ)ί8 σύν τε μεγάλφ άπέτισαν.) θ<: ΜθΓΐίθΙ. 8θά οί. 419. 
01)8οαΓ& θδΐ; δοϋοΐίοδί&θ ίΐηηοί&ϋο, τοκεϋσι• ϊνα το Βμοιον καϊ ϊσον τφ πατρί 
μου φυλαχ&ζ. ^ι1. τοκεϋσι (αιιΐ: φονεϋσι) άίκαν τέλεσσον. 

385. ΧΟ. Τατη. οιη. Μ. μοι (πυρ^) &ρί;θ δαρρ1θ<; ΡλΙ. Οί. ν. &Ώί. 410. 
πευκηέντ^ ιηδ8, πυκάεντ* (ί. β. Ίσχυρόν) Ώίηά. ^ι1θιη ν. ίη Ιιθχ. 1ι. ν. ΟοΓ- 

τβοϋο ρ&Γαιη οθΓία. Ιλϊθϊ ίοΓί&δδθ αυτιά <][τιί(1 υθΙιιΙ; γυναικών, Βχά βρϋΐΐθίαιη 
Ιϋθίαιη 8ί^ί£ο&ηδ. Οί. Α^. 595. 30 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

δλλνμένας' τι γαρ κεύ'&ω φρενός οίον εντός 
ποτάται; πάροΐ'&εν δε πρώρας 390 

δριμύς Άηται κραδίας 
ϋνμός, εγκοτον στνγος. 

Αηί.4. ΟΡ. και ποτ' &ν άμφιλαφή 

Ζευς έπΙ χεϊρα βάλοι, 395 

φεν φευ, κάρανα δαίξαι 
διοαά τυράννα χώρας, 
δίκαν ό' έξ άδικων απαιτώ, 
κλντε δε, Γα χ&ονίων τε τιμαί. 

Α.878^2. ΧΟ. άλΑά λόγος τις φονίας σταγόνας 400 

389. &έίον 11188. οίον Ηθπη. Λν^βοΜ. €μπας] (μη α Μ. Ιντός Ματϋη. 
δοΐιοθΐη&οη. Η&γΙ;. Κααοΐίθηδίθίη. όργα Ε. ^ν. δοΐιηιίάί. τ( γαρ χεν&ω φρενός ϊόν; 
ίμπας — ΑΙΐΓβηδ. ^11. Ιντός άχχΙ βνάον. Οί. Οΐιο. 102. μη χεύ&ετ* ίν^ον καρ- 
δίας ψόβφ Τίνος, ΡθΓ8. 10. καχόμαντις άγαν όρύολοτίεΐται | ^νμός ίαωΒ-εν, 
ΕαΓ. ΗθΓ. 709. ο(Άν φρενίον ούχ ενάον ών. 

390. πάροιΘ•€ν ά^ άριμύς ήται (Ροΐ'8.) χραάίας Η»Γί. πρώρας] 8ίθ 80η- 
1)θηάιιιη β88θ Ιιοο νοο»1)π1ιιιη άοοβί Εί^ιη• Μ. ρ. 692, 25. βί 823, 20. Αί, δί 
&\) προ βί όράν ίοΓίηαίαηι θδί, πρβρα ροϋιΐδ <][ΐι&ιη πρφρα 8θπΙ)θηάαιη ΐοτθϊ, 
8ί γθΓΟ νθΓ» δοηρίιΐΓβ βδί πρψρα^ α1ί& άβΓίν&ίίο ίοΓίΕδδθ (ΐπαΘΓθη(1& βηί, νθίαί 
α προ θί: «Γρω, (][τι&6 ίΑΐηθη ηιαΚο ιηίηιΐδ ρΓθΙ)αΙ)ί1ίδ νίάβίιΐΓ <][ΐι&ιη οΙ^ογα. Οί. 
8αρρ1. 716. πρώρα πρόσϋ-εν όμμασιν βλέπουσ* όάάν. ΕίΙ)Γαηοδ ίοίια δαί)- 
δοήρίαιη ίηίθΓΓθ δοΙθΓθ, ιιί ία λάθ-ρΐΐ, ^ι^σχω, ϋ-ρωσχω, αωζω, σψαά^ζω^ πρφρα, 
&1πδ(][αθ γοοαΙ)τι1ίδ, δ&ίίδ ηοίαιη θδί. 

391. δριμύς άηται χραάίας Μ. άριμνς άήτας, χραάίας — ΒΙοίη. Οί. Ηοίη. 
II. 21, 386. άίχα άέ ^σφιν Μ φρεσϊ ^νμός άητο. χαράίας ηΐδδ. χραάίας Ηθπη. 

392. Ο^νμός ΐϊΐδδ. ουρος ρΓθΙ)αΙ)ί1ίίθΓ ΒλιπΙ). βγχοτον] Έοτί. ψμοτον (471). 
394 δ(ΐ. ΗΑ. ΡοΓί. οηι. Μ. 

394. ΟΓβδϋ Ιχίΐιιίΐ; Ηβπη. ττότ* ιηδδ. ποτ' δίαηΐ. ΡοΓδ. ΒΙοίη. Η&γ<:. ΟΓ. ΕαΓ. 
ΕΙ. 766. ώ ^€οϊ /Ιίχη τε πάν&' όρΘσ\ ηλβ^^ς ποτέ (ί&ηάθΐη). ^ιι. τότ*. άμφι- 
β^αΧης ηΐδδ. άμψι^αλτΙ ΙαοοΙ). άμψιλαφης ΑϊίΤ. άμφιλαφΫ} Έ&τί. ^αΟ(^ ΓΘΟβρί. 

396. άαΐξας ηΐδδ. άαΐξαι Μαδ^τ. ^ΐιοά Γθοβρί. 

397. πιστά γένοιτο χωρ/^ι ιηδδ. 9α. άίύσά τυράννα χώρας. 01. 972. ϊάεσ^ε 
χώρας Τ'ήν άιπλην τνραννίάα. Ργ. 957. άισαούς τυράννους. 

Ι 399. τ« χβ-ονίων τέτιμαί {-εν δαρ. μαι δθο. ιη.) Μ. τετψέναι Ο. Γα χβ-ο- 

ι νίων τε τιμαί ΑΙΐΓβπδ. Εγοιιζ. Λνθϋ. Βίηά. Ρίύ. Λνβοΐίΐ. χβ^ονίων τε ταγοϊ 

Ι δίίΐάίιηαΙΙθΓ. χΐϋτε τάάε, χθονίων τύραννοι ΒΙοίη. Οί. 405. Ρθγβ. 641. Γ& τε 

χαϊ ϋλλοι χβ-ονίων άγεμόνες. 629. Γά τε χαϊ *Ερμη βασιλεϋ τ* ίνέρων. ΕοΓί. 
Ι Γ& χ&ονίων τ* ^Ερινύς. 

' . 400 δ(ΐ. Χ Ο. ΤγΓ\7ΐιίί;ί. Ηβπη. Να11& ρθΓδοηαβ ηοί» ιη Μ. 

400. «λλ* Άνομος μϊν ηΐ88. άλλα νόμος μίν Τατη. Ιίθ§. άλλα νόμος τις 

(νθΐ το*), νβΐ ροΰαδ άλλα λόγος τις (τοι). ΧΟΗΦΟΡΟΙ 31 

χυμένας ές πέδον Άλλο προααιτεΐν 
αίμα, βοα γάρ λοίγόν ^Ερινυς 
παρά των πρότερον ψ&ίμένων ατην 
έτέραν' Ιπάγονσα προς αττ}. 

8ΐτ.6. ΗΑ. ποπόι δα, νερτέρων τυραννίδες, 405 

ιδετε' πολυκρατεΐς των ψ&ίμένων άραΐ, 
Χδεαϋ'^ ^Ατρειδάν τά λοίπ^ άμηχάνως 
έχοντα καΐ δωμάτων 
άτιμα, ποι τις τράποιτ^ άν, ώ Ζεν; 

Αηί.5. ΧΟ, πέπαλται ό' αυτέ μοι φίλον κέαρ τόνδε κλνοναα όίκτον, 410 

402. λοιγσν ^Ερι^νυς Γθοίθ ΐη88. ΚΙ. ΛνβΙΙ. ΡλΙ. λοίγός ^Ερινύν Ταπί. 8ο1ΐ. 
ΗθΓΐη. Βίοιη. Ώίηά. Ρθίΐβ. "ν^βϋ. βίο. ^ιιοά ηοη ρΓθΙ)αη(ϊαιη. 

403. προτέρων ιη88. πρότερον ΡοΓ*. ΡθΓ8. θίο. Οοηίοιτί ηοη άθΙ)οη1: Έαπ). 
934. τά γάρ ίχ προτέρων άπλαχήματα. θί Απβί. ΝηΙ). 1029. οί ζ&ντ€ς τότ' 
ίπϊ τ&ν προτέρων. 

404. έπάγουύαν Μ άτην ηΐ88. Ιιθ§. Ιπάγουαα προς ϋτζΐ (80. ^Ερινύς, ϋ» 
βϋααι Νθννηιβη), νθΐ Ιπάγουσ' Ιτ* ίπ^ ϋττ^. 

405 8(1. ΟΡ. Τγτψ\ί\α. 8ο1ι. Τνβοΐιΐ. ΗΑ. ΗθΓηι. οηι. Μ. 

405. π οι ποΙ άη πΐ88. ΚΙ. ^νβίΐ. ποποΐ άά {ηί ίη Αζ. 1039.) ΡλΙ. Ήβιϊ, 
Β&αώ. "ννοΐΐ. ΛΥθοΙίΙ. δίά^. τνραννί&ες (τ') Ραΐ. 

406. ψ&ιμένίον (ει 8ΐιρ. ι ίη Μ.) ιη88. τε&υ μένων Ηβπη. Τν^θοΜ. 8ίά§. 
(οοΐΐ. Έΰΐη. 316. ίπϊ 9^ τω τεβ-υμένφ τόάξ μέλος.) πεφαμένων Ή,&τί. φαινο- 
μένων Λν^θΠ. τΟν ψ&ιμένων Βαπι. τβν φθ-ιτβν Εαοΐιηι. τΒν ψβ-ιτ&ν (νβΐ ώ ψΒ-ι- 
μένων άραϊ) Λν"θ11. χεψένων ΚΙ. ΡθΠθ. (Οί. λζ. 1252. άξειν νιν νπτίαύμα 
κειμένου πατρός. 8ορ1ι. Αηί. 1174. τις φονεύει; τ(ς ά* ό χείμενος; ΕΙ. 463. 
ίν Άιάου χειμένφ χοινω πατρ(, λ], 989.) ψβ-ινομένων &μϊ &1ία(1 1ιυ3ΐΐ8 ηίθη- 
βαΓΕΘ νοο»1)α1απι Γθ(ΐιιίπ γχύβί Ώίηά. ΓοΓί. χαπφ&ιμένων. 0{, αά ν. ωί. 419. 

408. άωμάτων Άτιμα ηΐ88. ^π. δωμάτων Άμοιρα (Ιΐανΐη^ ηο δΙί&Γθ ίη, 
1)θΓθίί οί), &αί τβν χάτω (κατω^') Άτιμα, &αί άώματ^ δντ^ Άτιμα. 

409. πά Π188. ποΐ ηιαίίί Ε1πΐ8ΐ. πέτις τράποιταν (οογγ. ίη ηΐΛΓβ.) Μ. 

410. ΧΟ, ΗθΓΠΐ. ΟΜ. Μ. πεπάλατε (αι βιιρ. ί) Μ. πέπαλται Τατη. Οί. 
δαρρί. 785. χελαινόχρως ά^ πάλλεται μου (μοι?) χαράι'α. αυτέ μοι"] «ντ* 
^μοϊ ΡαΙ. ^υ. άη τό μου — . χλύουααι {οχιϊ χλύουααν) Μ. χλυούααιΜ., δβο. 
τη. χλυούσί^ ΡΛΐιν. χλύουαά γ* ΗθαΛ. χέουσαν Ρβΐ. 8ο1ιο1. χλύουααν. άντϊ 
τοΰ χλυούσνι, ^α. χλυούσί)^, υθΙ χλύουαά γ\ νθΐ χλύουαα ^ρήνον, Μιγογ 
βάίίοΓθβ ίαιηάία δοΐοοοαηι ί11α(1 χλύουααν ίοΙθΓ&δδβ, ς[αο(1 ηίΐιίΐ αυτιά θδί ς[α&ηι 
χλυούααι (χΧυονσ^). Οί. 187. έξ ομμάτων — πίπτουαί μοι \ ατ άγονες — πλόχ- 
αμον ϊάούατι τόν&ε. 414. χλυούαί^. βί &ά Ργοπι. 217. Α§. 1622. 8θρί. 564. 
τριχός ά* δρθ-ιος πλόχαμος ϊαταται \ μεγάλα μεγαληγόρων χλυούαί^ \ άνοα(ων 
άνάρΘν. 8θρ1ι. Μ. 479. ϋπεατί μοι ^ράαος άάυπνόων χλύουααν {χλύουαά /?) 
άρτίως όνειράτων, 8ορ1ι. ΕΙ. 480. Εατ. ΑηάΓ. 26. Τγο. 119. ΕΙ. 1251. Ηίρρ. 199. 
Εΐηίδΐ. &<1 ΗθΓ. 693. Αάά. ^ιι. χλύουαα β-ρψ^ον {&νΑ. μϋ&ον). 32 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

και τότε μέν δνσελπις, 

απλάγχνα τέ μοι κελαινονται τόί' εττος χλνοναα' 

δταν ό' αν τις άλκάς ίπάργι μ! 415 

ΙΙπΙζ^ άφέστακεν αχός 

προς το πάντ^ Εχειν καλώς, 

Αηί.6. ΟΡ, τι 6* αν φάντες τνχοιμεν, ώ πάτερ, 
όσ' αχεα πά&ομεν των τοκέων νπαι; 
πάρεατι σαίνειν, τα ό' οντι '&έλγεταΐ' 420 

λύκος γαρ ώστ' ώμόφρων 

411. τότε μ^ν] τοτ^ μίν ΒοΐΒδ. 

413. $έ ηΐ88. Ιιβ§. τέ. μου ιηβδ. μοι> 8ο1ι. Η&ι•*. Λ^βοΐί!. 

414. προς ίπος ηΐ88. ΟοιΤΘχί τοί' ζπος. Ιί» θϋαιη Η&γΙ:. Ηθγ\^. ^α. τ«(Γ* ίτη/. 
415 8(1. οτ* άν ά* αυτ* Ιπαλχ^ς ^ρκρέα πέαταοίν ίίχος προς το φανίΐαϋ-αί 

μοι χαλΩς ΐη88. Ιπ^ άλχής έπίίρνι (ΡλΙ.) μ' (Οοη.) έλπϊς (ΒΙοίη.), άτιέσταύίν 
ϋχος προσφανΗσά μοι χαλΘς 8ί(1§. Ιπαλχ^ς — ηΐ88. ίηαλχή α' όρα ΑΙΐΓ. 
κι. έπ' άλχής ΒΙοιη. Ιπ^ άλχίίς Ργοπζ. έπαλχή σ' όρΟμαί, &άραος "ννβοΐίΐ. 
Ιπάρί^ ΡαΙ. Ιπάρι^ μ* ^ο^^. Οοη. (οοΐΐ. ΡΙαί. Εθ^. Αρορίιίΐι. 12. Ιλπίσι λαμ- 
πραΐς Ιπαιρομένην. ΕΐΐΓ. ΚΙΐθδ. 189. άλλ* οϋ α' έπάρας \\βίύαομαι.) {ΙΧπ\ς) άπέ- 
στασίν ΒΙοιη. δίάβ. Ροδ^αίαιί Ιιίο Ιλτιϊς ριιίαηιηΙ; ΒΙοιη. ΒαιηΙ). Ρ&1. ^ι1. δταν 
(Γ' αυτ* ίπάρι^ τις Ιλπίς μ^ {ο,χύ τι β-άραος ^'), | εύβ-ύς — . νθΐ δταν (Γ* α υ 
τις άλχάς Ιπάρι^ μ" \ ίλπϊς — . 8ο1ιθ1. έπαλχές' Ιαχνροποιόν, 

416. ϋ-ραρέα ηεσταύίν ιη88. αίνόν άπέατααεν Ηβυηι. Οί. 8ορ1ι. Δ]. 706. 
ηναεν αίνόν ϋχος. Ηοιη. Οά. 16, 87. Η. Υβη. 199. Η. Οθγ. 90. ςα. Φάρσας 
άπέσταύΐν, νθΐ ^3-άραος, άψέσταχεν. Οί. 57. σέβας — νϋν αφίσταται, 

417. προς το φανπσβ-αί μοι χαΧΰϋς ιη88. προρφανίΐσα — Β&ιηΙ). ΡλΙ. ^ι1. 
προς τό πάντ* (ταΟτ^) (χειν χαλΟς. (ΟΓ. Αξ. 846. τό μ^ν χαλΘς ^χον,) Υθΐ παν 
ψανεϊσα — . Οί. Δ§. 102. Ιχ θυσιών άγαθ^η προφανεΐσ^ έλπίς. 0\)8οηι& β8Ϊ 
8θΙιο1ίβ8ί&θ βηηοίαϋο, προς τό χαλά μοι (μί?) έννοεΐν. 8θά οοΓΓβοϋο Ιιαίιΐδ 
Ιοϋί ναΐάθ ί]ΐοβΓ(;& βδί. 

418. Η^. 8ο1ι. ΟΡ. Βοίΐι. ΐΑοΙιιη. Βίηά. οηι. Μ. τ£ (Γ άν πάντες ηιβδ. 
τ£ ά' άν φάντες ΒοΙΙι. ΒαιηΙ). Ρ&1. Ιίν'βΐΐ. 8ίά§. (Εβοίβ. Οί. 315. τί σοι φάμε- 
νος ή τί (^έζας τύχοιμ* άν εχαΌ^εν ούρ(σας ενβ-α — ;) τί ά* είπόντες ΐΑβΙΐΐη. 
δβΐιοΐ. Τί εϊπόντες. τνχοιμεν άν Μ. τύχοιμεν Ηθγιιι. άν οιη. θϋ&ιη δοΐιοΐ. 

ή τάπερ ιηδδ. ώ πάτερ ΓθΓ<»8δθ δοΐιοΐ. πάτερ (οιη. ή) Ιι&οΐιιη. ^α. «Γν* 
α νώ, νθΐ οΙα (οσσά) νώ — . Ιιοοαιη οοιτθχί αϊ; ροίαί. 

419. πά&ομεν άχ^εα ιηδδ. πά&ομεν άχεα Ι,Β,οΙίϊη. Βοΐινβηΐί. Βίοπι. Βίηά. βίο. 
α. δΛ Αζ. 419. προς γε τβν τεχομένων ιηδδ. προς γε τΟν τοχέων Βαν. 
0:βΡθΐΐ(1ίί Ιιίο ρατϋοτιία γε. Οογγθχϊ τβν τοχέων ϋπαι. Οί. &ά ν. δ(χ. 406. 

420. πάρεατι σαίνειν"] διΐ8ρθβ1:αιη. 8βά νί(1θ Οοιηιη. 

421. λύχος ιηδδ. λνχον ΒαιηΙ). Η&Γί. Βθ(1 ϋα ώμόφρονος δβήΙ)θη(1τιιη ΓογθΙ;. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 33 

Άααντος Ις ματέρ^ έστ2 '&νμός, 

81γ. 1. ΧΟ, ϊκσψα κομμόν ΖΑ,ριον εν χε Κισσίας 
νόμοις ΙαλεμιστρΙας. 

άπριγδόπλάκτα πολνπλάνητά τ' ην Ιδέίν 425 

Ιπαασντεροτριβή τε χερός δρέγματα 
κάτω'&εν άνέκα'&εν, κτνπφ ό' επερρά&ει 
κροτητόν άμόν καΐ μάλ^ α^λιον κάρα. 
ΗΛ, Ιώ δάία 

πάντολμε ματερ, δαίαισίν εκφοραΐς 430 

Άνευ πολιτάν ανακτ\ 
Άνευ δί πεν&ημάτων 

422. έχ ματρός ιη88. ΟοίΤθχί ^^ ματέ^\ 

423. ΗΑ. ΒοΛ. Ώίη(1. ΧΟ. Ο. ΜιιθΠθγ. ΐΛα)ΐϊΆ, ΑΙιγ. Οοη. Λνθίΐ. οιη. Μ. 
ϊχοχρα Μ. Ο. Α. εχοψαν Κ. ίίχοιρε Τ. V. Λνβΐΐ. Βίοιη. Ώίη(1, ίχοψα χομμ^ 

Ζί4ριον ιη88. ^χοι}/ "Αρπον χομμον ΡθΓ8. ^α. ίχοχράμαν τόν 'ίίίριον, ^Αρπον 
ιη88. "Αρίον ΗβΓίη. 8ο1ιο1. ΙΤεραιχόν, Οί. Ρθγ8. 995. ϋρπόν τ' (Άριόν τ* Α1ιι•.) 
Ιίίγχάρην, «Γτβ ιη88. ϋίη(1. €ν τε ΒοΛ. ΗθΓΐη. Η&ι*ί. ΑΙιγ. "ν^θίΐ. €?τ« Τ^γ^Ιι. 
Βίοοα. ^α. ώστε. Κισσίαις πίδβ. Κισσίας ΗοΙ). Ηβηη. βίο. 

424. νόμοισι λίμιστριας πίδδ. νόμονς Ιηλεμιστρίας ΗβΓίη. ΑΙΐΓβηδ. Ηβ8γ- 
οΐιίτΐδ, Ιηλεμιστρίας' β-ρηνητρίας. Μοίίιη οτιιη Έο^θΓΟ Ιαλεμιστρίας. Οί. 8αρρ1. 
115. Ιαλέμοισιν ίμηρεηίΐ. Ε^ιιτ. Ογ. 1395. αϊλινον αϊλινον άρχάν Ιαλίμου βάρ- 
βαροι λέγουσιν, Ίήλεμος (ΐΛπίθηίΛϋο) Θ8ί 8ιιρρ1. 116. Εατ. Ρΐιοθη. 1034. 
Ογ. 1391. ΗθΓΟ. 109. δηρρί. 281. Ττο. 600. 1304. Εΐΐθβ. 895. Ιφμίζειν, 

425. Άπριγχτοι πλη*χτα Μ. άπριγχτόπληχτα δβαΐ. άπριχτόπληχτα Ιι&οΐιιη. 
ΒΙοιη. άπριγάόπληχτα οοη). ΒΙοιη. άπριγάόπλαχτα Εβνψ. 0£. 446. &ίχαν, 468. 
πλαγά, "Απριγάα Ιβ^ϊνα ΡθΓ8. 1057. 1063. ηολυηάλαγχτα άην Μ. (αοο. 8αρ. 
ν ΘΓ380). πολυπλάγχτα άην Ο. πολνπλάνητά (Γ' ^ν ΐΑοΙιιη. ΒΙοιη. Εβ^. πολύ- 
πλάνητά τ' ψ'. 

426. τά χερ6ς — πΐ88. Ι^β. τε χερός — . 

427. ϋνω&εν ηΐ88. πάροιβ-εν "Ψ&ϋί. Ι,θ^. χάτωβ-εν, Εί 810 ΒαηιΙ). Λνβοΐίΐ. 
ενερβ-εν ηιβϋί ΗβπτβΓίΙθη, οδθη8ΐΐ8 δγηοηγπιίδ Άνωθεν άνέχαβ-εν, Ι. θ. Ιγοπι 
1)θ1οΐ¥ (άθπιίδδίδ ηι&ηίΙ)ηδ), ίιοηι &1)ονθ (8ηΙ)1&ϋδ ηι&ηίΙ)ΐΐδ). ίπιρ- 
ρο&εΐ ηΐ88. έπερρό&ει δίαηΐ. ΒίηοΙ. Οί. 425. 423. Ώβ ^θη1ρο^θ ρΓ&θδοηϋ, ηοη άθ 
ρΐΗβίθΓϋο, &§ί ίπιβίτα, ορίηοι, ρηί&ηί Β&ηιΙ). Ρβϋ. Οοη. 

428. άμόν ηΐ88. Οη. αύτοΰ, υθΙ Ατρείάου (νβΐ άνάρός άή, οοΙΙ. 433.) 
παρα&λίον χάρα, ιιί &(1 Α^ηΐθπιηοηίδ ο&θάθπι αΙΙαδίο δϋ. χαϊ πανά&λιον ηΐδδ. 
χαϊ άθΐθϊ Εη^θΓ. ίη οο ]Ίιγθ οΙΡβηίϋί ΒαηιΙ). Ώθ(1ί χαϊ μάλ^ ϋβ-λιον. 

429. ΗΑ. Ο. ΜύΙΙθΓ. ΛνοΐΙ. ΟΙιογο οοηΰηη&ί ΗβΓηι. Βίηίΐ. οηι. Μ. /ώ ϊώ 
άαΐα ηΐ88. Αΐίβηυη ϊώ άθίοηί Λνοϋ. ΒαπιΙ). Ραΐ., ηί γθΓδίΐδ άοοίιηιί&οιίδ βϋ 
σύ (Τ, & άαΐα Εη^ΘΓ. Οί. ν. ΕηΙ;. 451. 

430. μήτερ ηΐδδ. μ&τερ δοΐι. ΗαιΊ:. Λνοΐΐ. βίο. άαΐαις Ιν ίχφοραΐς ηΐδ8. 
Μαΐίηι άαΐαισιν Ιχφοραΐς, αιιί άα'ιανς μίν ΙχφοραΤς. 

3 34 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ετλας άνοίμωκτον άνδρα &άψαΐ' 

81γ.2. ΟΡ, ταφάς άτιμους ελεξας, οΐμοι, 

πατρός τ' άτίμωσιν άλλα τίοει 435 

εκατι μίν δαιμόνων, 

εκατι δ^ άμαν χερών. 

επειτ* ίγώ νοσφίσας (οφ^) δλοΐμαν, 

ΑΏ.ί.2, ΧΟ, έμασχαλίσ'&η δέ γ\ ώς τόδ^ είδ^ς' 

επραααε ί' απερ νιν ώδε '&άπιει^ 440 

μόρον κτίααι μωμένα 

αφερτον αΐώνι σφ. 

κλνεις πατρφονς δνας άτιμους, 

Αηί,ϊ, ΗΛ, λέγεις πατρωον μόρον ίγώ ό' άπεστάτονν 444 

άτιμος, οϋδεν αξία. 
μνχον δ^ Άφερκτος πολνσινονς κννός δίκαν 

433. ίτλτις ηΐδδ. Ιτλας Οίη(1. Η&τΐ;. Λνθϋ. βίο. άνοίμωχτον ^Μρα] άτίμως 
τον ϋν&ρα ΜβΙθ&^βΓ. 

434. ΟΡ, ΕοΙ). οιη. Μ. τό πάν &τ(μως ηΐΒβ. ταψάν άτιμων ΥβίΓδΙΙ. 
ταφάς άτιμους ορϋπΐθ 8ίά§. (Οί. 443. (Γι;«ί άτιμους.) το πάν ίίτιμ* οΓ Ηθίν. 
ΓογΙ;. τό πάν ίίτψ' εργ* ίλεζας, ΕΰΙ; τό πάν άτίμως. 1&άπτ€τ\ 

435. πατρός (Γ' άτίμωσιν άρα τ (αεί ηΐ88. ΟοΓΤΘχί — πατρός τ' άτίμωσιν ' 
άλλα τίοει — . άρα ΐηδδ. άρα Ηβ&ίΐι. ΟοΓΤβχί άλλα, 

438. 1^θ§. νοαφίαας (<τφ*), &ΰί έπειτα νιν (ρπ) επειτ* ίγώ) νοαψίαας, 
Ριοηοιηβη ροδίυΐαίπτ. έλοίμαν (βϊ ζτ ίη ηιατ^.) Μ. όλοίμαν Τατη. δοΐιοΐ. 
έχ τούτον εΐρηται τό 'Τεθναίην οτ' ίχείνον — .' 

439. ΧΟ. Ο. ΜΰΙΙθΓ. ΑΙίΓοηδ. Οοηίη^η. οιη. Μ. ίμασχαλία&ης Μ. έμα- 
αχαλίαθ^η ΕοΙ). ά' ^&* πιβδ. ΜαΙίιη άέ / (γβδ Λη(1). Εί βίο Ηβπη. ΚΙ. ΛνΌίΙ. 
Λνβοΐίΐ. (Γ^ τωστοστείάης Μ. ώ^ τόά' είά^ς Έλμ^. ώς τόσ' είάζς ΚΙ. Οοη. Λνβίΐ. 

440. &πέρ {ζτ Ίη τπΒΧξ.) Μ. 4^ερ ΡοΓί. 8ο1ι. Ηλγ<;. Λνοϋ. "ννοοϋ. Εβοίαιη 
β6Ϊ &περ (ί. θ. ήπερ). Κθάάβ, '£ΐη(1 βΐΐθ τταδ ίΐΐθ ΕΐιίΙιΟΓ οί ίΐΐθ άββά, δΐιβ \ν1ιο 
ϋΐΰδ ί^ηοπιίηίοιίδΐγ 1)ΐιπθ8 Ιιίιη.' ώάε ϋ-άπτει] Υοτί, ώά* εθ-άπτε (ε&αψε). 

441. κτεΐναι {ν ίη Ιϋτιτα) Μ. χτεΐναι Ο. χτίσαι δί&ηΐ. 

442. άφερχτον (ζτ ίη ηιατ^.) Μ. άύσοιατον Ηθίηίδοβίΐι. αϊΟνι σώ] δηδρβ- 
οίαηι. ΐΛίβί ίοΓίαδδθ ορϋΐΐθΐιιηι &1ίς[ηίά. 

443. χλύει ηΐδδ. χλνεις Τητη. άυαατίμονς Μ. άύας άτίμους 81;&η1. 

444. Η^, Ο. ΜαβΙΙβΓ. ΑΙίΓοηδ. ΧΟ. Ηθπη. οπι. Μ. λέγεις Γβοίβ ηιβδ. λέγει 
Ηβίηίδ. ιίχεις Ηθπη. Ι^βοΗοίη. 

447. μυχοϋ πίδδ. μνχω βίαπί. Ηοηη. ΡλΙ. Ββοίθ. Οί. Ηβδίοά. ΤΙι. 1015. 
ΑροΙΙ. ΕΙι. III. 656. Ρα. μνχφ χάβ-ερχτος (βμϊ χάθ-ειρχτος). πολυαίνονς (οΓ&δο 
αϋ ς) Μ. πολνσίνου Ο. πολναινοΰς Βίοπι. Ώίηά. Οί. άαινής. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 35 

ετοιμότερα γέλωτος άνέφερον λίβη, 

χέονσα πολνδακρνν γόον κεκρνμμένον. 

χοιαντ^ άκονων ίν φρεσίν (σαΐσιν) γράφου, 450 

ίί' οϋτων τε οών 

τέτραινε μν'&ον ές το των φρενών βά&ος, 

τα μ^ γάρ όντως έχει, 

τα ό' αντίκ* ^σται μα'&εϊν. 

πρέπει δ' άκάμτντφ μένει κα'&ήκειν. 455 

8<;γ. 1. ΟΡ. οέ τοι λέγω, ξνγγενον, πάτερ, φίλοις. 
Η Α. έγώ ό' Ιπιφ'&έγγομαι κεκλανμένα, 
ΧΟ. στάσις δέ πάγκοινος δδ' Ιπιρρο9ει, 

448. ετοιμότερα γέλωτος \ δαβρβοίαιη. Νβο 1:&ιηθη ατιάβ&δ ριοροηβΐθ /«(- 
λαχτος. άνέφερον] 8ιΐ8ρθθ1:ιιιη. ^τι. άνεάίάονν. λίβη] Ι. θ. άάχρνα, Εοηπα 
ίηδοΐϋα. Αϋα ίοπηα βδί Έαιη. 54. Ιξ ομμάτων λείβουσα άυσφιλή λίβα, 

449. χαίρουσα (α» ίη γ88.) Μ. χέουαα ΒοΙ)Γ. Ηβηη. Ετ&ηζ. Ρ&Ι. Βίηά. Βθβ^θ. 
Οί. 8αρρ1. 875. χέουαα — νόμον, χεχρυμμένα Μ. χεχρυμμένον Όΐηά. ΎίβίΙ. 

450. έν φρεσϊν γράφου ΐη88. (σαΐσιν) Ιν φρεσϊν γράφου Βίοιη. Η&τύ. Εγ. 
Ιν φρεσϊν (σαΐσιν) ββίάΐβι. ίν φρεσϊν (σέβ-εν) Βοϋι. (σαΐσι^ν) Ιν φρεσϊν γράφου, 
2ΧΙΪ Ιν φρεσϊν γράφου (σέΟ^εν) οοη]'. Ρ&Ι., οοϋ. δορίι. Ρΐΐίΐ. 1325. χαϊ γράφου 
φρένων εσω, ίν φρεσϊν γράφου (πάτερ) , Βίάζ. (€5ί. 456.). Γοιί. (ϊνάον) ίν φρε- 
σϊν γράφου, Βχΐί (φίλτατ*^, ίν φρεσϊν γράφου, ΛΧίϊ ίν φρενΟν άέλτοίς γράφου 
(Έο^.). Οί. Έατ. ΗθΓ. 709. σ(ΰν φρενών ουχ ίνάον ών, 

451. Νπϋα ρθΓδοηοθ ώοϊλ ίη Μ. &^ συντέτραινε ιη88. (Γέ σΟν τέτραινε 
Βίοιη. Ηατί. ΡθΠθ, οοΠ. Ηθγο(1. Π. 11. δίτ&Ι). ΥΠ. ρ. 317. Οί. Ηοω. Π. 22, 396. 
ποάίΰν τ^τρι^ι^ε τένοντε, ό' εσω — Βαπιΐ). Ρ&Ι. τέ σοι — ΗθΓηι. Οί. 56. Λ* 
(ΰτων φρενός τε άαμίας περαΐνον (σέβας). 

452. ήσύχφ φρενΘν βάσει ηΐ88. Ιιθ§. άσύχφ -^ . Οί. 446. άίχαν. βί δορίι. 
Οβά. Ο. 198. ίν ασυχαίΐξ βάσει, Ττ. 967. ϋψοφον βάσιν, φρξηΌν Μ. φρεν&ν 
Τητη. βάσει ηΐ88. βάβ^ει ^&οο1)8. στάσει Ηατί. Οογγθχϊ ^^ τό τ&ν φρενΘν βά- 
Ό-ος, Οί. Ρ1η^ Μογ. 502 Β. «^ την ψυχην ή άχοη συντέτρηται, 

454. αυτός (οοιτ. ΘΧ αύτοΐς) Μ. αυτις ΑΙιιβηδ. Ιιθ§. αυ&ις (ροδίΐι&ο). Ιί& 
θϋαπι Λνθίΐ. ΗβΓ^βΓάθη. Νβο άίδρΗοθΓθί αύτίχ\ Οί. 1020. μόχβ-ος ά* ό μίν 
αύτίχ\ 6 &* ίίξει, όργ^ ηΐ88. θί 8θ]ιο1. ΚΙ. Ετ. Βίηά. Οργά δοαί. Ρατιβ. Ηθγπι. 
Ρθίΐθ. ώρα Ύί&ϊΐ. Ή.ΘΓΝ. όργΘ ΑΙΐΓβηβ. Ιρδθ ηι&ΐίηι ίσται (1ίοθ1)ϋ). 

455. χα&ήχειν] Ι. ς[. χα&ιχνεΐσ&αι, Αη^ΐίββ, ίο οοηιο άοι^η τιροη. Ρθγ 
όρμάν χατ* αυτόν θχρίίοαΐ; 8θ]ιο1ί&8ί&. 8ορΙι. Ο. Β. 809. χάρα άιπλοΐς χέντροισί- 
μου χαΟ-ίχετο (ί. β. χα^ψατο, Ηθδγοίι. Ρ110^). 

456 — 463. Νηΐΐ&θ ρβιβοηοο ίη Μ. 

456. φίλοισι πΐ88. φίλοις Ρογ8. 457. ίπΜρβ-έγξομαι δΐ^ηΐ. 

458. 5<Γ Ο. ΕοΙ). ξ^ Μ. (δ(Τ Α. V. φά' Τ. ^βΐΐ. Βίη(1, ή'<Γ δοΐιοΐ. 5(Τ Ηοπη. 
δοΐι. Βαϋ. Ρθϋθ. δοΐιοΐ. ίηιβοξ σε ή σύστασις ήμΟν ή χοιν^ βοη&όν ίλ^εΐν, 

3* 36 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Άκουσον ες φάος μολών, 

ξνν τ ε γ ενόν προς εχθρούς. 460 

Αηί;. 1. ΟΡ. ^Αρης Άρει ξυμβαλεΐ, Δίκα Δίκα, 
Η Α, Ιώ '&εοί, κραίνετ ενδίκους {δίκας). 
ΧΟ^ τρόμος μ! υφέρπει κλύουσαν ενγμάχων. 

το μόρσιμον μένει πάλαι, 

εύχομένοις τ' άν ελ&οι, 465 

8ί;Γ.2. ίΓΑ ώ πόνος εγγενής 

και παράμουσος ατας 

αίματόεσσα πλαγά, 

ιώ δύατον^ αφερτα κήδη, 

ιώ δυσκατάπαυστον Άλγος. 470 

Αη1;.2. ΟΡ, δώμαοιν εμμοτον 

τοντ' αχός, ουκ άπ' άλλων 
εκτσ&εν άλλ^ απ' αυτών, 
όι' ώμάν εριν αίματηράν, 

459. ϋχουσον πίδδ. ϋρηξον Ηβίηίδοθίΐι. ΐνβοΗ. Εογ<;ε88θ Γβοίθ. Οί. αά 124. 

460. ξύν (Γέ ιηδΒ. ΙιΘ^. ξύν τ€. 

461. Συμβάλλει. ιη83. ξυμβαλεΐ Ρααττ. 8ο1ι. ξυμβ^λοι ΡθΓ8. ξυμβολεΐ Ρ»1. 

462. χραίνετ* πίδδ. ^α. χρ(νετ\ ένάίχως ιη88. ίν&ίχως (άίχας) Ηθπη. 
8θ1ι. Λνβΐΐ. Λνβοΐίΐ. Ώίικί. βίο. ενάιχως (ταος) Ιτ. Μίχως {χρίοιν) ^&\. ίνάί- 
χως (λ*τ«ί) Νθ^πίβη. ΓογΙ;. Μ (χους (άίχας, &\ύ τάάε). 

464. πάλαι ιη88. Ιιθ§. παθ-εΐν. ΟΓ. 8βρί. 263. σύν Άλλοις πείθομαι τό 
μόραιμον. 

46δ. (Γ' ιη88. Ρα. τ\ 

466. Ναΐΐίΐ ρθΓδοηαβ Ώθί& ίη Μ. ΟΙιογο άΕηΙ; 8ο1ι. Βίοιη. Λνβΐΐ. Ώίηά. Ώ&ν. 
8ίά§. ΗθΐηίοΙιοΓϋδ (ΙαπΙ; ΒαιηΙ). Ηβι•ιη. Ρ»1. ΙΙΑ. ρΓ&βί. 8ο1ιοΐ8ί. Ρθίΐβ. Οοη. 

/ώ ιη88. ώ ΗβΓίη. Η&ιί. Λ^θϋ. βία. πόνος] φόνος οΐίιη 8ο1ι. 

467. χάπαράμυ&ος Ηβγδθ. Άτης ΐη88. ϋτας Ηθΐΐη. Η&Γί. Λνθίΐ. βίο. 

470. άυαχατάπ αυτόν ιη&ΐίΐ; "νν"θθΜ., ςτιτυη πέπαυμαι (ϋχθπηΐ; Αίϋοί, ηοη 
πέπαυσμαι. 

471. ΟΡ. ριαθΓ. 8ο1ιο1θΓ. ΡθιΙθ. Νιιΐΐα ρΘΐ•8οη»Θ ηοΐ» ίη Μ. ΟΓ. αά 466. 
471 8ς[. "άώμασιν — αίματηράν." (βίο) 'Κθχί. άώμασι ά* 8θ1ΐ. εμμοτον 

ήΐ83. εμφυτον Έβιϊ. εντομον ΗθΓ\7., οοΠ. 539. Α§. 17. Οί. 466. ά πόνος ίγγενής. 

472. των (Τ' έχάς (Ιχας Μ.) ιη88. Γΐ'. Ώίη(1. τΘνά' ϋχος 8ο1ι. Ηατί. ΚΙ. Ρθίΐθ. 
Ρ&1. ΛνθοΜ. τοΓσίΤ' Ηγος Βαίΐ. των^' ϋγος Ώοη&Μδοη. Ρα. τοΰτ' (»αί τοΐαά*) 
άχος. Οί. Δ^. 1479. πρ\ν χαταλήξαι \ το παλαιόν Αχός νέος ίχωρ. ούά' ιηβδ. 
Ριαηζ. Ώίηά. βίο. ούχ 8ο1ι. Βαϋθΐ*. Ρ&1. 00113. Ηθιπι. 

474. αιωμαναιρειν Μ. αϊωμαναιρεΐν Ο. Α. Ε. <ί*' ώμάν (οί. 421.) ερίΐ' ΗθΓΐη. 
ΚΙ. Ώϊηά. &ιώχειν εριν Ηθιπι. ΡαΙ. Οοη. ΛνοΙΙ. δίά^. άι* αμάν ίριν Ρβίΐθ. ΕΐΕηζ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 37 

'&εών (τα>ν) κατά γάς δδ* νμνος, 475 

ΧΟ, αλλά κλνοντες, μάκαρες χθόνιοι, 

τήσδε κατενχής πέμηετ* άρωγην 

παισίν προφρόνως έπΙ νίκγ}, 
ΟΡ. πάτερ, τρόποισιν ον τνραννικοΐς '&ανών, 

αιτουμένω μοι δος κράτος των σων δόμων. 480 

Η Α, κάγώ, πάτερ, τοιάνδε αον χρείαν εχω, 

τνχεΐν μ! αχός προο'&εΧοαν ΑΙγίσϋφ {μέγα), 
ΟΡ, οντω γάρ &ν σοι δαΤτες έννομοι χ&ονός 

κτιζοίατ^' εΐ δέ μη, παρ' ενδείπνοις νεκροΐς 

άτιμος έμπνρων σν κνισωτών ^σει. 485 

Λν^θίΙ. Λνβοΐίΐ. 8οΙΐθ1. ην Ι^ριαε προς τον πατέρα. Οι, Αξ. 608. άι* ερίν «ίμα- 
τόίΟααν, αίματηράν Ο. Α. Ε. αίματηρ&ν (βίο) Μ. Τ. V. 
475. ^ίΟν ιη88. ^€Ων (τΘν) Ηθπη. Τνβΐΐ. βίο. 

478. ίπϊ νίχην ιηβ8. Ιηϊ νίχιτα Γθοίθ ΡοΓί. ΟΓ. 868. Εαιη. 1009. 

479. ΗΛ. ρΓ&θί. Μ. ΟΡ. Κοί). 

480. αιτούμενος Μ. «ίτουμένφ Γθοίθ Ταιη. Οί. 2. δβρΙ;. 260. 8αρρ1.^783. 
ΡθΓ8. 217. 220. Απ8<:. Κβη. 1127. σωτήρ γενοΰ μοι σύμμαχος τ* αϊτονμένφ. 
699. παραιτουμέν^< μοί — (Γό? θίο. 1152. ΝαΙ). 1137. Αν. 189. Υθδρ. 556. 

Αιτούμενος (ρ&88.) Γηΐδίτ» ^αβίαι ΡβΙ., οοΙΙ. ΤΙιθοογ. XIV. 63. αΗεύμενος. 
481 — 486. ΝαΙΙ&θ ρθΓ8θηαΓΐιιη ηοίαβ ίη Μ. Οΐθβίί ίιΛααηΙ: 8ϋ1ι. ΤγΓ\ν1ι. ΒαΙΙ. 

481. τοιάάε Μ. τοΐα ά^ Ο. τοίάν&ε Τχιτώ. τοιΘνάε ΗθΓΐη. 

482. φνγεΤν μέγαν ιη88. βί 8θ1ιο1. τυχεΤν γίίμων Βοΐιύίζ. ΗθΓ\νθΓ(1θη αά 
Οβά. β. 1208. (" οβΓίίδβίηΐΕ βιηβηάαϋο "), οοΐΐ. 486 8<ι., ςαα© ΓΟδροηάβηί νν. 481 8(ΐ., 
τΐί 483 8<1. Γθ8ροηάθΐιί νν. 479 8ς[. φυγείν με λαμπρόν ϋ-εΐσαν — μόρον Ο&ηί;. 
φυγείν με λαμπρΘς ^εΐααν — μόρον Βίοιη. τυχεΐν με &εΤθαν λυηρον — μόρον 
Ιι. Καγ8Θΐ•. φυγείν μ^ ϋγψ Μ&οΐιη&ςΐιίθΐι. τυχεΤν με γαμβρό Ο ^εϊσαν — ίβηί&ί 
Ηθην. ("Ηαηο οθγϊθ ΐθί^ιήΓΐ δθηίβηϋ&ιη αρρ&ΓΘΐ; β ν. 486. χάγώ χοής αοι — 
γαμήλιους"), ^ανειν μέγαν (μ* ίβν απί μ^ εα οΐίιη) δοΐιοθΐη&ιιιι. τυχεΤν Ργ. 
^11. φυγείν με γάν — άίχην (βλάβην), νθΐ φυγείν μέγ' Ιμ\ — χαχόν, νβΐ 
φυγείν με γαΐαν β-εΐύαν &ϊο. Νίδί ΕάάαΙαΓ με νβΐ έμ^, προσ&εΐαα Γθί^ιιίΓθΓοίαΓ, 
ηοη ττροσ&εΐσαν. Ροδί Αϊγίσβ-φ (φβ-όρον) δαρρίβηΐ; ΗθΓΐη. Ε. ^. δοΐιιιιίάί;. 
χότον, βλάβην, άόλον, άόλους, πόνον, μόρον »1η. μέγαν χότον Ιβ^ίΙ^ΐΓ 8αρρ1. 
616. βαρύν χότον Έαιη. 800. ηροσ&εΐααν] πράξασαν 0003. Ρ&1. ηως &εΤσαν 
Λνβίΐ. μέγαν ιη88. φΟ-ό^ον Ρ. Λν. 8ο1ιιηί(ϋ Ηθίν. μόρον Ταπί. Ο&ηί;. άόλους 
^οη^. Ρ&1., οοΠ. βοΐιοΐ. φόνον οοη]. ίάθΐη. βόλον (ιβίβ) αιι<; πόνον οοιτί. ΚΙ. 
πάνον ο,χιϊ μό&ον οοπ]. Βίηά. Ιρ8θ Ήΐαΐίιη φόνον. δοΐιοΐ. ωατε φυγείν τάς 
έηιβουλάς ΑίγίοΒ-ου τιμωρηύαμένην αυτόν. 

483. βροτίΰν] χβ-ονός ΞΛτί. "ννθοίίΐ. νεχρΘν οοιτ). Λνβοΐίΐ. Νοη ιη&ΐθ. 

484. ίσεί ιη88. νεχροΐς ϋαή. ^α. φ&ιτοΧς^ θί εαει ρΓΟ χθ-ονός ίη 485. 

485. Ιν πυροΐαι ιη88. Ιμπύροιοι Αιιγ. Ιμηύρων σύ χνιαωτ(ΰν Ηατί. ^αο(1 
ΓΘΟθρί. €5ί. 295. πάντων — άτνμον. 409 άωμάτων άτψα. Κθρί. 1024. άτιμον 38 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΗΑ. κάγώ χοάς σοι της ίμής παγκληρίας 
οΐσω πατρώων έκ δόμων γαμήλιους ' 
πάντων δί πραηον τόνδε πρεσβεναω τάφον. 

ΟΡ» ώ γαί\ δνες μοι πατέρα έποτττενσαί μάχην, 
ΗΑ, ώ Περσέφασσα, σν δί δός εϋμορφον κράτος. 490 

ΟΡ. μέμνησο λουτρών οΐς ίνοσφίσϋης, πάτερ, 
ΗΑ, μέμνησο δ' άμφίβληστρον ώς έκαίνισας, 

ΟΡ, πέδαις ό' άχαλκεύτοισιν ήγρεύϋης, πάτερ, 
ΗΑ, αίσχρώς γε βουλευτοϊσιν έν καλύμμασιν, 

ΟΡ, δρ' εξεγείρει τοΐσδ^ δνείδεσιν, πάτερ; 495 

ΗΑ, 5ρ' δρ'&όν αίρεις τοις φίλοις το σον κάρα; 

έίναί — έχφορ&ς. χνίΟωτοΐς Μ. Ο. χνι^σωτοΐς Ύϊοί, χνιαωτΟν Ή,Βχί, Οί. Ρτ. 
496. χνίστι (ίία Μ.). Βίθ6ΐ)&η1; (αιηβιι χνίΟ&ν ροϋαδ ς[ΐι&ιη χνισοΟν, 8ίιηί1ϋθΓ 
φηλοΟν, δθά φηλήτης (ηοΐΐ φηλώτης), &ϊ σκήνωμα ροϋΐΐδ ^Ιΐαΐη ύχήνημα, χ&ονός] 
φ^ίτ&ν ΤνβοΜ. 

487. γααηλίονς] ^ιι. γαμήλιου, νβΐ &€λχτηρίους. 

488. πάντων (Γέ 0188. ^α. πάντων τε. 489. πάτερ Μ. πατέρα ΒοΙ). 

490. όός ά^ τ' ιη88. άός σύ ό' Αατ. άός άέ γ Βίοιη. Ηθπη. ί^ς $' ετ' ΗθΓηι. 
ΡλΙ., οοΙΙ. Οά. 3, 60. άός <Γ ετί Τηλ^μαχον χαϊ ίμ^ πρήξαντα ν^εαθ^αί βίο. ^ίΓός 
ύύ άυύμόροι>ν χράτος Ηθιίυ. άός (Γ^ τοίνά* εΰφρων (νθΐ όρ&οϋν, οοΐΐ. 584.) χρά- 
τος Γ. Λν. βοΐιιηίίϋ;. άός (Γέ γάμορον δοΐιη. ΛνβοΜθίπ. (ΟοΓτβοϋο ηίιηίδ αιιάΕΧ.) 
Ιίβξ, αύ ά^ άός — . (ΕχοίάθΓ&Ι αύ ροβί βίιηίΐθ -σα, ροβίθ» ς[αο(ΐιιοιηοάο βχ- 
ρΐθ^αιη 681; ηΐθίπιιη.) ΥθΙ χαϊ αύ γ\ Υβΐ ώ ΙΙερα^ψασσ\ Ιμοϊ άέ γ* (§1. άός), 
Οί. 480. αΐτουμένφ μοι άός χράτος τ(ΰν σΰϋν άόμων, Αρϋβδίιητιιη βΰ&ιη 
ίοΓθέ άός τελεσφόρον χράτος, νΛ ιηοηαϋ: Ώίηά. 

491. οίς Ινοοφίσβ-ης ιη88. Οογγθχθπιπ ίν&* ένούφία^ης, 

492. φ σ' Ιχα(νι.ααν ηΐδδ. φ α* Ιχαι,νέτην Υαίο^. Ξ&γΙ;. ώ; Ιχαίνι,ααν ΒΙοιη. 
Ρθίΐθ. Οοη. "νΤθοΙίΙ. ώ^ ίχαίνιαας οοη). Οοη. θά. Ρβΐ. Κθοίθ. Ιϋ)ΓΛπα8 οοΓτα- 
ρ1;6ΐ&πι ίηίπιΐίί άθ υθΛο χαίνειν οοβϋ»η8. ΟΓ. Α§. 1071. χαίνι,αον ζυγόν. Εητ. 
ίΊ. 598, 2. ερρ^φεν δστις τόνδ* Ιχαίνισεν λόγον, Τγο. 851. Ε&ΐδΐιιη βδδβ ψ σ' 
Οδίθΐκΐίΐ; αβοοδαϋντίδ άμφίβληστρον, ριο ςτιο άμφιβλήστρου ροηθηάιιιη ίιιίδδβΐ;. 

493. πέάαις ά* αχαλχεύτονς έ&ηρεύ&ης πίδδ. Λν"βο1ί1. θϊ (οιη. (Γ*) δίαηΐ. ΒΙοιη. 
πέάαίς γ* άχαλχεντοΐύί χί-ηρευ&εϊς Οοη. Ιίθ§. πέάαις ά\ αχαλχεύτοιανν (νθΐ &χαλ- 
χεύτοιύί /) ήγρεύΟ'ης (νθΐ ^ρ^Ο-ης). Ροπιιη Ιιίο οοηνβηϋ έ&ηρεύ&ης, Ώθ οιηίδδίοηθ 
ο&θδΐΐΓ&θ οί. Αβ. 1599. 946. 1361. Ρθγ8. 821. 831. 8θρ^ 538. 8ορ1ι. Αηί. 57. 
χοινόν χατειργάααντ' Ιπαλλήλοι,ν χεροϊν, ΕοΓ. Ρΐιοοη. 1392. τίΟ^ησι, ΙΤολυνείχης 
ά* άπήντηαεν άορ(, Οβά, Ε. 779. Α]. 435, 1342. ΡΜΙ. 427. Οβά. 0. 1317. έθ^η- 
ρεύ&ης πίδβ. δί^* ί^^^'ίί Ώίηά. "^θίΐ. οτ* ηγρεύ&ης 1)θΐΐθ ΝβΙ)θΓ. 

494. τε ηΐδβ. γε Βϊ&ιΑ, βουλευτοΐαιν ιηδδ. ^ιι. άυαλντοίσιν, 8θ(1 οί. Αξ, 
1614. 1627. 1634. 

496. φίλτατον ηΐδδ. φιλτάτοις Ώοηοΐάδοη. Ρ&Ι ^ιι. τοις φίλους, Υβΐ αίρεις 
νϋν (νθΐ νων) τό β6ν ψίλον χάρα, Οί. Α§. 905. νΰν άέ μοι, φίλον χάρα, | ?χ- 
βαιν\ 8θ(1 ίθΓί»88θ νοο&ίίγιΐδ βδί φίλτατον, νΛ. ίη Αήδΐ:. Εοοί. 970. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 39 

ΟΡ, ήτοι δίκην Ταλλε ανμμαχον φίλοις, 

^ τάς δμοίας άντίδος λαβάς λαβείν, 

ε}^ίερ κρατη'&είς γ άνηνικηααι ϋ•έλεις. 
ΗΛ, καΐ τήσδ^ ακοναον λοιαΜον βοής, πάτερ, 500 

Ιδών νεοασονς τοναδ^ έψη μένους τάφω' 

οΐκτειρε '&ηλνν αρσενός ϋ"^ όμον γόον, 
ΟΡ. καΐ μη ^ξαλείψυς σπέρμα Πελοπιδών τόδε. 

οϋτω γάρ ου τέΰ'νηκας ουδέ περ ϋ'ανών' 

παίδες γάρ άνδρΐ κληδόνος σωτήριοι 505 

ϋ-ανόντι, φελλοί ^' ώς αγονσι δίκτνον, 

τον έκ βν&οϋ κλωστήρα σώζοντες λίνου. 
ΗΛ. ακον\ νπίρ σον γάρ τάό' «ττ' δδνρματα' 

αντδς δε σώζει τόνδε τιμήσας γόον. 

497 — 523. Ναΐΐβθ ρβΓβοη&ΐΊΐιη ηοί&θ ίη Μ. 

498. βλάβας ιηββ. λαβάς Οαηί. Μιι8§γ. Ηθγπι. Ρ&Ι. Οοη. Ώ&ν. Βίά^. Οί. 
ΡΙαί. Ρ1ιαθ(ΐΓ. 236 Β. περί μίν τούτου, ώ φίλε, είς τάς όμο(ας λαβάς ίλή- 
λυ&ας. Εθ8ρ. VIII. 544 Β. την αύτην λαβην πάρεχε. 

500. λοιαΘ^ίον] Έοή. λοιβ&(ας. ΟΓ. Ειιιη. 734. λονσ&ίαν χρΐναί άίχην. 

501. τάψφ ιη38. ΓοΓί. τάφον. Οΐ. Ευιη. 409. βρέτας τε τούμόν τώά' ίφη- 
μ^νφ ξένφ. ¥τ. 158. Ιφημένη τάφον. λζ. 664. ναϋν — ίφέζετο, 01ΐ. 446. τό 
αον έφεζόμην βρέτας. 

502. γόνον ιη88. ΚΙ. Ρ&Ι. Οοη. γόον ΒαιηΙ). ΗλγΙ;. Ηβηη. Βίηά. Λνθίΐ. 8ίά§. 
^α. ϋραενά ^' όμοϋ σον γόνον, νθΐ χϋραεν* ίχ αέβ-εν (ωσαύτως, νβΐ Ιξ ϊοης) 
γόνον. ΥχύζΒ,ϊ&ϊΆ ίιίθηΐΛΐι• ΚΙ. Οοη. Β&ν., οοΐΐ. Αήδΐ;. Οβη. αηίπι. IV. 1. ΟΓ. 
Ηοηι. II. 6, 180. ^εΐον γένος ού^ άνβ-ρώπων. 

503. ΟΡ. ρι-αβί. Ηθγπι. μη 'ξαλείψζΐς] Έοτί. μη "χλαπάξι^ς. Οί. δβρί. 47. 
λαπάξείν ϋατν — . 452. άορϊ — έχλαπάξαι. 

505. χΧηάόνες ηΐ88. χληάόνος 8ο1ι. Εβιϊ. Λνβοΐιΐ. Εβοίθ. Οί. 236. ίλπϊς 
σπέρματος σωτηρίου (σωτήριος 8οΙι. σωτηρία Ο. Ηθη8θ). 820. άειμάτων λυτή- 
ριον — νόμον. δορίΐ. Οθά. Ε. 150. νόσου παυστήριος. θί Αβ. 646. σωτηρίων 
— πραγμάτων, δορίΐ. ΈΐΠΏ. 704. ερυμά τε χώρας χα\ πόλεως σωτήριον (σέβας). 
Βθ 0Γθ8ίθ (Ιίοίαπι. 

506. φελλοί ά* ηΐ88. Ιιθ^. φελλοί 0^. ίίγουσι] 8ιΐ8ΐ;ίηθηΙ;. όχοϋσι ριο- 
1>αΙ)ί1ϋ6Γ δοΐι. Νοη ίαπιβη ίθπίθΓθ βοΐϋοίί&ηάιυη οδί; ϋγουσι. ΟΓ. δορίι. ΕΙ. 118. 
μούνη γάρ άγειν ούχέτι σωχΘ \ λύπης άντίρροπον ΰχθ-ος. Μοηαϋ ΗθΓ^θΐάθη. 
ΟΠηι ΙαίθΓΘ γβΓΐ)τιοι σημαίνουσι (ίηάίοαηΐ;) 8ί^ί&ο&η8 8ΐΐ8ρίο&1)&Γ. ^τι. εχουσι. 

507. λίνον ηΐ88. λίνου ΕοΙ). θί δίο ίοιίοδδθ Μ. ρΓ. 

508. ΟΡ. ρΓΟθί. Λ^θϋ. τοιάά* ηΐ88. ^α. γάρ τάά\ 

509. (Γέ σώζει] Ι. ς. γάρ σώζει. &^ σώζου ΒιιϋβΓ. ^α. (Γ' όνήσει, Β,χύ 
ΓοΓίωβθ <Γ^ τψξ. τόνάε τιμήσας λόγον] τόνάε τιμήσας γόον οοη]. Ε. Λν. βοΐιπιίάί;. 
Νθΐ¥ηιαη. ΟΓ. Ργοπι. 782. μηά^ άτιμάστ^ς λόγους, νοίδίοη (Ιβίβί Ρβΐ. 40 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΧΟ, και μην άμεμφή τόνδ* έτείνατον λόγον, 510 

τίμημα τύμβου της τ' άνοιμώκτον ταφής. 

τά (5' &λλ\ έπειδί] δραν κατώρ'&ωααι φρενΐ, 

ερδοις &ν ηδη δαίμονος πειρώμενος. 
ΟΡ, εσταΐ' πν^έσ^αι ί' ονδέν ίσι* Μξω δρόμου 

πά&εν χοάς Μπεμχρεν, έκ τίνος λόγου 515 

με&ύατερον τιμώσ^ άνηκεστον πά^ος' 

ϋ-ανόντι ό' ου φρονοϋντι δειλαία χάρις 

έπέμπετ^' ουκ εχοιμ^ δ,ν εΐκάααι τάδε 

τά δώρα' μείω δ^ ίστί της αμαρτίας ' 

τά πάντα γάρ τις έκχέας άνϋ•^ αίματος 520 

ενός, μάτην δ μόχ&ος' ώδ* ίχει λόγος. 

'&έλοντι δ\ εϊπερ όίαϋ'\ εμοι φράσον τάδε. 
ΧΟ. όιδ\ ώ τέκνον παρη γάρ. εξ δνειράτων 

καΐ νυκτιπλάγκτων δειμάτων πεπαλμένη 

χοάς έπεμψε τάσδε δύσ&εος γυνή. 525 

ΟΡ. ή και πέπυο'&ε τοϋναρ (δστ' δρϋώς φράααι; 

510. ΧΟ. ρΓβθί. Οαπί. ΗθΓΐη. Ρ^τίΕκϋβ ροΰτιβ Ιιαβο Θ88Θ οβηβθΙ; Τγτ^^ΐήΐ;!;. 
άμ€μφη τόνά^ ΟβιϊΪ. (Ιμόμφητον ά^ τινατόν (αάδβΐ*. ^τ) Μ. έηίνατον ΗθΓΠΐ. 

\νθθ]ί1. ΙτΗνάτ-ην Βίοιη. Λνθίΐ. λόγον] γόον ^οη^. Τνβοΐίΐ. 

511. της ιη88. τ^σ(Γ 8ο1ι. τη? τ\ ΡογΙ;. Ηατί. ΒΙοιη. ΟΓ. 433. ^ιι. τοϋά*. 
ανοι,μώχτού] 8ο1ΐθ1. πολυΟ-ρυλήτον {πολν&ρηνήτου 8. Έο^Θγ). ϋηάθ μάλ^ 

οϊμωχτοϋ ¥. Ο. δοΐιιηίάΐ 

τύχης] στέγης νβΐ ατέγους (ί. θ. τάφου) Ρ. ΛΥ". 8ο1ιιηί(ϋ, οοΐΐ. 8ορ1ι. Αηί. 888. 
ΟοΓΓβχί ταφής. Οί. 433. €τλας άνοίμωχτον ίΐνάρα ^«ψαι. 0\ί. 8. 

512. τά (Γ'] αν (Τ' 81;&η1. 514. ΟΡ. ΚοΙ). 

516. μ^β-^ ί/'στίροι/ ιη88. ΟΟΓΓ. νίοί. τψϋασ^] τίνουσ^ {β,μϊ ποινάς άνηχέστου 
πάβ^ους) Γ. Λν. 8ο1ιιηί(1<;. (Ιάθΐη οοηίβΓί ΡΙαί. Μογ. ρ. 320 Ε. το "Ρωμύλου πάβ-ος 
χαϊ την ομοιότητα τιμΘντες.) χοιμ(Βσ* άνήχεστον πάβ-ος 8ί&(ϋΐηιι11θΓ. 

517. β^ανοΟντι ιη88. β^ανόντι Ραιιν. ΑΙ)Γ. &ανοϋαι, οΐίιη ΗθΓΐη. φρονοϋντι] 
φρονοϋσι οΐίΐη Ηθγιπ. φρονοϋντι (Γ' ή ου φρονοϋντι Ζο^Οδ. 

518. τάάε (ηιαί. ίη τόάε) Μ. τάά€. \ τά άβρα μείω (Γ* — ναΐ^. Ιιθ^. 
τ«(Γ€ Ι τά άωρα, μείω (Γ' ^στί — . Εί δίο Λ^θϋ. 

519. τά άΘρα — αμαρτίας] Ξ&θο αί δρατίΕ άαιιιη&Ι; Ηθγ^. μέαω ηΐδδ. 
μείω Ταπί. 

520. τά πάντα πίδδ. Μαΐίιη άπαντα ο,χιϊ ροίίαδ πάντ^ άλλα. 

522. οίσ&εμοι (α δΐιρ. ε) ιηδδ. 

523. πάρει {ει ίη ιαβ. Εάδοπρίο γρ. παρής) Μ. παρή Ρογ8. εχ τ* όνει- 
ράτων ηΐδδ. Ιίθ§;. ^1 όνειράτοτν. 

526. ωίΧτ' όρβ-ΰϋς φράααι ηΐδδ. ώς τορΘς φράααι (ϋΐ ίη Αζ. 1584.) οοη]. 
ΛνβοΗ. Εθοίθ, ορίηοΓ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 41 

ΧΟ. τεκέίν δράχοντ* ίδοξεν, ώς αντη λέγει, — 

ΟΡ. καΐ ποΐ τελευτ^ καΐ καρανονται λόγος; 

ΧΟ. ίν σπαργάνοις τε παιδός εννάσαι δίκην, — 

ΟΡ. τίνος βοράς χρίίζοντα, νεογενες δάκος; 530 

ΧΟ. αυτή τ' έπισχεΐν μαστόν ίν τώνείρατι, — 

ΟΡ. καΙ πώς ατρωτον ο^ϋ-αρ ί]ν νπο στνγονς; 

ΧΟ. ώστ' έτ γάλακτι '&ρόμβον αίματος οπάοαι. 

ΟΡ. ούτοι μάταιον &ν τόδ^ δψανον πέλοι. 

ΧΟ. ή δ* έξ νπνον κέκραγεν ίτνζοημένη' 535 

{πολλοί δ* άνγί&ον, έκτνφλω&έντες σκότφ, 

529. Ιν σπαργάνοισι ιηδδ. δν — Ηβπη. ΒαιηΙ). έν σπαργήνοίς τ* Λ^θΠ., ιι4 
όρμίσαι βΛ) ίάοξεν ρθηάθ&ί (δοΐΐοΐ. άηό χοί,νοϋ τό ^άοξεν), Βθοίθ. ^ιι. χάν 
απαργανοι,βί — . όρμίύαι ιη88. άρμόύαι Η&Γί. θί ΝαΙ)θΓ, οο11. Πίρρ. 1189. 
αύταΐς Ιν αρβύλαιΟνν άρμόσας πόάα. Ον. 233. Β&οοίΐ. 231. Μ&ΐίιη εΰνάσαι. 

530. Τίνος τηΒΒ. τίνος Ύίθϋ. χρήζοντα ιη88. χρζζον τό οΐίιη 8ο1ι. Ηθίιηβ. 
ΡογΙ»88Θ Γβοίθ. ^ιι. (ί* (χρ}3ζ€. νεορεν^ς Μ. νεογεν^ς Ταπί. ΕοΓί. νεόγονον. 

531. αυτή ηροαέαχε ιη88. χαύτη — Ρογ8. αύτίΐς [αι5Γ^ί?] — Ηβγβθ. αυτή 
τ' ^πιοχεϊν ορϋπΐθ Λ^θϋ. μαζόν ιηββ. ΚΙ. Ρθϋθ. μαστόν Βίοιη. Λν"θί1. βίο. 
ΕοΓίηοπι βρίοαιη μαζός β\) ίτ&^οίδ &ι)^α(1^^&^ Έίπιβίβίτίδ. Βθ ιη&ιηιιι& ιηιι1ί6ΐ)ή 
τιβητρ&ΙηΐΓ μαζός Ηοιη. II. 22, 80. Οί. 545. μαστόν (μαστόν ΒΙοιη.). 897. μαστόν 
(810 Μ.). ΕΐΐΓ. ΕΙ. 1207. Ογ. 527. τ' όνείρατί Μ. τώνείρατί 81;&η1. ΡθΓ8. βίο. 

532. χαϊ πας; ϋτρωτον δίβρίΐ. ούχαριν (ρΓ. -ην) Μ. ού χάριν &ρο^&ρ1ι&. 
ου&αρ ^ ίη§θηίθ8θ Ρααν. ύποστύγος ηΐδδ. ύπό στύγους Γθοίθ 8ο1ι. ΒΙοιη. 
δοίοΐ. υπό στύγος (βίο): τοΰ μ^σητοΰ Ό•ηρ(ου. 

533. ώστ' έν γάλαχτι ιηββ. ώ^ / — Λνθϋ. ^α. ώς σύν γάλαχτι. 

534. νθΓδΐΐί ρΓ»θβχιιιη χ ίη Μ. ανδρός όψανον πέλέι 0188. οϋ, τόά* — 
ηέλει Ματϋη. άν τόά* — π^λοι ορΰηΐθ Λνθίΐ. Τνθοίίΐ. (Ε&ηάθΐη οοΓΤθοΰοηθίη 
{ρδθ ίβΟΘΓ&ΐη.) οΰτοι μάτην 6νειρον Οψανον πέλει Ή&τί. οϋτοι μάτην άράχοντος 
βψανον πέλει 'ψ'νξλ. Ρΐΐ. οϋτοι μάταιον τοϋναρ άν πέλοι τόάε, ΒχΛ οϋτοι μά- 
ταιος οίτος οΰνειρος πέλει. 

535. χέχλαγεν ιηβδ. χέχραγεν ΕοΙ). 8ο1ι. (Εβοίθ.) χέχλαγγεν οαιη ΑΙΐΓθηβίο 
Βίη(1., οοΐΐ. Υθβρ. 929. χεχλάγγω (οοιΐ).). 

536. πολλόν ά'] πάλιν (Τ Μθίη. άνηλβ^ον ηΐδδ. Λν^θΐΐ. ΚΙ. Ργ. ΡθΠθ. Βίαά. 
άνζ^οντ' Μθίη. 'ννθίΐ. Ηθγ^. άνζ&ον Υαΐοίτ. Λ(1 ΗθΓοά. IV. 145. ΡλΙ. ΟοΙ)θί. 
Βθοίθ. Οί. 8ορΙι. Α^. 285. ήν(χ^ έσπεροι | λαμπτίίρες ούχέτ^ ζ&ον, ΒθΟ^ο ς[αί- 
άβιη λιγννς {ατμός, ψλόξ, βίο.) άνέρχεσθ-αι, δθά λαμπάς αΐ&ειν άίοίΙπίΓ. πολλοί 
<Γ αν^Β•οντ^ (νβΐ άοΟλοι (Γ' άνζΟ-ον — λαμπτί^ρας, οΐ) νθΓΐ)& άεσποίνης χάριν) 
οοπ}. ΗθΓ^., δθΐηρθΓ ίΓ&ηδίϋτο δβηδίι άρτια ίτ&^οοδ ιΐδοτρ&ή ΥθΓΐ)τιιη αϊβ-ειν 
αάιηοηθηδ, βχοβρίο 8ορ1ι. Α]. 286. ΟοηίθΓΠ ηοη άθΙ)θηί Α§. 658. Ιπεϊ ά* άνήλ&ε 
λαμπρόν ήλιου φάος. Αήδϊ. Τΐΐβδίη. 280. ώ θρξττα, Β-Άσαι, χαομένων τΘν 
λαμπά&ων \ βύον τό χρήμ* (δΟ. Οχλου) ανέρχεΒ^ ύπό τής λιγνύος. (Νίδί 00Γ- 
ηςοηάτυη ροίίιΐΒ 8σον τό χρ^μ* ανέρχεται της λιγνύος.) 8ο1ιο1. άνέλαμψαν. 42 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

λαμπτήρες έν δόμοισι δεοποίνης χάριν) 
πέμπει τ' έπειτα τάαδε κηδείονς χοάς, 
&κος τομάίον ελπίαααα πημάτων. 
ΟΡ, αλλ* εύχομαι γτ] τηδε καΐ πατρός τάφφ 540 

τουνειρον είναι τοντ^ έμοί τελεαφόρον, 
κρίγω δε τοι νιν ώστε ανγκόλλως εχειν. 
ει γαρ τον αυτόν χώρον ίκλιπών έμοΙ 
ονφις επειτ* ες σπάργαν^ ήλελίζετο, 

καΐ μαστόν άμφέχαακ* έμον '&ρεπτήριον, 545 

'&ρόμβφ τ' εμιξεν αίματος φίλον γάλα, 
ή ί' άμφΐ τάρβει τώδ^ έπωμωξεν πά&ει, 

^αο(1 2Α αοιίδίχιηι αν9ΐλβ^ον ροϋαβ <][τι&πι αά άνζ^ον δροοίαί. Ήίο ίιηρθΓίβοΙπιιη 
Γβ<ΐιιίΐΊ<;ΐΐΓ. ίχτνψλωβ-έντας — λαμπτ^Ιρας 06\)θί. 

537. λαμπτήρες] λαμπτήρας ΟοΙ)θΙ;. ΗθΓν. Γ. Λν. 8ο1ιιηίάί, ς[αοπιιη ίΠθ &ά 
πολλοί ταν ^μώων δι1ι)^η^θ11^^^, Ιιμίιΐδ οοΓΓθβίίο γβίδτΐδ 536, ηίιηίδ ατκΐ&χ θδΐ;. 
ΟΓ. Τιβ^. αάθβρ. 335. ίφ^σπίρον άαίουσα λαμπτηρος αέλας, Τ1ΐΘ00Γ.ΧΧΐν.46— 52. 
^ 538. πέμπεί τ*] πέμπει (Γ' 8ίΕΐι1. 

539, Ιίχος — πημάτων] Οΐ. 8ΐΐρρ1. 451. πημονής άχη. ΕπΓ. Ηίρρ. 600. 
πημάτων ϋχος. Αίο. 133. ΑηάΓ. 121. Ιλπ(αααα πημάτων] Υοτϊ, Ιλπίσαύ* είναι 
χαχβν. ΥΊχ οιηϋίί ροίβδί ίηβηίϋνιιβ δΐίςαΐβ ία^αη. ΟΓ. β. ζ. 187. Α^. 1058. ώ^ 
οϋποτ* Ιλπίααύα τήνά" εξειν χάριν. Ροδί 1ι. ν. θχοίάίί ΓοΓίαβδβ 8ΐ1ί(ΐΐΐί(1. 

542. ώστε ιηδδ. ώάε 8ο1ι. Γοιίίΐδδθ γθοΙ». ^α. πάντα. συσχόλως (δΐιρ. 
Λΐί. λ) Μ. άυσχόλλως (δαρ. συα.) (}. αυγχόλλως \[οί. 8ο1ιο1. συνημμένως τζ 
αλη9•ε((ξ. Οί. 8ιιρρ1. 310. χαϊ ταϋτ^ ελεξας πάντα ανγχόλλως ίμοί. 8θρί. 375. 
είς άρτίχολλον. 

543. εΐ γαρ] Έοτί. ώς γάρ. Ιχλείπων (έχλείπειν ρΓ.) Μ. ίχλιπών ΒΙοίη. 

544. οΰφειαεπααααπαργανηπλείζετο Μ. Οφις τε παύιν απαργάνοις όπλίζετο. 
Ταπί. {ώπλίζετο Υιοί.) ονφις τε παις &ς απαργάνοις ώπλίζετο ΒαίΙθΓ. Ηατύ. 
Λνθίΐ. οϋψις Ιμοϊαι απαργάνοις ώπλίζετο ΡοΓδοη. Ηθπη. Ώίηά. οΰφι,ς Ιμοϊς Ιν 
— Ματίίη. Ε. Κ&78ΘΓ. βϊ (παίάός) ίοΏζϊϊ. οϋφις 8πως παις — £ΐηοη. οΰφις 
έπειτα — ΜβΓίίη. Ρ&1. οΰφις Ιπ^ άμα σπάργαν* — ΚΙ. θί {έφ^ άμα) λ^θοΜ. 
ηύλίζετο ΒαιηΙ). ^οη§11. είλίσσετο Ρ&θΐΐδθ. τιλελίζετο ΜθΙζ^θγ. Λνβοϋ. ώπλίζετο 
θϋβιη ΒαϋθΓ. Μ&Γ<ίη. Ββίβίε. ^α. οϋψις ίπειτ^ Ις (έπ* άμα) απάργαν* τιλελίζετο, 
νθΐ οϋψις Ιν άμοΐς απαργάνοίς ώρμίζετο (8θ1ΐ., οΓ. 529., νθΐ ηννάζετο, νβΐ 
ηύλίζετο, νθΐ είλίααετο, νβΐ ένέζετό), νβΐ οϋψίς επειτ* ίν απαργάνοις — . ΡΐΌ- 
ρπθ άθ δβΓρθηϋΒαδ ιΐδΐίΓρ&^ιΐΓ έλελίζεσθ-αι, Ηοιη. II. 11, 39. έλέλιχτο βράχων. 
2, 316. Ιλελιζάμενος (άράχων?) πτέρυγος λάβεν άμφιαχνΐαν. 

545. μασβ-όν ηΐδδ. μαστόν ΒΙοιη. έμόν πίδδ. έμοϋ δοΐι. ΒΙοιη. Εββίθ. 

546. (Γ* ιηδδ. τ' γθοΙ» Ηθΐιη. Τνθοίίΐ. εμιξεν ιηδΒ. Κθ^πίτΐ νίάβΙπίΓ νθΛαιη 
ροΙΙιΐθΓθ (μιαίνειν, μολύνειν) δί^ηίβοαηδ. 

547. άμφιταρβίτωό* Μ. ΟοΓΓθχϋ ΡοΓδοη. τβ(Γ' — πίί&ει. Ι^ξ. τοΟά* — 
πά-θ-ους. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 43 

δεΧ τοί ην, ή γ ε&ρεψεν Ικπαγλον τέρας, 

'&ανεΐν βιαίως, ίκδρακοντω'&είς δ* έγώ 

κτενώ ην, ώς τοϋνειρον ίννέπει τόδε. 550 

τερασκόπον δε τώνδέ σ' αίρονμαι πέρι, 
ΧΟ, γένονζ^ άν ούτως, ταλλα δ* έξηγοϋ φίλοις, 

που μεν τι ποιεϊν, που δε μη τι δράν χρεών, 
ΟΡ. άπλονς δ μνϋΌς' τήνδε μεν στείχειν εοω, 

υμάς δ^ κρντηειν τάοδε ανν9ήκας ίμάς, 555 

ώς &ν δόλφ κτείναντες άνδρα τίμιον 

δόλοισι καΐ ληψ&έντες ίν ταντφ βρόχφ 

'&άνωσιν, {] καΐ Λοξίας εφήμισεν, 

Άναξ "^ Απόλλων, μάντις άψενδης τό πάν, 

ξένφ γάρ εΐκώς, παντελή σαγί}ν έχων, 560 

548. ώς €&ρ6ψ€ν πΐ88. Ιιθβ. ί} 'ξέβ^ρίψεν (Ρογ8.), λπΙ; ββΐίβιη ή[ / ^&ρ€ψ€ν. 

550. χτ€ίνω ιηβδ. ■\νθθ1ίΙ. χτενΟ Τατη. Λνβίΐ. Οίηά. ΟοΓΤβοϋο ίθΓί»88θ ηοη 
ηβοβ882ΰί8. Οί. λζ, 126. Ργ. 171. 948. βίο. 

551. (Γ^ ιη88. γε δίαηΐ. (νοΓδαιη ΟΙιογο ίήΙ)αθη8.). όη ΚίτοΥι, ΛνβοΜ. μ^ν Ζαΐ^οδ. 

552. γένοιτο (Γ* όντως] ^ιι. γένοιτ* άν οϋτως, νβΐ γένοιτο ταΰτα (νθΐ ταύτ^). 
&' 1088. ^* λ^θϋ. ■\νβοϋ. Οί, 782. γένοιτο ά' ώς άριστα — . Α^. 674. 

553. τους (Γ* Ιι/ Τ4 Μ. τους <Γ* Ιντιποιέΐν Ο. τους μέν τι δίαηΐ. ΡθΓ8. Βίοιη. 
Εταηζ. Βίηά. Οοη. 8ίά§. ποΟ άεΙ τί ποιεϊν, ποΟ ά^ μ^ι τί άράν λέγων "ννθϋ. 
τους ά€ΐν τι Ηοθΐΐηβ. ^α. τοις μϊν — τοις ^ϊ — . ΟΓ. 583. τους άϊ μη τ* 
^ρ&ν λέγων ιη88. τους (Γ^ μη τί άρ&ν χρεών ΤοάΙ. ^^θ£. τους άέ γ* αυ τί μη 
(80. ποιέίν) χρεών, νβΐ τους, {τοις) ά^* & μ^ άεΐ άρ&ν λέγων. Οί. Εητ. Μβά. 748. 
τί χρήμα άράοειν ^1 τί μη άράαειν (80. όμόύω); λέγε, 

554. στίχειν ιη88. στείχειν Ρογ8. 

555. αίν& ό^ χρύπτειν] ύμΰϋν — "\νθί1. νμας ταΒίϋ ^νβοΐίΐ. ^α. χρύπτειν 
ά* ΙπαινΟ, Υθΐ ροϋΐΐδ ύμ&ς &^ χρύπτειν, 

556. ^όλφ 1X188. ^11. άόλοις, Ιάβιη ρΓοροηίί Ρ&1. 0>ί, αά 557. χτείναν- 
τας ιη88. χτείναντες ΒοΙ). 

557. 9όλφ τε χα\ ιη88. ίόλφ γε χαϊ Ρ&ιιν. άόλοισι χαϊ Έοή, Ρ&1. δίά^. 
Λνοϋ Οί. 888. άόλοις όλούμε&\ ωσπερ ούν ί^χτείναμεν, 556. 8ορ1ι. ΕΙ. 37. 
άόλοισι χλέψαι χειρός ίνάίχους σφαγάς, ^11. άόλφ *| ϊσης, ληφθ-Θσιν — &α- 
νόντες ιηδ8. &άνωσιν — ληφ&έντες Ι. Α. Ηθΐηιηίη^. Ι,θ§. ληφϋ-έντες — Β-άνωσιν, 
(Ιί» βϋαιη οΐίιη ΡεΙ. θΙ; Λνοϋ.) Ααί β-άνωσιν — ληφθέντες. 

558. Ό-ανόντες ιηββ. άλόντες δίΛάίιηύΙΙθΓ. ΚιγοΙι. ΙιΘ§. β-άνωσιν, Οί. ϋΑ 557. 

559. μάντις &\ρευάης τό πρίν] Οί. Εατ. Ργ. 875 Ν. μάντις άψενάέστατος. 
^αοά ίθΓί»8Βθ Ιιίο Γθροηβηίΐϊΐιη. τό πρίν] τό π&ν Ρ. Λν. 8ο1ιιηί(ϋ ΡθΓίβ88θ 
ΐθοίθ. νθΓ8ΐιιη 8ρΐΐΓίιιιη Θ88Θ ]α(ΰθ8ηί Ηθΐ^^θπίθη. ΚιθΜ. 

560. σάγην (8ίο) Μ. 8ίο σάγι^ 675. 8Θ(1 σαγαϊ ίά&τα ΡβΓ8. 240. βί σαγαΐς 
δθρΐ 391. Ρθ αοοβηίπι (1ί886ηϋιιηί ^πιιηιη&ϋοί. Υ. Οίη(1. I^θx. ρ. 323. 44 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ήξω συν άνδρΐ τφδ^ Ιψ* έρκείονς πνλας, 

Πνλάδγι, ξένφ τε και δορνξένφ δόμων. 

αμφω δε φωνί]ν ήσομεν Παρνασσίδα, 

γλώσσης άϋτί]ν Φωκίδος μιμονμένω, 

και δη '&νρωρών ουτις δίν φαιδρή φρενΐ 565 

δέξαιτ\ έπειδη δαιμον^ δόμος κακοΐς' 

μενονμεν όντως (δστ' εποικτίζειν τινά 

δόμους παραστείχοντα καΐ τάδ^ έννέπειν 

561. έφερχίονς ιη88. Ιφ* ίρχείους ΤαΓπ. Ιύβιη θγγογ ϋΙ)Γθπιιη ββί 8ορ1ι. 
Αηί. 487. Αο*. 108. 

562. ξένος — άορύξενος] ^α. ξένφ — δορνξένφ, Έοτί. ξένος γε, \ιί 1ΐ08ρθ8. 
χαϊ άορύξενος άόμων] ^τι. χάχ άορυξένων δόμων. Οί. 914. Ι; δόμους δόρυ- 

ξένους, Ήλώο νβΓδίιιη δρηπηιη 1ιαΙ)θ(; Γ. Λν. 8ο1ιιηίάί. 

563. οΤσομεν ιη88. ησομεν Ταπί. Οί. αά 8ορ1ι. Ττ. 323. ου τάρα — ί| 
ϊσου — δωίαει {διήαει »1.) γλΘσσαν, ΙΤαρνηασίδα Μ. Λνβοΐιΐ. ΠαρνηαΙδα ΑΙά. 
ΡθΓ8. Λνθϋ. ϋίηά. ΚΙ. Ρθίΐθ. Λνβίΐ. ΙΤαρνασίδα Είπιβί. Βίοιη. ΙΤαρνησός 80ΐΊΐ)ϋ; 
Ρ1ιοϋιΐ8, Παρνασός Ηββγοίιίπδ. Παρνάα^ον Θ8<: ΤΙιθοογ. ΥΠ. 148. 'Ρατηίΐδΐΐδ' 
οο(ϋοθ8 νθίιΐδϋοΓββ ΥίΓβίΙϋ, ΡΐΌρβΓίϋ, Ονίάϋ, βϋοιαιη. Αηϋ(ΐιιίθΓ ίοΓίηα ρβΓ 
ιιιηιιη σ, ΓβοθηϋοΓ ρθΐ ύιιο αα ίαίδβθ νιάβίατ. ^ϊιαθ Γθγθ ιηοπαϋ Βίοιηβθΐίΐ. Οί. 
Εαιη. 11. Παρνηαοΰ (δίο Μ.). ΟΙι. 952. ΙΤαρνάααιος (δίο Μ.). ΡΓαβδίαί, ηί ίδΙΙοΓ, 
δοπρίιΐΓίΐ Παρνασσίδα. ΤθΓΐηίηβίίοηθίη ίη -σός, ς[ααθ ρ1βηιιης[ΐΐθ βδί ίη αηϋς[αίο- 
η1)ΐΐ8 1ίΙ)η8, Γθοβηίίοηδ τΐδΐΐδ θ886 ίχ&όίϊ Εαδίαΐΐιίιΐδ ρ. 1872, 50. ^τ1£ι6 θϋαηι 
ΗβΓοάΪΛηί 8θη<»ιιϋ£ΐ ίιιίδδθ νΐάθίατ, α (ΐτιο Παρνασσός (βίο) ίηίθΓ οχ^ίοη» ίη 
-σός άβδίηβηϋα ροηϋιιτ »ριι<1 Ατοαάίιιιη ρ. 76, 24. Οί. Ειιγ. ΑικΙγ. 1100. φυλ- 
λάδος Παρρησίας {Παρνασίας Ιι. βϊ Ο. Ώίηά.) | πα^δεύματ\ Ιοη. 86. Παρνη- 
σιάδες {Παρνασσκχδες?) — χορυφαί. Ιρίΐ. Τ. 1244. τάν — Παρνάσιον χορυφάν. 
Τγο. 9. Παρνάσιος — Έηειός. ΟιΐΓ ηοη Παρνασσίαν δοπρδβπΐ: ροθία ηβδοίο. 
8θρ1ΐ. Αη<;. 1143. Παρνησιαν {Παρνασίαν ΟΟΓΓ. ΘΧ ΰηο Ερο^.) νπίρ χλιτύν. 
Οθά. Ε. 475. Παρνασοΰ {ΠαρνασσοΟ ρΐατα αρο^.). "ϋί Β,χήΒΐη. Παρνασσϊς θί 
Παρνασσιάς, δίο Άσϊς &ί ^Ασ^ς. Ουιη Παρνασσϊς οί. Περσίς, ^Ελλψίς, ^ωρ(ς, 
Αεσβίς^ βΐ». Αΐίαά θδί Παρνήσιος α Πάρνης (μί Τριχορύσιος & Τρίχορυς). 

565. χαϊ δη ϋ-υρωρβν οΰτίς άν φαιδρά φρενϊ δέξαιτ^] χεΙ δη — Υαίο^. 
^ϊι. χεΙ τΘν (ααί νώ) ^υρωρίΰν οϋτις Ιχ φαιδράς φρενός, Υθΐ τάχ^ Άν, Αΐίο- 
(ΐιιίιι θηίιη δέξεται ροηβικίυιη ίαίδδβί. Οί. Ειιγ. Εγ. 362, 20. τους — πονηρούς 
χλεϊ&ρον εΐργέτω στέγης. φαιδρά φρενϊ] ^α. φαιδρώ βλέπει, Οί. Α§. 520. 
φαιδροΐσι τοΤσιν δμμασι \ δέξασβ-ε χόσμφ (χαϊ νϋνΤ) βασιλέα, 

566. λέξαιτ' ιηδ8. δέξαιτ' Ταπί. δα(μον αϊδόμος Μ. δαιμόναϊ δόμος Ο. 
ΟΟΓΓ, ΤαΐΉ. 

567. ώστ* ίπειχάζειν ιηδδ. ωστ* έποιχτ(ζειν ΗθΓ\ν. βά Οθά. Ε. 1296. θα. 
ωστ' ίποίχτείρειν (ΟΙι. 130. Αβ. 1069.), νβΐ ώστε β^αυμάζειν, 

568. δόμοις πίδδ. δόμους Βοίδδ. Ηθπιι. ΠβΓΐ:. Λνβϋ. βίο. Οί. 8ορ1ι. Οθά. 
Ε. 808. δχους παραστείχοντα. παραστίχοντα Μ. παραστείχοντα Υιοί. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 45 

"τ/ δίι πυλαίοι τον ίκέτην άπείργετε, 

ΑϊγίΟ'&ος εϊπερ ένδον έν δόμοις ηαρών;" 570 

εΐ ό' ονν αμείψω βαλόν έρκείων πυλών 

κάκεΐνον έν '&ρόνοιοιν ευρήοω πατρός, 

[^ προομολών εναντά μοι κατά οτόμα 

χαίρειν κελεύοει κάπΐ μ^ δψ'&αλμούς βαλεΐ,] 

πρΙν αυτόν εΙπεΧν "ποδαπός δ ξένος ;^^ νεκρόν 575 

ϋηοω Ί" ποδώκει •}• περιβολών χαλκεύματι, 

φόνου ό' Έρινύς ουχ υπεοπανιομένη 

ακρατον αίμα πίεται τρίτην πόοιν. 

569. πυλψΟί Μ. πύλαι,αι, ΒΙοίη. πύΧα^ ίχτήρα τόνά* Η. Λνοΐί. άπ€(ργ6- 
ται Μ. άπείογ^τε (οογγ. «*) Ο. απείργηε ΑΙά. ϋίαά. ΟΓ. Ετιτ. Εγ. 362, 20. τους 
— πονηρούς χλεΐθ-ρον είργέτω ατέγης. Αά β-υρωρούς (565.) (Ιίοίτίπΐ. 

570. εϊηερ οΜεν 0388. €Ϊπίρ €νάον ΑιΐΓ. ΗθΓν. Ε. ΛΥ". 8ο1ιιηί(ϋ Ρτι. εϊπερ 
εστίν, ενάημος παρών ιηδ8. έν άόμοις παρών Ι. ΜπΠθΓ. 8ϋ1ιιηίάί. δΐο 4η- 
ίτΐδ (1οιηίς[ΐΐθ' Οϊοθγο άθ δβηθοί;. 4, 12. ^α. έν άόμο^ πάρα, 

571. αμείψω] ^α. άμείψας (θί εκείνον 572.). βαλόν Μ», βάλον ΜΚ Ο. 
βηλόν Ταπί. νίοΙ;. Ββϋ. Αηβοά. 224, 12. τόν ττίς ϋ^νρας ούάόν, δν "Ομηρος 
βηλόν, οΐ άϊ τραγικοί βαλόν. ερχειον (ερχιον οογγ. 8Θ0. ιη.) Μ. έρχείων δΐι&ηΐ. 
Ετ&ηζ. Ηοπη. Ηβοίβ. Οί. 561. ίψ* έρχείους πύλας, 652. ^ύρας — ίρχείας, 
8ορ1ι. Δ]. 108. έρχείου (έρχίου ιη88.) στέγης, 

572. χάχεινον] ςιι. ίχ€Γι/ον. Οί. αά 571. 

573. 574. νβΓβιΐδ, ηί ΓβΠοΓ, δρηπί. Ιύβιη ββηϋΐ; ΛνβοΗ. 

573. χαϊ μολών ιηδδ. ^α. προσμολών. έπειτα ιηδδ. ίναντα ΛΥαΙε. 8οΙι. Βαϋ. 
Ηατΐ. Ψθοίίΐ. 8ο1ιθθΐη. Ε. Κ&^βθγ. Οί. 8ορ1ι. Αηί.1299. τόν (Γ' Ιι/οη/τη πρ€η~ 
βλέπω νεχρόν, ΕιΐΓ. Ογ. 1479. εναντα ό* ηλ&εν Πυλάάης, Αν\8ί, Ες[. 342. τ^ 
χαϊ πεποι&ώς άξίοίς Ιμοϋ λέγειν ίναντα; μοι ηΐδδ. μου Λν&ΐίθί. 

574. ίρεί σαφ* ϊσΟ^ι ιηδδ. Ηλθο ^βνί νίΰο 1αΙ)0ΓίΐΓθ ς[ΐιίνί8 νίάθΛΐ ^ιι. ^ρίΓ 
"χάβ-ησο" νοί Ι/ρ'ύί προσήξει, νβΐ σταβ-ήσεταί τε, νβΐ Ιπόψεταί με — , νβΐ 
χαίρειν χελεύσει, Ιρεΐ ιηδδ. έζ>£& Β&πιΙ). ΗθΓηι. Η&τΐ;. ΕΓοηζ. Βίαά. ΛΥβοΜ. 
ΗθΓν. 'έξει Λνβίΐ. άπαξ ΙπιατΤ^ χαϊ — φαν^ Ιι. 0£ΐηιρΙ)θ11. I^£ιίθ<: ΓοΓίβδδβ χαί- 
ρειν (ρΓΟ ^ρεΐ) χελεύσει. ^α. ίχεΐνος άρεΐ — . ΚβίΐαίηίιΐΓ, ηί &11ογ, ρΓοηο- 
ηιοη έχεϊνος. σάφ* ΐσθ-ι] Οί. Αζ. 1616. άημορριψεΐς, σάφ* ΐσ&ι, λευσίμους 
αράς (δο. ουχ άλύξεις). χαϊ χατ* όφ&αλμούς βαλεΐ Ύχύζ, Μθΐίιΐδ ίηίθΠί^βΓθπι 
προς {προσβάλει) — , θί οοαίοδ ίη ηΐθ άθίί^θΐ;. ϋΙ)Γ£ΐπιΐδ χατά στόμα 
ία πίθοίθ 1ιαΙ)ΐιίδδθ νίάθίαΓ. ^α. χαπί μ^ όφ&αλμούς βαλεϊ — . βαλεΐν ηΐδδ. 
βαλεΐ ΕοΙ). Τιιτη. φανζ ΟωηρΜΙ. 

576. ποάώχει — χαλχεύματι] ΕοΓί. ποάήρει — άεσμεύματι (λμϊ πεπλώματι). 

ποάώχει πίδδ. Οογγθχθππι ρ»α11ο ααά&οίιΐδ σφε τωάε. Έίβφύήϊχιι θηίπι ρΓΟ- 

ηοπιβη. περιβαλών] Ηοο νίχ δ&ηαπι οδί. χερϊ βαλών "ν^ίθδθΙθΓ. ΟοΓτίβοηάιιιη 

βτίδρίοοΓ χαταβαλών (1ιανίη§ ίβΐΐβά ϋηι). χαλχεύματι] ¥οτί. χαλχ( {βλϊ 

αυτυν) ξίφει. 46 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

νυν ονν σν μ^ φύλασσε τάν ουίφ καλώς, 

όπως &ν άρτίκολλα σνμβαίνγι τάδε' 580 

νμίν δ* επαινώ γλώσσαν ενφημον φέρειν, 

σιγάν ι?' δπον δει καΐ λέγειν τά καίρια, 

τά ί' άλλα τοντφ δενρ^ εποτιτενσαι λέγω 

ξκρηφόρονς αγώνας δρϋώσαί τέ μοι. 

8(;γ. 1. ΧΟ. πολλά μέν γα τρέφει δεινά δειμάτων ή' δχη, 585 

πόντιαι ί' άγκάλαι κνωδάλων 
άνταίων βρνονσΐ' 
βλάπτονσι ό' έν πεδαιχμίφ 
λαμπάδες πεδάοροΐ' 590 

579. αυν {σύν' ρΓ.) ονν Μ. σύ ούν Ο. σύ (Γ ουρ Ττιτη. νΟν ονν Βίοιη. 
ΚΙ. Ώίηά. ΡθΠθ. ονχοΰν Λ^θϋ. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 15. νΟν ονν; Όρ^στα χκϊ αύ ψίλ- 
τατε ξένων, θίο. 

581. ύμΐν (Γ' ΙηΜνα — ΐη88. ύμας — 1. Βίβοϋ. Οί. 8αρρ1. 997. νμάςά^ 
έπΜνΘ μη χαταισχύνειν έμέ. ΕαΓ. Αΐιάι*. 554. ^ώμην μ* Ιπαινίΰ λαμβάνων, 
8ορ1ι. Οθά. Ο. 664. ^ιι. νμϊν &έ γ αϊνω, Οί, 716. «ϊνω ά^ πρασαειν ώς όπεν- 
&ννφ τάδε. Υβΐ ύμΐν δϊ φράζω. φέρει,ν'] ΡοΓί. φορεΐν. 1ί& βϋαιη ΗθΓΤΐίΓ. 

582. αιγίίν <Γ 8ο1ι. 

583. τούτφ] Φοΐβον οοη]'. 8ο1ι. τω Ο^εώ Βοίΐι. ϋΐοϋαι Ρ^τΐ&άθβ. δεΰρ'] 
^11. 'νταΰ&\ 

584. όρ&ώσαντί μοί ηΐδδ. όρθ•ώσοντ( μοί Ρθ&ΐ'δοη. Οοιτί^ο οοη&ά6η1:6Γ 
όρΘ-Θσαί τέ μον. Ιάθΐη δΐιαάβί Ζ&Ι^&δ. Οί. Εαιη. 897. τψ γαρ αέβοντι σνμφο- 
ράς όρβ-ώοομεν. 

585. γαρ πΐΒδ. γα 8ο1ι. ΡοΓδ. βίο. δεινίί χα\ Μ. δεννά Ηθβίΐι. &χ7ί\ 
άάχη ΜαΓίίη. Ηατί. 00113. Βοΐι. άγη Νθ^ιη&η. Μ&ΐίιη γένη. ^α. β-ηρίΐύν &άχη, 
οοΐΐ. ΕτίΓ. Ηίρρ. 642. άάχη ^ηρβν. Οί. ί&ηίθη 8ορ1ι. Αηί. 418. ονράννον Άχος, 

587. πόντιαί τ' πίδδ. Ι^ξ. πόντιαι β\ 2ίΰΑ. πόντιοι ά\ ΟΓ. &ά ΒορΙ;. 924. 
8ιιρρ1. 410. πόντιας 1)18 1ΐ3,\)θί 8ορ1ι. Αηί. 587. Ρΐιϋ. 269. πόντια Οβά, Οοΐ. 
1659. δβά ποντίονς (ποντ(ας?) ανλΘνας Ττ. 100. βροτοΐύι πίδδ. Ιιθ^. βρνονσι. 

588. βροτοΐσι πλά&οναι, βΧαατοϋαι πίδδ. ΚΙ. Ρθίΐ. Οοη. Ώαν. βλνοναΐ' 
πλά&ονύί [βλαστοϋαι] Ηθγιιι. Η&τί. Ρ»1. Λ^θοΜ. 8ίά§. βλάπτονσι Βηΰ. πλή&οναι 
ΒΙοιη. Οοη., ς[ΐιιιιη ίοπηαιη Βοποαιη ηοη αάιηίΙΛβΓθ νίάθΕίιΐΓ Ιιοο νθΛηηι. 
Ιιθ§. βλάπτοναι χαϊ πεάαίχμιοι — . Οί. ν. &ηί. 598. άταις τε ανννόμονς βρο- 
τ(βν. Οίοδδθΐηα νΐάθίατ βλαατοϋβί Β,ά βρύονβί ίκίδοπρίιιιη, Λαί οοΓΠίρίθΙ» νθΐΜ 
βλάπτοναι,. χαΐ πεάα^χμίφ οΐίιη Ηθπη. χάν πεάαιχμίφ Εη§. Βθ(1ί <Γ' Ιν 
πε&αιχμίφ. ^11. ό* αν — . 

590. π*άάμαροι, Μ. (πεάάμαροί ιη.) πεάάοροι (ί. θ. μετέωροι) δίαηΐ. ΗθΓΐη. 
ΒΙοιη. Ώίηά. Ρ&1. βίο. 8ο1ιο1. οίμαι πεάονροι {πεάάοροι?)^ ΐν^ ^ τό σημαινό- 
μενον μετέωροι. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 47 

τΐτανά δϊ καΐ πεδοβάμον^ δίν ανεμοεααάν 
αΙγίδων φράααι κότον 

Αηί, 1. άλλ^ νπέρτολμον ανδρών φρόνημα τΙς λόγφ 594 

και γυναικών φράαει τλαμόνων 
παντόλμονς τ' έρωτας 
άταιοι σύννομους βροτών; 
ξυζύγους ό' δμαυλίας 

'&ηλυκρατίις άπέρωτος έρως πολύ νικά 600 

κνωδάλων τε και βροτών. 

8ίΓ. 2. φρίαοει ί' δστις ουχ ϋπότνιερος φροντίοιν 603 

591. πτιρ^ά (α 8πρ. η 8θθ. ιη.) Μ. Ι^θ^. πτανά άέ. πε&οβάμονα χ&ρε- 
μοέντων ιη88. ττε&οβάμορ* άν ανεμόέντων Έτοηζ, άνεμοέντων αϊγίάίον φ^α- 
σαι ιηδΒ. χανεμόεντ* άρ αίγίίων φράύαις ΒΙοίη. Η&Γί. Εη^. ΛνθΠ. θί (φράσαί) 
ϋίηά. χ&ρεμοεσσΘν οΐίιη δβΐι. χάνεμόεντα οΐίιη Ηβιιη. Ι^ζ. άν άνεμοεσσ&ν 
τ' — φραύίος. 

592. χαϊ φράσαις άν αϊγ(&ων χότον, «λλ' νπέρτολμον άνάρός φρόνημα τις 
άν λέγοί 0011]. Βίοιηί. αΙγί^ων"] Ι. ς[. χαταιγ(&ων, ηίβί ΐΒ,ίβϊ νίϋπιη. 

594. άνάρός ιηδ8. Ιιθ§. άνάρβν, χιϊ ιηοχ γυναίχών, 

595. τ(ς λέγοι ιη88. τ(ς λέγι^ (?) ΒΙοιη. τ(ς λόγφ (βί ιηοχ φράαει) Ηθπη. Λνβίΐ. 
θα. φρόνημα τίς φράαει ^ »πί τ/'ί λέγων (ααί λό/^, 80. φράαει) ααί τ/ς π^οτ* 
^/ν {φράααι). €ί. 8ορ1ι. Αηί. 604. τ€«ι/, Ζεΰ, άύνααιν τίς άνάρ&ν υηερβαα(α 
χατάαχοι; ^11^ 1οοπ8 ηΐθΐιάοδπδ ββί. 

ν 596. φρεααϊν Μ. φρεαΧν ΑΙά. φράααις ΒΙοιη. φράαει Ηθγπι. "^νβϋ. ^ιι. 
φράαει 9χΑ φράααι ^ Ετιί φρένας. τλημόνων ηΐδδ. τλαμόνων Ώίηά, "\νβϋ. 

597. ;;αΙ παντόλμονς {-οις Ο.) ηΐδδ. τται^όίίμωι/ Μβΐιΐίδδ. χαΐ άβΐ. ΕΙ. Ηβηη. 
^ι1. παντόλμων (τ'). 

598. (ί^ωτα?) άταιαι ΚΙ. Ρθίΐ. Β&ν. Οοη. <$ίτα^^ τε — ανζύγονς "ν^βΠ. 
(αίί/αΓσ/ τ') άταιύι οοη], Λνοϋ. Οί. &ά ν. βίτ. 589. 

599. ξνζνγονς ά* ηΐδδ. ανζνγονς ^' (^' Υιοί.) Ηβπη. ανζύγονς (οιη. ^') 
Η&Γί. Λνβίΐ. ξνζνγον ^' Εη§θΓ. ^θο^Ι. ανζύγονς όμανλίας; (δίο) ^βίΐ. 

600. άπέρωτος (τ θχ π ΟΟΓΓ.) Μ. άπερωπός Ιθξϋ δοΐιοΐ., (ϊΐιί ρβΓ ατνγνός 
θχρίίο&ί, πΙ; θϋαηι Ε<;7ΐη. Μ. ρ. 120, 41. βί ΚίΓγη. ΒβΙίί. ρ. 8, 8. Υογλ δοπ- 
ρ1;απΐ ρΓθοα1(1ιιΙ)ίο βδί άπέρωτος, ίοπηαίΐίπι ιιί άνόμματος, άχρήματος, βίο, 

παρανιχζ πίδδ. I^θ§. πολύ νιχ^, Ιδίιιά πάρα — α ξίοδδβηιαίθ παρά πολύ 
νβηϋ Οι. 1052. ^^ φόβον νιχίΰ πολύ (λίαν Ηθιίυ.). ΕχρΗο&ηΙ: νιιίβο νίηοϋ 
θΐ; ρβΓνβΓϋί, οοΠ. 8ορ1ι. Αηί. 791. αύ (έρως) χαϊ αρχαίων άάίχονς φρένας 
παρααπξς έπϊ λώβι;^, Νοη &1ί1)ί, ορίηοΓ, ΙθδϋπΓ παρανιχίίν. 

601. βροτΘν ηΐδδ. βοτβν ΕοΚ ατρόβων (?) ^βίΐ. ^βοΗ. 

603. ϊατω ό* πίδδ. φρίααει (Γ' Τοάί. Υαΐάβ ρΓθ1)&1)ίΙίδ οοΓΤβοίίο. ύποπτέροις 
Ταπί. ΘΧ δοΐιοΐ. ΕπιροΓ. Ναθςθ1δΙ)αο1ι. \ 48 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

δαέΐς αν ά παιδολνμας τάλαινα Θεστιάς μήοατο 605 
πνρδαή ^πίνοιαν, καΐοναα παιδος δαφοινόν 
δαλόν ηλίκ\ έπεί μολών ματρά&εν κελάδηαε 610 

ξνμμετρόν-τε^^διαί'βίον μοιρόκραντον ές άμαρ. 

Αϊύ, 2. άλλαν δει χιν* ένδίκως στνγεϊν φοινίαν 613 
γννάίχ\ ατ* έχ&ρών νπαι φώτ* άπώλεαεν φίλον 

Κρηηκόΐς 616 

χρνοέοιοιν δρμοις πειο'&εΐοα, δώροιαι Μίνω, 618 

604. 9αύς ταν ά ιη88. ταν άαΗ& ά Ηθπη. Ρ&Ι. Οοιτθχί 9αύς αν — . 
Οί. Λά ν. &ιιί. 614 

605. τάν\ ^ιι. αν. παιάολνμας ιη88. παίάολυμάς (?) Βίηά. ^βϋ. Λνβοϋ. 
νθπιιιι Θ8ΐ; ηαί&ολνμας. Οί. ϊχ&νολύμης (Αήδί. Ραο. 814.) βΐ; άιχολύμης, ΟοηίθΓ 
βϋ&ιη παίάολέτωρ δβρί. 726. 

607. ηυρ^αίΐτι,να (ηνρ&αη τίνα Μ.) πρόνο^αν ιη83. πυρ&αητιν (?) — ΗθΓΐη. 
πνρ&αίίτις — 'ν\Γθί1. ηυρ&αης γέννα ηοινάν Η&τύ. δο1ιθ1ί&8ΐ;& πυράαης ίθ^ίδδθ 
νίάΘΐ^ιΐΓ. Τβηί&Ιΐ&ιη πνρόάϊκτον πρόνοιαν, ςτιοοαιη οί. πνργοάάϊχτος , άορίτ- 
άάϊχτος, άνάροάάϊχτος. 8β(1 ροταιη Ιΐίο οοηνβηίί ηρόνοια, ρΓθνίάθηίί2ΐ (Α^. 
683. προνοίαίύί τοΰ πληρωμένου), ^α£ι^θ ητιηο οοηβχθπιη πυράαή ^πίνοιαν, 
&ιιί πυράαή άη ^πίνοιαν. Οί. Ηοπι. II. 5, 4. άαΐέ οί έχ χόρυΟ-ός τθ χαϊ άσπ(άος 
άχάματον πΰρ. 7. ταΐόν οί πΰρ &αΐ€ν βίο. Ιδίιιά τίνα, ηί ί&ΠοΓ, Α (Η<:ίθ§Γ3- 
ρΐιία έπίνοιαν νβηϋ χ* αΧβ^ουαα Μ. χαϊβ-ουοα Ο. χατα(β•ουσα Ο&ηί. Ρβϋ. 
Ρ&Ι. χάονσα Ροκ. 8ο1ι. χαίονσα Ρογ8. Βίοιη. Εβοίβ. Οί. αά ν. Βΐιί, 617. 

610. χελά&ησε ιη88. χβλάάησεν Ηβπη. Οοη. 

611. &ίά βίου ΙΆΒ8. άιαϊ βίου Ο&ηί. βίφ τέχνου Η&ιΊ. ΡΓθΙ)£ΐ1)ί1ί8 οοπ'θοΰο. 
μοίροχραντοσά^ {ν 8ΐΐρ. &) ές Μ. μοίρόχραντοεά^ ές Ο. μοιρόχραντον ές ΟοΑί. 

Ροδί Ι? Ιϋαΐ'ο, βδΐ: ίη Μ. νμ'^9 ιηδδ. άμαρ Βίηά. 

613. άλλα («λλ« Μ.) άή τιν' πίδδ', ^λλαι/ — Ο&ηί. ΡθΓΐ:.'αλλ« &εΐ τιν' Ταπί. 
ϋλλαν &6ΐ τιν' Ρ&α\ν. ϋλλαν ά' ίύτιν Ηθίτη. ^βοΐίΐ. ρΐΌΐ). Ρ&Ι. βίΡ. Λ^. 8ο1ιηιί(1<:, 
οοΠ. ΕπΓ. Γγ. 658ί,^ 1. άλλαν ό* αυ τιν' Ραΐ. έν λόγοις πίδδ. ^11. ένόίχως. 
ατυγέΐν ηΐδδ. στυ^'© Ρ&1. οί οΐίιη Λνοίΐ. χρέγενν Γ. Λν. 8ο1ιηιίάί. Ροιΐ χλύω. 

616. σκιίλλ«ν Μδδ. κόραι/ ΜοΛθΙ. "ν^θοϋ. γυναΐχ^ ορΰιηθ Ρ&Ι. Οί. ν. 
δίι*. 603. ϋπαί ιηδδ. νπερ Ροΐδοη. άιι1)ίί»ί Βύκΐ. 

618. χρυσεοάμήτοισιν ηΐδδ. χρυσοάμήτοισιν Εγ. Ήβιϊ. χρυαοχμήτοισιν Ηθπη. 
"ννοοΜ. χρυσεοάμάτοίσιν (αί έρ(&ματος Αζ. 1461.) ^οη^. Οοη. Ρωταιη Ιιίο οοη- 
νβηίΓθί θρίίΐΐθίιιιη χρυσεόάμητος. Ι^ξ. χρυαοτεύχτοίΟίν, Λπί ροϋαδ χρυβέοίοιν. 
Οί. 8θρί. 660. χρυσότευχτα γράμματα. Ρτ. 184 ϋ. χρυσότευχτα χάργυρά αχυ- 
ψώματα. ΕιΐΓ. Μθ(1. 984. χρυαεότευχτος στέφανος. Ρΐιοθη. 220. αγόΧμααι, χρυ- 
αοτεύχτοις. Ρΐιοθη. 62. χρυαηλάτοίς ηόρπαιαιν. Αικίτ. ]66. Ηίρροΐ. 862. Ιρίι. 
Α. 1565. Ιρίι. Τ. 99. χαλχότευχτα χλ^^ρα. δρμοις ηΐδδ. δρμοίΟί Ν&ιιο^. 
πει^ήσασα ηΐδδ. πι&ήσασα ΑΙ)ΐ•θδο1ι. ΒαιηΙ). Οοη. ΛνοΠ. ΛΥθοΙεΙ. (Οί. Ηοιη. Β. 
4, 398. 6, 183. 9, 119. 0(1. 21, 315. 369. Ρίηά. Ρ. 4, 109. 8θ<1 πι&έειν ν&Ιθί 
οΙ)δβς[πί, ίι-θίιΐδ οδδο, ηοη ρβΓδίι&άθΓΐ.) ττείσθ-εΐσα Ηβ&ίΐι. ΒΙοιη. Ν&ιιοΐί. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 49 

ΝΧοον ά'&ανάτας τριχδς νοαφίαασ* άπροβονλως 

ενδόνϋ'^ ά κννόφρων νπνφ, κιγ χάνει δε νιν Έρμης. 621 

81;γ. 3. επεί ό' νπεμνασάμαν άμειλίχων ' 623 

φόνβ^ν, τί κεν^&ω τ& δνοφιλες γαμήλενμ^ άπεύχετον 

δόμοις 624 

γυναικοβούλονς τε μήτιδας φρενών 
«π' άνδρΐ τενχεοφόρφ 
φέροντι δ^οωιν εΐκότως φόβον, 

Ββοίθ, ορίηοΓ. Οί, 8.(1 γ. βίχ. 606. άόμοισι Μ. άώροισι ΑΙά. μβίνω ιηδδ. 
Μίνω ΕοΙ). 

619. Ν(σον Μ. Νϊσον Βίοιη. ά&ανάτίχς] ^ιι. άΰ-ανάτον. 

620. νοαψ(ααα* άηροβούλως ηΐδδ. ΒΙοητ. ΒαιηΙ). Οοη. νοσφ(σασα ηροβούλως 
ΡοΓδοη. Οί. Απδί. Ρ1. 300. εϊχί} ά^ χαταάαρβ^όντα ηου \ μέγαν λαβόντες 
ήμμ^νον σφηχίσχον ^χτυφλΰϋύαι. 

621. πνέον9^ ιηβδ. πνείονθ•^ ΗθΛίΚ Η&τί. ένδόνθ•^ ΜίοϋθΓ οοπ]. ^θοΐίΐ. 
Οι. δορίι. Οθά. Ε. 65. ώστ' ούχ νπνφ γ* Ιν$&ντα μ^ εξεγείρετε. ^11. πεσόνϋ^* 
— νπνφ. α. Εηιη. 68. νηνφ πεοοϋααί (?). Α^. 566. εϋδο^ πεσόν. Ρίηά. 
Μΐιιη. ΠΙ. 41. έν ϋπνφ γαρ πέαεν. Εατ. Ογ. 217. Εΐιβδ. 769. Υιγ^. Ο. IV. 404. 
'δοιηηο — ί&οβηίθΐη.* Ριορ. ΓΧ. 15. 7. 

622. δεμιν Μ. $έ νιν ΒΙοιη. *ΕρμίΙς] ^α. "Αίδης. 

623. Ιπεϊ &^ ιηδδ. •^ιι. επειτ^ (Εβιϊ.). έπεμνήσαμεν (« δΐιρ. ή δθο. ιη.) Μ. 
έπεμνησάμην Ηθ&ίΐι. Ιιββ. έπεμνασάμαν. Ιίο, θϋ&ιη ΛΤθίΙ. Οί. Βπρρί. 51. τ6)ν 
πρόσθ-ε πόνων μνασαμένα. 8θά ρΓ&θδί&ί, ηί ΓαΙΙοΓ, νπεμνασάμαν. Οι. ΡθΓδ. 
329. τούόν$ε ταγφι^^-νϋν νπεμνήσ&ην περί. 

624. πόνων ήό&ων ηΐδβ. δ1;&η1. ΡοΓί. "ν^βϋ. ^11. φόνων, ίόλων, Επί γάμων, 
άχαίρως &^ άυσφιλ^ς Μδδ., έίχαιρος ό* ό άνύψιλ^ς — αέβων τ ίων τ' (τί'ων ί* 

Μ.) άβ-έρμαντον έστίαν γυναίχείαν — ΗθΓΐη. ρΓθΙ)8,ί ΚαΓδίβη. αά ΑβΟίη. 715. 
άχαίρως τό άνύψίλ^ς — ιη&ΗΙ; Ηθΐ^νθίάβη, (^πιιιη γβλάβ ίιηροΓΐΛΐη£ΐ Ιιίο νίάβαίιΐΓ 
ρατϋοτιία &έ. τί χεύβ-ω τό άυσφίλ^ς βί&άίιηύΙΙθΓ. Οί. 387. άχαίρως &^ ηΐδβ. 
άψαιρΘ τό 'ΫίθοΙά. Ο,χήά ίη Ιιίδ Ι&ίθ&ί ίηβθΐ'ίτιιη βδί. δβηίθηϋ&β βί ιηοίτο, ηί 
ί&ΙΙΟΓ, οοηνβηΐΓθί λέγειν (9,\ιί ιρέγειν) άεΐ με {τό), Β.Ώ.Ϊ τί σιγβ. άχαίρως ηΐδδ. 
άχαιρον ΡαΙ. παρήσω (,) οοη]. ^θίΐ. μεγαίρω Ή.Άή. εγείρω Γαβίΐδβ. άφαιρΘ 
οοη]. ^θοΗ. άπεύχετον ηΐδδ. άπενχτέον ΒΙοηι. απεύχομαι ΕίΓη1ι&1)θΐ'. 

626. δο1ιοΗ&δ1;& εϊργάσατο δυρρίβί. 

627. ΥθΓδίιβ ρπηιιιπι οηιίδδπδ, ροδίβ» Λάίΰίιΐδ ίη ηιβδ. έπ^ άν&ρϊ τευχεα- 
ψόρφ ηΐδδ. ^11. ^π^ άνδρα τενχεσψόρον. Έί δίο δοΐι. Β&ϋνπηι ί&ηιβη ΙηΐθίιΐΓ 
ν. 991. ή[τ*ς (Γ έπ* άνάρϊ τοΟτ* έμήύατο στύγος. 

628. Μ άνάρϊ ηΐδβ. φέροντι Ρ&1. Οί. 243. πιατός (Γ* ά&ελψός ^σ&' έμοϊ 
αέβας φέρων. ά^οις πίδδ. άζοιύιν ΡοΓδ. άφ)ΐύιν 8ο1ι. Ηατί. Βίηά. λαοΐς (Οοη.) 
ΡλΙ., οοΙΙ. 49. σέβας Λ' ώτων φρενός τε άαμίας περαϊνον. λαοΓσ*ν ΤνβοΜ. ^η. 
Μ άνάρϊ ά^οιύιν εϊχότως φόβω (ί. θ. φοβερώ, ΟοΠ. δορίι. 0.0. 699. φόβημα 
άαΐων), νβΐ ροϋηβ φέροντι άάοισιν εϊχότως φόβον. δοΐιοΐ. έπ* άνάρϊ φοβερω 

4 50 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τ(ω Α' ά9έρμαντοτ ίατίαν ίόμίοτ 

γνναξχείαν (τ') Άνολμοτ αίχμάτ, 630 

Αη^ 3. κακών ίέ πρεσβεύεται το Λήμνιον 

λόγφ, γοάται όέ πάς πά&ος κατάπτνοτον, ^κασεν δε τις 

τά δείν^ άχτι Λημνίοιοι πήμασιν, 

'&εοατνγήτφ ί' &γει 635 

βροτών άϊστω'&εν οΐχεται γένος ' 

αέβει γάρ οϋτις τδ δυοφιλίς '&εόϊς. 

τι τώνδ^ ουκ ίνδίκως άγείρω; 

8ίΓ. 4. το δ* αγχι πνευμόνων ξίφος 

χ«1 σεβαστώ χαϊ πάρα τοις ηολεμ(οις. έπιχότφ (έπιχότω Μ.) ΐη88. έηίχοτον 
δβΐι. έγχότφ Ηθίηίδ. έμφόβφ (ααί βΐίαά ςυίά δίιηϋθ) ΗθΓ^θΐ'άθη, οοΐΐ. δορίι. 
Οθά. Ο. 39. ^πΗχότως αηοη. 8ο1ιο1θ£. Α1ιγθώ8. Εγ&πζ. ΡαΙ. ΥβηοΙΙ. ά^οισ^ν ύχότως 
σέβας Ηαι^. Βίηά. δ^ είχότως σέβας Ν&θ§6ΐ8ΐ)αο1ι. Οί. Εαιη. 703. τοίόν^ι τοι 
ταρβοϋντες έν&ίχως σέβας, διιρρί. 776. πάνάίχον σέβας, ΝοίΒθη ^πίχοτος 
Ιθ^ίίαΓ 8θρ1;. 786. τέχνοισιν ιΓ αράς έφηχεν έπιχότους τροφ&ς, Ργ. 602. έπιχό- 
τοισι μήάίσι άαμεΐσα. σέβας ιηβδ. σή^^ ΑΙΐΓβηβ. ^α. φόβον ααί άέος σέβω, \ 
τίων άβ-έρμαντον — Η6Γ\\Γ6Γ(1βη. 

629. τίων &* ιηββ. τ(ω γ Βίβοί. τίω ί' 8ίΛη1. τ/αι.τ' ΕίΐΌΐιαΙ)θΓ. σ%υγ& 
ΗβΓίη. Κ Καγ86Γ. τΙς ώά* Ματϋη. τ£ ψβ ά' Ειαηζ. &όμων ιη88. άόλων Βοϋιβ. 

630. γυναιχείαν (τ') Ηβπη. ΛΤβοΜ. ιιίχμέΐν] Γογ4. όργάν, 8θ<1 οί. Αβ. 
483. γυναιχός αίχμξ πρέπει, 

632. λόγφ γοατξ (Γ<έ ^η ^σθ-εΐ ΚθήίβΙ, ^βοΙά, γοάται ιηββ. Ηθπη. Μ&ΐιΐγ. 
βο&ται (ί. 6. περίβόητόν Ιστι) Βίοιη. Έης. Ηθπη. Ηατύ. Λ^βΠ. Κ&γβθΓ βίβ. Ββοίθ, 
ορίηοΓ. α, 8αρρ1. 583. εν&εν πάσα βοξ χ&(άν, Ήβίτοά. ΠΙ. 39. χαϊ ^ν βεβω- 
μένα ανά τε την (άνά τήν τε?) *Ιωνίην χαϊ τι^ν ϋλλην Έλλα&α (τά Πολυχρά- 
τεος πρήγματα), Γο&σ&αι ΑίϋοοΓαιη, γο&ν βρίοοπιιη, βδβθ ιηοηιιίΐ: Βίοιη. 

(Γ^ &η πο&εϊ ΊΏΒ8. ά^ ^ήπον&εν Τιιηι. (Τ^ &ημό&€ν Ήχή, (Γ' άεϊ τό^εν ^βϋ. 
(Γ^ γ& πά&ος Ηθτιη. θί (άίΐ) Βοη&ΐάδοη. βί (^ή) 8ί(1^. (Γ^ πάντο&ιν Κ&τββτ. 
Μέϋιΐγ. ^ϊι. ιί"^ παντε^οΰ απί (Γ^ π&ς (οχΛ άέ τις) πάΌ^ος. &έ τις] ^α. τέ τις. 

633. τό &εινόν αν ιηβδ. τό ^εινόν άν Τοτί, ^βοΜ. θα. τά &εινά τοις 
Αημνίοισι — , Β,ΜΪ τά $ε(ν* άχη Αημν(οισι — , Λαί τ« ^είν^ άεϊ — . ηήμαΟι Μ. 

635. ^εοστνγητον 8ο1ιοβιη. <^] / 8ί&η1. ίίχει ιηββ. ΚΙ. Ρθϋ. ί(γει Αιιγ. 
8*αη1. 8ο1ι. ΒΙοηι. Ήαή. ΡαΙ. ΛΥβί!. άεϊ 8ο1ιθθΐη. ϋγει άβϋναβ ο&οβαβ θβΙ 

636. άτιμωβ-^ν] άτιμασβ-Ιν πίΛΐίί Κ8Γ8ΐ;€η. αά Α^. 965. Ου. ά'ίστω&έν. 
οΐχεται ήιββ, ^α. εχδ^εται. 8θά οί. Ργ. 232. άϊστώσας γένος τό πβν, 151. 

τά πρϊν ά^ πελώρια νΟν άϊστοι. γένος] γάνος ^βοΜ. 

638. άγε(ρω] εγείρω Ειί. χαρανΩ ΒαιηΙ). ϋπευχτον ηοη ιπλΙθ Μβίζ^τ. 

639. τό (Γ'] ΓοΓί. τ« (Τ* (80. μέρη), Επί τάχ\ άγχι] Ηχρι 8θ8ΐ. Οί. ΡθΓ8. 
467. Άγχι πελαγίας αλός. πλευμόνων ιη88. πνευμόνων ΕοΙ). Ροπηοΐη πλευ- ΧΟΗΦΟΡΟΙ 51 

διανταίαρ Αξντζευκ^ οντά 640 

διαϊ Δίκας μεγασ&ενονς 

λάξ πέδοί πατονμέτας 

το τάς Αίκας σέβας ηαρεκβάτηας ού '^εμίοτώς, 

Αηΐ 4. Αύίας ό' ερείδεται ην&μήν, 646 

προχαλκενει ό* Αίσα φααγανονργός' 
τέκνον ό' ίπειοφέρει δόμοις 

αίμάτΰον τ^αλαιτέρων 650 

νέον μύσος χρόνφ κλντά βναοόφρων *Ερινύς. 

μών Β,ά ΓθΟθηϋοΓθΐη ΑίϋβίΒπΐΐΐιη ρθτϋηοΓβ βίαίιιτιηί Ρογ8. Βγ. Βίοιη. ΑΙίίθΓ 
οβηβθί ΙιθΙ)θθ^. αά ΡΙΐΓ^η. ρ. 305. V. Ι)ίη<1. ιό ΙιΘΧ. 

640. όξυπίυχ^ς] ^α. όξυ^ιρηον, βΌϋτΜ ιηβΒ. ούτξ Ηβηη. Λνθίΐ. "ν^βοΜ. 
Βίηά. δοΐιοΐ. όρμα. Οί. Α^. 1344. τ(ς πληγην άϋτίΐ χΜρ(ως οϋτααμένος (αΙ) 
οδταζω); Οοκτθοίίο ηΐϋηΐΒ οθήΛ. 

641. ^ιαϊ άίχας τό μη &έμίς ιη88. άΊαϊ ^ίχας, τό μ^ ^^μί9, λάξ — ττκ- 
τουμένας ΑΙΐΓβηβ. ΛΥθοΜ. Λ«^ /Κχας μεγασβ-ίνοΟς Ηθιίλγ., οοΙΙ. 269. Εαιη. 61. 
8θρ(;. 70. 977. 989. Αί τό μ^ &έμις 1θ^<λιγ διιρρί. 335. Ο», τό γάρ ^έμις 
τιψ^ς Ι λάξ ηί9οι ττατοΰαίν, οΐ \ μάΐ(χν /ίώς {/1ίχ«ς?) (9έβας ηαρεχβίίρης ού 
^€μΜΤτβς. 1^00118 ηοηάαιη θπίθΐκΐ&ίιιβ. 

643. πϋσι/ Λΐ88. ττΛΓο* Ηθπη. Οί. Α^. 1357. ηατούμενον ιηββ. πάτου- 
μένας (80. /Ι(χας) ΑΙΐΓθηδ. ΓογΙ;. ηατοϋαίν οί — . 

644. τό παν /ίί6ς ηΐδβ. ^τι. τό ιοϋ /ίώς, 9Χίί τό τάς ΑΙχας, αηΐ: μάτα^ 
^ίός {/ίίχας), ηίδί ΙΰΛβί βρίίΐΐθίχιιη ώί^πΜ. παρ€χβάρτ€ς ιηβδ. βί βοΐιοΐ. "^θίΐ. 
παρ€χβώττας Ο, ΜύΙΙθΓ. ΈτΒΧϊζ, Λν^θοΜ. παρ€χβάντος 8<»ιι1. Ηβηη. Ρ»!, ^π. 
ηκρ^χβής τις (Βοΐιοβιη.), βαί παρέχβα τις, ΒΜΪ ηαρεχβαντος (80. τινός), νίΓ^αΙ» 
ρο8^ 7ΐατούμ€νον ρο8ϋα. δθά άθ δθηδίι ηοη Ιίςηοί. 

ά0•€μίστως (<« ίη ον ΐΆνάΰΛ,ο) Μ. ού Ό-εμκηβς Ηβηη. ού ^(μ(ατως ΡοΓδ. 
ού θ•€μιστβς Ηβηη. Βίηά. Οί. 8βρί. 694. ού θ-βμιστοΟ, 

646. &ίχης (« δαρ. η βθο. πι.) Μ. 

647. τίυΌ^μήν] ΡοΓί. βάθ-ρον, ηροβχαλχεύίΐ πίδδ. ηροχαλχζύει ^&οο1}. 

649. &ιμ«σ€άωμάτων (σ ίη ΓΟδ. Μ.) ηΐδδ. όόμοισιν, έχ ό* αιμάτων ΗθΓΠΐ. 
{(κίμάτων ]&ιη Ο&ηί. βί 8(βρ1ι. βχ δοΐιοΐ.). άόμοις αΙμάτων "^οΕ. δοΐιοΐ. ^ηει- 
αφ^ρ^ι ^^ τοϊς οϊχοις τέχνον παλαιών αίματοαν, 6 Ιατι, τίχτζΐ 6 φόνος άλλον 
φσνον, άόμοισι Ραιιν. άόμοις 8ο1ι. "ν^θοί^ΐ. άόμοισιν δθ1Κ)1. Ραην. ΒΙοηι. 
Βιηά. ^βίΐ 8Μ§. 

650. δωμάτων Μ. κίμάτων Ο&ηί. θί δΐίθρίι. θχ δοΐιοΐ. παλαιτ^ρων] ^α. 
παλαιρύτων, Οί. δπρρί. 265. παλαιών αίμστων μιάύμααιν. 

651. τζ(νΗ πίδδ. τίνει Τατη. ΒΙοηι. Ηβι^. Λνβο^Ι. ^α. νέον, 9λύ τίνπν 
(ΙλοΙιπι. 'ννβΐΐ. Λνβίΐ.). ^χτίνπ] 8ο1ιο1. απαιτεί: Οί. Α^. 1562. ίχτίνπ δ' 6 
χαίνων, ΡθΓ ροβϋο&ηι Ιίοθπΐίιαιη Εήηγδ ί&ιηίΐί&β ίαοβΓβ (ϋοΗ;ιΐΓ ς[ηοά γουθιά ίρδα 
άοβιυβ ίαβϋ 

652. χλυτ^ι ηΐδδ. χλυτά Βίηά. 

4* 52 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΟΡ. παι παΧ, '&νρας Άκοναον ίρκείας κτνπον. 

τις ένδον, ώ παΐ παΧ μάλ^ αν^ις, ίν δόμοις; 

τρίτον τόδ^ έκπέραμα δωμάτων καλώ, 655 

εϊπερ φιλόξεν* εστίν, ΑΙγΜον βίας. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

εϊεν, άκονω' ποδαπδς δ ξένος; πά&εν; 
ΟΡ. αγγελλε τοΧοι κυρίοίοι δωμάτων, 

προς οναπερ ^κω καΐ φέρω καινούς λόγους, 

τάχυνε δ\ ώς και νυκτός αρμ* επείγεται 660 

οκοτεινόν, ώρα ί' έμπορους κα'&ιέναι 

αγκυραν έν δόμοιοι πανδόκοις ξένων. 

έξελ'&έτω τις δωμάτων τελεσφόρος ' 

653. ίρχείας] Οη. ίρχε(ον. Οι. 554. §ρχε(ους πύλας. 561. ΕαΓ. Τγο. 483. 
§ρχ6(φ πυρξ. δορίΐ. Α^. 108. έρχ€(ου στέγης. &ύρας] ^α. πύλης. Οί. 561. 571. 

654. τις ενάον; έπαϋτΘ μάλ' αΐβ-ις Γ. Λν. 8ο1ιιηί(ϋ 

656. εϊηερ ψίΧόξεν' ΙστΧν ηΐδβ. εΧπερ φιλόξενος τις Εΐιηδί. ίη ΟΙ&δδ. Ιοτιτη. 
VI. 221. ^ι1^, "Νοηθ οί ϊ\ιβ βχαιηρίθδ ρΐΌάποβά Ι)^ ΡοΓβοη οη ίΐιίβ ρ&888§Θ 
αηά ίη Ιιίδ ηο1:θ οη Μβά. 822. Βχβ δηί&οίβηί ίο ]τΐ8ΐίί7 ίΐΐθ ιΐδβ οί φιλόξενη ίη 
α ίτ&^ο ίαπιΜο. ΤΙιθ ίοηιίηίηθ ίοηηίη&ϋοη ίβ ρβοηΐί&τ αηά ίηαάηιίδδίΜβ ίη ϋΐθ 
ρΓθδβηΙ: ίη8ΐ»ηοβ, Οδ ίΚβ Ροβί Ι)^ νίΓίαβ οί ϋΐθ σχήμα προς τό σημαινόμενον 
\ϊΒ8 ίβ^ίθη ίΚθ 1ίΙ)6Γΐ7 οί ίοίηίης ίΐΐθ ^οιάδ ΑΙγίσβ-ου βία ίο α ηι&δοιύίηθ αά- 
]θθίίνθ ίη ίΐΐθ δοηΐθ ρ1&7 ν. 893. ο2 ^γώ, τέ&νηχας, φίλτατ* (ηοη φιλτάτη) 
ΑΙγίσβ^ου /3ί'α." Οηοά 2ά τις, οοηΓθΓί Ργομ. 695. φόβου πλ4α τις ει. 8ορ1ι. 
Α]. 1266. Ρΐι.519. Εατ. Ιρίι. Α. 1012. Ηθ1.911. Απδί.Αν.924. 1329. βί βά Μβά. 
807. εϊπερ φιλόξεν* έστιν, ΑΙγίσβ-ου βίαν ΒαηιΙ). (βί($). Ηβπη. Βίηά. φιλόξενου 
'στϊν Αιγ(σΘ•ου &όμος οοη3. "ν^βοΗ. (Οί. Εατ. Αίο. 817. έίγαν / έχεΐνός έστ' 
ϋγαν φιλόξενος. 574. άόμους έχβ-ροξένους.) εϊπερ φιλόξενη ^στϊν ΡοΓδ. ΒΙοηι. 
Ιίθββηίΐιιπι ίοΓδ&η εϊπερ φιλόξενον τόά* ΑΙγ(σβ^ου στέγος. Οί. Α§. 310. ^Ατρειί&ν 
Ις τόάε σχήπτει στέγος. ΡβΓδ. 141. τόίΓ' ένεζόμενοι στέγος αρχαΐον. Εαίβη- 
άιυη ί&ηιβη βδί ηοη ρ&Γαηι άίβΟΓθρ&τβ ίηίθΓ δβ βοπρίατΕδ στέγος βί &ια(. άιαί 
{άιαι Μ.) Μδδ. Βίηά. Ρθίΐθ. Οοη. ^βοΜ. 8ίάβ. βίί^ ΚοΙ). ΚΙ. Ρ»1. ϋ&ν. βίαν ΒαιηΙ). 
ΗθΓηι. βία Τητη. Ροι•δ. Είπίδΐ. Βθάί βίας, τιί οοηδίταοίίο δίί, ίχπέραμα ΑΙγί- 
σ&ου βίας. Οί. ΕιΐΓ. Ρΐιοβη. 656. χλεινήν τε ΙΙολυνείχους βίαν. Υβίδυπι άθΐθί Ρβΐ. 

657. εϊεν, άχονω] Εαάθπι νθΛα δπηί Αιίδί. Ρ&ο. 663. Ριοάιιοίίο ροδίθποπδ 
δγ11&Ι}&θ ίη ειεν ηί ίη Ιοοαίίοηβ ί&ηιίΐίαή βί ριορίβι ίηίθΓραηοίίοηθηι θχοοδ&ίίο- 
ηθΐη 1ι&1)6ί. 

658. ΕοΓί. τοΐσι χνρίοις τών δωμάτων. 8βά οί. 716. 

660. χα\ — ] ^α. τό — . 

661. ωρα (Γ' {ωραι ΟΟΓΓ. δβο. ηι.) Μ. ώρα (Γ' ΚοΙ). Ταπί. ^ιι. ωρα τ\ 
μεβ-ιέναι πίδδ. ^θοΐίΐ. ΜαΙίηι χα&ιέναι. Εί δίο ΜαδβΓ. Βίηά. 'νΊΓβίΙ. Οί. 

ΗθΓΟά. ΥΠ. 36. αγχύρας χατήχαν. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 53 

γυνή ^ατιν άρκοϋα\ Άνδρα ί' ενπρεπέστερον, 

αΙδώς γάρ Ιν λέαχαιαιν ονό* έπαργέμονς 665 

λόγους τί'&ηοι,ν, εϊτζε δ' ευ'&αραης άνηρ 

προς άνδρα κάοήμηνεν εμφανές τέκμαρ, 

ΚΑ ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ξένοι, λέγοιτ^ &ν ει τι δεϊ' πάρεστι γάρ 
δποΐάπερ δόμοιαι τοΤαδ^ επεικότα, 

καΐ '&ερμά λουτρά και πόνων '&ελκτηρία 670 

στρωμνη δικαίων τ' δμμάτων παρουαία, 
εΐ δ^ άλλο πράξαι δει τι ή- βουλιώτερον^ 
ανδρών τόδ^ ΙστΙν ίργον, οϊς κοινώαομεν. 
ΟΡ. ξένος μέν εΙμι Ααυλιευς έκ Φωκέων 

στείχοντα δ* αϋτόφορτον οΙκεία οαγη 675 

664. γννη ταπαρχος {ό 8αρ. 8βο. ιη.) Μ. τόπαρχος Θ. τΰηαρχος ΕοΙ). γυ~ 
ναΐχ* άη άρχος ΚΙγοΙι. γυναΐχ^ έπαρχος ^οοΐά. γυνή τ* απ άρχο ΰσ* ΑΙΐΓθηβ. γυνή 
/ αηαρχοΟα* 8ο1ιτ/7θΓ(ϋ ^α. ύτέγαρχος, οοΠ. ΗθΐΌά. 1. 133. Αηίίρΐι. ΠΙ. 93. (170.). 
Ιάθΐη, αί ηαηο άθΐηιιιη νίάβο, ριοροηϋ ΒαιηΙ). βά. Ηθπη. Υβΐ γννη παναρχης 
(Οαΐΐίιη. 48, 1.), νθΐ γυνή *στιν αρχοϋα\ νβΐ γυνή *στ* άπαρχοΰα\ νβΐ γυνή 
μίν άρχζΐ γ\ νθΐ γυνή ύταβ-μοϋχος (Γι. 225 Ώ.), Υθΐ άρχεΐ γυνή μϊν {τίς). 
Οί. ΑπΒί. £78. 917. αρχέί χαμαϊ νφν, τ* ιη88. (Γ' Ταπί. 8ίά§. 

665. έν λεχ&εΐσιν πίδδ. Ιν λέαχαιαιν ΕιηρθΓ. Ηοπη. Γγλπζ. ΡλΙ. ^βϋ. 
Τνθοίίΐ. Εβοί». Οί. 8ο1ιο1. Ιν ταΐς προς γυνάΐχας όμιλίαις. Οί. Ειιιη. 365. λέαχας 
άς άπηξιώαατο, 8αρρΙ. 200. χαϊ μη πρόλεαχος. ^11. έν γυναιξίν. ούχ ηΐδδ. 
οϊ 8θ1ιο1. Ιλ§. ουα\ Έϊ 8ίο Βοίΐι. ΛΥθϋ. ΕιηρβΓ. ουα' 'ΫίθίΙ. ΟϋΙ)βΓί. 

666. τΟ-ηαιν ε7π€ ιηβδ. τίβ-ηα', ΐν' είπε ΛΥθϋ. τίβ-ηα', είπεν (Γ^ οΐίιη ΒοίΙι. 
είπε ^αραήαας άνήρ ιη88. είπε ϋ^αραήαας (Γ* άνηρ ΛνθΠ. ϋίηά. ϊιθζ, είπε 

&^ εύ&αραης «νήρ. Οί. Αβ. 930. τικά* ου πράααοψ^ άν εύ&αραης έγώ. 8αρρ1. 
249. λέγ' εύϋ-αραβς έμοί. 968. 667. εμφανές ιη88. θα. έμψανΘς, 

669. τοΐαά^ ίπειχότα ιη88. 8ιΐ8ρθθ<;ϊΐιη. ΓοΓί. τοΐαά* εατ* (νβΐ τοία(δ') εϊχότα, 
Υθΐ ροϋπδ τοΐα&ε πρόαφορα. Οί. 714. χάχεΐ χυρούντων άώμααιν τα πρόαψορα. 
δθά Α^. 915. άπουαί(} μϊν είπας είχότως ίμζ. 

670. β-ελχτήρια ιη88. ^εΙχτηρ(α "^ν&ΐίθί. ΗβΓίη. Β&ιηΐ). β^ελχτήριος ΛΥβοΜ. 

671. ατρωμν^ι άιχαίων τ' ομμάτων παρουαία] ατρωμνή τε χαινβν &* εΐμά- 
των παρουαία βρθβίοδθ Ηβη^. , οοΐΐ. Ηοιη. Οά. 3, 346 δ^. ατρωμνη χαλΘν τε 
βρωμάταον παρουαία ίάθΐη. χαλίΰν τ' όνείΜτοίν Μαίιΐγ.* ^τι^ 1;&ιηβη ΥθΓδίιΐη 
ίηΙθΓροΙ&ίοή ίπΙ)ΐιϋ ΓοΓί. άιχαίων τε ξένων παρουαία. Ρ&ηιιη &ρίθ οοηδοοί»- 
τθηίατ ατρωμνη βί άίχαια Ομματα. Υίχ ίαιηθη ρΐ&οβί παρουαία ροδί ρταθοθ- 
άβηδ πάρεατί (668.). ομμάτων] έννομων Ή.&τί, 

672. βουλιώτερον ηΐδδ. χυρίώτερον Ηατί. Νβδοίο &η γθο1;θ. Οί. διιρρί. 965. 
τι τΐϋν&ε χυριωτέρους μενεΐς; ^ιι. βουλιχώτερον, 

675. ο^χί(ζ Μ. οϊχείίί Τατη. 8ο1ιο1. Ιπ* /Λ'^ πραγματείί^. 54 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

εΙς ^Α^γος, ώοτζερ δενρ^ άπεζνγην μοίεΐν, 
άγνώς προς άγνώτ^ είπε ανμβαλό>ν άνηρ, 
εξιστορήσας καΧ οαψηνίοας δδον, 
Στρόφως δ Φωκενς' πεύ'&ομαι γά^ έν λόγφ' 
έπείηερ άλλως, ώ ξέν\ εις ^Αργος κίεις, 680 

προς τους τεκόντας πανδίκως μεμνημένος 
τε^εωτ' Όρέστην είπ^, μηδαμώς λά'&γι. 
εϊτ* οϋν κομίζειν δόξα νικήαει φίλων, 
εΓτ' οίν μέτοικον, ές τό πάν άεΙ ξένον, 
'&άπτειν, εφετμάς τάοδε πόρϋ'μεναον πάλιν. 685 

νυν ^άρ λέβητος χαλκέον πλενρώματα 
οποδόν κέκευ^εν ανδρός εν κεκλανμένου, 
τοααϋτ* άκοναας εΊπον ει δέ τυγχάνω 
τοις κνρίοίοι καΐ προοήκουοιν λέγων 
ουκ οίδα, τον τεκόντα ό' εΙκός ειδέναι, 690 

ΚΑ. ο* ^γώ, κατ* άκρας εμφανώς πορ&ονμει^α, 

676. ωσπιρ ηλββ. ^11. ίυτε νβΐ δτ€ ηερ. ηόάας ιηβδ. πόάα 8ί&η1. Βΐηά. 
(0£. 1044. μηά' ίηίζευχβ'ξς στόμα \ ψήμαις ηονηραΐς) ό&οΰ Ραΐ., ςτιοά Ιθβίββθ 
γί^θίχΐΓ δβΐιοΐ. ^τι. άόμίορ. Οί. Έαι, Ρΐιοθη. 328. άπψ/ας άποζνγείσας άόμων. 
Ηίρρ. 548. πΦλον — οϊχων ζεύξασ* &πο, ΑχΑ. ροϋιΐ8 μοΧέΐν, 0£. Α§. 1667. 
ίάν ^αίμίον — 'Ορ^στην άίϋρ' άπευΒ-ύνν^ μολεΐν. Υίχ ΟΠίίίΙί ροββθί μολεΐν 
οιιίθ άεϋρο, Εθάάθ, α8 Ι ^αβ δθίίίη^ οίί ϊο οοιηο ΙιίίΙιβΓ. 

678. σαψψ/ίσας] ααφψΊσβ-εϊς Γβ^ιιίΐ'ϋ; Ξθίπίδοβϋι. Β,θοϊθ, ορίηοΓ. 

682. τεβνεατ'] ^ανόντ' οοιιί. Εΐιηβΐ. αά Ετιτ. βιιρρί. 273. τέχνων^ τε&νεώ- 
των χομίσοΑ άέμας (τιΙ)ί τέχνων άμα&έντων ρΐΌροηίΙ;). Νη8ς[ααιη ίΐΙίΜ, ιιΐ; νί(1θ- 
ϋατ, αρικί ίΓ&^ίοοδ Ιβ^ΐίατ £θΓΐηα τε9νεώς. 

684. «Γγ' ουν μέτοίχον] £Γ^' ώ^ μέτοιχονΉοΐΨβιάθΏ^ ς[ΐιί, ** βιΐδρβοίαιη βδί 
ίη πίιοςιΐθ ηΐθΐΏ.1)Γ0 ΟΓ&ϋοιιίδ «Γτ' ουν: νοοαία βηίιη ούν ΑάάϋΜΐ ρίβηιιη^αβ 
ρήοή ιη«ιηΙ)Γ0, ιιί Α^. 491. 843. δορίι. Οθ(1. Β. 1049. ΕΙ 199. 560. ΓΑτίτΐδ ρθ8ΐ;β- 
ηοη , ηί δορίι. Ρ1ι. 345. , δθά ιι1ώ(1π6 αάάί ροδδβ τίχ βιβάο. Αοοβάιί ςαοά αθ^γθ 
άθδίάθΐΌ ίη αΙίθΓο νβίδΐι νοβηΐ&ιη ώ;. — Ιϋ)ΓαΓη οοιιΐί ριορίοι δίιηίΐθ ίηίΐίαιιι 
α ροδίθποΐΊ νβΓδίι »<1 ρήοχθίη νίάβηΙλίΓ 8ΐΙ)θΓΓΛ8δθ." εΐτ^ αν Ηβγδθ. Ρηοι ρωϋ- 
α\ύ& ουν γ&Ιβί ϋαί^αθ, θγ§ο. ΟΓ. ΡΙαί. Αροΐ. 34 Ε. εϊτ* ουν άΐηβ-^ς — εϊτ' ουν 
Λρευ^ές, είς το πάν άεϊ ιηδβ. Ιιβ^βήιη ε!ς τό π&ν χρόνου, \ιί ίη Εηηι. 673. 
Οίοβδθπια Θ8ΐ; αεΙ, άεϊ ξένον ιηβδ. ξένης χβ-ονός ^οη^. ^οοΐίΐ. (οοΐΐ. Ρθγβ. 322. 
αχληρ&ς μέτοιχος γης έχεΙ χατέψβ-ιτο). άπόξενον ΙίνβίάηβΓ. ^^ ταφην Υβιτ&ΐΐ. 
Εογ4. έπί ξένης. Υηΐ^αία ραπυη ρΐ&οβί. 685. β^άπτειν (μ') ΒΙβδβ. 

690. τον τεχόντα (Γ' πίδδ. τόν χλύοντα ί' ΗβίηίδΟθίΙι. ρΓοΙ). "ν^θοΜθίη. τόν 
τεχάντα ιΓ' εϊχός ά* εΐ^έναν Μαάνί^. ούχ οιάα, νέον ήχων σέ <Γ' εϊχος — Ε. ΛΥ. 
8ο1ιπιί(ϋ Εθοίθ, πί νίάθ<:ιΐΓ. θα. τους τ έχοντας, 

691. ΝιιΠα ρθΓδοη&θ ηοία ίη Μ. Θερ, ΕοΙ). Η Α, Ταιη. Βοΐι. Βοίΐι. ΤΥθΗ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 55 

ώ δνοπάλαιστ€ τό}ν&€ δωμάτων άρά, 

ως πόλλ^ επωη^ς κάκποδών εν κείμενα 

τόξοις πρόσω^εν ενοκόποις χειρονμένη 

φίλων άπσψίλοϊς με τ^ν πανα^λίαν. 695 

καΐ νυν ^Ορέστης, ην γάρ ενβόλως Μχων, 

Ιξω κομίζων δίε&ρίον ηηλον πόδα^ 

νυν δ* ηπερ Ιν δόμοιαι βακχείας καΛης 

Βίοιη. ΚΙ. Ρθίΐ. 8ο1ιοΜ Β&ν. 'νν'θίΐ. ΛΓ^. ΡοΓί. Ηθπη. 1>ίηά. Ρ&1. Οοη. 8ίά^. 
^θοΜ. (οοΠ. 891. θϊ Αξ. 1567 8ς[. 1654 8(ΐ.). ΧΟ. "ν^θΐ!. Β&ιηΙ). α^ίΛβιηηθβίΓαθ 
ίΑΠίβη ρ&πιιη οοηνβηίιιιιΐ; ιδία ν. 696. ην γάρ ευβονλως έχων — , βί 698. βακ- 
χείας ζάλης Ιατρός, *Έ1θθίΓ£ΐ 1ΐ88 Ιθίί ίΐΐθ δίββθ ίο ίθΓ\7Εΐ•(1 Λθ ρίοΐ; νίΐΐιίη, 
αιιά ΙΐθΓ Γθίιιηι ^οαΐά δοαί'οβίγ Ιιβ βοηδίβίβηΐ; ^ϋι Ιιθγ 1)Γθΰΐ6Γ'8 ^^^ι1η^ϋοηδ 
(554. 579.), ηο( ίο ιηθηϋοη ΰΐθ βοβηίο οΙ)]ββϋοη ίΐιαΐ: ΰΐθ βαπίΘ &οίθΓ νοαίά 1)β 
Γβς[ΐιίΓθά ίο αοΐ; Είθοίτ» Ληά 0ΐ7ίαβιηΒβ8ΐΓ&." (Οοη.) ο1 ίγώ ιηβδ. Ινπας (-σ' 
8ββ. ιη.) ώ; Μ. εΐηας ως Β&ιηΙ). Ραΐ. Οοη. (οοΠ. 688. είπον. βί Ρθίδ. 300. ίμοΐς 
μϊν είπας άώμασίν φάος μέγα), "\νβο1ί1. Λνβίΐ. δίά^. είπας οίς Α}ιϊθώ8. 'νΓθίΙ. 
ηανταχϊΐ "Ψ, Ηθ&άΐ&πι. έμφανΘς ρΓοίΜίΗΙϋβι• οΗιη Βαιηΐ). ένθ-άά* ώς Τατη. Βίηά. 
εμπας ώς ΜύΙΙθΓ. ΕθΓ<;. παντελές, Λχά. Ις τό πΰν, ταΧ ίη Εωη. 1044. ΡίηςΙ. 
Ρ. Ι. 51. ίί (Γέ τό πάν, 

693. χάχποάών εν κείμενα] ^11. καίπερ ουαα μη πέλας, Υθΐ κάκποάων 
ουσ* αλλ* 5μοίς, γθΐ κάχποάών περ ουα* 8μως, Υθΐ χάχποάών ίκκείμενα, 

695. φίλων (τ*) Ε&ή. "Ψοοίά, φίλων (<Γ) Ρ»1. 

696. ψ' γαρ Π188. ^ιι. ^ν μέν. Α4]θ(ϊϋναιη εϋβολος Ιθ^^μι Ορρί»η. Ηώ. 
ΠΙ. 71. ΥθΛχιιη εύβολεϊν [Εηοίαη.] ΑιηοΓ. 16. Κ1ΐ68. 105. εΰβουλος άνήρ, 

είβούλως ιη88. θί δοΐιοΐ. εύβόλως Ρογ8. ΒΙοιη. Λνβίΐ. Ραΐ. Βίηά. εύβούλως ίιίθη- 
ίατ ΚΙ. (οοΐΐ. ΕϊΐΓ. Ηθγ. 109.) ΒαιηΙ). Β&ν. Οοη. "ν^θοΜ. 8ί(1§. Νοη βηίηι άβ 1)θηΕ 
ίθΓ(τιη& ββά άβ ρηιάβη^α Οΐθδϋδ &§ί. Εϋβουλος (ρηιάβηδ) Ιβ^ίαι Τΐίθο^. 329. 
Κηά. ΟΙ 13, 11. Ηθγο(1. 8,110. Ρ1»ί. ΑΙο. Ι. 127 Β. σοφούς τε είναι καϊ εύβού- 
λονς, Εθ8ρ. Τν. 428 0. σοφτι καϊ εϋβουλος — πόλις. Ριοί. 318 Ε. ευβουλία 
Ργοπι. 1035. 1038. 8ορ1ι. Αηί. 1050. «ΌΓ. Εητ. Ηθγ. 109. καλόν άέ / εξω πραγ- 
μάτων ίχειν πό&α | ευβουλίας τυχόντα τής άμε/νονος [^ηί 1οοιΐ8 ΘΧ Ιιοο 
θχρΓθ88ΐΐ8 νΐάβίαι•]. θί &ά Ργ. 279." (ΛνβοΜ.). νοπυη θ88θ εύβούλως οδίβηάθΓθ 
νίάβΛίιΐΓ ν. ρΓΟΧ. 696. εξω κομίζων όλεβ-ρίου πηλοΟ πόάα, 8θά V. Αάά. Οί. 
Μοηοβί. 755. ώ; ευκόλως (εύβόλως?) πίπτουύιν αΐ λαμπραϊ τύχαι. 

697. νομίζων ηΐ88. κομίζων θχ 8ϋ1ιο1. ΕοΙ). Τηπι. Αηβΐίοθ οοηνογΐη^, 
1)Γίη§ίη§. πηλοΟ] πόνου ^οη^. ΗλιΙ:. Ροδί 1ι. ν. ίοι•ί»8δθ θχοίάβπιηί ηοηηαΐΐα. 

698. νΟν ιΓ ηπερ ίν δόμοιαι] ()μ, ^περ μόνη V δόμοιαι. νΰν (Γ ϋΐ88. 
νΌν Μ&ΐιΐγ. καλίΐς ηΐδδ. κακίΐς ΡοΓί. Ρθοτδοη. καλή ^οη^. ΛΥθοΜ. ϋλης Λνοϋ. 
Οοη. Α. £ιιά^ί§. ζάλης Έπιρβι. Βαηιΐ). Ηθπη. Βίηά. ΗθΐΊν. Οί. Ργοπι. 371. 
πυρπνόου ζάλης, Αζ, 656. ζάλτ^ τ' όμβροκτύπφ. 665. κύματος ζάλην. 8ί ΥβΐΆ 
Ιθοϋο βήί καλϊ}ς, ίΓοηίοθ αοοίρίθηάα βδί. δοΐιοΐ. ή ευφροσύνη τ&ν βασιλείων 
οίχεται. Οί. Ργ. 64 &. ένθ-ουσι^ ά^ άώμα, βακχεύει στέγη, ΙΑ\)3,η. Ερίβί. 575. 
τής βακχείας ά^ ήμβν ΐσ&ι τό πλέον άμβλύνας υπό ττίς απουσίας. 56 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ιατρός ελτάς ην προδονααν έγγραφε. 
ΟΡ. έγώ μεν οϋν ξένοιοιν ώό' ευδαΐμοαι 700 

κεδνών εκατι πραγμάτων &ν η'&ελον 
γνωτός γενέο'&αι και ξενω'&ηναΐ' τί γαρ 
ξένου ξένοιοΐν έοτιν ενμενέστερον ; 
προς δνσαεβείας ό' ^ν έχοντα μ* εν φρεαΐ 
τοιόνδε πράγμα μη άνακοινώοαι φίλοις 705 

καταινέααντα καΐ κατηξιωμένον, 

699. παροΰσαν ιηδδ. αποϋααν Οαηΐ;. βχ δοΐιοΐ. προ&οϋσαν Τααψ. ΑΙΐΓβηβ. 
8ο1ιιι. πίβοϋσαν Εη^βι. οοη]. δίά^. παρ* ούά^ν ΒαίΙβΓ. ΒοΐΒδ. Βίοιη. ραγεΤσαν 
ΗθΓ^θΓάβη (ίτθίιΐδ Ιοοο Α§. 505. ττολλΰϋν ^αγποαν Ιλπί&ων μιας τυχών), ψ&α- 
ρεΐααν δί&άίιηΰΙΙθΓ. παρος (αιιί πάροίΰ-έ), άιάγραψε Έίβτνίβνά&η, 8θΙιθ1. τάξον 
αντην άψανισ&εΐσαν άρζ (?). ως προς τό Ιληϊς ά^ άπ^άωχεν. Ο,χά ίιηρβΓαϋνχιιη 
έγγραφε βί πεαοϋααν &α<; αΐίςαίά δίηιίΐθ 1θ§βΙ)£ΐί. ΟΓ. 8ορ1ι. ΕΙ. 306. τάς οΰαας 
τέ μοί Ι χαϊ τάς άπούαας έλπί&ας άί^φ&ορεν. 809. αποοηάαας γαρ της ίμής 
οϊχει χερός \ αϊ μοι μόναι παρήσαν έλτιί&ων ετι. εγγράψει ιη88. Ρ&ην. ΒαίΙ. 
ΒΙοητ. έγγραφε δίβρίι. βχ 8θ1ιο1. ΑΙιγ. ^ν^θοίίΐ. έγγραφου Οαηί. έχγράφει Βοίβδ. 
Οί. Μθη. 236. 8ταν ά" έρίοντος τόλμαν άφέλι^ς, οϊχεται, \ εϊς τους ϊαλέμονς άε 
τοΰτον έγγραφε. Εατ. ΕΙ. 1073. γυνή (Γ απόντος άνάρός ήτις έχ &όμων \ ές 
χάλλος αύχεΐ άιάγραφ^ ώς ουύαν χαχήν. ()μ, προάοϋύαν εγγράφω, ααϊ προ- 
άοΰαά μ* οΐχεται, ο,χιϊ άφαντος οϊχεται. Οί. 269. οϋτοι προδώοει Λοξίας μεγα- 
σϋ-ενης \ χρηαμοΐς χελεύων — . Απδί. Ε<][. 241. μη προ9ώς τα πράγματα. Απδί. 
Τΐΐθδίη. 211. μη σαυτόν προάώς, 229. μηάαμΘς — προάως με. Ιηίΐ'Λ 776. 
^Ορέατης έλπϊς οϊχεται άόμων. ΑΙβΧ. ΠΙ. 452. £?ί τους αοφιατάς τον μάγειρον 
εγγράφω. Μ. ίερον εγγράφω την ούαίαν, ΕΐΐΓ. Τγο. 1193. /ώ /ώ μελέα μάτηρ^ 
α τάς μεγάλας έλπίάας έπϊ αοϊ χ ατ έγραψε, ΥθΛο έγγράφ'ειν ορροηί δοΐβί 
έξαλείφειν (Απδί. Ραο. 1181. ΡΙαί. Εθδρ. VI. 501 0.). 8θά ρβηιιη Μο οοηνβηϋ; 
οοιηροδίίιιηι έγγράφειν, Εοΐίαδδβ θΰΕΐη ϊατρός νίίιοδίΐιη θδί. ϊαντός ^θοΜ. 

700. ίδίΤ' εύάαίμοσιν ηΐδβ. θα. ώάε χειμένοις. 
702. γνωστός ιηδδ. ΙίΘ§. γνωτός. Ι. Θ. ϊηο'ννη. γνωστός νδίβί ίΐι&ΐ; οΕη 

1)Θ ^ηο^Ώ. II» βίίαιη ΛνθοΜβίη. Ι 

704. προς άυσσεβείας ιηδδ. προς άυσσεβε(ας 6^ ΡοΗ. Ρ&π\ν. ΒΙοιη. ΒαιηΙ). 
"ν^θϋ. προς (Γ' ευσέβειας ΗθίιηδΟΘίΙι. ^θοΐίΐ. ^α. προς άυσσεβοΟς <Γ' &ν ην 
έχοντα μ* έν φρεσϊ — . Ρθδ1;ιι1»ή βηίιη νίάθίιΐΓ ρ&ΓίίοαΙα άν. έμοϊ τόά' ιηδδ. 
ΟοιτΘχί εχοντά μ\ Ιη ναΐβ&ΐ» ραπιιη ρΐαοθί Ιν φρεσί. φρεσϊν πίδδ. | 

705. μη χαρανΰϋσαι ιηδδ. Μβηάοδίιηι Ιιοο νίάβίιΐΓ. ^α. μή τι χοινίΰσαι 
Βίηά. (673. 717.), νβΐ μη άναχοινΟσαι. δοΐιοΐ. χεφαλαιΟσαι, είπεΐν. 

706. χατεξενωμένον ηΐδδ. χαταξιούμενον Ή&τί. χατηξιωμένον (ί. θ. (ϋ^ηηιη 
ίΐκϋοαίιιηι, ]ΐΐδ8Πϋΐ) Α. 1<ιΐ(1^ίβ οί ΗθΓ^νβΓάβη, οοΠ. Α§. 572. *Ήοο δί 
ΥθΓοηι θδί, ίη^αΗ, δηβρίοθηδ φίλοις (1θ δίΓορΙιίο άίοίιιιη βδδβ, βί ροδί χαρα- 
νασαι γϊτζΏίοχΆ πι&Ιθ £ΐΙ)θδ8θ." Εβοίθ ΗθΓτνβΓάβη. ΟΓ. δβρί;. 667. οϋτε — ^ίχι^ 
προσεΐάε χαϊ χατηζιώσατό (νιν). χάπι&εζιούμενον ^οη^. "ν^θοΜ. ϋίίςιιΐΘ ηιΐδ- 
ς[ΐι&πι &1ίΙ)ί ΓθρθήΙαΓ νθΛηπι χαταξενοϋν. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 57 

ΚΑ. οντοί κνρήοεις μείον αξίων οέ&εν, 

ονό' ηααον δίν γένοιο δώμαοιν φίλος ' 

&λλος ί' ομοίως ήλ'&εν &ν τάό' αγγέλων. 

άλλ^ εοϋ^* δ καιρός ήμερενααντας ξένους 710 

μακράς κελεύ'&ον τνγχάνειν τά πρόαφορα. 

&γ^ αύτον εΙς άνδρώνας εν ξένους δόμων 

δτΐΐο'&όπουν τε τόνδε καΐ ξυνέμπορον, 

707. μείον] ΪΌγ4. ^σσον. άξίως πιβδ. ΚΙ. Ηθπη. ΡοίΙθ. άξιων Ρατιν. 
ΒΙοίη. Βίηά. '&ξ(ας Λνθίΐ. 8θ1ΐθ1. τΘν σοι (σοι;?) άξιων τψΘν Οί. Ρι•. 70. χν- 
ροΟντα τ&ν επαξίων, ΕαΓ. Ιοη. 1621. τυγχάνουβιν αξίων. 

710 8(1. ΙηίθΓροΙ&ΙοΐΊ ίηΙ)πί<; Ηθΐ•\¥θΓάθΐι, οαί, ρΓαβίθΐ τύγχαναν τά πρόσ- 
φορα, άίδρίίοθηΐ: άαο ίηοηηοδίιΐδ άίοία, ημερεύοντας (ί. θ. άίθΐη άθ^θηίθβ) 
βΐ; μαχρ&ς χελεύβ-ου πρόοψορα. 

710. εσ&' ό χαιρός] ^α. εατί χαιρός. ημερεύοντας ιη88. Υϋΐοβαΐη Ιιοο 
νΐάθίατ. ΚβίΐηίηίιΐΓ ρπίθΐΌπίηιη ΛΠί^ηίά. 8ίο 8θ1ιο1. Λ* ημέρας χαμόντας, 
ήμερεύοαντας Ηβγδβ. ήμερεύχοτας 'ΨβϊΧ. Οοηί^θηάαιη 8ΐΐ8ρίοθΓ άμηεπαυ μένους, 
α ς[ΐιο ρθΐκΐβαί ^βηίϋγιΐδ μαχρ&ς χελεύβ-ον. Οι. δορίι. Οβά. Ο. 1113. χάναπαύ- 
αατον \ τοΟ ττρόαβ•^ ίρήμον τοϋ&ε άυατή νου πλάνου, ^α. ήμερεύσαντας , Ιια- 
νίιΐβ ίΓΛνβΙΙβά »11 (187 (θί μαχράν χέλευθ-ον). Οί. Εαι*. Ργ. 525, 2. τΟν 
έν πόνοίΟΐν ήμερουουαΘν άε(. 812, 6. €?? άν^ρ6ς φύαιν \ σχοπΘν άίαίτάν ^* 
ή'ντίν ήμερεύεταί, Οί. ν. άφημερεύειν (άίθΐη θχίΓΛ βίαίίοηθίη ΛβθΓβ) ϋβπι. 
ρ. 238, 9. νθΛαιη πανημερεύειν ΆούΥΜία Θβί Κ1ΐθ8. 361. 8ίο νηΟς πανημέ- 
ρίος (ηανίδ ςιι&θ ρθΓ ίοίιιιη άίθΐη η&νί^&ί) Ηοιη. Οά. 4, 356. '^ΟοηίθΓ 
όρβ-ρεύειν, άίανυχτερεύειν, νυχεύειν.^* (Ραΐ.). 8ο1ΐθ1. Λ* ημέρας χαμόντας. 

711. μαχράς χελεύ&ου ιη88. Η&θΟ &ά τά πρόσφορα Γβίβΐ'ί ΑΙ)Γ68θ1ιίιΐ8 , οοΐΐ. 
ΕαΓ. Ηθΐ. 515. τά πρόσφορα | τίΐς νΰν παρούσης ξυμφοράς αϊτήσομαί, ρΓθΙ)&ηί6 
ϋηνοοά. μαχρξ χελεύΘφ Ηθ^δθ. μαχράν χέλευβ-ον οΐίιη ΡαΙ. ^α. μαχράν χέλευ- 
^ον, οχΛ μαχρ^ χείεύθ^φ (πρόσφορα). Τά πρόσφορα θχ Υ. 714. ΟΓίτιιη ρηίαί 
Λνβοΐίΐ. τυγχάνει,ν τά πρόσφορα] ^α. τυχχάνείν τΰϋν προσφορών. Οί. 8ορ1ι. 
ΡΙιϋ. 552. προστυχόντα τ(ΰν ϊσων. τά πρόσφορα] Ό-ελχτήρία ^θΜ. μειλίγ- 
ματα "ννοΐΐ. 9α. τΘν προσφορών. ΐΛ\)ΤΒ,τη οβαΐαβ Βά τά πρόσφορα (714) 
θΓΓΟδδΘ νίάθίαΓ. Οί. 711. Αηβί. Υεβρ. 809. σοφόν γε τουτϊ χαϊ γέροντα πρόσ- 
φορον. Αν. 124. προσφορωτερον — νφν. 

712. άν^ρ&νας εΐξένους ιηδδ. ^α. άν^ρΰϋνα πάγξενον. 

713. όπισβ-όπους 9ϊ τούσ&ε χαϊ ξυνεμπόρους ιηδδ. όπισδ-όπουν &^ τόν&ε 
χαϊ ξυνέμπορον (ΡγΙίΜίθΐη) Ρίΐαν. θί (τε) δίίΐηΐ. ΗβΓίη. Β»ιηΙ). Βαϋ. Ρβίΐ. 8ίάβ. 
ρΓΟΙ). ΗθΓ\7., οοΠ. 561. 675. Κβοί». Οί. 208. αύτοΰ τ* έχείνου χαϊ ξυνεμπόρου 
τινός. δο1θ8 δίηθ ρθ(1ί88θ<ιαί8 ααί δθΓνΐδ ίΗηβΓ&ίοδ θδδο θΓβδίθΐη δοβίαιηςαθ βίαδ 
ΡγΙαάθΐη ΕρρατβΗί, βί οοηίβΓββ 561 8(ΐ. θΙ: 675. ΡτΛαάθΐη 1ίΙ)Γ»Γίο ίθοϋ ϊ&τ- 
ιηίη&ϋο — πουν. Οί. ΤτΛζ, Αάθδρ. 470. όπισθ-όπους άίχη. 8ί ηοιηίιι&ίίναδ βδί 
όπίσ&οπος, οοηίθίτί ροδβαηί άέλλοπος, πούλυπος, Οΐάιπος. ΡαΙβίαδ ΟΓθδίβιη 
θΐ: Ργίαάβιη ρ6(1ίβ8ος[α8δ ίΐίηθηδ δοβίοδ 1ι&1)αίδ8θ δαδρίβαίαι*, οοΠ. δαρρί. 985. 58 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

κάκεΐ κνρούντων δώραασ^ τά πρόσφορα. 

αΙνώ δί πράαβθΐν ώς νπεν&ννφ τάδε. 715 

ήμεϊς Μ ταντα τοις κρατονοι δωμάτων 

κοινώαομέν τε κον σπανίζοντες ψλω>ν 

βονΙενσόμΘσ^α τησδε συμφοράς πέρι. 

ΧΟ. εΊεν, φίλιαι δμωίδες οίκων, 

πότε δη στομάτων 720 

δείξομεν Ισχνν έπ^ *Ορέστυ; 

ώ πότνια χ&ών και πότνι* άκτη 

χώματος, η τονδ^ έπΙ ναυάρχου 

σώματι κ&ίααι βασιλείφ, 

νυν Ιπάκουσον, νυν Ιπάρηξον' 725 

νυν γάρ ακμάζει Πεν&ώ δολίαν 

ξυγκαταβήναι, χ&όνιόν ι?' Έρμήν 

714. χν^οϊίντων] ¥οτί. τυχόντων. Οί. 711. τνγχάνπν τ« πρΟ€ΐφο(Μί. βώ• 
μασιν ιηβδ. σώμασιν Η. Υβδβ. Η&τί. 'νν'θο^Ιθΐιι. ά<ρ&όνως ίη^ηίοββ Ζαΐ^βδ. 
β6(Ι Γθοί» 86 1ι&1>β<: ^ίάμαοίν. ΟΓ. 214. (^α. τ&ν ποοαψόροίν, Υθτβτιιη ρτο- 
δβήΗί δοΐι. 

715. αίνϋ^\ ίιι1)Θ8, ηί λέγω, βίο. ^π. «ν(Γβ. ^πίνβ-ύνφ ιη88. νπίυ- 
β^ύνφ Τατη. υπεύβ-υνον οοπ]. "νΤθοΙίΙ. ϋΤ. Ρθγ8. 213. ούχ υπεύθ-υνος πόλη, 
Ργ. 324. ού<Γ νπίύ&υνος χρατεϊ. 

716. Ρ£ΐΓ3^αρ1ιιΐ8 ρΓΟθ&χα ίη Μ. 

718. βονλενόμίοθ-α Μ. βονλευσόμεσβ-α δίθρίι. Οοχιί. 

719. 6ί 730. Ρ3Γ&§τ8.ρΜ ρΓ&^χ&β ίη Μ. 

719. ψιλ(αν {ζτ ίη ηΐΕΓ§.) Μ. ψίλ^αι Ηθ&ίΙι. Ο^ι. φίλαι ώ ^μω1&^ς. 

722. χαϊ πότνι* ηΐ88. ^α. ώ πότνι\ ΥβΛ» πότνια χ&ών χαϊ δϋβρββία 
\ϊ&\)βί ΨθΆ, 

723. νΟν ηΐ88. (Γήν Λνθίΐ. τώ&* Μβίη. Βθάί τοϋά', ναυάρχφ ηΐδδ. ναυάρ- 
χου ΏοΙ)Γ.Ηθ78Θ. Εθοίθ. 

724. τ^ βασιλείφ ηΐ88. βασιλείφ (οπι. τω) Μβίη. Λνβίΐ. 

726. άολία ηΐδδ. (Το1^«»/ Οαηΐ Αατ. Ρ&ιιτν. Κοχί, ^θίΐ. Λ\^€θ1ί1. 8ί(%. 

727. χ&όνιον <Γ ^Ερμψ {^Ερμψι Μ.) Μδδ. ΒΙοίη. νιί/ίόι/ θ-' ^Ερμψ^ ΗθΓΐΗ. 
&ρΐΐά Ετ^Γάί. Ε(1 8ορΙΐ. £1. 111. χαϊ τόν νύχιον \ χό&νιόν ^' "^Ερμην Ηβτί. 
χαϊ τ&ν χβ^ονίων *Ερμην νύχιον 'Ψβϊί. χβ-όνιον ί' *Ερμίίιν 'ΨβΟΪά, χ9όνιόν *>•' 
^Ερμήν Νθ^ηι&η. Βθάί χβ-όνιόν ^' — . χαϊ τον νύχιον ιη88. [χαϊ τον νύχιον] 
οΐίιη ΗθΓΐη. ΛΥθοΗθίπ. 8ί(1§\¥ίο^. ΟοΓτί^θηίΙαηι ίοΓδωι χίά τον χ^όνιον νύχιον 
^' Έρμην, Αά Γθΐη οί. 817. 8ορ1ι. ΕΙ. 1389. ό Μαίας ^έ παις "Ερμΐίς Φρ' ϋγπ 
(όλον σχότψ χρύψας. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 5« 

τοΓαί' Ιφεόρενσαι 
ξιφοδηληχονσΐΛ^ Δγώσιν. 

ίοικεν άνί^ρ ό ξένος τενχειν κακόν, 730 

τροφον 6^ 'Ορέστου τήνδ^ ορώ κεχλανμένην. 
πόι δη τιερ^ς, Κίλιααα, δωμάτων πνλας; 
λύπη ό' &β4Λθ'&ός Ιατί αοι ξυνέμποροζ. 

τροφός. 

Αΐγιο'&ον ίι κραχοϋαα τοϊς ζένοις καλείν 

δττως τάχιστ^ δ,νωγεν, ώς οαφέστερον 735 

άνηρ άττ' ανδρός την νεάγγελτον φάτιν 

Ιλ&ών πύ'&ηται τήνδε, προς μεν οΐκέτας 

'&ετοακν&ρωπών εντός ομμάτων γέλων 

κεν^ονα^ &τ' εργοις διαπεπραγμένοις καλώς 

728. έφο&εϋοαΐ ηΐ88. ίφο&Θααι ΉΒΐί. Οοιτί^ο ίφ€&ρ€ΰα«ι (ίο ριβδΐάβ 
ονβΓ, 1;ο βηρβΓΪηίθΐκΙ). 0£. Εατ. Ογ. 1627. Βθΐηοδϋι. 61, 3. τοις — άγ-α&οΤς 
ίψεάρεύων, ΑχΊΒί. Ροΐ. II. 9. 2. τοις άτυχήμααί τίνος. ΡοΙ^Ι). XXX. 7. 5. τοΐς 
χοΛροίς. ΟοηίθΓ παρε^ρεύίΐν (Εατ. Αίο. 746.). ^Εφο&εύειν &ββιΐ8&ϋγιιιη ΤΒξ^ϊ. 
Χθπ. ΗβΠ. V. 3. 22. Ογτ. ΤΠΙ. 6. 16. Ροΐγ^. VI. 3δ. 11. 

730. €θίχζν —] Οιοιο ΪΜΒΟ ίή\>\ύί 8ο1ιο1. θί βίο Τ^ηι^. Βοίΐι. ρΓοΙ). Βίοιη. 
ΒθΙ)Γ. άνηρ Μ. άνιιρ Ρθΐ*8. τεύχΗν 1X188. τεύξειν Ρβΐ. 

732. ηατεΐς ιη88. ηερ^ς Ραΐ. Ιι6§. ηερ^ς βλϊ *χπερ^. Οί. 655. τρίτον τόϋ* 
έχπ^ραμα δωμάτων χαλΘ. πύλας ιηββ. πέλας ^ο^^. Ραΐ. πάρος Γ. Ιίν. δο1ΐιηί(ϋ 
ΗβΓ^. Οί. ΕιΐΓ. ΗβΓΟ. 139. Αύχσν περΰϋντα τΛνάε άωμάτων ηέλκς (1. πύλης). 
Ιρίΐ. Τ. 724. δωμάτων εξω περφ 

733. ΰμισθ-ος] άμιχτος (ίη8θθίαΙ)ί1ί8) ΗθΓντΌΓάθη. βοΐιοΐ. χαχόμιαβ^ος. 
Οί. Α^. 979. άχέλευατος ίίμιαβ^ άοιά<ί. 

734. τους ξένους ιη88. βί 8θ1ιοΙ ΛΥβΠ. ΚΙ. ΡθΠθ. Βίηά. τοις ξένους Ρααν. 
ΒΙοιη. Ρπιηζ. Ρ&1. Ηθπη. ^βίΐ. ΛΥβοΗ. δΐάβ. (Εβο4θ. Οί. Απβίορίι. Εγβ. 871. 
αύ ά* ίμ^ τούτφ μ^ χάλει. ¥χ. 22. τόν "Έρεχ^έα μοι χαΧ τόν Α^γέα χάλεί.). 
προς ξένους δίβΐιΐ. ΈίΒΧί. 736. άπ' άνάρός] ^α. παρ' ανδρός. 

737. τήνάε, προς μίν οΐχέτας — (μο) Βίη(1. ^βοΗ. 

738. ^4το σχυ^ρωπάν ιηββ. ^έτο σχυβ-ρωπΟν Υιοί. Ηβαΰι. Ροΐ8. δοΐι. ΒΙοιη. 
"νΥθοϋ. &ετοσχυ^ρωπ6ν Ένΐ. Ηθπη. 8ίά^. βί {Όν) Οοη. Ιθ^εΙοαχυΌ^ρωπΟν ΕπιροΓ. 
β-ετΟς — ΙΥβΙΙ ΡοΓΒοηί μετωπούωφρόνων (8ιιρρ1. 198.) οοηίθΐ•ί Οοη. ^ετΘν 
(ί. θ. προαποίψ&ν, δίιηιιΙαίοι'ηιη, ίίοίοηιπ)) αχυΒ-ρωπΰίν ιη&ΐίΐ: Βίη(1. β-ετός 
(Λάορϋνιιβ) 1ββϋ:ιΐΓ Ρίηά. 01. 9, 75. Ηθγο(1. ΥΙ. 57. ΡΜ ΐΛββ. 929 Ο. ςιχ. 
^ατο (8θ(ΐ8ΐ)&ί), νβΐ ^στα* (^«σσ**), νοί χρνπτόν. 9^έτο ιη88. Μαάνί^. 
ΚοοΙ. ίβ-ετο — Ηβ&ίΐι. 8ο1ι. ΒΙοιη. Ηαιΐ;. ΡλΙ. βίο. αχυβ^ωπίΛτ ιη88. Κοοίί. 
σχυ^ρωπ&ν Υίοί. Ηθ&<:1ι. Ρογ8. 8ο1ι. ΒΙοιη. Βίηά. Οί. Εατ. Ογ. 1319. χάγώ αχυ- 
Ωρωπούς ομμάτων εξω χόρας \ ώς άήβ^εν ούχ είάυΐα τάξειργασμένα. ^ντός] 
πένβ-ος Ηατί. Κοο](. ^ή&εν οοη]. 'νν'θοΜ. 60 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

κείνΐ], δόμοις δε τόΐαδε παγκάκως Ιχει 740 

φήμης νφ* ην τίγγειλαν οΐ ξένοι τορώς' 

ην δη κλνων εκείνος ευφράνει φρένα 

εντ^ &ν πύ'&ηται μϋ'&ον. ώ τάλαιν^ έγώ ' 

ώς μοι τά μ^ν παλαιά ανγκεκραμένα 

άλγη δνοοιστα τοΤαδ^ έν *Ατρέως δόμοις 745 

τνχόντ^ Ιμην ^λγυνεν εν ατέρνοις φρένα, 

άλλ* ούτι πω τοιόνδε πήμ* ήνεαχόμην, 

τά μϊν γάρ Άλλα τλημόνως ^ντλονν κακά, 

φίλον ό' 'Ορέοτην, της έμης ψυχής τριβην, 

ον έξέϋ'ρεψα μητρό'&εν δεδεγμένη, 750 

καΐ νυκτιπλάγκτων οργίων κελευμάιων 

1• 3^ 3ρ 5ρ 3^ ^ρ ^ *ρ τ* ^ 

καΐ πολλά καΐ μοχ'&ηρ^ άι^ωφελή τ' έμοι 
τλάοη. το μη φρονούν γάρ ώαπερεί βοτδν 
τρέφειν ανάγκη, πώς γάρ ου; τρόπφ φρενός. 

740. εχειν ιηβδ. ίχα ΚοΙ). (χειν ίτηδΪΥΒ. ίΜβηΪΜΤ ΚΙ. Ρβίΐ. 8ί(3β. Οοηδίηι- 
οϋοηίβ θηίπι ιηπ<»ίίο βί ς[ΐι»Ιί8 βδί ίη Α§. 1446. 

741. φήμης νφ* ιη88. θΐ; νηΐ^. Ιιββ. φήμης νφ* — οιιηι 8θ1ιο1. Εί 8ίο ΑΙ)γ. 
Οοη. δίά^. ^ς ιη88. Ιιββ. ήν. ΓΓ&αάθΐη ΙίΙ)ΐ•απο, ηί ί&ΙΙοι, ίβοϋ ρΓΛθΟθάβηδ 
νφ\ ^α. ή που (άοιι1)1;1β88). 

742. Ρ8,ι•&8Γ&ρ1ηΐ8 ίη Μ. ή (Γή ιιΐ88. όϊμαι, Η&γΙ;. Ββ(3ί ην ίή. ^α. η άη, 
ΟΜΪ ^ μήν. 8θ1ιθ1. όντως. χλύων Ιχεΐνον ιη88. χλνων Ιχέίνος ΚοΙ). χλύοντ^ 
έχίΐνον ίνγρανίΐν — Η&ιΊ. Νοη ιη&ΐθ. ίνφρανίΐ νόον ιη88. ΕοΓϋΐα νόος 
(ρΓΟ νους) ηοη (οΙβΓ&ηάα ίη δθηαΐΊΟ. ίνφρανβΐ, λόγο ν \ «υτ* άν πνβ-ηταί, -Θ-υ- 
μόν Ε. ΛΤ. 8ο1ιπιί(ϋ ΕθΓία88θ ΐθοίβ. Ι^ββ. ζνφρανζΐ φρένα. (Οί. 746. 772. 
διιρρί. 515. ού χα\ λέγων ευφραίνε χαϊ πράούων φρένα.) Υθΐ εύφρανβ-ή- 
σεται. 8θ(1 οί. »(1 8ορ1ι. Οθά. Κ. 153. 

744. τά μίν ηΐ88. 8θηίθηϋΛ ροδίαΙ&Γθ νίάθίπΓ νέοις. ^11. ώς τοΐσά^ όμοΰ — . 
747. άνεαχόμην πΐ88. ψ^είχόμην ΒΙοηι. ηινεσχόμην ΓΘοίθ ΒαίΙβΓ. 

749. της] ^α. την. τρίβην] Υίχ ΒΕηυηι. ΓογΙ;. χαράν βμϊ φάος. 

750. Ροδί 1ι. ν. ΙαοηπΕπι ίηάίο&ί 8ο1ι. ροδί 751. Ηοηη. 

751. 752. ΙηνθΓδο οκΐίηβ Έ.2Λ, 751. χαϊ] χάχ Τοή. Ρ»1. Β1&88. έχ Βίοπι. 

752. χαϊ πολλά] τά πολλά (ηίδί ρΙαΓ» θχοίάθΐίηί) Ροιΐ Ραΐ. ^ πολλά Μιΐ8^, 
άνωφέλητ^ ηΐδδ. Ί,βξ. άνωφελτ} τ\ Έί δίο ΑΙ)Γθ8θ1ι. Οι. Ργ. 33. γόονς ανωφελείς 
φ^έγξεί. 8β(1 8ορ1ι. Αηί. 645. οστίς (Γ' άνωφέλητα φιτύει τέχνα βίο. ^α. χαϊ 
μοχβ-ήρ* έμοϊ (ο,ηϊ μοχ&ηρά άη) χάνωφελή. 

753. τλασ^ πίδδ. ετλην οΐίπι Ηβπη. Η&γΙ. ΛνβοΜθίη. Εβοίβ, αί νίάθ^ατ. 
βοτόν] φυτόν 8θ1ι. 

754. τρόπφ] στόχφ (8ιιρρ1. 240.) ^θίΐ. Ηθη7. φρουρά Έβ,τϊ. ατόχφ ^θίΐ. 
8θ(1 οί. ν. τροποφορεΤν, Κθάάθ, Ι)^ (ίΐοοοΓάίηβ ίο) ίίδ Ιιαιηοπι (ί&ηογ). ΧΟΗΦΟΡΟΙ β1 

ου γάρ τι φωνεΧ παΤς ήτ' ών Ιν αηαργάνοις, 755 

εΐ λιμός ϊ} δίψ^ αυτόν ί} λιψουρία 
Ιχεί' νέα δέ νηδυς αυτάρκης τέκνων, 
τούτων πρόμαντις οϋοα, πολλά δ\ οΐομαι, 
ψευσ&εΤαα, παιδός οτζαργάνων φαιδρύντρια, 
κναφευς τροφενς τε ταυτόν είχέτην τέλος. 760 

εγώ δίπλας δη τάαδε χειρωναξίας 
Ιχονα^ *Ορέστην έξεδεξάμην πατρί. 
τε^ηκότος ίέ νυν τάλαινα πεύ^ομαι. 
στείχω ό' έπ^ άνδρα τώνδε λυμαντήριον 
οϊκων, '&έλων όέ τόνδε πεύαεται λόγον. 765 

ΧΟ. πώς οϋν κελεύει νιν μολεΧν έοταλμένον; 

756. 4 λψός ιηδδ. £ί (αηί ήν) λψός δίααΐ. &ίφη τις ιη88. Λ^θϋ. Οοη. άιψζ 
τις (βί (Ιθίηάθ λιιρονρίαν Ιίχει) Εΐιηβΐ. ά(ψησις ΛνβΙΙ. άίψη νιν Ηατί. Ηθγ\7. Μ&γΙϊώ. 
(Ηββγοίΐ. (Τ/Ί//ι;ι/• άίιΐβαν. 8ίθ τόλμα θί τόλμη,) Οί. αά 890. 768. άίψ €Ϊ τις 
^. 'ννοΐ'άδ^ΐΓ. "^νβοΗ. ρΓοΙ). Βίη<1. Μ&ΐίιη (ΓΛ/;* αυτόν νθΐ ή άίψος νιν. (δΛθρίοΒ Εραά 
Ρ1»ίοηθΐη Ιβ^ΐίατ &^ψος &βς[αθ Είί^αθ ^ίψη, αί πείνα βί πείνη.) υϋς[ΐΐθ άίχρη 
ηοη ιηββίβ Α«ίοτιιη βδί ςτίΛΐη γλώαση. Ργ3θ<«γθ» ροβίαΐ&π νϋθίατ ρΓοηοιηΘίι. 
ΑΙία ΓΘ8 βδί Λρτιά βρίοοδ. V. II. 5, 671. 2, 299. βίο. Ρθγ8. 491. ίνθ^α &η πλεΐ- 
ατοι Ό•άνον Ι ά(ψτι τε λιμξ τ\ Βθ οοΓΠίρίθΙ» ή ριο εΐ οί. £«1 Ργοπι. 779. Αΐίο- 
ς[ΐιί ηοη πιαίβ 1θ§ί ροδΒβΙ; εΐ λιμόν ή άίψαν τιν^ ή λιψουρίαν | έχει, χύΑ 
Ιαπιβη Ιαη^θί τιν\ λι\ΐ/ονρία] Ληοΐο^α Γβ^ηίτθΓθ νίάβίιιτ λειψουρία, ς[ηοοηηι 
οοηίβΓ λειχΙ^νάριον βϊ χλεψνάρα, ΓΓθς[αθη8 θβί οοΓΓίιρίθΙ» ι ρΓΟ ει. 

757. έχει πίδδ. ί/^ (θί ί*^) Ρ»πν. Μβίη. 6/€* νιν, οΰά^ νη&ύς — Βατ^βδ. 
Νθδοίο &η Γθοίθ. αύτάρχης πίδδ. βί νιι1§. αύτάρχης (?) ^οη^. Βίοπι. αύβ-άάης Η&Γί. 
άχρατή; (ί. 6. ίηοοηίίηβηδ) ΗθΓτνθί'άθη. αυταρχης ΙβζΟχίι 8ορ1ι. Οοά. Ο. 1057. 
δβά Ιιίο ηοη οοηνβηϋ 

759. ^ιι. χναφέως τροψοϋ τ ε ταυτόν ειχον &ν (1ι&1)θΓθ 8θ1θΙ)&Ώΐ) τέλος. 
Ροδί 1ι. γ. Ιαοαηα ίοιΊοδδθ δίαίηιβηάα θδί. 

760. στροφεύς πίδδ. τροψεύς Εοΐ). ΤιίΓη. Μαΐίηι τροφός. Βθ γναψεύς 
οοφ&\)3ι,ί 1ίΙ)Γ£ΐπιιβ. γναψεύς πίδδ. χναφεύς ΒθΙ)Γ. 

761. Ιγώ άιπλ&ς &^ τάσ^ε πιβδ. εγνιαν δίπλας γάρ — ΒθΙ)Γ. ΕοΓίββδβ 
Γθοί». ^Iι. ίγώ άιπλάς άη τάσ&ε, νβΐ έγώ (Γέ άιπλ&ς τάαίε, νβΐ ^^'ώ δίπλας 
τοιά(ί&ε. 

762. έξεάεξάμην ηΐ88. έξεϋ-ρεφάμην ΡογΙ;. ^τατρ^ (δαρ. ό^) Μ. πατρί Ο. 
Κθάάθ, α ραίΓθ Θ^ιι8 αοοβρί. Οί. Ηοηι. II. 2, 186. άέξατό οί αχτίπτρον. 
15, 87. θέμιστι ά^ &έχτο άέπας. 

763. τε&νηχότος 9ϊ ηΐ88. ^11. τε^ηχότα αφε, ααί τε&νηχότ* αυτόν. 

764. στ«(;^ωί/ Μ. 

765. τΟνάε — λόγων ηΐδδ. τόν&ε — λόγον ΒΙοηι. Ηθγπι. Ηατί. Βίηά. Ρ&Ι. 
Ββοίθ. Οί. 736. φάτιν \ έλ&ών πύ&ηται τήν&ε. 743. ευτ' άν πύ&ηται μΰ&ον. 92 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΤΡ. &ηως; λέγ* άν^ις, ώς μά9ω οαφέστεροτ, 
ΧΟ, εΐ ξνν λοχίταίς εΤτε καΐ μονοαηβή. 
ΤΡ. &γειν κελεύει δορνφόρονς δηάονας, 

ΧΟ, μη νυν αν ταντ' Άγγελλε δεστΐότου στνγει, 770 

άλλ* αντοτ έλ&εΊτ, ώς άδειμάντως κλνγι, 
Άνωγϋ-^ δοοψ τάχιστα γα&ονσγι φρενί. 
Ιν άγγέλφ γαρ κρυπτός δρ&ονται λόγος, 
ΤΡ. άλλ^ ή φρονείς εν τόίοι ννν ηγγελμένοις ; 
ΧΟ. ίλλ' εΐ τροπαίαν Ζευς κακών Λ^σε* ποτέ. 775 

ΤΡ. και πώς; 'Ορέατης έλπίς οΥχεζαι δόμων. 
ΧΟ. οϋπω' κακός γ ε μάντις &τ γνοίη τάδε. 

767. ή πβς; ηΐβδ. νιϋβ. ^ ηΩς ΡθΓ8. Οοη. π Ως {&νΛ τί) φι^ς; ΥλΙοΙε. αά 
ΡΗοβη. 923. τί πως; ^αη^ δπως 8οΙι. Βίοιη. (01. Αβ. 259.) \νθί1. τί πως; Τν^βοΐίΐ. 
^α&^^ Ιοβπϋοηθίη οοιηοθάί&θ ροϋαδ ^υαιη Ιτα^οθάΐαθ ρΓορήαιη θ88θ &τ1}ϋΐ'&1:αΓ 
ΡαΙ. δθά ηοη ιηίηιΐδ οοιηοθάί&ιη 8Αρί1; ούτος, τ£ ποίπς; δαρρί. 911. 

768. ή ιη88. ΕΙ. εΐ Ταπί. Ροδί </ Γθοίβ δθ^πϋπυ: εϊτε, ηοη ροβί ή. Οί. αά 756. 

770. άεσπότου] δωμάτων Α. Ιιΐκίν^ίξ. ΕοΓίοδδθ α §1θδδθΐη&1:θ νβηίί άεσπάτα. 

771. άάεψάντως πίδδ. άάείμαντος Εοΐ). Αιιτ. άάεψάντων Η&τί. ΟΓ. Ρθγ8. 162. 
ούδαμβς ίμαυτής ου& άδείμαντος. Ρΐηά. Ν. 10, 30. θί ηοηιβη ^Αδείμαντος. 

772. δσον τάχίΰτα] Εοΐί. 6αον μάλιατα. τάχιατ* άγαβ-ονσι^ Μ. τάχιστα 
γα&ούσιι Τητη. Υιοί. 51• ϋίηά. ΙίνθοΜ. τάχιστα γη&ούσςι Τ^βλϊ^. Ξθ&ίΐι. 8ο1ι. 
ΒΙοηι. Τνθϋ. Η&ταηι βδί γη&εΐν; ιηχύίο ίι•θ(ΐιΐθη1ίηδ ρθΓίθοίιιπι γέγη&α (^[αοοιιηι 
οΐ. ϋνωγα). Ξίηο άθήναίιυη Ι4&ϋηιιηι ^απάοίθ. €Γ. 800. πλουτογα&ή ^ρί, 
902. φιλογα&ής. Εαι. ΙρΗ. Τ. 212. &ΰμ^ ούχ εύγά&ητον. Ρι&θδΘηδ γη&^ω Ιθβί- 
ίαι ΤΙίθΟΟΓ. Ι. 54. ίγεγηβ-ει Ργοπι. 156. Υθίδαπι ρΓ080πΙ)ί1; ΡαΙ. 

773. εύάγγελος Ε. λν. 8ο1ιηιί(ϋ κρυπτός πίδδ. χυπτός δοΐιοΐ. Υβη. »(1 II. 
14, 207. , Έαηρίάι Ιι&βο ίιίΒποηδ. Εί δίο ΒΙοηι. Ρθίΐ. ρΓοΙ). Οοη. Αί ηίΐιίΐί βδί 
νοχ χυπτός. Κυφός νο1θ1)£ΐη1;, ορίηοΐ'. Βοπρδίί, ηί ΓλΙΙογ, ροβίβ πας τις. ¥οτί. 
λοξός. όρ&ούσι;ι ψρεν£ ηΐ88. (Η^πά (1α1)ίΘ θχ -β^ούσςι φρενϊ ίη ν. ρΓΟχ., ηί 
ηιοηηίί ΒαπιΙ).) όρ&οϋται λόγος Ροΐδοη. θχ εοΐιοΐ. Υβη. Λά ΙΓ. 14, 207. Εηβί. 
ρ. 1013, 11. ΥθΜηπι θχοίηάθηάηπι βββθ οβηδβί ΥογγεΙΙ. 

774—781. Ρ&τα^ΛρΜ ρΓΕθβχΛθ ίη Μ. 

774. τοϊσι νΟν ήγγελμέί^οις πίδδ. τοΐσιν ίντεταλμένοις "ν^θοΜ. 

775. άλλ' εΐ Η188. αλλ' ^ 8ί«η1. έϊπερ Η&Γί. ίσως ΚιγοΙι. τωνδ^ ώς λΥβοϋ. 
Κθάάθ, Βηί'^ίν^ΐι&ίίί — ? Οί. 8ηρρ1. 511. «λλ' εΐ δρακόντων δυσφρόνων ίχ- 
^(οσιν; ^α. άλλην &ηί αϋραν. τροπαίαν] τρόπαιον νθΐ τρόπαια (ροίίηβ 
τροπαΐον — τροπαΐα) ΡοΓ8. ρΓοΙ). ΒΙοηι. Οοη. ^σει] Έοτί. στήσει. Οί. 8βρί. 
276. απεύχομαι \ β-ήσειν {στήσειν?) τροπαΐα τώ¥ χαχΟν. Εητ. Ογ. 704. &τ1\σαι 
τροπαΐα τΟν χαχ&ν. βίο. Αάάο ς[ηοά αρία ΐιίο ίοτβί ηιβηίίο /Ηός τροπαίου 
(8ορ1ι. Αηί. 143.). 8θ<1 ΐβοίίοηί τροπαίαν ίανθί. ΕηΓ. ΕΙ. 1147. άμωβαϊ χαχ&ν- 
μιτάτροπαι 7ΐν4ουσιν αυραι δόμων. ΡπίβίθΓΘ&' τροπαία Ιβ^ίαΓ θϋβΐη Αβ. 219. 

8θρί. 706. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 98 

ΤΡ. τί φής; Μχεις τι τωτ λελεγ'μέρ^ϋτ ΙΛχα; 
ΧΟ. άγγελλ* Ιονσα, πραίαοε Ίάτζεσίαλμέρπ. 

μέΧεί '&εόίσίτ ώτηερ 6ψ μέλξΐι ηέρι. 780 

ΤΡ. άΐλ^ εΐμι καΐ οοϊς ταϋτα πείαομαι λόγοις, 

γένοιτο β' ώς άριστα ανν '9εφ όόμοις, 

8ΐτ. 1. ΧΟ. νυν παραιτούμενα βίοι, πάτερ Ζεν '&εών ' Ολυμπίων, 

δός τνχεΐν τοις δόμου κυρίους 785 

τα δώματ* αυ μαιομενοις ιδεΐν. 

κάδ δίκαν πάν ίπος 

ΐλακον, ω Ζεϋ' αύ ό' ευ φύλαοαέ νιν. 788 

ύπερ Ιχ'9ρών ν^ ν^ .^^ .ρ— 730. μ41λ%^ — μ^^^ Π18Β. μέλ%^ ΑΙά. μέΧι^ ΤαΓΒ. ηέρ^ ιηββ. ^α. τ^λύν 
αηΐ; ηοαΐν. Οί. Αξ, 943. μ^λοι ά4 τοι αοΐ τΐΰνηερ &ν μέλλτις -^ίλίϊρ. 

781. ταΰτα] Υοτί. πάντα. 

782. σύν ^£0ν άόσ€ί] αυν ϋ^εω άόμοις οοο]. Ηθγ^. ^ιι. αύν ^€οίς άόμφ. 

784. παραιτούμεν^ {παραιτουμέν' οοιτ.) έμοϊ Μ. παραιτουμένζΐ μοι Τατη* 
παραιτουμένί} μοι Ηβηη. 

785. άός τύχας* τνχεΐν άέ μου κυρίως ιηββ. άός τύχας ά* ευ τνχεΐν χνρίοις 
(δο. ΟΓβδϋ) Ι τα αώφρούιν, μαιομενοις άιαάιχάύαΐ' \ παν ίπος ίΧΜΧον, Ζεΰ. \ αύ 
άέ νιν φυλάσσοις ΏγβΓ Τθηί. ρ. 22. άός τύχας ευ τυχεΐν — ΒαιπΙ). Η&ιΙ;. 66ς 
τύχας δ^ τυχεΐν «αϊ &6ς τυχεΐν άη τύχας ΗΘ&άΙαιη. &ός ευ τυχεΐν ΗθΓΐη. Ά&τί. 
Βίάξ. θχ βοΐιοΐ. άός μοι εύτυχίαν εύτυχήααι βεβαίως, δοΐιοΐ. άός μοι εύτυχίαν 
εύτυχηύαι βεβαίως. Ιχ)0ΐΐ8 νίϋο 1&1}0Γ&ί. ^11. άός τύχας ευ πεσεΐν (αιιί ευ χυρεΐν), 

τύχας ΐη88. θα. κράτος (γίοίοΓί&ΐη). 0£. 490. άος — εϋμορφον κράτος, 
ά^ μου κυρίως ηΐδδ. (ζη ίη ιη&τς. Μ.) ΙμοΟ κυρίοις Α1ΐΓθη8. άόμου κυρίοις 
Οοη. ^ΐι. άόμων κυρίοις. 

786. τα αωφροαυνευμαιομένοις Μ. (Τώφρούνν εύμαιομένοις β. τ& οώφρον* 
ευ μαιομίνοις ΗβΓίη, Βίηά. 8ί(ίβ. τους αώφρονάς τ* ευ μαιομένους Βτΐ11«Γ. 
βώζουίτιν ευ ναιομένους άόμονς Έί&τϊ. τάν σωφροσύναν μαιομένοις Έοάθτ. τό 
σΟφρον ΈϊπρβΤ. Ιιβ^. τα άώματ* αυ, «αί άόμους πάλιν. ευ ΐη83. Ιβζ. αυ. 

Ιάεΐν] ϋχειν Ηθγιτι. τίειν ΜύΜγ. ΡλΙθϊοβ οοηίθΓί 8υρρ1. 77. κλύετ* ευ τΟ 
άίκαιον Ιάόντες. ^11. μαιομένοιβι άρ&ν, 

787. άιαάιχ&ααι ιηβδ. άιά άίκαςνΒ,ΜΨ. κάά άίχαν ΗθΓΐη. θχ 8θ1ιθ1. χατά άίχαν, 
5 ίστι κατά τό άίκαιον. Ρογ1888Θ άια Ιιίο ιιηίτΐθ Ιοης&θ 87Π&1)Αθ ιη^δαΓ&ιη 
11αι>θ^, τι<; ΐΒ&α 798. Ρθιβ. 564 638. θί &1ίΙ)ί. ^α. Ι^νά^ον (αιιΐ: Μίκως) π&ν 
Ψηος ίλακον. π&ν ιηββ. &παν ^βϋ. βϋάξ. 

788. ίΧαχον ηββ. ίλακεν '^θίΐ. Ζεϋ, σύ άέ νιν πΐ88. 9» Ζ^ϋ, σύ νιν 
ο£β& Ηβηη. Ρ&Ι. ίλαχ^ψ' ευ ά^ σύ νιν φυλάσσοις οοώ^. Ηθπχι. ίλακον εύ' σύ 
άέ νοβ ψηλάασοις Βοϋι. ριοΙ). ΙΚ^θΗ. Οιι. & Ζε9, χαλΛς ά4 νη> ψυλάσσσις (νβΐ 
φιίλασ& βν>. €Τ. &ά τ. βηΐ 799. 

789; βί 827. ΥθΓβαβ Ιοηίβί & πιίηοτθ. 

789. πρό (Γέ άη 'χ^ρΟν τΘν ίσω πίδβ. πρ6 άέ γ ^^βτ τότ Ιοω^εν (οαΐ. 64 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τόν ίαω&εν μελά&ρων, Ζευ, 

^ές, ίπεί νιν μέγαν &ρας 

δίδυμα καΐ τριπλά παλίμποινα '&έλων αμείψει. 793 

Αηί. 1. ΐσχε ί' ανδρός φίλου πώλον εννιν ζυγεντ* έν αρμααιν 794 
πημότων, καΐ δρόμω προστί'&ει 
μέτρον. τ(5τ' &ν σωζόμενου ξν&μου 
τοϋτ* ϊδοι γάς πέδον 
άνομένοϊν βημάτων δρεγμόχων. 

8ΐχ. 2. οϊ τ' εαω δωμάτων 800 

Ι δ) ΗθΓΐη. ΒθίάΙθΓ. ΡβΙ. ^««, Ζεΰ, προ ά^ ά4ων τόν ίαω&€ν μελάθ^ρων, ώ — 
'νν'θίΐ. Εχ (Γ^ων θί ξ\ο88βτχϊ8Λ.θ ίχ^ρβν οΓΐηιη βββθ ίή 'χΟ^ρΘν ραί&Ι; 1ΛΓ. Ξθ&άίαιη. 
Ώθ(ΰ ύπ^ρ ίχ^ρβν — . 

790. τΰϋν ίαω μ€λάβ^ρων, ώ Ζεΰ ιη88. τόν €σωβ'£ν μ^λά&ρων, Ζβΰ δθίάΙθΓ. 
Ηθπη. ^θοΙεΙ. ΰιι. τόν ϊαω τβν (αυί νΟν) μ^λά&ροτν — . Οί. 800. οϊ τ' ίσω 
δωμάτων. 

791. μιν ιηβδ. νίν δθίάΙθΓ. ϋίρας Μ. 

794. ϊα^ί (Γ' 11188. Ραΐ. Χαχ^ ά' Ρ»ιιν. Ηθπη. Γγεοζ. δίάβ. ΡοΓί. αωζέ τ\ 
Υθΐ λΰέ τ\ 

795. αρματί ιηδδ. άρμαύιν ΗθΓΐη. ΘΧ 8βΙΐθ1. Οί. ΡβΓδ. 191. αρμαύίν ά* 
υπ ο Ι ζ€ύγνυύίν αύτώ, 

796. έν άρόμφ προύτί&εϊς ιη8δ. άρόμφ (οιη. ίν) — Ηθ&ίΙι. Μαδ^. Βίοιη. 
(θΧ 8θ1ΐθ1.). χαϊ άρόμφ — 8θ1ΐ. προστιΜς μέτρον χτίαον, σωζόμενου ρνβ-μοΰ Έί2Χί. 
^υ. χαϊ άρόμφ προατίβ•€ί (ίιηρθΓαίίγιΐδ) μέτρον. Οί. τί&€ΐ> 836. Ροδί άρόμφ 
ίηίβΓΥ&Πυιη Γβϋβίμιη ίη Μ., ϋα υ( άιιο οοΐα άί8ϋη^αιι1;ιιτ. 

797. μέτρον] (^\ι. τέλος. τις &ν ιη88. τ(ς <Γ άν λΥβοΜ. χτίσον Έοτί. Μγ. 
Ρπιηζ. τ/ν* αυ ΗθΓΐη. άός οΐ ΗθγάθηΐΌίοΙι. ίίχας αωζόμξνον ρυ&μόν Ραβίΐδθ. 
δοΗοΙίΕδία Ιάεΐν ρβι ϊάοι θχρίίοαί. '^ΙιΟβιΐδ άίΜοίΙΙίιηιΐδ ροδ<; οχηηβδ οηιηίυηι 
οτίΓίΐβ ιηθ(1ίοίη»ιιι θΧ8ρβοί»<;.*' (ΒΙοιη.) 1<θβ. τογ* άν. σωζόμενον ρυ&μόν πίδβ. 
διίδρβοίϋΐιη. δοΐιοΐ. άντϊ τοΰ €ϋταχτον χαϊ μη τραχεΐαν πορείαν. ^α^ ρΐ&ηο 
&(1]θθΙίνιιιη αΐί^ιιίά Μο 1β^θ1}α^ ^^1. τότ^ άν σωζόμενου ρυβ-μοΟ (νβΐ σωζόμενος 
ρυβ-μόν) \ τοΰτ^ ϊάοι (ριο Ιάπν) άάπεάον \ άνομένων βημάτων ορυγμάτων, 

798. τοΰτ' Ιδέϊν άάπεάον πίδδ. τοΰτ* ϊάίΐν γάπεάον οοι\]. Ηθπη. (Οί. αά 
Ργ. 829.). τοΰτ' ϊ9οι Λα πέδον ΒΙοηι. Ρ»1. 8ίά§. τοΰτ' ϊδοι χάπ πέδον ΒβΤΨΤ. 
τόά* ίπιδεΐν γαίας πέδον ΛνθΠ. τόδε β-εοϊ — 'ννβοϋ. θα. τοΰτ* εχειν. δάπεδον 
ηΐδβ. γάπεδον Ηβπη. ΛνβοΜ. Ιιθβ. γας πέδον, πιθΙγο ροδίΛΐΙ&ηίθ, Λπί «υ πέδον. 

799. ανόμενον — ϋρεγμα πίδδ. ^α. άνομένων {τβν ποδΟν) όρεγμάτων (^1. 
βημάτων). Οί. 426. πολυπλάνητα — χερός όρέγματα. Αζ. 1111. προτείνει δ^ 
χειρ έχ χερός όρέγματα. Ροδί 1ι. ν. νβι•δΐΐδ 789 — 793. ιιί βρίιγιηηίαιιι ϋθτ&ί δοΐιη. 

800. οϊ τ* πίδδ. ^α. οί δ\ εσω&ε δωμάτων πίδδ. εσω δωμάτων ΗβΓΠΐ. 
Ε&τί. Ψβοΐά. ίσω&εν δόμων ψοΆ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 65 πλοντογα'&η μνχόν ή" νομίζετε, 
κλύετε, αύμφρονες '&εοί. 
άγετε, των πάλαι διαπεπραγμένων 
τίαααϋ^ αίμα προαφάτοις δίκαις. \ί/ \^ ν> ν^-ί,ν-» γέρων φόνος μηκέτ^ εν δόμοις τέκοι. 805 

ου δε, καλώς κτίμενον ώ μέγα ναΐων 

ατόμων, εν δός •|* άνιδεΐν δόμον ή- ανδρός, 

και νιν έλεν&ερίας φως 

λαμπρόν ΙδεΙν •|* φιλίοις 810 

801. πλουταγαβ-ή Μ. πλουτογαΟ-η ΤαΐΈ. Οί. 8θρί. 918. φιλογα&ής. ΕαΓ. 
Ιρίι. Τ. 212. .90μ' ούχ ίυγάβ^ητον, νομίζετε πΐ88. λνβίΐ. (01 101. (χί^ος — 
νομίζομίν. 1003. άργνρούτίρη βίον νομίζων.) Ινίζίτε ΗθΓΐη. 8οίάΙθΓ. ΗβΗ:. ΡβΙ. 
Οοη. ^θοΐίΐ. δίάβ. χομίζετβ οΐίηι ΗβΓίη. Οί. Ρβΐ'8. 143. τόί' Ινίζόμενοι βτέγος 
ίίρχαΐον. Εατ. ΕΙ. 1108. μουσεία χίΛ β-άχους ένίζουσαν άηάόνα. Οί. Βά ν. 
ΛΏΪ. 813. 8ο1ιο1. ήνίοχεΐτε (ΙνοίχεΙτε Οοη.) χα\ άιοίχεΤτε. 

802. χλνετε, σύμφρονες ηΐ88. χλΰτε — Βίηά. άεΰτε, σύμφρονες ^«οΙΗβ&άΙαιη. 
^ιι. χλΟτ\ Ι'νφρονες, Β,χύ χλΟτε πρόφρονες (1063), Εΐιί χλϋτε πρευμενέίς. Οί. 
Εά ν. »ηί. 813. 

803. Άγετε άθίθηί 8ο1ι. ΉβΛ. Λνβοΐίΐ. Α. Ιιΰ(1\νί8. θί (αί ^1θ88θΐηα αά $εΰτε 
Λάβηρίΰΐη) ΗβαάΙίίΓη. άλλ' Άγετε ΚΙ. Άγε ΐΑοΙιηι. πεπραγμένων ϊή88. διαπε- 
πραγμένων (άοοίιιη.) "ννθίΐ. (τΘν&ε γαρ έν&ίχως) πεπραγμένων δαρρίβί ΡαΙ. 
Ύβγ\)Λ τΘν πάλαι πεπραγμένων (χαχΘν) ΧβζηηΪΜΤ Αζ. 1185. 

804. λύσασ&' ιηδδ. I^θ§. τ(αααβ•\ Οί. 18. ώ Ζεΰ, άός με τίσασΟ^αι μόρον \ 
πατρός, 47. τ£ γάρ λύτρον πεύόντος αϊματος πέ&ω; 8ορ1ι. Οθά. Ε. 100. 
φόνον φόνφ πάλιν \ λύοντας. ΡορΙ; 1ι. ν. θχοί(ϋ88θ ^θΐ'δυιη δΐΐ8ρίοαίαι* Ηοιηι. 

806. τό&ε (οογγ. θχ τιί&ε απ* τώ&ε) Μ. το &^ ΚοΙ). Οτι. σύ &^ —. ϋα 
θίίαιη ΡαΙ. χταμένων (χτάμενον οοιτ. δβο. πι.) Μ. Λνβϋ. χτίμενον ΒαιηΙ). 
Η&ι**. Βίηά. "νν^θοΗ. Οοηίθτ βρίοαιη ^υ χτίμενον πτολίεβ^ρον βί δΐΊτιΠία. 

807. άνι&εΤν ιηδ8. άνάγειν Λνβίΐ. άναπνεΤν Νθ\7ηΐ8,η. αμ^ ϊ&εΐν Βίοιη. χρα- 
τεΐν 9όμων Άν&ρα Βοή. άνι&εΤν άόμον Άν&ρα 8θίά1θΓ. άνα&Ον (!) Βίηά. άνέχείν 
(θΐηθΓβθΓθ) ΗβΓ\νθΓάθη, οοΐΐ. ΗθΓοά. ΥΠΙ. 8. (Γΐ'ί ^? την β-άλαασαν ου πρό- 
τερον άνέύχε (ΐ. β. άνέ&υ) πρΧν βίο. δπδρβοίυιη άνί$εΐν. Νοη βηίιη αΐίΐ)! 1θ§ίίαΓ. 
01. Μ. άναβλέψαί', ^ιι. «υ ί&εΤν. άόμον άν&ρός ιηδδ. ^α. άόμον αυΟις. 

809. έλευ&ερίως λαμπρΘς ϊ&εΤν πίδδ. [Ιλευ&ερ(ως λαμπρώς τ'] ί&εΐν ψίλίοίς 
δμμαύιν έχ άνοφερας χαλνπτρας ΗθΓΠίαηη. (θΧ 8θ1ιθ1. τοΟ σχότους). Ιλευ^ερίας \ 
λαμπρόν ϊ&εΐν φΘς φιλίοις \ δμμαύίν ίχ άνοφερας χαλύπτρας Τν^θίΐ. ίλενΟ^ερίως . 
λαμπρόν τ' ϊ&εΤν ΤΐίΓη. έλευ&ερ(ας λαμπρόν — Β&ηΐΙ). Ιλευχ^-ερίας φΘς λαμ- 
πρόν ί&εΐν Βίηά. ^λευβ-ερίας λαμπρόν ϊ&εΐν φάος ΑΙΐΓβηδ. Ιλευβ^έριον ψίΰς λαμ- 
πρόν ί&εΐν οοπ]. ΛνβοΜ. έλευβ^ερίας λαμπρόν ϊ&εΐν (φΘς) ^βϋ. Οί. 863. πϋρ 
χαϊ φ)Θς Μ Ιλευ&ερίί^ί άαίων. 

810. λαμπρΘς Π188. λαμπρΘς τ' Τατη. λαμπρόν ΒαπιΙ). ΑΙΐΓ. ϋίηά. ΛνβίΙ. 

5 66 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

δμμασιν Ικ δνοφερας καλντΐτρας, 

Αϊύ. 2. ξνλλάβοί ό' ενδίκως 

παις δ Μαίας, έπεί φορώτατος 

πράξιν ονρίαν '&έλων, 

ηολλά β' Άλλα φανεί χρηίζων 815 

Άακοπον β' &ηος λέγω' 

νύκτα πρό τ' δμμάτων σκότον φέρει, 

καϋ'^ ήμέραν β' ονδ^ν εμφανέστερος. 

\νθθϋ. φίλ(οις δμμασιν ΙΆ8Β. Ομ. ίλαροΐς — , ΒΐχΛ φάος οίς δμμασιν. ^Ιλαρόν 
βλέπ€ΐν Θ8( Μθίθος. Έρ. 44. 

811. ϋμμασι άνοφερας ΊΆΒΒ, δμμασιν έχ άνοφβρας "ΆβΓίη. ΞοΗ:. ^θίΐ. Ώΐηά. 
Εθοίθ. Οί. 52. άνόφοι χαλύπτουσιν δόμους, 

813. έπιφορώτατος πίδδ. έπ(ϊ φορώτατος ΕηιρβΓ. Βαηιΐ}. ΛνοοΜ. 01)θΓάίο]ί. 
φορώτατος β^ίΰν Βίηά. Έρίΰΐθΐηιιη φορώτατος ηοη ηίδί αραά ^Γ^ιηπιαϋοοδ 
(ΡοΙΙ. Ι. 12δ. βίο.) ΓθρβΓίυιη βδί, δβά άνσφορώτατος &Βί 8θρί. 657. Οί. ΤΚιιο. 
Π. 77. Άνεμος — έπίφορος ές την πόλιν. ΙΠ. 74. άνεμος έπίφορος, Ιιΐΐοίαη. 
ΗθΓΐη. 28. εΐ Ιπ(φορόν ^στι χαϊ οΰριον το πνεϋμα, θί αά 8ορ1ι. Ετ. 258. 

814. πράξιν ούρ(αν ^έλών'\ Η&θο, τιί ηοιηίηίδ φορώηχτο^ ίηίβΓρΓθ1;αιη6η1:αιη 
άθΐθπ 3αΙ)Θ<: ΗβαάΐΕΐη. ούρ(αν ηΐδδ. ούρίσαι 8ο1ιθθΐη. Λνθϋ. "ννβοΜ. ούριεί 
ΑΙΐΓΘηδ. ούρίσαι απί ούριεΐν Οοη. β^έλων ηΐδδ. τελΰϋν δί&ηΐ. δοΐι. ΗαΗ. Ρογ- 
ί&δδθ ^1θδ86ΐιι& αά χρζ,ζων ίη ρΓΟχ. ν., ς[αο(1 υθιοπι Ιθοϋοηθίη βχρπίβήί. Μοηιαί 
8ί(1β\νίο3ε. 

815. πολλά ά* άλλα φανεί χρηΐζων χρυπτά ΐηδδ. τα (Γ' «Α«* αμφανεϊ χρζ- 
ζων ΗθΓΐη. Ραΐ. δίά§. τά ά* άλά^ (οχά ροϋιΐδ άλαά (Γ') άμφανεΐ ^έλων Ηβαάΐ&ιη. 
νβι•1)ίΐ πολλά ό* άλλα φανεί χ(/η(ζων, χρυπτά θχοΐαάιιηί ΒεπιΙ). Ηθίπίδ. "^θοΐίΐ. 
θΐ; οΐίιη Ηθπη. πολ^α ά* άμφιανεΐ — Λνβϋ. Μ&Ηιη τά (Γί τύφλ^ άμφανεϊ ^ίλων. 
δοΐιοΐ. Μ. τά $ϊ χρυπτά νϋν φανερώσει, χρυπτά] Ηοβ ιιΐ: §1θ8δθΐη& &ά ίΐλαά 
Εάδοπρίαιη άθίβηί ΗθΓΐη. ΛνβΠ. χρυπτά&ιος ΚΙ. Ρβϋθ. Οί. 947. χρυπτα&ίου 
μάχας, Ηοίη. Π. 1, 542. 6, 161. Εο^^ χρυπτάάιον άσχοπόν τ* έπος λέγων. 

816. άσχοπον (Γ Μ. άσχοπον τθϋφιι, λέγων ηΐδδ. Λνθίΐ. λέγω' (δϊο) 
Ο. ΜύΙΙθΓ. Β&ιηΙ). Ηαιΐ;. Λνβοΐίΐ. Οί. Εαιη. 532. ξύμμετρον &* έπος λέγω. 

817. νύχτα πρό τ* ομμάτων πίδδ. ϋίηά. ^θίΐ. νύχτ^ άντ' ομμάτων Βοαώ. 
Ηβαάίαιη. νύχτα πρόσ&^ ομμάτων χαϊ βαβ-ύν σχότον φέρων δβΐΐοθΐη. νύχτα τ' 
ομμάτων οοπ]. ΛνβΟ^Ι. ^α. νύχτίί πρόσβ•^ ομμάτων, νθΐ νυχτος άντ^ ομμά- 
των, οοΐΐ. Ηοίη. Οά. 4, 115. χλαϊναν — άντ^ οφΌ-αλμοΤιν άνασχών. σχότον 
φέρει] ΕοΓί. σχότον τ* έχει. 

818. χ«*' ήμέραν] με&' ήμέραν Επιρβι. Οα&θ ιΐδί<;&<;ίθΓ 1ο^α1^ο βδί. δβά 
οί. ΕπΓ. ΕΙ. 603. νύχιος ή χα&' (/"ί^'?) ήμέραν. Αζ. 668. λευχόν χατ' ήμαρ. 
Μοηαίί ΡαΙθίαδ. Καβ^ ήμέραν ναΐθί ^αοϋάΐβ, ΡβΓδ. 841. Ροδί 1ι. ν. νβΓβτΐδ 
806 — 811. υί βρίιγιηηίιιιη ϋβτ&ί 8ο1ιηθίάθΓ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 67 

81;γ. 3. ' καΐ τότ* ή&η κλντον ,^ ν> — ^ ο — 

η^ δωμάτων λντήριον ^ ^ ^ — - ' ' "^ 820 

^ '&ηλνν ονριοατάταν - -^ ^ - 

μ δξνκρεκτον βοατάν νόμον — ■ ν. — - υ . ._ ΐ; — 

./ '&ήσομεν. πόλει τάδ^ εν, - ' ' " 
■^ εμδν έμδν κέρδος άέξεται, ατα β' αποστατεί φίλων. 825 

ον δε '&αρσών, ~δταν ήκγι 827 
μέρος έργων, επανοας 

819 — 823. Ιιοοιιβ ξχ&γϋβτ οοΓΓαρίαβ. 8ίο Η»Γ4ιιη§, χ«1 τότ' ίΙ$η τότ' όλο- 
λυγμον πολύν | ^Ημάτων λυτήρίον Ο-ήσομεν χοροοτάταν, \ «μίί τε χρίχτόν νό- 
μον πόλεν τ«(Γ' ευ, \ έμον Ιμόν <Γ' άέξεται | χ^ρ&ος, 

819. τότε άή ηΐδβ. τότ' ί/(Γι? Βίοιη. Ηθγπι. 0£. Ργ. 911. Αβ. 971. πλοϋτον 
ιη88. πολύν ΒΙοιη. ττά^Ι»)/ ^οη^. ίάθΐη. κλι^τόΐ' Ηβιτη. ΒαιηΙ). "ννβοΜ. 8ίά§. οοπ]. 
Β&ιηΙ). άιπλοΰν ΕιηρβΓ. χτύπον ΙαίβΓθ δΐιβρϊϋ&ίατ Ραΐ. πλοϋτον βχ πολύν βϊ χλντόν 
οο&ΐαίδδθ οθηβθί '^^βοΜ. ΜθΙπιιη Γβς^αίπί ί&ιη1)ΐιιη. Οί. ν. Εηί. 831. Οπ. νόμον. 

820. άωμάτίον ιη88. ίεψάτων Έκή. Α1ΐΓθη8. ΕθΓί&88Θ Γθοίβ. 

821. ϋ-ήλυν ούριοστάταν ιη88. ϋ-ηλύθ-ρουν χοροστάταν Λ^ΤθοΜ. ονριοατά- 
ταν] ΡΓΟδρθΓβ ίϋδίίίιιίαΓη ιβάίϋί Βίηά. ^α. ούριόστατον αηϊ ούριώτατον. 

822. όμοΰ (όμο ίη Γ&δ. ίη Μ.) χρεχτόν γοήτων νόμον μεβ-ήσομεν ιηδ8. 
ούά^ — ΒΙοίη. αμα <Γέ χρεχτόν γοαταν νόμον β-ήβομεν Ηθΐ'ΐΐι. Ρβΐ. όμοΟ χρο- 
τητον νόμον β-ήσομεν Ι<αοΙιιη. όξύχρεχτον ΚΪΓοΙι. '\ν"βί1. Ηθ&άίαιη. ούά^ χρεχτόν 
"^βοΐίΐ., οοΐΐ. 8ορ1ι. Α^. 629 8^. Οηιη γοατης οοηίθΓΠ ροΐ^βΐ: βοάτις {αύ&ά) 
ΡβΓ8. 57δ. τείνε — βοϋτιν (1. γοάτιν) τάλαιναν αύάάν. ^α. ού 9ϊ — . γοήτων 
(γοητών Μ. ΟΟΓΓ.) ιη88. γοητΘν (γοατΘν) ΒΙοιη. γοατάν ΗθΓΐη. Βίπά. "ννθϋ. 
"^θοΗ. ΑΙίικΙ βδί γοήτων, &\) γόης γτ&θΒϋζ'ΐΛίοτ. Οοιτθχί /3ο«τ«ν. Οί. ΡβΓδ. 
575. τείνε — βοάτιν — αύ&άν. ^α. [νόμον], νόμον ριο πλοϋτον οοΓΤθοίο 819. 

823. με&ήσομεν ιηδδ. βήσομεν ΗθΓΐη. πόλεΐ' τα <Γ* «υ πίδδ. πόλει τ«<Γ' 
ευ ΒΙοιη. ΗθΓΐη. ΒαιηΙ). 8ίάβ. πλεΐ — ΚϊγοΙι. Ιίνθοίίΐ. ' τότ' ευ — αϋξεται τότ' 
81&ηΙ. Οί. ν. Λπί. 835. 

825. έμόν έμόν χ^ρ&ος άέξεται τό&' ηΐδδ. εχοντ' Ιμόνχέρ&ος αϋξει τόά' Ηθγπι. 
Ραΐ. δοΐιοΐ. τ« χαλΘς άποβα(νοντα τό έμόν χέρ&ος εστίν, τΟν ά^ περϊ Όρήττιρ 
χαϊ "^Ηλέχτραν απαλλαγή &της. άμόν άμόν ΚΐΓβΙΐ. τόβε \ ίίτη (α 8αρ.) Μ. 

828. έπαΰσας πατρός εργφ \ Β-ροούβΐ} \ προς ύ^ τεχνόν πατρός ανδάν \ χαϊ 
περαίνων Ιπ(μομφον ϋταν Μ. έπαΰαας πατρός αύ&άν β-ροονύί;^ * Τέχνον' πέραιν' 
ούχ Ιπίμομψον ϋταν (ββίάΐ. ΒΙοίη.) Εΐ'&ηζ. Ραΐ. έπαύσας πατρός αύ&άν | προς 
σε **τέχνον" ^ρούα/} Ηατίτιης. έπαύαας ** πατρός" αύ&άν \ β-ροούσα "τέχνον^' \ 
περαίνειν έπίμομφον άταν δβίάΙθΓ. έπαύσας πατρός αύ&άν \ Β-ρεομένα 
**τέχνον" Ι πέραιν' άνεπίμομψον ϋταν οοπ], Λνθοίίΐ. {ϋ^ρεομένιι τέχνον Εη§. 
3. ΜΰΙΙθΓ. 1.. 8ο1ιΐϊΐί(ϋ β-ροούσας ΟΓΟίβΓβηά. πίραιν ΑαΓ. άνεπίμομφον 8ο1ι.) 
8οΙιο1. έπιχαλεσάμενος τό εϊ&ωλον τοϋ πατρός, (^αί ΡαΙθίο νί(1ο<;ιΐΓ »αί είχω 
ρΐΌ ^ργψ Λΐιΐ: σχιάν ριο αύ&άν Ιβ^δδθ. πατρός εργφ ιηδδ. οιη. Ηθγιϊι. βίο. 
πατρός ο7τον Λ^θΠ. I^θβ. πατρός αίσαν (νθΐ οίτον). Οί. 927. πατρός γάρ αΐύα 

5* 68 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

[πατρός εργφ,] '&ροονοα 

προς σέ 'τεκνον' πατρός άΐααν περαίνειν επίμομ- 

φον Άταν 830 

Αηΐ;. 8. Περσέως τ' έν φρεαίν 

(σαΐσι) καρδίαν οχεϋ'ών, 

τοις ι?' νπό χ&ονος φίλοις 

τοις τ' &νω'&εν •|" προπράααων ,_ ^^ ^ — ^ 
^ Ί* χάριτας οργάς λνπράς ενδο'&εν 835 

^ φοινίαν αταν τί&ει, 
^, τον αΧτιόν τ' έξαπόλλν μόρου, ν^ -• • — — ^ — "^ 

τόνάε σούρίζ€ΐ μόρον. ΥβΙ Ιπα'νύας ^^πάτίρ" αύτ^ ^ροούσα "τέχνον.^^ αύάάν 
ΤΛΒΒ. αύ&Γί 'ΨβιΙ. 

830. χαϊ πίραίνων ηΐ88. π^ραιν' ουχ ΒΙοηι. ΒαιηΙ). τΐίραίνειν Ηθγπι. Ιχπ^- 
ραιν* ^βίΐ. πέρίαν άνεπίμομψον 8θΙι. Ιπίμομφαν Μ. ΟΟΓΓ. ΚοΙ). ΤΰΓη. Ιττ/'- 
μομφον] Οί. Α^. 553. τά (Γ' αύτ€ χάπίμομφα. 158. χατάμομψα ((^>ΐίαματα). 

ίίταν\ 0&θ(1θΐη ίηίβΐϋβθ. ΕοΗ;. Ιρ/ον. 8θ(1 οί. 830. Ροδί ίΐκιν ροηπΐαΓ νίι- 
^& ί&ηίαιη αιιί βοΐοη. 

831. Περβέως τ' ιη88. Π(ραέως ί' 81»η1. φρίσσίν πΐ88. φρίσϊν ΑΙά. 

832. κ«ρ(Γ/«ν (ίΤ;^ί(Γρ«ι/) (χων \νβΐ1. Ιιθ§. (σ«Γσ*) χαρ&ίαν σχίΟών (ΒΙοηι.), 
νοί χαρ&ίαν ^ — (θρϋΐΐθίιιπ) &1ίς[αί(1) σχεϋ-ών, νβΐ χαρ&ίαν χατασχίΘ^ών (ΒΙοιη.). 
Οί. ν. 8<τ. 820. ύχίΟών {σχέΌ-ων Μ.) ιη88. Αη^ϋοθ ΙιανίΏ^ ίαΐνβη. «νΛίΤ/ί- 
&ων (?) Κ&αΐείη. 8ίά§. \ν^θθ]£ΐ. 

833. τοΐσά^ Μ. τοΓ^ ^' ΕοΙ). ψίλοίοιν ιτΐ88. ψίλοις Ηθγπι. 
834 — 837. νβΓδαδ §ΓανίίθΓ οοΓΠίρϋ αυΐ; ίηίθΓροΙ&ΰ. 

834. τοΓς ϋνωΟ-έν τί πρύσαων ΕιηρΘΓ. ίάβιη αιιί τοις τ' ίίνωΟ-' άντίπράα- 
αων 'ψ'. Ηθαάίαιη. προπράσσων π\88. πρόπρασσ* 8ο1ι. Λνθο^Ι. πρόπρασσ* ίων 
Ηθγπι. Ηίηά. βαδρβοίιιιη. ΝίΚΠί θδί ηροπράούΒίν ηοη ιηίηυδ ς[Ώ£ΐηι προχαί- 
ρπν Α§. 251. ^α. τοις τ' ίίνωθ-ίν άρήγων, αχιί τοΐς τ' ίΙνωΟ-^ έπαρήγων, Β,ηί 
τοις τ' ίίνω&ε ηράσαων, Ί^ο^Λ^ΑλΟ πράααΒίν χάριν οοοαιτίί ΕαΓ. Ιοη. 895. ΕΙ. 
1133. ^α. προπέμπων^ πίραίνων, πρόπίμψον (οί. 517. 0-ανόντι — άείλκία 
χάρις Ιπέμπετο), ^πι,χραίνων (Α§. 1545.), Εαί δίιηίΐθ ς[υίά. 

835. χάριτος ιηδδ. χάριτας Βί^οί. ΒοΙιαίζ. Ηθγπί. Βίη(1. λΥβοΙί!. ρΓοΙ). Βίοιτι. 
^ιι. χίίρίν «τγ' οργάς. οργάς ιηδδ. όργ{<ς ΤιίΓη. όρχάνκς Λν^βοΐίΐ. οοΐΐ. δοΐιοΐ. 
£1(1 8θρί. 346. θί Βαοοίι. 611. λυπράς ηΐδδ. λυγράς ΒΙοηι. ΒυίΙ. 8ο1ι. Ηθγπι. 
Βίηά.. \νβο1ί1. "ννθίΐ. βίο. 6νάο&(ν] ^α. ενάον ών^ αιιΐ: Ιν άόμοις. 

836. άταν] Έοτί. οφάγαν. 8θ(1 οί. 830. θί Α§. 730. μηλοφόνοισι ύνν ιίταις. 
τίθ^εϊς πίδδ. τίϋ^εί Βαν. 8ίά§. 01)8ουΓ& βδί: δοΐιοΐί&δίαβ ααηοίαίίο φον(αν άτην 

χκταβαλών (?). τον αίτιον ά^ ηΐδδ. Ιιθ^. τον αίτιον τ'. 

837. (ί' πίδδ. Ι»θ§. τ'. Ιξαπολλνς πίδδ. ^ί«7Γθλλι;ων Ηβίπίδ. Λν^βοΐίΐ. ^α. 
Ιξαηόλλυ. μόρον πίδδ. μόρου ΤαΓΠ. Ροδί 1ι. ν. νθΐ•δαδ 825 — 830. ιιί βρίιγ- 
πιηίυιη ίίθΓ&ί; 8ο1ιηβίάθΓ. ΥοΓδαπι βχοΐάίδδθ ραίαί Ηθγπι., ίη €[ΐιο ίαθπΐ; ίηιρθΠί- 
ϋνπδ. Ηιΐ3ΐΐδπιοάί Εΐίς[αί€ΐ βχοΐάίδδθ δπδρίοαίαΓ Ραίθίαδ, ξύμμαχον χάλίΐ ^(χψ^. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 69 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ, 

ηκω μεν ουκ άκλητος, αλλ' νπ' αγγέλων 838 

νέαν φάτιν δε πεύ'&ομαι φέρειν τινάς 

ξένους μοίόντας ουδαμώς έφίμερον, 840 

μόρον γ^ 'Ορέστου. καΐ τόδ^ άν φέρειν δόμοις 

γένοιτ^ άν αχ&ος αίματοσταγεΐ φόνφ 

τω πρόο'&εν έλκαίνουαι και πετιληγμένοις. 

μών ταϋτ άλη'&ή και βλέποντα δοξάσω; 

ί) προς γυναικών δειματου μένων λόγοι 845 

πεδάραιοι ϋ'ρώοκουσι, &νήοκοντες μάτην; 

838. ύπάγγζΧος ηΐδδ. υπ^ Άγγελος ΑΜ. υπ* αγγέλου 0003. Βίοιη. Η&Γί. Οοι- 
Γΐ^βηάαιη ρΐΌοηΙ (1αΙ)ΐο ύπ' αγγέλων. Οί. 8ορΗ. λ], 289. Αίας, τί τήνά' ίίχλψος 
ούά^ ΰττ' αγγέλων \ χλη&ί)ς αφορμή πεΤραν — ; Τγ. 391. ουκ έμίΰν υττ' αγγέ- 
λων Ι (\λλ^ αυτόκλητος ίκ άόμων πορεύεται.. Υοχ ηίΜΙί Θδί ύπάγγελος, ς[ΐΐ0(1 
8α1)8ίαηΙίναιη ίοΓβί; υΐ Ιξάγγελος. 

839. λέγειν ιη88. ΙιΘ§θιίπι φέρειν. 

841. μόρον (Γ' ιη88. Β1388. μόρον / ΡοΓ*. 8<»η1. Ηατί. Λνβίΐ. ΒαηιΙ). ^α. 
Β-άνατον. ΟΓ. 95. άμψέρειν ΐϊΐ88. &ν φέρειν Βίοΐϊΐ. £ΐ(1 δθρί;. 740. Λνβίΐ. 1<θ§. 
&ν έτερον, &ιι1 έτερον Ιίν. 

842. άειματούτάγ' έαφώνωι Μ. &ειματούταγ^ς φόνφ Υίοί. αίματοβταγ^ς 
φόνφ ΡοΓ^ ΙιΘ^. αίματοσταγεΐ φόνφ. Ηθΐη 8αΛ(1θ1; ΗαιΊ;. Ε. ^. 8ο1ιιηίάί. 
Μθηζθΐ. ΟΓ. Α^. 1309. ΙιίΙ)Γθηιιη Ιβοίίο άειματο — & ιηοχ 8θ<ιιΐθη1;ί άεψα- 
τούμενοι νβηίί. 

843. ελχα(νοντι — άεάηγμένφ ηΐ88. έλχαίνουύι — &ε&ηγμένοις Β&ιηΙ). "ννθΠ. 
ΛΥθοΙί!. ρΓοΙ). Βίηά. ίη Εθχ. ρ. 114. ΚθοΙό. Οϋαδα νίίίί ραίβί. τφ πρόσ&εν έλκος 
καινόν ετι άε&ηγμένοις (80. άόμοις) οοιΐ). Ηβην. άε&ηγμένφ ιη88. τε&ηγμένφ 
'^ίθδθΙβΓ. τε&ηγμένοις οοη]. ΛνβοΜ. Ι^βξ. πεπληγμένοις. Οί. Α§. 1164. πέ- 
πληγμαι <Γ' &περ &ήγματι {πλήγματι?) φοιν(φ. 

844. πίΰς πιβδ. Ιιθβ. /Μβν. κα\ βλέποντα] ¥οτί. χΙΙτυμ* ϋντα, ααί χού 
πλαν&ντα. 

845. ή ηΐ88. Ι.θ§. ι}, Νπιη, πίδί μβ^ν Ιθ^βηάαιη ίη 844. όεψατούμενοι 
ιη88. άειματουμένων 8ί8η1. ^α. άειματουμένων, βιιί άείματος πλέφ, οχιί &ια- 
ριπτούμενοι, αιιί άιαποτώμενοι. ^ειματούμενοι δί^ί&ΟΕΓθί ίοΓΓίίί. ΟΓ. Ετιτ. 
Αηάΐ'. 42. άειματουμένη (Γ' ^/ώ — Θέτι&ος είς άνάκτορον \ β-άύβω. 8ορ1ι. Γγ. 140. 
έάειματούμην. ΗθδγοΙι. άειματοΟταΐ' φοβερά λέγει ή ακούει. ΤΛίβϊ ίοΐδοη &1ία<1< 
ραΓϋοίρίυιη λελεγμένοι »α1 ^σπαρμένοι δί^ηί&βΟΏδ. 

846. βνήσκοντες πίδβ. βνήακοντος (δο. αυτοΰ) ΡοΓί;. (ΕθΓΐ»δδθ Γβοίβ. Οί. 
852. θί 8ορ1ι. ΕΙ. 63.) β-έλγοντες οοη]. Ηθγυγ. λάσκοντες ίάβτΆ &ά Οβά. Κ. 780. 
(V. Αΐβχίη ΑϋίΘη. IX. 379 Ο.) φάακοντες Ε. Λν. 8ο1ιιηί(1<:. Θνήακοντες ρι-αβοθ- 
άθηΐί βλέποντα ορροηί &Γΐ)ίίι•&1;ιΐΓ ΛνθοΜ. Εοιί. βνήακουαι Βρώακοντες. δοΚοΙ. ουκ 
άλη&Θς άπο&ανόντες {αποθ-ανόντος ΒΙοηι.). μάτην] ^α. τα/ύ, οοΐΐ. Α§. 486. 70 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τί τώνδ^ άν εϊποις ώοτε δηλώσαι πέρα; 
ΧΟ. ήκονσαμεν μεν, πυν&άνου δε των ξένων 

εΤσω παρελ&ών. ου δεν αγγέλων οϋ'ένος 

ώς αυτόν ανδρός Άνδρα πεύ'&εοϋ'αι πάρα. 850 

ΑΙ, ιδεΐν έλέγξαι τ' ευ '&έλω τον δίγγελον^ 

εϊτ* αυτός ην '&νήακοντος έγγύ'&εν παρών, 

«Γτ' ίξ άμαυράς κληδόνος λέγει μα'&ών. 

οΰτοι φρέν^ δ.ν κλέψειεν ώμματωμένην. 
ΧΟ. Ζεϋ Ζευ, τί λέγω; πό'&εν αρξωμαι 855 

τάδ^ έπενχομένη κάπν&εάζουο^ ; 
υπό β' εύνοιας 

πώς Γσ' αν ειπούσα τύχοιμι; 

847. φρενί ιη88. σαφΘς Ηατί. τορόν Ε. Λν^. δϋΐιιηίάί. ^α. τορβίς, ααί; σ«- 
φβ)ς, ΒΛΪ ροΐίαβ η^ρα (τΰνάΐ). 

848. Ρατα^ΐ'&ρΐιαδ ρι*&θ&χ& ίη Μ. 

849. €σω ιηδδ. εΐαω Βίοιη. 

850. ώς αντός ιη83. Α1)Γ. Ηοΐ'ηι. Ειηρ. ώς αύτον Ο&ηί. 8ο1ι. βίο. αντον 
0388. αύτ&ν ΤαΓη. 8ο1ι. Ρογ8. κν&ρός (ίβΓβ ΰί Ραιι\ν.) ΛνθίΙ. θα. ίΐ μή τις 
αυτών πάντα τκνύίταί πάρα. Οί. Ββιη. ρ. 529, 11. ονάΐν οίον άχούπν αύτοΰ 
τοΟ νόμου. ΡΙ&ί. ΟοΓβ. 5. ου&Ιν οίον αυτόν ^ρωταν. 8ορΙι. Εγ. 63. τοΰ ζ^ν γαρ 
ού&€Ϊς ώς ο γηρίίύχων Ιρζ. Ευι*. Εγ. 322, 2. ουκ ϊατιν — Άλλο άυσφύλαχτον 
ούϋν ώς γυνή. Υθΐ ώ^ αυτόν ίίνάρα τών^ε π€ύ&€ύθ•αί πέρι. Οί. 736. ώ^ 
ύαψ^ύτερον \ άνηρ απ* άνάρός — φάτίν — πύΌ-ηταί τήν&€ βίο. 666. €ΐπ€ <Γ' εύΟ^αρ- 
σης άνηρ \ προς άνάρα. πίρι ιη88. πάρα ΡοΓί. Ηθΐ'ΐη. ΕιηρθΓ. Η&Γί:. ΛνθίΙ. πέρι 
ίτίθίαΓ '^^θίΐ., οοΠ. Λβ. 1330. τοΰ &ρΘντός έστί χαϊ τό βουλεύαν π^ρι. 

851. αύ ίη 1ϋ Μ. 800. ιη. (ευ ρΓ., ιιί νίάβίαΓ). ευ Ε. 'νν. 8ο1ιιηί(1ί;. ΕοιΊ:. ουν. 

852. ηε (δυρ. ι/) Μ. η**** ος (ηεν &νήαχοντος 8θθ. ηι.) Μ. ήεν Ο. ην Ταπί. 

854. οϋτοί] οϋτάν ΥογγεΙΙ. φρένα ηΐδδ. ψρέν* άν Έΐιηδί. φρένας — ώμ- 
ματωμένας Υθΐτ»!!. χλέψειαν ιηδδ. Ρδΐ. Οοη. χλέψειεν δίβρίι. Εΐηίδΐ. ΒΙοιη. 
ΛνθίΙ. Μαΐίιη χλέφειας (θί δίο ΥθΠ'ίΐΙΙ). Οί. Ηθδίοά. Τΐιβοβ. 613. ως ούχ εστί 
/Ιίός χλέψαι νόον. 

855. Ζεϋ ΖεΟ] ΰα. & Ζεϋ. 

856. τ«<Γ ΐϊΐδδ. ΕοΓί. τί ά*, ο,ιχί τάάε τ* ευχόμενη. χάπί&οάζουσ' (χαϊηι- 
Ό^οάζουύα, οα ίη 1ϋ. Μ.) ηΐδδ. ΚΙ Εΐ'ίϋΐζ. Βοη&Μδοη. χάπι&εάζουο^ 8ο1ι. ΒΙοιη. 
ΗθΓηι. Ώίηά. ΡεΙ. ΟΓ. Ειιγ. Μθά. 1409. τίίίε χαϊ &ρηνω χάπί&εάζω (χάπι&οάζω 
Π188.) Ι μαρτυρόμενος άαίμονας. Τΐιπο. Π. 75. ΥΠ. 75. VIII. 53. ΡΙ&ί. ΡΗαβάΓ. 
241 Β. ΗθβγοΙι. έπι&εάζειν' &εούς έπι>χαλεΐσ&αί. 

857. υπό (Γ εύνοιας] ύπ^ρ εύνοιας Έο,τϊ. ^α. έπος εύνο(ας 8αδρβθίιιπι 
εύνοιας. Εοΐί. υπό ά* αγνοίας. 

858. πΘς ίσον είποϋσ* άνύσωμαι πΐ88. ΟογγΙ^ο πΘς Γσ' άν (οχΛ &ν Γσ') 
είποΟσα τύχοιμι; .Τθο<»1)£ΐπι οΐίπι ποί* επε* εϊποϋσ^ (νθΐ πΘς ϊσα λ^ί«σ') ΧΟΗΦΟΡΟΙ 71 

νυν γαρ μέλλουσ^ άκονη'&εϊοαι 

πειραΐ κοπίδων άνδροόάικτων 860 

ή πάνυ '&ήσειν ^Αγαμεμνονίων 
οϊκων δλε&ρον διά παντός, 
ή πυρ καΐ φως έπ^ Ιλεν&ερίί^ 
δαίων αρχάς τε πολιασονόμονς 

πατέρων τ' δλβον μέγαν εξ ει, 865 

τοιάνδε πάλην μόνος &ν έφεδρος 
διοσοΐς μέλλει ^χ&ρόιαιν ^Ορέστης 
αψειν. εΐη β' ΙπΙ νίκη. 
ΑΙ. έη, δτοτοτοΐ. 

ΧΟ. Μ ία μάλα• 870 

πίος ϊχει; πώς κέκρανται δόμοις; 
άποατα'&ώμεν πράγματος τελουμένου, 
όπως δοκώμεν τίονδ* άναίτιαι κακών 
εΐναι' μάχης γαρ δη κεκύρωται τέλος. 
ΟΙ. οϊμοι, πανοίμοι, δεαπότου πεπληγμένου, 875 

άνύσωμαι; Οίίθηάίΐ; 8ίη§?α1&Γθ ϊσον. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1479. ζ&ντας β-ανοϋσιν 
οννεχ* άνταυά^ς ίσα. Ώο αηβίρί1;ί δγΐΐαΐ)» δηοΐί οί. 862. 

859. μέλλουύι μιαν&€Ϊσαι ηΐδδ. ^ιιο(1 ρΐαηθ νίϋοδίιιη Θ8(. Ι^θ^. μέλλουα* 
άχονηΘ•€ΐααι , ΛΜΪ μέΧλουαιν ϋ-ηχ&έίύαι. 

860. κοπάνων ιιΐ88. Υοχ ηοη 8ΐίΙ)ί ΓβρθΓΐίΐ. Βθ(1ί χοπ(&ων. Οί. Γγ. 131 Τ>. 
ίΐνάροάίαχτον άχούων — χόπον (?). 

861. πειραϊ ιη88. πρίρραι (ί. θ. στόματα, ιηυοΓθαθ8) ϊβηί&ί ΗθΓ\7θΓ(1θη, 
οοΐΐ. ΡγΟΙΠ. 423. όξυπρωροΜίι βρίμων Ιν αίχμαΐς. δοΐΐοΐ. πειραϊ, αΐ άχμαϊ 
τ&ν ξίίρΘν. 

863. ^α. έν (ρΓΟ έπ') ηευ^€ρ£<$. 

864. άρχαΐς τε πολισαόμοίς ΡοΓδ. Είοιη. Ρταηζ. ΒαιπΙ). Βίη(1. ΕοΓί&δδβ τβοϊθ, 

865. ?|ί* πατέρων μέγαν ϋΐβον ιη88. πατέρων 0^ 'έξει — \^Γθί1. 8ίά^. οοη]. 
ΡεΙ. Ιιθβ. πατέρων τ' δλβον μέγαν 'έξα. 

866. πάλην] Ροΐ-ί. μάχην. Οι. 874. μόνος [ών] έφέάροις Μοάνί^. 

867. β^€(οίς ιη88. ^ί?οί Ταπί. β-οΟρος Ζαΐ^&δ. ϋ^ωσίν Ηθ&ΙΙι. 'χ&ροϊσίν Ηω-ί. 
Κββίθ, ορίηοΓ. Βθ(][τιίΓϋ;ιΐΓ βηίιη 8ΐΐ1}8ΐ;&ηϋγιιηι αΐί^αίά. 9α. &ηρσ(ν. 

868. ν(χ(ΐ Μ. α. Ε. V. ν(χην ΑΙά. Ταπί. ν(χην Ταπί. Οί. 478. Εαιη. 1009. 
Τοή. €λ&θί (Γ' έπϊ νίχην. 

870. μάλ* €α νθΐ μάλ^ αύθ-ις Βατη. θα. έη μάλ* αυ, Αθβίβϋιο οοηϋηααίαιη. 

872. ΧΟ. ρΓ&θί. ία Μ. άπούτα&ΰίμ^ν Μ. οογγ. ΚοΙ). άπούτατΘμεν Έ^τψ. 

873. άναίτιαι ηΐ88. αναίτιοι Βίοιη., θίδί παραιτία θί μίταίτιαι αραά ηο- 
δίπιιη Ιθβαηίατ (910. 100.). Οί. αά 100. 

875. Οί. Ταπί. οιη. Μ. πάν οΐμοι Μ. πανοίμοι Ροΐδοη. μάλ^ οϊμοι 
βοη]. 0&η^ οϊμοι μοι, οϊμοι Ηατί. ^α. οϊμοι, μάλ^ οϊμοι (νβΐ αυθ-ις). τελου- 72 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

• ■ 

οΐμοι μάλ' αν'&ις έν τρίτοις προοψ&έγμαοιν. 

Αιγιο&ος ονκεί* εοτιν. άλλ^ ανοίξατε 

δπως τάχιστα, καΐ γυναικείους πύλας 

μοχλοΐς χαλάτε' καΐ μάλ* ήβώντος δε δεϊ' 

οϋχ ώστ' άρήξαι διαπεπραγμένφ' τι γάρ; 880 

ιου ιου 

κωφοις άϋτώ και κα'&εύδουαιν μάτην 

ακραντα βάζω; που Κλυταιμνήστρα; τι δρα; 

ΧΟ. εοικε νυν αυ τήσδε συζύγου πέλας 

αϋχήν ττεοεΊσ'&αι προς δίκην πεπληγμένος, 

ΚΑ, τι ό' έστΙ χρήμα; τίνα βοήν ΐστης δόμοις; 885 

μίνου ιη88. ΑηβΠοΘ, 1)θίηβ Πηίβΐΐθά, άοηβ Γογ. Β»ιη1)0ΐ•§ οορίοΓΐ Ρίη(1. 
01. 2, 87. πχρΘν τ(λίσ&€ντων. Βυβρθοίϋΐη. ηαιληγμένου 8ο1ι. ΗθΓηι. Ηαι^. 
ΡεΙ. Λν^θοίίΐ. βίο. ΟΓ. Α§. 1343. 1345. Υαΐβαία α νίοίηο ν. 872. νθηϋ 

878. γυναικείους πύλας μοχλοΤς χαλϋτε ιηδδ. ^α. γυναικείων πυλΟν 
μοχλούς χαλάτε, νβΐ τάς (μοι) γυναικείους πύλας μοχλοΤς χαλΘύαι. ΟΓ. Απδΐ 
Ιίγβ. 310. τους μοχλούς χαλΘσιν. Εΐΐτ. Ηίρρ. 808. χαλϋτε χλ^&ρα — πυλωμά- 
των. Μθά. 1314. χαλάτε χλζάας ώς τίίχιστα (χλτ,^^^ρ' όπως τ«/ιστ«?). 8βά Ιρίι. 
Τ. 99. χλ^Ο-ρα λύσαντες (ί. χαλάσαντες) μοχλοΤς. 

879. χαϊ μάλ' ήβΘντος &^ &ει] ΕπίδίΓ» γε ριο (Γ^ ΒΙοηι. Ατοίβ οο\\ΒβΥβΏΪ 
ρ&ΓϋοαΙ&θ χαϊ μάλα, \ι( χαϊ λίαν, χαϊ σψό&ρα, βίο, 

880. ούχ ώς (Γ ηΐ88. ούχ ώστ' ΡθΓ8. Ηθγιϊι. Βίη(1. βίο. ούχ ως γ' ^ο^^. 
λνβοΜθίη, αί ίη 841. διαπεπραγμένων Μ. Θ. $ιαπεπραγμενφ ΤιίΓη. Υιοί;. 
Εοοίθ. ΟΓ. 1008. 8ο1ιθ1. τώ σφαγέντι, 

882. ποΐ ιη88. ποΟ Γβοίβ Εΐιηβΐ. Βίοιη. βίο. ΟΓ. Ηθγο. 74. ποί (ποΟ ΕΙηίδΙ.) 
πατ^ρ άπεύτι γής; 

δ83. 884. Ηθ8 (1αο8 νθΐβαδ 8ΐΐ3ρθθίθ8 1ΐΛ\)βί ΗθΓ^νθί'άβη. Νθςυθ βηίιη 
8Θ1Ύ0 η6<][τΐΘ ΟΙιοΐΌ 1)βηθ β08 οοηνβηΐΓθ. ΡΓ»βίθΓβ8, ίης[ΐΐΗ, 1ιί8 άβίβίίδ δβΓνί 
νθΓΐ)β ποΟ Κλυταιμνήστρα; τί άρ^; ιηθίίυδ 8ΐ»ΰιη θχοίρβΓθί ΐ'β^ίο&θ ςυαβδίίο, 
τ( ά^ Ιστϊ χρήμα; βίο. ΏβΙβί βοδ θίί&ιη Η. Λνοΐί. ΟΙιΟΓΟ ίπΙ)αϋ 81»η1. 

883. αύτης ιηδδ. «υ τήσ&' ορίίηιβ Α1)γ. Μβιϋη. Ηβγδβ. Ηδΐί. Λνθίΐ. Εγ. 
Βίηά. ΗθΓΐη. 'νν'θοίίΐ. αύ τήσ&ε συζύγου πέλας ΛνβΠ. εοιχεν αύτ^ς νΟν ιηαΐϋ 
ΒαίΙθΓ. έπϊ ξυροΟ βεβώς ΜαΓΐία. έπϊ ξυροϋ σταθείς I^. ΚδγδβΓ. Ιπϊ ξυροϋ 
πέλειν Ηθΐ'ν^. έπιξήνου πέλας Α\)Τ. 8ίά§. ΟΓ. λξ. 1277. Ώθ Ιοοαίίοηβ έπϊ ξυροΟ 
άχμης ΐστασ&αι οο§ί1»1)£ΐ1: ΗΙ)Γ£ΐήιΐ8, νοοθΐη ραναιη ΓΓθ(ΐιΐΘαίΘΐη Ιπίξηνον ηοη 
ίπίθΐΐί^βηδ. ΕοΓί. υπό ξίφους τάχα. πέλας ιηδδ. ΕοΓί. πάρος. 

884. πεσεΐσ&αι] ^ΰ. εσεσ&αι. προς &ίχη Μ. προς άίχην Ο. ΛΥβί!. προς 
άίχης ΗθΓΐη. Ή&τί. Έοτί. παν&ίκως. 8β(1 ιηίηιιη νίάβίαι• 8θΓν8ηι Ιιοο άίοθΐΌ : 
ς[ΐΐΛΓΘ προς τίνος Γβροηοηάΰΐη θδδθ δαδρίο&ΓΪ Ηοθί. πεπληγμένος ιηδδ. πεπληγ- 

μένης ΤΐΙΓΠ. ΕοΓίΟδδθ ΓΘΟίβ. 

885—887. ΡίΐΓ8§Γ&ρ1ιί ρΐΕθβχ&θ ίη Μ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 73 

ΟΙ. τον ζώντα καίνειν τονς τε&νηκότας λέγω. 
ΚΑ. οι ^γώ. ξννήκα τοϋπος εξ αινιγμάτων. 

δόλοις δλονμεϋ'\ ώαπερ οϋν έκτείναμεν. 

δοίη τις άνδροκμήτα πέλεκνν ώς τάχος. 

ειδώμεν ει ν^ικώμεν τ} νικώμε&α' 890 

ενταϋ'&α γάρ^ δη τονδ^ άφικόμην κακόν. 
ΟΡ. σε τοι ματενω' τφδε ί' αρκούντως έχει. 
ΚΛ. οϊ '/ώ, τέ&νηκας, φίλτατ* Αιγίο'&ον βία. 
ΟΡ. φιλεΐς τον Άνδρα ' τοιγάρ ίν ταντφ τάφω 

κείοεί' '&ανόντα ό' οντι μη προδως ποτέ. 895 

ΚΛ. επίσχες, ώ παΐ, τόνδε τ' αΐδεααι, τέκνον, 

μαστόν, προς φ ον πολλά δη βρίζων αμα 

ονλοιαιν εξήμελξας εντρεφες γάλα. 
ΟΡ. Πυλάδη, τι δράσω; μητέρα αιδεσ&ώ κτανέιν; 

ΠΥΑΑΔΗΣ. 

που δητά σοι τα Αοξίον μαντενματα 900 

886. λ^γω] λόγφ δοΐιοΐ. Ταπί. ΎΊοί. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 59. 63. 

888. ωαπ€ρ ουν] Κθάάβ, 3ΐΐ8<: &3 ίη ΐ&οί. Οί. 96. Α§. 1171. 1427. ΡΙε*. 
Οΐ'Λί. ρ. 405 Ο. ωαπ€ρ ονς οΐίιη ΡοΓδοη. 

889. &ο{η] &ότω Ηογβθ. ΛνθΠ. Βοά οΓ. Αβ. 945. νπα( τις αρβύλας λνοί 
τάχος (λΟ' ώς τάχος?). άν&ροκμητα π^λεχνν] άν&ρο&μτίτα πέλεχυν γxΐ^ 
ΓβςυίΓίί Κβι-δίβη. αά Κ^βχά. 724. (Οί. αά 8ορ1ι. λ}. 318.) Οί. 860. χοπιίνων 
άν^ροάκΐχτων. π^Ιεχυν ώς τάχος' | εί&ώμίν ή νιχώμαν] Υοτί. πέλεκνν, ώς τά- 
χος Ι 6ιά(Άμ(ν εί νίχΘμεν. Βθ τάχος (οθΙοΐ'ίίθΓ) οί. 8θρ4. 58. λζ. 945. 1110. 
Εαηι. 124. 178. ΑΗΗ ώς τιίχος, Αβ. 27. δβρί. 678. 

890. ή η\88. €ΐ ΤιίΓη. Κβοίθ. Οί. αά 780. 890. Ριόπι. 799. 8ορ1ι. Αηί. 
1217. Οβά. 0. 80. 

892. σ^ χάί ματεύω πΐ88. ^ιι. σέ τον ματεύω. Ιάβια 0003. Βίοιη. Οί. 356. 
σε τοι λέγω. 

893. οι έγώ Μ. 894. Ρθ8ί άν&ρα οοΐοη ροηβηάιιηι. 

895. β^ανόντα ιη83. ^ανοΟσα οοη]. Λν"Θθ1ί1., δοάίδ νοοαΙίΐιΗ ι&ϋοηβ Ιι&Μία. 
Οί. 906. (Γ' 11188. ςη. αφ\ 

896. άήαεται ιη88. <Γ' αΐ&εσκι 8ορΙιί&η. ΕοΙ). Ι^β§. τ* αΐάεσαι. Οί. Ηοιη. 
II. 22, 82. "Εχτορ, τέχνον έμόν, τάάε τ* αΐ&εο χαί μ' Ιλέηβον \ αύτην, εϊ 
ποτέ τοι λαΟ-ιχηάέίί μαζόν έηέΰχον. 

897. ώχύ ιη88. φ αύ Κοί). 

898. ευτραφές 0188. εύτρεφ^ς 1)18 Τζθίζ. ΗαΓί. ρΐ'οΐ). Ηθγπι. Κθοίβ, ηί ίΕΐΙοΓ. 
Οί. 8θρ<;. 307. ΰάωρ — εντραφέατατον (εντρεφ. Μ.) πωμάτων. Ευτραφής ρ&8- 
Βίνο δθηβα ΙθβίίιΐΓ Επγ. Μθ(1. 920. Ιρίι. Τ. 304. 

900. ποΟ <Γ«1 τ« λοιπά Μ. Υιοί. ποΟ ά^ — Ο. ΑΙά. Κοί). ποΟ &ήτα 
λοιπά Ταπί. ποΟ &η, τάλαν, τά Απι*. ποΰ &ήτά σοι τά οοώ]. ΒΙοιη. ποΟ 74 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τα πν&όχρηστα καΐ τα πίαϋ'^ δρκώματα; 
απαντάς έχ&ρονς των '&εών ήγον πλέον. 

ΟΡ. κρίνω σε νικάν, καΐ παραινείς μοι καλώς, 
έπου, προς αυτόν τόνδε αε οφάξαι ϋ'έλω' 
και ζώντα γάρ νιν κρείααον^ ήγήαω πατρός. 905 

τούτω '&ανοϋοα ουγκά&ενδ\ έπεί φιλεΐς 
τον Άνδρα τούτον, 3ν ό' ίχρήν φιλεΐν ατυγεΐς. 

ΚΛ. εγώ σ' ί'&ρεψα, αύν τε γηράναι '&έλω. 

ΟΡ. πατροκτονοϋαα γάρ ξυνοικήσεις έμοί; 

ΚΛ. ή Μοίρα τούτων, ω τέκνον, παναιτία. 910 

ΟΡ, καΐ τόνδε τοίνυν Μοΐρ^ έπόρσυνεν μόρον. 

ΚΛ. ούδεν αεβίζει γενε&λίους αράς, τέκνον; 

άήτα τά τορά ¥. Ο. δοΚιηίάΙ;. ηοΟ άη τα λαμπρά ΎίβίΙ. ποί άη τελευτξ νθΐ 
ποΐ άη τελεί σοι δίαάίηιϋΙΙθΓ. ^ιι. ποϋ άήτ^ έχεινα (οΡ. 916.), 'νβΐ ποΟ β η τά 
λαμπρά (σεμνά) , νθΐ πΘς νυν τελείται. 8θ(1 ροδ^&ΐ'ί νΐάθίΐΐΓ άητα. ΟΓ. 
8ορΗ. Οθά. Κ. 952. τά σέμν^ ϊν* ηχεί τοΟ β^εοΟ μαντεύματα. 946. ώ β-εΘν 
μαντεύματα, \ IV έστε. Τταζ. αάθδρ. 372. ποϋ γάρ τά σεμνά χεΐνα — ; 

901. πιστά (Γ' ιη88. πιστά τ* ΗθΓηι. Εβοίθ. εύορχώματα] εύορχήματα 
ιηαΐίί ΒΙοηι. Ιρβθ οοΓΓΘΧθΠΐη χα\ (νβΐ ποϋ) τά π(σ&* όρχώματα. V. Οοιηπο. 
(Εχοΐάθΐ-αί, ορίηοι•, χίά τά ροδί Βΐηιίΐθ — τ«, άθίηάθ νθΐβαιη βαρρίθγίί 1ίΙ)ΐ•ίΐΓίιΐ8.) 
Νηΐίαιη νθΛυιη ββΐ εύορχοΟν, ώθ^πθ Ιιίο οοηνβηίΐ'θΐ: εύορχήματα. 

902. τΘν] μη Έί&τί. ήγοΟ] Υοτί. τΟ-ου (ιη»1ίθ) £ΐαί ποιου. 

903. παραινείς μοι'] παραινέσαι ΡοΓδΟη. παρ^νεσας ΗθΓΐη. ρΓοΙ). λΥβοΜ. 

904. προς αυτόν πίδδ. Ι. Θ. ρΓορβ ϋίαιη. ΟΓ. ί&ιηβη 926. θα. παρ' 
αυτόν. Οά θίίαιη Ηθι•\\γ. Ραίθίαδ ίίγων δΰΙ)ίη1:θ11ί§ίί. 

905. χρέσσον^ πίδδ. χρείσσον^ Ταπί. ήγήσω] Υοτί, ένόμιζες (ίιηρθΓίθοίιιιη). 

906. τούτφ &ανόντι οοηί. Λνβοΐίΐ. ^αο(^ ηοη ρΓθΙ)£ΐηάαηι. 

907. (Γ' έχρήν] &^ χρην ροδ* οΐίοδ \νΘθ1ί1. 

908. νΟν &' πίδδ. Οοη. σύν <Γ' Ή&ή. Ηθγπι. Ρι•&ηζ. Οίηά. Ρβΐ. Ιίνθοίίΐ. Μαΐίιη 
συν τε. ΟοΓΓθοίίο ηθΟθδδΛΓί». ΟΓ. 909. βί Αζ. 1644. αλλά σύν {νιν?) γυνή \ 
εχτεινε. γηράναι Μ. Κβοίυιη &οβ6η1;ιιηι θδδθ γηράναι, αοΓίδϋ ίηβηίίίνιιιη ίαη- 
ς[ΐιαιη &1) γήρημι, ιηοηαίΐ; Βίη(1. ΏοίΆνϋ βΰ»ιη δοΐιοΐ., ς[ΐιί, γηράναι, από τοϋ 
γήρημι. 0£. 8ορ1ι. Οβά. 0. 870. γηρίίναι. ΡαΓίίοίρίαιη θδ<; γηράς. ΓοΓί. γηρά- 
σχειν. Ξβδίοά. Ορ. 190. γηράντεσσι τοχεΰσιν από β-οεπτήρια άοΤεν. 

910. παραιτία ιπδδ. παναιτία ΒοΛ. Ή&τί. Εβοίθ. Οί. Εαιη. 200. «λΧ* είς 
τό πάν επραξας ών παναίτιος. Αζ. 1485. Ροΐ"!;. παραίτιος, ΰί ίη Γτ. 44, 7. τΘν 
(Γ* έγώ παραίτιος (ΐη ΟΓ&ϋοηθ ΥθηΘηβ). 

911. Μοΐρ' έπόρσυνεν] Έού. Μοΐρα πορσυνεΐ, νβΐ Μο7ρ έπ^χρανεν. 

912. σεβίξει (σεβίζη Μ.) ιηβδ. Ι.θ§. σεβίζεις Ετιΐ σέβεις σύ. €1 960. θΐο. 
Ιί» ηοη οοΓΓίρίθηά» βιϋ δθοηη(1^ ίη γενε&λίουζ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 75 

ΟΡ^ τεκονσα γάρ μ^ ερριψας ες το δυστυχές. 

ΚΑ. ούτοι σ' απέρριψα ίς δόμους δορνξένους. 

ΟΡ. αίοχρώς ίπρά'&ην ών έλεν&έρου πατρός. 915 

ΚΛ. που δηϋ^ δ τίμος δντιν^ άντεδεξάμην; 

ΟΡ. αισχύνομαί αοι τοντ' δνειδίσαι σαφώς. 

ΚΑ. μάλλ* εϊφ* ομοίως καΐ πατρός του σου μάζας. 

ΟΡ. μη ^λεγχε τον πονοϋντ^ εσω κα^&ημένη. 

ΚΑ. άλγος γυναιξίν ανδρός εϊργεσ'&αι, τέκνον. 920 

ΟΡ. τρέφει δέ γ ανδρός μόχθος ήμένας εσω. 

ΚΑ. κτενεΐν Μοικας, ω τέκνον ^ την μητέρα. 

ΟΡ. συ τοι σεαυτην, ουκ εγώ, κατακτενεΐς. 

ΚΑ. δρα, φύλαξαι μητρός έγκότους κύνας. 

ΟΡ. τάς του πατρός δε πώς φύγω παρεΙς τάδε; 925 

ΚΑ. εοικα '&ρηνεϊν ζώσα προς τύμβον μάτην. 

ΟΡ. πατρός γάρ αΐσα τόνδε πορσύνει μόρον. 

ΚΑ. οΊ ^γώ τεκοϋσα τόνδ* δφιν ε&ρεψάμην. 

ΟΡ. η κάρτα μάντις ουξ δνειράτων φόβος. 

91Γ). άιχβς ιηδδ. «ίσχρΘς Ηβαϋι. αίχΰϋς 8Μί άάίχως ΒοίΙι. άοΟλός τ' ΖαΙίαδ. 
Ρπιβδίαίθί δούλος ί'. Ιιθ§. ηΐχβς (οΓ. 8ορΙι. ΕΙ. 216.), νοί αίσχρας. Οί. 133. 
π€πραμ^νοί. γάρ νΟν γέ πως άλώμε&α. 

916 — 931. Ρ8ΐ•3§ι•&ρ1ιί ρι•&θβχ»Θ ίη Μ. 

916. τψος ιηβδ. τψος (ζτ ίη ιηαΓβ.) Μ. ΟΓ. Αΐ'οΐιϋ. 88. έσΟ^ίων ί^' ών οϋτ€ 
τΤμον οϋτιν* €ίσ(νήνοχας. ^α. μιύΟ-ός. 

917. αου ηΐδδ. βοΐτ ^ίιη^ ΓΓαδίχα αου ίαβίαΓ Λνοι•(ΐ8>νοι•ίΙι, οοΙΙ. ϋβιη. ρ. 234. 
τοΟτό αου άιαβάλλει. ρ. 325. τον τπχίσμον τοΟτον ον σύ μου άίίσνρίς. Ιία 
βηίηι <ϋβ6η<1τιιη ίυίδδθί τοΟτό σου. 

918. μη ίίλλ* ιη88. Ιί^θϋ. αλλ" ΗβΓίη. ΗαΗ;. δίά^. Κθοίβ δθ ]ι&1)βί Ιββϋο 
μη άλλ\ ηοί 80 (π&γ) 1)α<; βίο. 

921. ήμένας εσω] ^α. ενάον ήμένας. 

924. δρα] ώ παν Υ. Ψ. δοΐιηύάί. Γογ1388Θ Γθοίβ. 

926. προς τύμβον] Εοΐί. προς χωφόν. δθά V. δοΐΐοΐ. 

927. αΐσα] ΕοΓί. αίμα (ο»θ(1θδ). σ' όρ(ζ€ί ηΐδδ. {πορίζη Μ. ρΐ'.) σού- 
ρίζα Έΐηίδΐ. Ι. Θ. σοί όρίζπ. δίιηίΐίδ οΓ&δίδ βδί σοϋπισθ^εν (σοι Οπ.) Αήδί. 
Τΐιββιη. 158. τόνά* ορίζει σοι Αηι&ΐά. σοι χτίζει Ιοη^Ιι. τόνά* Ιπουρίζει οΗηι 
Ηθπη. Βίηά. "^βϋ. πορσύνει ΡαΙ. λνβοΐίΐ. Οί. 911. χαϊ τόνάε τοίννν Μοΐρ* 
έπόρσυνεν μόρον. 1041. έπορσύν&η χαχά. ΡθΓ8. 267. Α^. 1251. 1374. 

928. 0/ ίγώ Μ. 6φιν έβ-ρεψάμην ιη88. ε&ρεψάμην δφιν οΐίιη Ρθΐ•8. ΡοΓ- 
1&88Θ Γθοίθ. δθά ρΓοάαοίίαΓ ροβίθήοΓ ίη δφιν, υί ίη χόνιν Ργοπι. 1084. βιιρρί. 
180. 783. 

929. ΟΡ. ηΐ88. ΟΙγίαβηιηθδίΓαβ οοηϋηααηί δί&ηΐ. ΗειΙ:. Ροδί 1ι. ν. ΟΙ^- 
(»θηιηβδ<χ»β νβίδΐιιη βχοίάίββθ ρηί&ηί Ρίΐα\ν^. >Υθ11. ΙίνθίΙ. Τνβοΐίΐ. 76 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΚΑ. ν._^^_ν.^^_ν._^^_ 

ΟΡ. κτανονα^ ον ον χρήν καΐ το μη χρεών πά&ε. 930 

ΧΟ. στενάζομεν καΐ τόίνδε ουμφοράν διπλήν. 
έπεί δε πολλών τιημάτων ίπήκρισε 
τλήμων ^Ορέστης, τοντο '&εονς αΐτονμεϋ'α, 
δψ&αλμόν οϊκων μη πανώλε&ρον πεαειν, 934 

81;γ. 1. ε μόλε μ^ δίκ(^ Πριαμίδαις χρόνφ βαρνδικος ποινά' 
Μμολε 8* ές δόμον τον Αγαμέμνονος 
διπλούς λέων, διπλούς ^Αρης' 

930. Κ^• ρτΕοί. Π188. ΟΡ. 8<»ηΙ. ΟΓθβίί οοηϋηα&ηί ΚΙ. Οοη. ΟΐθΒίθβ βίί- 
οΐιοιη^ίΐιίαιη άιιο1)α8 νθΐ•8ίΙ)ΐΐ8 ίβπηίη&Ι:, ηΐ: βΐ βίί&πι ίη Εαιη. 607. Ρι*. 780. 
δβρί. 1051. 8αρρ1. 322. χάνες γ Μ. χ&νες γ Ο. Ιχανές γ Ηθ&ίΐΐ. ίχανίς / 
{(χανβς, χανοΟσ') Ραα^ν. €χαν€ς Ηθπη. ΗβιΊ;. ΝΕαοΙί. χανοϋβ* ιη&Γβ. Ακίί. 
ΜαΓίίη. χταν,οΟσ* 00113. Ραΐ. Ηθίηΐ8. ^'Ροβί Ιιαβο νοΛα ΟΓθ8ίθ8 ιη&ίΓθΐη, (^ιιαιη 
θΰΐη ί&ιη γ. 892. οοηίριιίδδθ, (ΙθιικΙθ υ. 899. ηιίδίδδθ ρΓθ1)αΙ)ίΙθ θδί, (Ιβηηο 
οοιτβρίαιη ίη &θ<1θδ αΙ)(1αοϋ 0&θ<ϋδ ταΗο ηαπαίαι Ειιιη. 592. ξιψονλχώ χερΙ 
προς βέρην τ€μών" (ΚΙ.) 

931. σΗνω μίν ουν πίδδ. -ατένωμεν ουν Ταΐ'η. Υίοΐ;. Ι»θ§. στενάζομίν &αί 
οίμώζομεν. Οί. 933. αίρούμε&α. Έοή. στένω γέ τοι. τΘν&ε ιηδδ. τοΐνάε οοη]. 
^'ΌοΜ., οοΐΐ.' ΡβΓδ. 720. &ίπΧοΟν μέτωπον ^ άνοΐν στρατενμάτοιν. τήνάε Τοη^Ιι. 

932. Ιπεϊ &^ πολλών — ] Η&βο Γοι-ίοδδθ γϊίίαηι αίαηί. δβά οί. &(1 933. 
πολλών αίμκτων] μέλλων — Γ. Λν. Βοΐιπιίάΐ:, οοΐΐ. Α§. 716. μελεον αίμ' 

άνατλβσα. Εαΐ*. Ογ. 192. μελεον — «ΐμα &ους βίο. Ρΐιοβη. 933. φόνιον αίμα. 
αιμάτων πίδδ. Ιίβ§. πημάτων, ηιαΗα ηιαίίΐ 8α ρ θ γ» γ ϋ ΟΡ. 796. ζύγεντ^ Ιν 
αρμασιν πημάτων (ΟΓβδίβηι). έπήχρισεν ηΐδδ. ^α8,δ^ Ιψίχετο. 8θ(1 οπιηία ρΐαηα 
&6η(;, βί οοπ'ΐ^Λδ έγεύαατο. 

933. τοΰϋ^ όμως — ] ΟοΓΓαρίθΙα Ι&ίβί;. Νοη βηίηι Ερίθ 1ι»βο Γβδροηάβηί 
ρΓ£ΐθ06(1θη1:ίΙ)αδ ΙπεΙ $ϊ — . ^α. τοϋτο {ί-εούς (— ) αίτούμεβ-α. αίρούμεθ-α] 
αίτούμε&α Μηδ^Γ. Η&Η;. ΗθΓΠΐ. αίτούμε&α νβΐ αϊτώμε&α οοη], ΒΙοηι. 

935 — 941. Ηίδ Γβδροηάθηί ν ν. 946—952. 

935. Ρ»ι•»2ΐ'»ρ1ιυδ ίη Μ. άίχα ιπδδ. 8οήΙ). άίχα οαπι ΒΙοηι. Πρναμί^ανς] 
ΓογΙ;. Πελοπί&αις. 

936. χαρύ&ίχος (ζτ ίη πΐΕΐ•§.) Μ. βαρύάίχος Υιοί. 

938. άίπονς λέων δίβηΐ. οοη]. ΡεΙ., οοΙΙ. &ίπους λέαινα Αξ. 1229. 8θ<1 
νίχ οοηνβηίΓθί λίπους Άρης. ^Ιρ^ζ^ ΕογΙ;. 6φι,ς. 

939. έλαχε ηΐδδ. ΚΙ. ΒαπιΙ). ϋίηά. ελααε Ρ»υ\7. βχ δοΐιοΐ. 8ίά5. οοη]. Βίηά. 
ρΓοΙ). 8θίάΙβΓ. έλαχε 8οΗ. ΒΙοηι. "ννοΠ. 8οΙιο1θί. Γιαηζ. Ηβπη. ΡεΙ. Βίηά. Μβίη. 
έλαβε οοη]. ΡεΙ. έτυχε, ελασε \ϊάβίΜΐ' Ιθ^δδθ δοΐιοΐ., ς[ΐιί βχρίίο&ΐ: ελασεν <Γ^ ί/ς 
το τέλος τοϋ δρόμου, 6 Ιατιν -ήνναε τον αγΒνα. Ιιθ§. εμολε, τβάηί {ές άό- 
μονς). Κθ(ΐαίι•ϋηΓ ίοι•<;£ΐδ8θ νθΐ•1)αηι δί^ηίβοαηδ Γβηι ΐ3θηβ §θδδϋ Ις το πάν 
πίδδ. ίυ το παν ΒαηιΙ). Μβίη. ^? το τέρμ' (βχ δοΐΐοΐ.) Τοάί. Βίρρβ. άη το παν 
οοη]. ϋίηά. ^α. ^? άόμους, νβΐ ίς μέλα&ρ\ υθΙ ^ς τ^λος (ν. δοΐιοΐ.). ΧΟΗΦΟΡΟΙ 77 

ι 

ίμολε ό' ίς δόμους δ πν&όχρηστος φυγάς 940 

'&εό'&εν ευ φραδάίαιν ορμημένος. 

ίπολολύξατ* ώ δεαποούνων δόμων 

απόφυγα κακών καΐ κτεάνων τριβάς 

ύπαΐ δυοΤν μιαστόροιν, 

•}• δυσοίμου τύχας, 

Αηί, 1. εμολε ό' ω μέλει κρυτηαδίου μάχας δολιόφρων δαίμων, 945 
?μολε ό' έν μάχα χερός ετήτυμος 948 

Αώς κόρα' (Αίκαν δέ νιν 
προσαγορενομεν βροτοί τυχόντες καλώς ') 

940. πυβ-οχρήστας (η 8υρ. «) Μ. πνβ-οχρήατης Ο. πυΟ-όχρηύτος τββίβ 
ΒαίΙβΓ. Βίηά. Λνβοΐίΐ. 8ίά§. ** Τβηηίηαίίο πιεΙθ βΐίβή ηοηιίηί »88ίιηίΐΕ<Λ." (Όίη(1.) 
Οί. 901. Εαι•. Ιοη. 1218. 6 πυβ^όχρηστος Αοξίου νίανίίΐς. Ρΐυ*. ΜοΓ. 163 Β. 
πυ&όχρηύτον της άποίχίας ήγ(μόν«. 

941. ενφρα&αΐσιν Μ. (8. ΗβΓίη.). Ο. Ιν φρα&κΐσιν Μ. (8. ΜθΓΐίθΙ). ίν φρα- 
άαΤσιν ΡοΓΒοη. ευ φρα&αΤαιν ΗβΓΠΐ. 

942 — 945. ϋί βρίιγιηηίυιη θϋίϋη οϋβή δίΐΌρΙίΕηιιη ρ»π ΕίΙίίοίί Υβη-Εΐΐ. 

942. Ιπολολυξάτω ιη88. οοΓΤθχίί δβίίΙΙθΓ. 8ίιηί1ϋθΓ χίΐτολολύξατ* ώ ίη χα- 
τολολυξάτω οοΓταρίυιη νίάβίιΐΓ Αζ. 1118. 

943. άναφνγάς ιη88. άναφυγ^ ΗβίΐΏδΟβίΙι. Μθίη. ^οη^. ΡεΙ. άναφυγΰς δίαηΐ. 
Ιιβ^. ίΐηοψυγ^ {άποφυγάι). ΟΓ. δθρί. 825. πότερον χαίρω χάπολολύξω πόλεως 
άαι,νεϊ σωτηρι τυχι^; ΡΙεΙ:. ΡΙίΕθά. 107 Ο. αποφυγή χαχΘν. ΡΗϋ. 44 Ο. λυπΒν — 
αποφυγής. Ερ. VIII. 352 0. τζ τ^? τυραννικός αποφυγή. VII. 337 Ώ. Ιβζζ» 
Ι. 632 Α. V. 731 Ό. Εαι*. Ιοη. 1240. λεύσψον άταν αποφυγοϋαα. Όοιη. 
840, 8. άποφευξόμενος (άνα. ε1.). τριβάς ιη83. τριβΰς 8<»η1. 8οΙι. Ή&Η» Λνβίΐ. 

944. νπό ΙΪ188. υπ αϊ Εγεπζ. Ηθγπι. ΡεΙ. Όίηά. άοιοΐν Μ. άυοΐν Ο. 
94δ. ίυαοίμου ηΐ88. άυαοίστου ΚβΛ. ρτοί). Ε. ^. δοΐιιηίάί. Ι. β. άφορτου. 

8α8ρβοίτιιη. ^υ. δυααλγοϋς τύχας. Οί. Α§. 1165. πέπληγμαι, — δυααλγεί τι5/^. 

946. 00 ιη88. Βίηά. οί;ο. βί βοΐιοΐ. Ηθγιϊι. Λνθϋ. « Ααι•. 8<»η1. Βίοιη. ΒεγπΙ). 
ΗεΗ;. 8ο1ιο1. τφ ΑΙγίαβ-φ εμολε, τω αποχτείναντι άόλφ τον ^Αγαμέμνονα. 

947. ποίνά 0188. Έρμΰς ΑΙΐΓβηβ. Εγεπζ. ϋτα Ηθίιη80θί1ι. νίχ δΕααιη νίάθ- 
ί;νΐΓ ποίνά, ρΐ'ο €[ΐιο ρβΐ'δοηΕ ΕΗ€[υ», ηί ίΕΐΙοΓ, Γθ€[υίι•ϋαΓ. Κθροηβικίαιη νίάθίπΓ 
Ερμας ΚΜΪ &α(μων: νίχ θηίιπ (ΙυΜίΕΓΐ ροίβδί (][ΐιίη άΐοΕίυΓ Ήβηηβδ. Μαΐίιη 
δαίμων. Ιάβιη οοη^ίοϋ ΑνθΟ^Ιθία. 

948. εΘ^ιγε ά* έν μάχ^ί χερός] Ηεθο ηοη ίηίβΐΐί^ο. Ου. ι^μολε (Γ' Ις μάχαν 
χερός. 8ο1ιο1. Ιφή\ρατο τοΟ ξίφ>ους. ί&ιγε ί'] ΕοΓί. ε^ίγέ τ\ δ^ μάχαι. 
Μ. (ί^ /"«/« (^' ^^ /ΐι«λ« ΑΙά. Ταιη. (Γ' έν μάχ($ ΡΕυ\ν. ΑΙ)γθ8ο1ι. δη μάχη 
ΡθΓ8. δη μάχας (ίηϋί ρη^ΩΕίη οοιηίηιΐδ) ΒΙοιη. χ^^ός ηΐ88. δορος ΗεΗ;. 
ΕοΓίοδδθ Γθοίθ. έτήτυμος ιη88. Ιτητύμως δβΕΐ. Βίαά. βίβ. 

951. τυχόντες χαλΘς] ΕοΗ. λέγοντες χαλώς. 8θ(1 οΓ. 997. 78 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

δλέ&ριον πνέονα* Ιπ* Ιχ&ροϊς κότον. 952 

81;γ. 2. τάπερ 6 Λοξίας δ Παρνασαίας 

μέγαν έχων μνχόν χ&ονος έπωρ^Ιαξ- 

εν άδόλοίς δόλοις βλατιτομέναν (δίκαν 955 

άγαν) εγχρονισ&εϊααν ίποίχεται» 

κρατείται (δέ) πως το '&εΧον το μί} 

κ^ — (βροτοΤς) νπονργεΐν κακοΐς. 

'&έμις ό' ονρανονχον άρχάν σέβειν. 960 

πάρα το φως Ιδεΐν 

μέγα δ^ αφγιρέ&η ψάλων οίκεχών. 

952. ίν Ιχβ^ροΐς ιη88. ΚΙ. Εΐ'&ηζ. Ρβίΐ. Όίηά. Τνθϋ. έπ' Ιχθ^ροΤς 8ο1ι. Ηβιιη. 
δθίάΙθΓ. Ραΐ. ΙιΟβ. έπ' Ιχ&ροΐς Βχά. έπ' ίχβ-ρονς. 

953 — 956. νθΓ8α8 ^ανίίβι• οοηυρίί βί ιηιιίίΐί. 

953. τίίπίρ ηΐδδ. "\νβί1. τ^περ ΑΙιγθπβ. τάνπερ Ηβαίΐι. 8ο1ι. Ηθγιϊι. Ραΐ. 
^11^(^I1^ απ(ρ? Παρνάαιος ηΐ88. Λ^βϋ. ΙΤαρνασσίκς Ρ&1. Ροδί 1ι. ν. νβΓδίΐδ 
942 — 94ο. ηί βρίιγιηηίιιιη ϋβτ&ί δοΙιηθΜθΓ. 

954. έπ* δχβ-ίί ίίξίν ιηδδ. έπόχ&ίον ΚΙ. ΙηοχΟ^ίας Ρβίΐθ. έπορθ^ιάζων Ρ»1. 
ίπορ&(αξ(ν Μβίη. ^νβοΐίΐ. (νβΐ έπωρίΚ). έπωρθ^ίαξεν "\νθί1. Οί. 271. Αθλίας — 
χρηύμοΐς κελίύων τόνάε χΜννον τκρίίν \ χάξορϋ-ιαζων ποΧΧά βίο. βί Ηθδγοίΐ. 
όρ9•ΐ(ίζ€ΐν μαντίύίσΟ-αΐ'. 6χ9•Η ιηδδ. όμφαΧώ 8ο1ι. λνθοίίΐ. ^ιι. χθ-ονος ίπ* 
όμφαλω. ΟΓ. V. Β,ηί. 966. 

955. (ί&όλως ίίολίας ιηδδ. ά^όλοις άόλοις Βίάξνίϊο^. άολίαν άόΧοις Λνθίΐ. 
αθλίας ιηδδ. &ολίαν οοη]. Λνθοϋ. θχ δοΐιοΐ. άόμοις (δο. έπωρ&ίαξεν, οοΐΐ. Α^. 

28. 1108. ατιί; Ιγχρονί,σ&ίΐαην) ^. ΗΘ&(11»ιη. 

956. βλατιτομέναν ιηδδ. βλάβαν Η. Ι». ΑΙΐΓθηδ. (ποσ\ν) βλαπτ,ομίναν (ί. β. 
Ιιαίίίη^ ίη Ιιθγ ΓθθΙ;) δαρρίθί Ρβίΐβ. (Οί. ΗοΓ&ίίαηαιη ίΐίικί 0(1. 3, 2, 32. 
'ΕδίΓΟ &ηίθοβ(1θηίβιη δοβίθδίαιη | (Ιβδβΐ'αίί ρβάθ Ροθηα οΐ&ικίο.*) {πάλίν \ βλάβαν) 
δαρρίθΐ: Λνβίΐ. ^α. (βίχαν \ Άγαν) — . βλαητομέναν] Έονί. χραινομέναν. 

957. έν χρόνους &ίΐσαν ιηδδ. έγχρονισ9^€Ϊσαν δοΙθΓίθΓ ΒοίΙι. Ηθπη. ΑΙιΐ'βηδ. 
Λ^θϋ. Λνβοΐίΐ. χρονια&εΐααν ]ϋΛΥί Ηθγπι. ΟΓ. Α§. 727. χρονισβ^είς. 

958. χρατίΐται ηΐδδ., χρατεΐ ά^ ΡογΙ;. χρατεΐ Η&γΙ;. χρατεΐ Ίί. ΕΙηίδΙ. 3ΐϋ. 
χρατεϊ τοί πως το ϋ-εΐον ϋγβΓ ρ. 14. χρατεΐ (άέ) πως ΗθΓηι. χρατεΐται &έ πως 
το Ό-εΙον το μη — Βαν. παρά το μη ηΐδδ. παρά οπι. Ηθγπι. πΐίρα (δίο) 
"ννβΐΐ. "\νΌΓ(1δΐ^οι•ίΙι. ϋγβΓ. προς τό μη ^ξνπονργεΤν ίβηί&Ι; Λν. Ηβ&άΐ&ηι , άθ οοη- 
δίηιοίίοηβ οοηΓοιβηδ Τΐιυο. IV. 104. χρατοΰντες ώστε μη τάς πύλας άνοίγεσΟ^αι» 
Μβηάοδαηι νίάθίαι* παρά. 

960. άξίον (Γ* ηΐδδ. ^^^*ί (Γ' Ηβίηίδ. 'νν'θοίίΐ. (Ηθδγοίι. &έμίς: άίχαιον, ίίξιον, 
πρέπον.) ιίξια (Γ' Ηβιηι. ΛΥθϋ. ίΐξίον (οηι. (Τ') Βοί;Η. Βίοιη. Λ^βΠ. Η»γ1:. ςα. 
πρέπει ά\ 8αί χρεών &\ ΒΧΐί πάρεατ\ Οί. ν. αηί. 971. 

961. παρά (ααΐ: πάρα) τε ηΐδδ. παρά τό Ταπί. Υιοί. πάρα τό 8οΙι. Η&Γί;. 
"ννβίΐ. Βίηά. βίο. 

962. μέγαν τ' άφηρέΟ^ην ηΐδδ. μέγα τ' (}ψιιρέ9^η ^ί&ϊΛ. ΡοΓδ. Κανί. λ^βϋ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 79 

ανάγει* , ώ δόμοι* πολύν Άγαν χρόνον 
χαμαιπετέΐς Ικεισ'&ε δη. 

^^.-^^. 9641) 

Αηΐ;. 2. τάχα όέ παντελής αμείψει χορός 965 

πρά&νρα δωμάτων ^ ν^- ^ _ ^ _ 

ρΓΟΙ). Ρ&1. μέγα ά* άφίΐρέ&ην ΡθΓ8. Βίοιη. Λνθίΐ. ΌίηοΙ. ^ιι. μεγάλ^ (ίφτιρέ&η 
ψάλια άωμάτων. Ιάθΐη δΐιοάθΐ: Έη^θτ. δθά δίη^αΐατίδ στόμι,ον μέγα βδί Αξ. 133. 
δθά οοΓηςβηάαΐη δΐίΒρίοοΓ μέγα ό* άφί^ρέϋ-η νέφος άπ' ομμάτων. Οί. 8ορ1ι. 
Α]. 692. ελυϋίν αϊν^ν άχος {νέφος?) απ* ομμάτων *!Αρης, Εαάθΐη ίηι&^ο βδί 
<1ιι&θ ίη &η(606ά6ηϋΙ)υδ , ηάρα το φΘς Ιόέίν. χράΪΛον] ΡθΓ χαλι,νον θχροηίί 
δοΐιοΐί&δΐΐΐ. ΟοΓΠ^ηάαιη, ηί ίαΙΙοΓ, ψέλιον, Οί. &<1 ΡΐΌΐη. 54. οϊχων ιηκδ. 
οίχ(ων (?) Γτ&ηζ. ΑΙΐΓΘηδ. Λνβίΐ. ΛνβοΜΙ. οίχ^ταν Γγ. Ηθίτη. Βίηά. ΡλΙ. οΐχέων 
(ί. ({. οίχεταν) δί(1^. ομμάτων ΒαιηΙ). 

963. άναγεμάν (άναγε μάν οοπ'. δβο. ιη.) άόμοις Μ. ίίνα γ€ μάν, άόμοί 
Ηβαίΐι. ΒΙοΜ. άναγ€ μάν, άόμοί Ροι•δ. Ηβιτη. Χνβίΐ. Όίη(1. Οί. Ηοιη. 11. 18, 179. 
άλλ^ Άνα μηδ^ ίτι χεϊσο. (^α6Iη Ιοοιιπι Αθδοΐιγίιΐδ &η(θ οοτιΐοδ 1ι&1)αίδδθ νίοΙθΙαΓ.) 
δορίι. Α^. 194. «λλ' άνα έξ έάράνων, Ώβ ρβΓίίοαΙίδ γε μην οναη ίιηρθπιίίνο 
3ΐιηοϋ8 ΒΙοιηβθΜίιΐδ οοηίβΓί 8ορ1ι. Ο. 0. δρα γ€ μήν. Αάάβ 8αρρ1. 1018. ϊτε μάν, 
άστνάναχτες. δορίι. Οβά. 0. 182. 'έπεο μάν, 'έπε' ώ(Γ άμαυρω χώλψ. Ηοηι. 11. 
5, 765. ίίγρει^ μιίν οί ίηοραον *ΑΘ•ίΐνα(ίΐν άγελείην. 8θ(1 ραΐ'αιη Μο οοηνβηίιιοί; 
ρΛΓίίοαΙ&θ γ€ μην, ΙίΛς[αθ Ιθ^θηάαιη δΐΐδρίοοΓ άνάγετ* (βυί άνέχετ*), ώ $6μοι, 
Υθΐ άν^ Ην α, & ίόμοί, νβΐ «λλ* ϋνα, ώ δόμοί, νθΐ ά'/ ίΐνα, ώ άόμοί. Οί. 
ΡθΓδ. 140. (*λν ϋγε, Περσαί, — . ΤγΓί. 13. ίίγετ', ώ Σπάρτας ένοπλοι χοϋροι, 
ποτϊ τάν ^Αρεος χ(νααιν. 12. ϋγετ\ ώ Σπάρτας — πολιήται, άόμοίς ηΐδδ. 
άόμοι Ηθπη. θίο. 

964. χαμαιπετεϊαε χεϊσ&* αϊεϊ πίδδ. χαμαιπετεΐς ϊχεια&'* άεϊ ΒΙοιη. 8ο}ι\ν^θη]ί. 
Ιίθβ. χαμαιπετέΐς ίχείβΒ^ε &ή (ί. θ. πολύν άή). Ιί& βϋαιη Μβίηβΐίίαδ θί "ννβοΐίΐ. 
Ροδί 1ι. ν. ηάρα το ψβς ϊ&εΐν ϋβΥ&ί "ννβίΐ. 

965. τάχα ά* άλ(χστόρων χορός (Έΐιηδί.) άμε(ψεται πρό&νρα άωμάτων, νβΐ 
τάχα 61 παντελής χορός άλαοτόρων πρόβ-υρ^ άμε(ψεται 8ο1ιθ6ΐηαηα. παντελής 
χρόνος ιηββ. παντελή *ς χρόνον Α. Ιιΐΐ(1\^ί§. ΕοΗ. πάντα άτ} *? χρόνον, ^α. 
παγχρατής (χρόνος), ^υο(^ δί ρΓΟ χρόνος Γβροη&ίτιι* χορός, αΐίτκΐ (^αίά ίοΓίίΐδδβ 
Γθ^αΐΓίίιΐΓ. χορός άμείφεται πίδδ. αμείψει χορός Λνβίΐ. χρόνος ιηδδ. χορός 
οοηδάθηίθΐ' Γθροηίί Εΐιηδί. αά Μθά. 50. Ι(& θίίαιη ΒΙοιη. οιη. δοΐι. ^α. παντελής 
χορός άείαεται \ πρό&υρα δωμάτων ^ ^ ν^ _ (περιχαρίις?) περίΰν, Υθΐ άνο(ζει 
χρόνος \ πρόβ-υρα δωμάτων, Οί. ν. βίτ. 952. τάπερ 6 Λογίας 6 Παρνασσίας. 
Ιαβρία θδΐ: βοΙίοΗβδίαθ ίηίβιρί'θΐι&ϋο, ό πάντα τελΰϋν χρόνος τα πρό&υρα τΘν 
οϊχων αλλάξει από χατηφείας εΙς λαμπρότητα, άμείψεται ιηδδ. Οί. 571. ίί (Γ*^ 
ονμ αμείψω βολάν, 1018. βίοτον — αμείψει (άμειψετα* ιηδδ.) Ηθγο(1. V. 72. πρ\ν 
ή τάς ϋ^ύροίς αυτόν άμεΐψαι, ΡθΓδ. 69. πορβ-μόν άμείψας, ΕαΓ. Αίο. 755. άμεί- 
ψασ&αι πύλας. Ε1.'750. Άμειψον δώματα, 8αδρθθ1;ΰηι άμείψεται, ρτο (^υο ρΓΟ- 
ροηο άείσεται, 

966. Ροδί δωμάτων θχοίοΐίΐ; αΐίςηίά (^ ν^ ^ _ ^ _) Ιιοο δθηβη, ^^υΜΙ&ϋο 
(^υβ οήν ^α. άνολολύξεταί ^\ νβΐ — (τΙΟν βασιληΐων), νθΐ — (ίμοίς δέσπόταις). 80 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

δταν άφ^ έατίας πάν ίλα&γι μναος 

κα'&αρμοΧοιν άτάν ελατηρίοις' 

τνχαι ό' ενπροοωποκόιται δόμους 

•}• Ιδείν \ακοϋοαί\ εραμένοις 970 

μέτοίκοις δόμων πεσοννται πάλιν. 

967. δτ' άν Μ. ΕΙπίβΙ. Ρβίΐβ. όταν νιι1§. μύσος παν Ιλάσι^ (^λ«'(Τ€* 8ΐιρ. 
8Θ0. ΐη. Μ.) «188. μναος άπαν ίλάσζΐ ΗβΓίη. μύαος &παν ίλα&ζ Ή.Β.Υί. πΰν ^λαχ^-Γι 
μνσος Όίηά. λνβίΐ. παν ίλίίσνι μύσος Βχιύ, ΒαιηΙ). Ρίΐΐ. μύαος άπαν χλύσνι 
(8ίά§.) \ν. Ηθ»(11&ίη. μύσος παν χλύσίΐ 8ίάξνήο\ί. ΟΓ. Εαιη. 283. μίασμα — 
χα^αρμοΐς ηλά&η χοιροχτόνοις. έλάσίΐ ιη88. ίλα^^ Ή&ύ, ΚΙ. 'νν'θίΐ. Όίη(1. 
ΛνβοΜ. 0011]*. Ραΐ. 

968. χαΟ-αρμοΤς άπαν έλατήριον ηΐ88. ΒΙοηΐ. ΚΙ. χα&αρμός Έλ^οί. χαΘ-αρ- 
μός ίίτα<, Ιλατήριος δίαηΐ. χαταρμοϊσι,ν άταν έλατηρίοις 8θ1ι. ΗθΓΐη. ΛνοΙΙ. Όίηά. 
'νν'θοίίΐ. χαΟ-αρμοΐσιν άταν άλιτηρίοη/ (μύσος) οοη^. Οοη. υίΐ'αηις[αΘ χλύζίΐν βί 
έλατήρίος νοο&1)υΐΕ αά ηΐθάίοίη&ιη ρΟΓϋηβηΗα θ88θ ιηοηαϋ ΗθΕ(11&ιη, οοΐΐ. 8ορ1ι. 
Γγ. 770. πιχράν πιχροΐς χλύζονσι ψαρμάχοίς χολήν, βί νν. χλύσμα, χλν- 
στήρ, θίο. 

969 80[. Ηοπιιη νθΐ-δΐιτιιη θΐηβη(1&ίΐο θο άίίβοίΙίοΓ Θ8ί (ΐηοά πιυϋΐί βαηί βί 
νίίίο 1&1)0Γ»η1; βίί&ιη νν. δίιορίιίοί 957 8(ΐ. 

969. τύχα ά^ ίύπροσώπφ χοίτ(} (χοίτα Ο.) ηΐ88. τύχα (Γ' ενπροσωποχοίτί^ 
Ηβητίαηη. τύχαι (Γ' ίύπροσωποχοϊται (οοΐΐ. ύληχοΤταί Ηθδίοά. . Ορ. 529. Ε(1(1β 
χαμαιχοίτης 8ορ1ι. Τγ. 1166.) 8οΙιο1θί. ΕΓ&ηζ. Ρ&1. ΥθίταΙΙ. 8ί(1^. βί (εύπροσω- 
πόχοίτοί) ΒαιηΙ). Ηβίΐηδ. τύχα (Γ' ευπρόσωπο» χοίτί^ ΒαηιΙ). τύχαι, (Γ' ευπρόσωποι 
τ* Ι ^δειν 9-ρεομένοίς τ' άχοϋσαι Έί&γί. τι5/« ά* εύπροσώπφ Βοίδδ. Κθ88ΐ)&θ1ι. 
τύχα ά* εύπροσωποχοίτίΐ ΗθΓΐη. τύχ^ι ά' εύπροσώπφ χο(τ^ ΒΙοίη. χύβοι (Γ' 
εύπροσώπφ (εύπροσ(ΰπί?) χοίτΐί Τοάί. Ι»θ§. τύχαι (Γ' εύπροσωποχοΤται (θϊ ιηοχ 
μετοίχοι,ς). Μίηιιη οοιηροδϋαηι εύπροσωποχοΐταί, ς^αοοαιη οί. προβουλόπανς 
Αβ. 386. ΓογΙ;. ευπρόσωποι ούσαι. 8θ}ΐο1. ι) (ίί "^ύχη νΟν Ιν εύόπτφ χοίττι, 
τοϋτ* έστϊν ίν άγα^ζ χαταστάσει•, προς το ΙάεΤν τα νΰν γεγονότα χαϊ έτερων 
λεγόντων άχοΰσαν. λείπει το έστ(. τύχα ιιΐδδ. τύχαί 8ο1ι. Βο<:ΐ3.•8ο1ιοΙθί. Λ1ιι•. 
ΒαιηΙ). Ή^ή. ΡαΙ. ΥοπαΙΙ. Ηθίπίδ. Τοάί. τύχα ^βϊ\. τύχνι ΒΙοηι. τύχί} Βοίδδ. 
Ηθίτη. ΟΐΌίβΓβηά. ΒοδδΙ)8.ο1ι. Ι». Καγ^βΓ. Τοη^ΐι. τό παν ηΐδδ. Ββίϋ δόμους. 

970. ϊ&εΐν άχοϋσαν Ό-ρεομένοις ηΐδδ. ϊδέϊν [αχούσαν] (ί-ρευμένους οοο]. λΥβοΜ. 
βχ 8θ1ιο1. ϊδεΐν [αχοϋσαί] β-ρεομ^νοις ΗθΓΐΌ. Ει&ηζ. ί&εΐν [άχοΰσαί] πρευμενης 
(»α<; έραμ^νοις) "Ψ. Ηθαάίαιη. ^α. δόμους \ ίδεΐν ένοιχεΐν τ' έραμ^νοις. άχου- 
σαι ηΐδδ. άχοϋσαί τε ΒΙοηι. οιη. ΗθΓΐη. &ρεομ^νοις ιη88. ϋ-' ίεμένοις 81:&ζι1. 
πρευμενεΤς Ραΐ. Τοάί. 8ίά§. 8θ1ιο1. προς τό ίδείν τα νυν γεγονότα χαϊ Μρων 
λεγόντων άχοΰσαι. ^υ^ αυί Ό-ρεομ^νους Β,χύ ϋ-ρεο μένων Ιθ^ίδδβ νίάθίτίτ. ΟΓ. Α§. 
1647. τα άεσποτΒν γαρ ευ πεσόντα Β-ήσομαι (ευ πεσόντ^ Ιπίσταμαι?). 

971. μετοιχοδόμων Πδδ. μέτοιχοι δόμων δϋΐιοΐ. 8θ&1. Η&γΙ;. Ηθγιπ. ϋίη(1. 
ΒΙοιη. μετοίχοίς δόμων 8ο1ι. 8ο1ιο1θί. Τοάί. 8ί(1§. πεσοϋνται"] ΕοΓί. μολοΟνται. 
8θ(1 ΣίΠαδίο νΜβίιΐΓ θ88Θ &(1 αΐβ&πιιη 3&ο1πΐΓ»ηι. Οί. »(1 Αβ. 32. ΧΟΗΦΟΡΟΙ β1 

πάρα τό φώς ΙδέίΡ. 
ΟΡ. ΐδεσ&ε χώρας τ^ν δνηλήν τυραννίδα 

πατροκτάνσνς χε δφμάχ(ύν τΐορΰητορας. 

φίλοι μ^ ήσαν & '&ράνοις τά&^ ημενοι, 975 

φίλοι δΐ καΐ νϋν, ώς έπεικάααι πά&ει 

πάρεστιν, δρκος δ^ ίμμένει πιατώμααΐ' 

ξννώμοααν μίν '&άνατον ά'&λίφ ηατρί 

καΐ ξυνϋανέίαϋ•αΐ' καΐ τάδ^ εύόρκως έχει. 

ϊδεο'&ε ό' αίτε, τώνδ^ επίσκοποι κακών, 980 

τδ μηχάνημα, δεαμόν άΜίου πατρός, 

πέδας χεροϊν τε καΐ ποδοΐν ξυνωρίδα. 

έκτείνατ^ αυτό καΐ κύκλω παρασταδδν 

972. Ρθ8<: ?ΛΓι/ Γθΐίςηαιη ραΗβιη θρίιγιηηίί {μέγα τ* — ««/, 961—964.) 
ϋθπυιάαιη ββδβ ίηίθΰθχΐί δοΙιηθίάθΓ. 

973. Ραπί^Γ&ρΙιπθ ρΓ&θ&ζα ία Μ. 

975. σεμνοί ιηβΒ. ευνοι οοπ]. "^θοΙΙ. ίννοϊ (ί. β. χοινοϊ) οόη]. ΜθΜβΓ. 
ξυνοϊ αηί σύμπνοί Έίβτψ. όμόνοί Ν&1)θϊ. αύμηνοι Ι^Γοηί&ίηθ. σύννοι ΟΐΌίθίβηά. 
φίλοι Τάβηζβί, όμοΟΎίβϊί, ΙβζβηάτίίΆ φίλοι ^ πί οδίθηάϋ βθςαθηδ φίλοι ^^ — . 

976. φίλοι τε ιηβδ. φίλοι ^^ ΑΙ)ΓΘ8ο1ι. "ννθίί. βϊο. πάβ-η ιηββ. πάΒ'ει 
ΤΙιίθΓδοΙι. ΜβΙιΙθΓ. ΗθΓ^. 

977. Βρχος τ* ίμμένει πιύτώμαβιν ηΐδδ. ^α. δρχοις (βρκου) (Γ* Ηι μένει 
ηιύτώματα, νβΐ Βρχοις (Γ εμμένει πιστώματα, Οί. Ετ. 290. ούχ άνσρός δρχος 
πίατις, άλλ^ δρχων άνήρ, τ' ΙΠδδ. Ιιθ§. &*. 

978. 979. Ηο8 νθτδΐΐδ ηί βριιήοδ ά&ιηη&ί Ηθγ^., ςπί 'ΊΙΜη&ιη, ς[α&6δθ, 
Ιτ&άϋατ αιιΐ: ιιηάβ αρρατθί ΟΙ^ί&βιηηθδίΓ&ιχί θϊ Αβ^ίΐιιιιη ίαΐί ββ δ&οιαιηθίιίο 

978. μ^ν ιηδδ. γάρ ΗθΓ^θτάθη. Βατ^απί. Ββοίβ, ορίηοη άΘ-λίως ιηδδ. 
&&λίφ Ροτί. δίαηΐ. ΐΛίβί ίοτί&δδθ Γαίαη &Ιΐομ]τΐ8 ίη&ηϋιναδ χτίαειρ 8ί§οί£ο&η8. 

979. ξυν&ανεϊσ&αι] Ομ. ξυν&ανοΟνται, χαϊ τάά*] ^α. ταΟτα ά*, 

960. αυτέ ιηββ. αύίό (δΟ. τό μτιχάνημα) βοη]. ΒΙοίη. ^τι. αυτοί, έπήχοοι 
ιηδδ. I^6£;. Ιηίβχοποι. 

981. &9^λίφ ηατρΧ ιηδδ. αΐσχιστσν πατρϊ οοη]. "νν^θολί. Τοάί. Ιιθ^. αθλίου 
πατρός, Οί. 984. Β&ϋνιΐ8 νβηϋ α ν. 978. 

982. ηέ^ας τε χειρόΐν ιηδδ. Λέάας τε χεραϊ Ταπί. Ιβζ, ήέ^ας χεροϊν τε. 
ΒθπιρθΓ βηίιη, ηΐ &11ογ, χεροϊν ύ^οβ\)Β.ηί ίΐίΐβίοί, ηοα χειροΐν, V. Ργ. 917. 
8θρ1 473. ΡθΓΒ. 194, 201. ΟΙι. 160. 362. 1055. Γγ. 340. δίηιίΙΗβΓ χερίΰν, αοα 
χειρβν. ΑταΛθ «αίθΐη όοΙίΛθΓβοί ήέ^ας χερ&ϊν. χειροΐν χαϊ ποδοΐν πίδδ. χει- 
ρ&ρ χαϊ 7ίο&(ΰν Τ&αν. βΑ 8θρ1ι. ΕΙ. 141 ί. 

983 — 990. Ηοδ νν., ςαί ία πίδδ. ροδί 1004. Ιβ^αίαΓ, Ιιαο ίτ&αδροαααί: 
Μοίη. Βθπα. Ηατ(. Βΐι^ά. Τ^θοΙΙ. δίά^. βίο. 

983. αύτ&Ρ Μ. αυτό Ταϊΰ. Ιαϊ. Ηθππ. Βϊηά. όίβ. παραάτα^όν] Τοϊί. 

6 82 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

στέγαστρον ανδρός δείξαϋ^, ώς ϊδιι πατήρ, 

ονχ ούμός, άλΧ* δ πάντ* έποτηενων τάδε 985 

"Ηλιος, Άναγνα μητρός ίργα της Ιμής. 

[ώς άν παρΐΐ Α*^* μάρτυς έν δίκγι ποτέ 

ώς τόνδ^ ίγώ μετηλ&ον ίνδίκως φόνον 

τον μητρός ' ΑΙγΙο'&ον γάρ ου λέγω μόρον' 

Μχει γάρ αίοχνντηρος, ώς νόμος, δίκην. 990 

ήτις γ^ ^π' άνδρΐ τοντ' Ιμήαατο στνγος 

ίξ ον τέκνων ηνεγχ* υπό ζώνης βάρος, 

φίλον τέως, νυν δ' έχ'&ρόν, ώς φαίνει κακόν. 

τί σοι δοκεΤ; μύραιναν ή ^χιδνάν τιν* άν 

7ί€ρίαταάίη^, ς[ΐιθ(1 οτιηι παρασταάόν οοηία8τιιη 68ί ίη 111)ή8 Ηοιη. II. 13, 551. 
ΤΙιβοοΓ. Π. 68. ^ηρ(α τιομηεύίσχε π€ρισταάόρ, Ιι^γ. Εγ. αάθβρ. 39, 2. Ηθγο(1. 
VII. 225. 3. ΕοΓ. ΑιιάΓ. 1136. χύχλφ ηερκιταάόν, Αβ8θ1ι. Γτ. 407. χύχλφ τιε- 
ρίατητ* έν λόχφ τ* άπε(ρονι, \ εϋξασθ•€, 

984. άνάρός Μ. Ο. ΟΟΓΓ. άν&ρΘν Ο. ΚΙ. 

987 — 1006. Ηθ8 νθΓβιιβ ιιί 8ριιπθ8 ^αΓβ 8Θθ1α8ί<: Βίηά. 

988. μόρον] Έοή, φόνον. 8β(1 οί. 927. 

989. μητρός ' τον Αϊγίσ&ον γάρ ου χ^έγοι τις άν'Ά&γ^^. ψέγω Μ. Ιέγω 
Τατη. νίοί. βχ βοΐιοΐ. Οί. Α§. 871. την χάτω γάρ (μοΐραν) ου Ιέγω, 8ορ1ι. 
ΕΙ. 1423. φοινία δϊ χεϊρ \ στάζει ^υηλ^ίς ^Αρεος, ούά ^χω ψέγειν {λέγειν ιη88.). 

μόρον ΐηβδ. πότμον Ηθίΐΐΐ8. 

990. νόμου ΐη88. νόμος ΡοΓί. 

991. ήτις <Γ ιη88. ήτις γ' ΡΛΐιιν. ^ιιο(^ 1ββί88θ νιάθίατ 8β1ιο1. αν9ρϊ\ 
Άνδρα ΑιΐΓ. «υτόν ιη88. αυτό ΑιΐΓ. 

991 — 996. Ηθ8 νβΓβαβ, (^ηί ββηιιοηίΒ ηβχαιη ίηοοπιιηο(1β ίηίβιτιιιηριιηί, 
ίηίθΓρο1&1;ο8 θ88θ ί&ιηάίιι 8ΐΐ8ρίο&ίιΐ8 δπιη. Ραίβί θαίιη νιν (997.) αά τό μτ^ά- 
νήμα (991.), ηοη £κ1 ΟΙγίαθίηηΘβίτ&ιη , ΓθΓθΓβηάαιη 6886. ^αο(1 βί 1ΐ08 ν6Γ8ΐΐ8 
θχοΙαβθΓίδ, ΟΓ&ϋο ορϋιηβ ρτοοθάβΐ 86θΙα(ϋ1; θο8 Ψβοΐίΐβίη. 

992. υπο ζωνην ιη88. υπό ζώνι^ Ηθ^δθ. ΐιθ§. ύπο ζώνης. 0£. ΕαΓ. ΗθΟ. 
750. τοϋτόν ποτ* ετεχον χΆψερον ζώνης ϋπο. δυρρί. 920. ίφερον {αε)κνφ\ 
τ^πατος. δηρΓΑ 81. άαχρύω ά^ ύφ* είμάτων, 8ίο υπό μάλης, θίο. Ιχ ύοϋ Μ. 
Ιξ οΐ ΕοΙ). ην εχη Μ. ^ινεγχ^ Υιοί. 

993 δς. Ηαβο βίο οοηδϋίαϋ ΒοΙ)ΐ*&οιΐδ, βάρος, \ (φίλον — χαχόν) \ τί σοι 
(ο 8ο1) άοχεΐ; μύραινά γ* εΧτ* εχι6ν^ ίφυ — μαλ^ εύστομ(Βν; \ ϋρχυν ά* — 
πέπλους \ Άγρευμα — χατασχήνωμα ; άίχτυον μϊν ουν \ τοιούτον — . 

993. ώς φαίνει χαχόν ηΐδδ. ^α. ώς πάρεσΰ^ όράν, νθΐ ώς πάρεστ* Ιάεΐν, 
νβΐ ώς φαίνει πά&ος (τη νΟν), νβΐ ώστε χαί νιν χτανεΐν. Ιη βηβ νθΓδίΐδ νίτ- 
^αιη ίαηίαιη ροδαβηιη. 

994. τί πίδδ. η Ηθγιιι. Μβίη. Λνβοϋ. μύραινά τ* {γ* βαρΓ. 8θθ. ιη.) ^γ' 
εχιάν' ίφυ Μ. ΕοΙ). μύραινά γ' ή[τ* — Ο. μύραινά γ* ή εχιδν' ϊφυ ΑΙά. Τατη. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 83 

αήπειν '&ιγονααν βίαλλον ου όεδηγμένον 995 

τόλμης εκατι κάδίκον φρονήματος ; 

τι νιν προαειτΐών &ν τνχοιμ* δίν ενοτοχών; 

Υί^^ μύραινά / «Γτ* — Βίοιη. Ηβηιι. ΒοΙ)Γ. ("ΒίΜ Γββροικίθΐ:, Νβιηρθ νί- 
άθίπΓ Ίΐΐ: χηιιτ&βηα βίνθ ς[ΐιί8 νίρθΓ&ιη υοο&γθ ιη&γτιΐΐ; ίαοίη ίρβο 
ίηίΘθίιΐΓ&," ΒοΙ)Γ.) Ιιοοαβ Υθχ&ϋββίιηαδ. Ιιθ^βηάπιη βιΐδρίοοΓ μύραιν^ &ν ή 
9είν^ ^χι&να — . Οί. 249. άειν^ς Ιχίάνης, Τβηί&ϊ)ΒΧα ρΓδθίθΓθΛ μύραιν* βηως ή 
^χιάνά τις — , νθΐ μύραινα τήσά* άν ή ^χίάνα — , νθΐ μύραι,να ττΙσά^ ή ^χιάν* 
^φυ — , νβΐ μύραιν* άν, ίΐτ' ίχιάν* €ψν, \ αήπειν β-ιγοΰαα μάλλον — , νθΐ 
μύραιν* δπως ή ^χιάν* ϋφυ \ αήπειν &ιγοθά* ϋνΟ-ρωπον — , νθΐ μύραιν* άν ή 
χάχιάν* δπως \ αήπειν ϋ-ιγοϋά* άνθ-ρωπον — , νθΐ μύραινα τήαά* ή ^χιάν^ εφυ \ 
αήπειν β-ιγοϋαα μάλλον — (βθά ροδί αήπειν ο1)]θθίαιη £ΐΙί€[αί(1 Γθ€[ΐιίηίυΓ), νοί 
μύραιναν ή ^χιάνάν τιν* άν \ αήπειν ϋ-ιγοϋααν μάλλον — , νβΐ μύραιναν &ν 
τιν* ή ^χιίναν \ αήπειν 9-ιγοϋοαν (άαχοΟααν) μάλλον — . Οί. δτιρρί. 896. 
Ιίχι^να (ί' &ς μέ τις πόά* ίνάαχοϋα^ έχει. 8θά Ιοοαιη Ιι&αά άιιΐίίβ βριιήηιη 
νίχ ορθΓ&θ ρΓθϋηιη θδί ίθηίαίθ. 

Ιφυ αήπειν] Οί. δορίι. Ρΐιίΐ. 88. ^φνν γαρ ού&^ν έχ τέχνης πράααειν χαχής. 
Τ1160(1θ^^ Εγ. 3. απαντ^ ίν άνθ^ρώποιαι γηράαχειν εφυ. 

995. αήπειν β-ίγουααν Άλλον ού άεάηγμένον Μ. Ο. βϊ {β^ίγουα* άν) Εοΐ). 
Τατη. β-ιγοϋαα μάλλον — ΒΙοιη. Μαάνί^. &ιγοϋααν άλλον — ΚΙ. &ιγοθα* άν 
μάλλον ή — Ρ&1. &ιγοΟ<^ βμαυλον Λνβίΐ. θα. αήπειν β-ιγοϋαα {Ό^ιγοϋα* άν) 
μ&λλον — , νβΐ αήπειν β-ιγοϋααν μάλλον (νθΐ άν τιν* — . 8ί νθΠΐΐη θδί μάλ- 
λον, τίίαάε (β,μϊ ταύτης, αυτής) ορπδ βήί Β,ά^ϊο. αήπειν β-ιγοϋά* άν άλλον 
ηΐδδ. ΒΙοιη. Βίη(1. ΚΙ. ^ιιο(1 ναΐάβ ίη^άαιη ββί. ού ιηδδ. 'νν'βίΐ. ^^ Ραΐ. άν 

ι 

996. χάνάίχου ιηββ. χά&ίχου Τατη. χάχάίχου ΑΙιΐΌηδ. ΛνβοΜ. Ιη βηβ υθγ- 
8118 ίηίθΓΓΟ^αϋοηίδ ηοία ροηθίκία βδί. 

997—1004 ροβί 982 ίπωδροηιιηΐ: Βοΐιοΐβί. Ηθπη. Μβίη. Ροδί 1013 (τ&ηδ- 
ροηίί "ννβϋ. ΥαΙβΛίηιη οι•(ϋχιβηι ^ιιΓΘ ίιίθΙπΓ Ρ&1. 

997. τ£ νιν προαείπω χάν τύχω μάλ^ εύατομβν ιηβδ. θί δοΐιοΐ. Ρβίΐ. Ρβΐ, 
τ£ νιν προαείπω χαϊ τύχω — ΡοΓί. 8ί&η1. ΒΙοιη. Βίή(1. τ£ νιν προαειπών χαϊ 
τύχω — ΙΛ^θίΙ. τ£ νιν προαειπών άν τύχοιμ^ ούχ εύατομβν Ήβ,τϊ, τ£ νυν προα- 
ειπών νιν τύχοιμ^ άν εύατομβίν Ή.ΒΤΨ. ^^^^» τί νιν προαειπών άν τύχοιμ^ άν 
εύατομ(&ν; Υθΐ τί νιν προαειπών άν τύχοιμι άυαφιλές; Ιηβρίπιιη Ιιίο βδί 
μάλα, Οί. 315. τ£ αοι φάμενος ή τί ξέζας τύχοιμι άν; 418. τί ό^ άν φάντες 
τύχοιμεν — ; 309 8ς. Αξί 1232. τί νιν χαλοϋαα άυαφιλ^ς άάχος \ τύχοιμ* 
άν; 603. π(ΰς (ί^τ* άν εΙπών χεάνά τάληθ-ή τύχοις; 785. πΛς αε προαείπω; 
Ββιη. άβ ΟοΓ. 22. εΊτ\ & — τί άν είπών αέ τις όρ^ας προαείποι; Λτίδί. ΝαΙ). 
1378. & — τί α^ εΐπω; Ληάοο. ρ. 17, 3. τω παιάίφ αύτοϋ τί χρη τοϋνομα 
&έα9•αι; ΑΙθΧ. ΠΙ. 428. ό <Γ έτερος — τί άν \ τύχοιμι όνόμααας; βΘλος^ άρο- 
τρον, γηγενές \ άν&ρωπος; Ρ&ΐθίαβ νβΓϋί *βνβη ί1ιοα§1ι Ι δΐιοαίά αδβ ίΐιβ 
ιηίΐάθδΐ; ί6ηη8.' δίιηίΙϋθΓ Ρβϋθ, Ηο ιΐδθ ίΐΐθ ιηίΐάβδί ίθπηδ.' εύατομΰϋν ιηδδ. 

6* 84 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Άγρευμα '&ηρός ή νεχρον ποϋν&ντον 

δροίτης κατασκήνωμα; όίκτνον μίν ονν 

&ρκνν τ' &ν εΧηοις τους ηοόιστήρας πέπλους. 1000 

τοιούτον άν κτήααιτο φηλήτης άνηρ, 

ξένων άπαιόλημα κάργνροστερή 

βίον νοβΜζ(ύν, τφάέ τ' &ν δολώματι 

πολλούς αναιρούν πολλά '&ερμαίνοι φρένα. 

τοιάδ^ ΙμοΙ ξύνοικος Ιν δόμοισι μί} 1005 

εύστοχων Β,ηί εύστόχως (ΕΰΓ. Γγ. 613.) '^θίΐ. Εύστοχεΐν Ιθ^ίιΐΓ Ροΐ^τΐ). Ι. 
14. 7. Π. 45. 5. βίο. 

998 8ς. ρο84 1000. οοΙΙοοΛί Ι)οΙ)γ. 

998. ^ηρός] ΓοΓδΕΠ ^ηρΘν, δβά οΓ. 984. ΟτέγαΟτρον άνάρος. νεχροΰ] 
νεβροο ^661(1., οηί Ιοοο νβΓδυβ 999. ίηίθΐροηβηάαιη γίάβύιΐΓ Λβδοΐι. Ει*. 365. 
άμήχανον τέχνημα χαϊ άυσέχλυτον. ποάένάντον] βαβρθοίπιιη^ Οί. &(1 999. 

; ΓοΓί. ποάέν&ετον. Υβΐ άνσέχ&υτον. V. ΒοΙιοΙ. »ά ΕιΐΓ. Ογ. 23. 

999. χατασχήνωμα] ^\1. παρασχήνωμκ. Οί. Έαιη. 634. φ&ρος παρε^χήνωαεν. 
Ιιθ§. &(χτυον μϊν ούν \ άρχυν τ* άν εϊηοις — . Οί. Λβ. 1114. τ£ τόάε φαίνεται; 
^ άίχτυόν τι {τόά^?) "Αι9ου\ \ Άρ* Άρχυς ή ζύνεννος, ή ξυναιτία φόνου; 

1000. άρχυν ά* 11188. Ιιθ§. ϋρχυν τ' 11:& θϋοιη Ηβηη. Ιμπο&ιστΐΙρας Ηβγδθ. 
χαϊ Τίοάιστήρας ιη38. Τ1ιίθΓ8θ1ΐ. Ή&νί. Ιίθξ. τους ηο&ιστ^ρας, ΒχΛ χάμτξοίι- 

στήρας. Υθίδαβ δΐΐδρθοίαδ ββί Βοΐιαίζίο. πέπλους] πέδας "ν^βϋ. πέπλον | 
τοιοϋτον &ν χτήσαιτο βςη]. ΒαιηΙ). 86(1 οί. Α^. 1126. 1580. 

100|. τοιοΟτο μάν ιηδβ. τοιοϋτον άι/ Τατη. τοιοΰτό γ* £ν 8β1ι. ψ^^^τιις] 
νΘΓΐ)τιιη ί&ιηοα βδί ηοη φηλεΐν Ββά φηλοϋν, Οί. ηοδίταιη ίβίοη. 

1003. νομίζω ηΐ88. νομίζω^ Ταπί. τω Η τ^ 6ν — ] τοδίβ %άν — Ηθπη. 
Β£ΐηιΙ)β镧. 

1004. ίίν αίρβν Β&ΐηΙ). άφαιρεϊν πολλά — φρένας Ρ&1. ^€ρμα£νο$ ΐη88. 
&έρμ' Άνοι Βίηά. (Οί. ΕπΓ. ΑικΙγ. 11091. ό <Γ' ούδϊν ^νεν. ΡΙ11711. οοιη. 89. ϋνοις.) 
χερδαίνοι ΝεΙθι*. Οί. 272. νφ' ζπαρ ϋ^ερμόν. 629. τίω ά' άβ'έρμαντον 
ίστίαν άόμων. δθρΐ:. 602. ναύταισι ^ερμοΐς. Έαιη. 560. γελζ άέ δμ(μων έπ* 
ανδρϊ Ό-ερμζ. φρενί ιη88. φρένα ΒΙοίη. ΙιΟί). Η&Η. 'νν'θίΐ. φρένας ΡλΙ. φέρ(&ν 
Ηβχβθ. Οί. 742. ήν δη χλύων έχεΐνος ευφράνει φρένα {νόον ΐηβδ.). 8τΐρρ1. 715. 
σύ χαϊ λέγων ευφραίνε χαϊ πράααων φρένα. ΕαΓ. Γγ. 1079, 4. ^τις — 
μέΟ^ι^ — γαλψίζει φρένα. 8ορ1ι. Τΐ'&οΐι. 1046. ώ πολΧα δη χαϊ ^ξρμά — 
μοχΟ^ήσας έγώ. Εατ. ΕΙ. 402. χαρξ \ ^ερμαινόμεσ&α χαρδίαν. δορίΐ. Α^. 478- 
χεναΐσιν ίλπίσιν θερμαίνεται. Αηΐ 88. β•ερμην έπϊ ψυχροΐσι χαρδίαν ^χεις, 
^ιι. πόλλ' άν εύφραίνοι φρένα. ΥβΙ πολλά χερδαίνοι χερϊ (νθΐ βί^ξ), ν^Ι 
πόλλ' άν αρπάζοι χερί (βί^), νβΐ πολλά &έρμ' άνοι χερί. Απδί. Ρ1. 415. 
ω ϋιερμόν έργον — τολμΘν δρβ,ν. 

1005. 1006. 8βοΙα(ϋ(; Λν^θοίίΐθίη. 

1005. ζύνοιχος] ΓοΓ*. ξύνευνος. Μβιη δοοάβΙ; ΡΑίΙίδ. δθά οί. ΟΟΡ^ 8β]^!ΐ. 1,88. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 85 γένοιτ** δλοίμην τζρόα'^εν ίκ '^εών δπαις,] 
ΧΟ. αΐάί αίαΐ μελέων (ργων 

στνγερφ '&ανάτφ διεπράχθης. αιαΤ αιάΐ. δράαανη δέ καΐ η&&ος άν&εΧ. 
ΟΡ. Ιδραοεν ή ονκ Ιδρααε; μαρτυρεί γε μοι 1010 

φάρος τόό' ώς Ιβαψεν ΑΙγΙο'&ου ξίφος, 
φόνου δί κηκίς τφ χρόνφ ξυμβάλλεται, 
πολλάς βαφάς φ&είρουοα του ποϋίίλματος, 
νυν αυτόν αΙνώ, νυν άποιμώζω παρών 
πατροκτόνον δ* ϋφαομα προαφωνών τάδε 1015 

κλαίω τάδ* Μργα καΐ πάθος γένος τε πάν, 

μήτ* — ξννοιχος έϊψ τφ γυναιχείφ γένει, 8ορ1ι. ΕΙ. 817. ού — τοΰ λοιποΟ 
χρόνου \ ξννοιχος λύομαι. 

*1006. πρόσΰ^ 0188. πρόαβ^εν Τατη. ίχ &€ΰίν] ίχ άόμοίν οοη]. "ννβοϋθίη. 
Νοη ηι&ΐθ, ^ιΐϋΐηνίδ ιηοάο ρι&θοβδδϋ ίν άόμοισι, 

1007. αϊ αϊ Μ. αϊαΖ αίαΐ Βοίΐι. ΗεγΙ;. Βίηά. 

1008. άιεηράχΟ-ης ιη88. άιεηράχΟ-η ΗθίιηδΟθίΙι. "ν^βοΗ. ΓθΓί&88θ Γθοίβ. 

1009. ίέ Μ. Ιη Ιή ΤβΙ. αίαΐ αίαΐ Ύίού. Ώιηά. μίμνοντί ιηβδ. άράσαντι 
τβοϊβ 8ο1ι. χα(νοντι Ε. 'νν. 8ο1ιιηί(ϋ. ^α. άράααντι, χτείναντι, οχΑ ^ρξαντι. 8οϊιο1. 
τ^ τοίαΟτα ηράξαντι χρόνφ πάΒ^ος άνΒ^έι. Οί. 313. άράσαντι πα&εΐν. Λ§. 1563. 
μένει ^^ πα&εΐν τ6ν ερξαντα. ά^ χαϊ ιη88. ^υ. &έ τοι (Η&τί.). άνΰ-εΐ 
ιη88. ΟθΓηιρ1:αιη θί Ιιοο νΐάθίατ. ^α. ϊαται β,μΑ. ί\ξει. 

1010. Μρασεν (αΐί.) Μ. ^άρασε Τατη. &έ μοι ιηδδ. Ιιθ^. γέ μοι. 

1011. Αίγίσβ-ου] ΑΧγιβ&ος ίπΐδίπι Γβςαίήί Ν£ΐΙ)θΓ. εχ&ιύτον 'Ψβϊϊ. 

1012. ξνν χρόνφ ιηββ. ξύγχρονος δοΐιοθΐη. τω χρόνφ Ηογ«γ. ρΓΟί). Όίηά. 

1013. {ξ^ε(ρααα οΐίιη Βίοιη. 

1014. νϋν αυτόν αίνΙΰ ηΐδδ. ν&ν ταύτον αίνώ 0003. ΒΙοιη. νΟν ά* αυ τόά* 
αΐνΐβ ^0^^. 8θ1ΐ. ρίοΐ). ΒαΙΙβΓ. ^ιι. νΟν αυ νιν αίνίΰ, νβΐ νΟν πατέρα Ο-ρηνίΰ, — . 
86(1 οι. Ας. 1547. έτίΐτύμβιος αίνος. παρών] παρόν ΚοΙ). πάλιν '^ίβύ. μόρον 
ιη&ΐίί ΒΙοιη., βοϋ. Αζ. 329. αποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. δβά οί. 8. ού γαρ 
παρών φμωξα αόν, πάτερ, μόρον. 

1015 8ς[. πατροχτόνον ό* ϋφαύμα προσφιονΟ τόάε, | νϋν ταύτόν αίν&, νϋν 
ά* άποιμώζω πάλιν * | άλγβ γαρ ίργα — ίβηίαί ΗθΓν. δ πρ(ν ποτ* ^νουν, νϋν 
άποιμώζω παρόν Μθΐη. 

1015. ^* ιηβδ. Ιιβς. ά*. προσφων(ΰν] προσβλέπων δοΐιαίζ. Ε. "^Τ". 
δβΐιιηίάΐ 

1016. άλγβ μίν ίργα — ηΐ88. άλγβ νέ* ίργα Ζαΐε&δ. Ηίδ ηίΐιίΐ θβί ς[ποά 
Γβδροηάβαΐ. ^ϊι. άλγβ τάά* (νβΐ τά τ*) έργα, νβΐ άλγ& τό τ* ίργον (τάό* 
^ργα). Οί. 8ορ1ι. Αί. 791. πραξιν ην (ί? Ηβην., οοΠ. Αβ. 554. Ηβο. 1232.) 86 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

&ζηλα νίκης ταντ* Ιχων μιΔαματα. 
ΧΟ. οντις μερόπων άαινή βίοτον 

διά παντός άπήμον^ αμείβει. 

αίαί αίαϊ' 

μόχ&ος δ* δ μ^ αύτίχ\ δ ό' ίίξει, 1020 

ΟΡ. άλλ\ ώς 3.ν ειδήτ\ ον γάρ όΐδ^ δποι τελεί, 

ωοπερ ξνν ΐπποις ήνιοστροφών δρδμου 

^λγ,ησ* ίγώ. ΝβΒοίο αη Γβοίβ. ΒΛϋντίδ θΒί ροβί άλγεΐν 8ορ1ι. ΕΙ. 1201. τοϊαι 
σοΐς άλγ(ΰν χαχοΐς. άλγΟ ιη88. χλάω Ήβΐψ, Οι, δορίΐ. ΕΙ. 1121. δπως ίμαυ- 
την χάί γένος το πάν όμοΰ — χλαύαω βίο. ηά&ος ιηβδ. πάβ-ας "νν"θί1. ^ιι. 
πάΟ-η. χαϊ παβ-ος] ^α. χϋπα&ον (χαϊ & €πα&ον), ααί €ργα ^* & τ* ίπα9•ον, 
Υίχ βηίιη οοη^ααηί ?ρ/« θί πάΟ-ος, γένος ά^ πάν — €χΗ ίβηίαί Ρ&Ι Ροβί 
1ι. ν. νθΓΒΐιιη &1) άλγβ <Γέ ίηοίρίθηίβπι βχοί(1ί88β ρηίαί "ννβοΐίΐ. 

1017. νίχης Μ. 8οΙι. ν(χας Ο. ^α. γέννης. ^ϊιο(^ δί δίηοθΓαιη θβί νίχης, 
ίηίθΠί^θ νίοίοπΛίη »1) Οιβδίθ ιβροΓί^ίαιη. νίχης τήσά'] Οτι. νίχης (νίίχονς) 
ταϋτ\ 8θ(1 θί. Λ§. 942. ^ γάρ σύ νίχην τήν&€ άήριος τίεις; €χων Ο. εχω 
Μ. \νβί1. ΙΙχον δΐαηΐ. ^\1. όραν, μιάσματα ηΐδβ. 0\ι. μηνύματα (ί. ς. άείγ- 
ματα), Β,ηί τεχμήρια. δθά οί, 1028. ηατροχτόνον μίασμα, 

1018. άσινή] άσινης ΗοΓΨθΓίΙθη. Λνθίΐ., οοΠ. Ευη. 305. άσινης ά' α\(&να 
άιοιχνέι. 

1019. (Γί« πάντ^ ιηδδ. 6ιά ηαντος ΗβΛίΙι. Βίοιη. Η&τί. ίίτιμος ηαδδ. εϋ^υ- 
μος Ηθπη. άμόγητος "Ψβϊί, άλυπος Ετ&ηζ. άνατος Ύίβ(Μ, οοιτ). 8ίάβ., οοΐΐ. 
Αξ. 1211. ίΰποτμος ΒαηιΙ). απήμον^ ^βΠ. 8^»(^ίIηΐ^1θΓ. Εβοίβ. ΟΓ. Α§. 554. 
τίς ό^ πλην ϋ•ε(Άν \ &παντ* άπήμων τόν Λ* αΐβνος χρόνον; 8ΐΐρρ1. 186. ^ιι. 
Λώ πάντ* ϋτης άίχ* αμείβει (νβΐ ϋτερ ϋξει), ηί ίπίθδίβ δίί ίη άιά — αμείβει, 
Οί. Ργ. 285. άολιχης τέρμα χελεύβ-ου \ άιαμεηράμενος, άμεί\1>εται ιηδδ. αμείψει 
ΕιίιΐΓίϋ Βίοιη. ΡθιΙθ. Μαϋιη αμείβει. άμείψεται οοΓταρίιιιη θδδβ θχ αμείψει 
αϊ, βϊ ίοήοδδβ Γθδϋΐπίθΐκΐιιπι θδδβ αίαΐ αϊαΐ, ^χήο,ϊ Οοη. 

1020. έσ (θί ζτ ίη πιαί'β.) Μ. € € ΚΙ. 1?νθθΜ. ίη έη ΡαΙ. αίαΐ αίαΐ Ψβϋ, 
Οί. Ο,ά 1009. μόχ&ος (Τ' ό μίν αυτίχ\ 6 ά' ηξει] μόχθων ά' ό μεν αύτίχ\ ό 
ά^ ηξει Ήβο,ϋι. Βίοπι. ΝΠήΙ ορπδ. Οί, Α§. 445. στένουσι ά^ εν λέγοντες ϋν&ρα 
τόν μϊν ώς μάχης ϊ&ρις, τόν ά* — . (Χντίχ^] φχεβ^ (?) 8ίαάΙηΐη11βΓ. ρίοΐ). 
ΗθΓν. ^ξε δπρρίθγϋ; Μ. δθο. ηι. ^^ν ΚοΙ). ηξει Τιιτη. 

1021. Άλλος άν {βχά, άλλοσάν) εΐ άη τοΟτ' ϋρ' οΐ&' Μ. βϊ (πιπί. &οο.) Ο. 
άλλ' ώς άν εΐά^ς Βίοπι. ϋίη(1. άλλ% ώς τά&' εϊάζς Βίοω. (οοΐΐ. 439. ώ^ τόά' 
εΐάζς. Εατ. Ογ. 527. Ρΐιοβη. 1011. Ιρίι. Α. 1435. Άήδί. ΡΙ. 112.) άλλ\ ώς &ν 
εΐάητ' Εηιρ. Ματΰη. Ρ&Ι. ΕΓ»ηζ. Ηθγπι. βίο. ού γάρ οΐ'ό' Έτί, εύ γάρ οΙά* 
Ετ&ηζ. 8πη τελεί πίδδ. δποι τελεί Βίοπι. Οί. 8θρί. 659. τάχ* εΐσόμεσβ-α τού- 
πίσημ^ δποι {δη α Ερο^Γ.) τελεϊ. Ρβίδ. 225. 8ορ1ι. ΕΙ. 1419. τελοϋσ' άραί. 

1022. ήνιοστρόφου πίδδ. ΛνβοΜ. ήνιοστροφΰί δίαηΐ. δοΐι. Βίοπι. Ηαι^;. Βίηά. 
ίιβξ. ήνιοστροφΘν, Εί δίο Λνβίΐ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 87 

ϊξω τρέχω, φέρουαι γάρ μ! ήττημένον 

φρένες άνσαρκτοΐ' προς δί καρδία φόβφ 

ξ,δειν λοιμός ήδ^ νπορχεΐο'&αι •}• κάτφ, 1025 

εως ό' «τ' εμφρο)ν ειμί, κηρνοοω φίλοις 

κτανεΐν τέ φημι μητέρα ουκ &νεν δίκης, 

παχροκτόνον μίααμα καΐ '&εών στνγος, 

κάί λύτρα τόλμης τηαδε ηλειστηρίζομαι 

τον πν&όμαντιν Αοξίαν, χρήοανζ* ΙμόΙ 1030 

πράξαντα μ^ ταϋτ* έκτος αιτίας κακής 

1023. ίξωτέρω ιη88. Ηω ηερΘ οοη]. ^θΐΐ. Ι|ω περίϋν Μ&Γίίη. (ξω πεαών 
(νβΐ τρέχων) Β&ιηΙ). Ι^ζ. ^ξω τρέχω. Εί βίο ΒαιηΙ). "ν^θοΜ. "νν^βίάηθΓ. Οί. Ργοπι. 
883. €ξω ά^ άρόμου φέρομαι λύσοης | πνέύματι μάργφ» Α§. 1245. τα <^' Αλλ* 
άχούσας ίχ άρόμου πεαών τρέχω, νιχώμενον ιηββ. ^ιι. χυχώμίνον ΒχΛ 
χυχλούμίνον. 8θ(1, ςηπιη ΓβςτιίπιίιΐΓ ρΓοηοιηθη, ιη&Ιίιη μ* ήττημένον, 

1024. ηρός ά^ χαρ6ίί$ φόβος ΐηβδ. προς ά^ χαράίί;^ χότος \ ζάίΐν ετοίμος, 
ή ό* νπορχεΐσΟ-αι φόβφ 8θ1ΐΐΐίζ. Ιβζ, προς ά^ χαράία φόβφ, Υθΐ προς άέ 
χαράίίχ λοβός — . (0£. Ειΐηι. 158. υπό γρένας, ύπό λοβόν. Ρι\ 495.). Υθΐ προς 
&^ χαρ&ία φρένας \ πλήασπν {Βχιί βίηιίΐθ ο^αίά). Οί. 167. δρχεΐται. ά^ χαράία 
φόβφ, Ρτοιη. 881. χραάία ά^ φόβφ φρένα λαχτίζει, (ί. θ. πηά^). Αξ, 995. προς 
ένάίχοίς φρίσϊν — χυχλούμενον χέαρ. 834. ϊός χαρ&ί(^ προύήμενος, 

1025. 4^€ΐν ιη88. Υίχ δαηιιηι. ΕοΗ. πηά&ν, (0£. Αηδί. ΝαΙ). 1392.). 8θ<1 
ηίΐ ιητιί&η<1αη] , ςαηιη τβοίβ οοηδοοίβηίτιΐ' ^ά€ίν βί ύπορχεΐσ&αι (ίο άαηοθ 
ς[ΐιίο1ί άπα \<τί1(11γ ίο ιητίδίο). δβά ηίΐ ίβηΐθΓΘ ιηιιί&η(1αιη. Οί, Αίΐΐθΐι. ΧΙΥ. 
631 Ο. ή ά^ νπορχηματιχή έστιν ίν -ζ ξ 6 ων ό χορός όρχίϊται, ϊτοιμος] 
^α. έτοιμη 'στ*, δθ<1 οί, Ειιτ. Ηθγ. 503. Β^ήαχπν Η ο (μα, ή&^ ιηβδ. ή' ά^ ΑΙ)Γθβο1ι. 
\νβοϋ. ή (Γ νπορχ€Ϊται φόβφ Βο\ϊ. βί {χρότφ) Α\)Τ, ΕηιρΘΓ. ρΓοΙ). Β&ιηΙ). Οί 
Οοιηιη. χότφ πίδδ. ΑϋΓθδοΙι. χρότφ ΕιηρθΓ. ΗοΓίη. Ει•ίΐηζ. "ν^βοΜ. "ννβίΐ. χορούς 
Ε. "νν. 8ο1ιιηί(ϋ χρότφ άβ 8Λΐ1&ϋοηθ ίηίθΙΠ^ίί Λνβοϋ., οοΐΐ. Εατ. Ηθγ. 783. 
παννυχίοις — ποάΐΰν χρότοιύιν, ΤΐΌ. 546. άέριον άνά χρότον ποάΰϋν, ^α. 
πό&€ς, Επί φόβφ (βί ρίο φόβος ίη ν. 1024. φρένα, βί ρΓΟ ^άπν παίειν β,μϊ 
δίιηίΐθ (^111(1, οοΐΐ. Ργ. 881. χρα&ία ά^ φόβφ φρένα λαχτίζει). Οί, ί&ιηβη 33. 
φόβος — ^^ ϋπνου χότον πνέων, 

1026. άέ τ' ιηδδ. <Τ' βτ' ΚοΙ). 

1029. φίλτρα ιηδδ. ^ιι. χέντρα (δϋιητιΐοδ, ίηοϋ&]ηθηί&), ααί λύτρα 

(ρΐαοπία), οοΐΐ. 47. τί γάρ λύτρον πεοόντος αίματος πέάοί; Οί. Εαιη. 427. 

ποϋ γάρ τοσοΰτο χέντρον ώς μητροχτονεϊν ; ΟοΓταρίθΙ&ιη δΐΐδρίο&ίιΐΓ Ρβιι^ν. 

πλειατηρίζομαί ιηδδ. πλειατηρίζομαι^] Οοηίΐ'α αηειίο^ί&ιη ίοπηαίιιηι γίάθίαη 

πλεΐαβ^ ορίζομαι, οο^^. Οοη. ^ι1. πίαβ-^ ορίζομαι, 

1031. πράξαντι Μδδ. ^θϋ. (ΡοΓ*. Βίοιη.). πράξαντα ΡοΓί. Βίοιη. Ή&ή, 
Ββοίθ. Οί. ΗθΓοά. VII. 141. σννεβούλευέ σφι Ιχετηρίας λαβοΰσι (1. λαβόντας) 
άεντερα αντις έλ&όντας χράββ^αι βίο. 88 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

είναι, τχαρέντι δΐ ουκ έρω τήν ζημίαν 
λόγφ γάρ οντις πημάτων εφίξεται, 
καΐ νυν δροχέ /*' ώς παρεοχεναομένος 
ξνν τφδε '&αλλφ καΐ στέφει προοίξομαι 1035 

μεαόμφαλόν '&^ ΐδρνμα, ΑοξΙου πέδον, 
πυρός τβ φέγγος &φ&ιτον κεκλη/ιένον 
φεύγων τόδ^ αίμα κοινόν ούδ^ ίφ* εστίαν 
&λλην τραπέο'&αι Λοξίας Ιφίετο. 

τάί' Ιν χρόνφ μοι πάντας ΙΑργεΙους λέγω, 1040 

ξυμμαρτυρέίν ώς μέλε* έποραύν&η κακά. 
φεύγω ί' αλήτης τήοδε γης άτιόξενος, 
ζών καΐ τε&νηκώς τάοδε κλήδονας λιηών* 
ΧΟ. άλλ* εδ γε πράξας μήτ^ Ιπιζευχ'&^ς στόμα 

1032. παρέντα Μ. ΕοΙ). παρόντα Ο. παρέντι Ταπί. Ύίοϊ. Βίοιη. ΡλΙ. 

1033. τόξφ ιη88. (Οί. 8αρρ1. 473. μίασμ* ίΐίξας ονχ όπερτοξεύαψον.) λόγφ 
Γβοίθ Ηατί. (Οί. Βθΐη. ρ. 361, 25. ουά' άν είς ίφιχέσϋ-αί τ ώ Ιό γ φ άύναιτο 
τ(&ν έχίΐ χαχΟν ΙΙντων. 178, 5. ών ούά* άν €Ϊς άξιως έφίχέσ&αι τω λόγφ 
&ύναιτο. 1423, 6.) στόχφ Α. ΙίΠάνίβ. Γογ<;. (ΓόΙρ. προσίξεται ιηδδ. Ιφίξεται 
8ο1ι. Ηιιτί. ϋΙ)Γ&Γϋ οοτιίτΐβ Λά προσίξομα^ ίη ν. 1035. θΓΤΛνϋ Οί. Ι800Γ. 
ρ. 64 Β. τίνος γάρ ονχ ίφίχοντο; ρ. 80 Β. ούχ ίψι,χνοϋμαι, τοΰ μεγέ&ονς αντ&ν, 
Ηοιη. η. XIII. 613. &μα (Τ άίλήΧων έφίχοντο. 465, 24. 494, 3. 800, 17. 

1038. χοίρον] χαινόν Βϊ&ήί. έφέστιον ιηβδ. ^φ' έστ(αν Ταπί. Υίοϊ 

1039. θα. λοξίας (μ'). 

1040. 1041. ΙηνβΓδο οιχΰηθ ίη ιη88. οοπ:. ΒΙοιη. Βο1)γ. δοΐιοίθί. Η&Γί. Ρβΐ. 

1040. τ& ά* ιη88. χαχά \ τά^ Ήχή, Ιιθ§. τάά" Ιι&θΟ. λ^γω] ^α. &έλω. 
ίν χρόνφ ιη88. ^α. ^χ ^€Ο0, ο,μϊ ίν άίχι^. λέγω'] Ι α Ι) θ ο. ^α. β-έλω. 

1041. χαϊ μαρτυρέίν μοι μενέΧεως ιηδδ. χαταμαρτνρεΤν "Ψηϋίβί, ΒΙοίη. ξυμ- 
μαρτυρεΐν 8θ1ι. Τοάί. προαμαρτυρεΐν δί&ηΐ. ^α. Ιχμαρτυρέΐν (Ηβπη.), νθΐ 
ξνμμαρτνρεΐν. μοι μενέλεως ιηδδ. μοι δ; ΕοΙ). μοι, λεώς Ταπί. μ^ν ώς 
ΒΙοιη. δπως ^αΐεθί. ώ^ μέλε* οΗιη Ξθπώ. Ρειί. (Οί. δαρρί. 111. τοιαΰτα πα- 
ϋ^εα μέλεα β^ρεομένα λέγω.) ώς Γγ. Τοάί. Β&ν. οοπ]*. ΛνβοΜ. πΰϋς 81»η1. Βαίΐ. 
μέλε^ δ(Τ* 8θΙι. ^α. μοι ττοΓ' (νθΐ « μελέ\ νθΐ τ«(ί" ώς) έπορσνν^η χαχά, 

1042. Ιγώ ά' ιηδδ. φεύγω &' Ψβύ, 8ίάβ., οοΠ. Λβ. 1282. φυγάς ά' αλήτης 
τήαάε γής άπόξενος, τήσάε] ειμί οοπ]. ΒοΙ)Γ. ^θοΗθίη. Ροδ^ 1ι. ν. Ιαοοποοι 
δίαΐηιϋ Βίηά. '^Βαο γβίδαδ άθ&οβΡθ γί(1θη1:αΓ, δί (^αίάβιη οΓ&ϋοηβδ θΓθδϋβ 
ρπιπα θί ί6Γϋ& θαη(1θΐη ΥθΓδααιη ααιηθπιιη 1ι&1)θΙ)&η1.*' (Τνβοΐίΐ.) 

1043. Ροδί 1ι. γ. Ιαοαηαιη δίαίαϋ Η^πη&ηη. θί (ηίβί χηβηάοδίιιιι δϋ λιπών) 
Βοίβδ. " 

1044. ευ τε πράξας ιηδδ. 81»ώΙ ΈίΒχί. "ννθίΐ. ευ γ ^πραξας ΤγπΔι, ^β\\. 
ευ τ* ίπραξας Ηθ&ίΐι. ευ γε πράξας 8ο1ι. ΡοΓβ. ΒΙοιη. ΒαιηΙ). Λνβίΐ. Ιιβ^, ίν ΧΟΗΦΟΡΟΙ 8β 

ψήμγΐ πονηρή μί}[ί ίπιγλωσαώ παχά^ 1045 

ίλεν^ερώαας πάσα» ^Αργείων τϊόλιν, 
δνοΤν δρακσντοιψ ενπετώς τεμων κάρα, 
ΟΕ άα. 

ποΧαι γυναίκες αΧδε Γοργόνο^ν δίκην 
φαιοχίτωνες καΐ τιεηλεκχανωμέναι 

πυκνοίς δράκουσιν; οΰκέι^ Άν μεΐναιμ* Ιγώ. 1050 

ΧΟ. τίνες σε δόξαι, φίλταχ' ανθρώπων, τζάίίν 
στροβσναιν; ΐαχε, μη φοβον νικών πολύ. 

γ€ πράξας — μήτ* — μήτ' — . (8ΐΟ Τν"θί1.) Υοΐ άλλ* €υ τ* ΙΙηραξας μήτ* 
έπιζευχ&ζς (νβΐ μήτε τι ζενχβ•^) ατόμα βίο, Οί. 8ιιρρ1. 219. άλΙ- ευ τ' ^πεμ- 
■ψεν ευ τε άεξάσ&ω χ&ονί. δορί. £3. 1102. Εοι^. οΓ εηραξας, 86(1 ρΓ&θδίαΙ: 
ίθΓ8&η ευ πεηραγώς. μη&* ιη88. Ιιθ^. μήτ\ Ιπιζεύχ&η Μ. έπιζευχ-9-ζ Τατη. 
Ρ&Ι. ίτίίζενχΘ-ζς Ηβ&ΰι. 8οΙι. Όίηά. {01)ηίϋίαΓ ς[ΐιί(1θΐη Ρίΐΐθίιΐδ, οοΙΙ. διιρρί. 475. 
χλάάους &^ τούτους &^ς — μηά* άπορριφΌ^ή λόγος \ ίμοϋ. 8β(1 ΐία αάάθηάΐΐΐη 
ίοτβί ρΓοηοιηβη σοι; Λΰί σον,) έπιζευξίΐς Ρβΐ. ΙπιζευχΜς ΎβττοΙΙ. Οαιη ίπι- 
ζευχ^^^ στόμα οι. 676. άπεζύγην πόάας. βϊ Εηιη. 405. ηώΧοις άχμαίοις τόνϋ* 
Ιπιζεύξαα* δχον. Ρτο στόμα ίοτϊ» ποτέ. 

1045. φήμαι πονηραϊ ΐη88. φήμαις ηονηράίς ΑΐΐΓ. ΡΐΆΠΖ. ΡθίΙ. Οίΐΐ(1. φήμ^ι 
πονηρή πίθΐίιιβ 8ί&ηΙ. ΚΙ. Οοη. Λνβίΐ. μη^] ^ΐι. τ^ίΤ (βί Ιηιζευχ&είς.) 

1046. Ιλευβ^ερώσας ιηβδ. ^λευΟ^έρωσας ΒΙοιη. Η&Η. ^θϋ. Ραΐ. Ώίηά. ΤΥβο]^. 
^Αργεί'ψ {^Αργε(ων Ο. ρΓ.) ιηββ. *Αργε(αν ΡθΓ8. ^Αργείων Γθοίθ Ροτί. ΒΙοηι. 

Βίηά.. ΛΥθϋ. ^βοϋ. 

1047. ΕοΓί. άραχόντοιν (τ*). εύπετως] ΓβϋοίίθΓ. Οί. Λ§. 32. 552. 
Γογ4. εύτυχβς, Βχά ίνάίχως, Επί άυσμενοΐν. 

1048. άμωαϊ ιη88. ποΐαι Ηθπη. Η&Η:. Βίηά. "\ν^θϋ. ώμαϊ Ρ. "^, 8ϋ1ιιηί(ϋ 
&€ΐναϊ ΒιΐΓ^. «β, γυναίκες αΐ^ε (νθΐ ροϋαβ αά, \ πέλας γυναϊχες αΐ^ε) 

1049. φαιοχίτωνες] μελαγχίτωνες ΒΙοιη. Ροιίίΐδδθ Γθοίβ. Οί. 9. φάρεσιν 
μεΐαγχίμο^ πρέπουσα. πεπλεχτανημέναί ηΐδδ. Αη&Ιο^ ΓθςτιίΓϋ; πεπλεχτα- 
νωμέναι, φ\&β ίοττακ Ιθ^^τιτ ΗίρροοΓ. 279, 118. εστί ά^ πολύρριζος άιά τοΰ 
ήπατος πεπλεχτανωμένη. 8ίιηϋϋθΓ παχνο(3ν α πάχντι. 

1050. άμμείνοΐμ' Μ. αμείνοιμ^ Ο. &ν μείναιμ* Τζθίζ. Ταπί. 
1051 — 1062. Ρ&τα^Γ&ρίί ρτβθβχΛθ ίη Μ. 

1051. πατρϊ ιηββ. πάλιν 8θί(11θΓ. Ετί. Η&τί. "ννθοΗ. χέαρ ΗθΓΐη. 

1052. μίι φοβοΟ νιχβϋν ιη88. Λ^θϋ. μ^ι ψόβου νιχΛ ΡοΐΒοη. Γ. "^ν*. δοΐιιηίάΐ;. 
Βίη<1. Ηθη¥. 8ί<1^. Οί. 8ιιρρ1. 1005. Ιμέρου (ίμέρφ?) νιχώμενος. 8θρ1;. 514. 
χοΰηω ης ε2ά€ Ζήνά του (ί. που) νιχώμενον. νιχ&ν πολύ\ νιχ&ν λίαν Ηθίντ'. 
ρτοί). Βίηά. πάνυ Ρ. ^. 8ο1ιπιί(ϋ , οοΠ. Ηββγοίιίο, λίαν\ σφόδρα, πολύ, πά$^, 
ϋγα». ΤβηαθΓθ. Οί. Αιίβ^. Αοΐι. 651. Ν\ιΙ). 1335. 8ορ1ι. Α^, 1357. ΤΙιαο. VII. 34. 
οϊ τ* Ιίίθ-ηναΐοι ^«^β^^ον ήβσ&α&αι δτρ ου πολύ ^νίχιον* 90 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΟΡ, ουκ εισΐ δόξαι τώνδε πημάχων έμοί' 

σαφώς γάρ αΐόε μητρός εγκοτοι κννες. 
ΧΟ, ποταίνιον γάρ αΙμά αοι χερόίν ετί' 1055 

έκ τώνδέ τοι ταραγμός ίς φρένας πίτνει, 
ΟΡ. &ναξ ^Απολλον, αΐδε πλη&ύονοι δη 

κάξ δμμάτων στάζονοιν αίμα δναφιλές. 
ΧΟ. εϊαΐν κα&αρμοί, Αοξίον όέ προο'&ιγών 

ελεύ'&ερόν αε τώνδε πημάτων κτίσει. 1060 

ΟΡ. νμεϊς μέν ονχ οράτε τάαδ\ ίγώ ί' ορώ 

ΙλαννομαΙ τε κονκέτ^ αν μείναιμ* Ιγώ. 
ΧΟ. &λν εντνχοίης, και σ' εποπτεύων πρόφρων 
'&εός ψνλάοοοί καιρίοισι ουμφοραΤς, 
οδε τοι μελά&ροις τοις βααιλείοις 1065 

1053. ηημήτων] (^Μ. άεψάτων (Μ&ΐιΐγ). Οί. &ά 1000. ^μο^] ^ι1. μόνον. 

1055. ετι ιη88. επι δί&ηΐ. ριοί). ΒαίΙθΓ. Ηθΐιβίΐθ &ά λξ. 1336. ΓοΓί&βδβ 
Γθοίθ. €τι ίΐΐθίΐΙΓ Οοη., οοΐΐ. Ειιηΐ. 280. βρ(ζ€ί γαρ αίμα χαϊ μαραίνεται χ€ρός. 
10\)ί αίμα χίρος (Ιίοίηιη νΐάθ^ητ ΰί Ιιίο αίμα χεροΐν. Ρτο αοι ίοτί. σου. 

1056. τοι ιη88. Λνβίΐ. ύοι Ηβιτη. Η&τί;. Εοιίαβδθ Γβοίθ. 

1057. ηλη&ύονααι ώ\ββ. ηληΟ-ύοναι Τιιπι. ΓογΙ;. προσπηόΘαι. 

1058. ατάζουανν αίμα άναφιλές] ¥θτί. ατάζουαι, ^υσφιλί} λίβα, 

1059. ύα& ό (σ' (5 βαρ. ι&βιίΓαιη) Μ. βΐς αοι Ετί. ΛΙΐΓθηβ. Εταηζ. Ηβηη. 
Ρ&1. ϊαται χα^αρμος Ε1ΐη8ΐ. &(1 Οβά. Ε. 60. ^στιν χα&αρμός 8θ1ΐ. Βοίΐΐ. (Οτιν 
χαβ-αρμός οΐίΐϊΐ ί(1. «Γσ' οί χαΒ-αρμοϊ ^οη^. "ννβοΜ. 9η αοι χαβ-αρμοϋ (νβΐ 
χα&αρμ&ν) ^ο^^. Β&ιηΙ). εΙαΧν χα9•αρμο( Η&Γί. ΒΙοιη. Κβοίθ. ΟΓ. Εηιη. 645. ϊατι 
τοΰ&* Ηχος, 8ορ1ΐ. Οβ(1. 0. 1270. τ(ΰν γάρ ήμαρτημένων \ Άχη μέν έατι, προσ- 
φορά ά* ονχ Ιστ' €τι. Αάθδρ. 421. εστίν ^ίχης όψϋ-αλμός, 8? τά πάνβ•^ όρ^, 
Ιιβ^. είσϊν χα&αρμοί, νβΐ εστίν (εσται) χα&αρμός. αοξίον 0188. ΗβΓίη. Ρ&Ι. 
ΚΙ. Οοη. βίο. λοξίας Λυτ. 8ίά§. ΕοΓί. προσΟ-ιγόντα λοξίας — , νβΐ Αο^ίου 
6ϊ προσϋ-ιγών \ έλενϋ-ερος σύ τΰϋν&ε πημάτων εσει. 8ί Γθοίβ 8θ 1ι&1)β1; γυΐςαία, 
ο£. θ. β• 8θΡ*• 682. Ατίδί. Ετ. 509. 

1060. έλεύβ-ερόν σε ιηδδ. ^ιι. έλενΟ-ερος σύ (νβΐ πΰίς) χτίσει (ρ&δδίνθ), 
νθΐ ~ ^σει. Οί. 84 8θρί. 681. πημάτων"] ^α. άειμάτων. Οί, ο,ά 1053. 

χτίσει πίδδ. χτίσεις Εϋδοΐιΐ. Ηατί. ^ιι. εσει. 

1062. ί^ ΐη88. Ι.θβ. Τ€. άμμείναιμ' Μ. άν μείναμ' ΚοΙ). 

1064. χαιρίοισι συμψοράΐς Μ. χαιρίοις Ιν συμφοραΐς ΤΐίΓη. (Εοΐίοδδθ Γθοίθ.) 
χαϊ ρνοισι αυμψορ&ς ΕοΙ). χαϊ ζίοισι ανμφοραΐς Αλά. χαιρίοις Ιν ανμφοραΐς 
Ηαΐ'ί. (Οί. 8ορ1ι. Ο. Ε. 515. ίν ταΐς ξυμψοραΤς \ ταις νΟν.) χαϊ ^ύοιτο (υ) αυμ- 
φοράς ίη^θηίοδβ ΚΙ. Ώ&γ. Οί. Ηοπιβήοιπη ί11π(1 φυλάσσω τε ξύομαί τε Οά. 15, 35. 
14, 107. II. 10, 417. βίο. βί Ειπη. 232. Ιγώ ^ άρήξω τ6ν ίχέτψ τε ^ύσομαι. 

1065 80[. ΤπΛ δ^δίβηΐίΐίίΐ ίτί1)αδ οι•(ϋηί1}ΐΐδ Οΐιοιι ίήΙ)αί1; ΟΙχήδί. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 91 

τρΗος αν χειμών 

πνεύαας γονίας τετέλεσται. 

παιδόβοροί μεν πρώτον υπήρξαν 

μόχ&οι τάλανές τε θνέστου' 

δεύτερον ανδρός βασίλεια πάύη, 1070 

λοντροδάϊκτος ό' ώλετ' Αχαιών 

πολέμαρχος' άνήρ' 

νυν ό' αν τρίτος ί^ί^έ πσ&εν αωτί]ρ, 

ή μόρον εΐπω; 

1067. πνέουσας Μ. πνεύύας 8β&1. Ροι-δ. Μίπι βδί Ηββγοίιϋ |;1θ88& γονίας - 
ευχερής {εύγενης7)' Αίαχύλος Αγαμέμνονα (?). 8οΙιθ1. χαλεπόν ηνεΟμα, Υοοβ- 
1)ΐι1ιιιη ηοη Αΐίαπάβ οο§ηί1:αιη. ατονίας (γβΐ πονίας) ^ο^^. Βίοιη. ψόνιος Βοίΐι. 
ηνοί&ς φονίας Έλτϊ. γνοφίας (ίβηβ\)Τ0&Λ ρΓΟΟθΙΙα) ^ο^^. Β&ιηΙ). Ρι&θδί&τθί, 
ορίηοΓ, άνοφίας. Εβοίθ, ιιί νίάβίιΐΓ, βχρίίο&ί Βίοιη&θΐά., βχ ίαιηίΐίαβ βίίΓρβ 
(γονζ) ίΐαηδ. Μίτα Θ8ΐ; ββΐιοΐΐ&δί&θ ίηίθΓρΓθί&ϋο, γονίας ϋνεμος, δταν έξ εύάίας 
χίνη&ζ χαλεπόν πνεΟμα, ^ιι. φονίας. ίτεΧέύΌ-η ιηββ. φόνιος τετέλεσται ΒοίΙι. 
Ββοίθ, ηί ί&ΙΙοΓ. 

1068. παιάόμοροι ιη88. παι&οβόροι Αατ. Η&Η;. Βίιιά. βίο. ^α. παιάόβο- 
ροι (δίο). 

1069. μόχβ-οι] νίχ δΛηαιη. τάλανές τε Θυέατου ιηββ. τάλανός γε — 
ΑπΓ. 8ίΛη1. ΒΙοιη. τάλανές γε — Ηβαίΐι. τάλανες \τε Θυέατου] ΗθΓΐη. ΤΓβΠ. 
Η&τί. ^Γβϋ. Ρ&Ι Ρθϋθ. 8ί(1^. θίο. ςτιί §1οββθΐη& Ιιαββ θββθ ριιΐ&ηΐ:. Ιιιγθ βα 
ίπθίατ Οοηίη^οη. 

1070. ανδρός βασίλεια πάϋ-η] Ηοο νίχ ροηϊ ροίββί ρΓΟ άνάρός βασιλέως 
ηά&η. Οί. 724. ναυάρχου σώματι — τω βασιλείφ. ^α. άνάρός βασιλήος (οοΠ. 
Α^. 728. τοχηων) άχη. Νίβί ρΓΟ άνάρός βοιτί^θηάαιη αυ&ις, Ββά θΐηρίι&ϋοπιη 
θββθ άνάρός (γίΓίαάιιΙϋ) βί ρΓ&θΟθάβηϋ παιάόβοροι ορροβίΐηιη ιηοηιΐθπιαΐ; 
Ρβίΐβ βί Οοη., οοΐΐ. Α^. 1504. τέλεον νεαροΐς έπι&ύσας, Ρτ&θ1»γθ& άνάρός 
βί^ηί&οατθ ροίθβί ιη&ΓίΜ (Α^. 1231. 1625 βς. 01ι. 991 β^.). 

1073. νΟν (Γ* ήλ&έ πο&εν τρίτος αυ σωτήρ Ε. ΚΙοίζ. 

1074. ^ιι. 4 μόρος εΐπω; Εί βίο Βί^οϋ 111)6Γ. δίιηίΙϋθΓ δορίι. Α^. 1311. 
Β-ανεΐν τής σής ύπ^ρ \ γυναικός, ^ σοϋ τοΟ &* όμαίμονος λέγω; 

1075. ποΐ άίΐτα χρανεΐ] 8ο. μένος ϋτης. θα. ποΐ άήτα τελεί, Οί. 1021. 
ού (ευ?) γάρ οΐά* Βποι τελεϊ, ποΐ καταλήξει] θα, ποΙ ποτέ λήξει, (Τΐιιιο. 
Ι. 51. 2. ή ναυμαχία ίτελεύτα ές νύχτα,) Ύοί ποΐ άη χρανεΐ («), ρβηιιΐϋιηα 
ρΓοάποία ιιΐ: ίη έπιχρανεΤ Ας. 1344. βϊ ίοιί&βββ Έαιη. 950. Υθΐ ποΐ άη 'πιχρανεΐ. 
(Οί. 8αρρ1. 624. Ζευς &* Ιπέχρανεν τέλος,) Υβΐ ποΐ άητα (νβΐ άη 'τι) τελεί 
(ί. ς. τελευτήσει), Οί. 01ι. 1021. ου γάρ οΐά* Βποι τελεί, 8θρ^ 659. τάχ' είσό- 
μεσ&α τάπίσημ* βποι τελεί. ΡβΓβ. 225. €ϋ ίέ πανταχί} (πάντα άη?) τελεΐν 
σοι τΐΰν&ε χρίνομεν πέρι. ΡθΓβ. 735. π(ΰς τε ά^ χαϊ ποΐ τελευτ&ν; 787. ποΐ 
καταστρέφεις \ λόγων τελευτήν; Οι, 528. χαϊ ποΐ τελευτ^ — λόγος; 8ηρρ1. 603. 9» ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΧΟΗΦΟΡΟΙ 

τιόΐ δητα κρανεϊ, ηόί κατ<χλή$εί 1075 

χατακοιμιθ'9^ μένος, δτηζ; 

ποϊ χίχνρωται τέλος; δθρί. 157. ποί ά^ Ηλος ηροβάς έπάξίΐ Ο-εός; (βίο Βίηά.) 
ΠοΙ άη ΙθβϋαΓ 01ΐ: 405. 732. Α§. 1138. πως &η Ρθγβ. 735. βίο. 

1076. μ€ταχο$μισβ•Ιν ιηδβ. μέγα χοψίύ9-ϊν Υαΐόΐε. Ίλ^, χαταχοιμια^έν, 
ΟΓ. Βορίι. Τγ. 1242. αύ γά^ χατευ^ααΒ-ϊν τό&' αν χϊ^εΤς χαχόν (Ηα βηίιη 1θ§θ- 
ιίιη). Ρΐιιί. Υ. Βθΐη. βί Αηί. 2. χοψ(ζ(ύν τού^ θιάσους. Ιί& θϋιιιιι Γτ&ηζ. Ηατί. 
Καταχοιμ&ν Ιβ^ϋητ Βορίι. Οθά. Β. 870. 1222. Ντΐ8<][ΐιίυιι βϋΗ Ιβ^ίιιτ μετα- 
χοψίζΗν, δθά ίοΓίοδδθ Ιιίο άοίοπάί ροίβδί μιταχοιμΊα^-εν, ιηιι^&ϋ Βΐ;&ίιΐδ ηοϋοηβ 
ίικίίο&ία. ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΕ,Ιϋδ. 

1. ^Μρμη χβ•όνΐ€] Οί. 125. 8ορΙι. Α]'. 831. χαλβ (ί' αμα \ ηομπαϊον *Ερμην 
χβ-όνίον ευ μ€ χοιμίΟΜ, Εαι. Αίο. 743. ΜοΓβυηί βίαία&ιη τιη& οαιη &1ϋ8 άθίδ 
1:ιι1:θΐ8ΓίΙ)α3 αηίθ αβάθδ ι*θ§ί&8 βίαηύθΐη νΐάθίαι &11ος[ΐιί. Οί. δορίι. Έ1. 1374. πκ- 
τρφα προβχύβανβ'^ εάη \ ί^ίΟν, δαοιπερ πρόπυλα ναίουαιν τά&ε. ΕιΐΓ. Ηίρρ. 
100. Αήδί. ΝαΙ). 1478 8(ΐ. Νοί&ηάαβ ίηΙ)Γ&ο1ιγδ αηο γοοίΐΙ)ΐι1ο οοιηρτθίίθηδαδ, 
υί; ΐΜα ίη Α§. 1596. θί ίΓίΙ)Γ&ο1ιγδ ίη δθοιιηάα νθΓδΟδ δθάθ, ίά (^αοά βί θϋΛΐη 
ίη Α§. 1590. δορΙι. ΡΜΙ. 1235. 1314. ΕαΓ. ΒαοοΙι. 261. 

πατρ^ εποπτεύων κράτη] ΡΛίθΓηαιη ηίθαιη Γθ^ηηιη. Αΐίί άθ Ιονίδ 
ίπιρβήο & ΜθΓοηπο χϋΌνιφ ΛάιηίηίδίΓαίο ίηίθΐΐί^ιιηί;. Οί. 489. 583. 985. 1063. 
θϊ 126. Λατρφων δωμάτων έπιύχόπονς. δβρί. 640. χαλεΐ ηατρφας γης ίποπτ^Ι-τ 
ρκς λίτων Ι των ών γεν^σ&αι. Εαιη. 220. 224. Αξ. 1270. 1579. Βίρΐιίΐ. οοιη. 
IV. 388. ώ τόνά^ ίηοπτενονύα χαϊ χεχτημ^νη — τόπον. 

χρότηΐ Οί. δαρρί. 393. υποχείριος χράτεσιν άρσένων. 437. 

3. ηχω — χαϊ χατέρχομαι] Τ&αίοΙο^Λΐη Ιιίο θχρΓθδδΛΐη Ιβρίάθ ηάθί; Ειιτί- 
ρίάθδ ίη Αήδί. Καη. 1156. ηχω γαρ ίς γήν, ψηύί, χαϊ χατέρχομαΐ' \ ηχω 9ϊ 
τ αυτόν ίστι τω χατ έρχομαι. 

χατέρχομαι] Κθάθο. Οί. Αβ. 1250. 1578. 1618. Ειιιη. 462. δβρ*. 992. 
8ορ1ι. Οθά. Ο. 601. Αηί. 200. Ββιηοδΰι. ρ. 636, 22. 6»εν γαρ μηίϊ ίξέπεσέ 
τις την άρχην ούχ ^νι άήπου χατείθ-εΐν εΙς ταύτην (δο. την πόΐιν). 

5. χλύειν, άχοΰααι] άχούειν γελθί ατιάϋη ρθΓοίρθίθ, χλύειν βίιηρΙίοϋθΓ 
»α(ϋΓΘ, τιί ιηοηαίΐ; ΚΐΛΠδθη. Οί. »ά Ργοιπ. 448. χλύοντες ούχ {{χουον. ΕαΓ. 
Ρΐιοθη. 919. ούχ ϊχλυον, ούχ {{χουσα. 1335. Β»οο1ι. 554. 573. Ηίρρ. 546. 1068. 
Αη(ΐΓ. 95. Αίο. 108. Ογ. 940. δίιηίΙίίβΓ 8θρ1:. 186. αϋειν, λαχάζειν. Ειιγ. Ηθο. 78. 
φοβεράν 6ψιν εμαϋ-ον, έάάην. 

6. ^ρεπτήριον] Ηίο ρβδδίνο δβηδπ, ηαίΓίίαιη. Οί. Ειιτ. Βαοοίι. 494. ίερός 
ό πλόκαμος, τ^ &εω (ί' αυτόν τρέψω. Ηοιη. II. 23, 141. *ΑχιΙΙεύς — άπεκεί- 
ρατο χαίτην, \ την ρα Σπερχειω ποταμώ τρέψε τηΧεϋ-όωσαν. δοΐιοΐ. &ά Ρίηά. 
Ρ. 4, 145. τάς γαρ πρώτας κόμας τοις ποταμοϊς άπεχείροντο βίο, δίΐηίΙϋθΓ 
πλόκαμος πενβ-ητήριος (ί. ς[. κόμα πενβ-ήρης Εητ. Ρΐιοθϋ. 323.) ν. 8. Αοίίνο 
Βθηδίι τιβαΓραίατ 01ι. 545. μαστον — ίμοϋ &ρεπτήριον. Αΐίί ηιιίΓίΙιίοηίδ 
ηΐθΓΟθάθηι τβάάιιηί. Οιαθοί βηίιη βιιιηίηίΙ)ΐΐδ βαρίΐΐοβ δΐιοδ οίίθίτθ δοΐ6ΐ)&ηί, 
ς[ΐιί& ηαίτίϋοηβιη οοιροηδ ίίδ (1θΙ)θή ^^θάθ1)&η^ Νο1:ιΐ8 βδί Ηοιπθιί Ιοοιίδ (II. 
23, 140 δ(][.), τι1)ί ΑοΜΙΙθδ οοιη&ιη δααιη Ααιηίηί δρθίΌΚίο δοιναί, ββά θοιη αά 
Ραίτοοίηιη αί άοηηιη ίταηδίθΐ^. 

8. πλόκαμον — πεν&ητήριον] Οί. Εητ. Ρΐιοθη. 323. κόμα πεν&ήρης, δαρρί. 
973. πέν&ιμοι κουραϊ καϊ στέψανο^ κόμας. δορίι. Α^. 1171 δί^. ΕΙ. 52. Ειιτ. 96 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΠΤδ 

Αίο. 101. χαίτα τ* οϋτις έηϊ ηρο^νροις τομαίος, α άη νεχνων ηένΘ-Η ηίτνει. 
ΕΙ. 91. 

πάρων ωμωζαΐ Οΐ. 1014. νΟν αύτ6ν αίνΘ, νΟν άποιμώζω παρών. 

9. οδ<Τ' Ηέτπνα χέΐρ' —] Οί. ΕαΓ. Αίο. 768. ούί' Ιξέιπνα χεΐρ' άποψώ- 
ζων Ιμ^ιν Ι ά^σποιναν. ΕαΓ. 8αρρ1. 772. «λλ* €ίμ\ έπαρβ {ΐν' αϊρω?) χειρ* άπαν- 
τήύας νεχροΐς \ "^ίιάου τε μολπάς ίχχέω άαχρυρρόους. 

11. φάρεσιν μελαγχίμοις] Οί. Εγ. 297. έν μεΐαγχίμοις πέπλοις. ΕιΐΓ. Αίο. 
429. μελαμπ^πΐφ στολζ. 822. μεΙϋμπ4πΙους άτολμους. 846. Ρΐιοθη. 375. Ιαν. 
8Λ^ ΙΠ. 213. Φαΐΐαϋ ρΓΟΟθΓββ.' 

φάρεύίν -- πρέπουαα] Οί. 18. 24. Ας. 30. 321. 1311. δ6ρ^ 124. Εαι. 
Ηθΐ. 1204. ^ΑποΧΧον^ ώς έσβ-ήτι άΜίμόρφφ πρέπε$. ΑΙβ. 512. τ£ χρ^μ» χουρ^ 
τζάε πεν&ίμφ ηρέπεις; 1050. &ς Ισ&ήτι χαϊ χόσμφ πρ^πε$. 512. δορίι. Ετ. 
706. γφ^Λΐιχομίμοις έμπρ^πεις έαθ-ήμαύιν. 

12. προσειχάσω] βαι>^αη^(^τ118. Οί. Ας. 163. ουχ εχω προσειχάσαΛ, 1131. 
χαχ^ α τψ προσειχάζω τκάε. 

13. προσχυρεί] Ι. θ. προοτνγχάνεί, προσπίπτει, ΛοοΊάϋ, Αηςί. 1)θί&1ΐ8, 
Ιι&ρρβηβ. Οί. 8ορ1ι. Οθά. Β. 1299. ώ άεινότατον πάντων 6σ* ίγώ (1. Ιμοϊ) 
προαέχυρβ* Ιίέη. Ρίηά. Ετ. 42. «Ι (^*'?) ^^ τ^ άνβ-ρώποισι ^εόσάοτος {^εόσσυ- 
τοςΤ) άτα προϋτύχνα, θ(ο. 

14. έπειχάσας τύχω] Αιιςίίοθ, δΐιοιιΐά 1 1>6 ^^ς11^ ίη δΐιρροδίιις. Οί. 949. 
/Ιίχαν άέ νιν προύαγορίύομεν βροτοϊ η;;|τώα£; χαλ&ς, 697. τ£ ρ»ν προσειπών 
άν τύχοψ' άν εύύτομίϋν; 317. 418. 567. 976. Ας. 1232. τΐ νιν χαλοΰσα άυσφι- 
λ^ς άάχος \ τύχοιμ' ϋν; δαρρί. 244. 558. δορίι. ΕΙ. 663. ^ χαϊ άάμαρτα τήνά* 
ίπειχαζων χΟρω | χείνον; Ρΐιίΐ. 222. Εητ. ΙρΙι. Τ. 1321. ώ ϋ'αΟμα, η&ς σε 
μείζον όνόμαύας τύχω; Ηίρρ. 825. τ(να τύχαν σέ&εν | βαρύποτμον, γύναι^ 
προσανάΟν τύχω; ΗθΐΌ<1. 8, 101. αυμβούίευσον όχότερα ποι4ων ^;τ«τφτω ευ 
βουλενϋάμενος. 

15. νερτέροις μειΚγματα] Οί. ΡθΓδ. 610. χσας φ4ρουσ\ &περ νεχροΐσι μει- 
Ιιχτήρία^ Εαηΐ. 107. χοας τ* άοίνονς, νηφάλια μειλίγματα. δπρρί. 1030. λιπα- 
ροΐς χεύμηύ^ γαίας τόάε μειλίσσοντες ου&ας. Εαΐ*. Αίο. 613. άάμαρτι σζ \ χόσ^ 
μον φέροντες νερτέροις μειλίγματα. Β&οί(ϋ8 ΟΓ&βυΙτιιη Αρτκΐ Ραηβ. IX. 17. αλλ* 
ΟΛΟτ«ν Τι&ορ€ί^ς ^Αμφίονί τε Ζήβ-φ τε \ χύτλα χαϊ εύχωΧάς μειλίγμ,ατά τ* Ιν 
χθ-ονϊ χεύζΐ. (Βίοιη.) 

μειλίγμΛτά] Ρ1&€&ιηθη1:&. 

16. ού44ν π^τ* ϋλλο} Οί. Ας. 1139. ο^έν ποτ" εΐ μ^ι ξυν&ανουμένψ. θΙ 
&ά ΑτίβΙ. Υθδρ. 984. 

17. π4ν»ει λυγρώ πρέπουσαν\ Οί. 731. ΡθΓδ. 609. ΕοΜ. 107. Εατ. Αίο. 
512. τί χρίίμα χουρξ τξ&ε πεν&ίμψ {πέν^μοςΊ) πρ^πεις; δαρρί. 1056. ώς 
•νιο Ιπ* άν^ρϊ πέν&ιμος πρέπείς όράτ, Ιρίι. Α. 1618% πέν^Όυς λυγρο^. βορίΐ.' 
ΕΙ. 1187. 6ρΛν σε πολλοίς ίμπρ^πονσαν ϋλγεσιν. 

18. Εχ ΗοιαβΓΟ &άαΜΐ>ηιίαΒΐ 11. 3, 351. Ζε& ί(να, Φ6ς τί&κσ9ιχι 8 μ& 
αράτερΦς χάχ* ^οργε, \ ^ον *Αλ4ξαν&ρον, ^ΑβρθΟίαβ Εϊββ^πΐβ Ια^θηΙίΒ θΧβίΙ»^ 
ίη Οΐθδϋδ £ΐηίιηο άθβίάθήαιη αΐϋοηίδ." (ΚΙ.) 

19. ^^Αβ>ν} α 814. ξυλΧ^βοι — ^έλ^. 522. 765. 793. 814. δϊίρρί. 144. 
Ας. 644. Ρίηά. Ιβ&Βΐ. ΤΙ. 43. ^^μψ ^Οων Λράν άχο^σ^ς. Βορ^. Εγ 607. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 9 — 26. 97 

ύπε(χ€ΐ χαϊ ^ϋων έγχΚνεται. ΑτοΙήΙ. Εγ. 20. χλΰ&\ Άναξ "Ηφαιστε, χα( μο& 
αύμμαχος γουνουμένφ \ ϊλιως γενοΟ. 

20. ύταθΌμεν έχποάών] ΟΓ. 872. άποστα&Θμεν. 

21. προστροπή] δΰρρίίοβίίο. Οί. 85. Ρθγ8. 216. Ειιιη. 718. Αβ. 1587. 
Ειιι*. ΗθΓ. 109. Ιχεαίαν ^- ξ^νων ηροατροπάν. 

22 — 82. Ρ&Γοάαδ ρΐΌΐο^υιη θχοίρίθηΒ. 8ο1ιο1. ΡΚοθη. 210. πάροβος θέ Ιβτιν 
φ^η χοροΰ βαάίζοντος, ^άομένη &μα τζ είσόάφ. λγ'ΐΒί. Ροθί. 12, 7. ηάρο^ος 
μίν ή πρώτη ϋξίς βλου χοροΰ, ατάύιμον (Γέ μέλος χοροΰ το ίίνευ αναπαίστου 
χαϊ τροχαίου, 

22. ϊαΐτός] 8ο. α ΟΙγίαβιηηβδίΓα. Ι. ς[. πέμπτος. Οι. 45. μ^ Ιάλλει. 497. 
Υαλλε. Ργ. 659. ΤΙιαο. V. 77. ο?χ«(Γ' άπίάλλειν (ίη ίοθάθΐθ Βοποο).^θ<: ρβδβίιη βριιά 
Ηοιηθηιιχι. 

23. χο&ν προπομπός] Οί. Ρθΐ•8. 621. γαπότους (Γ* Ιγω \ τιμάς προπέμχρω 
τάσάε νερτέροις &εοΐς. 624. πέμπε χοάς. Οϊϊ. 86. ίπεϊ πάρεατε τήσάε προστρο- 
πής έμοϊ | πομποί, 515. πό3•εν χοάς ϊπεμψεν; 525. χοάς έπεμψε τάύ&ε 
άνσ&εος γυνή, 538. πέμπΗ &' έπειτα τάαβε χηάείονς χοάς, Εαι. Ογ. 1322. 
σπείσασα νερτέροις χοάς, Ρθγ8. 219. ΑβΒοΙιγΗ &1)α1& Γαΐί Προπομποί ίηβοήρία. 
Οί, άναπομπός ΡθΓ8. 650. 

όξύχειρι σύν χτύπφ] Οαιη δοηοΓΟ ιη&ηιιιιιη δίΓθρίίυ. Οί. 8θρί. 834. 
αλλά γόων, ώ φίλαι, χατ ουρον ίρέσαετ^ άμψϊ χρατϊ πόμπιμον χεροΤν πίτυλον, 
δορίι. ^^'. 631. χερόπλαχτοί ίί* ^.ν στέρνοιοι πεαοΰνται βοΰποι χαϊ πολι&ς 
ίίμνγμα χαίτας, ΕΐΐΓ. Ττο. 794. τάάε σοι Μομεν πλήγματα χρατός στέρνων 
τε χόπονς, Αηβί. Η&η. 1361. & ^ιος άιπνρους άνέχονύα λαμπάάας όξντάταιν 
χεροΐν *Εχάτα (θχ Αββοΐιγίο). Προπομποϊ ίηδοηρίΛ ίαϋ ΑθδοΙιγΗ Ιτα^οθάία. 
δίιηίΙίίβΓ αριβτόχειρ άγων 8ορΙι. Α]*. 935. 0£. θίΐΕΐη όξύπονς ΕαΓ. Ογ. 1549. 

24. ψοινίοις άμυγμοις] Οί. ΕιΐΓ. Ηβΐ. 1089. παρ^&ί τ* Ονυχα φόνιον ίμ- 
βαλΘ χροός. Ογ. 961. τι&εΐύα λευχόν Ονυχα άιά παρηΐάων, αίματηράν Ηταν, 
χτύπον τε χρατός. Αη(1ι•. 828. απάραγμα χόμας ονύχων τε (Γλ** άμύγματα ^ή- 
σομα$, Βαρρί. 76. άιά παρ^άος όνυχα λευχόν αίματοΰτε χρίΰτά τε φόνιον. 
826. χατά μίν δνυξιν ηλοχίσμε&α. Ηθο. 652 8ς[. ΕΙ. 146. 8ορ1ι. Α]. 631. χερό- 
πλαχτοί (Γ έν στέρνοισι πεαοΰνται άοΰποι χαϊ πόλιδίς ϋμυγμα χαίτας. ΡΙαί. 
8θ1. 21. άμυχάς χοπτομένων χαϊ τό Θ-ρηνεΐν πεποιημένα (?) χαϊ τό χωχύειν 
άλλον έν ταφαΐς έτερων, Ηοιη. II. 19, 285. 

άμυγμοΐς] νθ11ίο&ίίοηίΙ)ΐΐ8, &ΐ3Γ»8ίοηίΙ)α8. **0ί. ΤΚθοογ. 24, 124. ξιφέίον 
άνέχεαβ-αι άμυχμόν {άμυγμόν?), δίαηΐθίαδ ηοίαί & Βοΐοηβ ίηίθΓ(Ποί&8 ίαίδδθ 
άμυχάς χοπτομένων. ϋπάθ ία XII. Τ&\)ΐι1ί8, 'ΜαΙίβΓθβ ξβΠΒΒ ηθ Γ&άιιηίο.* Οί. 
ΥΐΓ^. Αθπ. 4, 673. 'ϋη^Λαβ ογ& 80ιόγ ίοθά&ηδ βϊ ρβοίοπι ρα^ηίβ.' Οίο. Ταδο. 
3, 26. 'Μιι1ίθ1)Γθ8 1»οθΓ»ίίοηθ8 ^βηαιαιη.' ΕαΓ. Ηβΐ. 1098. παρ\]άί τ* &νυχα φό- 
νιον ίμβαλβ χροός. Ογ. 950. τι&εΐαα λευχόν δνυχα άιά παρηΐάων, αίματηράν 
Άταν, χτύπον τε χρατός. ^^ (Βίοπι.) 

25. ϋνυχος ίίλοχι] Οί. ΕαΓ. 8αρρ1. 826. χατά μϊν ϋνυξιν ηλοχίσμε&\ Ηΐΐθδ. 
796. βα&εΐαν ϋλοχα τραύματος λαβών. Ηθγο. 164. άορός ταχεΐαν (1. βα&εΐαν) 
άλοχα, ΕΙ. 147. χατά φίλαν 6νυχι τεμνόμενα άέραν. 

26. Λ* αίίΰνος] Οί. Αξ, 554. τον Λ' αϊίΰνος χρόνον. 

7 98 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ 

ϊυγμοϊαί βόσχίται χέαρ] Οί. δθρί. 244. τούτφ γάρ ^Αρης βόαχ^ταί, φόνφ 
βροτβν. δορίι. Α]. 558. χούφοις πνεύμασιν βόσχον. Αηί. 1246. ίλπίαιν ά^ 
βόαχομκί. Υί. 136. μα την έχ€ίνου άπΐίαν, ζ βόσχέΤΜ, Ειιΐ'. ΒαοοΚ. 617. έλπί- 
σιν (Γ έβόαχετο. 

Ιυγμοΐσι] ΑΙ) Ιύζω (ΡβΓ8. 280. 1042. 8αρρ1. 808. 872.). Ροπη&ίπιπι &\) 
ϊύζειν {!ώ λέγειν), (][αοοιιιη οί. οίμώζαν &\) οϊμοι, φενζΗν α φ€θ, μύζειν α 
μϋ, βίο. α. ΡβΓ8. 280. 1042. 8αρρ1. 808. 872. 8ορΙι. Τγ. 787. Ρΐιίΐ. 752. Εατ. 
ΗθΓ. 127. τ£ άήτ' ϊνγμων ή'ίΤ' έάεΐτο συμφορά; 

27. λινόψϋΌροί — υφασμάτων λαχ(&ες] δοΐιοΐ. τα Κνα &ιαφ)Οείρουαα. το 
έζής, οί (Γέ στολισμοί τ(Άν υφασμάτων ηρός τοϊς στέρνοις, λινοφβ-όροι λαχίάες 
άιερράγησαν. Οί, ΡβΓ8. 124. βυσσίνοις (Γ* έν πέπλοις πέσι^ Ιαχίς. 835. χειχΟν 
υπ* άλγους λαχίβες άμφϊ σώματι | στημορραγοΰσι ποιχίλων έσθ-ημάτων. ΕΐΐΓ. 
Τγο. 497. τρνχηρά περϊ τρυχηρόν είμένην χρόα \ πέπλων λαχ(σματ\ Αήδί. Αοΐι. 
428. λαχί&ας — πεπλωμάτων (θχ ϊτΛξ.). 

λινοφ&όροι — λαχίάες] '8οί88ίοη€8 νθβίίηιη Ιίηιιιη ρθΓάθηίθ8.' (Βίοιη.) Ι. β. 
λαχί&ες λίνων φθ-αρέντων, 8ίο Εΐΐηΐ. 284. μητροχτόνον μίασμα, δορΗ. Αηΐ:. 
1009. ίίνβροφβ-όρου αίματος λίπος, 

28. λαχίάες] Ιι&οίηί»β ααί δοΐβδίοηβδ. διιρρί. 903. λαχϊς χιτΘνος έργον 
ου χατοιχτιεί. 129. πολλάχι ά* έμπίτνω ξύν λαχίάι λίνοιαιν ή Σιάονί(^ χαλύπτρ(^. 
ΡβΓ8. 125. • 

εφλαίον] Οιιιη οιβρϋα άίδβϋτίθΐ'τιηί, άίδοίδβ&θ δαηΐ:. Αϋ^Ι. Ιι&υθ 
1)6θη Γθηί τνϋΐι & ηοίδθ. δοΐιοΐ. ίρράγησαν, ΑΙ) ίηιΐδίί&ίχ) φλάζω. δίο χάζω 
εχα&ον. Εοπη» Αθοίίοα, ιιί νΐάβίαι, φλάν ριο ^λαν, Οί. ΤΙιθοογ. V. 148. Απδΐ;. 
Ρ1. 694. 718. Ραο. 1306. 

νττ' άλγεσιν] Οί. Α§. 892. λεπταΐς υπ αϊ χώνωπος έξηγειρόμην \ ^ιπαϊσι 
&ωύσσοντος, 

29. προστερνοι στολμοϊ] Οτη&ΪΜΗ ρβοίοιαϋδ. Νθΐηρθ ίδίαιη ρ»Γΐ;βιη 
αιηίοίιΐδ ίη άοΙοΓθ 8θίιΐ(1θΙ)αηί. Ρθι-8. 1061. πέπλον ά' ερειχε χολπίαν άχμζ 
χερίΰν. (ΒΙοιη.) 

30. στολμοϊ πέπλίον] Οί. Ειιτ. Α1ο. 215. μέλανα στολμόν πέπλων. 819. 
μελαμπέπλους στολμούς. Αηάι*. 148. στολμόν — ποιχίλων πέπλων. ΤΐΌ. 258. 
ΗθΓΟ. 526. Αθδοΐι. δυρρί. 715. στολμίΑ λαίφους. 

άγελάστοις] Ι. θ. στυγναΐς. Οί. Α§. 794. αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 
Εγ. 290. φρην αγέλαστος. 8βά οοιτίβθηάιιιη , ηί ίαΙΙοΓ, άμεγάρτοις. 

32. τορός — φόβος] Οί. ΡΐΌηι. 181. άιάτορος (άιατόρος?) φόβος, θί &ά 
δβρί. 564. 

τορος] ΡθπθίΓ&ηδ, ο1»Γΐΐ8. Οί. Α§. 253. 616. 1062. 1162. τί τόάε τοράν 
άγαν έπος έφημίσω; 8αρρ1. 274. βραχύς τορός ^* ό μΰ&ος. ΕΰΓ. Ιοη. 695. 
τορΘς. Εΐΐβδ. 77. ούχ ϊσμεν τορΘς. 

όρϋ^όΟ^ριξ φόβος] Οί. 8θρί. 564. τριχός (ί' όρβ'ίας πλόχαμος ϊσταται. 8ορ1ΐ. 
Ο. 0. 1623. ώστε πάντας όρΘ^ίας στήσαι — τρίχας. δορΙΐ. Ετ. 791. όρ&όχερως 
φρίχη. Οθά. 0. 1623. ώστε πάντας όρθ-ίας \ στήσαι φόβφ άείσαντας εξαίφνης 
τρίχας. 1464. ^? ό' ϋχραν άείμ* ύπήλ&ε χρατός φόβίζν. Οί. λευχό&ριξ Εαΐ'. 
Β&οοίι. 112., άπαλό&ριξ Βαοοίι. 1184. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 27 — 44. 99 

33. άόμων άνειρόμαντις] ΗοαΒθ-ίηίθΓρΓθίβΓ οί άΓθ&ιηβ. 8ο1ιο1. Λ' ονεί- 
ρων ΊοΤς άόμοις μαντενόμίνος. Ιίθ^ίατ βίί&ΐη Μ&ξΐΐβί. II. 10. Οί. 37. 929. 
ή χάρτα μάντις ούξ όνειράτων φόβος. λζ. 409. άόμων προψηται. 

Ιξ ϋηνου — ] Οί. 535. ή ^ ίξ νπνου χέχραγεν. Εηηι. 155. 
χότον πνέίον] Οί. 951. Εαιη. 840. πνέω τοι μένος απαντά τε χότον, 873. 
8ορ1ι. ΕΙ. 610. 6ρ(Ά μένος πνέονααν. 

34. άωρόνυχτον] Ιηίθΐηρθ8ίίν& ηοοίθ. Οι. ΤΙιθοογ. XI. 40. XXIV. 38. 
νυχτός άωρί. ^αο(1 Ιιίο Γθροηβηάαπι δαδρίοοί'. 

35. μυχό&εν] Ε χ Άάγϊο. δοΐΐοΐ. έχ τ(ΰν της χαρ&ίας μνχΘν. 

έλαχε περϊ φόβφ] Οι, 547. ή ά* άμψϊ τάρβει — έπφμωξεν. Ρθγ8. 696. 
σέβομαι (Γ' άντία λέξαι αέβ-εν άρχαίφ περϊ τάρβει. 8ορΙι. Ετ. 147. άμφϊ β-υμω. 
Εαι*. Ογ. 825. β^ανάτου — αμψϊ φόβφ. Μιγθ (ϋοίαηι φόβος ^Ιαχε περϊ φόβφ. 
Οοηίβπιηΐ; ίαιτίθη Εαυ. Αίο. 50. ϋΜ Θάνατος θάνατον ίμβαλεΐν άΐοϋχιτ. Ιρίι. 
Α. 775. "Αρης — χυχλώσας ""Αρει. ΜΠίοη. Ηγιηη οη Ναίίν. ν. 51. ΊηββΙί-θγΘά 
Ρθ&οθ — δίηΐίθβ » ιιηίνθΓ8&1 ρβΛοβ ίΙίΓοα^Ιι 8θ& απά ΐΕπά.' 

έλαχε] Οί. 38. 8ορ1ι. Τγ. 824. Αηί. 1094. ΕαΓ. Ογ. 162. 239. Απ8ί. Ρ1. 39. 
νίΓ§. Αθη. VI. 98. ^ιιν. 8&1 ΧΙΠ. 205. 

36. ^ν βώμααιν βαρύς πίτνων] Οί. ΡθΓ8. 515. & άυσπόνητε (άνσφόρητε 
Βχή, &υύπάλαιστε7) άαΐμον, ώς άγαν βαρύς \ ποάοΐν ένήλω παντϊ ΙΤεραιχώ γένει. 
8αρρ1. 650. βαρύς (Γ' Ιφίζει, λξ. 1468. άαΐμον, ος Ιμπίτνεις άώμασι — . 1175. 
νπερ&εν βαρύς έμπίτνων (άαίμων). Εαιη. 382. βαρνπεύη χαταφέρω ποάός άχμάν. 

37. χριταϊ — όνειράτων] Ι. θ. ίηίθΓρΓθίθδ. Οί. 542. Α§. 409. άόμων 
προφήται. 

38. Όέό&εν ^λαχον] ΟΓ. 35. μυχόθ-εν έλαχε. 

νπέγγυοι] Νίιηίηιιη ηίΐιίΐ ηοη νθπιηι άίοθΓθ. Αη§1ίοθ, ιιη(1θΐ• 8ΐΐΓθίγ, 
Γθ8ροη8ίΙ)1θ (ίο 8ρθ&]ε ίΐιβ ίηιίΐι). Οί. Ειιγ. Ηθο. 1028. βί ν. νπόσπονάος (ΤΙιαο. 
Ι. 63. Π. 6. 70. VII. 5. 45.). 

39. τους γ&ς νέρβεν] Α2&ιηθΐηιιοη8 ίηίθΠί^θ. 8ορ1ι. ΕΙ. 1067. τοΤς γ&ς 
^νερθ-^ ίίίτρείάαις. 

40. περιϋ-ύμως] 0£. 8θρί. 724. περιθ-νμους χατάρας. ΗθΓοά. 11. 162. 7. περι- 
β-ύμως έχοντα, Οί. περιοργΘς Α§. 216. 

41. έγχοτεΐν] ΐΓ£ΐ8θί. ΟΓ. 8ορ1ι. Εγ. 940. Ινεχότονν. Αραά ΗβΐΌάοίαιη 
^γχοτον εχειν τινί. 

42 8(1. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 442. αχέψαι γάρ εϊ σοι προσφιλές αύτζ άοχεί \ γέρα 
τάά^ ούν τάφοισι άέζασβ-αι νέχνς, \ νφ^ ής Β-ανών Άτιμος ώστε άνσμενης \ ^μα- 
σχαλίσ&η 'θίο. 

42. χάριν Άχαριν] Οί. Αβ. 1545. άχαριν χάριν. Ργ. 544. Άχαρις χάρις. Εΐΐΐ'. 
ΡΙΐΟθη. 1757. χάριν αχάριτον. 

Άχαριν] 8θ1ΐθ1. τοις όργιζομένοις νεχροΤς Άχαριν. 
άπότροπον χαχίΰν] Οί. 155. 

43. Ιω γαία μαΤα] Οί. 8αρρ1. 890. μα Γα, μα Γα, βοάν φοβεράν από- 
τρεπε. Ιηίτα 66. νπό χβ-ονός τροφοϋ. 8θρί. 16. γζ τε μητρί. ΡΐΌΐη. 90. παμ- 
μί\τόρ τε γτ}. Εαι. Ηίρρ. 601. ώ γαία μητερ. Εαυ. Εγ. 944. χαϊ Γαΐα μητερ. 

44. μωμένα] Μθ1ίθη8. 8θ1ΐθ1. ζητοΰσα. Οί. 441. μόρον χτίσαι μωμένα. 
8ορ1ι. Οθά. 0. 360. σοϋ μεν οΰ τάάε γε μωμένου. Τγ. 1136. ημαρτε χρηστά 

7* 100 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

μωμένη, Ργ. 852. μωμ^νφ, ΤΙΐβΟβΠ. 769. αίλα τα μίν μΘσ&ίζΐ, τά ά^ άίΐ- 
χνύναι. 

ίίίΐλει] Ι. ς[. πέμπει, ΥθΛαπι Ηοπίθποιιτη. Οί. &ά 22. ϊαΐτός. 497. Ργ. 659. 

45. €πος τόά' έχβαλεΐν] Αη§1. ίο ηίίθΓ ϋιίβ '^οτά. Οί. &ά Αζ. 1663. 
κ&χβαλεΤν επη τοιαύτα. Ειιιη. 830. ΕιΐΓ. Ιοη. 959. οϊκτρά πολλά στόματος 
ίχβαΧοϋσ* ^πη. Ηοο £1(1 χάριν άπότροπον χαχών (44) θί &ά ΘΕ ς[Π&θ ιηοάο 
(ΙίχθΓ&ί;, ί. θ. ίϋηβΓίδ 1ια3ΐΐ8 ο&ιΐ8&ηι, βρβοίΛί. 8ο1ιοΙί&8<» &ά άύσ&εος ίάβΙβ τθίβΥΪ. 
8ο1ιο1. άίΐ νοεΐν δτι το '^ύσ&εος γννά* ήρεμα πως έφβ-έγξατο. άιό φηΟι, 
φοβοΰμιχι γαρ ίπος τόάβ Ιχβάλλειν. 

48. λύτρον — αίματος] Ι.β.χά&αρμα, ρίδοϋίαπι. Οί. 72 8ς[. 804. Ιύσασ&^ 
αίμα. Αξ. 983 8(1. Εαιη. 645 8ς[. 8ορΚ. ΕΙ. 447. &ρα μη άοχείς \ λυτήρι' αύτζ 
ταΰτα τοϋ φόνου ψ€ρειν; ούχ εστίν. Οθά. Κ. 100. ψόνφ ψόνον λύοντας. ΕιΐΓ. 
Ογ. 510. 598. Κ&ηιβ ββί 1ια]ΐΐ3 ηοιηίηί8 πδΐΐδ, ρΓ&θ8θΓϋιη ίη 8ίη^1»η. 

πεσόντος αίματος πέάφ] Οί. 516. Δ§. 1019. το (ί' ίπ\ γ&ν πεσόν άπαξ 
β-ανάσιμον προπάροιθ-^ άνάρός μέλαν αίμα τίς άν πάλιν άγχαλέσαιτ^ έπαε(άων; 
Εαιη. 645 8(ΐ. 479. πέάφ πεσών. Ειιγ. Ιοη. 457. /ό? — πέάφ πεσών. Ογ. 88. 
άεμνίοις πέπτωχ' δάε. 8ορ1ι. ΕΙ. 747. τοΰ άέ πίπτοντος πέάφ. 

49. πάνοιζυς] ΟΓ. Γγ. 365 ϋ. τρίσοιζυς {τρισο(ζυος να1§ο). 

51 8(1. Οί. Εαιη. 379. βνοφεράν τιν* άχλύν χατά δώματος αύά&τας (?) 
πολύστονος φότις. 

51. άνάλιοι — ] Οοηίΐ'δ 961. πάρα τό ({(ΰς ϊάεΐν. 

βροτοστυγεϊς] ΜθΓί3,1ίΙ)ΐΐ8 ίηνίβί. Οί. Ρι*. 799. Γοργόνες βροτοστυγεΐς, 
Οί. ν. ϋ^εοστυγής (ΕϋΓ. Ο^οΐ. 396. 602. Τγο. 1213.). 

52. άνόφοι χαλύπτουσι δόμους] Οί. 807. ίλευθ-έριον ψΘς λαμπρον ϊδεΐν 
Ιχ δνοφερ&ς χαλύπτρας. Εαιη. 380. τοϊον έπϊ χνέφας άνόρϊ μύσος {μέλαν?) 
πεπόταταΐ' χαϊ βνοφεράν τιν* άχλύν χατά δώματος αύδ&ται (βχχεΐτ(α?) πολύ- 
στονος φάτις. Ρθΐ'8. 535. ίΐστυ τό Σούσων — πένβ-ει δνοφερω χατέχρυψας, 
Ιηίι*α 811. δνοφερ&ς χαλύπτρας. 

53. δεσποτών ^ανάτοισι] Ρΐ'ορίθΓ ηιΟΓίθηι (ο&βάθηι) Γθ^ίβ. Βίΐίίναβ 
ο&αδ&θ. Οί. 82. Θάνατοι άβ αηίαδ ρβΓδοηαβ οαβάθ ιιΐ; &1ίΙ)ί. 

54. σέβας δ* άμαχον άδάματον άπόλεμον] Οί. Αζ, 768. δαίμονα τε τάν 
ίίμαχον άπόλεμον άνίερον, θράσος θΐο. Μίΐίοδί&δ Γθ§ί8 Α^&πίθπιηοηίδ άίοϋαι*. 
8ο1ιθ1. εχούσιον σέβας τό μη έκ φόβου «λλ' ^1 ίζίδοϋς γινόμενον. τοϋτο δϊ 
β-έλει εϊπεΐν, οτι ή αϊδώς ην περϊ ^Αγαμέμνονος είχον οί δήμοι {δημόται?) 
νΰν εϊς φόβον Ιτράπη. έχεΐνον γάρ ^δοΰντο χαϊ ίψίλουν, τοϋτον δ^ <ροβοΰνται 
ώς τύραννον διατελούμενον. 

σέβας] ΤΙΐΘ ίθβΐΐη^ οί ΓβνθΓβηοθ. 

άδάματον] Οι. 8ορ1ι. Οθά. Κ. 1314. άφατον άδάματον τε χαϊ δυσούριστον. 

άπόλεμον] Νοη (1θ1)θΙ1θη(1αηι. 

56. δι* ώτων φρενός τε — ] Οί. 450. δι* ώτων δ^ σβν τέτραινε μΟθ-ον άσύχφ 
φρενΰϋν βάσει. 8θρί. 25. έν ώσϊ νωμΒν χαΧ φρεσίν — χρηστηρίους όρνι&ας. 
ΡβΓδ. 605. βο^ δ* ίν ώσϊ χέλαδος ου παιώνιος' \ τοία χαχβν εχπληξις Ιχ- 
φιοβεΐ φρένας. 

δαμίας] 8οΙΐο1. δημοσίας, τοϋ δήμου. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Β08 V. 45 — 61. 101 

ηεραΐνον] ΡθΠθίΓ&ηβ. Ι. (1- περών. ΙηίΓβηδίίίνιιιη, ιιί ία Ρίη^. Ρ. 10, 28. 
πζρα(ν€ΐ ηρός ίύχατον ηλόον. (ΥίβοϊΛ.) Οί. 451. 

56. ψοβεΐταί άέ τις] Γογ βγθτγ οηθ 18 ίη α βίαίθ οί ίβ&τ (οη αοοοπηΐ; 
οί ίΐΐθ αηηπίθΐ' οί ϋΐθ Ιάηξ Β,ηά ίΗθ τιηββίίΐθά βίαίθ οί Ιίιβ ραΙ)1ίο ιηίικί). Οί. 
Αβ. 590. χα( τ(ς μ^ Ινίητων εΐηε. Ευιη. 756. χί(ί τις ^Ελλήνων έρεΤ. "Τΐΐθ 
φόβος οι α ίγΓοηί 1ΐ£ΐ8 ΒΐιρβΓββάθά ίΐΐθ σ^βας (ιβνβΓθηοθ, ί. (ΐ. αϊάώς) ραίά 
ίο α 1&>νία1 ϋη§." (Ραΐ.) 

τις] υηα8(ΐνιί8(ΐιΐθ. Οίΐΐΐίοθ ο η. Ι. ς[. πάς τις, Οί. Έανα. 506. τλάμων 
&έ τις μάταν παρηγορεί, 545. 8θρ1ΐ. ^^*. 245. ωρα τιν* ίΙ&η — χλοπάν άρίσθαι. 

το ά' εύτυχεΤν — ] Ι. θ. το γαρ εότυχεΐν. Κβ8 οηίιη ρΓ08ρθΓ&θ (ορθ8), 
<1ιι&1θ8 ϋϊΐρθΓ Γθ^ίδ θΓΛπί. Οί. ΕαΓ. ΕΙ. 994. χαΤρε, σεβίζω & ϊαα χαϊ μάχα- 
ρας \ πλούτου μεγάλης τ' ευδαιμονίας. Η&θΟ &ά 01γίαβιηηθ8ίι•&ιη βί Αββίδίΐιιιΐη 
8ρβοίΛηί. Αά 8θηίθηϋ£ΐιη οί. Ειιγ. Ογοί. 316. ό πλοΰτος, άν&ρωπισχε, τοις 
σοφοΐς (βροτοίς?) ^εός. 

60. τόά' Ιν βροτοΐς &εός τε — ] Οί. Ειιγ. ΗθΙ. 560. ώ ^εοί• ^εός γαρ χαϊ 
τό γιγνώαχειν φίλους. 

61 8(1. 8θ1ΐθ1. ι} ττίς /ίίχης ^οπη τους μίν ίπιβχοπεί ταχέως χαϊ αμύνεται, 
άλλοις ά^ έν άμφιβόλφ Ι^ την τιμωρίαν, ουχ ά&ρόως αυτούς αμυνομένη , ωΟτε 
τους "ήάιχημένους υπ* αύτίαν λυπείοθ-αι (οί. 40•), άλλους (Γ^ οχότος χαλύπτει, 
ώς μη&^ όράσϋ'αι υπ* αύτης. Οί. Ρΐαίατοΐΐ. ΜοΓ. 564 Ε. ώς "'^άράΰτεια μΙν, 
*Ανάγχης χαϊ /ίώς ^υγάτηρ, έπϊ π&ύι τιμωρός άνωτάτω τέταχται τοις άάιχή- 
μασί' χαϊ τΘν πονηρΘν οϋτε μέγας ούβεϊς οΰτως οϋτε μιχρός γέγονεν ώστ* ή 
λαβ-ών άιαφυγεΤν ^ βιασάμενος. άλλη (Γ' άλλι^ τιμωρία τριίΰν ούσών φύλαχι 
χαϊ χειρουργώ προοήχεί' τους μΙν γαρ εύ&ΰς ίν ύώματι χαϊ άιά βωμάτων 
χολαζομένους μεταχειρίζεται Ποινή ταχεία, πράφ τινϊ τρόπφ χαϊ παραλεί- 
ποντι πολλά τών χαβ-αρμοΟ άεομένων ών &^ μεΐζόν^ Ιύτιν έργον ή περϊ την 
χαχών (?) ιατρεία, τούτους ^ίχτ} μετά την τελευτην ό άαίμων παραΜωσί' 
τους ά^ παμπ αν ανίατους άπωσαμένης τΫΙς ^ίχης ή τρίτη χαϊ άγριωτάτη τΒν 
^Α&ραατείας υπουργών *Ερινύς, μεταχ^έουύα πλανωμένους χαϊ περιφεύγοντας 
άλλον άλλως, οίχτρΘς τε χαϊ χαλεπΘς απαντάς ηφάνιαε χαϊ χατέάυαεν είς τό 
άρρητον χαϊ άόρατον. Ιΐα(ΐιΐθ ίΓβδ 8ί&ίιΐ8 δίνθ ρβποάί ιηβιηοΓ&ηίαΓ , νίία {βίος, 
έν φάει), ριΐΓ^ίΐίοΐ'ίαιη, 2β)ΐθηη£ΐ βίνβ ιηοΓ8 αοίθΐπ» {αιώνιος χ^άνατος, 
8θ1ιο1. οά 63.). "8608118 1ιμ]ΐΐ8 Ιοοί Ιιίο ββΐ;: ϋΐϋο άίνίηα 8θιίιι8 οίίίιΐδ οηαηββ 
δοθΐβδίοδ οοΓΓίρϋ:; αΐίοδ 06ΐθή(θΓ, άαιη άίθδ αάΐιιιο Ιιιοθί; αΐίοδ ατιίβιη ρααΐΐο 
8θηιΐ8, οίΓο» ΟΓθριΐδοιιΙαιη ; βϋοδ υθγο νβΐ πιβάί» ηοοίθ." (Βίοιη.) 

61. ^οπά (Γ* έπισχοπευίχας] Τΐΐθ δίΓοΙίθ οί ^ιι8^;^^θθ^:ο. Ροθϋοβ ροδίίαιη 
ρΓΟ ^ίχη ά^ ^έπουαα Ιπιαχοπεϊ. 8ο1ιο1. ^ (Γ^ τ^ί ζίίχης ροπή τους μΙν έπι- 
σχοπεί ταχέως χαϊ αμύνεται, βίο. Οί. 8αρρ1. 402. αμφότερους όμαίμων τάά' 
ίπιΟχοπεΙ Ζευς ετερορρεπής. Εατ. Ηίρρ. 1171. τω τρόπφ /Ιίχης \ επαισεν αυτόν 
^όπτρον αίσχύναντ* έμέ; Β&οοίι^ΐ. Ερίηίο. 4, 12. όρθ-όν άνέχοντα /ίίχας τάλαν- 
τον. ΜβίαρΙιΟΓ» α ίτυίίηίΐ δΐιιηρία. Οί. Τΐιβο^. 203. άλλον ά" αυ χατέμαρψε 
άίχη' θάνατος γάρ άναιάης \ πρόσ&εν Ιπϊ βλεφάροις εζετο χηραφέρων. 

Ιν μεταίχμίφ αχότου] 8αΙ). χαϊ φίίους. Ι. θ. ίη ΟΓβραδΟΐιΙο. Αη§1. &ί 
ϊ'ψίϊΐϊζΐΐϊ. Οί. ΙηοοΓί. Ιγώ ά^ τούτων ωσπερ Ιν μεταίχμίφ \ ορός χατέστην. 
Αήδί. Αοΐι. 434. μεταξύ τΘν ^ΙνοΟς {(^αχίΰν). Αν. 187. έν μέσφ άήπου&εν αήρ 102 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

έστι γης (δο. χ«1 ονρανοϋ). 8ορ1ΐ. Οθά. 0. 291. μεταξύ τούτου. Βθΐη. ρ. 233. 
Φιλίτΐπφ μίν ^ν συμφέρον &ς ηλεΐοτον τον μεταξύ χρόνον γενέσ&Κί τΘν 
όρκων. 

έν φ(ΐ€ί] Ι. θ. ίη ρ1θη& Ιαοθ, ίη πιβάία νίί». 

63 8(1. Οί. 1009. μίμνοντι (άράσαντί?) (Γί χαϊ πά&ος άν&ει (εαταί?). 
""ΎΙϊΒ Ύοτγ νίοτά 'ίνίτίΐί^ΐιί' Ϊ8 ίΐΐθ ίίιηθ ί\7θθη Ιϊφί αηά ά&ΛηββΒ. Φάος }ιβ& 
1)θθη ιηθηϋοηθά 3α8ΐ; 1)θίθΓθ, αηά ίδ ίΙΐθΓθίοΓθ β&δϋγ αηάθΓΒίοοά ίο 1)θ ίΐΐθ οίΙιβΓ 
Ιίιηϋ οί Οΐθ μεταίχμ,ιον.'^ (Ογθοιι οη Απδί. Ανθ8 ν. 187.). 

65. τ« ίΤ'] 8αΙ). Ιπισχοπεΐ. ^ιι. τους ά\ 

66. αϊματ'] Ναηίθηΐδ ρΙιίΓδΙΐδ, αί ίη 284. Ειιιη. 166. 254. Α^. 1293. 1510. 
χ&ονός τροφοΟ] Οί. 45. ίώ γαία μαΤα. δθρί. 16. γ^ τε μητρϊ φιλτάτι^ 

τροψω. 8θρί. 736. χαϊ χ&ονία χόννς π(ι^ μελαμηαγ^ς αίμα φοίνίόν. 

67. τίτας φόνος] 8ο1ιθΙ. τιμωρός. Οί. Ετιιη. 257. ματροφόνος άτίτας (?). 
Α§. 72. άτίτια (?). 

πέπηγεν — ] 8θ1ιο1. ομοίως ό φόνος πέπηγε χαϊ ού &ιαρρεΐ, αλλ* έπέξεί- 
Οίν αυτόν. 

ού άιαρρύ&αν] 8θ1ΐθ1. άντϊ τοϋ ού άιαρρέων. 8ορ1ΐ. Γτ. 787, 8. ηάλιν ^ιαρ- 
ρεΐ χάπι μηά^ν έρχεται. 

68. άιαρρύ&αν] ΟοηίθΓ χύάην {καταχύάην), σύάην, φύράην, φοράάην, άμβο- 
λάάαν (Ρίηά. Ν. 10, 33.), βίο. 

69. άιαλγης ίίτα] 01)8οαΓα θδί δοΐιοϋ&βί&θ βχρίίο&ίίο ή βιαιων(ζουαα. Ιιβ^ίδβθ 
θαιη αίανης (Εαηι. 672. τ«ίΓ' αίαν^ς μένοΐ) δαδρίοαηίαΓ ΛνοΠ. Ροΐ. ^ι1. άυύαλ- 
γης ΙΙτα. Οί. Α§. 1165. ηέπληγμαι — άυσαλγεί τύχ^. Ρΐιιί. ΜοΓ. ρ. 106. Ββά 
οί. ν. άιώάυνος 8ορ1ι. Τγ. 777. βί ΕιΐΓ. Ιοη. 767. άιανταΤος όάύνα. 

άιαφέρει] ΏΐίίθΓί, (ϋΐαηίαί, άίδΟθΓρϋ 8ο1ιο1. άιασπαράσσει. Έχχι. 
Βαοοίΐ. 739. (ίλλαι ά^ βαμάλας όιεφόρουν ϋπαράγμαύιν. 746. 753. νΪΓ§. Αθη. 
VIII. 642. 'Μθίίιιιη — ς[α&(ΐΓί§&θ | (ϋ8ίιι1θΓ3.ηί.' Αί δβηδαδ νίάβίιΐΓ βδδβ ροϋχΐδ 
άίίίθΓί, Αη^ΐίοθ άθίθΓδ, ραίδ οίί. Οί. Υιγ^. Αβη. VI. 568. 'ς[α&θ ς[ΐιίδ &ρ\ΐ(1 
δΐιροΓΟδ — (Ιίδίιιΐίί ίη δΘΓ&ηι οοηιηιίδδ3, ρίδοπΐ» ηοοίβηι.* 8ίο αοοίρίί Ραΐβίοδ. 
8θηίθη1;ί& ρ&ιιΠαπι ο1)8ουΓ& θδί. 

70. ηαναρχέτας] Οί. ηανεργέτας Α§. 1485. διίδρθοίιιηι. 

νόαου βρύειν] Οί. 8ορ1ΐ. Οθά. 0. 16. βρύων δάφνης, ίλαίας, αμπέλου. ΕΐΐΓ. 
Εγ. 1071. άλλων Ιατρός αυτός ^ ελχεοιν βρύων. 

71 δς[. Οί. Εαηι. 645. πέάας μεν (τις?) &ν λύσειεν, ϊατι τοΰά* ίίχος \ χαϊ χάρτα 
πολλή μηχανή λυτήριος' \ άνάρός ίΤ' Ιπειάάν αζα' άνααπάΟι^ χόνις | άπαξ Ό-ανόν- 
τος, οϋτις ί'στ' άνάύτασις. Α§. 1019 δθ[. 8ορΙι. Οθά. Κ. 1227. οΐμαι γαρ οϋτ* άν 
^Ίύτρον οϋτε Φαύιν άν \ νίψαι {κλύ(ϊαι?) χα&αρμω τήνάε την ατέγην δσα \ χεύ&ει. 
Ο&ίαΐΐ. 85, 4. *Εος[αί(1 δοίδ ο[η&ηίιιηι δαδοίρίαί δθΘΐθΓί8? | 8α8θίρίί, ο ΘβΠί, 
(ΐηαηίιιηι ηοη υ1ίίπι& ΤθίΗγδ, | ηοη ^οηίίοΓ ηγηιρίιαπιηι ΕΜιιίί Οοβαηαδ.' 81ι&^θδρ. 
Μ&οΙ)θί1ι. Π. 2. 'ΛνίΙΙ &11 §ι•θ&1; Νβρίαηβ'δ οοθ&η \^&8ΐι ίίιίδ 1)1οοά | οΐβίΐη ίΓοηι 
ηιγ 1ΐ8η(1? Νο, ίΐιίδ ιηγ Ιι&ηά \^ί11 ιαίΙιβΓ | ΤΙιθ ηιαίίίίαίΐίηοπδ δβ» ίηοαίΉα- 
(Ιίηθ, Ι Μ&1ίίη§ ίΐΐθ ^Γββη οηο Γβά.' Αά άηρίθχ Αθ^ίδίΚί οππιβη, αάαΙίθΓίαηι βί 
ο&βάθπι, ΓθβρίοίίιΐΓ. 8ο1ιο1. ωσπερ τω έπιβάντι νυμφικής κλίνης ούχ εύτιν 
ϊαύις προς άναπαρβ^ένευοιν της κόρης, οϋτως ούά^ τω φονεΐ πάρεοτι πόρος 
προς άχεαιν τοϋ φόνου > ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 63 — 81. 103 

71. &ιγόνη — ] Οί. ΕυΓ. Ηίρρ. 885. εννης τ^ί έμής ΙτΙη ^ιγεΤν β{{^. 1044. 
νυμφιχΘν έάωλιων] Ι. θ. παρβ-ενώνων. Οί. 8θρ<;. 454. πωλνχβν &* ίάωΚων. 

δορίι. Α]. 1277. ναντίχοΐς ίάωΚοις. 

72. πόροι] Ι. θ. ποταμοί. €£. 8ορ1ΐ. Α^. 411. πόροι άλίρροϋ-οί (βοΙλοΙ. ποτα- 
μοί είς ^άλααβαν ^{οντες). βοΐιοΐ. πάντες οί ποταμοί είς ϊν αυνερχόμενοι. 

έχ μιϋς ό&οΰ] Ηαβο νίίίο 1&1)0Γ&ηί. V, αηιιοί. οηί. 

73. χερομυσή] Μαπαβ ροΐΐαβηίθΐη. 

75. άνάγχαν — άμφίπτολιν] 'Νβοθδβίί&ίθΐη πΛί οίΓοαιηάαί&ιη* (8ο. (ΐηιιιη 
&1) 1ΐ08ϋΙ)ΐΐ8 οΙ)8ίάίοηβ ο&ρία Θ88θ() θχρΗο&Ι; Βίοιη., οοΠ. δβρύ. 277. τον άμφι- 
τειχ^ΐ λεών. Οί. Ρθγ8. 587. άεσποσννοισιν άνάγχαις. Επγ. Ηβο. 362. άνάγχην 
σιτοποιόν. 8θρί. 290. τον άμφιτειχή λεών. 8ορ1ι. Α]. 485. τής άναγχαίας τύχης. 
δίιηίΙίίθΓ Είθοίπι ίη ρ&Μδ οβάίΜδ (^τι&δί εποιχον άναξίαν 8Θ βδδθ (^αβήίυΓ 8ορ1ι. 
ΕΙ. 182. 

76. ίχ γάρ οϊχων πατρώων] Αο^Ι. ίοτ ίτοτα οοοαργίη^ πι γ ραίθΓοαΙ 
Ηοίηθ. Οί. Εά ΑΐΊ8ΐ;. Αν. 799. ^1 ούάενός \ μεγάλα πράττει. 

77. θουλίαν — αίααν] Οί. 369. ϋ-αναταφόρον αίσαν. 

78. άίχαια χαϊ μ^ι 9(χαια] Αη§1. ΓΐβΚίοΓΤ^ΓΟη^. Οί. 8ο1οη. &ρ. ϋίοβθη. 
II. 99. άρχίϋν άχουε χίά βίχαια χΜιχα. ΡΐΌνθΛίαιη άρτια βοΐιοΐ. άοΟλε, άεσπο- 
τών άχονε χαϊ ά(χαια χίί^ιχα. Τ㻧. αάθδρ. 437. χρειασόνων γάρ χαϊ άίχαια 
χΜιχ' εστ' άχουστέα. Εΐιτ. Εγ. 419, 3. μη &(χαια χαϊ άίχαι' όμοΟ {όμως?). Απδ4. 
Ε(ΐ. 256. χεχραγώς χαϊ άίχαια χΜιχα. Νυΐ). 99. ΡΙ. 233. 8ορ1ι. Αηί. 666. 
Μθηαηά. IV. 250. Ιμοϊ — τοϋ άιχαίου τοΰ τ &&ίχον παντός χριτης \ ό άεσπό- 
της' προς τοΰτον ενα άεϊ ζί^ν έμέ. 8ο1ιο1. πρέποντα μοί Ιστι χαϊ οφειλόμενα 
Ιζότε τοΰτον ίπανζρημαι τον βίον τά τΰϋν προς βίαν χεχτημένων έπαινέύαι 
χαλυπτονα¥ΐ την χατ^ αύτΐΰν άπούτνγησιν χαϊ μη&^ παρρησία τον άεαπότην 
χλαιούσίΐ. 

80. β(<ί φερομένων] 8ο. τβίν πραγμάτων, 'δίηοθ ίΐιίη^δ ξο \)γ νίοίθποθ.ν 
(Οοη.) Οί. δαρρί. 123. πελομένων (φερομένων?) χαλβς. ΧθΠ. ΗθΠ. ΠΙ. 4. 35. 
τά πράγματα χαχΘς φέρεται. Α^θδ. 1, 33. αίτιον είναι τοϋ χαχβς φέρεσθ-αι 
τά έαυτοΰ. ΤΙιαο. Π. 60. χαλίΰς φερόμενος άνήρ. δορίΐ. Α]*. 1074. οϋτ* &ν — 
νόμοι Ι χαλίΆς φέροιντο. 

αΜσαι] Το ριιί ιιρ νίίΐι. Οί. Ειιγ. ΑΙο. 2. ετλην έγώ \ ^ήσσαν τράπεζαν 
αΐνέααι. 

81. φρενΟρ στύγος] Οί. 392. Αξ. 1308. ει τι μη φρενών στύγος. 547. 
πόβ-εν τό άύαφρον τοΟτ' Ιπήν στνγος ατρατφ (φρεσίν?). 

στύγος κρατονύί^] ΟοθΓοβηΗ. Αη^Ι. οοηίΓοΙΗη^. Οί. δαρρί. 255. πά- 
ααν αίαν χρατΘ. 761. ου χρατεΐ ατάχυν. Ρίοά. Ν. Χ. 46. έχράτησε "Βλλανα 
στρατόν. &ϊ ν. «χρ«τι}?. 

άαχρύω ιί' ύφ* είματών] Οί. Εαι. Ογ. 274. ξύγγονε, τι χλάεις Ομμα &εΤ& 
εϊσω πέπλων; δυρρί. 110. 295. Ρΐαί;. Ρΐι&θά. ρ. 117 0. έγχαλνψάμενος απέ- 
χλαον έμαντόν. ΙβοΟΓ. Τιαρθζ. ρ. 714. έγχαλυψάμενος εχλαε. Ηοιη. Οά. 4, 114. 
άάχρυ <Γ' από βλεφάρων χαμάάις βάλε — χλαΐναν πορφνρέην άντ^ όφΟ-αλμοην 
άνααχών. Απδί. Κβη. 911. 104 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ 

ύφ" ίίμάτων] Οί. Ειιΐη. 72. 8θρί. 588. 8ορ1ι. Α]. 1145. ύφ* εϊματος χρυφεις 
{χρυβεις &!.). Εατ. Ηοο. 346. άεξιάν ύφ' ίΐματος χρύπτοντα. ΕαΓ. Εγ. 450. νερ- 
τδρας υπό χ&ονός, 8ίθ υπό μάλης , υπό ζώνης, υπό αχι&ς, θίο. 

82. τύχκις] ϋ»ϋνιΐ8 οαπ8»θ. Οι. 53. 

ηένβ-ίσιν ηαχνονμένα] Οοη^θΙ&ίΕ. ΟΓ. Ηοιη. II. 17, 112. τοΟ (Γ έν φρεσίν 
άλχιμον ητορ \ τιαχνοϋται. Ηββίοά. Ορ. 358. τό γ* Ιηάχνωαεν ψίλον ^τορ, ΕαΓ. 
Ηίρρ. 803. λύπι^ παχνω&εΐσ^ ή άπό συμφοράς τινός; Εαβί;. αά Ηοιη. 1. 1. ^ηλοϊ 
(Γί τό παχνοϋται οίον χαϊ πήγνυτια τί} λύηι^ χαϊ ϋΙΙως ηαχνοΰται άντϊ τοΟ 
ψύχετια. Ονίά. Ηθΐ*. XV. 112. 'αάδίήοίιιιη §θΙΜο ίτί^οΓθ ρβοίοδ θίαί.* 

84. βμωαϊ γυναίχες^ ΟΓ. Ηοιη. Οά. 7, 104. πεντηχοντα άέ οί άμωαϊ χατά 
άίΰμα γνναΐχες, 

άωμάτων βύθ-ήμονες] 8ο1ΐθ1. τοΟγ' Ιοτϊν ύπηρ^τί&ες' ευ τιμείσαι τα χατά 
τον οίχον. 0£. ΡΙαί. Ι/Θ§§. VI. 758 Β. εύβ-ημονεΐα&αι τα χατά τάς αότίΰν οϊχήσεις. 
Ηθβίοά. Ορ. 471. εύΒ-ημοαύνη γάρ άρίύτη \ ϋ-νητοΐς άνβ'ρώποίς, χακο&ημοσύνη 
άέ χαχίατη. 8ίο &ρα(1 δαίΐαβϋιιιη 'ιηιιΙίθΓ αηοϋΐΕ,' αρνιά Ρΐααίηιιη *8θΓνιΐ8 Ιιοιηο.* 
ΑροΙΙ. Ηΐΐοά. Ι. 569. τοΐαι $ϊ φορμίζων εύ&ήμονι μ έλη εν άοιάζι βίο. Τΐίΐ^. 
αάθδρ. 381, 2. χαϊ θ-ώπλα λάζεν χαϊ γνά&ονς ενθ-ημόνεί {εύσχημόνει »1.). 

85. τ9ΐσάε προστροπής] Οί. 21. 

86. Οί. ΡθΓ8. 170. αύμβουλοι λόγου \ τοϋάέ μον γένεαβ-ε, Πέρύαι. 

87. χηάείους χοάς] Ιιί1)&ϋοηθ8 £αηθΙ)Γθ8 (Ιτιοίιιιη 8ί§ιιίίίο&η1;68). 
Οί. 538. 226. 

88. εϋψρον'] 8η\). επη, υθγΪ)» 1)θηθνο1α (ίάβοίΐιΐθ ^ταία). Αη§1ίοθ, -ν^θΐ- 
ΟΟΠίθ >νθΓά8. ΡθΓ8. 837. άλλ^ ίίύτόν εύψρόνως {εϋφροσίν?) σύ πράϋνον λόγοίς. 
Εατ. Αίο. 587. χαίρουό* εϋφρονί μολπφ ΤΐΌ. 547. βοάν εμελπον εϋφρονα, 
Α^. 1548. ώ φέγγος ευφρον. "Οί. Εατ. Ογ. 116. χαϊ στάσ* ίπ' Ηχρο υ χώ- 
ματος λέξον τά^ε, \ ^Ελένη σ' άβελφη ταΐσάε άωρεΐται χοαΐς.^* (Ψβοΐά,) 

π(ΰς χατεύξωμαι — ,] Ηθ\7 8ΐιοιι1(1 Ι ρτ&γ? Οί. 855. Ζεΰ Ζεΰ, τί λέγω; 
πόθ-εν ϋρζωμαι; 

89 8(1. 0^• 81ϊ£ΐ1ίθ8ρ. Η&ηιΐθΐ; ΠΙ. 3. 'Βιιί, ΟΙ τν1ΐ8<; ίοπη οί ρΓ&γβι• οαη 
8θΓνθ ιηγ ίιιι•η? | ΓοΓβίνβ πιβ ιηγ ίοηΐ ιηιΐΓάθΓ?' 

91. τΘνά^ ου ττάρεύτι Πάρθος] Εΐάιισία ιηίΐιί ηοη Θ8ί αί Ιιλθο (Ιίοβιη. 
Οί. Ργοιϊι. 16. τΘνάε τόλμαν. 

ούά' εχω τί φω] Οί. Εαι*. Ηθΐ. 564. Ιγώ &^ Μενέλεφ γέ α\ ούό* εχω τί 
φΟ. 8ορ1ι. Οβά. 0. 317. χα( φημι χάπόφημί, χούχ ^χω τί φΘ, Ριοιη. 925. 
ούά^ εχω τις (1. τί) άν γενοίμαν. 

92. χέουΰα τόνάε πέλανον] 8ο1ιο1. τιάν τό Ιπίθ-υόμενον οϋτω χαλοϋύι, Οί. 
Ειιΐ'. Ει*. 912, 2. σοϊ τω πάντων μεάέοντί χοην \ πέλανόν τε φέρω. 

πέλανον] ΟίίθΓΐηβ. 8ο1ιο1. πάν τό Ιπι&υόμενον οϋτω χαλοΟσι. 

95. στέφη] Ι. θ. τάς χοάς. 8ορ1ι. ΕΙ. 53. πατρός τύμβον — λοιβαΐαι, πρώ- 
τον χαϊ χαρατόμοις χλιάαΐς \ ατέιραντες. 440. τάσάε βυαμενεΐς χοάς \ ούχ &ν 
τΓοθ•* δν /' εχτεινε, τψβ^ έπέστεφε. 895. Αηί. 431. χοαΐαι τρισπόνάοισι, τσν 
νέχυν στέφει. Εαι*. Ογ. 1322. Ρΐιιί. Νηιη. ρ. 74. Ιιΐιοίαη. 8ογί1ι. 2. Ονίά. Ττΐδί. 
ΠΙ. 32. ΤΛαΠ. II. 4. 48. δαβίοη. Απβ. 18. 2. Οαι•ί. Χ. 1. (δίαηΐ.)^ ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 82 — 107. 105 

96. ωύπ^ρ υυν άτίώλίτο] Οί. 888. &όλθίς όλονμ€&* ώύπερ ουν ίχτ6ίναμ€ν. 
Αξ. 607. 1171. 1427. ΑΓοΙιίΙ. Ργ. 23. τους μϊν αΗ(ους \ σήμαινζ χαϊ σφ^ας 
δλλυ^ ωσπερ όλΐύεις» 

97. τ«(Γ'] Ι. θ. τάς χοής, 

γάποτον χύΟίν] Α <;θγγ& αΙ)80Γΐ)θηά»ιη. Οί. 163. γαηότους χοάς. Ρθι•8, 
621. γαπότους — τι^μάς προπ^μψω τάσάε νερτέροις &εοΐς. 

98. στίίχω] 8αΙ)3ΐιηοΰνιΐ8. Οοηβίπΐθ στ€(χω πάλίν (τβϊτο). Οί. Τΐίθοοι*. 
XXI Υ. 91. ^ρί ^έ αυΧλ^ξααα χόνιν ηυρός άμφιπόΧων τις \ ^αράτω €υ μάλα 
πάααν νπίρ ποταμοΐο φέρουύα \ ^ωγά&ας ές πέτρας νπ^ρ οϋριον' άψ &^ 
νέεύΒ'αι \ Άατρεητος. "ΥίΓ^. Εοΐ. 8, 101. 'ιινοίΐαθ ϋαβηΰ | ίΓΛηδί^αθ ο»ριι<: 3&οθ; 
ϋβο ΓθΒρθχβήβ.' Ονίά. Γαβί. 5, 437 βφ" (Ιΐνθοίίΐ.) "Οϊπθγθβ νίοϋιη&θ ΙαεΙτ&Ηβ 
ίη Υ&8Θ &οϋ1ί θχ &θ(ϋ1)α8 ρθΓ<:&1)&( ιηίηίδύθΓ, ηοηητιης[ΐιαιη ίΓ&ηδ ίΐιινίιυη (ΤΙιθοογ. 
24, 91. Ιιβνϋ 6, 11.).. Ηοο θβί χαϋ-άρματ' ίχπέμπείν,^' (Βίοιη.) 

χαβ-άρμαβ•^] ΕιΐδίΓβ, β&οΐ'ίίίοία 1νΐ8ΐ.Γ£ΐ1ί8. 

99. Οί. Αβ. 1394. 1049.. 8αρρ1. 925. 8ορΙι. Οβά. Ο. 490. επειτ' άφέρπειν 
ϋατροίρος, ΕΙ. 1457. ΤΙιθοογ. XXIV. 93. βι// ^^ νάσ&αι \ Ηατρεπτος, δοΐιοΐίββί» 
οοηβίηιϋ άίχοΰοα τεΟχος άστρόφοισίν δμμασιν. 

100. ^ΟΓΓ^] Εδίοίθ. 

μεταίτίαι] Ρ&ιίίοίρθδ. Οί. 134. λζ. 811. Εαιη. 199. 

101. εχ&ος — νομ(ζομεν\ Ι. θ. ίονθίηιΐδ. Αη§1ίοβ, τνθ θηίθΓίαίη (οΙιθ- 
ΓίδΙι, Ιΐοΐά). Οί. 1003. αργυροατερη \ βίον νομίζων. 801. μνχόν νομίζετε. ΕαΓ. 
ΕΙ. 234. ούχ ενα νομίζων φ&είρεται πόλεως νόμον. Ετ. 87, 3. τους νομί- 
ζοντας τέχνην. ΤΊπά. Ιδίΐίπι. Π. 56. Ιπποτροφίας νομίζων. ΗθΓΟά. Ι. 142. γΐΘσ- 
σαν &^ ου την αντην ούτοι νενομίχαύι. ΕαΓ. ΕΙ. 232. ούχ ενα νομίζων φϋ•εί~ 
ρεται πόλεως νόμον. 

102. μη χεύ&ετ^ ενάον χαράίας] 8ο. την βονλήν, οοηδίΐίΰΐη ίααιη. Οί. 
390. τί γαρ χεύϋ-ω φρενός οίον εμπας (1. ενάον) ποτάται; 

103. το μόρσιμον] ^ιιο(^ άβΟΓθίαιη βδί, ί&ίαιη. Οί. 464. τό μόρσιμον 
μένει πάλαι. ββρί. 263. συν άλλοις πείσομαι τό μόρσιμον. 281. ου γαρ τι μάλ- 
λον μη φύγι^ς τό μόρσιμον. 8ορ1ΐ. Απί. 236. τίΐς έλπίάος γαρ έρχομαι άεάραγ- 
μένος \ τό μη πα&ειν άν άλλο πλ^ν τό μόρσιμον. Εγ. 867. ΕαΓ. Αίο. 945. ΗθΓ. 
1030. Ηβΐ. 613. Ρίηά. Ρ. ΧΠ. 30. τό γε μόρσιμον ού παρψυχτόν. Ν. IV. 61. 
νυ. 44. 8θ1ΐθ1. αντϊ τοΟ ούά^ν πείσεσ&ε παρά τό μόρσιμον. 

104. άεσποτούμενον] ΟιιΙ)θΓη&ίαηι. Οί. Εαιη. 527. 699. Α§. 19. 

105. λέγοις άν, εϊ τι τίονά* έχεις ύπέρτερον] Οί. ΗοΓαϋβηαηι ϋΐαά Ερΐδί. 
Ι. 6. 67. *8ί ς[αίά ηονίδίί Γβοϋαβ ίβίίδ, | ο&ηάίάαδ ίιηρθΓίί; δί ηοη, 
Ιιίδ αίθΓθ ιηβοαιη.* 8ορ1ι. ΕΙ. 352. ίπεϊ άίάαξον ή μά&' έξ έμοϋ. 

τΰίνά*] 8ο1ιο1. τβν ύη* έμοΰ ανωτέρω λεγομένων (λελεγμένων?). 

ύτιέρτερον] Αιηρϋαδ, αΙίθΓίαβ, &α1; πιβϋαδ {χρεΐττον). Οί. 8θρί. 530. 
ομμάτων ύπέρτερον. Υτ. 65 &. χώτι τΘνά^ νπέρτερον. 8ορΚ. Αηί. 631. μάντεων 
νπέρτερον. ΕΙ. 1265. 

107. τόν ίχ φρενός λόγον] Οοηοίδβ ροδίύαιη, αί χήουξ ^ΑχαιΒν χαίρε τΟν 
από στρατοΟ Αζ. 538. Οί. 8θρί. 919. έτύμως άαχρυχέων έχ ψοξνός. 873. χαϊ 
άόλος ούάεϊς \ μη *χ φρενός όρ&(ΰς (ί. Θ. Ιτύμως) με λιγαίνειν. ΕαΓ. Εγ. 659. 
μηά^ν ύγιΐς έχ φρενΰϋν λέγοντι. 106 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυβ 

ίχ φρενός] Εχ αηίιηο. 

108. ωσπ€ρ ^ά^αω — ] *Βίοβ8 νβΐίιη ρτο βα (^ιιαιη θγ^ε ρ&ίιτδ ββραΐοηιιη 
ρΓθβ<»Π8 ΓθνθΓθη1ί&.* (8ο1ι.) Οί. 8ορ1ι. Ο. Ε. 205. ωσπερ μ' άραΐον έλαβες, ώό', 
άναξ, έρβ. 

109. τοΐαιν εϋφροσί] Ι. θ. Α^&πίθΐηηοηί. 

110. 8θ1ιθΙ. τ(νας τους ευ φρονοΰντας αντω ονομάσω; 
προαεννέπω] 8αΙυ*αηοίίνα8. 

111. αύτηγ] Ρτο σαυτήν. 0£. Αβ. 1297. μόρον τόν αύτ^Ις οίσϋ-α. 1543. 
&νάρα τόν αύτίίς. 8ορ1ι. Οθά. 0. 853. 930. ΕαΓ. Αίο. 461. Απδί. Ε(ΐ. 504. Ι^γβ. 
1070. ΡΙ&ί. Ρ^ο^ 312 Α. (δίά^.) 

113. ψράααν] ΟοηΒΐάθΐ*», ίβοηιη ΐ'θραί». Οί. 8αρρ1. 437. τά9ε ψράϋΜ 
— χράτη. δοΐιοΐ. ύύ ύχότιηϋον τ(ς Οτυγεί ΑΧγια9•ον• οόχ έμόν γαρ εϊπεΐν. Οί. 
λΐΊΒϊ. ΝαΙ). 736 βφ ■' 

114. στάσεί] 0»ίθΓν&θ, οοθίαί. Αηβΐ. 1)&ηά, οοιηρ&ϋγ. 8ο1ιο1. τ^ 
συστάσει ήμων, Οί. 458. Ευπι. 311. 

115. χεϊ ουραίος έσ&^ 8μως] Οί. »(1 8βρί. 717. χαίηερ ου ατέργων 8μως. 
810. Ρθΐ'8. 295. λ^ξον χαταστάς, χεϊ στήνεις χαχοΐς δμως, Εαιη. 358. 

116. ίψρένωαας] Οί. Αβ. 1183. Ργ. 335. πολλω / άμείνων τους πέλας 
φρένο Ον εφυς | ή σαυτόν. 8ορ1ι. Απ*. 754. Τι*. 52. ΕαΓ. Ιοη. 526. ΒαοοΙι. 794. 
Οοηηβοίθ τοΟτο ούχ ηχίστα. 

117. Οοηηθοίθ τοΙς αΐτίοις τοΰ φόνου. 

118. έξηγουμένη] Εη»ΓΓ&η8, (ϋοίαηβ. ΕαΓ. Μθά. 745. Ιξηγοΰ β-εούς. 

119. έλθ^εΤν] 8α1). φάαχε ααί είπϊ θχ ρΓ8θθ. τί φβ. 

120. 8θ1ΐθ1. χριτην ή τιμωρόν. 

άίχηφόρον] ΙΤΗοΓθΐη. Οί. Δ§. 525. Ζευς άιχηφόρος. 1577. ημέρα άιχη- 
φόρος. Οί. νιχηφόρος. 

121. απλώς] δίΐηρίγ, ηΐθΓθΙγ. Οί. Ργ. 46. ώ^ άπλω λόγφ. 610. ούχ 
Ιμπλέχων αϊνιγματ\ «λλ* άπλω λόγφ. 975. 

122. 8ο1ιο1. χαϊ το ταϋτα είπεΐν παρά β'εΰίν δαια χρ(νεταί ; Οί. Χθΐι. ΑηαΙ). 
ρ. 313. προς Β-είον άαεβης — προς άνβ-ρώπων αίαχρός. 

123. τόν Ιχ&ρόν άνταμείβεσ&αι χαχοις] Οί. Ργ. 223. χαχαϊϋί ποιναϊς ταΐσάέ 
μ* άντημείψατο. 8θρί. 1049. παθ-ών χαχ(ΰς χαχοΤύιν άντημείβετο. 8ορ1ι. Αηΐ 
643. ώς χαϊ τόν ίχθ-ρόν άνταμύνωνταί (1. άνταμείβωνται) χαχοΐς. ΑγοΙιϊΙ. 
Ργ. 67. ϊν (Γ ίπίσταμαι μέγα, \ τόν χαχΘς τι άρΘντα άεινοις άνταμείβεύθ-αι 
χαχοΐς. Εατ. Μθά. 809. 

124 80[. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1066. & χ&ον(α βροτοΐσι [φ&ίτοΐσι?] φάμα, χατά 
μοι βόασον οϊχτράν Οπα τοΐς ενερθ-^ *Ατρε(άαίς βίο. (^θοΐίΐ.) 

124. "Ερμή χϋ^όνιε] Οί. »ά 1. 

χηρύξας — ] Ι. (1. χαλέσας, ίηνοοαη8. Οί. 8θρί. 640. χαλεΐ — &εούς — 
έποπτήρας — γενέαβ-αν. Α§. 1349. προς άΘμα άεϋρ* άύτοΐσι χηρύσσειν βοήν. 
ΕαΓ. Ηθο. 145. χήρυσσε ^^-εούς τους τ' ούραν(&ας τους 5•' υπό γαίας. Απβί. 
Αοΐι. 748. Ιγών ά^ χαρυξβ ^(,χαιόπολιν 8πα, 

ίμοϊ] Αη^Ι. ίο Γ ηΐθ. Ηίο ΕΙθοίΓ» ϋΐ&ϋοηθίη ίβοίθηβ ίηίθΓΟδ άβ08 ρ&ίΓθΐη- 
<ΐαθ δααιη ίηνοοαί. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 108 — 137. 107 

125. τους γης €ν€ρβ•€ άα(μονας] Οί. ΕπΓ. ΗθΟ. 791. οϋτε τους γης ν^ρβ-εν 
οϋτ€ τους άνω άίίσας. Ηογ. 0(1. 1. 10. 19. ^δπρθίίβ άθοιαιη ^Γαίιΐδ βί ίιηίδ.* 

126. πατρώων δωμάτων ίπισχόπους] Οί. 1. Εαπι. 740. Άνάρα χτανούσης 
άωμάτων Ιπίύχοπον. 8θρί. 272. ^€θΐς πεάιονόμοίς τε χάγορ&ς ίπιύχόποίς. 
Ββρί. 648. 8υρρ1. 325. Ειιγ. ΕΙ. 209. 

127. ΓίίΙαν] Οί. ΡθΓβ. 628. άλλα, χ&όνιοι άαίμονες άγνοϊ, Γη τε χαΐ "Ερμή 
βασίλεΟ τ' Μρων, Βατ. Εγ. 195. άπαντα τίχτει χβ-ών πάλιν τε λαμβάνει. 

τίχτεται] ΡΛΐϋ Μθάία ίοπη», πί ίη 01ι. 419. τ&ν τεχομένων. Ργ. 768. 
τέξεται — παΐάα. Υτ, 41, 4. ή ά^ (γαΤα) τίχτεται βροτοϊς μήλων τε βοαχάς 
χαΧ β(ον ^ημήτριον. ΙιαοΓθί. V. 319. 'Ργοογθ&<; θχ 8θ (ίθίτβ.) οωηίβ — Γθοίρίί;- 
<ΐαθ ρθΓθΐηρί&.' 

128. χΰμα] Εοθίαιη. Οί. Ειαη. 659. χύματος νεοαπόρου. ΑροΠ. Βΐιοά. 
ΙΥ. 1492. &εοΟ βαρύ χϋμα φορούσαν. ΑΙίθΓα ίοπηα θβί χύημα, α χυεΐν άθάαοία. 
Οί. 81ι&1ίθ8ρ. ΚοΕί. Π. 3. 'ΤΙιίδ θΛτίΙι, ίΐιαί'β ηαίαΓθ'β ιηοίΙιβΓ, Ϊ8 Ιιθγ ίοιηΐ); | 
Τνΐι&ί 18 Ιιθγ 1)ΐιΐ7ίη§ ^γλυθ, ϊΙϊΒ,ί ίβ Ιιθγ ίοιηΐ).* Ργοιπ. 90. παμμψορ τε γή. 

129. χέουσα — χ^ρνιβας] Ι. ς[. χοάς, λοιβάς, Οί. 8θρ1ΐ. ΕΙ. 84. πατρός 
χέοντες λουτρά. Ειιγ. ΑΙο. 98. πυλΘν πάροιθ-ε (Γ' ούχ όρΘ πηγαΐον, ως νομί- 
ζεται ^ χ^ρνιβ* ίπϊ φβ-ιτβύν πύλαις. 

130. χαλώ] ΙιιΙ)θθ. Οί. 143. 

131. άνάξομεν] 8οΙιθ1. βασιλεύσομεν, 

132. πεπραμένοι — άλώμε^α] Οιβδίθβ θί ΕΙθοΙτΛ, ς[αιιιη Γθνθί•» τιηιΐδ ίΐΐθ 
ΘΧαΙ δϋ Οί. 254. άμφω ψυγην (χοντε την αύτην άόμων. 915. ^ιχΘς (αϊαχρας?) 
ίπράΟ-ην ών ίλευθ-^ρου πατρός, δορίΐ. Ρΐιίΐ. 978. οϊμοι, πέπραμαι χάπόλωλα. 
ληί. 1036. ίξημπόλημαι. δίο ηοδ άίοίιηιΐδ 1)θυ§1ιί &η(1 δοΐά. 

133. αντηλλάξατο] ΡΐΌ νίΓΟ ρΐ'ίΟΓθ. Οί. Εαι. Ηθΐ. 1097. πέπλων τε λευχΟν 
μέλανας ανταλλάζομαι. Ογ. 1154. άλόγιστον — αντάλλαγμα γενναίου φίλου. 

135. άντίάουλος] Ιη βθΓνί Ιοοο. Ι. (ΐ. ίσό&ουλος. 8ίθ άντίπαις (ί. ς[. 
ϊσόπαις, Εαΐη. 38.), άντίχεντρος (Εαιη. 136. 466.), άντίφερνος, άντήνωρ, αντί- 
χριστος, βίο. Οί. Εγ. 194. ίππων όνων τ* όχεΐα χαϊ ταύρων γονάς \ &ούς αντ(- 
άουλα χαϊ πόνων ίχ&έχτορα. 

136. φεύγων — έστϊν] Οί. ΗθΓοά. III. 133. 80α έπϊ αίσχννην έστϊ φέ- 
ροντα. Χβη. ΟγΓ. Π. 2. 15. ^ν ϋλλοι &αι παραχαλοϋντες. 

ύπερχόπως] 8αρθΓΐ)θ. 8θ1ιθ1. υπερηφάνως. Οί. Α§. 467. τό <Γ ύπερχό- 
πως χλύειν ευ βαρύ. 

137. έν τοΐαι αοΐς πόνοιαι χλίουαιν μέγα] Οί. διιρρί. 914. "Μλλησιν έγχλίεις 
άγαν (ί. μέγα). 236. πέπλοιοι βαρβάροιΟι — χλίοντα. 8ίθ έντρυφ&ν τινι. 

πόνόΐύι] Οί. ΡβΓδ. 751. πλούτου πόνος ούμός. Εγ. 137. χρι&έντων φαρ- 
μάχων πολύς πόνος. Εγ. 357. τεκτόνων πόνον. ΕαΓ. Ιοη. 1088. Γν' ίλπίζει 
βααιλεύαειν, άλλων πόνον είσπεσών. Ηθγο. 259. ούίΓ' άπόνησα πόλΐ* έγώ χαμών 
χβρί Ι έξεις. Χβη. Αη&Ι). ΥΠ. 6. 9. ό (Γέ τους ημετέρους πόνους έχει. Ηοδίοά. 
Τ1ι. 599. άλλότριον χάματον ύφετέρην ε!ς γαστέρα άμΘντας. Ρίηά. Ρ. ΥΙ. 54. 
μελιβα&ν τρητόν πόνον, ΙδίΙιπι. ΙΙΐ. 27. πλούτου — πόνοις. 

χλίουσιν] ΙιΐιχιΐΓίαηί. Ι. ί^. χλιάΘσι, τρυφΘοι. 8αρρ1. 236. Νοη £ΐ1ίΙ)ί 
Ιθ^ϋιΐΓ. 108 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

138. ύϋν τνχνι τινί] Οί, β,ά 8θρί. 472. συν τνχι^ άέ τφ \ χάϊ άη πέπεμπταν, 
8ορ1ι. Οθά. Ε. 80. «ί γά^ Ιν τύχνι γέ γ^ | σωτήρι βα(η, Α], 853. σνν τάχπ τίνί, 
λέγω] ΙιιΙ)θο. 01 130. 274. 432. 453. 538. 554. 583. 

142. ίύχάς τάύάί] 8α1), χατεύχομαι βχ 139. 

143. 8ο1ιο1. τοις (Γ' ίχβ-ροϊς σον λ^γω α€ ψανίΐναί τίμωρόν. Οί. Α^. 1281. 
ηξεί γαρ ημών άλλος αυ τιμάορος, \ μητροχτόνον ψ(τνμα, ποινατωρ πατρός. 
νίΐ'β. Αβη. IV. 625. Έχοπ&γθ ίΐ1ίς[ΐϋ8 ηοδίτίβ βχ 088ίΙ)α8 ιιΙίοΓ.' 

τιμάορον"] Ι^οτνΛΆ 8θ1ΰ4:&. 8ίο ανβ-έντης βί αύτοέντης. 

145. ίν μέαφ] Οί. ΕπΓ. Ρΐιοθη. 592. 598. Μθά. 815. 

άρ&ς] Ι. (1• ευχής. Οί. ΕπΓ. Ογ. 1138. χ^&ν^ άρώμενοι τυχεΐν. 

147. ήμΐν (ΓΙ πομπός ϊσθ-ί — ] Οί. 84. Ρθγ8. 645. πέμπετε (Γ' ίίνω οίον χτλ. 
220. πρενμενή ά* αϊτό Ο τάάε — ίσθ-λά σοι πέμπειν τέχνφ τε γής ενερβ-εν 
Ις φάος. 

149. ίπισπΜω χοάς] Οί. Α§. 1395. Ιπισπέν^ειν νεχρώ. Γγ. 156. "ΤΙιθγθ 
αρρθ&τ ίο Ιιανθ 1)θ6η ίΐιΐθβ δθρ&Γαίΐθ ροαήη^δ, θοοΙι αοοοιηρ&ηίβά ^ΰι α ρβϋ- 
ϋοη, νίζ. Β,ί νν. 122. 135. βηά Ι&δΐΐγ αίΐ^ι 140 — 141. Τ1ιθ8Θ εγθ Λθ χοαΐ 
τρίσπονάοί οί δορίι. Αηί. 431. Οβά. 0. 479. τρισσάς γε πηγάς τον τελενταΐόν 
^' δλον.'" (Ρ&Ι.) 

χοάς] Β θ Ιιίδ 1ίΙ)&ίίοηίΙ)ΐΐ8 , (][α&θ βχ Ιαοίβ, ιηοΠο, &(][πα, νίηο, βί οίβο οοη- 
8ί&1)&ηί, ν. ΡθΓ8. 611 8ς[. 8ορΙι. Ο. 0. 469δ(ΐ. ΡΓ&θίθΓβα βοπιιη οθΓθη&8 ο£Γβι*βΙ)&η<;. 

150. χωχντοΐς έπανβ-ίζειν] 8ο1ιοΙ. στέφειν ώς άνβ-εσι. Οί. 8θρ^ 951. ϊώ 
πολλοίς έπαν&ίσαντες (Ι. πολλοΐύί πλουτίσαντες) πόνοιαί γε άόμονς. 8ιιρρ1. 72. 
γοεάνά (Γ' άν&εμ(ζομαι (δοΐιοΐ. τών γόων το άν&ος αποτρέπομαι). Α§. 1459. 
πολύμναστον έπην&ίσω αίμ* Άνιπτον. δίΐηίΙίίθΓ ΕΐΐΓ. ΗθΟ. 107. τον *Αχ(λ- 
λειον τύμβον στέφανο Ον αϊματι χλωρω. 8θά ν. ωιηοΐ;. οτϋ. 

151. παί&να — ] Οί. Ειΐΐ•. Αίο. 424. αντηχήσατε \ παιάνα τω χάτω&εν 
άσπόνβ-φ ^εφ. Τγο. 126. Ρθίδ. 619. άλλ\ ώ φίλοι, χοαΐσι ταΐσ&ε νερτέρων \ 
νμνονς επευφημείτε. 8θρί. 868. '!Αιάου τ' | ίχθ-ρόν παι&ν^ έπιμέλπειν. Αξ. 645. 
παιάνα — Έρινύων. 8θρΙΐ. Ο. Κ. 5. όμοΟ ά^ παιάνων τε χαι στεναγμιαοη/. 
ΕπΓ. 8υρρ1. 99. νεχρίΰν τ ε θρήνους. 

152 — 162. "ΟΙιοΓΠδ αϊ) ΕΙβο<χ& 3ΐΐδ8ΐΐδ 1»ιηθηί&ϋοηθΐη ίηδίίίηίί, ρποΓθ 08γ- 
ιηίηίδ ραι-ίθ (153 — 156) ΙιιοΙαιη δΐιιιιη, &1ίθΓ8 (151 — 162) νίη(ϋοί8θ άθδίάθηαιη 
ίθδίαηδ." (ΒαιηΙ).) 

152. χαναχίς] 8οΙιο1. χαναχηάον άαχρύετε. 01. ηχητιχόν. ΝβιιίΓαιη αφ'θοΗνί 
χαναχής. " Αφ'θοίίνυιη &1ίΙ)ί ηοη Ιθοίιιιη: βχίβιιί: νβΐΌ οο^δία χαναχη&ά χανα- 
χηάόν χαναχή βί χαναχίζω.^^ (Όϊηά.) 8ιιΙ)8ί&ηίίνιιιη θδί χαναχη (ί. θ. ψόφος), 
Ύ&τ\)\χϊΆ χαναχίζειν (βί έγχανάξαι, Ογοί. 152.). Οί. Ηθδίοά. ΤΙίθΟβ. 367. ποταμοί 
χαναχη&ά ρέοντες. Ευι. Ηίρρ. 1464. πολλών άαχρύων εσται πίτυλος. Αραά 
Ηοπιβπιιη ίΓβί^ΐίβηδ θδ<: άάχρυ χαμάάις βάλε. Κθάάθ ουηι δίΓβρίίιι δίϋΐ&ηδ 
(ίΐυβηδ). 

153. όλόμενον όλομένφ] όλόμενον ροθϋοΕ Γθάιιηάαηΰα 8ά(1ϋ:αιη. Οί. 8υρρ1. 
821. σοϋσ&ε σοϋσθ•^ όλόμεναι όλόμενα. 

όλόμενον] ΥθΓί»δ Αηβΐίοθ, ^ΝΓΓβίοΙιβά, οί ιηίδθΐ•γ. Οί. Επγ. Ογ. 1364. 
όλόμενον ΙΙάριν. Μθ(1. 1253. όλομέναν γνναΐχα. ΐΐιοβη. 103β. όλομέναν ^Ερινύν. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 138 — 163. 109 

Ηθΐ. 232. όΧόμενον σκάφος, Ρίηά. Ρ. 12, 14. οϋΧιον ^ρίΐνον, ΟοηΓθΓ Ι.&ίί- 
ηιιπι 'ρβκϋίαβ.* 

154. προς 'ίρμα — ] Οί. 926. €θΐχα θ•ρην€Ϊν ζβύα προς τύμβον μάτηγ, 

155. Άγος άπιύχ^τον'\ Ι. θ. (1θρΓθθ&η(1αιη. Ι. <\. άπευχτόν, Οί. 624. 
άνύφιΐ^ς γαμήλενμ^ απεύχετον άόμοις. Α§. 621. άπευχτά πήματα. δίο Άμαχος 
βί άμΐίχίτος (8θρ1. 85.). 

156 8(1. Οί. ΕπΓ. Ιρίι. Α. 633. & αέβας έμοϊ μέγιύτον Αγαμέμνων ϋναξ 
Α§. 515. (^θοΜ.) 

156. >ίλύ€ ^έ μοί] Οί. ΗοΜ. Οά. 2, 263, χλο^ί μοι. 4, 762. 8ο1οη. ΟαΓπν. 
5, 2. χλΰτέ μοι εύχομένφ. ΤΙίθΟ^η. 13. ίύχομένφ μοί χλΰ&ί (Οοη.) 

μοί\ Οηιη χλύξ 6003αη§θη(1αιη (ίία ΕΙιηβ]. αά Οβά. Κ. 841.). ΝοηηηΠί 
(Βυΐΐ. Βίοιη.) οτιηι αέβας οοηηβοίυιιί. 

αέβας — ] Οί. ΕαΓ. Ιρίι. Α. 633. ώ αέβας ίμοϊ μέγιβτον ^Αγαμέμνων ϋναξ. 

157. ίξ άμαυράς φρενός] δβΐιοΐ. δη ύχια οί νεχρο(. Οί. 853. ^1 άμαυρ&ς 
χΧηάόνος. Αβ. 546. άμαυράς ίχ φρενός. 805. «ττ' ΙΙχρας φρενός. 8ορ1ι. Οθ(1. 0. 
182. ?7Γί' ώά' άμαυρω πο^ί. ΕαΓ. Ηθγο. 125. ποάός άμαυρ^ ίχνος. 231. άμαυ- 
ρον σΟ-ένος. Αηάτ. 203. αυτή τ' αμαυρά. 

158. αμαυρ&ςΐ Ι. θ. άσ&ενοΟς. Αη^ΐίοθ ίθθΙ)1θ. 

159. άναλυτ^ρ άόμων] Οί. 820. άωμάτων Χυτηρίων. 

160. Σχυ&ιχά — βέΧη] ΕΓοηί δογίΐι&θ §βη8 1)θ11ίο» βα^ίίΛηάί ρθπϋββίιηα. 
Α^αΟι. 4, 3. Σχυθ-ίχω τε τόξφ τό τρίτον ην προβεμφερές. ΑροΠ. Εΐι. Ι. 993. 
Ήραχλέης, 3ς &ή ύφι παΚντονον άιψα τανύααας \ τόζον ίπαύβυτέρους πέλααε 
χθ-ονί. δορίι. Τι*. 521. παλίντονα — τόξα χαϊ Ιόγχας ^όπαλόν τε τινάσσων. 
ΑΗίυβ, 4βη(1θη8 πθγυο ίβΐΛ ιβοίρΐΌοα | οοηοΐί» «(^ιιίηο.' Όθ ίθΓΓΟ, Σχύ&ι^ χαλύβφ 
(8θρί. 728. 817.), Ιιιο ηοη ββϋιιι\ 

παλίντονα] Εθοίριοβα. ΑηςΙ. Ιιανίη^ & (1οιιΙ)ΐ6 (ογ ΐθίΐβχ) αοϋοη. 
*ΕΓ»η<: τόξα παΚντονα λγοιιβ €[111 ηθΓγίδ δοΐαΐίβ ηοη ίΠίοο εύ&ύτονοι βθΙ)&η<:, 
86(1 ίη οοηίΐ'&ηαπι ρ&Γίβιη 868Θ &θοίθΙ)&ηί." (Βίοπι.) 

161. παΚντον' — βέλη] Ι. θ. τόξα. Οί. Ηοϋΐ. II. 8, 266. παλίντονα τόξα 
τιταίνειν. Έίβτοά. 7, 69. ^Αράβιοί — παλίντονα τόξα ειχον προς άεξιά μαχρά. 

έν εργφ] Ιη ίρ80 ορθΓθ. ΑηςΚοβ, ίη ίΐοίίοη. Οί. Χβη. Ογι. ΥΠ. ρ. 104. 
ώ? ά^ ζσθ-ετο — Ιν εργφ δντα τ6ν Κϋρον έπιτίθ-εται χαϊ αυτός. ΕιΐΓ. Ιρίι. 
Τ. 1190. ίν ^ργφ χέρνιβες ξίφος τ ε σόν. 

162. ^Αρης] Ι. β. 1)θ11&ίθΓ. Οί. 938. Εαπι. 534. 

163. αχέ&ία — βέλη] Αγηιε (ΐιιίΙ)α8 οοηιίηαβ ρτι^η&ίαΓ. δτιίά. Βπλα 
τα ίχ χειρός τιτρώσχοντα. 8ο1ιθ1. έχ τοΟ ύχεάόν φονεύοντα χαϊ ού πόρρωθ-εν 
ωσπερ τα βέλη. "σχέάια βέλη Βχπιϊ (ΐ\ή\>νίΒ ορηιίηιΐ8 ριι^ηαίιΐΓ, αύτόχωπα φΐΒβ 
ηοη πιίϋιιηίιιτ, πΐ; 3&οα1& βί β&^ίί&β, ς[ΐιΐΙ)Π8 ηηΐΐαηι βδί ηι&ηηΙ)ηιιηι, 86(1 (^οαβ 
ίη ρα^ηα 8ί&1:οη& &(11ιίΙ)θηίαΐ' (^ιιτιηι Λά άίςίαάίαϋοηθηι νβηίιιηι 68ί, δοίΐίοθΐ; βηδββ, 
(Ιΐιί1)ΐΐ8 πι&ηαΙ)Ηιιηι Θ8ί." (ΒηϋθΓ) 

αύτόχωπα] Ι. θ. οαπι ίρβο ηι&ητιΙ)Γίο, ηι&ηιιΙ)Γίο ίηβίηιοία, (^ιιοθ 
ηοη βηιίηυδ ηιίΗυηίπΓ, δίοαί ]&οη1& βί β&^ϋΆΒ^ (^ηίύηδ ηαΐΐαηι βδύ πι&ηυΙ)Γίιιηι. 
Μοηαϋ ΒαϋοΓ. Αηςί. Ιιίΐί &ηά α11. 8οΙιο1. τά άφ* ίαυτΘν ίχοντα την λαβην 
ξίφη. Οχέάία ά^ ίχ τοΟ ύχεάόν φονεύοντα χαϊ ού πόρρωθ-εν ωσπερ τά βέλη. 
Οί. Α^. 1651. ξίφος πρόχωπον (δίΓίοίιιηι) π&ς τις εύτρεπιζέτω. 110 ΟΟΜΜΒΝΤΑΚίυβ 

νωμΰϋν ^(φγιΐ 01. ΡθΓ8. 321. ΕπΓ. Ρΐιοθη. 1394. λόγχψ Ινώ μα, 

164. γαπότονς χοάς] Οί. 97. γάηοτον χύσιν. Ρθγ8. 621. 

165. χήρνξ] Οί. Αβ. 515. '£ρμ9}ν, φ(λον χήρνχα, χηρνχΰύν σέβας. 

τ αν ϋνω τ€ χαϊ χάτω] Οί. ΗοΓ. 0. 1. 10. 9. 'βαρθίίδ (Ιθοπυη βΠΐίιΐΒ βί ίιηίδ.' 

166. μνΒ-ου τοθά€ χοινοϊνήύατε] Οι. 8θρ1;. 1033. ίίχοντι χοινώνα χαχΟϋν. 
δαρρί. 324. τ^σιΓί χοινωνέίν χ&ονός. 

167. όρχπταί ά^ χαράία ψόβφ] δαΙί&ίρΓΒθΠίθίτι. Οί. 1024. ηρός &^ χαράία 
φόβφ Ι ^ά€ΐν (ί. πη^άν) έτοιμη 'στ* ή(Γ ύπορχέισ^αί χότφ {χορόρ?)ί 410. Ηοιη. 
Η. 13, 282. ίν &έ τέ οΐ χραά(η μεγάλα ατέρνοιαι πατάβΟΗ. Ργοπι. 881. χραά(α 
(Γ^ φόβφ φρένα λαχτίζει. 8ΐΐρρΙ. 785. μελανόχρως &^ πάλλεται μου χαράία. 
ΕΰΓ. Βαοοίι. 1289. λέγ\ ώς τό μέλλον χαράία πή&ημ' έχει. ΗθΐΌ. 871. τάχα & 
ίγώ Ι μάλλον χορεύαω χαϊ χαταυλήσω φόβφ. Ο&ΙΙίΐη. Η. ϋθΐ. 139. φόβφ &* ώρ- 
χήύατο ηάσα \ Θεσσαλίη, Αήδί. Νιιΐ). 1392. οΊμα( γε τΰ3ν νεωτέρων τάς χαρ- 
άίας Ι πη^&ν ο Τί λέξει. Αηοχ&ηάΐ. 59, 3. & πονηρά χαράία, \ ^πιχαιρέχαχον 
ως ε1 μόνον τοΟ σώματος ' | ορχεί γαρ εύβ•νς, Δν (1. Άν τιν*) ϊά^^ς άεάοιχότα. 
Ττϋζ. Ργ. &(1θ8ρ. 143. πηάών ά' ό β-νμός εν&ο&εν μαντενεται. Ιοη. Ρι*. 50. έχ 
τ(ΰν άέλπτων μάλλον ώρχησεν φρένας (1. όρχοΰνται φρένες^ &\ύ ωρμησαν — ). 
ΡΙαί. Ιοη. 536 Β. όρχεϊταί σου ή '^ρυχή. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 153. άείματι πάλλων {πη- 
ά(ΰν7). \ίτζ. Θ. ΠΙ, 105. 'Οαιη 8ρθ8 8ΐτβο1»θ ]ανθηαιη θχιι1ί£ΐηϋ&ς[ΐΐθ Ιιίαιϋ: | 
ΟοΓά» ρ&νοΓ ρηίδαηβ.* 

168. τομαΐον — βόστρυχον] Ι. θ. άθίοηβυιη οίηοίηητιιη. 0£. 229. Ετιγ. 
Αίο. 100. χαίτα (Γ οϋτις έπϊ προβ-ύροις τομαΐος, δ (Γή νεχύων πένθ-ει πίπτει. 
ΙηίτΛ 180. χαίτην χονριμον. Νίο»ηά. ΤΙιθγ. 52. χαϊ ή πριόνεσσι τομαίη \ χέ&ρος. 
Ευτ. Ιρίι. Τ. 703. χαϊ &άχρυ^ ά&ελφη χαϊ χόμας άότω τάφφ. ΑΠο δθπδΐΐ ΰκος 
τομαΐον 539. 8αρρ1. 268. ΑοΙ Ιιυηο 8§ηί1;ίοηί8 (άναγνωρισμοΰ) ιηοάπηι &11πάίί 
Απ8ίο1;θ1θ8 Ροθί. ο. 16. βϋ&ιη Απ8ίορ1ΐ£ΐηβΒ ΝιιΙ). 534 8(ΐ. Οί. οιηηίηο 8ορ1ι. 
ΕΙ. 900 8ς[. ΕαΓ. ΕΙ. 515 — 546. Ηοιη. θα. 4, 138 8ς[. 

169. βαΟ-υζώνον] Ι. ς. βα^νχόλπσν (8θρ^ 864.) Οί. ΡθΓ8. 155. 

170. εύξνμβολον — άοξάσαι] Ρ&οϋθ οοη3ίοίθη(1ΐΐπι. Ι. (ΐ- ενξνμβλητον. 
Ργ. 775. ή'(Γ ούχ ?τ' ενξνμβλητος ή χρησμφάία. ΕαΓ. Ιρίι. Τ. 1092. εύξύνετον 
ζυνετοΐσι βόαν. 8ορ1ι. Τι\ 694. άφραστον άξνμβλητον άνΟ-ρώπφ μαβ-εΐν. ΑΙίο 
Βθη8ΐι εύξυμβόλονς &(χας 8υρρ1. 701. "Οί. Ργ. 792. ον γαρ ξητον αύάάσ&αι 
τό&ε. Αήδί. Αν. 1713. ου φατόν λέγειν.'" (ΛνθοΜ.) 

171. Οί. 8ΐΐρρ1. 361. συ ^ϊ παρ^ οχριγόνων μάθ-ε γεραιά φρονΘν. 
παλαιά} 8θ. ούσα ίγώ. 

172. ούχ εστίν όστις — χείραιτό νιν] Νθηιο βδί (^αί άθίοηάβΐθ βτιηι 
ροίτίθΓϋ; ρΓ&θίθΓ ηΐθ. Αη^ΐίοθ, ΤΙιθγθ 18 ηο οηο βχοθρΐ: πιθ ίο Ιι&νβ 
(ίΐιαΐ οουΐά Ιιανβ) οαί ϋ Οί. Α§. 620. ούχ Ισ^' δπως λέξαιμι τα ^ευ&η 
χαλά. Ργοπι. 291. ούχ εστίν δτφ μείζονα μοϊραν νείμαιμ^ ^ σο(. ΕαΓ. ΑΙο. 52. 
ούχ ϊσ&' 8πως "Άλχηστις ^ς γήρας μόλοι. 8ορΙι. Οθά. 0. 1172. θΐ; 8ορ1ι. ΕΙ. 907. 
^ξεπίσταμαι \ μή του (μη 'κ του?) τόά^ αγλάισμα πλην χείνου μολεϊν. \ τω 
γαρ προσήχει πλην γ* ίμοΟ χαϊ σοΰ τόάε; \ χάγώ μίν ούχ έβρασα, τοΟτ^ έπί- 
σταμαι, | ού&^ αύ σύ. 

κείραιτο] Ε&άβπι ίθΓηι& βδί ίηίι•8, 189. άλλ' ούάέ μην νιν ή χτανοΰσ^ έχεί- 
ρατο. 8ορ1ι. Α]'. 55. εχειρε. Τγ. 1196. χείραντα. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 164 — 184. 111 

νίν] Ι. θ. τον βόστρνχον (16β). 8ίο χείρεσβ-Μ χόμην Ηοιη. Οά. 4, 198. 
24, 46. Εατ. Τιό. 1183. ΡΙιοθο. 326. ΝοηηιιΙΗ ίθΐηθΓθ Α^αιηθίηηοηα ίηίβΐΐί^ιιη^. 
* 173. πενθ^ηύΜ τριχί] Οί. 8. Εαι•. Ογ. 458. χουρ^ ηεν&ίμφ. 8αρρΙ. 973. 
πέν9•ιμ<η χουραί. 

174. χαϊ μ^ιν] Εί ροιτο. Οί, 205. 

όμόπτερος] Ι. θ. 8μοίος, 8ο1ιο1. ύνγγενής, Οί, Ρθγ8. 559. 8αρρΙ. 328. 
πόνου ά' ΐ&οις άν ού^αμοΰ ταντον ητερόν. 223. Εαΐ". ΡΗοθη. 329. ΕΙ. 530. 
πολλοίς ά^ &ν εΰροις βούτρύχους όμοητέρους \ χαϊ μη γεγβΟίν αϊματος ταύ^ 
τοϋ, γέρον. Αά Ιιιιιιο Ιοοιιιη ριοοιιΙάαΙ)ίο ΓθβρίοίααΙ; Εαηρίάθδ θί ΑΓί8ΐχ>ρ1ιααθ8 
(ΝιιΙ). 530.). 

175. τοϋτο γαρ &^λω μαΒ^εϊν] 01 ΕιΐΓ. ΙρΗ. Τ. 256. ίχεΐαε (Γή 'πάνελ^^ε 
ποΰ νιν εϊλεη \ τρόπφ ^' όπο(ψ' τοΰτο γαρ μα&έιν &4λω, 493. τό&β μα&ίΤν 
πρΘτον θ^έλω. 8ορ1ι. ΡΜΙ. 233. ^Ελλψές έσμεν τοΰτο γαρ βούλει μα&εΐν. 

176. αύτοΐσιν ήμΐν] Οοηβίβθ ροδίίιιιη ρίο ταΐς ήμίΰν αυτΦν έ&είραις, Οί. 
Ηοιη. Π. 14, 51. χόμαι Χαρίτεσσιν όμοιοι, ΜαΙίθΓΟίη άθ 86 ΐρβα ]θ(ΐιΐθη1;6ΐη 
ιη&δοηΐίηο ^θιιθγθ ιιϋ οιηηίΙ)ΐΐ8 ηοίηιη 68ΐ 

χάρτα προαφερης Ιάεΐν] Οί, Αβ. 1629. ^ΟρφεΙ ά^ γλααύαν την Ιναντ(αν 
έχεις, Ηθγο(1. 1. 116. χα( οί 8 τε χαραχτηρ τοϋ προύώηου προαφέρεύβ-αι έ&όχεί 
(ς ίωντόν, ΑΙίίθΓ Εαπρίάθ8 ΕΙ. 527. 

177. μ&ν ουν — ;] Αη§1. Τν&8 ίί ίΗθη — ? Μ(ΰν ίάθΐη ν&ΐθί (ΐαοά μή 
(8ορΙι. Τγ. 316. θ<».). Οί. Επγ. ΑικΙγ. 81. μΘν ουν άοχεΐς σου ψροντίσαι τιν^ 
άγγΆων; Ρΐδί. 8ορ1ι. 250 Ό. Ροΐϋ. 292 Ε. Ρω. 23 ϋ. ΐΛβ§. Ι. 624 Α. βί μων 
μή Ρΐι&θά. 84 0. 8ορ1ι. 263 Α. Ροΐ. Ι. 351 Ε. VI. 505 Ο. Ιγβ. 208 0. 

χρύβάα] ΟΙ&ιη. Οί. Ηοιη. II. 18, 168. χρύβάα ζίιός άλλων τε β^εΟν, Οί, 
φύγ&α^ λάβ&α, 

178. προσείάεται] 81ηλί1ί8 Θ8ί. Ι, (][. εοιχε. Υοο&1)τιΙτιιη ηοη οϋΜ ΓθρθΓ(;απι. 
Οί. Αζ, 772. είάομέναν τοχεΰύιν. ΉχήχχΒ Ιοοί πίθΐηίηϋ Οοπιίοπδ ίη ΝηΙ). 530. 
νΰν ουν ^Ηλέχτραν χατ^ έχείνην ζητοΰσ* ^λ^-', ή[ι/ που ^πιτύχι^ &εαταΤς ούτω 
αοφοϊς' Ι γνώαεται γαρ, ίΐνπερ ΐάι^, τάάελφοΰ τ6ν βόατρυχον. 

180. χαίτην χουρίμψ] Οί, ΑξΟύϊ. 3, 4. χουρίμου χάριν τριχός. ΕτίΓ. ΕΙ. 
521. €{ χρΘμα ταύτόν χουρίμης εαται τριχός, 148. 

χουρίμτ^ν] Ώθίοη8Απι. 8ίηιί1ϋ6Γ αρικί ηοβίττυη άλώσιμος, τττώσιμος, 
πόμπιμος, νόστιμος, 8θ(1 αοϋνο δβηδα Εητ. Ογ. 966. σίάαρον ίπϊ χάρα τι&εΐσα 
χούριμον (Μο αοϋνο δβηβιΐ). 

181. εύάάχρυτα] Υαΐάθ (Ιθίίβηάα. δίο άνάρός ευ χεχλαυμένου 687. Οί. 
άαχρυτός 228. δβρί. 962. ΟοηίΓα ψ^γμα άυσάαχρυτον Αζ, 442. 

183. χλυάώνιον χολίίς] Εΐαοίιΐδ &θ8ίιι&η8 ϊγ&θ. Οί. ΑοΜΙΙ. Τ&ϊ, II. 
ρ. 127. αΐάώς ά^ χαϊ λύπη χαϊ όργη, τρία τ91ς ψυχτ}ς χύματα, Ύιτζ, ΑβΏ, IV. 
532. 'ιη&^οςιΐθ ίΓ&ταηι Μοίυαΐ: αβδία.^ (8<;&η1.) Ηοηι. Π. 9, 642. αλλά μοι 
οίάάνεται χρα&ίη χόλφ. 

προσέστη χαρ^ία^Ί Οί. Α§. 976. άεΐμα προστατήριον χαράίας τερασχόπου 
ποτ&ται. Εατ. Γγ. 1025, 2. όργάν γαρ άν&ρώποισι — πλάνος τε χαράίί^ προσ- 
(σταται. 

184. Οί. 381. τοΰτο ^ιαμπερϊς ους ϊχε&' Ηπερ τι βέλος. \ 112 00ΜΜΕΝΤΑΒΐυ8 

^ 
^ \.> άιαντα(φ β^λει] Εχ &άνθΓ80 ρβηθίΓ&ηϋ (αάνβΓΒο) ίθίο. Οί. 640. 
άιαντα(αν — ούτ^. 8θρί, 895. ^ιανταίαν λέγεις ηλαγάν, Εΰΐη. 334. άιαντα(α 185. α, 1058. Α^. 887. χλανμάτων ίπίασυτοί \ πηγαϊ χατεύβήχαΟίν, ον&* 
ενι αταγών. Ειπη. 54. . 

186. άφρακτοι] ΠηΓθδίΓίΐίηθά.. 

πΙημμυρ(&ος] Ιητιΐκΐ&ίίοηίδ. Αη§1. Ποοά. Οι. Εαι*. Αίο. 181. πάν (Γέ 
άέμνιον \ όψθ-αλμοτέγχτφ άεύεται τίλημμνρί&ι, Ηοιη. 0(1. 9, 486. την (Γ* «?ι//' 
ηπειρόν&ε παλιρρό^ίον φέρε χΰμα, \ πλημμυρίς πόντοίο. Έιίτ. Αίο. 184. παν 
ά^ άέμνίον Ι 6φ&αλμοτέγχτφ άενεται πλημμυρ(άι. 

187 8ς[. Οί. ΕιΐΓ. ΕΙ. 516. χαΒ'αύμαα\ & τγλΓ, τις ποτ* άν&ρώπων ετλη \ 
προς τύμβον ΙλΌ-εϊν ου γαρ ^Αργε(ων γέ τις' \ «λλ* ηλβ-* ϊαως που σος χασί- 
γνητος ΧάΒ-ρα \ μολών τ' έβ-αύμαα* ϋ^λιον τύμβον πατρός, 

ίλπίαω] Εχρβοί. Ι. (ΐ. προσάοχήσω, Αοπδίί 8ΐι1]|]υηοΙΐνιΐ8. Οί. 171. πΘς 
— ^«^ω; 844. π(ΰς ταϋτ' άληβ-η χαϊ βλέΛοντα άοξάσω; 8ορ1ι. ΕΙ, 663. ^ χαϊ 
άάμαρτα τήνά* ίπειχάζων χυρΘ \ χείνου (βτΐΐ). είναι); 

188. τήαάε άεσπόζειν ψόβης] Ι. β. άεύπότην είναι, Οί. Α§. 543. τοΟάε 
άεσπόσω λόγου, Ρθγβ. 241. 

189. «λλ' ού&ε μην] Αη§1ίοθ, Νο, ηοΓ γβί (δΜΙΙ 1θ88) οοιιΜ ϋ Ιι&νβ 
1)θθη θΐο. Οί, δθρί. 665. Ευιη. 449. βί 8ΐιρι*& 179. χαϊ πΘς έχείνος άεϋρ* έτόλ- 
μησεν μοίεΐν; Αά Γθΐη οί. 172. 

νιν — ίχείρατο] 8ο. την φόβην. Οί. 172. ούχ εύτιν ούτις πλην ίμοΟ 
χείραιτό νιν (τον βόοτρυχον). 

190. ^μη (Γ^ μήτερ — ] Οί. 8θρ1ΐ. ΕΙ. 1194. μήτηρ χαλεΐται, μητρϊ ά' ού&Ιν 

Ιξισοΐ (έατ' ΐση?). 

ίπώνυμον] Νοιηίηί οοηνθηίβηβ (Γθ8ροηάθη8). Αηβΐίοβ, ίη αοοοΓ- 
(1»ηοθ \7ί1:1ι (&η8ΤΛΓ0Γίη§ ίο) ίΐΐθ η&ηΐθ (οί ιηοίΙΐθΓ). 8ο1ιο1. τό άύσ&εον 
φρόνημα ού&αμβς ^πώνυμον μητρός πεπαμένη. Οί. Ργ. 850. Ιπώνυμον ά^ 
τΘν /Ιώς γεννημάτων \ τ έξεις χελαινόν "Επαφον. 8ιιρρΙ. 314. ^Επαφος άληβ-βς 
ρυύίων επώνυμος. 8θρ1;. 8. ^ Ζευς άλεξητήριος \ επώνυμος γένοιτο Καάμείων 
πόλει. 536. οϋτι παρβ-ένων ίπώνυμον \ φρόνημα. Εηηι. 90. χάρτα ά* ών επώ- 
νυμος Ι πομπαΐος ϊσθ-ι, 8ορ1ι. ΕΙ. 265 8(1. 406 8(1. 1194. 

191. φρόνημα παιύϊ] Αηίηιτιιη θγ§& 1ίΙ)θΓ08. "ϋϊ φρονεΐν τί τινι άϊοϋχιτ, 
πεπαμένη] Οί. λζ. 835. πεπαμένφ. 1408. Ευηι. 177. 

192. αϊνέσω] Ι. (ΐ. λέξω. Οί. λζ. 98. 1482. 

193. αγλάισμα] Οπι&ιηθηίυπι, (1θοα8. Οί,^οφ.Έ1.908. έξεπίσταμαι \ μή 
του (μη 'χ του?) τόά* αγλάισμα πλην χείνου μολεΐν. (Βθ οίηοίηηο ΟΓβΒίίδ ίη 
ίυηιαίο Α§δΐηθΐηηοηί8 ιβροΓίο.) Ευι*. ΕΙ. 325. πυρά $ϊ χέρσος άγλαίσμάτων. 
ΗθΙ, 11. τό μητρός άγλάϊσμ\ 289. ό ά* αγλάισμα άωμάτων έμοϋ τ' εφυ. 
Αξ, 1312. Οοηηβοίθ μοι οηιη φιλτάτου, 

194. σαίνομαι ά' υπ* Ιλπ(ίος] Οί. Αζ. 100. άγανά σαίνουσ' ίλπίς. ΕτίΓ. 
Ιοη. 685. ου γάρ με σαίνει θέσφατα βίο. ΕρίβΓ. ίηο. Αηαΐ. ΙΠ. ρ. 157. άπρή- 
χτοις έλπίσι φαινόμεβ-α (σαιν. Γβοίθ ΡθΓ8.). 

195. είχε φωνιγν] 8θ. ό πλόχαμος. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 185 — 212. 113 

196. 8πως — μη 'χίνυσαόμην] 8ο ί1ΐΛ<: Ι Ιί&ά ηοί 1)βΘη ίοδΒθά ίο 
&ηά £γο. ΟΓ. Ργ. 749. 8πως — πόνων άπηλίάγην, 

άίψροντίς] Αηοθρβ αηίιηί. 'ΊηίθΓ βρθίη ιηθίοηκιαθ βαοία&ηβ." (Βίοιη.) 
δοΐιοΐ. ^ιχογνώμων, 

^χίνυασόμην] λζ'ιί&ΪΒ. ίιιίδδθΐη. Οί. Ρτοιη. 157. νΰν ά^ αϊθ-έριον κίννγμ^ 
ό τάλας — πέπον&α. 

197. ευ βαψ'] Οί. ΡθΓ8. 784. εύ γάρ ααφως τό&' ΐύτε, 

198. κράτος] Σβ^ϋατ Ρθγ8. 371. 8αρρ1. 685. κρατϊ δθρί. 371. 

199. είχε] Ροίτιίδδθί. Οί. 196. 

200. ϋγαλμα] Αοοηβ&ίίναδ ρΓββοθάβηίί βθηίθπίίαθ ρθΓ αρροδϋΐοηοιη 8αΙ)3αηοίιΐ8. 

201. Οί. Ργ. 1040. εϊάότι τοί μοι τάσά* αγγελίας δά' έ&ώνξεν, 441. 8υρρ1. 
742. Επί. Ηθο. 670. ου χαινόν είπας, εϊ&όσιν ά' ώνείά^σας, 

203. ατροβούμε^^'] ΤθΓ(ΐυθηιαι•, νθχ&ιηαΓ. Οί. Α^^8^ Εαη. 817. μανίας 
υπό άείντίς όμματα στροβήύεται, Α§. 647. χεψώνί — ποίμένος χαχοΰ ύτρόβφ. 

εϊ (Γ^ χρη] (^ηοά δί άθδΜη&ίαιη θδΐ; υΐ βίο. 

204. μ^γας πυΌ^μήν] Μ&βηα δϋΐ'ρδ. Αη§1ΐοβ, α Ιεγ^θ δίθπι, δίοοίε, 
ίηιηΐί. 1.(1. πρέμνον, ίιιηά&ιηθηίυιη. Οί. 260. αρχικός — αύαν&εΧς πυθ^μήν. 
8αρρ1. 104. οϋτε νεάζει \ πυ&μ^ν Λ' άμον γάμον τεΟαλώς. Ρΐ'. 1046. χΟόνα ά' 
^κ ηυ&μένων — κραάαίνοι, Ηοιη. Οά. 13, 122. παρά πυΟ-μέν* Ιλαίης. Ηθδγοίι. 
πυΟ-μένες' βάύεις αί κατά {κάτω ΒΙοίη.) τ(αν άέν&ρων. 8θ1ιθ1. (ίντί τοΟ, εΐ 
Ορέστου έστϊν ό πλόκαμος , γένοιτ^ &ν έκ μικρύς προψάύεως μέγα άγαβ-όν. 

205 ~ 210. Ηαθσ ίιηϋ»1;αΓ Ευηρίάθδ ΕΙ. 534 δ(ΐ. π(ας ά' άν γένοιτ' άν Ιν 
κραταιλέφ πέάφ γαίας ποάβν εκμακτρον ; βίο. 

205. Οοηηθοίθ στίβοι ποάβίν. 

207. τώάε] Αη§1ίθθ, δβθ Ιιθγθ. 
περίγραφα] ϋθΐίηθαίίοηθδ. Αη^Ι. οαίΐίηβδ. 

208. αύτοΟ τ' εκείνου] Οί. Αήδ*. ΕοοΙ. 328. Ρ1. 83. 704. 

209. τενόντων] Τθπάίηυπι. 8ο1ιο1. την εΙς μίΐκος τΰϋν ποάΰϋν εκτασιν 
τένοντας φησιν (φασιν?), Οί. Ηοιη. Π. 22, 396. αμφοτέρων μετόπισΟ-ε ποάαν 
τΛ-ρι^νί τένοντε \ ές ύφυρόν ίκ πτέρΡης, Εαι. ΡΗοθη. 42. πΘλοι άέ νιν \ χηλαΐς 
τένοντας έξεφοίνιοαον ποάΰίν. Μθά. 1166. τένοντ^ ές όρ&όν δμμααι σκοπούμενη. 
0*7θ1. 400. τένοντας άρπάσας άκρου πο&ός. Βαοοίι. 938. όρβ^Ος παρά τένοντ^ 
έχει πέπλος, δοΐιοί την εϊς μήκος τΘν ποάίΰν εκτασιν τένοντας φησιν. 

ύπογραφαϊ] Τΐΐθ οιιίΐίηθδ. νθΓΐ}ΐιιη ύπογράφειν Ιθ^ίίιΐΓ ΕιΐΓ. ΗβΓΟ. 1118. . 

210. συμβαίνουαι τοις — ] Οοη^ηιαπί οιιιη — . Οί. 299. πολλοί γάρ εϊς 
ίν ξνμττίτνουσιν ίμεροι. ΗθΓοά. Π. 3. έβ-έλων εΐάέναι εϊ συμβήσονται τοΐσι έν 
Μέμφι. ΑνίΒΪ. Εί^. 220. χρησμοί τε συμβαίνουσι βίο. 8ορ1ι. Τγ. 1164. 

211. ώ$ϊς] δοΐΐίοϋιιάο αηίιηί. 8ο1ιθΙ. άλγη^ων καϊ λύπη, καϊ ωσπερ 
ώάίνω τά παρόντα, 

καταφ&ορά] ΏθδίΓΠοϋο, οοηίϊΐΓΐϊ&ίίο. Ρθΐ•8. 251. 345. 716. 729. 

212. τά λοιπά — τυγχάνειν χαλΘς] Ήϊ ίυίυΓαιη ίθΐΐοίίθΐ* θνβηίαί. 
Ραίθΐαβ τά λοιπά οΙ)]θθίιιιη βδδβ ριιΐ;»!;, οοΐΐ. 711. τυγχάνειν τά πρόσφορα. 

τελεσφόρους εύχάς έπαγγέλλουσα] Βϋδ ρίθουπι οοηδτιιηηι&ίίοηθίη 
&§ηο8θθηδ. Αη§1. '&ο1εηο\\Γΐβ(1§ίη§ ίΐΐθ ΐ'&ίίίίο&ίίοη οί γοαι* ρΐ'&γθΐ'δ 
(80 ίατ).* Οί. Α§. 973. ΖεΟ Ζεΰ τέλειε, τάς εμάς εύχάς τέλει. 

8 114 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ 

214. ίπεϊ — χνρβ;] 8ο1ιο1. ίπ€ίάη τ Ι νϋν λαμβάνω ίχ άαψόνων; τίνος 
γαρ ί^ίη έπέτυχον υπό (άπ6?) Ό•€Θν δτι €ΐπ€ς *τά λοίττα'; Οί. Αιίδί. Καη. 655. 
έπεϊ ηροτψ^ς / ούάέν; ΡΙ&ί. ΟοΓβ. 474 Β. Ιπέί σύ βέξα^ άν μάλλον άάιχ€ΐ- 
σβ-αι ή άάίΧ£Ϊν; 8ορ1ΐ. ΕΙ. 390. όπως πάβ-ι^ς τ ί χρήμα; 

τι νϋν — χυρ(ΰ;'\ ^ιι^(^ ηιιηο οοη8θς[ΐιθΓ? Οί. 714. χαχέΐ χνρούντων 
άώμασίν τα ηρόσψορα. 8θρί. 699. β(ον ευ χνρήαας. ΕπΓ. Ρΐιοοη. 490. « μη 
χνρήσας. ΗθΓ. 374. ονχ οϋτως α άοχεΐς χυρήύείς. ΗθΟ. 698. έπ* άχταίς νιν 
χυρίΰ, 8ίιηί1ίί»Γ τνγχάν€ΐν τ*, 8ορ1ι. Οθά. Ε. 598. Ειιγ. Ογ. 687. Μθά. 756. 

νΰν] ΟρροηϋιΐΓ ρΓ&θΟθάβηίί τα λοιπά. 

ίχατί άαψόνων] ϋβΟΓίιιη £&νοΓθ (§Γ&1;ί&). Οί. 436. 437. Ρθγ8. 337. 
πλήβ-ους μίν άν, σάφ^ Χαϋ•\ €χατί βαρβάρους \ ναυύϊν χρατήύαι. Α§. 843 Έΐιιη. 
71. 759. 8ορ1ι. Τι•. 274. 353. ΡΙια. 669. Εαι. Ογ. 26. Ιοη. 1357. Ηθγο. 277. 
Απβί:. Ιιγ8. 306. τουτϊ τό πϋρ ίγρήγορεν β^ίΰϋν εχατι χαϊ ζ^. Ρίηά. ΙδίΙιιιι. IV. 1 . 
εστί μοι Ό'είΰν εχατι μνρία χ^λευϋ-ος. Αΐβΐιΐΐ. Ει*. 68. Ό•€ίΰν — ίχητι. 

215. €ϊς ϋψίν ηλ&ες — ] Οί. Εητ. Ρΐιοβη. 195. πόθ-ου \ €Ϊς τέρψιν ηλ&ες 
ών (χριιζίς είσιάπν. 

ώνπίρ έξηνχον] 8υΙ). €?ί όψιν έλθ•€Ϊν. 
έξηνχου] Οί. ΕπΓ. Μθά. 930. 

216. αύνοιαβ-ά μοι χαλουμένΐ}] Οί. ΡΙαί. Ρΐι&θά. ρ. 92 ϋ. ^^^ώ τοις άιά 
τ&ν εϊχότων τάς άποάίίζίίς ποιονμένοις λόγοις ζύνοιάα ουσιν άλαζόσιν, Χθη. 
Οοην. IV. 62. χαϊ τί ξύνοιαβ-ά μοι — τοιοϋτον εϊργαβμένφ; 

χαλουμένιτι^ Ιηνοο&ηίί, &αχί1ίαιη ίιηρ1θΓ»ηϋ. Οί. 201. 

217. ίχπαγλουμένην] νβΙΐθΐηβηίθΓ αάιηίΓ&ηίθηι. ΒοϊιοΙ. ίχπάγλως ^αυ- 
μάζονσαν. Οί. ΕαΓ. Ηθο. 1157. δσαι μίν ^οαν τοχάάες Ιχπαγλονμεναι \ τέχν* 
ίν χεροΤν επ άλλον. Οι*. 888. πατέρα μίν ύόν έχπαγλονμενος βίο. ΤΐΌ. 929. 
τουμόν εΐάος Ιχπαγλουμένη. ΗθΓ0(1. IX. 48. ίχπαγλεο μένων. Ηοίη. 11. 7, 415. 
τώς &έ α* άπεχθ-ήρω ώς νΰν εχπαγλ^ έφίληύα. Α§. 862. εχπαγλον χαχόν, 01ι. 
548. εχπαγλον τέρας. ΟοηίβΓ ν. έχπλήττεαβ-αι. 

218. χαϊ προς τι — ;] Αηβΐ. Απα \7ΐΐθΐ•θίθΓθ, ίη γΐΥ^Β,ί ι•θ8ρβο<;? Οί. 
ΝθΟρΙΐΓ. 2. χαϊ προς τί ταΰτα Μύρομαι; 

τυγχάνω^ 8ο1ιθ1. έπέτνχον. 

χατενγμάτων] Ρι&γθΓδ. Οί. 477. χλνοντες — τΫΐα&ε χατ€υχί}ς. 79. 139. 
Αξ. 1217. Εαηι. 1021. αϊνίΰ άί μύβ^ους τΘνάε τΘν χατευγμάτων. Ββρί. 709. 
νβΛαιη χατεύχομαι βδί 921. Α&. 1250. 01ι. 88. 139. 8ορ1ι. Οβά. Ο. 1575. 
ον χατεύχομαι ίν χα^αρω βήναι. Τγ. 764. ΕαΓ. ΑηάΓ. 1105. Ιρίι. Α. 1186. 

219. δά' εΙμί] ΑΏξί.Ί αιη Ιΐθ. Οί. 8ορ1ι. Οθά. 0. 138. 5(Γ' έχεΐνος Ιγώ. 

220. άλλ' ^ — ;] Οί. 774. Α§. 265. άλλ' ^ σ' Ιπίανέν τις ϋπτερος ψάτις; 
8υρρΙ. 913. 8ορ1ι. ΕΙ. 879. άλλ' η μέμηνας-^; ΕιΐΓ. Ηίρρ. 932. ΑΓίκί. ΑΛ. 424. 

άόλον — πλέχεις] Οί. Εγ. 312. άεινοϊ πλέχειν τ οι μηχανάς ΑΙγ ύπτιοι. 
Ειιγ. ΑηάΓ. 66. ποίας μηχανάς πλέχονσιν αν; ΡΙαί. δγΐηρ. 23. Ό^ηρεντης δει- 
νός, αεί τ ίνας πλέχων μηχανάς. Αθίίαη. Η. Α. III, 30. ύοφώτατος ό χόχχυξ 
χαϊ πλέχειν εύπορους έξ απόρων μηχανάς δεινότατος. ΑΐΐΒΪ. ΥβΒρ. 644. Ιιγ8. 727. 
Αάθδρ. Εγ. 51. άολοπλόχον — Κυπρογενοϋς. 8βρρ1ι. 1, 2. παΐ ^ι^ιός άολοπλόχε. 

221. αύτοϋ] Ι. β. έμαντοΟ. 8ίθ αντΘν (ρΓΟ ήμΘν αύτΟν) 8βρί. 181. Οί. 
8ορ1ι. Οβά. Ε. 138. Α]. 1132. ΕΙ. 285. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Η08 V. 214 — 232. 115 

μηχανορραψΘ] Οΐ, ΕτίΓ. Απάΐ. 448. μηχανογράφοι χαχίΰν. 1117. Α§. 1604. 
τοΟίΤί τοϋ φόνου ραφεύς. 1609. πάααν αυνάψας μηχανην άνύβουλίας. Ηοίη. II. 
15, 16. χακορραφίης άλίγεινής. 

222 8(ϊ. Α§. 1612. όβρίζειν έν χαχοΐύίν ου αέβω. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 880. αλλ' 
^ μέμηνας, ω τάλαινα, κάπϊ τοις \ σαυτής χακοιύί χάπϊ τοις ίμοΐς γελ^ς; 
Α^. 1140. ος ίν χαχοΐς ύβριζε τοΐσι τΘν ηέλας. ΕΙ. 1200. Η Α. μόνος βροτΰίν 
νυν ΐσθ•^ ίποίχτείρας ποτέ (1. ^μέ). \ ΟΡ. μόνος γαρ ήχΐύ τοΐαι ύοΐς αλγών 
χαχοΐς. ΑηΙ;. 551. ΕαΓ. ΕΙ. 68. έν τοις έμοίς γαρ ούχ ένύβρίύας χαχοΐς. 

223 8(1. Οί. ΡΙ&ί. Ρτοί. 357 Ί). νΟν, άν ήμΰίν χςιταγελοίτε, χαϊ ύμΰϋν αύτίΰν 
χαταγελάσεσβ^ε. Αήδί. Ε(ΐ. 365. έγώ 6έ γ* έξέλξω σε τής πυγής ^ύραζε χύβάα. | 
Χ Ο. νη τόν ΠοσειάΘ χαμϊ τίΙρ\ Ι^νπερ γε τοϋτον ελχι^ς. 

224. ώς 6ντ^ ^Ορέστην — ] Αιη Ι ίο &(1(1ι•θ88 γου ίη ίΐΐθ 1)θ1ίθ£ ί\ι&ί 
γοΜ »Γθ Οι•Θ8<:θ8? Ιη ι1Ό^ιι8Iηο(^^ Ιοοιιίίοηίΐ^υβ βθπίϋνιΐδ 8ίΕΐρ1ίοί1:θΓ γθιπ, 
&οοη8&ϋγιΐ8 ορίηίοηβιη ^I^^υ^ιιδ &1ί(ΐιι& άθ ι*θ άθοΙ&Γ&Ι:, υΐ: άοοίθ θχροδοϋ: Εΐιηδ- 
Ιβίιιβ αά ΗθΓ&οΙ. 693. Οί. θ. §. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 242. βί 98. 101. ΕΙ. 881. Οβά. 
α 380. ΗθΓοά. IX. 42. 

τάάε σ' ^^^ώ προσεννέτιω] Οί. Αξ. 162. τοϋτό νιν ηροαεννέπω. 

225. άυσμα&εΐς] ΑθβΓθ &δηθ8θί8. 0£. εύπα&εΐν 8ορ1ι. Ει*. 401, 2. Υβι•- 
1)αιη πιΐΓθ ίοπη»ίιιιη, ηοη ώιΜ ΓθρθίΊηιιη. V. &ηηοΙ. οιίί. 

226. χουράν — "^ρ^Χ^ς] Ι• θ. τρίχα χεχαρμένην. Οί. ΕαΓ. ΕΙ. 521. χουρίμης 
— τριχός. 

χηάείου τριχός] 8θ1ιθΙ. της έπϊ χηάεί€^ τετμημένης. 0£. 78. χηάείους χοάς. 

227. άνεπτερώθ^ης] Ι. (^, έπτοήβ-ης. Αη§1. γοα ΤΥΘΓΘ ίη α ΠαίίθΓ. Αιίδί. 
Αν. 1445. άνεπτερΘσ^αι χαϊ πεποτΨια&αι τάς φρένας. ΝηΙ}. 318. Επί". 8αρρΙ. 89. 
φόβος μ* άναητεροΐ. Ογ. 865. μ(ΰν τι πολεμίων πάρα \ άγγελμα άνεπτέρωχε 
/Ιαναί'ίων πόλιν* Ηθΐ. 639. Β&οοΙι. 332. 8ορΙι. Α3. 693. περίχαρης — άνεπτό- 
μαν, Εηροΐ. ΤΙ. 554. ό μίν γαρ ουν λέγων φύγωμεν {φυγεΐν7) άναπτεροΐ. Χθπ. 
ΗθΙΙ. III. 1. 14. άναπτερωβ-εϊς υπό τίνων. 

χάάόχεις όραν Ιμέ] Εί 1;ί1)ί νί(1θ1)ΛΓί8 ηΐθ &8ρίοθΐ•θ. 

228. ίχνοαχοποΰσα] Οί. δορίι. Α], 997. άιώχων χάξιχνοσχοπούμενος. 5. 
Τΐ'. 271. ίππους νομάάας έξιχνοσχοπών. Οοηίθΐ* ϊχνεύειν οί έξιχνεύειν. 

229. ζυμμέτρου τω αω χάρ(ξ'\ Ι. θ. τοις βοατρύχοις τοϋ ύοΰ χάρα, 
&§Γθβίη§ τνίίΚ (Γθ8θπι1)1ίηβ) βίο. Οί. 176. 611. Ειαη. 531. 8ορ1ι. Οθά. Κ. 
1113.84. Αηί. 387. θί ρΓ&θδθΓίίηι. Επγ. ΕΙ. 532. σύ &' εϊς ίχνος βα& άρβύλης 
σχέψαι βάσιν, \ εΐ σύμμετρος σώ πο&ϊ γενήσεται, τέχνον. 8ορΙι. Εγ. 676. σχεάόν 
χαμεύνη σύμμετρος Κορννβ-ίας \ παιάός. ΕυΓ. ΕΙ. 522. φιλεΐ γαρ αίμα ταύτόν 
οίς άν ζ πατρός \ τα πόλλ* βμοια σώματος πεφυχέναι. 

230. Οί. 168. όρβ τομαΐον τόν&ε βόστρυχον τάφφ. Εατ. ΕΙ. 520. σχέψαι 
(Γ^ χαίτην προστιθ-εΐσα σ^ ^όμτ^ \ εΐ χρβμα ταύτόν χουρίμης εσται τριχός. 

τομζ] Ι. θ. ρ&Γίί 08ρί1ί8 ιιΜ 81)80188118 ίιιϋ;. Αη^Ιίοθ, ίΐΐθ δίηηιρ. Οί. 
Ηοπι. II.* 1, 235. ΤΙιθοογ. Χ. 46. ΡΙ&ί. δγπιρ. 190 Β. Τΐιηο. Π. 76. 
231 8(1. Οιπη Μδ οί. Ειιτ. ΕΙ. 541 8(ΐ. 

231. ϋφασμα τοΟτο] Οί. 1015. Α§. 1492. χεΐσαι — ^ν ύφάσματι τφάε. 
1580. Ειιτ. ΕΙ. 539. 

232. σπά&ης — πληγάς"] Τΐΐθ δίΐ'οΐεθδ (Ιίηβδ) οί Ιΐΐθ 1)αίίθη. Οί. ΡΙαί. 

8* 11β 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ 

Τ^?* ^08. τίΐς απάβ^ης ^ τής χερχί&ος — &7ΐτίαβ^αι. Ηίηο αηαβ^&ν (ίβΧθΓβ) 
Γΐβΐ. Νηΐ). 55. Αθδοΐι. Γι*. 365. σύ $ϊ σπα&ητοΐς τρψιτίνοις ύφάσμαονν. 

^»3(?ε*οι/ γ^αψήν] Οϊ. Ειιτ. Ιρίι. Τ. 812 8(1. Ηθο. 470 8(ΐ. Ιοη. 1146 8(ΐ. Ηοιτι. 
• 9, 228. ΟΙιαθΓθΐη. 14, 5. ίθσ«ι/ γραφην (φαίνε. ΗθΓοά. ΙΠ. 47. ^ώρηχα — 
ΟγΙ^^ **'«^φ«σ^^ι/ωι/ σνχνΘν, κεχοσμημένον ά^ χρνσφ. ΤΙιβοοΓ. ΧΥ. 82. Ηοιη. 
^• 19, 228. Ρΐαη<:. Ρβθυά. Ι. 2. '1)θ11υ&1» οοηο1ιγ1ί&ί& ίΕρθ<:ί».' 
^ήρειον] Γοπη&1:ιιιη ϋί βόείος, άρνειος, όνειος, ϊππειος, θΐο. 
οβ. εν&ον γζνοο — ] Εαο ιιί »ηίηιί οοηιροδ 818. Αη^ΐϊοθ, 1)θ οοΐΐβο- 
®^' ^^^^ ^^^^' ί1ιθΐΐβ1ι<ί8.1ιοιηθ. Οί. αά Α§. 1052. Ειιγ. Ηθγ. 709. τ ί χρήμα 
^€λλ€*ς σων ψρενων ούχ εν&ον ών; 8ορΙι. ΡΜΙ. 950. ίν ααντω γενοΰ. Ηθιό(1. 
* ; ^^^^ ^^ ο^^^ έξίπλάγη Ιντός τε έωντοΟ γίνεται, VII. 47. άείματός 

* ί*'' "^^όηλεος ού&' εντός έμεωντοϋ. Ρ&υ8. ΥΠΙ. 34. Ιπειάη εντός ίγένετο 
^ ο . Αθη. ΑηαΙ). Ι. βη. άχούαας ταϋτα — Ιν ίαντώ Ιγένετο. Αίοίρΐιι•. III. 1. 
^^^'έτ' ^ίμΐ ^^ ^μαυτ^). Πίρροοι: (1θ ΜογΙ). Ερίά. ΥΊΙ. ρ. 302. εντός εωυτοΟ 
γ^νετο. ΤθΓ. Αη(ΐΓ. Π. 4. Τιοίη ίαο &ραά ίβ αί 8ίθ8.' ** ΟοηΙχ&Γίαιη βδί εξω 
ί«ϋΓοο γεγονέναι, ΡοΙΙ. VII. 55. V. Υαΐοΐε. αά Ηθίοά. ΙΠ. 155." (Βίοιη.) 
^ Χ^ρζ* &1 — ] α, 8ορ1ι. ΕΙ. 1271. τ« μέν σ\ όχνω χαίρουσαν εΙργα&εΤν, 
Ι ο^αοιχα λίαν ή&ονζ νιχωμένην, 
^^ηλαγΤ^ς ψρένας] Οί. ΕτίΓ. Μθά. 8. ερωτι β^υμόν ίχπλαγεΐσ' ^Ιάσονος, Ηοιη. 
• -ϊ^ο, 327. ξεινε τάλαν, σύ γέ τις φρένας Ικπεπαταγ μένος Ιααί, 

234. τους φιλτάτους] Οί. Ευηι. 100. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 366. συν τοις ψιλτά- 
τοις — όμιλοϋντα. Εαΐ". ΑηάΓ. 175. άιά φόνου (Γ οί φίλτατοι | ;^ω()θί?(Τ*. 8ορ1ι. 
Α]. 1ο59. η χάρτα πολλοί νϋν φίλοι χαυβ-ις πικροί. Οβά. Ο. 615. τα τερπνά 
ηικρα γίγνεται καυ&ις φίλα. 606. Ηοο &υίθΐη (ϋοίί ηθ ηΐιηίο ς&ιιάίο 8θ ρΐΌάαί. 

235. μέλημα άώμασιν πατρός] Οί. Αΐ'ΐδί. Εοοί. 905. τω Β-ανάτφ μέλημα. 973. 

236. σπέρματος σωτηρίου] 8ο. άωμάτων. 1. θ. ρτοΗδ (Ιοιητιιη δβΐ'ναη- 
ίίδ (οοηίίηυ&ηίίδ). Οί. 505. παΐάες γαρ εϊσι κληάόνος σωτήριοι \ βανόντι. 670. 
πόνων \):ελκτήρίος. 764. τ&νβε λυμαντήριον οϊκων. 

237. άλκΓι πεποιβώς] Οοηίίδΐΐδ νίι•ίΙ)ΐΐδ ίαίδ. Οί. 8αρρΙ. 351. άλχ^ 
πίσυνος. ΗοΜ. Π. 5, 299. λέων ως άλκϊ πεποι^ώς. 

238. & τερπνόν Ομμα] Ο 8\7θθ<; θ1)ίθθί. Οί. 8υρ1ι. Α]'. 977. ω φίλταν 
Αϊας, ώ ξύναιμον όμμ^ έμοί, 1004. Ρΐιίΐ. 171. μη^^ σύντροφον δμμ^ εχαιν, 
ΕΙ. 903. Επί•. Αίο. 1133. ώ φιλτάτης (1. φίλτατον) γυναικός Ομμα καϊ άέμας. 
Απδΐ). Αοΐι. 1184. ώ κλεινόν όμμα. 

τεσσάρας μοίρας] Ο,Μ&ϋχιοΐ' ροτϋοηβδ* (δηιΟΓίδ). Αυί ιηιιηθΓ&. Αη§1. 
ραιίδ, ΓΟίθδ, οίίΐοβδ. Οί. Ργ. 631. μοΐραν (Γ' ή^ονης κάμοϊ πόρε. 8θρί. 947. 
8αρρ1. 1041. Αβ. 872. χ^ονός τρίμοιρον χλαίναν. Αΐΐαδίο θδΐ; 8,(1 Αη(1ΐΌΐιιαο1ΐ8,θ 
οοιηρθΙΜοηοΐΏ Ηθοίοήδ Ηοιη. II. 6, 429. "Εκτορ, άτάρ σύ μοί έσσι πατήρ καϊ 
πότνια μήτηρ | ήά^ κασίγνητος, σύ άέ μοι θαλερός παρακοίτης. "ΕοΓ 
ίΐΐθ ίαίΙΐθΓ &η(1 ίΐΐθ δίδίβΓ βγθ (1θ&(1, αη(1 ίΐΐθ ηιοΰΐθΓ οαηηοί 1ιθ Ιονβά; ίΐιβ 
1)Γθ1:1ΐθΓ ίΙΐθΓβίοΓβ ίηΙΐθΓίΙδ ί\ϊβ αδοοϋοη (Ιυο ίο βαοΐι δβνβΓίΐΙΙγ." (Ρ&1.) 

239. ά'] Ι. (1- γάρ. 

ϊστ^ ίΐναγκαίως έχον] Οί. Απδΐ;. Ραο. 334. άλλα καϊ τάριστερόν τοί μ* 
ίστ' άναγκαίως έχον (δο. ρίπτειν). Υοδρ. 261. ΑηίίρΙι. οοιη. 53, 3. όάόν, ην ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 233 — 250. 117 

π&αιν ΙΧΘ-ίΐν Ιατ* άναγχαίως ίχον, ΡΙ&ί. Ιί觧. IX. ρ. 18. βΙ ταϋτα όντως 
ίχοντά ίστιν. Ειιι*. 8ιιρρ1. 527. τί τούτων έστϊν ου καλίΰς (χον; Ρθγ ρ&ΓθηίΙΐθ- 
8ίη νθΐ'Ι)» ηροσαυά&ν — όμούπόρου &οοίρίθηά& δΐιηΐ;. 

240. το μητρός — στ^ργηβ-ρον] ΑιηοΓ ιη&ίΓΪ8. 'Μγ ηαίιΐΓβΙ ίοηάηοδβ ίοι 
ιηγ ηιοΛθΓ.* (Ρ&1.) ΟοηδίΓαοϋοηίδ ιηυ1»ϋο. ριο χαϊ μητέρα. Οί. Ρτ. 492. προς 
αλλήλους τίνες \ (χ&ραί τε χαϊ ατέργηΟ-ρα, Εηΐη. 192. οΧας ίορτίΐς — ύτέρ- 
γηθ-ρ* εχουααί. 

242. τυ&είαης] Ε&γϊογ Γοπηα τυ^εϊς Ιβξίίχιν ΗθΓοά. Ι. 216. VI. 57. (Ρ»1.) 
νηλεΘς] ΑοβΙίοθ, Γπίΐιΐθβδίγ. Οί. Ριοιη. 240. 

243. ίμοϊ σέβας φέρων] Αη^ΐίοβ, ίηδρίΓίη^ ιηθ τνϋΐι ΓβνθΓβηοθ. Οί. 
αά 628. 

244. μόνον — ] Οί, Α§. 131. μόνον ^εοϊ σώζοιεν. 8αρρ1. 1012. μόνον φν- 
λαξαι τάαά' έπιύτολάς πατρός, 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 528. μόνον θ-εοϊ σώζοιεν εχ γε 
τήσ&ε γης \ ημάς. Τγ. 596. μόνον παρ^ ύμΘν εν βτεγοίμεΒ^α, ΑχΛ. 1061. ΕιΐΓ, 
Ιρίι. Τ. 1075. αώζου μόνον. 

Κράτος χαϊ ^ίχη] Οί, Ργ. 12. Κράτος Β(α τε. 

ξύν τω τρΛ^φ — Ζηνϊ] 8ο. σωτΫ}ρι. Οί. &ά λξ. 235. Ευιη. 759. Παλλάάος 
χαϊ Αοξίου \ ^χκτ» χαϊ τοϋ πάντα χραίνοντος τρίτον \ σωττίρος, 

246. β-εωρός] 8ρθθ<;ΛίθΓ. Οί. Ργ. 118. πόνων ίμΘν &εωρός, 

247. γένναν ευνιν] Οί. 794. π Ολον εννιν. Ηοιη. Οά. 9, 524. ^ρυχτίς τε χαϊ 
αϊΘνος — ευνι,ν ποίήσας, Ρθγ8. 288. εϋνιάας ηά* άνάνάρονς. ΑϋΜ 8ί§ηίίιο&1; 
11X01•, Επί. Ογ. 929. Ιρίι, Α. 397. 807. 

άετοΰ πατρός] Α^Λΐϊΐθΐηηοη αί^ιιίΐ&θ »88Ϊιηί1&ίιΐΓ Α§. 109 8ς[. 

248. πλεχταΐσι] Ι. (^, πλεχτάναις, οοίΐδ, \\ΓΓθαί1ΐ8. Οί. Ετιτ. Ιρίι. Τ. 1408. 
άλλοι (Γ^ πλεχτάς έξανήπτον άγχνλας. Ηίρρ. 762. πλεχτάς πεισμάτων αρχάς. 
Ιοη. 1164. Τγο. 958. 1010. ΡΜ. οοιη. Π. 673. πουλνποάος πλεχτή. II. 122. 
τήν&ε σοι πλεχτην χαβ^Θ — ; ΡΙ&ί. 1<θ§^. 824 Β. 8θά δΐιερβοίαιη θδί πλεχταϊσι. 
ΡΐΌρπθ βηίιη ίΐφ'βοϋναιη Θ8<: πλεχτός, Ου. ίν πλεχτάναις ος ε&ανε βίο. 

πλεχταϊσι χαϊ σπειράμασιν] Οί. 8θρ1:. 495. Οψεων πλεχτάναισι χαϊ σπει- 
ράμασι. 8ορ1ΐ. Εΐ'. 480, 5. στεφανωσαμένη \ — πλεχταϊς \ ώμ&ν σπείραισι άρα- 
χόντων. Οβά. Κ. 1264. πλεχταΤς έώραις (?). Αηί. 54. πλεχταΐσιν άρτάναισιν. 
λή&ϊ, Εγ. 426. χβ-ονία ^' Έχάτη \ σπείρας ϋφεων έλελιζομένη {είλιξαμένη ΡθΓ8.). 
ΑβΛ. Ραΐ. Αρρ. 109. αΚΰνος σπείραμα, ΕιΐΓ. Μθά. 480. άράχοντά ^\ 8? πάγ- 
χρνσον μμφέπων αέρος \ σπείραις έσωζε πολνπλόχοις άϋπνος ών. 

249. άεινης έχίάνης] Οί, Εηιη. 128. άεινης άρακαίνης. Απδί. Η. Απ. IX. 1. 
εστί (Γέ αετός χαϊ βράχων πολέμια• τροφην γαρ ποιείται τονς βφεις ό αετός. 
Οί. ΕαΓ. Αη(ΐΓ. 270. έχίάνης χαϊ πνρός περαιτέρω, Οΐγί&θΐηηβδίια. οιιιη νΐρβια 
ατιί 8η^θ οοιηρ&Γ&ίιΐΓ 994. 1047- Αξ. 1233. 

τονς &*] δαΜηίθΙΙίβθ παϊ$ας θχ ρΓ&θΟ. γένναν, 

τους ά^ άπωρψανισμένονς — ] Οί. 8ορ1ΐ. Τγ. 942. έχ άνοΐν ώρφανισμέ- 
νος βίον, 8. Ρ&ιιΐ. Ι. Ερίδΐ;. Τ1ΐθδδ»1. 2, 17. ήμεΐς άπορφανισ&έντες «φ* νμΘν. 

250. πιέζει] Οί. 300. χαϊ προς πιέζει χρημάτων άχηνία. 

εντελείς] ΑάαΗί. Αη^Ι. ίιι11-§Γ0\\Γη. Οί. 8ορΙι. Τγ. 760. άώάεχ' εντελείς 
— βοϋς. ΕιΐΓ. Ιοη. 780. ή[(Γι^ πεφνχότ"* έντελη νεανίαν. 118 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ 

251. Οί, Ηοιη. Β. 12, 222. άψαρ (Γ άφέηχε πάρος φίλα τέχνα ίχέα&αι, \ 
ούά^ έτέΧεασε φέρων άόμεναί τεχέεαοίν ίοΐαιν, 8ορΙι. ΡΜΙ. 1108. ου φορβάν 
(Τί προύφέρων. 

σχηνώμααιν] Ι. θ. ηίάο. 8ο1ιο1. τ^ χαλι^. Οί. 8. Μ&ίίΐι. Εν. 13, 32. ώστε 
ίλβ'εΐν τα πετεινά το Ο ούρανοϋ χαϊ χαταύχηνοΰν έν τοις χλάάοίς αύτοϋ. 8, 20. 
εχοναι — τά πετει,να — χατααχηνώαεις, 

253. πατροατερ9ΐ'\ Ρ^ββίνο 8θη8α, ιιί βίοατερης 8ορ1ι. Ο. 0. 747. όμματο- 
στερης 1260. ΟοηίΓΒ αοϋνο βθηΒτι όμματοστερης ίαϊτΒ. 1002. όμματοατερης 
Εαιη. 940. ήλιοστερης 8ορΙι. 0.0. 313., βίο. 

254. Οί, &ά 133. 

255. Οί. 8θρ1 76. γένεαβ^ε <Γ' αΧχτ^' — πόΧις γαρ ευ πράασουύα &α(μονας τι'ε». 

256. νεοσσούς] Οί. Εατ. ΑποΙγ. 441. ^ χαϊ νεοσσόν τόνά* υπό ητερΘν 
σηάσας; 

άποφ&ε(ρας] 8ί οοοίάθΓΐβ (ρθΠΓθ δίιΐΒδ). 

257. Οί. 256 8(1. Εαπι. 106 8(ΐ. δβρί. 76. γένεσ&ε ά' άλχή • — πόλις γάρ 
ευ πράσσουσα δαίμονας τ(ει. Ηοιη. II. 1 , 39 8(ΐ. 

όμοιας χείρός] Οί & Ιίΐεθ (1)θτυι1:ίίυ1) 1ι&η(1. 

εϋ&οινον γέρας] ΉοηοΓθηι ίη βραΐίδ πίθ Γθάάίίαιη* νβΓίίΙ; Βίοιη. 0£. Ηοιη. 
Π. 1, 40. ί εϊ &ή ποτέ τ οι χατά πίονα μηρί^ εχηα \ ταύρων ήιί' αϊγΘν, τόάε 
μοι χρήηνον Ιέλάωρ. 

258 δς. Οί. ΕιΐΓ. Γΐ'. 194. έγώ γαρ οϋτε ναυτίλον φίΧΰϋ \ τοΧμ&ντα Χ(αν 
οϋτε προστάτην χθ-ονός. (\ν^οοΗ.) 

αίετοϋ] ^α&θ ανίδ Ιονί πιαχίηΐθ (ϋίθοία 68ί. 

259. σήματ^ εύπείβ-ή] Οί. Α§. 248. ονείρων ψάσματ* εύπειβ-ή. 8ιιρρ1. 620. 
εύπειβ-εΐς στροφάς. 

260. άρχιχός — πυΟ-μήν] 8ίίΓρ8 Γθβί&. Αη§1. ίΐΐθ Γογ&Ι 8<:οο]ί. Οί. 204. 
ΕπΓ. Γγ. 795. ϋ-άχοις μαντίχοϊς ένήμενοι. 

πυ&μήν] 8<;ίρθΒ, Γίκϋχ. Αη§1. βίοοίε, Γοοί. Οί. 204. 8αρρ1, 1θ4. Ηοηι. 
Οά. 13, 122. 372. Α§. 966. ^ίζης γάρ οΰσης ψυΧΧάς ϊχετ' ές άόμους. 

2β1. βωμοΐς άρήξεί] Ι. θ. ουί'&ηι 8Γ8ηιπι ία&Γυηι 1ι&1)θΙ)ί1;. 8ο1ιο1. ^ττ*- 
μεΧήσεται τΘν βωμΟν. Οί. 8βρ1:. 14. πόΧει τ' άρήγειν χαϊ Ό-εΘν ίγχωρίων \ 
βωμοϊσι. 

βου&ύτοις Ιν -ήμασι] Οί. αά Α^. 1592. χρεουργ&ν ήμαρ. 8υρρ1. 706. βου- 
β^ύτοισι τψαΐς. Ευΐ. Ηθΐ. 1474. βού&ντον όμέραν. 8θρ1ΐ. Τγ. 609. ήμερα ταυ- 
ροσφάγφ. 8ορ1ι. Οβά. Ο. 1495. βού&υτον έστίαν. ΕαΓ. Αίο. 1156. βου&ύτοισι 
προστροπαΐς. Ιοη. 664. βού&υτον ή&ονήν. Αιΐδΐ:. Αν. 1232. 

262. χόμιζ'] ΟιΐΓ» (ίονβ) βιιπι. Αη§1. ί&\ίθ ο&γθ οί ίΐ. Οί. 204. 344. 
Ηοηι. II. 6, 490. γ« σαυτής έργα χόμιζε. Οά. 17, 113. ως έμ^ χεϊνος \ ένάυ- 
χέως ίχόμιζε συν υίοΐς χυ&αΧίμοισίν. ΕΐΐΓ. Ηΐρρ. 1066. ξένους χομίζων. "Οί. 
Ρίηά. 01. Π. 14. Ρ. IV. 106." (Ρ&1.) 

&ν ίίρειας μέγαν] Υοιι οαη Γαίβθ υρ ίο 1)θ βΓβ&ί. Οί. 791. Ιπε( νιν 
μέγαν ϋρας βίο. Ατΐδί. Υββρ. 1023. άρ&ε\ς μέγας. ΡΙαί. Αηίοη. 18. μέγας άρβ-είς. 

263. πεπτωχέναι] Οί. Α§. 1532. πίτνοντος &όμου, 

264. ύφ^ ήπαρ Ό^ερμόν] '^ΤΙιο βρϋΐιοί 18 Λθίοήοοίΐγ &ά(1θ(1 ίοΓ Λθ β&Ιεθ 
οί ίΐΐθ »η<;ί1:1ιβ8Ϊ8 τνί1:ίι άυσχεψέρους (οΐιΐΐΐίηβ). 8θθ Α§. 819. Αηΐ;. 88. θ-ερμην ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 251 — 275. 119 

έπϊ 1|^υχ^οϊαί χαράίαν (χεις, Ρΐιίΐ. 1194. άλύοντα χειμερίί^ λντκ^. Τΐΐθ ηοίίοη 
ίη ίΐΐθ ιηίη(1 οί ίΐΐθ βρθ&ΙεθΓ 18 ύίΰΛ, οί α οοΐά. οΜΙΙ αϊ; Λθ νΐί&ΐβ {χρνος, Ευιη. 

161.*0 (Ραΐ.) 

265. όπως — ] Οί. Απδί. Ε&η. 1120. δπως βαύανίΘ, Υοδρ. 528. δπως 
ψανήαπ. ΕιΐΓ. ΕΙ. 836. δπως &οίνααόμεσβ^α. 

266. γλώσσης χάρίν] Ργ&θ ^&ΓΓΐΐ1ί<:&ίθ. Ι. φ γΙώσσίΐ χαριζόμενος, })γ 
\7&7 0^ ζΤ3ίαΐγίηξ 1118 ίοη^ιΐθ, ίοΓ ίΐιβ 8&ΐ£θ οί §088ίρ. Οί. Εαι•. Ογ. 
1514. ά€ίλ{^ γλώσσα χαρίζει τϋνάον ονχ οΰτω φρονβίν, Ηθδίοά. Ορ. 709. μηάε 
ψεν&εσβ-αί γλώσσης χάριν. ΤΙίθΟΟΓ. 25, 188. γλώσσης μαψοάίω χαρνζόμενον 
παρεοϋσιν. Ηίηο χαριτογλωσσεΐν ΡΐΌΐη. 294. 

267. οϊ)ς ϊ&οίμ' ίγώ ποτέ — ] Οί. Απ8ί. Αοΐι. 1156. δν ετ' έπίάοψι τευ- 
^ίάος άεόμενον θϊο. Ετυ'. Μθά. 163. δν ποτ* έγώ ννμψαν τ' έσί&οιμ* (έπ.?) — 
άίαχναίομένονς, δορΗ. ΡΜΙ. 1115. I^^1^^&η. ΙΠ. ρ. 305. ον κάκιστα ίπί&οιμι 
άπολόμενον. 

268. Ιν χηκΐάι πισσήρει φλογός] Αη§1. ίη ίΐΐθ βριΐΓίίη^ ρϋοΐι οί ίΐιβ 
ρίηθ-\700(1 ίΪΓθ. δοίΐίοθΐ; ίη ργια ίηηθΜ. Εχ ί&βάίδ ρίηβίδ βηίπι βθΙ)&η1: 
ΐΌ^. ΙΙ& 8θ1ιο1. Αΐίί άθ ρίοθ γο§ο &(ϋιίΙ)ίί» ίηίθΐΐί^ιιηΐ;. Οί. 1012. φάνον — 
κηκίς. Α§. 960. 8ορ1ι. Αηΐ 1008. μνάΘσα κηκϊς (ί. φ ατμός) μηρίων Ιτήκετο θίο• 
Αά. Γθηι οί. 8όρ1ι. Εγ. 302. πισσοκώνητον μόρον. Αθ8ο1ι. Εγ. 118. πισσοκαη^ήτφ 
πυρί. ΡΙ&ί. ΟοΓ^. 473 Ο. ^άν — τ6 εσχατον άνασταυρωβ-ζ καϊ καταπιττωβ•^. 

269. οϋτοι προάώσει] Ιρβθ ΑροΙΙο 8ί1; Εαηι. 64. οϋτοι προάώσω, άιά τέλους 
άέ σοι φνλαξ βίο. 

μεγασ&ενης] Οί. Εηηι. 61. ^οξίί^ μεγασ&ενεϊ, δβρί. 70. 977. 

271. έξορβ^ιάζων] ΑΗ& νοοθ θχοίί&ηδ (δΜπιπΙαηδ). 8ο1ιο1. άνατετα- 
μένως βοΘν. Οί. ΡθΓδ. 687. 

άυσχειμέρους ϋτας'^ Ρΐ'οοθΐίοδαδ οαΐαηιϋ&ίθδ. Οί. Ργ. 746. άνσχείμε- 
ρόν γε πέλαγος ατηρ&ς άύης. 15. Εγ. 195, 4. άυσχειμέρφ πεμψιγι. 8ορΙι. ΡΙΐΠ. 
1194. άλύοντα χειμερίί} λύπ(^. ΕαΓ. Αίο. 68. Θράκης έκ τόπων άυσχειμέρων. 
Εγ. 696, 2. πέτρον "Αρκάάων &υσχε(μερον. 1083, 7. 

272. νφ* ^παρ ^ερμόν — ] '8ηΙ) ίθοίηοΓθ*, 1. θ. ίηϋπιο ρθοίοΓθ. (Βίοιη.) 
*81;Γϋίη§ α ^νΐη^τγ οΐιίΐΐ ίο ηιγ ^ντεγοι 11ίθ-1)1οοά.' (Οοη.) Οί. Α§. 791. άηγμα 
ά^ λύπης \ ούά^ν έψ* ήπαρ προσικνεϊται. 432. πολλά γοϋν β-ιγγάνει {κιγχάνειΊ) 
προς '^παρ. Εΐΐΐη. 465. καΧ τΘνάε κοιν^ (?) λοξίας ίπαίτιος, \ ϋλγη προψωνών 
άντίκεντρα καρ&ίί^, \ εΐ μή τ* τ(ΰνά* ερξαιμι τους υπαιτίους. 8ορ1ι. Αηί. 1315. 
παίσας νφ* ήπαρ αύτόχειρ αυτήν. Ττ. 933. Αηί. 88. β^ερμήν ίπϊ ψυχροΐσι 
καράίαν έχεις. 

έξαυάώμενος] Νοίβηάα ηΐθάία ίοπη& 1ιμ]'ηδ νθΓΐ)1, €[υ» δ&ορίηδ υϋίητ 8ορ1ιοο1οδ. 

273. μέτειμι — ] Οί. 988. Εηπι. 230. 6(κας μέτειμι τάν&ε ψωτα. 

274. τρόπον τον αυτόν] Ι. θ. ρθΓ άοίηπι, ηί ραίθΓ ίηίθΐ'ίθοίοδ βτ&ί. Οί. 
309 8(1. 556 δ(ΐ. 8ορ1ι. ΕΙ. 35 δί^. 

λέγων] Ιη1)θη8. 

275. άποχρημάτοισι ζημίαις] Οπιηίηηι 1)οηοΓυιη ]*8θίυΓ& (άθρΓΪνα- 
ίίοηβ). Οί. 136. ίκ &^ χρημάτων \ φεύγων ^Ορέστης εστί. 301. Ρβι•δ. 167. 
μήτ* άχρημάτοισι λάμπειν φας. ΕθΓηΐ&1;ηηι αί άπέρωτος 600. Οί. βίίαπί «ττό- 
τιμος, άπόόικος, άπόζενος, άπόσιτος, ΰφιππος, άπόπτολις. 120 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΠΤδ 

τανρονμενον] ΕίίβΓαίιιιη. ΡΓορπβ ίη ίΛΐίΓαιη νθΓβυηι (οί. ίχάρακον- 
τωϋ^εϊς ιηΓίΈ 549.). Αη§Ηοθ, 1)θίη^ ιη&άάθηθά (θχαΒρβΓ&ίθά). Οί. ΕαΓ. 
Μβά. 91. -ίίάη γαρ ειάον βμμα νιν ταυρουμένην. 184. τοχάάος βέργμα λεα(νης 
άτΐοταυροΟται άμωσίν. Αηδί. Ε&η. 816. €βλ€ψ€ν — τανρηάόν. 

276. τρ φίλτι '^Ι^νχ^ τίσβίν μ*] Αη§1. '^οηΐά ρ&γ ίοΓ (Λθ πθ^ΙθοΙ; οί) ίΐιίδ 
\7ί<;1ι ιη^ οτι^η άβαν Ιίίβ. ""Μβ υθγο, ηίδί ο1)8βς[υθΓθΓ, Ιι&ο αηίιη& 
ηίθα Ιηϋαηιιη βδδθ άίχϋ, ιηυ1ύ& 1ι&1)θηίθΐη ιπαΐα ίη]τιοπηά&." (ΒαΰθΓ). 

277. άνσηρπη] Ι. ς[. άναψίλτ}. 

278 — 296. "^α£^θ θηίιη θχ ίθΓΓ& οπυηάα 1ιοιηίηίΙ)ΐΐδ ιηοΛοδ Ιθναηί ιπα- 
Ιί^ηοδ, Ιι&θο ηοΙ)ί8 οοηΐΐ'ίΐ άθηηηοί&νϋ: ιηοΛοδ ίοΓθ (ί. β. ογθ&Ιιιγ& βδδβ), ηβιηρθ 
1ίο1ιβη&δ βίο." (8ο1ιο1θί.) Τοίαιη Ιΐϊΐηο Ιοοιιιη, ρτ&θίθΓ ραΓβηίΙΐθδίη (286 — 289.) 
ο, πιφαύσχωρ €7π€, ηοη ναίίοίηίιιιη άθ ΟΓθδίθ, δθά ο1}δθΓν&1:ίοηθΐη ίη τιηίνβΓ- 
δτιιη (Ιίοίιιιη βδδβ ρυίαί Οοπίπ^οη, (ΐιιοά. οδίβηά&ηί ίηβηίϋνί έπαντέλλδΐν, άίώ- 
χ€σ&αί, συλλνείν, ϋ^ησχδΐν, ς[ΐΐί ηοη ίηίηπ δθά ρΓ&θδβηΗδ βηηί. Βθ8θπ1)αηίιΐΓ 
ρβδίθδ 8ηίηιΐθ[υβ ίβηοιοδ (^ηί ίη βοδ ίηοίάαηί (^ηί ρ&ίιίδ ιηίβΓίβοίί οαθάθπι 
ηοη ηΐοίδοηηίπιι•. 8ο1ιθ1. τους μϊν γαρ πολίτης λιμώξειν ίχ γής ^φασχίν 
προς άφοα(ωύιν ^Αγαμέμνονος ^ ώς μη έκάίχάααντας , ήμβς ά^ αωματιχΰϋς 
^θ-αρήναί, 

278. άυίίψρόνων μειλίγματα] Οί. ΤΙίθΟΟΓ. 22, 221. λιγεάν μπλίγματα Μου- 
αάν. 8θά οοπί^θηάιιηι νίάβΙπίΓ — μηνίματα. V. αηηοί. ΟΓϋ. 

άυσφρόνων] 'Όί ΙίΟδίίΙθ ρο^νΟΓδ.' (Ρ»Ι.) Οί. 88. πΘς ίϋψρον^ εΐπω; Οοη- 
ηβοίθ αηΐθπι μει,λίγματα έχ γής. 

279. πιφαύσχων είπεν] Ι. θ. ύημαινων. Οί. Α§. 205. είπε φωνΘν. 
βλαοτάνειν νόβους'\ Οί. Α^. 756. βλαατάνειν — οϊζύν, 

280. άγρίαις γνάθ-οις] Οί. 325. Ργοπι. 368. ποταμοί πυρός άάπτοντες 
αγρίαις γνάβ-οις. 

281. λει,χηνας'] Ιηιρθίί§ίηθ8. Ρθ88ίηι& 1ια3ηδ πιοΛί δροοίοδ ίαϋ άγριο- 
λειχήνες (Κβδγοϊι.). Οί. Ευηι. 785. λειχην Ηφυλλος άτεχνος. λά άγρίοίειχηνα 
Β.\ά άγριοιρώριαν (ν. Ηθδγοίι. 1ι. V.), Ιβρί'ίΐθ δρθοίβηι ίθΙθΓτίηι&ηι , Λΐΐπάί ρηίαΐ: 
ΒΙοηι. Οί. Ρΐίη. Ν. Η. XXV. 1. '^δίταΐ). ΥΙΠ. 3. 19. άλψούς $ϊ χα\ λεύχας 
(δίο) χαϊ λειχήνας ίύταο τό έντεϋθ-εν λουτρόν." (Ραΐ.) 

έξέσβ-οντας] ΟοΓΓοάθηίθδ. δίπιρίοχ εσθω οοοηιτϋ: Α^. 1597. ΟοηίβΓ 
. έχπίνείν 8ορ1ι. ΕΙ. 785. τούμόν ^χπίνουα* — αϊμα. 

άρχαίαν φύΟίν] Ι. θ. την ίξ (^(ρχν^ ουσαν (δοΐιοΐ.), την πρό τοΰ νούεΐν 
χατάατααιν (Ηβδγοίι.). Αη§1. ΐίδ οΐ'ί^ίηαΐ (ηοηηαΐ) δα1)δ1:&ηοθ (ίίδδΐΐθ). 
Αρυά ΗίρροΟΓαίθΠΐ ΙθβίίηΓ. *Όί. ΡΙαί. Οογ§. ρ. 518 ϋ. προσαπολοϋσιν αύτίΰν 
χαϊ τάς αρχαίας σάρχας" (Ρ&Ι) ΑοΙάθ δορίι. Ο. Ο. 110. εϊ&ωλον ου γαρ άη 
ΓΟ(Γ' (1. τό γ^) άρχαΐον άέμας. Αήδϋά. Ι. 637. της αρχαίας φύαεως οτί έγγυ- 
τ«τω γενόμενος. I^ο^αί^ο ίιβίΐυβηδ αρυά ΗίρροοΓ&ίβπι. 

282. λευχάς ά^ χόρσας — ] Οί. Ι^βνϋ ΧΠΙ. 10. χαϊ ί^ού ούλη Χευχη ίν 
τ(ΐ άέρματι, χαϊ αϋτη μετέβαλε τρίχα λευχήν. Οθίδ. άθ Μθά.. V. 28. 19. ΎίΗΙίβΟ 
— λευχη 1ι&1)θί (ΐαιάά&ηι δίηιίΐθ &1ρ1ιο, δθά ηι&§ίδ ύΙοίάΆ θδί θί ιιΙΗαδ (ΙθδΟθηάίί, 
ίη θ&(][αθ &11)ί ρίΐί δΐιηί βί Ιαηυ^ηί δίιηίΐβδ. Οηιηία Ιιαβο δθΓριιηί (280), δθά 
ίη &1ϋ8 οθίβηυδ, ίη αΐίίδ ίατοΐίυδ.' Υοχ χόρση Ιθ^ίίηΓ 8ίπιοηίά. Εγ. 177, 2. 
Εηιρβάοοί. ν. 27. Νίο&ηά. ΑΛθη. IV. 133 Ε. ΕγοορΙΐΓ. 507. Αθδοΐι. Εγ. 111. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 276 — 291. 121 

πυραοχόρύου λέοντος. Υτ. 248. αποχοραωααμέναις (ί. θ. άποχ€ίραμ(ναις). Υοχ 
δίοιιΐ» Θ88Θ ίΓ&άίίαΓ χόρση. ^Κόρύαί ΛΓθ ϋΐΐθ ΙιβίΓβ οη ίΐΐθ ίβιηρίθδ, 80 Λ&ί ίΐΐθ 
ΓβίβΓβηοθ 18 ίο ΙβρΓΟδγ ίη Ιίΐθ Γοιβίΐθ&ά, &8 ίη 01ιΐΌηίο1θ8 26, 19 δί^." (Οοη.) 

^παντελεΐν\ Οί. Α§. 27. ίπαντείλαύαν, δθρί. 535. ταρψνς αντέλλουβα β^ρίξ, 
ΑροΙΙ. ΒΙιοά. Π. 43. ίτι χνοάοντας ϊούλονς \ αντιλλών, 

283. προσβολάς "Έρινύων] Οί. Εΐΐΐη. 600. άνοΐν γάρ δίχε ηρούβολάς μιαΟ- 
μάτοίν. 8θρί. 28. ΕΐΐΓ. Μ. 824. πύλαι ά^ — χαχάς ίφαινον τω ύχοποΰντί 
προσβολής, Αηϋρΐιοηΐ:. 123, 22. ου άίχαων τάς ϋ•ε(ας προσβολάς άιαχωλυειν 
γίνεσβ'κι. Ρίτιΐ:. Μογ. ρ. 168. πληγαϊ β'εοΟ χαϊ προσβολαϊ δαίμονος. Απδί. Ρ&ο. 59. 
5τοι; 7Γ0Τ* Ιστ\ άαίμόνων ή προσβολή. ΡθΓ8. 786. άλλ^ ου χαχόν τοσόνάε προσ- 
έβαλον πόλεο. 

284. τελουμένας] Αη§1ίθθ, 1)Γ0ΐι§1ιί αΙ)θΐιί. 

285. λαμπρόν ίν σχότφ νωμΘντ* 6φρύν\ 8θ1ιθ1. Ιχ τοϋ ^Αγαμέμνονος ίχε- 
τεύοντος τους Ό-εούς έχά^ήσεως τυχεΐν. Οί. 8ΐΐρρ1. 87. πάντα τοι φλεγέβ-ει, 
χάν σχότφ. Ειιιη. 104. φρην όμμασι,ν λαμπρύνεται. Οαιη Ιιίβ αρίθ οοηίθΓί 
ΚΙ&ιΐδθη ΡΙ&ί. ΐΛ§β. IX. 866. Ιάν ί' 6 προσήχων ίγγύτατα μη έπεξίτι τω 
πα^ήματι το μίασμα ώς είς αυτόν περίελη-λυβ-ός τοΟ παθόντος προστρεπο- 
μένου την πά&ην, βίο. βί ΏθΐηοδίΙι. ρ. 1331. Αάάθ Ιυνβη. XIII. 217 — 232. 
Οίο. ρΓΟ ΒοδΟ. ο. 24. 8ο1ΐο1. τόν έν σχότφ νΟν χινοΟντα την όψρύν λαμπρΘς 
ήμ&ς ίπεξίέναν ελεγεν. ^η^ όρ&ντα αά ραίΓθΐη Α^&ηΐθΐηηοηα Γθίβιΐ:. Πατέρα 
θχ πατρώων ίηίβΐΐί^αιιΐ; ΚΙ. Οοη. Ηοο 8ιιι)^θο<:ιιIη νοΛί φωνείν βδδθ ραί&ί Οοη. 

νωμ(5ντ* όφρύν] Οί. 8ορ1ΐ. Οθά. Ε. 468. φυγξ πό&α νωμ&ν. 
285 8ς[. τό γαρ σχοτεινόν — ταράσσει] Η&θο ρ&ΓβηίΙΐθίίοθ αοοίρίΐ; Οοη. 
θΓ&ϋο ]'αηι (ϋίθοία οδί;. 

287 8(1. Οί. ΡΙαί. Ι.觧. ρ. 866. 

287. Οοηηβοίθ προστροπαίων Ιν γένει (ί. β. τ(Άν Ιν γένει αυί τ6}ν έγγενΟν). 
ίν γένει] Ι. θ. έγγενίΰν. Αη§1ίοθ, &1ίίη. Οί. 8ορ1ι. Ο. Ε. 1430. τοΤς Ιν γένει 

γάρ τάγγενη μάλισβ-'* όράν — εύσεβΘς έχει χαχά. 1016. όβ-ούνεχ* ^ν σοι ΙΤόλυ- 
βος ούά^ν έν γένει, ΕιΐΓ. Αίο. 904. έμοί τις ην έν γένει, 8ίθ έν αΧματί τίνος, 
Ειιπι. 606. 

288. λύσσαν] ΕατοΓΟπι, ίηδαηί&πι. ^α&1^δ ίη ΟΓθδίβηι οαάϋ 1048 δ(ΐ. Οί. 
Ργ. 883. Ηοηι. II. 1, 238. μαίνεται έχπάγλως — χρατερη άέ έ λύσσα άέάυχεν, 

μάταιον ^- φόβον] Οτοηηάΐθδδ ίθ»Γ. Οί. 32 δί^. Α§. 1151. ματαίους άύας. 

έχ νυχτθν] Νοοίυ. Αη§1. ο* ηίβΐιίδ. Ηοηι. Οά. 12, 286. έχ νυχτών (Γ' 
Άνεμοι χαλεποί , άηλήματα νηΰϋν. ΤΙίθΟ^η. 453. άπορρή^ασα $^ άεσμά \ πολλίίχις 
Ιχ νυχτΘν άλλον έχει λιμένα. Εΐΐθδ. 13. τίνες έχ νυχτβν τάς ημετέρας \ χοίτας 
πλά^ουσ* ένέπειν χρή. (ΒΙοηι.) Απδί. Εοοί. 668. Χβη. ΑηαΙ). Ι. 7. 1. περϊ μέσας 
νύχτας. 

289. άιώχεσ&αι πόλεως] Οί. Ηοηι. Οά. 18, 8. άιώχετο οϊο άόμοιο. Ειιι*. 
Μθά. 76. γτ}ς έλαν Κοριν&ίας. 

290. Οί. Ργ. 682. μάστιγι ^εί^ γήν προ γης έλαύνομαι, 8θρί. 608. πλη- 
γείς ^εοΟ μάστιγι, Α§. 623. άιπλζ μάστιγι την ^Αρης φιλεΐ. 

χαλχηλάτφ] λά χέντρα &βΐθ& ίθΐ'ωίηο β&^θΠί αίβχ& Γθδρίοί οθηδθΐ; Οοη. 
ΟαΗα ίηίθΓρίθί&Ιίο. 

291 8(1. ΝοΙ^ηάΛθ ρ&ΐ'ϋοαί&θ οϋτε — ου — τ* — &' — ά\ Οί. Ργ. 450. 122 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕίυβ 

291 8ς[. Οί. 8ορ1ι. Ο. Κ. 238 8(ΐ. Βθΐηθ8ί1ι. XX. 158. χερνίβων €Ϊ(>γ€σ&αι τον 
άνάροφόνον, σπονάΘρ, χρατήροίν, ίίρίΰν, άγορ&ς, 

μέρος — μεταΟχέίν] Οί. Α^. 507. ου γάρ ποτ* ηϋχουν — | β-ανών μεΟ-έξειν φιλ- 
τάτου τάφου μέρος. ΕΐΐΓ. δΐίρρί. 1079. μετέλαχες τύχας ΟΙάοπόάα μέρος. Ιρίι. Τ. 
1299. μέτεατί &' ήμιν των πεπραγμένων μέρος. 8ορ1ι. Ο. 0. 1484. Απδί. Ρ1. 226. 

292. ε1ναί\ Ι. θ. Ηεΐναι, 

ψίλοσπόνάου λιβός] Ρθπρ1ΐΓ88ί8 ρθθΐ3θ£ΐ ρΓΟ σπονά^ς. Οί. 8θρί. 180. ψι- 
λό Θ^ύτων οργίων, ^α. τριτοσπόνάου — . 

λιβός] ΙιίΙ)£ΐ1;ίοηί8. Α λ£ψ. Ι. ς[. λοιβής. Ιί;α άίοίΙπίΓ (][ΐιίάς[πίά ^ϋαϋηι 
ρΓοβυϋ 0£. Γγ. 52. ^ιός σωτίΐρος εύκταίαν λίβα. Εαιη. 54. έκ ί' ομμάτων 
λείβουοι άυσφιλη λίβα. Γγ. 68. άφ&ονεστέραν λίβα. Νοη Ιθ^Ιπιγ οΙίΜ νοχ λίψ 
αρικί Τγ&^οοβ. 

293. βωμΘν τ' άπείργειν] δοΐιοΐ. από κοινοΟ τό εφησεν. διιΙ)&πάί6ηάαπι 
με, ΜΪ 08ΐ»ηίΰ1; 8θ(ΐπθη8 πατρός. Οί. 8θρί. 471. πόλεως άπείργειν τήσάε άού- 
λιον ζυγόν. 01ι. 569. τ£ άη πύλαιαι τόν ίκέτην άπείργετε; 

ούχ όρωμένην] Οΐ. Αάθ8ρ. 493. άίκτρ^ ίίναυάον ούχ (ούά*?) όρωμένιγν. 

294. άέχεσ&αι ά' ούά^ — ] 0£. Α^. 532. Πάρις γάρ ούό^ συντελης πόλις, 
8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 771. έχοντα μηά' άκοντα. ΗοΓ. Ο&ηη. III. 2. 26. Ύβ^\)θ (ΐχά Οθγθ- 
η8 βαοπιπι | ντιΐ^&τΐΐ: &ΐΌ&ηιιιη 8πΙ) η8(ΐ6ΐη | 8ί1; ίι*£ΐΙ)ίΙ)ΐΐ3 ίπι^ίΐθΐιινθ χηθοτιιη | 
8θ1ν&1; ρΐιοδθίπιη.' 8ο1ιο1. συγκλύειν {αυγχαταλύειν Α1)Γ.), συνοικεΐν, Ι. θ. ιιη& 
άθνθΐ•8&Γί. δθά οοΓτί^θηάιιιη συν&ύειν. V. ίΐηηοί. οήί. 

295 8(1. α. 8ορ1ι. Ο. Ε. 238 8(ΐ. 246 8(ΐ. Εαι\ Οι•. 46. μήβ^ ήμας ατέγαις, \ 
μη {καΥί) πυρϊ άέχεσθ-αι, μήτε προαφονεΐν τίνα \ μητροκτονοΰντας. *Η»ηοίη- 
ίθΓάίοϋοοθπι &1) αθάίΙ)α8 ρΐΌρΓί&ιη ίαΐδδθ Αι^νίδ ηοίαΐ; 8ί&η1θίιΐδ: η&ιη αϋοπυη ϊη 
αθάθδ ΓθΟθρύαιη ίιιίδδθ Οΐ'βδίθΐη αηίβ θχραι^αΐΐοοθΐιι οοη8ΐ:£ΐ1; θχ Εηιη. 451 8ς[. 
Εατ. Ιρίι. Τ. 947." (Βίοιη.) 

295. πάντων — άτιμον] Οιηηί 3111'θ ρΓίν»ίιιιιι. Οί. 409. άωμάτων άτιμα. 
635. Ας. 1429. άτιτον ετι σε χρη στερομέναν φίλων \ τύμμα τύμματι τΐσαι, 
1279. ου μην άτιμοι γ* έκ β-εΘν τεβνήξομεν. 

296. ταριχευΘ-έντα] ΏβδΊοο&ίηηι. Αη§1. δΙίΓίνθΙΙθά αρ. Οΐ. Ηβΐ'οά. IX. 
120. τεβ-νεώς καϊ τάριχος έών. 8ορ1ΐ. Εγ. 646. νεκρός τάριχος εϊοορ&ν Αϊγύπτιος. 
δορΙίΓοη. &ριΐ(1 δοΐιοΐ. τό γήρας άμμε μαραΤνον ταριχεύει. ΡΙο,ί. Ρΐι&θά. ρ. 80 Ο. 
συμπεσόν γάρ τό σΘμα καϊ ταριχευ9•ϊν^ ωαπερ οΐ έν ΑΙγύπτφ ταριχευΘ-έντες, 
— μένει άμήχανον 6αον χρόνον. 

παμφβ-άρτφ μόρφ] πάμφβ-αρτος μόρος βδί μόρος ω τις πάς (παντάπασι) 
φθ-είρεται. 8ΐθ δημόλευΟτος μόρος, ριπτός μόρος (8θρ1ι. Τγ&οΙι. 357.) βίο. 

297. άρα] Νοηηθ? Οί. 435. ττατρό^ ά' άτίμωαιν άρα τίαει — ; 
299 — 301. Η&θο ίη ρ&ΓβηίΙΐθδΐ δΐιηί. 

299. ί/ς ίν συμπίτνουσιν] 1. ί^. αυμβάλλουαιν. Οί. ΕαΓ. Ρΐιοβη. 472. εΙς 
ϊν ξυνελ&ών. Ηθΐ. 748. εΙς ϊν έλ&όντες τύχης. Ιρίι. Α. 1127. ως μοι πάντες 
εΙς ϊν ηκετε. δπρΓα 210. ε!ς ταύτό συμβαίνουσι τοις έμοίς στίβοις. ΤΙιθοογ. 
22, 27. προφυγοΰσα πέτρας εΙς εν ξυνιούσας. 

301. καϊ προς —] Οί. Ργ. 73. κάπι&ωϋξω γε προς. 961. ηρός 6ϊ — . 

χρημάτων άχηνία] ΟΓ. 135. 275. Ατίδί. Ει*. 91. νόαφ βιααβ-εϊς ή φίλων 
άχηνίί^; βί αά Α§. 418. ομμάτων — έν άχηνίαις {άχηνί(}?). 


ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 291 — 314. 123 

302. τό μη — ] Οί. Β,ά Ργοπι. 236. 

303. Τροίας άναστατήρας] Οί. 8θρί. 1017. άναστατίίρα Καάμί(ας χ&ονός. 

304. άυοΐν γνναίχοΐν] ΟΙ^τίΛθΐηηθβίΓ&θ βϊ ίιηΙ)θ11ί8 Αβ^ΐβίΙιί. Οί. Α§. 1625. 
(ιιΙ)ί γυνή ίΐΐθ &ρρβ11»ίαΓ). 8ορ1ι. ΕΙ. 301. ό πάντ^ ϋναίχις ούτος, — ό συν 
γυναιξί τάς μάχας ποιούμενος, 

άνοΤν — υπηκόους] ΟθηίΗνιΐ8. V. Είπίδΐ. &ά Ηθγ. 287. 

305. &ήλ€ΐα γαρ ψρήν] 8θ. ΑθβίβίΙή. ΟΓ. Ργ. 1003. β-ηλύνους γενήσομαι. 
8ορ1ι. Τγ. 1075. ΰ^ηλυς εϋρημαι τάλας. ΙΥ. 136, 2. &?ΐλυς μϊν αυτός, άρσενας (Γ' 
έχ&ρούς (χων. Οοώϊτά γυναικός (Οΐ^τί&θΐηηθδίχ&θ) άνάρόβουλον — κ^αρ ίΰοί- 
ίαΓ Α§. 11. 

τάχ* εϊσομαι] ΟΓ. 8θρί. 659. τάχ^ εϊαόμεαβ-α τούπίσημ^ δποι τελεί. 

306. άλλ^] 8&θρθ &1) άλλα ίηοίρθΓΟ ρΓθο&ϋοηβδ ιηοηθύ Οοη., οοΠ. 476, 540. 
1063. ΡβΓ8. 628. 640. 8ορ1ι. Ο. 0. 421. Ειιγ. Μβά. 759. 1389. 

& μεγάλαι ΜοΧραι] Οί. Ργ. 895. ώ πότνιαι Μοΐραι, 8ορ1ι. ΡΜΙ. 1466. 
ή μέγαλη Μοίρα, 

ΜοΤραι] Οί. Ργ. 516. ΜόΤραι τρ(μορψοι μνήμονες τ* ^Ερινύες. 

307. τελευτβν] Εΐηβιη 1ι&1)θ8.1:. 8ο1ιθ1. τούτφ τφ τρόπφ εϊη άποβήναι, 

308. ϊ] ϋί. 8ο1ιθ1. χαβ^άπερ. 

309. Οί. Α§. 1374. έχβ-ροΐς έχΟ-ρά πορσύνων. 

310. τελείσβ-ω] Ρθηά&^ιΐΓ. Αηςί. 1)θ ραίά 1)&ο^. 8ί δίηοβΓα ββί Ιιαθο Ιβοϋο. 
τούφειλόμενον] 8ο. χρ^ος. 

311. πράααουαα] Αηςί. θχαοϋη^. Οί. Ειιιη. 624. φόνον πράξαντα. Μθ(1ί& 
νοχ βδί θοάθΐη βθηβα Αζ. 700. άτίμωαιν — πρασσομένα. 

312. άντϊ ά^ πληγής — ] ΟΓ. Αβ. 1430. ετι σε χρη — τύμμα τύμματι τΐσαι, 

313. τινέτω] 8ο. 0ΐ7ίαθΐηηθ8ίΓ&. 

άράσαντι παβ-εΐν] 8ιιΙ). μένει {μ(μνει). Νίδί οοΓΠ^βηάπιη άρίίσαντα πα&εΐν. 
ΐΛΟΤιίϊο ρΓθνθΓΐ)ί£ΐ1ί8 οοποίδθ, πί ιηο8 θδί, θχρΓθ8Β&, υΐ; φέρει φέροντ^ Α§. 1562. 
Οί. βορΙΐ.ΕΓ. 11. €ί άε(ν' εάρασας, άεινά καϊ πα&εΐν σε άεΐ. Εγ. 2θ9. τον άρΘντα 
γαρ τι καϊ παβ-εΐν οφείλεται. Ειιγ. Ηθγο. 727. προσάόκα ά^ άρΘν κακΘς \ κακόν 
τι πράξειν. Κ1ΐθ8. 483. Ρίηά. Ν. IV. 32. έπεϊ ξέζοντά {^έξαντά?) τι καϊ παβεΐν 
εοικεν. Ειιγ. Εγ. 1075. άνέχου πάσχων άρΘν γαρ έχαιρες. Τΐιβο^η. 593. ευ 
εράων ευ πάσχε. Αθ8θ1ι. Εγ. 267. άράσαντι γάρ τοι (1. τι) καϊ παθ-εΐν οφεί- 
λεται. ΡθΓ8. 813. τοιγάρ κακΘς άράσαντες ουκ ελάσσονα \ πάσχουσιν. Εαιη. 868. 
Αβ. 533. έξεύχεται τό άρ&μα τοϋ πάβ-ους πλέον. 1563. μίμνει ά^ — παθ-εΐν 
τον ερξαντα. 1658. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 1026. εΙκός γάρ έγχειροΟντα καϊ πράσσειν κακώς. 
Οοά. 0. 267. ΡΙλΙ:. Εββ§. IX. 870 Ε. άναγκαΐον είναι την κατά φύσιν άίκην 
έκτΐσαι, την τοϋ παβ-όντος &περ αυτός εάρασεν, ύπ^ άλλου τοιαύτν} μοίρί} 
τελευτήσαι τόν τότε βίον. 872 Ε. καϊ εταξεν ϋίρα άράσαντί τι τοιούτον πα- 
β-εΐν ταϋτα άναγκαίως απερ εάρασε. 

313 8ς[. Οί. ΡθΓ8. 121. τό Κισσίων πόλισμ* άντίάουπον ξσεται, δα (δα), 
τοϋτ^ έπος γυναικοπληΒ-ης δμιλος άπύων. 

314. τριγέρων μϋ&ος] Ώίοίιιιη ρθΓνθίιι βίαιη. Οί. Α§. 750. παλαίφατες 
— γέρων λόγος. Οΐΐ. 805. γέρων φ>όνος. Εγ. 316. γέρον γράμμα. ΕΐΐΓ. ΗθΓΟ. 26. 
γέρων ά^ άή τις ίστϊ Καάμείων λόγος. ΥΙβί. 8γηιρ. 18. ό παλαιός λόγος ευ 
ίχει. Επρίι. ΠΙ. 556. λόγος γάρ έστ^ αρχαίος ου κακώς έχων. ""«ή., ,. "'Ομ τ "'Ό, «,„, «»«. Ι3β/ ""ηηίο, η ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 315 — 350. 125 

332. έν μέρει] Ιη ίαηι (ίη ι-θίιίΓη). Οί. Εαιη. 198. 436. 586. 
334. επιτύμβιος β-ρί^νος] Οί. 342. Αβ. 1547. έπιτνμβιον αίνον, ΤΙΐβΟΟΓ. 
VII. 23. έπιτυμβίάιοι κορυάαΧλίάες. Οί. ν. Ιπιμαστίάιος (δθρί. 349. βίο.). 

338. τί τωνά" ευ; τ( <Γ* άτερ χαχων;] Οί. 638. Α§. 211. τί -ίΘνά' άνευ 
χαχΘν; Εηπι. 154. τί τΘνά* έρεϊ τις άιχαίως εχειν; 8ιιρρ1. 600. ευ τα τΰϋν 
εγχωρίων, ΕτίΓ. δαρρί. τί τούτων έστϊν ού χαλβς έχον; 

339. ατρίαχτος &τα] Οαΐ&ΐηίίβδ ίη8τιρθΓ&1)ί1ί8. Ι. θ. άυσπάλαιστος, Οί. 
Α§. 171. τριαχττίρος (ί. θ. νίϋίοΓΪβ) οϊχεται τυχών. Εαιη. 589. Οί. άυσηά- 
λαιστος 692. 

340. έχ τΰϋνάε] Οί. Ρθγ8. 788. ηβς άν έχ τούτων ετι \ πράσσοιμεν ως ϋριστα, 
8ορ1ι. Αί. 537. Εαι. Μθά. 459. Ηΐρρ. 705. άλλ' εστί χάχ τωνά' ώστε σω&ηναι. 

341. χελάάους — ] Οί. Ρθγ8. 605. χέλαάος ου παιώνιος, 
χρίζων\ Ι. ς[. εΐ χρζζοι, 81 νβΐϋ 

342. Ιηιτυμβιάίων] Οί. έπιμαστίάιος 8ορ1ι. Εγ. 725, 2. 

343 8ς[. Οί. ΕτίΓ. ΕΙ. 691. ιιΙ)ί ΕΙθοίΓΛ ΟΓθβίί ροΙΗοθίιΐΓ, βί 1)θηθ γθ ςβδίίΐ 
Γθάίοπΐ:, όλολύξεσ&αι πϋν άΰϋμα. 

343. παιάν] Ηίο ΰμνος ευχαριστήριος βΤΒ,ί. 

344. νεοχράτα φ(λον] Α ηβ^νΐγ ιηαάθ ίΓΐθΐκΙ. ΒόήοΙ,^Ορέστην, τον νεωστϊ 
ύυγχραΰ-έντα ήμΐν. Ηθβγοίι. νεόχρατος: νεωστϊ χεχερασμένος, νεόχρατοί τίνες 
χρατίίρες έλέγοντο. Οί. Εγ. 336. νεοχράτας σπονάάς. Αζ. 798. υάαρεΐ — φιλότητι, 
Εατ. Ηΐρρ. 253. χρήν γαρ μετρίας είς (ίλλήλους \ φιλίας ψητούς άναχίρνασβ-αι, 
ΗθΐΌά. ΙΥ. 152. 6. Κυρηναίόισι ά^ χαϊ Θηραίοισι ές Σαμίους από τούτου τοΟ 
έργου πρίΰτα φιλίαι μεγάλαι συνεχρήθ-ησαν (ΑχίξΙ. γτβτθ Οθΐηθηίθά). VII. 151. 
φιλίην συνεχεράσαντο. ΡΙ&ί. οοιη. 69, 8. νεοχρϋτά (νεόχρατά να1§.) τις ποιείτω, 
ΑΓ^8^ Ραο. 996 --998. Ρΐυί. Μογ. 677 0. 

νεοχρατα] Νθ^ΐγ ιηίχθά (πίΕάο). ϋθ νίΓΟ ρΓορπβ άίοίιιιη. Οί. ν. εύχράς 
(ΕτίΓ. Εγ. 504, 2. βίος — ευχράς. 197.). 

345 8ς[. εΐ γαρ — ] Οιιιη Ιιίδ οί. Ειιγ. ΑηάΓ. 1182 8(ΐ. «Γθ-ί σ* ύπ' ^ΙΙίφ ΙΙναρε 
άαίμων Σιμοεντίάα παρ^ αχτάν, 8θρ1ι. ΕΙ. 94 8(][. θΐ; ΤθΙβιη&βΜ υθγΙ)& Οά. 1, 236. 
^πεϊ οϋ χε β-ανόντι περ ώά* άχαχοίμην, \ εϊ μετά οίς έτάροισι άάμη Τρώων 
Μ άήμφ — τφ χέν οί τύμβον μίν εποίησαν παναχαιοϊ \ 'ήάέ χε χαϊ ω παιάϊ 
μέγα χλέος ^ρατ"* όπίσσω, 14, 366. ^β-ετο πβσι β-εοϊσι \ πάγχυ μάλ^ δττι μιν 
οϋτι μετά Τρώεσσι άάμασσαν \ ηέ φίλων έν χερσϊν έπεϊ πόλεμον τολύπευσε. \ 
τφ χέν οΐ τύμβον μΙν εποίησαν παναχαιοϊ, \ ηάέ χε χαϊ ω παιάϊ μέγα χλέος 
ΙΙρατ' όπίσσω, 24, 30—33. 11, 408 8ς[. 

346. ^υχίων] ^α^ ΤΓθ]αηοπιιη 8θθϋ ίοΓϋδδίιηί θΐ'οηΐ 

347. άορίτμητος] Οί.Ηοίη. 11.13,501. ΐεντ^ αλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλχφ, 

349. χελεύβ-οις ηΐδδ. 8ο. βίου, Οί. Ειιγ. Ηθγο. ,434. βίου χέλευ&ον ά&εον 
ίΐ&ικον, Ρίηά. Ν. VIII. 60. χελεύβ-οις άπλόαις ζω&ς έφαπτοίμαν, ϋ-ανών ως παισϊ 
χλέος μή τό άύσφαμον προσάψω. 8ίο Ιι&ϋιιίδ νϋ&θ νία, νϋ&θ δθηιίία. 8θά 
Υ6ΓΘ0Γ τιί Ιιοο δβηδα &1)8ο1\ι{;θ ροηί ςαβ&ί χέλευβ^ος, Ι1;&ς[Πθ πολίταις οογγθχϊ. 

350. έπίστρεπτον] 1, β, ζηλωτόν (δοΐιοΐ.). Οί. 8ιιρρ1. 997. ωραν έχουσας 
τήνά* έπίστρεπτον βροτοϊς. Ηοπι. Οά. 1, 177. χεΐνος έπίστροφας ήν άνθ-ρώπων, 
Ηθ83Τθ1ι. έπίστροφος' είς εαυτόν επιστρέφων τους άνβ-ρώπους. ΟοηίθΓ ν. έπι- 
βλέπειν (ίηνίάθΓθ), 8ορ1ι. Ο. Κ. 1526. 126 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕίπδ 

α!β] Ργο αίβνα ρο8ί1πιιη αύ ΠοσειάΘ ρπ) Ποσειάώνα, κρΤ, &(ο, θί &Ιί&. 

3δ1. πολνχωστον — τάφον] Ι. θ. ίη αΐίιιιη οοη§68ΐ:ιιιη, 'ϊη^θηΰ ιηοΐθ 
βθραίοπιιη*, αϊ; 1ος[ΐιίίιΐΓ νίτ^ΐίιΐδ Αβη. VI. 232. Μίητιβ ιβοίθ δοΐιοΐ. υπό ηολ- 
λΰϋν κεχωσμ^νον. Οί. 8αρρ1. 870. κατά Σαρπηάόνιον χΘμα πολνψαμμον, [Εοχ.] 
Βΐΐθδ. 414. οί μίν έν χωστοΐς τάφοις κείνται πεαάντες, Ποιη. Οά. 24, 80 δί^. 
Ηιΐ]ΐΐδΐηοάί Ιπιηαπίί πολύχωστοί τηλεφανεΐς θϋαηι Ιιοάίθ ίη Τγο&(1θ βχβίαηί, ίη 
Μ&ΐ'&ΰιοηίδ οαηιρο, θί &ΙίΙ)ί. Υ. Βίοιη. 61. 8θρ1 947. 

352. άοαποντίου] ΤΓ&ηδίη&Γίη&θ. Οί. Τΐιιιο. Ι. 141. πολέμων άίαποντίων. 
ΗθΓΠΐίρρ. 58, 1. χηΐρ\ ώ άιαηόνηον στράτευμα. ΤΙιβοΟΓ. 14, 55. πλενοοϋμαι 
κήγών άίαηόντίΌς, ΟοηίθΓ υπερπόντιος Αζ. 414. 

353. άώμασιν εύφόρητον] Οί. Α§. 1103. κακόν Άφερτον φίλοισιν. 

354 δί^. Οί. Ηοιη. Οά. 11, 483. πρϊν μίν γαρ σε ζΘον έτίομεν Ισα β-εοΐν \ 
*^ργείθΐ, νΟν αυτέ μέγα 3(ρ«τ^£^^ νεκύεσσιν \ ένθ-άά^ έών' τω μήτι 'Ό-ανών άκα- 
χίζευ, *Αχιλλεθ. (ϋΙ)ί ϋίγδδθδ ΑοΙιίΙΗδ δροοίταιη &11θ(ΐιιϋαΓ.) 8ορ1ι. ΕΙ. 826. 
υπό γαίας πάμψυχος {πάνσεμνοςΊ) άνάσσει (ΑΐηρΙιίΛΓ&ηδ). 

354. φίλος φίλοισι] Οί. Εατ. διιρρί. 867. ψίλοις τ' άληβ-ης ^ν φίλος. 1006. 
Ιρίι. Α. 344. Ιρίι. Τ. 610. Οΐ'. 424. ΥβΛα φίλος ^ν τοις φίλοις Ώοχϋ δθρυΙοΓΟ 
ίηδοηρΐ» ίαίδδθ άίοαηίαΓ 8ίΓ8ΐ). XV. ρ. 730. (Ρ&1.) 

ΙκεΙ] Ι. θ. άρτια ίηίθΓΟδ. Εαρίιβιηίδίηΐΐδ. Οί. 8ορ1ι. Α]. 854. 1372. ΕΙ. 358. 
Αηί. 76. ΕπΓ. Μθά. 1069. Ηθο. 422. έκεΐ ά' Ιν "Αιάου κείσομαι χωρίς σέ^εν. 
Ρ1&1 ΡΙίΛθά. § 9. θίο. 

355. Ιμπρέπων] Οί. Α^. 6. λαμπρούς άυνάστας Ιμπρέποντας αΐβ-έρι. 8ορ1ι. 
ΕΙ. 1187. πολλοίς έμπρέπουσαν ϋλγεσι. Ειιν. Ηθγ. 407. %ν άϊ πάντων γνΘμα 
ταύτόν έμπρέπει. Κ1»ιΐ8θη οοηίθΐ'Ι:. Ηοιη. Οά. 11, 388. 569. Ρθγ8. 691. έκείνοις 
ένάυναστεύσας έγώ \ (/^αρεΐος) ηκω. 8ορ1ι. ΕΙ. 841. καϊ νΰν υπό γαίας πάμ- 
-ψύχος (πάντιμος Β,νΛ πάνσεμνος?) άνάσσει (ΑηιρΙιί&ΓΕΠδ). 

357. σεμνότιμος] νθηθΓ£ΐΙ)ί1θδ ΙιοηοΓβδ Ιΐ£ΐΙ)θηδ. ΙιΘ^Ιαιγ βίίαπι Εαπι. 
833. Οί. σεμνόμαντις Οβά. Κ. 556. 

άνάκτωρ] Ι. ^. ίίναξ. Εαΐ. Τγο. 1247. άνάκτωρ πόλεως. Ιρίι. Τ. 1414. πόν- 
του άνάκτωρ. Ηίηο άνάκτορον (ρ&Ι&ϋππι, ίθπιρίηπι), Ιρίι. Τ. 41, 66. βίο. 
^11^ αρπ(1 δαρβΓΟδ Γβ^βδ ίαβιαηί βϋ&ηι αρπά ίηίβιοδ Γθ^βδ βδδθ ριιί£ΐΙ)&ηίιΐΓ. Οί. 
ΡθΓβ. 691. δορίι. ΕΙ. 131. Αηί. 25. Ετιτ. Αίο. 746. Ηοηι. Οά. 11, 484. «ϋβω. 
60, 34. παρέάρους εϊκότως άν τις φήσαι τοΐς κάτω β-εοΐς είναι." (\νΘθ1ί1.) 

358. πρόπολος] ΜίηίδίθΓ, οοπιβδ ίΕπιΐΙί&Γίδ. 

τβν μεγίστων έκεΐ τυράννων] Ώθ Ρΐαΐοηβ θί ΡΐΌδθΓρΐη& Γθοίβ αοοίρίί δοΐιοΐ. 

359. δφρ^] ^ΐιαη1ά^11. Ρ&ΓϋοηΙα ορίοα, Ιιοο βοηδα ηοη οΙίΜ αρικί ίτα^οοδ 
ΓθρθΓί». Οί. Εαπι. 339. 

360. μόριμον] Ι. ς[. μόρΟιμον. Ηοηι. II. 20, 302. μόριμον άέ οί Ιστ' ((λέα- 
σθ-αι (δΟ. β-άνατον). 8θ1ΐο1. την έκ Μοιρ&ν βασιλείαν κεκληρωμένην ^χων. 

λάχος] 8θΓίθηι. Οί. Εΐϋη. 334. τοΰτο γαρ λάχος άιανταία μοΐρ* έπέκλω- 
σεν έμπέάως εχειν. 5. 310. 400. 

361. πεισιβρότφ] Μοιίβΐθδ δααάβηίθ (τθβθηίθ). Οί. Ηοηι. Π. 24, 758. 
φαεσιμβροτος ηώς. Ρίηά. 01. 7, 71. φαυσίβροτος άαίμων. 8ίηιοηίά. 218. άαμα- 
σίμβροτος. βί ηοηιίη£ΐ Πεισίστρατος , πειΒ-άνωρ. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 351 — 378. 127 

362. βάχτρφ] Ι. θ. ΒΟθρίΓΟ Γθββίί. Οί. Α§. 202. 8ορ1ι. Ο. 0. 449. β-ρόνονς 
χαϊ σχίίητρα χραίνπν. Ρθΐ•8. 764. έχοντα σχήπτρον €νθ•νντήρίον. 

365. άονριχμήτί] Ή&δία ΟΟοΐδΟ. Οί. άνάροχμής βύ ύίάηροχμής (Α^. 325.). 

366. τ€&άφ&αι] 8ο1ιο1. τό ώφειλες {ώψ€λες?). 

367. οί χτανόντες νιν] 0ΐ7ί3βιηη68ίΓ£ΐιη ρΐ'αθοίρτίθ ίη ιηβηίβ 1ι&1)6ί. 

368. βαμηναν] δοΐιοΐ. λείπει, το ώφελον ηρό τοϋ άποΒ-ανεΤν τόν πατέρα. 
ην] Εχ8ρ6θί£ΐΙ)&ιη ροϋτιβ σε. 

369. β^αναταφόρον αίσαν] Οί, 77. άύνλίαν — αίσαν. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 181. 
νηλέα 6ϊ γένεθ-λα — β-αναταψόρα χεϊται. 

τινά] 8θ1ιθ1. έμέ. 

370. πρόσω τινά πνν&άνεσβ^αι] Έοτ οηβ (πίθ) ίο 1ιθ»γ οί ίΐΐθίι άθ&ίΐι 
ΛΪ Λ (ϋδίαηοβ. 8ο1ιο1. έμέ. 8ιιρρ1θΐΊ ροίβδί ώστε. 

πρόσω] Ριοουΐ. Αη^Ι. &^ & (ϋδίαηοθ. 

372. χρείσσονα χρυσοϋ] Οί. Απδίοί. Η. ίη Ηθΐ•ιηί»ιη, χρυσοϋ τε χρέσσω 
χαϊ γονέων. Ο&ίαΐΐ. 0711. 3. 'ηοΙ)ί8ς[ΐΐθ Ιιοο οαηιΐδ αιίΓΟ.' ΤίΙ)ΐι11. Ι. 8. 'ΟαηοΓ 
θδί ΛΟΓΟ 3ανθηίδ οαί ΙαονίΕ ίαΐ^βηΐ; | 0ΓΕ.'•(8ίαη1.) Αάάθ Εαι. Μθά. 965. χρυσός 
(Γέ χρείσσων μυρίων λόγων βροτοΐς. Ρδ&Ιιη. XIX. 10. 

373. χαϊ *Υπερβορέου] Ηίαίιΐδ ίη αηαρ&θδϋδ ίοΐβιαικίιΐδ. Η7ρ6Γΐ)0Γ00πιιη 
ίθΐίοίί&ίθΐη (1θδ0ΓίΙ)ί1; ΡίηάΕΓΟδ Ρ. 10, 37 δί^. Οί. θϋαιη Ο&ΙΙίιη. Η. ϋθΐ. 281. 
Ροιηρ. Μθΐ. ΠΙ. 5. ' Ώίαϋιΐδ (ΐα&ιη τιΐΐί ιηοΓΐ»1ίΐΐιη θί 1)β&ίίιΐδ νίνηηί (Η7ΡθΓΐ)0Γθί).* 

374. άύνασαι γαρ] Η&θο ηοη θχρβάίο. V. αηηοί. οπί. 

άύνασαι γίίρ] Οί. Ηοιη. 0(1. 4, 827. τοίη γαρ οΐ πομπός αμ* έρχεται, 
ηντε χαϊ Άλλοι \ άνέρες ηρήσαντο παρεστάμεναι, άύναται γάρ, \ Παλλάς ^ΑΒ-η•• 
ναίη. ΕπΓ. Ιρίΐ. Τ. 62. άάελφώ βούλομαι βοϋναι χοάς — ταϋτα γάρ άυναίμεβ-^ ϋίν. 
δοΐιοΐ. ρ4^ιον γάρ τό εϋχεσ&αι Ι. ^. έπεϊ πάρα Α§. 1669. 

375. άιπλίΐς — μαράγνης] Βοΐιοΐ. άιπλζ μάστιγι έπλήγημεν. Οί. £ΐά Α§. 
642. πολλούς ά^ πολλ&ν έξαγισβ-έντας άόμων \ ΰνάρας βιπλζ μάστιγι την ^Αρης 
φιλεΐ. Ργοπι. 682. μάστιγι β•εί<} γήν πρό γίΐς έλαύνομαι. 691. χέντρφ — άμψάχει. 
8βρί. 608. πληγεϊς β-εοϋ μάστι/γι -ηαγχοίνφ ^άάμη. δορίι. Α]. 242. παίει λιγυρ^ 
μάστιγι άιπλζ. Οθά. Ε. 809. άιπλοΐς χέντροισι. Έν. 137. μάσβ-λητα άίγονον. 
ΚΙΐθδ. 817. ^Ιτοι μάραγνά γ* ή χαρανιστης μόρος. ΤΙ&ί. οοιη. II. 636. Βθ άΐΐ- 
ρΐίοί άοΙοΓθ ίηίθΓρΓθί&ηίιΐΓ οόΐΐ. Α§. 643 8ς[. 

μαράγνης άοΰπος] Οίθρίίπδ ίΐ&^θΐΐί. Αη^Ι. α οτ&οΐί οί & νΐιίρ. Οί. 
Ηοιη. II. 11, 532. λιγυρας μάστιγος. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 737. όξύν άι' ώτων χέλαάον έν- 
σείσας &οαΐς \ πώλοις. Α]*. 242. 

376. άοϋπος ίχνεϊται] Αίίίηβίί, δο. ΛΐΐΓθδ ηιΟΓίαοπιπι (380), ί. θ. Α^»- 
ηιβπιηοηίδ. Οί. 380. τοΟτο ^ιαμπερίς ους ϊχε^\ δβρί. 563. ίχνεϊται λόγος 
άιά στηΟ-έων. 

τΰϋν μίν] Ι. θ. ήμΰϋν. 

άρωγοϊ] Αβ&πίθΐηηοη, ηί ί&ΙΙοΓ. Οί. 955. Ευηι. 598. πέποι&\ άρωγάς ί' 
έχ τάφου πέμπει πατήρ, δορΙΐ. ΕΙ. 453. γίΙ&εν εύμεντ} \ ήμίν άρωγόν αυτόν ' 
εϊς έχ»ρούς μολεϊν. Αά Γθπι οί. βίίωη 460. 477. 497 δς. 725. Επί•. Οι•. 1225. 
ώ άΘμα ναίων νυχτός όρφυαίας πάτερ, \ χαλεΐ σ* ^Ορέστης παις σός έπίχουρον 
μολεϊν. ΕΙ. 1392. παράγεται γάρ ίνέρων άολιόπους αρωγός (Οΐθδίθδ). 

378. δοΗοΙ. τοΟτο ίά((ΐί (αρατί) άναπεφώνηται, τ(ΰν Άγαν στυγερών τούτων. 128 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίπδ 

χ^ρ€ς] Εαάθΐη Γοππα θβΙ; Αβ. 210. Ειιηι. 350. Ρθι•8. 563. 

379. 8θ1ιθ1. τοϋτο δ^ μάλλον ^Αγαμέμνονος τοΐς παισϊν αύτοΟ ύυμβέβηχξν, 
παισΐ] Οί. 478. 

μ&λλον] ΑηςΙ. ίη ξτ&&ίβτ ιη6&8αΓθ. Νίδί Ιαίθί νίϋιιιη. 

380. άιαμπερ^ς] Ρθηίίαβ. Ι. (ΐ, άίαμπάξ. Α άιαναπ€ίρω. Ηοιη. II. 11, 377. 
<Γ*« (Γ άμπερ^ς ϊός \ Ιν γαίτ^ χατέπηχτο. 

ους\ ΑιΐΓθΐη ίηίέΓΟΓαιη (ί. θ. Α§£ΐιιΐθΐηηοηΪ8). 

381. ϊχε&'] ΟΓ. 376. Α§. 792. δθρί. 563. 

&περ τι βέλος] Ι. θ. ωαπερ τι, βέλος, Οί. 184. ίπα(σΰ•ην ά^ ώς άίαντα(φ 
βέλπ, Αξ. 1164. πέπληγμαί ά* &π€ρ άήγματι φοινίφ, 

382. αμπέμπων νατερόποινον ίίταν] Ι. θ. 8ΘΓ0 ροθηαιη αίίθΓθηίθΐη. 
Οί, Α§. 58. ύστερόποινον πέμππ παραβδαιν ^Ερινύν. δορίι. Αηΐ;. 1075. νατε- 
ροφβ-όροι — ^Ερινύες, Ηοίη. II. 4, 160. εϊπερ γάρ τε χαϊ αύτίχ* ^Ολύμπιος όύχ 
έτέλεσσεν, | ?κ τε χαϊ όψ^ τελεί, αύν τε μεγάλφ απέτιααν, \ συν αψζαιν χεψα- 
λξσι γυναιξί τε χαϊ τεχέεααιν, Ιιΐιοί&η. Οοηΐ;. ρ. 519. πεπιβτεύχαβι — τά^ ψυχάς 
άναπεμπομένας χάτω&εν άειηνεΐν θίο. 

383. τλάμονι] ΑιιάΕοί. Αη§Ηθθ, ά&Γΐηβ, ΙίΕτάγ. Ο!, 597. γυναιχΘν — 
τλαμόνων. ΕιΐΓ. Ηβο. 562. πάντων τλημονέστατον λόγον. ΑΙ ο. 285. 

384. τοχεΟσι — βπως] ^ιι&Iην^8 8ϋ ιη&ίθΓ ιηθβ. Οί, 419. 

385. έφυμνήσαι — πυρ^ — όλολυγμόν] Οί. Α§. 29. λαμπάάι — έπορβ-ιά- 
ζειν. 1120. άώμασιν — έπορ&ιάζειν. Έυιη. 1043. ολολύξατε νϋν έπϊ μολπαϊς, 
8θρί. 268. ολολυγμον ιερόν ευμενή παιάνιαον, ΕτίΓ. Ογ. 1137. 

386. πευχάεντ^ όλολυγμόν ηΐ88. Αιη&Γΐιιη αΐτιΐ&ίιιιη Γθάάίί ΒυϋΘΓ. Οί. 
640. ξίφος — όξυπευχές. 8ορ1ι. Οθά. Οοΐ. 1610. φ&όγγον — πιχρόν. Αηΐ;. 423. 
πιχρ&ς (^λυγρ&ςΊ) Ορνιβ•ος, Οί. θϋ&ιη νν. πευχεάανός βί πευχάλιμος, Αΐϋβι 
Κ1&ιΐ8θη, ιι1α1&1;ιιιη άθ ί&θάα (ς[ΐι& γο§ιι8 ίηοθΐκΙϋιΐΓ). Οί. δορίι. Αηί. 123. 
πευχάενΟ•* "Ηψαιστον (ί^ηθίη ίαβάα ρΐοβα αοοθηβαιη). δθ<1 ιηθίπιιη Γθ^ιιίήΐ: 
ν όλολυγμόν, ^α»Γθ Ώίη(1θΓβιΐ8 πυχάεντ* — οοπίβϋ V. Επηοί. οπί. 

όλολυγμόν] Α8»θΓίίίοίΕΐ8ΐιοιιί. Οί. δβρί. 268. Α§. 28. 595. 

387. ^εινομένου] Οί. δθρί. 959. Ειπ*. Ογ. 1302. φονεύετε, χαίνετε, Μείνετε, 
δλλυτε, 

γυναιχός] 0ΐ7ίαθΐηηβ8ΐ;Γ&ιη (Ηοϋ 

388. τί γάρ χεύ&ω — ;] ^ιι^ά βηίιη οβίθΐη — ? 
χεύβ-ω] δπ1)^αη^ΰνα8. 

390. ποταται] Οί. Α§. 977. άεΤμα προστατήριον χαράίας τεραύχόπου ποτάται. 
πάροιΒ-εν 6ϊ — χραάίας] Ι. θ. πάροιβ-εν 6Ϊ χαράίας ώς πρφρας (δΟ. άηται). 

391. άρψύς — &υμός] Οί. Α§. 1501. άρψύς άλάστωρ. Ηοπί. II. 18, 322. 
δριμύς χόλος, λή&ί, Ρ&ο. 439. άιχαστην άριμύν, Υθδρ. 278. Αν. 255. Ες[. 808. 

ίίηται — &υμ6ς] Εχ ΗοιηβΓΟ 11. 21, 386. δίχα δέ σφιν ένϊ φρεσϊ ^υμός 
άητο. 15, 626. άνέμοιο δ^ δεινός άήτης (ίΐ&ίιΐδ) | ιστίφ έμβρέμεται. Ρίηά. 
> Ι8ί1ΐΐη. ΠΙ. 27. έπ' (ίνθ-ρώπους άηται μαρτύρια, 

392. εγχοτον στύγος] Οάίαιη ιγ&θ ρίβηιιιη. Οί. 81. φρενΘν στύγος, Α§. 
1308. 547. ΙηίΓα 924. μητρός έγχότους χύνας, 

394. άμφι&αλης ΪΆ88, Ι. θ. αΐηιαδ. Οί. Απδί. Αν. 1735. ό δ^ άμφι&αλης 
Ερως χρυσόπτερος οίο. Οοΐΐίΐιι. Εγ. 120. αύτίχα την τάλιν παιδϊ συν άμφιβ-αλει. ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 379 — 408. 129 

Οΐ'ρΐι. Η. XIV. 2. Νύσιον άμφι&αΧή πεποθ-ημένον εϋφ^ονα Βάχχον, ΡΜΙοη. 
Π. 559. τοις τ(ΰν μπζόνων χαϊ άμφιΘ-αλαν είναι άοχονντων σεβααμοΐς , ^ΕρμοΟ 
χαϊ ^Απόλλωνος χαϊ "Αρεως. ΡΐΕί. Ι맧. XI. 681 Β. ή περϊ τάν άμψιβ-αλή γενό- 
μενος χαχός. Αχ. 370 Β. προς άμφιβ-αλή την άλήβ-είαν. ΡοΠ. III. 25. Βτφ ά^ 
άν γονείς αμα αμφότεροι ηεριίΰσιν άμφιΘ-αλης ονομάζεται. Οοιτθχί άμφιλαφή 
(χείρα). 

396. χάρανα] Ο&ρίία (ΑθβίβίΜ θΐ: Οΐ5Γ*2ΐθΐηηθ8ΐΓ8θ). ϋη(1θ χαρανοΰν Οχ. 
705. 528. Ερίοα ίΌπηα θβΙ; χάρψον. Ηοιη. Π. 11, 158. πίπτε χάρηνα Τρώων, 
11, 500. άνάρΰίν πίπτε χάρψ'α. 

χάρανα άαΐξαι] Οι. λξ. 208. «/ τ^χνον άαί'ξω. διιρρί. 680. μηάέ τις άν- 
άροχμης λοιγός έπελ&έτω τάνάε πόλιν άαΐζων. ΗθΒγοΙι. άαΐζων χαταχόπτων. 

399. Γά χΟ-ονίων τε τιμαί] Οί. 405. νερτέρων τυραννίδες, ΡθΓ8. 641. Γΰ, 
τ ε χα\ άλλοι χβ-ονίων άγεμόνες. 620. χθ-όνιοι άαίμονες άγνοϊ, Γΰ, τε χαϊ *£ρμή 
βααιλεΰ τ* ένέρων. 

χ&ονίων — τιμαί] 1. θ. νερτέρων τύραννοι. Οί. 358. χ&ονίων — τυράν- 
νων. 405. νερτέρων τυραννίδες, 

401.. χυμένας ές πέάον] Οΐ. Ευιη. 263. αίμα ματρωον χαμαϊ {χυΟ•Ιν?) 
άυσαγχόμιστον, παπαϊ, το άιερον πέδοι (πέάφ) χύμενον οϊχεται. Ε\1Γ. ΗβΓ. 76. 
Χάετε'τον γέροντ^ άμαλόν έπϊ πέά(ρ \ χύμενον, ώ τάλας. 

χυμένας] Ροπηα βρίοα, ιιί ψβ-ίμενος, χτάμενος, σύμενος, χτίμενος, Ορμε- 
νος, όνήμενος, (Βίά^.) Οί. Ειιιη. 263. τό άιερον πέάοι χόμενον. ΑΙίθΓδ ΓοΓίηβ 
ναΐβ&πδ χεχυ μένος ΙββίίαΓ Ειιτ. Βαοοίι. 456. Ηβιο. 1052. 

402. βοξ γαρ λοιγόν Έρινύς] Ιηνοοβί. Αη^ΐίοθ, ΕοΓ ίΐΐθ Εητγ οεΙΙβ 
ίΟΓ (ΙθδίΓΐΐοίίοη (θΐ'ίθ8 Η&νοο). Οί. δΐίρρί. 679. μηάέ τις άνάροχμής λοι- 
γός Ιπελ&έτω. Εαι. Ρΐιοθη. 1155. /9ο$ | πϋρ χαϊ άιχέλλας. Μθη. IV. 220. 

λοιγόν] Ι. θ. β-άνατον, όλεΟ-ρον (ΗθΒγοΙι.). νοχ Ηοιηθήο». Οί. 8αρρ1. 680. 
άνάροχμης λοιγός, 

403. Οί. 81ΐ2ΐ^θ8ρ. Μ&οΙ)θί1ι. ΠΙ. 4. 'ΐί ψ'ύ\ Ιι&νβ Μοοά; ίΐιβγ 8&7, Βίοοά 
"«^ίΐΐ Ιι&νβ 1)1οοά.* Ειιτ. Ογ. 508. εΐ τόνά" άποχτείνειεν (1. άποχτενεΐ γαρ) όμό- 
λεχτρος γυνή, \ Χ^ τοϋάε παϊς αυ μητέρα άνταποχτενεΐ, \ χάπείχί-^ ό χείνου 
γενόμενος ψόνφ φόνον λύσει. 

404. Οί. Ρΐιίΐθΐη. οοιη. Γν. 34. χαχά \ προς τοις χαχοίσιν έτερα συλλέγει. 

405. πόποι άα] Οί. Α§. 1072. 

νερτέρων τυραννίάες] Ι. θ. ΐηίθΓηί άθί. Ργο τύραννοι. Οί. 399. χλΰτε 
<Γέ, Γα χ&ονίων τε τιμαί. Ρθγ8. 641. 620. 

406. πολυχρατεΐς Άραϊ ψβ-ιμένων] Οί. 8θρί. 70. ^Αρά τ* ^Ερινύς πατρός 
ή μεγασ&ενής. 722. 887. 977. 'ΐιοοΐ^, ιιιΐ§1ιίγ &νθη§θΓ8 οί ίΐΐθΐη Ιΐι&ί ΒΧβ Μό 
ϊοψ (δΐ&ίη 1)7 νίοίθηοθ), Ιιθγθ γοιι Ιιευθ ίΐΐθ ΐΕδί οί ίΐΐθ Αίτίάίΐθ ίη & 1ΐθ1ρ1β88 
βίαίθ αηά οιιίο&βίδ ίτοιη ίΙΐθίΓ Ιιοηαθ.* (Ρθϋβ) 

πολυχρατεΐς] Ι. ς[. μεγασΒ-ενεΐς. ΟοηίβΓ παγχρατής. 
τεθ-υμένων] Ι. θ. έσφαγμένωυ. 

407. *Ατρειάάν τα λοίπ^] Αη^Ι. ίΐΐθ Ι&βί: οί ίΐΐθ Ιιοαδθ οί ΑίΓβαδ. 

408. άμηχάνως έχοντα] Οί. Εαηι. 481. τάάε — άμηχάνως έχει. 
άωμάτων άτιμα] ΒοιηίΙ)ΐΐ8 8ρο1ί&<;&. (ΒΙοηι.) 8ιιΙ). Οντα. Οί. 295. πάν- 
των άτιμον. 

9 130 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕίυδ 

410. τίέπαλται (Γ' — ] ΟοηΰηοΛηίχΐΓ Ιιαβο & ν. 894. 

πέη αλτ αν — 7^έα^'\ Ιιοοπίίο Αθδοΐιγίθα. Οί. 524. Ιχ νυχτίπλάγχτων άεψά- 
των πίπαλμένη. 8ηρρ1. 567. χλωρώ άείματί β-υμον πάλλοντ\ 785. χελαινόχρως 
ά^ τΐάλλεταί μου χαράία, Ηοιη. Π. 22, 451. έν ά' έμοί αύτζ \ στή&εσί πάλλεται 
ητορ ανά στόμα, δορίΐ. Οθά. Ε. 153. έχτέταμαί φοβεράν φρένα άείματί πάλλων. 
01ι. 167. όρχεϊται 6ϊ χαράία φόβφ. Ύίτξ. Ο. III. 105. 'θχιι1ί£ΐη1Ϊ2ΐς[ΐΐθ Ιιαυτϋ; | 
Οοτά& ρανΟΓ ραΙβαηΒ.* 

φίλον χέαρ] βθοΰΐκΐηιη Ηοπίθποιιιη φίλον ητορ. Οί. λζ. 983. ϊζει φρενός 
φίλον ϋ-ρόνον. 

411. χλνουσαν] Ργο χλυονσι^. Οι. &ά Αζ. 1611. Ρθγ8. 914. λέλυται γαρ 
Ιμ(ΰν γνίων ^ώμη — έύίάόντ^ (ρΓΟ έύιάόντή. 8θρ1ΐ. ΕΙ. 479. ϋπεΟτί μοι θρά- 
σος χλνουσαν (ριο χλυούοα), ΕιΐΓ. Μθά. 815. αοϊ $ϊ συγγνώμη λέγειν \ τάά^ 
έστϊ μη πάσχουΟαν ώς έγώ χαχΘς. 

οΊχτον] Ι.αιηθη1:8ίίοηθΐη. Ι. θ. β-ρΤΙνον. 8θρί. 51. οίχτος (Γ* οϋτις ην άιά 
ατόμα, βιιρρί. 60. οΙχτον οϊχτρόν άΐων. 66. ΑΙ) οϊζειν (οι), δίοαΐ; ώζειν β.\) ώ, 
οϊμώζειν αΐ) οΐμοι, αίάζειν &\) αίαΐ, ψεύζειν α φεΟ, &ί δήηίΐία. 

412. τότε μΙν\ λ.η^, αί οηβ ϋηΐθ. 
άύαελπις^ 8ιιΙ). εϊμί, 

413. σπλάγχνα άέ μοι χελαινοϋται] ΡΓ&θΟΟΓάία πιβα ηί^ιβδοπηί (ίπΓ- 
1)ί(1& δαηί, ίιΐΓΐ)&η1;πΓ), δο. ρΓ&θ ΓοΓίηίάπίθ. ^οϊιοΐ. ταράσσεται. ΟΓ. Α^. 994. 
σπλάγχνα (Γ οϋτι ματ^ζει. ΡθΓδ. 114. ταΰτά μοι μελαγχίτων φρην άμύσσεται 
φόβφ. 8ιιρρ1. 785. χελαινόχρως άε πάλλεται χλυάωνίφ {χέαρ). Έιιηι. 459. χελαι- 
νόφρων. Ηοιη. Π. 1, 103. άχνύμενος, μένεος $ϊ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι \ 
πίμπλαντο. 17, 83. 

σπλάγχνα] Αδθοίιιηιη δθάθδ αρπά ΟτίΕθοοδ, πί Εραά 1ιο(ϋθΓΐιθδ ή χαράία. 

415. άλχάς] Ααχϋϋ. Οί. Ργ. 545. ε!πί ποΟ τις άλχά. Α§. 1103. άλχά 
(Γ αποστατεί. 8θρ1:. 76. 215. 762. Ειιηι. 257. βίο. 

416 δ(ΐ. Οί. Α^. 998. εϋχομαι ά' έξ Ιμάς έλπίάος (ί. χαράίας) ψύβ-η πεσείν 
ές Γ0 μη τελεσφόρον. "Ηοηΐ. II. 22, 43. η χέ μοι αΐνον άηο πραπίάων ϋχος 
ελϋ^οι." (Λ\Γθθ1ί1.) 

418. τι ά' άν φάντες τύχοιμεν;] ^11^(^ νθΓΟ (ϋοθηίθδ τβοίβ άίοθΓθ- 
ηιιΐ8? Ι. θ. ^α^(1 &α1:6ηι ηια^δ αρίηηι οοηιηίθηιΟΓ&Γθ ροδδαηιτίδ αά ρ&ίτίδ ηοδίιί 
ΐΐ'αηι αοοθηάθηάαηι ςιιαηι ηιαία ΐοάΐ^α ς[τΐ£ΐθ α ηιαύΓθ αοδίΓΑ ρ&δδί δΐιηΐΐΐδ? Οί. 
315. τί σοι φάμενος ή τί ^έξας τύχοιμ* &ν — ; 997. τί νιν προσειπών άν 
τύχοιμ* &ν εύστοχων; 950. /^(χαν άέ νιν προσαγορεύομεν βροτοϊ τυχόντες 
χαλβς. 14. 697. Αξ. 1232. τί νιν χαλοΰσα άυσφιλίς άάχος \ τύχοιμ* ϋν; Εαι*. 
Ιρίΐ. Τ. 1321. ώ &αϋμα, π&ς σε μείζον όνομάσος τύχω; Ηίρρ. 1203. Αίθχ. 
108, 4. ο &* έτερος — τί άν \ τύχοιμ^ όνομάσας; β&λος, (ίροτρον, γηγενής \ 
έίν&ρωπος; ΡΙ&ί. Κθδρ. IX. 581 Α. χαλοΰντες αυτό φιλοχρήματον όρθ-Θς άν 
χαλοΐμεν. 

419. προς γε τ(ΰν τεχομένων] '^ννίιβη ίΐιοδθ §πθίδ οοηΐθ ίτοηι ρΛΓβηΙ».* (ΡλΙ.) 
Οΐ5'ίαθηιηθδίΓ£ΐηι ίη1;θ11ί§θ. Οί. 384. 

420. πάρεστι σαίνειν — ] 8ο. αυτά {τα ί^χη), ΙβηΐΓθ ^ηίίίθηι β» Ιίοθί, 
ηοη αυίθΐη άβηιιιΙοθΓί ροδβαηί (ϋ&ελχτά έστι). Ιί&ς[ΐΐθ ίοΓίίιΐδ βδί ^έλ- 
γειν (ΐΜΆΐη σαίνειν. Αΐίίβι* Ιοοηιη βοοίρϋ Ρ&ΐβΐηδ, '81ιθ ταο,γ ηδθ Μαπάίδΐι- ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 410 — 426. 131 

πίθηίδ (ίο θδοαρθ Ιιθγ ίπβί ί&ίβ), 1)αί οπτ ^ίβίβ αγθ ηοΐ; 80 ίο 1)θ 8θθίΙΐ6ά.' 
ΑΗ1»Γ θΰαιη βοΐιοΐ. τζ μητρϊ τόν ^Αγαμέμνονα. '*0Γ. 896 βς. 8ηρρ1. 1056. σύ &^ 
β•έλγοίς άν ά^βλχτον," (Ρώ.) 

τά ίΤ'] 8ο1ΐο1. τά άχη. 

422. άσαντος] Ιιιιρ1&ο&1)ί1ί8, ηοη ιητιΐοθηάιΐδ. 

&υμός] 8θ1ιθ1. ό τοϋ ^Αγαμέμνίινος, 

423 8^. ζχο^ρα χομμόν ΐΑρίον] 8θη8Π3 βδί, ^ιηοΓθ ΟΐΊοηίαϋ ΙαιηβηίαΓ.' *Ι αιη 
1)θ&ϋη^ ιη^δθΐί ίη Ε&δίθπι ίοδίιίοη, \πί1ι 1)1ο\ν ιιροη 1)1ον; ϋ11 ιηγ Ιΐθ&ά γιιι^ 
α^αίη.' (Οοη.) Ώθ ίθΐηροΓβ ρΓοβδβηϋ Β^ί ιηοηιΐθΓΐιηΙ; ΒαιηΙ). ΡβίΙ. Οοη. δβηβδ 
ΡθΓδΑθ ρΐ&ηοίηδ δαο8 Μγδίοδ θί Ματίαικίγηΐοοδ αρρβΠ&ηΙ;. Ρθγ8. 936. χαχοψάτιάα 
βοάν — Μαριανάυνοϋ β-ρηνητίΐρος (ί. ς^. γοατοϋ) πέμψω, πολύάαχρίν ίαχάν, 
1054. Οί. δίιηίΐΘΐη Ιοοπηι δυρρί. 69. τώς χα\ έγώ ψίλόάορτος ^Ιαονίοισι (/ι?λ€- 
μίοιύι ΗθΓ^.)' νόμοιύί \ άάπτω τάν άπαΧάν νείλοΘ-ίρή παρειάν. βί ΕιΐΓ. Ογ. 1395. 
αΐΐίνον αΐλινον, άρχάν ϊαλέμου, βάρβαροι λέγουΟον, αίαΐ, Ι/ίύίάάί ψων^, βααι- 
λέων όταν, αίμα χυ^ζ χατά γ&ν ξίψεσιν ανάαρέοιοιν "Αν$α. 

ίχοψα] ΑοΓΪβίαβ υί έγέλασα, ^νεσα, έάεξάμην, ησβ-ην, απ έπτυσα, θ1». 

χομμόν] ΡΙ&ηοίιιηι. Α χόπτω ρΐ&η^ο. Νοί&ηάαιη θδΐ; Λοϋνηιη εχοιρά 
ρΓΟ Πίθάίο έχοψάμην, 

^Αριον] Οοηδ ΡθΓβίοα, ΡβΛοταιη οοηίθπηίηίΐ. Αρυά ΗθΓοάοίαιη 1)ϊδ ^Αριοι 
(:Αρειοι?) ΛρρβΠαηίιΐΓ ΥΠ. 62. 66., δβπίθΐ Ιίρεωι III. 93. 8ίθρ1ι. Βγζ. "'Αρία, 
6•ηλνχΘς χαϊ ούάετέρως, Περσιχη χώρα, ώς *Ελλάνιχος, το έθνιχόν Άρειος. 
Ομιά Οίδδϋδ οοιηιηθηιΟΓ&ηΙχίΓ θΗ&ιη αρτκΐ Ηβιοάοΐιιιη. ΜιιΙιοΓθδ Οίδδΐ&δ Ιαιηβη- 
ίαηάί Βτί& ίηδίβπβδ ίιιΐβδθ οοηβίαί: θχ Ρθγ8. 120. "ΤΙιθ Αιίίΐηδ λ^θγθ ί&ιηβά ίοτ 
ΛβΐΓ δΜΠ £ΐδ ρΓοΓθδδίοη&Ι ιηοιίΓΐΐθΓδ, ϋΐίθ ίΐΐθ Μβτίαηάτηί (Ρθγ8. 938. Μαροαν- 
άυνοΟ β-ρϊ^νητηρος) ; &ηά ίΙΐΘ ρθορίθ ο&ΙΙθά Κίσσιοι (Ρθγ8. 17.) &ρρθ&Γ ίο Ιι&νθ 
1)Θθη ηοί Ιβδδ δο (Ρθγ8. 124.)." (ΡαΙ.) 

Κισσίας] Οί. Ργ. 279. Κιααία (Μθΐηηοιιίδ ιη»ίθΓ (ϋοίίαι•). βί Ρθγ8. 17. 119. 
. χαϊ το Κίοαίων πόλισμ^ άντίάονπον ^σεται, ό& — άπύων. 

424. ΙαλεμίΟτρίας] ΑΙ) ϊήλεμος (8αρρ1. 114. ϊηλέμοισιν έμπρεπή) ίοπη&ίιιιη. 
Οί, ΟλΙΙΪπι. Ργ. 176. Ηθδγοίΐίΐΐδ ϊηλεμίύτρίας ρβΓ ^ρηνητρ(ας θχρΗο&ί. 01θ88&θ 
Ηθδγοίιίαη&θ δΐιηί ϊαλεμίζειν (δίο), ΙάΧεμοί, ϊάλεμος, ϊαΧέμου (^άή. Οβίθπΐιη 
ϊηλεμίστρια ίοΓίη&ίιιιη αί πολεμίστρια, ψαυάρύντρια, άγύρτρια, βίο. 

425 8^. 0£. 8θρί. 855. έρέασετ* άμψϊ χρατϊ πόμπψον (1. πέν&ιμον) χεροΤν 
πίτυλον. Εηι. Ττο. 1235. ϋραασ^ ϋραααε χρ&τα πιτνλονς ΜοΟύα χειρός. 

425. άπρίγάόπλαχτα] ΙηάθδίηβηίθΓ ρθΓΟίιίίθηίΐ». Οι. ΡθΓδ. 1057. 5Ε. 
χαί μοι γενείου πέρ&ε λενχήρη τρ(χα. \ ΧΟ. άπριγά* ϋίπριγάα, μάλα γοεάνά, 
Τΐ1)ί δοΐιοΐ. έπίφβ-εγμα έπϊ τΘν μετά σφοάρότητος τιλλόντων τάς τρίχας. 

426. έπασσυτεροτριβη] Οοηίίηπο (ΓΓθς[ΐΐθηίβΓ) ίηΠίοίβ. Αη^Ι. 1»ίά οη 
ίη ^τιίοίε δΐιοοββδίοη. Ήοιη. II. 1, 382. οί άέ νυ λαοϊ \ ^νήσχον έπασσύτεροι 
(ί. θ. άΐλοι έπ* ΰλλοις). Ηθδ^οΐι. έπασσύτεροί: άλλοι Μ άλλοις. 8ο1κ)1. άλλεπ- 
άλληλον χτύπον ποιοϋντα. 

χερός όρέγματα] ΡοΓΓθοίίοηθδ τη&ηιΐδ. Οί, Α^. 1110. προτείνει ά^ χεϊρ 
Ιχ χερός όρέγματα. 8θΙΐθ1. όρέγματα, τύμματα. Οί. 799. βημάτων όρεγμα. 
Εατ. Ηθΐ. 546. σέ την όρεγμα (ποάαν) άεινόν ήμιλλημένην. ΡΙΐΟΘΠ. 307. παρηΐ- 
άούν τ' όρεγμα. 

9* 132 ΟΟΜΜΕΝΤΔΒΐυβ 427. χάτω&€ν άνέχα&εν] Οί, Εηιη. 373. άνέχαβ-εν βαρυπετί} χαταφέρω ποόός 
άχμάν. Οοηίι•&οί& ίοτιηΒ. ϋγχα&εν οβί Α§. 3. 

χτύτιψ ά' _] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 90. ΕαΓ. Αηάι•. 1187. 

έπίρρο&€ΐ] Εθ8θη&ί. ΟΓ. 458. 

429. άαΐα] ΜίδθΓα. ΑηβΗοθ νρβίοΐΐθά. Οί. Ργ. 360. 8ορ1ι. Αί. 784. 
ώ Μα Τ^χμηασα, άύσμορον γένος. 

431. Οί. 8θρ1;. 1022 δί^. χαΐ μήΒ-^ όμαρτέίν τυμβοχόα χαρώματα — ατίμον 
ίΐναί (Γ' έχψορας φίλων ΰπο. 

432. άν€ν (Γέ π€ν&ημάτων — ] ΟΓ. Αβ. 1554. ού/ υπό χλαυ&μ(ΰν των Ιξ 
οϊχων (χατα&άψομεν αυτόν). 

433. ίτλας — ^άψαί] Οί. Αβ. 1553 8(ΐ. 

434. το πάν άτίμχας ΪΆΒ8. Οιηηίιιο δίηβ ΙιοηΟΓθ (ί^ηοιηίηίοδθ). Οί. 96. 
Ργ. 195. 919. 8βρί. 325. 1021. Οογγθχϊ ταψάς άτιμους. 

435. πατρός (Γ' άτίμωαι,ν — Γ/σίί] Οί. Α§. 702. άτίμωσιν — πραααομένα. 
άρα — ;] Οί. 297. τοίοΐσάε χρησμοΐς άρα χρη πεποί&έναι; δθά οί.^ηηοί. ΟΓϋ. 
τ(σ€ί] Ι,ιΐθί, δοΐνθί. Αβ§1. -νίτΐΐΐ ρα^ ^ο^*• δ^• 0ΐ7ί£ΐθΐηηθ8<;ι•&. Οί. Α^. 

1430. €τι σε χρη — τύμμα τύμματι τϊσαι. 1529. τίσας απερ ερζεν. ΈαΐΏ. 268. 
άντίποιν^ ώς τίνι^ς ματροψόνου άύας. 

436. εχατί — άαιμόνων] Οί. Άά 214. 

437. άπ' αυτών άίώχίίν] ΑΙ) ϋδ ρθΙΙθΓθ. 11» βηίιη νΐάβίαι οοηδίΓαβη- 
άαΐη. Οί. Α§. 1575. άλληλοφόνους \ μανίας μελάβ-ρων άφελούοι^. ΙηίΓα 805. 
γέρων φόνος μηχέτ^ έν άόμοις τέχοί. 

438. Οαιη Ιιοο Ιοοο οί. Εαι*. ΕΙ. 281. β-άνοιμί μητρός αίμ* έπισφάξας έμής. 
8ορ1ι. ΕΙ. 1079. Α]. 390. Ο&ΙΙϊπιεοΙι. &ρΐΐά δοΐιοΐ. τε&να(ην οτε χεΐνον άποπνεύ- 
σαντα πυβ-οίμην. 

νοσφίσας] 8ο. βίου. Οατιιη β τι πι οοοίάθΓΟ. Οί. 491. ένοσφίσβ-ης. 8θρί. 
983. πνεΟμ* άπώλεαεν — χαϊ τό τοϋά^ ένόσφ^σεν. Εαιη. 211. τί γαρ γυναι,χός 
ήτις άνάρα νοΟφίσι^; 8θρ1ι. Ρΐιϋ. 1428. Πάριων — νοαφιεΤς βίου. 684. ΕαΓ. ΑηάΓ. 
1206, γέροντ' ϋπαιάα νοσφίσας. Αίο. 44. 8ιιρρ1. 153. 539. Κΐΐθδ. 56. 

439. έμασχαΧίσβ-η] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 444. υφ' ής β-ανών άτιμος ωατε άυσμε- 
νης Ι έμασχαλίσβ^ης βίο. ΑροΙΙ. Κΐΐοά. IV. 478. ηρως (Γ Αίσονίάης έξάργματα 
τάμνε ϋ-ανόντος, \ τρ\ς (Γ' άπέλειξε φόνου, τρις (ί' ^^ ίίγος επτυ& δεόντων \ 
ζ Β-έμις αύ^έντι^σί άολοχτασίας ίλάασ&αί. Ηοιη. Οά. 22, 475 δς[. 8θηθθ. Αξ. 950. 
ΎΊΐζ. Αθη. ΥΙ. 494. ** Οη Λθ οαποιίδ δαρθΓδΰίίοη οί οαίίίηβ οίί Ιίιβ βχΐΐ'θΐηΐίϊθδ 
οί & ηιιΐΓίΙθΓθίΙ ιη&η άπα ^^^η^ ϋιβιη νίίΐι α 1)&η(1 (μασχαλιστηρ) τοχιηά ίΐΐθ 
"νίΓ&ίδΙ; δθβ ΗθΓΐη&ηη οη 8ορ1ι. ΕΙ. 437. Ρΐιοί. δ. ν. μασχαλίσματα. Τΐΐθ οΙ)]θθί 
\ν&δ Ιο άορπνο Μιη οί ίΐΐθ ρο\^θΓ οί άοίη§ Ιι&ηη ίο Μδ ιηιιΓάβΓθΓδ, ίιιδί &8 
ίΐΐθ 1ίνίη§ 1)θά7 ΐδ ΓβηίΙθΓβίΙ ροτΥθΓΐθδδ \)γ δΐιοΐι ιηιιϋΐ&ίΐοη." (ΡλΙ.) * Ηοιηίοίά&θ 
οαάαγθήδ θχίΓθχηϋαίθδ αιηριιίαίαδ ρΓαο οοο1;τιιηΘΐία δαί) οοοίδί αχΐΠίδ δυβρθπάθΓθ 
δθ1θ1)£ϋΐί. — Ρήπιατίδΐ δίβηίβοαϋο νοοίδ βδί 'οίΓΟίΐ ρβοίιΐδ δΐιΐ) »χϋ1ίδ οπι^θγθ,' 
πηάθ μασχαλιστήρ ΊοΓαιη ρβοίοΓβΙθ' Ργ. 71." (Βίοιη.) 

ώς τόά' εϊ&ζς] ϋί ϊν' ί/% Ηοιη. Οά. 2, 111. 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 989. (λ^θοίίΐ.) 

440. επρασσε — ] Οί. Εαι*. Ογ. 1139. χαχίΐς γυναιχός οϋνεχ^ αίμ" έπράξα- 
μεν. 1354. ό πραχ&ε\ς φόνος. 1579. ^π\ φόνφ πρίίααεις φ>όνον. 

ώάε θάπτει] Οί. 433. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 427 — 455. 133 

441. μόρον] δο. ιη&τίίί 8αι. Οί, 444. 

442. άψίρτον] α, 469. Άφορτα χήάη. Αζ. 395. πόλ€ί πρόύτριμμ^ άψερτον 
ίν&είς. 564. 

445 8^. Οαιη Ιιίβ ο/. 8ορ1ι. ΕΙ. 182. «λλ* άπερ^ί τος ^ποοχος άναξία οίχο- 
νομΰϋ β-αλάμους πατρός, ώάε μϊν άειχΗ Ουν στολξ, χεναΐς ά^ αμφίαταμαι 
τραπέζαις. βί 285. ούά^ γαρ χλαΟσαί πάρα \ τοσόν^^ βύον μοί β-υμός ήάονην φέρει. 

447. άψέρχτος] 8 θ ο1 11 8 8. Αη^Ι. οοηίίηθά αρατί. Οι. περίερχτος ΡΙιθι•. 
II. 280. βί »ά 8ορ1ι. Α^. 593. 

πολυύινοϋς] Οί. άσινής 8θρί. 826. 

448. ίτοψότερα γέλωτος] Έϋαιη ρΓ&θ ^ααάίο θηίιη Αθηί Ιιοιηίηθβ. 8θά 
γίϋοδίιηι ίοΓβαη Θ8ΐ; γέλωτος, Ηοο άίοθΓθ νπΚ;, αά Ι&οήπι&δ αο &θίιΐ8 ροϋαβ 
ςηαηι ήδΐιιη ρΓθρθΐΐ8&ιη 8θ ίαίδδθ. Μιγθ θχρΓβδβα δθηίθηϋα. 

άνέφερον] ΕιηίίίθΙ)&πι. 8θηδπδ νίχ οΗΜ ΓβρθΓίαδ. ^Αναφέρειν άβ αηΐιβ- 
Ιίία πδΠΓρ&ίιΐΓ ΗθΓοά. 3, 102. άνανείχασθ-αι &\>8θΙ\ιίβ Ηοιη. II. 19, 314. ΗθΓοά. 
1, 86. αναφορά αίματος Αίΐίθη. XII. 439. Ί β&νβ νβηί ίο' νθΓΐϋ Ραΐ., οοΐΐ. 
ΗθΓΟά. ΙΠ. 102. ουτοί οΐ μύρμηχες ποίεύμενοι οΐχησιν υπό γήν (1. γης) άνα- 
φορέουΟΐ την χράμμον. 

449. ποΧύάαχρυν γόον] Οί. Απδΐ:. Τ1ι. 1041. πολυάίζχρυτον ΙίίΛΓα γόον. 
χεχρυμμένον] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 285. χάπιχωχύω — αύτη προς αυτήν ούά^ 

γαρ χίαΰοαί πάρα \ τοσόνά^ Βαον μοί ΰ-νμός ήάονην φέρει. 

450. ααΤαιν έν φρεάϊν γράφου'\ 0>ί. Ργ. 789. ην εγγράφου αύ μνήμοαιν 
άέλτοις φρενΰϋν. 8ιιρρ1. 991. χαϊ ταϋτα μ^ν γρά^Ι/ασ^ε προς γεγραμμένοις \ 
πολλάΐαιν άλλοις σωφρονίαμασιν πατρός. 185. αϊνβ φνλάξαι τάμ* ίπη άελτου- 
μένας. δορίι. Ρΐΐίΐ. 1325. χαϊ ταϋτ^ ίπ(στω χαϊ γράφου φρεν(ΰν εσω. 

451 8ς[. Λ' ώτων άέ α&ν' τέτραινε μϋΟ-ον"] ΤθγθΙ)Γ&, ρθγΓογλ. 8ο1ιο1. 
άιάτορει, άιαχόμιζε. Ηθβγοίι. τέτρηνεν έτρύπηύεν. βί τετρ^ναΐ' τρήσαι. Οΐ. 55. 
σέβας — Λ' ώτων φρενός τε άαμίας περαΐνον. δορΙι. Γγ. 737. άι* ώτός άρχεται 
τρυπωμένου (τετρημένου?). Ηοιη. II. 22, 397. αμφοτέρων μετόπια&ε ποάΰίν 
τέτρηνε τένοντε. ΗθΓοά. Π. 11. αχεάόν μϊν άλλήλοιαι ύυντετραίνοντας τους 
μυχούς, ολίγον &έ τ* παραλλάσσοντας τής χώρης. Ρΐΐΐί. ΜοΓ. 502 Β. είς την 
ιΙ^υχην ή άχοη συντέτρηται. 8. Ιιΐιο. Εν. IX. 44. β-έσθ-ε ύμεΐς εϊς τα &τα ύμΘν 
τους λόγους τούτους, 

452. άσύχφ φρενΘν βάσει] Ι. θ. &1;1:θη1;θ. Αη^ΐίοθ, ^ϋ1ι ίΐιγ ιηίηά'β 
δίίβηΐ; δίθρ, ί. θ. \ν^ί1;1ι ο&ΐιη (οοιηροδθά) Βί&ίβ οί ιηίικί, αΗβηΗνθΙγ. 
δοΐιοΐ. ηρεμαίί^ τζ ψνχζ, άντϊ τοϋ προσεχών χαϊ μη άποπλανώμενος. Οί. 
δορίι. Ο. 0. 198. έν άσυχα((} βάσει. Τγ. 966. βαρεΐαν {βραάεΤαν?) ίίψοφον φέρει 
βάαιν. ΕπΓ. Βίΐοοίι. 647. όργΤ, <Γ ύπό&ες ησυχον πόάα. Ρΐιοβη. 311. τρομεράν 
'έλχω ποάός βάσιν. δθά οί. απηοί. οιϋ 

453 8(1. Οί. ,8ορ1ΐ. Τγ. 950. τάάε μίν εχομεν όράν άόμοις, \ τάάε (Γ^ μένο- 
μεν έπ* έλπίσιν. 

453. τά μϊν — ] Ι. θ. Α^αηαβιηηοηίδ οοθάθδ. 

454. 8ο1ιθ1. αυτός ά^, τοϋτ* έστϊν ό πατήρ, έπιβ-υμεί χαϊ τά λοιπά γνίΰ- 
ναι, τοϋτ^ Ιστϊ την τιμωρίαν. 

455. χαβ^ήχειν] ΒθδοβηάθΓθ (ϊη οβΓίΛΐηθη). Ι. ί^. χαταβαίνειν. Οί. 727. 
νΟν γάρ άχμάζει Πειβ-ώ άολίαν \ ξυγχαταβίΐναι χβ-όνιόν θ-* Έρμ^ν. Έιιιη. 1046. 134 00ΜΜΕΝΤΑΕΠΤ8 Παλλάδος άατοϊαι Ζευς πανόπτας οϋτω Μοΐρά τ€ αυγχατέβαν, 8ορ1ι. Τγ. 504. 
χκτ^βαν, Ρϊηά. Ν. IV. 63. σφόάρα άόξομεν άαΐων υπέρτεροι Ιν ψίίει χαταβαινειν, 
Τΐΐϊΐο. ΥΙ. 16. άρματα — επτά χαβ-ήχα, 8θ1ιθΙ. όρμαν κατ* αντών, 

456. ύέ τοί λέγω"] Ο/. Ρι•. 944. αϊ τον αοφιοτην — τον πυρός χλέπτην 
λέγω. 8ορ1ι. Οβά. 0. 1578. σέ τοι χίχλήσχεί τόν αΗνυπνον. Α]. 1228. αέ το* — 
λέγω, ΕπΓ. Ιρίι. Α. 854. ώ ξέν'^ — μεΐνον, ώ σέ τοί λέγω. Ιοη. 222. 464. ΗθΙ. 
1106. β1ΐθ8. 633. Απδί. Αν. 405. /ώ εποψ, αέ τοι χαλΘ. 274. ούτος, ώ αέ το*. 

457. έπιφ&έγγομαι] ΑδΒθηΜοΓ. 0£. Αζ. 1173. επόμενα προτέρους ταίΓ* 
^πεφημίαω. 

χεχλαυμένα] ΙιΛοΐ'ίηιίδ δΐιΓίιΐδΛ, ίίθηδ. Οί. 731. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 1490. 
χεχλανμέναι \ προς οίχον ίξεα&\ 8θρί. 814. άαχρύεαβ^αι πάρα. Ηοηι. II. 16, 7. 
τίπτε άεάάχρυααι; Οά. 20, 204. άεάάχρυνται άέ οί όααε. ΡΙ&ί. Ιοη. 539 Α. άεάά- 
χρυνται όέ παρευαί. θί (ρ388.) ΐπίτα 687. 8ΐο άε&αχρυμένος βρικί ΗοιηθΓαιη. 

458. ατάαίς — αίε"] Ηίο οοθίιΐδ. 0£. 114. Ειιιη. 311. ατάαις άμα. 
πάγχοίνος] Ε&άθΐη δβηϋθηδ £ΐίς[Πθ Οΐθδίθδ θί Είθοίτα. 

έπίρροβ-εϊ] Αρρί&πάϋ 8ο1ιο1. έπίβοξ αε ή αύατααις ήμΘν ή χοινη βοη- 
&6ν η&εϊν. 

460. α. 8ορ1ι. ΕΙ. 453. αίτοΟ όϊ προσπίτνοναα γή&εν ευμενή \ ήμΐν άρω- 
γόν αυτόν είς έχ&ρούς μολεΐν. 

461. '!^ρης] Ι. θ. νΐδ Λπηοηιιη. ΟΓ. 162. δίιηΠίίθΓ Κράτος βϊ ^ίχη οοη- 
δοοί&ηίτΐΓ 244. 

ξυμβαλεΐ] Οοη^ΓθίϋθίιΐΓ. Αό^Ι. δΐι&ΐΐ θπ^ε^θ, οοπιθ ίη οοηίΐιοί; 
\νί1;1ΐ. 8θ1ΐθ1. ό '!Αρης ήμ(Βν τω τΘν Ιχ&ρ(Βν. Οί. 8ΐΐρρ1. 701. εύξυμβόλους — άίχας. 

άίχ(^] ΟΙγίΕθηιηθδίΓίΐ θηίιη θί Αθ^ίδίΐιαδ όίχην ίηνοοα1)&ηί οοθάθΐη Α§^&- 
ηΐθΐηηοηΐδ (ΙθΓθηάβηίθδ (Α§. 1432. 1577. βίο.). 

463. τρόμος μ^ ύψέρπει] ΟΓ. Α§. 270. χο^ρά μ^ ύφέρπει άάχρυον έχχαλου- 
μένη. 450. ψ^ονερόν ά' νπ' ϋλγος έρπει — "^τρείάαις. 8ορ1ι. ΕΙ. 1112. τ£ ά' 
Ιατϊν, ώ ξέν; ως μ^ ύπέρχεταί φόβος — ^:Ατρε(άαις. Οθά. Κ. 786. εχνιζέ μ^ 
άε\ τοΰ&\ νφεϊρπε γαρ πολύ. 

εύγμάτων] ΕΕίΐΘΐη ίοπη» οοοιιγπΙ: Ργ. 584. δβρί. 267. 8ορ1ι. Αηί. 1199. 

464. το μόρσψον μένει — ] ΟΓ. 103. τό μόραιμον γαρ τόν τ' έλεύθ-ερον 
μένει βίο. Αξ. 1240. τό μέλλον ηξει. 8ο1ιθ1. πέπηγε μίν χα\ ωριαται πάλαι 
υπό Μοιρίΰν τό την Κλυταιμνήατραν άνάροχτονήσαααν άναιρεθ-ήναι , τό χατ* 
αύττ}ς άϊ χαλώς χυρωβ-ϊν υπό τ9\ς /^ίχης ελ&οι, 8 Ιατι μη μελλήαιι προς 
τιμωρίαν Κλυταιμνήατρας τό ϋ-εΐον. 

465. 8θ1ΐθ1. τό χατ^ ευχην (1. χατευχ^ϊν) ήμΐν πληρωβ•ε(η. 

466. εγγενής] Ι. β. έν γένει ών, ίη ζβηίβ (άοπιο) ίηΙίΕθΓβηδ. ΑηβΙίοθ, 
Ο ίΕΠίίΙγ (άοηΐθδίίο) ίΓθη1)1θ. ΟΓ. 745. Αβ. 1566. χεχόλληται γένος προς 
ϋτίί. 152. νειχέων τέχτονα αύμφυτον. 1186 8ς[. ΑΙίίβΓ δοΐιοί, αυγγενής, δι/ 
υπό αυγγενΰϋν Ιπάβ-ομεν. 

467. παράμουαος] ΒίδδοηΕ, άίδοοί'δ. ΑηβΙίοβ 3ΕΓΓίη§. ΟΓ. Ειιγ. Ρΐιοβη. 
786. ώ πολύμοχ&ος "Αρης — Βρόμιου παράμουαος εορταΐς (δοΐΐοΐ. άνάρμοατος). 
Α§. 801. άπομούσως {άπόμουαος Εΐηίδΐ.). ΟοηίβΓ παραχόπτειν, παραπαίειν, 
παραχοράίζειν, πλημμελεϊν. 

468. ^Άτας — πλαγά] Οί. Αζ. 367. /^ιός πλαγάν εχουαιν είπεΤν (?). ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 456 — 483. 135 

αίματόεύσα πλαγά] Οί. ΡθΓ8. 1053. ατονόεααα πλαγά. 

469. άύστονα — χήάη] 01 8θρί. 984. άύστονα χήάεα, 998. 

άφ€ρτα χήόη] Οι, 442. μόρον — ϋφερτον. 

471 8(1. δΐηιίΙίίθΓ 8ορ1ι. ΡΜΙ. 1095. σύ τοί χατηξίωσας (1. τ«(Γ' 'ήξ(ωσας), \ 
ώ βαρύποτμ\ ούχ ϋλλοΒ-εν \ {χει τύχ/} τξά^ άπό μείζονος, \ εντέ γε παρόν 
φρόνησαν — εϊλου τ6 χάχιον ελεΐν (?). 

471. εμμοτον] ΙηΙι&θΤθηβ, ίηΠχαιη. Α μοτός, ϋηίθπιη ο&Γρίιιιη, 
ΑηςΗοθ Πηί, οΙι&Γρίθ. ϋηάθ νβηίΐ; ^/χοτος ίηθχ ρ 1θ1)ί Η 8. ^'ϋίοίίαΓ εμμοτον 
πίθάίβ&ιηθηίχιιη ^πίάαπι ς[πο(1 ϋηίβοΐίδ οοηοθΓρϋδ θχοθρίπιιη ίη1;Γ£ΐ πΐοθία θΟΓαιη- 
ςιΐΘ δίηαβ ΓβοοηάίίιΐΓ." (8ίθρ1ι.) 8ο1ιο1. Υβη. ϊη Π. 4, 440. ίΐμοτον: απίήρωτον. 
άφ* ου χαϊ μοτά, τα έπιτι&έμενα τοις χο(λοις τραύμασιν όΟ-όνια προς «να- 
πλήρωαιν τ-ής σαρχός. Οΐ. V. Άμοτος.*^ (Βίοιη.) "εμμοτον ρΓορπθ Θ8ί ΐηθάίοΑ- 
ιηβηάιιιη ςποά 1ίηί6θ1ί8 οοηοθΓρίίβ θχοθρίαιη ίη1;Γ& τιίοιίδ 63118^116 8ίηα8 οοηάί- 
ίιΐΓ." (Όΐηά.) ΗίρροοΓβίί ολυο ιιΙοθγθ 1αΙ)0Γ&ηίθ8 εμμοτοι άϊοτιηίχιτ. 8\ήά. μο^ 
τώ^εΐ' ίάσεται, άί* όβ-ονίων. Ιά. μοτοϊ' τηρώσχει, ταράττεί. Αά Γθΐη οί. Α§. 
1190. χΒμος έν άόμοις μένει \ άνύπεμπτος εξω συγγόνων Έρινύων. 

472. ούά' άπ' ϋλλων] Οΐ. Γτ. 135. τάά' ούχ νπ' Άλλων, άλλα τοΐς αυτών 
πτεροϊς \ άλιύχόμεύ&α. 

474. Λ* ώμάν εριν αίματηράν] Οί. Α§. 698. άι* εριν αίματόεαααν. 

475. Β^εΰϋν τ(ΰν χατά γάς 5ίΓ' νμνος] Η&θο ηοδίΓΕ άθΟΓίιιη ίηίθΓΟΓπιη 
ίηνοο&ίίο Θ8ΐ;. 8ο1ιθ1. ταΰτα τα ζσματα τοΐς χατά γί^ν (1. γΨΙς) β-εοϊς πρέπει 
χαϊ ου τοις ούρανίοις. Εθάίϋάθπιη ροίίιΐ8, Ήϋβ ββΐ; άθοηιιη ίηίβΓΟΓαιη Ιιγπιηπδ.* 
ΟΓ. Α§. 1191. ύμνοΰσι ά' ϋμνον — . 1474. Εαΐη. 331. ΰμνος ^ξ "Ερινυών. 306. 
ΰμνον (Γ* άχούσει τόνάε — . 8€ρί. 867. τον άυσχέλαάόν ^' ϋμνον "Ερινύος άχεΐν. 
8θ(1 ΡβΓ8. 620. χοαίσι ταίσάε νερτέρων \ ύμνους επευφημείτε. Αζ. 642. 649 8ς[. 

476. μάχαρες χθόνιοι] 1. θ. ιηοΓίτιί Ερηά ίηίθΓΟδ (ί. θ. ΑβΛιηθίηηοη, υί 
οβίβηάιιηΐ; (^ααβ ριοχΐπΐθ 8θ(ΐαπηίαΓ). Β&1Ί118 ιηθΓίπιΐ8 μαχαρ(της (ϋοϋιΐΓ Ρθγ8. 
633. ]ί[ίηιΐ8 •ρΓθΙ)&1)ί1ίί6Γ άϋ ίηίθη Γθάά&δ. 

477. χατευχίΐς] Οί. χάτευγμα, 01ι. 218. Ειιπι. 1021. 8θρί. 709. 

478. παιαϊν] Οί. 379. 

Ηϊ ν(χϊΐι] Οί. 868. Εαηι. 1009. 

479. 8ο1ιο1. ούχ ως βαοιλεΐ πρέπει, «λλ' άάόξως. 

480. αΙτουμέΡφ μοι άός χράτος] Οί. 2. σωτηρ γενοΟ μοι ξύμμαχός γ* 
αίτουμένφ. 8θρί. 260. αΐτουμένφ μοι χοΰφον εΐ άοίης τέλος. ΟΙί. 2. 480. Ργ. 
617. 822. Ρθΐ•8. 217. 220. 625. 

481. τοιάνάε] Οί. 508. 
χρείαν] Αη^ΐίοθ, Γθί^πθδί. 

482: προα&εΐααν — ] Οί. Ε\ιγ. Ηθγ. 505. προστι&έντες άλλοισιν πόνους. 
Ηθγο. 710. άνάγχην προστ(β•ης ήμΐν β-ανεΐν. ΕηΓ. Εγ. 964, 3. φυγάς Ιμαυτώ 
προστιΘ-εΙς πάτρας ίμ9}ς. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 820. 8ο1ιο1ί&8ί£ΐθ Εηηοί&ίΐο βδί, ώστε 
φυγείν τάς επιβουλάς ΑΙγίσβ-ου τιμωρησαμένην αυτόν. 

483. οΰτω γάρ] Οί. 504. 

έννομοι] 8ο1θηη68. Ι. (^, νόμιμοι. ΑΠυδίο Θ8ί ο,ά βρυΐοδ ίαηθ1)Γ6δ ^ιιαβ 
ίη Ιιοηοηιιη άοίαηοίοηιιη θύ αηίβ θΙ: ροδί θχδβ^πί&δ 1ΐ£ΐΙ)θΙ)8,η1ιΐΓ. Ξοιη. Π. 23, 29. 
ΡβΓδ. 8αί. VI. 33. *8θά οοθηΗΐη ίπηβι-ίβ Ιιαβιβδ | ηθ^ΐίββί ΐΓβίιΐδ.* Ι^ιιοίαη. Οοηί. 136 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

ρ. 519. Ηα3υ8ΐηοάί οοβη&θ π€ρ(&είπνα ίϋοβΙ)8,ηίιιι•. Αραά Ηοπίθπιιη (Οά. 3, 309.) 
0Γθ8ίθ8 ά&ρθ8 ίαηθ1)Γθ8 ΑΓ^νί8 ίη 0ΐ7ί&βιηηθ8<ΤΕθ Αθ§ί8ί1ιϊς[ΐΐΘ ΙιοηοΓβιη ά&ϊ. 

484. χτιζοίατ^] 8ο1ιο1. γίγνοιντο. Ιοηίθ8, ίοπη». ΟΓ. δβρί:. 552. όλοίατο, 
ΡθΓ8. 360. Ιχσωσοίατο. 369. ψίνξοίατο. 451. Ιχσωζοίατο. βαρρί. 754. Ιχ9•αίρο(ατο. 

παρ' εύάείπνοις] Αρτια Θ08 (ΐπί Ι&ηίθ θρπί&ηίαΐ. 8ο1ιο1. παρά καταί- 
χομένοίς όείπνφ τψωμένοις. Αΐϋ &ρυ(1 8ί1ίθθΓηί& (Αη^Ι. αί ίιιηθΓ&Ι ίοα8ίδ). 
θχρ1ίο»ηί. Άί ίΚθ ριι1)1ίο ίθδίίν&ΐβ οΓ Λθ άθ&ά' νθΓίϋ Οοη. Γ&Πίίατ, ορίηοΓ, 
νίΓ €ΐθθία8. Ηθβγοίι. αί τοις ν^χροΤς έπίφερόμεναι σπονάαϊ, ί^γονν χοαί. βϊ 
Ε1:γιιι. Μ, 8. ν. €ΰά€ΐπνα. 

485. άτψος] Νοη 1ιοηοΓ&ίΐΐ8. 

Ιμπύροιοι χνιαωτοΐς'\ ^ϋΥί 1)τΐΓηί ίπηθΓ&Ι οΓΓθΓίη^δ, 80. ΕηίιηαΙίαιη. 
Ημ]ΐΐ8ΐηοϋ οοβη&ιη ΓαηΘΐ}Γθΐη ΑοΙιΠΙθβ δυρια ΡαίΓΟοϋ 1;ιιιηιι1ιιιη ρ»Γ£ΐί. ΟΓ. Ιιΐιοϊίΐη. 
Οοηΐ;. ρ. 519. οί (Γ^ χαϊ πυράν νήααντες προ τΘν χωμάτων χαϊ βόθ-ρον τινά 
όρύξαντες χαίουσί τε ταυτϊ τά πολυτελή άεΐπνα χαϊ ε!ς τά ορύγματα οΊνον 
χαϊ μελίχρατον, ώς γοΰν είχάβαί, έγχ^ουσιν, ΈΡΜ. ονχ οΊάα, ώ πορθ-μεΰ,^ τι 
ταϋτα προς τους έν '!Αιάου' πεπιύτεύχαύι (ί' ουν τάς \ρυχάς άναπεμπομένας 
χάτωΒ-εν άειπνεΐν μίν ώς οΐόν τε περιπετομένας την χνΐσαν χαϊ τον χαπνόν, 
π(νειν 6ϊ από τοϋ βόβ-ρου το μελίχρατον. 

486. παγχληρίας] ΗΛθΓΘ(ϋίαϋ8 ίη1;Θ§Γαθ. ΕιΐΓ. Ιοη. 814. δστ^ί σε γή- 
μας χαϊ σην παραλαβών παγχληρίαν — . 8ΐΐρρ1. 16. ΟΙάίπου παγχληρίας \ μέρος 
χατασχεΐν — &έλων, Οί. παμπησία δθρί. 817. παγχτησια ΡοΙΙ. 10, 12. βί 8ορ1ι. 
ΕΙ. 960. πλούτου πατρώου χτησιν. Αά γθπι ο£. 8ορ1ι. ΕΙ. 457. 6πως τό λοιπόν 
αυτόν άφνεωτέραις \ χεραϊ ατέφωμεν, 

487. οΓ(τω] 8ί θηίιη ίηίθΓΓθοίαβ ίαθπί Αθ§ί8ί1ιιΐ8, οοηΰη^βΐ; ιηϋιί ηΐΐΙ)θΓθ. 
γαμηλίους] Οί, ΕΙ. 961 8ς[. θί 457. 

488. τόνάε πρεσβεύσω τάφον] Ι. β. εξόχως τιμήσω, ΙιοηθΓ£ΐΙ)θ, οοίαιη. 
Οί. Επιη. 1. πρΰϋτον μϊν εύχζ τζάε πρεσβεύω — Γαΐαν. Α§. 1300. ΕαΓ. Ηΐρρ. 5. 
Αίο. 283. ΒΙΙιβδ. 941. 

489. ώ γαΙ\ Άνες μοι πατέρ'] Οί. ΡθΓ8. 650. "Αϊάωνεύς {'Λι'άωνεϋ?) ά" 
άναπομπός άνειης — /ίαρεΤον, 628. αλλά, χΟ-όνιοι άαίμονες αγνοϊ, \ Γη τε 
χαϊ *Ερμή βασιλεϋ τ' ένέρων, \ πέμψατ^ ενερβ-εν ψυχην ίς φΰϋς. 639 8ς[. 649 8ς[. 

έποπτεϋσαι μάχην] ΟΓ. 583. τά (ί' άλλα τούτφ άεΟρ* ίποπτεϋσαι λέγω \ 
ξιφηφόρους άγ&νας όρΘ-Θσαί τέ μοι. 

έποπτεϋσαι μάχην] ΙηδρίοθΓθ οθΓί&ιηθη, πί άβαιη. ΟΓ. 583. έποπτεϋ- 
σαι Ι ξιφηψόρους άγίΰνας. θί•ν. έπακούειν άθ άϋδ ΐΐ8αΓρ8.π δοΐίίαιη. 

490. (Γό? — χράτος] ϋ& νίοίθΓί8ΐη. ΟΓ. 480. αϊτού μένφ μοι άός χράτος 
τ(ΰν σΰ)ν άόμων. 785. Ζεϋ — (ίό? χράτος (τύχας πίδδ.). 8αρρ1. 1070. χράτος 
νέμοι γυναιξίν. Εαιη. 530. παντϊ μέσφ τό χράτος β-εός ώπασεν. 

εϋμορφον χράτος] ΟΓ. 969. τύχαι — εύπροσωποχοΐται. 8ορ1ΐ. Οθά. Κ. 189. 
εύΟπα πέμψον άλχάν. 

491. ένοσψ(σβ^ης] 8ο. βίου, Εαρίΐθΐηίδίίοβ άίοίαπι. Αη§1. γοιι Υίβτ& οιιί 
οΓί. ΟΓ. &ά 438. 

492. άμφίβληστρον] Εθίθ. ΟΓ. Α§. 1383. άπειρον άμψίβληστρον ωσπερ 
ϊχβ-ύων Ι περιστιχίζω. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 484 — 505. 137 

ίχαίνίσας] ΙηίΗαβϋ, ί. β. ρήπΐΰδ θχρθτίτιβ Θ8. Οί. αά Α^αιη. 1071. εΐχονσ' 
άνάγχιι τζάε χαίνιαον ζνγόν. 8ορ1ι. Ττ. 869. χ«£ τι χαινίζ^ί ατέγη. ΕαΓ. Τγο. 
889. τί ά' ίστ(ν; ενχάς ως έχαίνισας β-εών. Ει*. 601, 2. όστις τόν&' ίχαίνισεν 
λόγον. Ι^γοορΙΐΓ. 530. πρώτα χαινίζει άόρυ. 

493. π^&αις άχαλχεύτοις] Οι. ΕτίΓ. Ετ. 598. αί&οϋς άχαλχεύτοιΰιν (ζβυχται 
πέ^αις. 8ορ1ΐ. Ετ. 640. άχάλχευτα τρύπανα. ΟΓρΙΐ. Η. 85, 4. σώματα άεσμενων 
ίν άχαλχεύτοίσι πέάνισιν. δίιηΐΙίίθΓ Εαπα. 250. αητέροις ηωτήμασιν. 860. άοί- 
νοις έμμανεΐς β-υμώμασι, δοΐιοΐ. άσιάήροις άεσμοΐς. λίγει ά^ τρ άάιεξο&εύτφ 
ΙσΘ^ίΙτι. 

494. αϊσχρΘς — βουλευτοΐσιν] ΤτίΓρϋθΓ θχοο^ϋαίίβ. Αιΐβΐ. βΐι&πίθ- 
ίτιΐΐγ άβνίδθά. 8ο1ιο1. έπιβουλεντοΤς πέπλοις. 

495. αρ' εξεγείρει — ;] Οί. ΕτίΓ. Ογ. 1236. οϋχουν όνείάη τά&ε χλύων ρν- 
σει τέχνα; 

496. δρ^ον αίρεις — χάρα] 01 ΡθΓδ. 660. θ* οιηπίπο 657 — 662. Ειιγ. ΕΙ. 
942. ή μίν γαρ άεϊ παραμένουσ* αίρει χαχά (χάρα ΤγΓψ\ϊ\α.). Ονίά. Ττίβί. 
ΙΥ. 3. 81. ^ο&ριι1;ς[ΐΐθ | οοηβρίοιιτιιιι ρίθΐ&δ ς[ηα ίιια ίοΐΐ&ί 1ι&1)θί.' 

497. ΐαλλε] Ι. (ΐ. πέμπε. Οί. »ά 22. 8ο1ιθ1. ή τήν ^(χψ^ συμμαχούσαν 
ήμϊν χατ* αύτΟν πέμψον, ή σύ χόλασον αυτούς. 

498. άντίάος] 8θ. τω άντιπάλφ. 8θη8ΐΐ8 νίάθΙπίΓ β88θ, '&ηί ίρ8θ νθηί βΜβ- 
Γαιης[ηβ Ιιιοίαΰοηβιη οιιιη &άνθΓ8&πο <πιο βτίδοίρθ, δί ίοιίθ νίοίοήβιη ΓβροΓίαΙπι- 
πίδ δίδ.' ΜθίΑρ1ΐ0Γ& α ραΙαβδίΓα δοιηρία. Οί. άυσπάλαιστος 692. βί Α^. 1284. 

Χαβάς] Αη^ϋοθ, Ιιοΐά, ^Γίρ. Οί. Ρ1»ί. ΡΙίΕθάΓ. 236 Β. περϊ μϊν τούτου^ 
ώ φίλε, εϊς τάς όμοιας λαβάς έλήλυβ-ας. Εθδρ. VIII. 544 Β. τήν αύτην λαβην 
πάρεχε. Ρΐηί. Μογ. ρ. 78 Β. ^^λχιβιάάης ετι πάΐς ών έλήφ&η λαβην έν παλαίστρίχ. 

500. χαϊ τήσά' άχουσον λοισβ-ίου βοής, πάτερ] Οί. Αξ. 1431. 

501. ίάών — οΐχτειρε] Οί. Ργοπι. 352. !&ών ωχτειρα. 8αρρ1. 486. οϊχτίσας 
ίάών τάάε. 

νεοσσούς] Οί. 247 δς. Εατ. Ηθγ. 259. βώμιος \ Ό-αχεΤς νεοσσών τήνά^ έχων 
όμήγυριν. 

έψημένονς τάψφ] Οί. Α§. 1217. οράτε τούσάε τους άόμοις ίφημένους \ 
νέους; Εγ. 158. ίφημένη τάψον (1. τάψφ). 

502. ϋ^ηΧυν ϋρσενός ^' όμοΰ γόον] Οί. 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 185. εν τ' όάύναις 
όμοΟ λιμω τ* οίχτρός. 

503. μη 'ξαλε^ψ^|ς;] Οί. 8θρί. 15. τιμάς μη ^ξαλειφ^ήναί ποτέ. Εατ. Ηίρρ. 
1242. μή μ' ίξ«λείψητ\ ΙρΙΐ. τ. 698. ούά' Άπαις &όμος — ούμός έξαλειψθ^ειη 
ποτ' ΙΙν. ΕαΓ. Εγ. 1041, 2. ον γ^ (πλοΰτον) εξαλείφει πρόψασις ή τυχοϋσ* 
δλον. Τΐιιιο.• ΠΙ. 57. 'πόλιν έξαλεΐψαι. ΗθΓοά. VII. 220. 

504. οΰτω γαρ — ] 8οίϋθθ1: ςιιί» ΗΙ)θΓί χλη&όνος πατρφας σωτήριοι δηηί (505). 

505. χλη&όνος σωτήριοι] 8θ1ιο1. εύψημίαι. άιά φήμης σώζοιέν (1. σώσο- 
μέν) σε. '^χληάών σωτήριος άίοϋαΓ βΐΐαβ ηοιηθη ρ»ίθΓηηιη λΙ) ο1)1ίνίοηθ δθΓ- 
ν&ηδ, ς[ηθΐη&άιηοάιιιη οοΓϋοβδ Γβίθ 8ΐιΙ)ΐηθΓ8ΐιιη ΪΒάίοαπί." (Βίοιη.) "Οί. 236. 
Ειιγ. Ιρίΐ. Τ. 697. 6νομά τ' έμοΟ γένοιτ* &ν ούά^ έίπαις άόμος \ πατρφος ούμός 
ίξαλειφ>β•είη ποτ* έίν. ΙδΛΘ. Π. 36. τω έμφ παιάίφ έβ-έμην το Ονομα τό ίχεί- 
νου, ϊνα μη ανώνυμος ό όίχος αύτοϋ γένηται." (ΨβΜ.) Οί. 1043. δορίι. 
Οθά. Ο. 258. 138 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

506. ψελλός] 8α1)θΓίηα8 οοτίθχ. 8ο1ιο1. γελλοί. ίχεΐνοί γαρ έπιπλέοντες 
ύημαίνουύί τήν έν βν&φ ύαγήνην οντω χαϊ ήμεΐς ζώντες σέ τόν θανόντα, 
Οί. Ρίηά. Ρ. 2, 146. άβάπτιστός είμι φελλός &ς νπ^ρ ερχος αλμας. Ρΐιιί. ΜοΓ. 
592 Α. ωύηερ τους τά άίχτυα σημαίνοντας ίν τζ ^αλάϋατα φελλούς όρΘμεν 
έπιφερομένους. ΑηΛ. VI. 3. άπαγγελτίΐρά τε χνρτου \ φελλόν, Ερί§Γ. ίη Αηαΐ. 
Π. ρ. 494. εύχόληου τε λίνοιο περίπλοα χύχλα μολίβάφ \ χαϊ φελλούς χύρτων 
μάρτυρας είναλίων. Τΐΐβ&βί. ί1)ίά. ρ. 514. χαϊ πιατον βυτίων παγίδων σημάν- 
τορα φελλόν, ΑΙοίρΙΐΓ. Ι. 1. μιχρόν χαϊ τους φελλούς έά^ησε χαταύΰραι νφαλον 
τό άίχτνον έξογχονμενον. Ε\Χ8ϊ. αά II. ρ. 713, 33. φελλοϊ 8πως άίχτυον &νέ- 
χουσιν Άνω χατ* Αίσχύλον. 8ίάοη. Ερίβί. Π. 2. Φίδο&ίοι* Γθϋ» 8ΐιΙ)θΓπιί8 οοΓϋ- 
οΐΙ)ΐΐ8 θχίβηάϋ' (Βίοιη.) 

ϋγονΟί] Βιιοιιηί, ίΓβΙιιιηί, δαΒίίηβηΙ;, ςιιί& υ1)ίοτιης[αΘ ό φελλός ββί, 
ίΜ βαδίίιΐθίιιι• γθΙθ. Ι. (^, άν^χουσί. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 118. μούνη γαρ ϋγειν ούχέτί 
σωχΩ Ι λύπης άντίρροπον Άχ&ος. 8θη8ΐΐ8 88<;, Η1)θπ ιηθίηοιΊ&ιη ρ&ίτίδ 8ΐΐ8ϋ- 
ηθοί; (δθΓναηί) υί 8ηΙ)θΐ*& γθ^θ. 

507. τόν έχ βν&οΟ — ] Οί. 278. Α§. 538. ώ χαίρε χ^ρυξ — τΘν από 
ατρατοΟ. 8ορ1ι. ΕΙ. 137. οΐίτοι τόν / έξ Άΐάα — πατέρα ανατάσεις. 

έχ βν&οϋ] Οί. Αηβΐ:. Ες. 609. ίχ βυ&οΟ β-ηρώμενοί (τους παγονρονς). 
Εωΐ. 247. 8ορ1ΐ. Α^. 1083. ταύτην νόμιζε την πόλιν χρόνφ ττοτ' άν \ έξ ούρίων 
άραμοϋσαν Ις βυϋ-όν πεσεΐν. 

χλωστίίρα — λίνου] 8ο1ιο1. έν περιφράσει τό χλωστόν λίνον. Ι. θ. την 
περιστροφην τοΟ λίνου (ΡοΙΙ. 7, 31.). Οί. ΕαΓ. Εγ. 1001. λίνου χλωστίίρα περι- 
φέρει λαβών. Απδί. Κεπ. 1349. χλωστ-ήρα ποιοΰσ\ Ιιγ8. 567. ωσπερ χλωστήρ\ 
8ταν ήμΐν ^ τεταραγμένος^ βίο. Ειιι•. Τγο. 536. χλωστοΟ — άμφιβόλοις λίνοισι. 
ΗθΓΟά. V. 12. 12. χλώ&ουσαν λϊνον {λίνον?). 

509. (Γ^] Ι. ς[. γαρ. Οί. 239. 

τόνάε τιμήσας γόον] Ι. θ. 81 Ιιαηο Ιαιηθηί&ϋοηθίη η08ίΓ&ιη &ιΐ8οη1- 
ίβνθΓίδ. 

510. άμεμφή — λόγον] Οί. ΡθΓ8. 168. πλοΰτος — άμεμφής. 8ΐΐρρ1. 581. 
παΐά' άμεμφή. 8θρί. 909. άμεμφία. 8ιιρρ1. 576. 8ορ1ι. Εγ. 259. 

τόνά* έτείνατον λόγον] Οί. Εατ. ΗθΟ. 1177. ώ^ μη μαχρούς τείνω λόγους. 

512. τά (Γ' άλλ^] Ο&θάθΐη ΑββίδΙΜ ίηίβΙΗβθ. 

έπει&η &ρ&ν χατώρ&ωσαι φρενϊ] 8ίηοβ γοτι Η&νθ δθΗΙθά ϋ ίη γοιίΓ 
ιηίηά ίο αοί. Οί. 8αρρ1. 915. χαϊ πόλλ* άμαρτών ούά^ν ώρ&ωσας φρενί. 

χατώρβ-ωσαι] Εΐ'θοία (ίιηρτιΙδ&) θδ, δίαίτιίδϋ. Αη^Ι. Ιιανο Γθδοίνθά 
(άθοίάθά.) Οί. Εατ. Ηίρρ. 1443. χατόρΟ^ωσον άέμας. ληάτ. 1081. ' 

513. δαίμονος πειρώμενοι] Ι. β. τύχης. Αη§1. ίΐ'γϊηβ γοτίΓ ίοΐ'ίιιηθ. 
Οί. Α§. 1663. άαίμονος πειρωμένους. 1653. την τύχην ,ά* Ιρώμε&α (τ^? τύχης 
πειρώμ6&α?). ΗθΓοά. Ι. 46. άιέπεμπε &^ πειρεόμενος τών μαντηΐων δ τι 
φρονέοιεν. 

514. εξω άρόμου] Έχίτ& οαΓδτιιη, ί. β. ίηάθοΟΓΤιιη. Αη^ΐίοβ, ιγγθ- 
Ιθν&ηί, Εΐηίδδ. 8ο1ιθΙ. εξω τοϋ προχειμένου. Οί. 1022. δρόμου \ εξω τρέχω. 
Ργ. 883. εξω ά^ άρόμου φέρομαι λύσσης \ ηνεύματι μάργφ. Αζ. 1245. έχ δρό- 
μου πεσών τρέχω. '^Ιάθΐη δοη&ί ρΓθνβΓΐ)ίαιη 'θχίΓ& οΐβαδ ν£ΐ§&Γί.' " (ΒΙοιη.) ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 506 — 530. 139 

515. ^x τίνος λόγου] Οτιλγθ, ς[ΐι&ιηο1)Γθΐη, ς^ιι» Γ&ϋοηθ ίπάτιοία. Οί. 
Εατ. Αηάι*. 549. έχ τίνος λόγου νοσεί; 

516. άνήχεστον πά-θ-ος] Οί. Εγ. 255, 2. τ(ΰν άνηχέατων χαχΘν \ ίατρός. 
Χβη. Οθοοη. 2, 7. μή τι άνήχεστον χαχόν πάβ-ι^ς. Τΐίθο^. 76. άνήχεστον — 
άνίην. ΗθΓοά. 3, 104. λώβψ άνήχεατον. Ι^γβ. Τ. Ι. ρ. 84. άνηχέστφ συμφορζ. 

517. ου φρονοϋντί] Νοη βθηϋβηΐ:!. 8ο1ιο1. τω υπ"* αύττ}ς Ό-ανόντι χαϊ 
μ^ί φρονοϋντι τα αυτής. άβίλαία χάρίς] Τΐΐθ Βοηγ ίβνοιίΓ (&ίίθηΰοη). 

518. Οί. 8θρ<;. 356. τίν' έχ τώνά^ είχάααί λόγος πάρα; 8ο1ιο1. διστάζω 
ότου ενξχα έπέμφ^η. 

519. δοΐιοΐ. άντϊ το Ο υπέρβαινα τα αμαρτήματα την από τΰϋν δώρων πει&ώ 
χαϊ παρηγορίαν. 

520 8(1. τα πάντα — ] Νοιηίη&(ίνυ8 ρβηάθηδ. Βθ οοηδΐχαοΗοηθ οί. &ά Ββρί. 
681. άνάροΐν (Γ' δμαίμοι,ν θάνατος ιδίΤ' αύτοχτόνος, \ ούχ εατι γήρας τοϋάε 
το Ο μιάσματος, 189. χρατοϋσα μίν γαρ — ούχ όμιλητόν Ό-ράσος. Εΐΐΐη. 100. 
πα^οϋσα (Γ' οϋτω δεινά προς τΰϋν ψιλτάτων — | ουδείς υπέρ μου δαιμόνων 
μηνίεται. 8τιρρ1. 446. Επγ. Εγ. 411, 4. χαϊ προς άνδρ^ εϊπών ?να, | πύ&οιντ* 
άν άστοϊ πάντες βίο. 579. πάλαι δέ σ* ίξερωτήσαι Ό-έλων, \ σχολή μ* άπεΐργε. 
Αήδί. Ει•. 509. ΕιΐΓ. ΡΙιοθιι. 290. Ιρίι. Τ. 675. χοινξ δ^ πλεύσας δεΐ μ^ χαϊ 
χοινζ β-ανεΐν. ΟγοΙ. 333. δοραΐσι β-ηρΰϋν σΰϋμα περιβαλών έμόν \ χαϊ πϋρ 
άναί&ων, χιόνος ουδέν μοι μέλει. ΑΐΊδί. Ρ&ο. 1242 — 1244. Βθ βθπίθηΰ» οί. 47. 
Α§. 983 8^. το (Γ' ίπϊ γάν ϋπαξ πεσόν β-ανάσιμον — μέλαν αίμα τίς &ν 
πάλιν αγχαλέσαιτ* ίπαείδων; Επί*. Εγ. 647 8ς[. ανδρός δ^ έπειδάν αϊμ^ άνασπείσ^ 
χόνις Ι ϋπαξ Ό-ανόντος, οϋτις Ιστ' άνάστασις. 

520. αίματος ενός] Ι. θ. τι η 111 8 ο&θάίδ. Οί. 932. πολλΘν αιμάτων. 

521. ώ(Γ* έχει λόγος] Ι. β. 1ι&1)θ8 ιηθ&ιη δθηίβηΜαιη. 1\λ 8ο1ιιιίζ. 
Αη^ΗοΘ, ίΐι&ί 18 νΐι&ί Ι Ιι&νβ ίο 8&γ. Οί. Α§. 1661. ώ(Γ έχει \ λόγος γυναι- 
κός, εϊ τις άξιοι μαβ-εϊν. Αΐίί (Βίοιη. βίο.) νθΓίιιηΙ; 8ίο νιι1§ο ίθΓίτΐΓ, βίο ίαιηα 
Θ8ί, οοΐΐ. ΡθΓ8. 343. ΕαΓ. Ιρίι. Α. 72. ώς ό μΟβ-ος αν&ρώπων έχει. 

522. Ό^έλοντι] Ι. ς[. χρ^ζοντι. Οί. 8ιιρρ1. 144. 

524. νυχτιπλάγχτων δειμάτοη/] Ι. β. ηοοίτι θγγλγθ ίαοίβηϋτιιη. Οί. 751. 
νυχτιπλάγχτων — κελευσμάτων. Α§. 12. 330. 

525. δύσ&εος] Ιπιρία. Οί. 46. 191. Α§.1590. 8ιιρρ1. 422. 

527. Οί. ΕιΐΓ. Οι•. 402. εδοξ^ ϊδεΐν τρεις νυχτϊ προσφέρεις χόρας. 

528. ποϊ τελευτ^ — λόγος] Οί. 1021. ου γαρ οιδ* 8ποι τελεΤ. 1075. ποϊ 
καταλήξει \ χαταχοιμισθ-^ν μένος Άτης; ΡβΓ8. 787. ποϊ καταστρέφεις \ λόγου 
τελευτήν; 735. π&ς τε δη καϊ ποϊ τελευτ&ν; 8ιιρρ1. 598. ποΖ κεκύρωται τέλος; 
ΕαΓ. Τγο. 1029. IV είδ^ς οϊ τελευτήσω λόγον; 155. ποϊ λόγος ηκει; Ηβο. 419. 
ποϊ τελευτήσω βίον; 8ορ1ι. 0.0. 476. τό (Γ' ενβ^εν ποϊ τελευτήσαί με χρή; 

καρανοϋται] Ι. θ. κεφαλαιοΰται , κορυφοΟται, τέλειο ΰται. ΡΓΟρήθ &ά 
ί&δϋβίιιιη ρβΓάυοίίιΐΓ. Αη§1. ίβ βιιιηιηθά τιρ. Α κάρανον. Οί. 706. τοιόνδε 
πράγμα μη καρανώσαι (μη άνακοινβσαι7) φίλοις. Ηθβίοά. Ορ. 106. εΐ (Γ' έθ-έλεις, 
έτερον τοι έγώ λόγον ίκκορυφώσω. 

529. όρμίσαι] Ιί00888θ, ροδίΐίδδθ. 8θ1ιο1. ώ^ παΐδα αυτόν έκτεΐναι Ιν 
σπαργάνοις. Οί. 8ορ1ΐ. ΡΜΙ. 857. έκτέταται νύχιος. 

530. τίνος βορδίς χρ/^ζοντα, — ] ^ιι. τίνος βοράς δ^ ^χ^>3ζ^ — • 140 00ΜΜΕΝΤΑΕΠΤ8 

άάχος] Αηίιη&Ι ιηοΓδα ηοοβηβ. Ρι* 583. ποντίοις άάχβσί. Ειιτ. Ηίρρ. 
642. άάχη Ό^ηρων. 

531. Ιηιαχέιν μαατον] Οί. Ειιγ. ΑηάΓ. 225. χαΧ μαύτον ίΐάη ηοΧλάχίς νό- 
β-οίον αοις \ Ιπέαχον. Ηοιη. Π. 9, 489. οίνον Ιπισχών. 22, 83. λαβ-ικη&έα μαζόν. 

532. οί/^αρ] Ηΐηο Ι^ϋηοιη ιι1)Θγ. 'Άηίιη£ΐ1ίΙ)ΐΐ8 ρΓορήΏΐη; ιηιιΐίθπιιη βτΒ,ί 
μ αστός. '* 

στύγους] Τΐΐθ ΙΐΛίθίιιΙ (Ιοβίΐΐδοιηθ) ίΐιίη^. 8οΙιο1. τοϋ μισητοΰ &ηρ(ου. 

533. β^ρόμβον αίματος σπάσαι] Οί. 546. Ετίΐη. 617. άνάρός ά' ίπ€ίάάν 
αϊμ* άνααπάα^ χόνίς. 184. ΡΙαί. Οΐϋ ρ. 120 Α. β-ρόμβον ένέβαλλον αίματος. 
8. ϋ^τίο. Εν8η§. ΧΧΠ. 44. &ρόμβθί αίματος. 

β-ρόμβον] Οηιιη&ιη. Αη§1. α ο Ιοί. 

απάσαι] Η&πγϊγθ. Ετιγ. Ογοί. 416. ίάέξατ^ ίαπααέν τ* ϋμυστιν ίλκύσας. 
ΗοΓ. Εροά. 14, 3. 'ροοιιία Ιιβίΐιαθοδ τιί δί άιιοθηΰ& βοιηηοδ — ίΓ&χθπιη.' 

534. οϋτοί μάταιον — πέλεί] Ριοίβοίο ηοη ν&η& θδί; Ιιαοο ρΐιαηί&δία. 
δψανον] 8ο1ιο1. δψίς, φαντασία. Υοο&ΐίτιΐιιιη ηοη ΛΐίΙ)ί ΓβρβΓίιιιη. ΟοηίβΓ 

λί/Ί/ζανον, τρώξανον. *'8θηίθηΐ3& §θηθΓ»Ιίδ θδί, Όοπιίηίδ δοηιηίιιπι ηοη θδΐ: Γθδ 
νΕη&.' " (ΒΙοηι.) 

535. ^1 νπνου] Ροδί; δοητιπι. Οί. Ειιγ. Βαοοίι. 689. ίξ ϋηνου χινέΐν 6έμας. 
χέχραγεν] Οί. Ρι*. 743. σύ &^ αύ χέχραγας — . Ργ. 281, 5. νϋν ά^ ου χΒχραγά 

πω — . 8ορ1ι. Α^. 1236. 

έπτοημένη] ΤβτγίΪΛ. Ργ. 881. έπτοημ^νοι φρένας. Ειιΐ'. ΒεοοΙι. 214. 1267. 
Ιρίι. Α. 586. 1029. Τγο. 559. ΕΙ. 1255. 

536. αν^^ον — λαμηττίρες"] Οί. 8ορ1ΐ. Α^. 286. ηνίχ^ εσπβροί \ λαμπτηρίς 
ούχέτ* ^β-ον. 

537. λαμπτήρες] ΙιΐιοθΓη&θ άοηιβδίίο&θ. Ι. ς[. λνχνοΟχοί. Οί. Δ§^απι. 890. 
τάς άμφ( σοι χλαίουσα λαμπτηρονχίας \ ατημέλητους αΐέν. Ηοη. Οά. 18, 307. 
αύτίχα λαμπτήρας τρεις ϊστασαν έν μεγάροιΟίν, \ όφρα ψαείνοιεν. 8θρ}ΐ. Α^. 
285. Τγ&§. αάθδρ. 335. Ιψέσπερον (ί. Ιφεσπέρων) άαίουσα λαμπτήρων σέλας. 
ΤΙιβοοΓ. 24, 46 δς. 

538. χη&είους χοάς] Οί. 87. χήάείΟί χοαί. 226. χουράν — χη&είου τροχός. 

539. ίίχος τομαΐον — πημάτων"] ΡΓορπθ ηΐθάθ1&ηι οοηοίάβηάο (Ιιθγ- 
1)&δ) ίαοίαηΐ. Οί. 8ΐΐρρΙ. 268. τούτων ϋχη τομαΐα χαΐ λυτήρι,α \ πράξας 
(πορίσας?). Α§. 17. ϋπνου τόίΤ' άντίμολπον έντέμνων άχος. Αξ. 849. ίΐτοί χέαν- 
τ ες ή τεμόντες. 01ι. 168. τομαϊον — βόστρυχον. ΕιΐΓ. ΑηάΓ. 121. &χος τΘν 
άυσλύτων πόνων τεμεϊν. ΕαΓ Αία. 982. ουά' οσα Φοίβος ^Ασχληπίά^αίς ε&ωχε 
φάρμαχα πολυπόνοις άντι,τεμων βροτοΐσί. Μθά. 1173. Ρίηά. Ρ. IV. 393. ΡΙ&ί. 
ΟθΓ§. 480 0. τέμνείν χα\ χάει,ν. 521 Ε. τέμνων τε χα\ χάων. ΡΓοί. 354 Α. χαΰ- 
σι,ς χαϊ τομή. 8θρ1ΐ. Α^. 582. ϋ-ρηνεΐν έπφ&άς προς τομ&ντι πήματι. 

έλπίσασα] 8ο. αύτάς εσεσ&αί. 

540. άλλ' εϋχομαί γ^ —] Οί. ΕιΐΓ. ΕΙ. 677. χαϊ γή τ' &νασσα, χείρας ζ 
Μωμ^ εμάς, \ συ τ\ ω κάτω γης άνοσίως οΐχ&ν πάτερ, \ Ημυν* άμυνε τοΐσάε 
φιλτάτοίς τέκνοις. 

541. τελεσψόρον] Οί. 212. τελεσφόρους εύχάς. 8θρί. 655. πατρός άη νυν 
άραϊ τελεσφόροι. Α§. 963. 967. 8ορΙι. ΕΙ. 646. φάσματα — άός τελεσφόρα. 
Ειιγ. Ρΐιοβη. 641. τελεσφόρον άιάοϋσα χρησμόν. ΐΝ ΟΗΟΕΡΗΟΕΟδ V. 531 — 555. 141 

542. χρίνω] ΙηίθΓρίθΐΟΓ. Οι. 37. χριταϊ — όνειριίτων, Ργ. 485. χ&χρινα 
πρΰϋτος ίξ όνειράτίον \ « χρη \ ΰπαρ γενέσΟ-αι, χλη&όνας τε άυύχρίτονς | Ιγνώ- 
ρίβ^ αΰτοΐς. Ρθΐ•8. 226. ενυπνίων χρίτής, Α§. 981. άυσχρίτων όνειράτων. θί V, 
όνειροχρίτης. 

νιν] Ργο αυτό. 8ΐθ νιν ρΓΟ αυτά 8ορ1ι. ΕΙ. 436. 

ώστε συγχόλλως εχει^ν] Ιία ιιί οοη^Γααί (οιιιη ίηίθΓρΓοίαίίοηβ ιηθ&, τ^ 
έμζ χρίαει). Αη§1ίθθ, 8§γθθ (^ίϋι ϋΐθ ίαοίδ οί ίΐιβ οα8θ). 8ο1ιο1. συνημμ^νως 
τζ άλη^είίΐί. Οί. 8αρρ1. 310. χαϊ τ«Ογ' ελεξας πάντα συγχόλλως Ιμο(. Οϊι, 580. 
δπως άν άρτ(χολλα συμβαίν^ τάάε. 

543. τον αύτον χ&ρον] Ι. θ. την νηάυν, ιιίθΓΤΐιη (ΟΙγί&θΐηηθδίΓίΐθ). Οί. 608. 
ΙιηίΙαίιΐΓ Έαιίρίάθδ Ηθγο. 1266. ίτ' ίν γάλαχτί τ' όντ^ γοργωπους όφείς \ έπεί- 
αέψρησε σπαργάνο^σι, τοις έμοΐς \ ή τοΰ ^ώς σύλλεχτρος , ώς όλοίμεθ-α. 

544. οΰφις] Νοί&ηάα ρΐΌάιιοϋο ροβίβηοπβ βγΐΐαΐοθ, ηί ίη χόνις, οίο. Οί. 
928. 8ιιρρ1. 180. Ργ. 1084. 

ηλελίζετο] Οί. Ηοιη. 11. 2, 316. έλελιξάμενος {βράχων). 

545. αμιρέχασχ""] Οί. Ηοιη. Π. 23, 79. «λλ* ^μ^ μϊν χηρ \ άμφέχανε στυ- 
γερή. 8ορ1ΐ. Αηί. 117. φονίαισιν άμψί/ανών χύχλφ λόγχαίς ίπτάπυλον στόμα 
{πόλίν*^). Οαιη χάσχω οοηίοΓ βάσχω, φάσχω, λάσχω. 

546. Οί. Εαηι. 184. ους (θρόμβους) άφείλχυσας φόνου. 

.^47. άμψϊ τάρβεί] Ργ&θ ΠΙ 8 1: ΤΙ. Οί. Ειιτ. Ογ. 825. άμψϊ φόβφ. Ρθγβ. 696. 
άρχαίφ περϊ τάρβει. 01ΐ. 35. περ\ φόβφ. 8ορ1ΐ. Εγ. 147. άμφϊ β-υμώ. 

548. 8ο1ιο1. ωσπερ Λ' αίματος ε&ρεψε τον άράχοντα, άεΐ (δι/ ε&ει. Ρ&1.) 
αυτήν β-ρέψαί τω ϊάίφ γάλαχτι. 

εχπαγλον τέρας"] 8<;αρθηάαιη ιηοηδίηιιη. Οί. Α§. 862. εχπαγλον χαχόν. 

549. Ιχ$ραχοντωβ^ε\ς] Ιη &η§ιΐθηι νβΓβηβ, δη^ηίδ ί&οίηβ, ΐ. θ. αη^β 
ρατίθδ δοδοΐρίοηδ. Οί. Ιξαν&ροΰσ&αι, ίχταυροϋσβ-αι, Ιχβ-ηρίοΟσ&αί, βίο. 

550. χτείνω νιν] Αηι (&πι ίο 1)θ) ϋΐθ δΙαγοΓ οί Ιιθγ. 

551. τερασχόπον] ΙηίοΓρΓβίβηι, ρΓορήο ροΓίθηίοπυη. 
σ*] ΟοΓγρΙι&θτιπι ΐηίβΐΐί^^θ. 

552. τάλλα (Γ' έξηγοΰ φίλοις] Οί. Ειαη. 609. ίξηγοΟ άέ μοι — «/ βία. 595. 
ό μάντίς Ηηγεΐτό μοί μήτροχτονειν. 8ορ1ΐ. Οθά. 0. 1284. χαλΘς γαρ έξηγεΐ 
σύ μοί. 1589. αυτός ήμΐν ^ηγούμενος. ΕΐΐΓ. Βαοοίΐ. 185. έξηγοΟ συ μοί \ γέρων 
γέροντί, Τειρεσία* σύ γαρ σοφός. 

553. ποΰ άεΐ τν πονεΐν] Οί. Α§. 1353. ψηφίζομαι τι άραν. Ειη'. Ηθγ. 733. 
Απβί. Αν. 637 δ(ΐ. 

λέγων] Ι η Ι) θ η 8. 

554. άπλοϋς ό μϋ&ος] Οί. ΕιΐΓ. Ρΐΐοβη. 469. άπλοϋς ό μΰ&ος τ^ς άλη- 
&είας εφυ. Εγ. 253. άπλοϋς 6 μΟβ-ος, μη λέγ ευ. 

τήνάε] Είθοίταπι. 

555. αΙνΘ ά^ χρύπτείν τάσ^ε] Ργο τάσ$ε 61 αϊνΰϋ χρύπτειν. Οί. 715. αίνβ 
ά^ πράσσείν ως ύπευβ-ύνφ τάάε. 8αρρ1. 185. 

αίνβ] 3 111)60. Ι. ς. παραινβ. Εοάοηι δοηδίι λέγω, αύάΘ, βίο. 

τάαάε οαηι συν&ήχας οοηδίπιβηάιιηι. "Ηλπο νοοβπι &ά ΟΙιΟΓίαη ΓθίθΓί 
δοΐιοΐί&δία, ηιίηαδ Γβοίβ: οηιηία βηίηι Είθυίΐ'&ηι Γβδρίοίαηΐ: τΐδ(^ιΐθ &ά ν. 580. 
Ώβϊη Οΐιοιιιπι ώΙοί^αϋαΓ ΟΓθδίθδ, θί ηιοχ ΡγΜοπι ν. 583." (ΒΙοηι.) 142 ΟΟΜΜΕΝΤΔΕΙϋδ 

συν&ήχας] Ατγ&ηζβΊηύηΪΒ, 

556. τίμιον] Ι. θ. εντψον, ίνάοξον. Οι. δορί. Αηί. 949. γενε^ τίμιος. 
ΕτίΓ. Ηθο. 625. έν πολίταις τίμιος χεχλημ^ρος. 

557. άόλοιύι — ] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 35. χρζ μοι τοιαΰβ•^ ό Φοίβος, ών πεύαει 
τάχα, \ ϋύχευον αυτόν άσπίάων τε χαϊ στρατοϋ \ άόλοισι χλέψαι χειρός ένάί- 
χους ύφαγάς. 

558. ^] Οαοιηοάο, ΒΪοιιί. Αη§1. ίη 1:1ιθ ^&γ νΐιίοΐι, &3. Οί. 440. 
Ιφήμισεν] ν»1:ίοίη&<;ιΐ8 ββί. Οί. Α^. 1162. τί τόάε τορόν ιίγαν έπος 

έφημίσω; 629. 1173. ΕτίΓ. Ιρίι. Α. 1356. ην έφήμισεν πατήρ μοι, Ηβδίοά. Ορ. 
764. ηντινα (φήμην) — φημίξωαι. 

559. μάντις άιΐ^ευάης] Οί. Ειιιη. 615. Ϊγ. 350, 5. τό Φοίβου &εΐον άψευά^ς 
στόμα, ΕιΐΓ. Εγ. 875. Ζευς ίν β-εοΐσι μάντνς άψευ&^στατος. Υίτξ. Αβη. VI. 343. 
'Ν&ιη^ιΐθ, ιηΐΐιί ί&ΙΙαχ Ιι&αά αηΐθ Γθρβι-^αβ, | Ηοο ιιηο ι•θ8ροη8θ αηίιηιιιη (ΙθΙτι- 
βΗ Αροΐΐο.' 

560. ζένφ — είχώς] Οί. 669. Α§. 915. άπουαίί^ μίν έίπας είχότως ίμζ. 
παντελή σάγην] Ά οοιηρίθίθ Όΐιΐΰΐ: (οί α ν&γίατθΓ).* ϋη» νοοθ πανααγία 

8ορ1ι. Αηί. 107. Οί. πανοπλία, 

σάγην] Εί^ιιίριηθηί, οτιίίϋ Ι. ς. στολήν, Οί. 675. 8θρ1:. 125. άορυσόοι 
σάγαι. 391. Ρθΐ*8. 240. ψεράσπι&ες σάγαι. Εαι. Ηθγο. 188. τοξήρη σάγην. 
Κ1ΐθ8. 207. 

561. ερχείονς πνλας] Οί. 571. 653. Ε&θάθΐη Ιι&θ θΐ&ηΐ: 8,ί(ΐιΐθ αϋλειαι β-ύραι. 
Ρΐΐοίίαδ, "Μρχειος Ζευς: φ βωμοϊ ίντός ερχους ίν τ^ αύλζ ϊάρυνται. τον γαρ 
περίβολον ερχος ελεγον. 

/ 562. όορύξενος] Ι. θ. ιρίλος. Ριορήθ άορύξενοι άϊοοϊ)ΒΧΐϊ\ϊΓ οί έν πολέμφ 
γινόμενοι φίλοι, ηϊ 01&110118 βϊ Βΐοιηβάβδ. Οί. Α§. 880. 8ορ1ι. ΕΙ. 46. ό γαρ \ 
μέγιστος αύτοίς τυγχάνει &ορυξένων. 

563 8(1. Οί. Εαΐ'. •Τγο. 10. ό γαρ Παρνάσσιος \ Φωχεύς ^Επειός βίο. 

563. φωνην ησομεν Παρνασσίάα] Οί. Ρβΐ'8. 406. Περσίδας γλώσσης ^ό&ος. 
8ο1οη. Εγ. 36, 9. γλωσσαν ούχέτ' ^Αττιχτγν \ ίέντας. Τΐιιιο. III. 112. λωρίδα 
γλ&σααν ίέντας. Αηδί. Αοΐι. 747. ήσείτε φωνάν χοιρίων μυστηριχΘν. ββνβΓ» 
δΐιίθΐη Αίίίοα άί&ίθοίο πίϋαΓ Ογθ8<;θ8 653 δ^., ιιί ιηοηιιίί \νθθΜβίη. 

Παρνασσίάα] 8ο1ιο1. Φωχιχήν. 

565. χαϊ άη — ] 8ιιρρο8β ίΥιβ δθΓναηίδ — . Οί. Εηιη. 894. χαϊ άη άέ&εγμαΐ' 
τίς άέ μοι τιμή μένει; ΕτίΓ. Μθά. 387. χαϊ &ή τε&νάσΐ' τίς με άέξεται πόλις; 
Ηθΐ. 1059. χαϊ άη παρεϊχεν είτα π(ΰς \ σωΌ-ησόμεσ&α; 

566. άαιμον^] Μ&ΐο ηιιιηίηΘ ίβηβίιΐΓ, ί. θ. ίαΓΐ)3.1:ιΐΓ, 1αΙ)0Γ&<:. Ργο- 
ρπθ υπό άαίμονος χατέχεται (Ηθδγοίι.). 8ο1ιο1. τετάραχται. Οί. 8θρί. 1001. 
&αιμοναντας έν ϋτίξ. Ευτ. Ρΐιοβη. 902. ώς άαιμονΰϋντας χάνατρέψοντας πόλιν. 
Μρη&ηά. ΥΠ. 110. άαιμονζς — ; Ρΐιϋθΐη. IV. 62. άλλος χατ' άλλην δαιμονίζε- 
ται τύχην. 

χαχοΐς] Μαΐίδ, ίηίοΓίιιηϋδ. ΡθΓίαΛ&Μοηθηι αηίιηί ριορίθΓ Οΐί^ί&θΐηηθ- 
δ1χ3θ ηιαίβ οιηίηαίιιιη δοιηηίιιιη οιίαιη άίβϋ 

567. "Ηθ ηΐΘ&ηδ ϋ&ί, ίί Αθβίδίΐηΐδ ίαδίδίδ οη ηοί αάηιί<Λία§ ίΐΐθΐη, ΙΕθγ 
\νί11 Ερρθοί ίο ί\ϊβ ριιΐΐίο ίθθ1ίη§ αηά Θχοίίθ οάίαιη α^αίηβΐ; ίΐΐθΐη." (Ρ&1.) ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 556 — 578. 143 

568. δόμους πα^αατε(χοντα'\ Οί. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 801. 6χους παραστείχοντα 
τηρήαας μέσον \ χάρη ^νπλοϊς χέντροίύί μου χαβ-ίκετο, 

569. πνλαισ,ι — άπείργετε] ΈΌτί\)Χί8 βχοΐιιάίίίβ (&ι•οθ<;ί8). Οί. αά 
ΑΐΊδίορΙι. Εοοί. 420. ήν <Γ' άποχλίίςι τ ζ &ύρ($, Υοβρ. 775. ούάείς σ' άποχλείσει 
&ίσμο&έτης τ^ χιγχλί&ι. ΕτίΓ. Ει*. 362, 19. τους (Γέ — ηονηρούς χλί^Ό-ρον είργέτω 
στέγης, δίύΐιΐδί. Οαίίΐ. 28. '^&ηιι£ι ριοΐιΐΐίίί.' Ηοι*. δαί. Ι. 2. 67. 'βχοΐιΐδΐΐδ ίοΓθ.' 
Βθ οίβοίο Βαρρίίοί Ιιοδρίϋ άβΐίΐίο ν. Ηοιη. Οά. 1, 189. νεμίσσή&η ά' ένϊ β-νμφ \ 
ξεΐνον άήτα {άη 'τιΙΡ) ^ύρι^σιν έψεστάμβν. 7, 159. 8, 546. ΟοηιρβΙΙ&ίιΐΓ ό θ-υ- 
ρωρός. Οί. 565. Νοί&ηάαδ νθΓΟ ίπ1)ΐ•3,ο1ΐ78 ίη ίθΓϋ» βθάθ, ιιί; ίη Αζ. 600. 
δπως <Γ' άριστα τον έμόν αϊάοΐον ηόσ^ν. 

571. ί/ (Γ' ουν] ^\^^οά 81. Αη^ΐίοθ, ΐί 1ιο\νθνθΓ. Οί. Α§. 776. 1042. 
άμείιρω] Λη^ΐίοθ, δΐι&ΐΐ ρ»88. Οί. 965. άμείχρεται, πρό&υρα. Ρ*θγ8. 69. 

πορ&μόν άμείιρας *Ελλας. ΗθΓΟά. V. 72. πρΙν ή τάς ^ύρας αυτόν άμεΐιραι. 
Ηοιη. Οά. 8, 80. αύτάρ βγ* εΐσω ϊεν χαϊ ύπέρβη λάϊνον ουάον, 

βαλόν] Ι^ίπιβη. Ι. <!. ούάόν. Ηοιη. Οά. 22, 2. άλτο ά* Ιπϊ μέγαν ούάόν. 
ΒΒ,οοήγΙ Εγ. 33, 1. εστα ά' έπϊ λάϊνον ουδόν, 

572. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 258. ποίας ημέρας ^οχείς μ^ Άγενν \ οταν ϋ-ρόνοίς 
ΑϊγισΒ-ον έν&αχοϋντ^ ϊ&ω \ τοϊσιν ηατρωοίς; 

573. χατά στόμα] ΟοΓ&ιη. Αη§1. ί»θθ ίο ί&οθ. Οί. Κ1ΐθ8. 409. θρι^χ(5ν 
άρίστοις έμηεσών χατά στόμα. 491. τάξον μ* ^Αχιλλέως χαϊ στρατοΟ χατά 
στόμα. 511. 8ίθ κ«τ' όφ&αλμούς {Ομματα, Ομμα) 8ορ1ΐ. Απί. 760. ΕΐΐΓ. Αηάΐ. 
1064. ΗβΓ. 801. Εΐΐθδ. 421.' χαϊ μέμφομαι σοι χαϊ λέγω χ«τ* δμμα σου, 
Βαοοίι. 469. ΕΙ. 910. ΑηάΓ. 1064. 8ορ1ι. Αηί. 760. Ογ. 288. χατ' όμματα. Απδί. 
Βαη. 626. ϊνα σοι χατ^ 6ψ&αλμους λέγ^. 

574. κ«τ' όψΌ^αλμούς βαλεΐν] Οί. Ηοιη. Η. V. Β,ά Υθη. 157.. κ«τ' Ομματα 
χαλά βαλοΟσα. Η. ΟβΓ. 194. Τιηθδίδ ιιί; ίη 395. Ζευς έηϊ χεΤρα βάλοί. 

575. ποάαπός ό ξένος;] Οί. 657. ΕιΐΓ. Εγ. 74, 2. ΑοΚ&β. 3, 3. ποάαποϊ 
γαρ εϊσι/ν οί ξένοι; Αθδοΐΐ. 61. πο&αηός ό γύννις; τ(ς πάτρα; 

576. ποάώχει περιβαλών χαλκεύματι] 8ΐ δίηοθΓ» βδΐ: ναΐ^&ία, βθηδτΐδ θπί 
'1)ΰΓ7ίη§ ηιγ βίΛτοΓά ίη Ιιίηι δ^ίίίΐγ.' "Οί. ΕαΓ. Μθά. 1278. άρχύων ξίφους. 
ΗθΓΟ. 729. βρόχοισι (Γ' άρχυων χεχλι^σεται \ ξιφηφόροισι." (Λνβοΐίΐ.) ΡθΓδ. 747. 
χαϊ πέάαις σψυρηλάτοίς περιβαλών {τον πόρον). ΌΙ&άίο θτιπι ίβπθηδ' θχρϋο&Ι: 
Βίοπι., "δίοαΐ; οοοίδΐΐδ άίοίίυΓ περιπεσεϊν ξίψεν (ν. αά Α^. 903.)." 

ποδώχεί] Οί. 8βρί. 623. ποάβχες Ομμα. Εγ. 22. τό τοι χαχόν πο&Θχες έρχε- 
ται βροτοΐς. Αάβδρ. 519. ου χρη ποάώχη τον τρόπον λίαν φορεΐν. 
χαλχεύματι] Ι. θ., ιΐΐ; νίάβίιΐΓ, χαλχώ ξίφει δίνθ φασγάνφ. 

577. φόνου — ύπεσπανισμένη] Οί. ΡθΓδ. 489. ύπεσαανισ μένους βοράς. 
1023. έσπανίσμεβ-^ άρωγΰϋν. Εητ. Ογ. 1051. φίλων — έσπανίσμε&\ 8ορ1ι. Αί. 
740. τί (Γ' ίστϊ χρείας τήσ&^ νπεσπανισμένον ; 

578. ϋχρατον αίμα πίεται] Οί. 8ορΙι. ΕΙ. 785. τούμον έχπίνου& άεϊ \ 
^ρυχής άχρατον αίμα. Τγ. 1055. έχ ά^ χλωρον αϊμά μου \ πέπωχεν. ΑΠυδίο 
8υΙ)6δ1; αά τρίτον κρατήρα οοηνίνίοπιηι , ςαί ακράτου οϊνου (ηΐθΓΐ) θγ&Ι:. 

πίεται] ΡΓοάυοία ρπηια, ηί ίη Απδί. Ε(ΐ. 1286. 1398. βίο. δθά οοΓΓβρία 
θΕάθπι ΤΙιοοοΓίί. 7, 69. 144 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ 

τρίτην πόαιν] Οαβίίθηι Αβ&πίθΐηηοηίδ , 01γΙ»θΐηηθ8ίχα, θί Αβ^ίβίΜ ϊηίθΠίββ. 
δοΐΐοΐ. ώς εΐ ίφη, τοΟ τρίτου χραττίρος, μετά ^Αγαμέμνονος τΐΰν &ύο τούτων 
το αίμα. ΟοηϊΐΒ. ΚΙ&ιΐδθη ρΓΪιη&ιη ΙΗιη»Γαιη ροΐΐοηθίη ίαΐδδβ οβηβθί Τΐιγθδίΐδ 
1ίΙ)βΓθηιιη ο&θάβιη, βθοτιηάαιη Αβ&ηΐΘΐηηοηίδ , ίθΐ'ίί&ιη Οΐ3τί£ΐθΐηιΐθ8ΐ:Γ»θ , (ΐπ&ιη 
(ΐιιϊάθΐη αΐϋιηίΐηι ίοιβ βρθΓθΙ: Οι•θδ1:θ8 (ΐπία ίθΐϋαδ Ιοοιίδ ίη οηιηΐ γθ Ιονί 8θγ- 
ΥΛίοι-ί (246) δαοθΓ δ&ΐιιίβιη αίίθΓΓθ δοΐβαί. Οί. 244. 1073. Α§. 1066 δς. 1188 δ(ΐ. 
^386. Μίηιιη βδί ηιιΐίαιη Ιιίο 01γ1αθ]ηηθδϋ*8,6 ιηθοίίοηθίη βοτί, ς[τι&η(}αΕΐη αηί- 
πηιιη δΐιτιιη &ρθΓί» οδίβηάθίαί 550. 

579. συ μ^ν] Είθοίτ&ιη &11οςιιϋαΓ. Οί. 554. 

580. άρτίκολλα] Αρίβ οοη§Γαθηίί&. Έβτ ήρμοσμένα βχρίίο&ί; ΗβδγοΜαδ. 
δοΐΐοΐ. ούμψωνα κιά ύγιίας ύυναρμοζόμενα ταΐς νεωοτΧ βυνθ-ήκιας ήμΘν. Οί. 
δβρί:. 373. και μην άναξ δ'ίΤ' αυτός ΟΙδίπου τόκος \ εΙς άρτίκολλον αγγέλου 
λόγον μαΰ-εΐν. 8ορ1ι. Τι*. 768. ηροσπτύσσεταί \ πΧευραϊαίν άρτίκολλός — χιτών. 
687. άρτίχρι,ατος, δτιρΓα 542. ωατε συγκόλλως εχείν. 

581. ύμΐν] Οϊιοή ιηιιΙΐβΓθδ ίηίθΐΐί^θ. 

έπαινΘ\ ^ιι1)θο. 8ΐο αΙίΜ παραινώ, 8αρρ1. 966. 8ορ1ι. Οβά. 0. 664. ΕΙ. 
1322. Τ&ηίιιιη Ιιίο οιιιη ά&Μνο οοηδίηιίίιιι•. Οιι. ύμϊν άέ / αΙνΘ. 

γλ&σσαν εϋψημον φέρειν] Ι. θ. αιιΐ 1)οη3. νβιΐ)» Ιοίΐιιί αυΐ; ίαοθΓθ. Οί. 
Α§. 1247. εϋφημον, ώ τάλαινα, κοίμηύον στόμα, 8θρί. 619. ψιλεΐ $ϊ σιγαν 
ή λέγειν τα καίρια, 8ιιρρ1. 994. πας (Γ' έν {έπϊ?) μετοίκφ γλβσσαν εϋτυκον 
φέρει Ι κακήν. ΑΙθΧ. οοιη. III. 423. το στόμ^ ώς κομψόν ψορεΓ, Αήδί. Τ1ι. 39. 
εϋφημος π&ς εστω λαός \ στόμα συγκλείσας. ΟοηίθΓ δίιηίΐθΐη Ιοοηιη 727 8ς[. 

582. σιγαν ^' — ] Οί. 8θρί. 619. φιλεΐ (Γέ σιγαν ^ λέγειν τα καίρια, Ειπη. 
277. λέγειν οπού άίκη \ σιγ&ν θ^' ομοίως (έπίσταμαι). Έτ. 188. σιγών &' οπού 
άεΐ καϊ λέγων τα καίρια. ΕιΐΓ. Εγ. 417. σιγάν ί>•* δπου άει καϊ λέγειν ϊν^ 
ασφαλές, 8ορ1ΐ. Ο. 0. 818. χωρϊς τό γ' είπείν πολλά καϊ το καίρια, 

583. τούτφ] Ργΐ&άθΐη ίηίθΠί^β. Ιία δοΐιοΐ. ΝοηηιιΙΠ ρθΓρβΓ&ιη, ηί ί&ΙΙοΓ, 
ΑροΙΗπΘΐη άγυια (νϊοΐηιιιη) αηΐ: ΜβΓΟίιπιιιη, (^αοΓαιη δί&ίτιαθ ίη νθ8ίίΙ)ΐι1ο 
δϋιαβ θδδθηί (οί. αά 1.) ίηίθΐΐΐ^ηί. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 635. ών«;{τ* τω&' 8πως λυτη- 
ρίους \ εύχάς άνάσχω άειμάτων ών νΟν εχω. \ κλύοις άν -ή&η, Φοίβε προστα- 
τήριε, θίο. Ρ&πιιη ρΓθΙ)&1}ί1ί<;βΓ Α§&ιηθΐηηοη& ίηίβΐΐί^ίί; "ννβοΐίΐθίιι, οοΐΐ. 489. 
& γαΐ\ άνες μοι πατέρα Ιποπτεϋσαι μάχην, 8ορ1ι. ΕΙ. 453. Ειιγ. Ογ. 1225. βί 
νθΛίδ (Γί Ορ' Ιποπτεϋσαι. 8θά α& πατρϊ ριο τούτφ Γοροηθϋάαιη ίοΐ'θί. Ιη Ιιίδ 
γθΓδΛηδ (579 — 584) Οιβδίβδ ορθΠδ ρ&ίι&ηάί ρ&ιΊθδ ΕΙβοίΓ&θ, ΟΙιογο, βί 
Ρ^Ιεκϋ αδδί^ηΕί. 

όεϋρ^ Ιποπτεϋσαι] Οοηοίδθ ροδίίιιηι ριο άεϋρ^ έλϋ^εΐν Ιποπτεύσοντα. Οί. 
8ηρρ1. 184. προς ήμ&ς — έποΊΐτήρες είεν. Μοηιιίΐ; Ραΐ. 
έποπτεϋσαΐ' — άγωνάς] Οί. 489. Ιποπτεϋσαι μάχην, 

584. ξιφηφόρους άγΐΰνας] Οί. 728. νϋν γαρ ακμάζει — Έρμήν — τοίσά^ 
Ιφοδεϋσαι (έφεάρεϋσαι?) ξιφοδηλήτοισιν άγΘσιν. Εαΐ'. Ηθγο. 812. ξιφηφόρων 
αγώνων. ΗβΓΠίθδ άγώνιοψ θί εναγώνιος άίοβΙοΒ,ίχιν, Γι*. 374. Α§. 513. Ρίηά. 
Ρ. 2, 10. Ιδίΐιπι. 1, 60. 01. 6, 79. Αήδί. Ρ1. 1161. 

άγΘνας όρ&(ΰσαι] Το ρτοδρθΓ. Οί. Εηηι. 897. τω γάρ σέβοντι συμφοράς 
όρθ-ώσομεν. Αζ. 1475. νϋν /' ώρΘωσας στόματος γνώμην, 8ΐΐρρ1. 915. ΓΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 579 — 590. 145 

585 — 652. ^'δί&δίιηο ρήιηο ρΓοροηίίχΐΓ Ιιαβο δβη^βηϋα: ^Οηιιιίπιη ιηαΐοηιιη 
<][ΐι&θ Θχ1ιί1)6ηί ίθΓΓα, ιη&τθ, οοθΐιιιη, &(τοοί38ίιητιιη β8ί 8ΰρθΓΐ)ί& ιχιτι1ίθΙ)η8 θΙ: 
ίβηΐθπιήιιβ ιητιϋθΓαιη απλοι (8ίτ. βί Αηΐ 1.). Εχθίηρίο βηηΐ: Αΐ1;1ι&θ&, βογΠα 
(δΙίΓ. θί Αηί. 2.), ίηβίάί&θ ίη γθ^θιπ οοβίταιη, οοθάί Ιιθίηηί&θ &θς[ΐαρ&τ&ηά&θ, 
ς^τιαταιη αυοίοίθδ άθοηιιη ϊτ& &φ'α1;οήΙ)τΐ8 άβδϋίτιίοβ ρθΐάθί (δίτ. βί Αηΐ 3.)) 
ριοοπίοοηδ ηθίατίοδ, Γββϋίχίθηβ 3α8ϋ1;ί&ιη Γθίιί1)αϋοιΐθ ο&θάίθ ριο ο&θάθ (δίτ. βί 
Αηί. 4.). ΕχβιηρΙ& ρΓορίβΓθα άβίθοία ς^τοα θχ1ιΐΙ)θηίιΐΓ δ&ηοϋ88ίηι& ρίθί&ϋδ γίη- 
οηία ρθΓ Αΐίΐι&θ&θ βοθίαδ ίη δΐίτιιη, δογΠ&θ ίη ραίτθίη, ϋ^ιηηίαηιπι ίη ηιατίΐΌδ 
βοπιηιίδδτυη α ηιη1ίθΐίΙ)ΐΐ8 νίοΐ&ία." (ΕΙ&ηββη) '^ΤΙιθ 8τι1)]θθ1; οί ίΐιίδ οάθ ίδ ίΐΐθ 
ίηίαίχι&ίβά ΙοΥθ οί νοηίθη, ^^Ιιίοΐι Ιβ&άδ ίΐιβπι ίο άβδίτογ θΥβη ίΙιβίΓ ηβ&τβδί: 
Γθΐ&ϋγθδ. Αηά ΙΙιθ πιογ&Ι ίδ ϋι&Ι; ϋΐθ οη^βΓ ο^ ίΐιβ ^οάδ δοοηθΓ ογ Ι&ίβι* ί&Πδ 
οη ϋΐθ ^ίϋγ [&δ ίη ΰιίβ ο&δθ Οΐ7ί&θπιηθδ1τ&]; ύι&ί βγοη ηιοη άθίβδί δΐιοΐι οή- 
πιίη&ΐβ; &ηά ύι&ί ^ιι8^ί^6 ^θΐάδ ΰιβ δ^ΟΓά ίο δίαγ ί1ΐθηι.*' (Ρ&1.) Οηπι Ιιίδ 
οοηίβΓ δίηιίΐθδ Ιοοοδ δορίι. Αηί. 332. πολλά τά άεινά, χούά^ν άνΟ-ρώπου άεινό- 
τερον πέλει, Εατ. Γτ. 1059. άεινη μϊν άλχ^ι χυματων β-αλαύσίων, \ όπναϊ ά^ 
πόταμου χαϊ πυρός 'θ'ζρμοΟ πνοαϊ, — | άεινόν ά^ πενία, άεινά ά* Άλλα μυρία, \ 
άλν ούάίν οϋτω άείνόν ως γυνή χαχόν, Εατ. Αηώ:. 269. άεινόν ά* έρπετΘν μίν 
αγρίων | έίχη βροτοΐς β•€Θν έγχαταύτίΐΰαί τίνα, \ α ά* εστ^ ίχί^νης χαϊ πυρός 
περαιτέρω, \ ούάεϊς γυναι,χός φάρμαχ* έζηύρηχέ πω \ χαχής. Μθηαηά. IV. 214. 
πολλ(3ν χατά γίΐν τε χαϊ β-άλαττξχν Ό-ηρίων \ Οντων μέγιύτόν έύτι β-ηρίον γυνή, 
8. Ι»οο1). Ερίδί. ΠΙ. 7. 

585. άεψάτων ϋχη] ΟοηίθΓοηΙ; άεσπότου ύτύγει, (770). θα. άεψάταιν γένη. 

586. πόντιαί τ' άγχάλαι^] δοΐιοΐ. αί χοΜτητες, Οί. Ργοπι. 1019. πετραία 
(Γ* άγχάλη σε βαοτάύε^, Γγ. 462. χρυχάς έχοντες χυμάτων έν άγχάλαις, ΕπΓ. 
Ηθΐ. 1062. πελαγίας Ις άγχάλας. 1436. πελαγίους ές άγχάλας. Ογ. 1376. 'Λχία- 
νός &ν — άγχάλας έλίύσων χυχλεΐ χ^όνα. Εατ. Ε^. 941, 2. χαϊ γτ^ν πέριξ 
εχονβ•^ ύγραϊς έν άγχάλαις {αΐβ-έρα). ΑΓοΙιίΙ, Ετ. 22. χ^υχάς έχοντες χυμάτων ίν 
άγχάλαις, Ν&οδίοΓαί. οοηι. IV. 575. πελαγίοις έν άγχάλαις, βϊ βΛ Ατίδί. Ε»η. 
704. την πόλιν — έχοντες χυμάτων έν άγχάλαις. 

587 δς. δθηδπδ βδί, Τθη*& ςιιίάβηι ηιοηδίτοπαη ίθτηϋίΐίηηι , θί; ηι&τθ &ηί- 
πιαίίταη Ιιοβϋΐίαηι ρίβητιπι θδί, οοθίαηι αηίθηι δί^α ΰαπιηίθα 6ί ρΓοοβΙΙαβ 
]ι&1)6ΐ:, 2ϊβ, 

χνωάάλων] ΒθΙΙπΛΓαπι. Οί. Ργ. 462. Αίοηιαη. Εγ. 53, 5. χαϊ χνώάαλ' έν 
βέν&εύι πορφυρέας αλός. 

χνωάάλων — βρύουσι] Οί. δορΙΐ. Οθά. 0. 17. βρύων άάφνης. 

άνταίων] Ι. β. ΛάΥθΓδΟΓΠπι, ίηίθηδΟΓΤΐηι. Ι. <!. εναντίων. Οί. ΡθΓδ. 
604. έν όμμαύιν τ' άνταϊα (1. τά τ' άατιχΟν άνταΐα) φαίνεται &είΰν, 

589. πε&αίχμιοι] Αθοίίοθ ρΓΟ μεταίχμιοι, Εθάάθ ίη πιίύ-αίΓ (1)θί^θθη 
β&τίΐι αηά Ιΐθ&Υθη). δοΐιοΐ. αί μεταξύ γτίς χαϊ ούρανοϋ λαμπάδες, ΟοηίβΓ οοηιρο* 
βί(& πεάάρσιος, πεάάορος, πέάοιχος, ίη ς[αί1)τΐδ βοΐίδ Αθοίίοα ίοηηα ρΓ&βροδί- 
ϋοηίδ μετά Ώδί δηηί Ιταλοί. 

590. λαμπάδες] Οί. ΕοΓ. δτιρρί. 1011. άαμαύ&εϊς λαμπάύιν χεραυνίοις, 
δορίι. Αη(. 878. Εαη Μθά. 352. ηΙ)ί λαμπάς άβ δοΐθ ηδΟΓραΙπίΓ. 

πεάάοροι] ΑθοΙίοθ ρΓΟ μετέωροι. Οί. πεάάρύιος (Ργ. 269. προς πέτραις 
πεάαρσίοις), πεάαίρετος (Ηθβγοίι.), πεάαοριστής (ίά.). 

10 146 . ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

591. πε&οβάμονα] 8θ1θ ίηοθάθηίί». Οί. ίπποβάμων, βίο. 
άν€μθ€ύύάν?] Οι. 8θρ1ι. Τγ. 95. άνεμόεσσα αϋρα. 

593. αίγίάων] ΡΓΟΟθΠ&Γαιη. Ι. ς[. καταιγίδων. Ηβδ^οΐι. αίγίς: όξεΐα πνοή. 
ψράσαί] Ορίαίίνπδ. 

594. νπέρτολμον] ΟΓ. Ξοι*. Ο&Γΐη. Ι. 3. 26. ^ατιάοχ οιηηία ρθΓρβΰ | ^βηδ 
1ΐΐΐιη&η3 πιίί ρβΓ Υθίίίηιιι ηθί&δ.' 

595. Οί. 8ορ1ΐ. Αηί. 604. τβάν {τίς άν?), Ζ€θ, άννασιν τ(ς άν&ρβν {άν 
αάν?) νπερβασία χατάαχοι — ; 

596. τλαμόνων] Αΐΐά&οίιίπι. Οί. 606. τάλαίνα. Ηοιη. Οά. 11, 427. ως 
ούχ αΐνότερον χαΐ χύντξρον ίίλλο γυναικός. ΕτίΓ. ΗθΓ. 570. τλημον^ατάτην — 
πααίάν γυναιχΘν. 8ορ1ι. ΕΙ. 439. τλημονεατάτη γυνή \ πααΘν εβλαύτε. 

597. παντόλμους] Οί. 8θρί. 671. φωτϊ παντόλμφ φρένας. 

598. Άταιοι αυννόμους'\ '8ο οίοδθΐγ οοηηβοίθά ^ίΐι Λθ παίβίοΓίάηθδ οί 
ϊηοΓί&Ιδ.* (Ρβΐ.) ΟΓ. 8ορ1ι. Ο. Ε. 383. οϊα νόσφ σύνεστιν. Ο. 0. 514. άλγηάόνος 
ζ ξυνέστας. Α^. 123. ϋττι συγχατέζβυκται. ΕαΓ. Μθά. 844. τ^ σοφί^ παρέάρους 
— (ρωτάς. 

599 δς. ΈοΓ ίΗθ ίηοΓάίη&ίθ Ιονβ \ν1ι]ο]ι β^βγδ ίΐΐθ ίοπιαίβ 1)θί1ι ίη 1)Γΐι1:θδ 
Λπίΐ ωηοη§ ηι&η1ίίη(1 ρβΓνθΓβθΙγ ρΐθν&ίΐδ ουθγ νβάάθά ίβΐίοττδΐιίρδ.' (Ραΐ.) 8θη- 
'δΐΐδ Ιιίο νίάθίιΐΓ βδδβ, ΆιάοΓ νθΐΐθίπθηδ ίβιηίη&θ βί ναίβτ Ιιοιηίηθδ βί ίηίθΓ 
'!)Θδ1:ί&8 (ΑγοΜΙ. 17.) νΐηοαία οο^^ιι§ϋ δρβπιίί; βί ηιηορίί;. 

599. όμαυλίας] Οοη<;τιΙ)θΓηία. ΑΙ) αυλή. Οί. σύναυλος 8ορ1ι.' Α^'. 619. 
'^εία μανΙ(^ ζύναυλος. 

600. ^ηλυκρατης] Έθΐηίηίδ ίιηρθΓ&ηδ' Γβάάίί Βίοιη. 8οΙιο1. ό γυναικίΰν 
κρατβν. Οί. Αξ. 1470. κράτος τ' ίσόψυχον έχ γυναικίΰν — κρατύνεις. 8ίο 
ακρατής (ςΐΐί ηοη Γθβίί). 

άπέρωτος ϊρως] ΑιηοΓ δριΐΓΪαδ (ρΓΟρήβ ηοη αηιΟΓ δίνθ ηοη 3ηι&ηδ), 
ί. θ. ηοη ο&δίιΐδ &πιογ. Οί. Εητ'. Ογ. 163. άπόφονον — φόνον. 8ίο γάμος 
άγαμος, χάρις άχαρις (δίνθ άχάριτος), νύμφη ϋνυμφος, βϊ δίηΐϋία. 

άτι έρωτος] ΕθΠη»ίΐΐηΐ ηΐ: άποχρήματος 01ΐ. 275. άναίματος, ανάμμα- 
τος, βίο. 

παρανικ^] 4η ηι&Ι&πι ρΛΓίθηι νίηοίί' ΐ'βάάΗ ΒΙοηι. Οί. 8ορ1ι. Αηί 791. 
σύ καϊ άικαίων άάίχους ψρένας παρασπζς έηΐ λώ/9^. 86(1 οοπΊ^θηάιιηι ίοΓ- 
δαη πολύ νιχ^. V. αηήοί. οήί. 

601. κνωάάλων τε καϊ βροτΘν] Οί. 8ΐΐρρ1. 999. ^ηρες (Γέ χηραίνοισι χαϊ 
βροτοί. (Οοη.) 

602. Γστω] ΤθδΗδ πιίΐιίδίΐ:, ηΐ: ΐστω Ζευς. ^ι1. φρίσσω. 

νπόπτερος φροντίσιν] Ι. θ. κοϋφος, Ιθνίδ. Έΐί^ΐιίγ ίη ίΐιοτι^ΐιί.' (Ρ»1.) 
Βοΐΐοΐ. ό μη κοϋφος «λλ' αληΘ-ώς μα&είν β-έλων. 

603. άαεϊς] Ή.Β.γίΏξΙβΛνηί. 1. (^, μαβ^ών. Οί. Α^. 123. ^<Γ«ι; (οο^ηονϋ;). 
8ορ1ι. ΕΙ. 169. ό 6^ λά^εται ών τ' επα^' ών τ' έάάη (&1) ητιηΗίβ). Εατ. 
Βθο. 78. ίάάττν. Ρΐιοβη. 826. έάάην. 

604. τάν α παι&ολύμας — ] '^ηοάη&πι ίηορηάϋ οοηδΐΐίιιηι οθρθίϋ; ΤΙΐθδΙίβδ.' 
Ρ&118. Χ. 31. 4. τόί/ (Γ^ ίπϊ τω άαλφ λόγον, ώς άοΌ-είη μίν υπό ΜοιρΘν τ ξι 
Ιίίλθ•«ί'9, Μελεάγρφ ά^ ου πρότερον ίάει την τελευτην συμβήναι πρϊν ή ύπο ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 591 — 612. 147 

πυρός άφανισϋ-ίΐναί τον άαλόν, χαϊ ώς υπό τοΰ Ό-νμοΟ χαταπρήύειεν αυτόν 
ή ΐΑλ^αία^ τοΰτον τον λόγον Φρύνιχος ό ΙΙολυφράάμονος πρώτος έν άράματί 
Μείξε Πλευρωνίαίς , " Κρυερόν γαρ ούκ ^λυξεν μόρον, ώχεΐα άέ νιν ψλόξ χατε- 
όαίαατο, &αλοΟ περβ•ομένου ματρός υπ* αΐν&ς χαχομηχάνου" ΡΙίΓγη. 1τίΐ§. 
Εγ. 6. Αροΐΐοά. Ι. 8. έγ^ννησε (Γέ ^ΑλΌ^αία παΐ&α Ιξ Οϊνέως Μελέαγρον — . τού- 
του 61 ΰντος ημερών έπτίί παραγενομένας τάς Μοίρας φασϊν εϊπείν τότε 
τελευτήσει {τελευτήσειν. άμϊ τελευτ7ΐσαί?) Μελέαγρον 8ταν ό χαιόμενος έπϊ της 
έσχάρας άαλός χαταχα^. τοΟτο άχούσασα τον άαλόν άνείλετο ^Αλβ-αία χα\ χατέβ-ετο 
ε!ς λάρναχα. — ΡοΒίθ» Τΐΐθδίϋ βΐίί, αββΓθ ίθΓθηίθ8 &ρή Οβίγάοηϋ θχτινί&δ Α<»- 
1&ιι<»θ ά&π, &1)8ίιι1θΓαηί βηιη, 6ργίαβ^ε\ς 6ϊ Μελέαγρος τους μ^ν Θεστίου παΤάας 
άπέχτεινε, τό ά^ αέρας {άέρος7) άπέάωχε τρ ^Αταλάντι^. ^Αλβ-αία ά^ λυπη&εΐσα 
έπϊ τ^ τών άάελφών άπωλεί^ τόν άαλόν ^φε, χαϊ ό Μελέαγρος εξαίφνης άπέ- 
β-ανε. Ηαηο ί&Μ&ιη ηθ8θίνί<; Ηοιηβηΐδ, (ΐτιοά οο11ι'§ί ροίθδί θχ Η. 1, 529 8(1•, 
ΐΐ1}ί βαιη νεωτέροις 1;ηΙ)ΐιιιιι1: ^αιηηι&ϋοί. ΗίδίοΓΪ&ιη άθ ίΜοηθ ίοί&Ιί ρήιητιιη 
ίη 808η&ιη ρΓοίαΙίδδβ ΡΙΐΓτηίοΙιιιιη πι ΡΙθτπΌηϋδ ίββϋδ βδί; Ρ»α8&ηί&8 Χ. 31." 
(ΒΙοΜ.) ΒίοάοΓ. IV. 34. Ονίά. Μθί. ΥΠΙ. 273 8(ΐ. 451. Μθΐη 1ι»ιιά άιιΙ)ίθ θχ- 
ΙιίΜίπιη θδΐ; ίη Μθ1θ&§γο δορίιοοίίδ βί; Ειιπρίάω. (ΚΙ.) 

παίάολύμας] 'ΤΙΐθ άθδίΐογθΓ οί Κθΐ* 0Τ)Πΐ οΐιίΐά.' (Ρ&1.) Ι. ς. παίάολέτειρα, 
παιάοχτόνος. 

Θεστιάς] Τΐΐθδίϋ ίί1ί&, δο. Αΐϋχ&βα. 

606. πυράα^ ^πίνοιαν] 'ΤΙΐΘ οοηίηναηοε ο£ Λθ ΙίβΜθά 1)ΐ•ίΐηά.' (Ρ&1.) Οί. 
Ρθγ8. 113. λαοπόροις μαχαναΐς, 

πυράαΫΐ] Ι^ηβ οοηδίιπίθηίθΐη. 

607. άαψοινόν] Οηιβηίιιιη (Βίοιη.), »αί ηιΐίηιπι, (^αί οοΙογ θ8<; Ιί^ηί 
θχ ί^ηβ Γθοβηδ θχίΓαοί)!, Μντιιη (Τνθίΐ. ΚΙ. Ρθίΐβ). 'ΤΙιθ §1ο\ΐ7ίο§ ί&ββοί. (Ρβΐ.) 
Ηβδγοίι. άαφοινόν — ίρυβ-ρόν, πυρρόν. Οί. Ργ. 1022. άαφοίνός αϊετός. ΕαΓ. 
Αίο. 598. λεόντων α άαψοίνός ΐλα. 

609. άαλόν] Τίίίοηβιη Ετάβιιίθΐη, ίοΓΓβιη. Ι. β. άιάπυρον ξύλον (δοΐιοΐ. 
&ά Οά. 5, 488.). νίΓ§. Αβη. 12, 298. '&ιη1)ΐΐδ1πιιη ίοΓΓβιη Οΐιοήηθίΐδ &1) ογε | 
οΟΓπρϋ' Αηίοηίη. 1^ίΙ)θΓ. ο. 18. άαλός από τοΟ βωμοϋ. (ΒΙοιη.) Ηβδγοίι. ξύλον 
χεχαυμένον, τό έξημμένον ξύλον, Οί. ά^ς (άαΐς). ϋίχαιης[ΐΐθ 3. άα(ω (βοοθηάο) 
(ΙθπνΛίιιιη. 

ηλιχ' ίπεϊ μόλων — ] Όθθ(ΐιι»1 ίη »§θ "νήΐίι Ιιθγ δοη ίιοηι ίΐΐθ ίίηΐθ Ιίι&ί 
1ΐθ ηΙΛθΓθά Ιιίδ βιβί οτγ ίΓΟπι Ιιίδ ηιοίΙΐθΓ'δ \νοηιΙ).* (Ρ&1.) 

ή'λ*κ'] ΟοΛθναηι. Έχ βο ίβηιροΓθ ς^ηο Γθοβηδ η&ίαΒ ν&^νϋ, βϊ οοηίβπι- 
ροΓοηβαπι θί ρθΐ* νίίαηι' ΐθάάίί Βίοπι. Ιία θϋαηι δοΐιοΐ. 

έπεϊ] Ι. θ. θ χ ς[ΐιο. Οί. Α§. 40. 

μολών ματρό^εν] Οί. 8θρ1:. 644. ψυγόντα μητρόθ-εν αχότον. Ι. 8. α ηια1:Γ6 
οάίίτιβ νΛ^ίνϋ. Οί. Ονίά. Μβϊ. 8, 454.* ΗθπιροΓ&, άίχθπιηί (ίπρίίοβδ 80γογθ8), 
θΛάβΐΏ. '^^αοφιβ ϋΜί^ηθ, | ο πιοάο ηαίο, ά&πιηδ.' 

611. ξύμμετρον] Οί. 8ορ1ι. Ο. Κ. 1113. εν (ευ?) τε γαρ μακρω \ γήρ(^ 
ξυνι^άει τ φάε τάνάρϊ σύμμετρος. 84. Εητ. ΑΙο. 26. ξυμμέτρως ά^ άφίχετο. 

612. μοιρόχραντον ές &μαρ],Οί. Έαηΐ. 392. &εαμόν τόν μοι>ρόχραντον. Οί. 
άημόχραντος, Ό-εόχραντος, πυβ-όχραντος^ άχραντος. 

10* 148 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυβ 

615. ίχ^ρβν ύπαϊ] Τ})Γοη^1ι (αί ί\ι& ίηβίαηοθ οΐ) Ιιίβ βηβιηίθδ. Ιί& 
Εαιη. 417. γί}ς ύηα(. Ειιτ. ΕΙ. 1187. τέχνων ύπαί, Α§. 1133. χαχΒν — Λ«ι'. 
1453. γυναικός άια(. 892. 944. Οί. Εατ. Ογοί. 604. μη — άπολέσητ' "Οάυσ- 
αέα Ι ύττ' άνάρός θίο. Μθά. 486. ΙΤελίαν αηέχτΒΐ,να παίάων Μ αύτοϋ. Νίδί 
βΐία ίτιίί 8ογ11&, ηοη οοηίαηάβηάα οαιη ϋ1\& ΡΙιογοϊ, τιΙ; ιηοηιιϋ; Βίοιη. ΜοΓίβιη 
δογΠ&θ ηατταί Ρατίδ&ηί&δ II. 34. 

617. *Έ»1)ΐι1ωη λΙΗθι- ηωτβιιί νίΓβϋίιΐδ Οιγ. 130. Ονίά. Μθί. νΠΙ. 90. 
δογΠαβ ρ&πίοίάϊαιη οιιιη 0Ιγί»θΐηηθ8ίΓ»θ &οίηθΓΘ οοιηρ&Γ3νί<; ΡΐΌρθΐϋιΐ8 ΓΠ. 
17. 19. ^Οαίάνβ Οΐγίιαβιηηθδίτβθ , ρΓορίθΓ (ΐη&ιη ίοΐ» Μγοβηίδ | ίη&ιηίδ δΙ^ιρΓΟ 
δίαΐ: Ρθίορβα (1οιητΐδ? | Ταςυβ, ο Μίηοα Υθηιιιιά&1;& δογΠα δ^ητα, | ίοηάβηδ ρητ- 
ρια-θΛ ΓΟ^α ρΛΐ»ΓηΛ οοιη&.' " (ΒΙοιη.) Οί, Ειιγ. ΕΙ. 175. ούχ έπ^ άγλαΐκίς, 
φ(λαί, β-υμόν ονά^ Ιπϊ χρυαέοις ορμοις έχπεπόταμαι. 

618. Βθ Νίδί &1)η1& ν. Ραηδ. Ι. 19. 4. Αροΐΐοά. ΠΙ. 15. 8. ΡιοροΗ:. ΠΙ. 
19. 21. 

619. ά&ανάτας τριχός] Οί. Ατίδ*. Νΐΐΐ). 289. ά^ανάτας ϊά^ας. Τΐΐθδίη. 1052. 
ά^ανάταν φλόγα (ίη ρ»Γθάία). ΕΰΓ. Ρΐιοθη. 237. ά&ανάτας β-εοΰ. 8ορ1ι. Αηί. 338. 
γίίν άφ&ίτον αχαμόταν. 

620. άηροβούλως^ Ι. θ. ηθβϋβθηίθΓ, βίηθ βυβρίοίοηθ (ίπιρθηάθηΰδ 
ιηαΐί). Αηβϋοθ ιιηδίιβρβοίίη^ΐγ. Οί. ΡΜ. Ι^觧. IX. ρ. 31. απροβουλία (ίη 
οοηβιιΗο). Οοηηβοίθηάϊΐιη οιυη ίνάόν&' νπνφ. Ιί» βοΐιοΐ. ΚΙ. Ρβίΐ. '^^βίΐ. βίο. 
Οί. Αηδί;. Ρ1. 300. εϊχί} ό^ χαταάαρ&όντα που, Οί. απροαχέπτως (Αηΰρΐι. ΠΙ. 
110.), θί; άπροσάοχήτως, 

621. έν&όν&' — νπνφ] Ηανίη§ ίηάιιΐ^θά ίη δίββρ. Οί. 8ορ1ι. Οθά. 
Ε. 65. ώστ' ούχ νπνφ γ' ίνάόνβ•^ {ενάοντά ηΐδδ. βϊ ναΙ§.) μ^ εξεγείρετε. 

ά κυνόψρων] Αη^ΐίοθ, ίΐΐθ δ1ι»ηΐθ1θδδ 0ΓΘ»1:ηΓθ. Οί. Ηοηι. Οά. 11, 244. 
ή ά^ (ΟΙγί&θηιηθδίΓ») χννβπις \ νοσφ(σατ\ II. 6, 344. χυνός χαχομηχάνου. 
Αθδοΐι. δηρρί. 759. χυνοΘ^ρασεΐς , &ε(ΰν ούάΐν επαΐοντες. ΤΙίθΟΟΓ. XV. 53. χυνο- 
Ό^αρσης Εύνόα. Ηοπι. II. 1, 159. 225. 6, 344. 

622. χιγχάνεί] ΟοηββςηίίηΓ, οοιτίρίί, δο. ηί; αά ίηίθΓΟδ άηοβί. Αη§1. 
ονθί-ίαίεβδ, ίθίοΐΐθδ. Οί. Α§. 432. 8ορ1ι. Οθά. Ο. 1450. εϊ τι μοίρα μη χιγ- 
χάνει. Εην. Ηίρρ. 1444. κατ' δσσων χιγχανει μ^ ίΐάη σχότος, 8ο1οη. 22. Μίηι- 
ηβπη. 6, 2. έξηχονταέτη μοίρα χίχοι (με) β-ανάτου. 8ίπιοηίά. 120, 2. ίν 6έ αε 
πόντφ — μοϊρ^ εχιχεν β-ανάτον. 65. ό ά' αυ θάνατος χ(χε χαϊ τον φνγόμαχον. 
Ηοηι. II. 17, 436. νΰν αυ θάνατος χαϊ μοΐρα χιχάνει. 22, 303. νΰν αυτέ με 
μοίρα χιχάνει. 11, 451. ΟοΠίη. 1, 14. πολλάχι άηϊότητα φυγών χαϊ άοΟπον 
άχόντων \ έρχεται, Ιν ά* οϊχφ μοίρα χίχεν β-ανάτου. δίηιοηίά. 91. μοίρα 
χίχεν θανάτου (σε). Ηογ. ΠΙ. 2. 14. 'Μοΐδ θΐ: ία§αοθπι ρθΓδθς[ϊΐί<;ιΐΓ νίπιπι.' 
8ίηιοηίά. Ετ. 65. ό (Γ' αυ β-άνατος χίχε χαϊ τόν φυγόμαχον, 

νιν] Νίβαηι. 

*ΕρμίΙς] 8θ. ό πομπαΐος, φά τΰϋν νεχρΘν πομπός θδί &ά Οίοΐοη. 8ορ1ΐ. 
Οβά. 0. 1557. τζάε γάρ μ' Άγει \ ^Ερμης 6 πομπός η τε νερτέρα β-εός. Α^. 831. 
χαλία θ-' αμα \ πομπαΐον *Ερμην χβ-όνιον ευ με χοιμίύαι. 8θ1ΐθ1. ό θάνατος. 

623. Ιπεϊ ά' έπεμνασάμαν — ] Οί. Τανβη. ΠΙ. 114. Έί, (ΐηοηί&ηι οοβρίΐ; 
Οΐ'&θΟΟΓαηι ηιβηϋο, θίο.' 8ο1ιοΙ. λείπει μνήσομαι Κλυταιμνήστρας. ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 615 — 634. 149 

άμε^λίχων] ΒιίΓΟΓαιη, δΛθνοΓαιη. Οί. Ηοιη. II. 9, 158. ^ΑΊ'&ης του αμεί- 
λιχος ή(Γ' άάάμαατος. 572. άμείλιχον ήτορ έχουσα. 24, 734. β,ναχτος άμείλίχου. 
Ρίηά. Ρ. νΠΙ. 8. άμείλιχον χότον. VII. 11. 8ο1οη. 27. 

624. γαμήλενμ*] Νιιρϋαηιιη οοηίιαοϋοηθηι, βο. ΟΙγί&θΐηηθδίΓ&θ βί 
Αβ^ίδίΙλί. Αΐϋ άθ Οΐγί&θίχιιΐθδΐτ» βί Α^αιηθίηηοηθ β,οοίρίιιοί:, οοΐΐ. Α§. 1319. 
άυσ&άμαρτος (Ινάρός, 1192. 

άπενχετον άόμοις] Α1)0ΐηίη»ηάιιιη. Ι. (ΐ. άπενχτόν. 'Το 1)θ άθρΓθο&ίθά 
1)γ Λθ Ιιοαβθ.* (Ρ&1.) 

626. γυναιχοβούλους — μήτιάας φρενών] Οί. Αζ. 11. γνναιχός άνάρόβον- 
λον — χέαρ, Ηοιη. Οά. 11, 436. γυνανχείους άίά βουλής. 

627. άνάρϊ τευχεσφόρφ] Οί. 8θρί. 644. ϋνάρα τευχηστήν. Ρθγ8. 902. άν- 
άρΟν τευχηστήρων. ΕιΐΓ. δτιρρί. 654. τευχεαφόρον λαόν. Κ1ΐθ8. 267. άεύπόται,ς 
τευχεαφόροις. 3. τευχοφόρων νέων. 

628. έπ^ άνάρϊ ά^οίς ίπιχότφ σέβας ιηδδ. δοΐιοΐ. έπ^ άνάρϊ φοβερω χαϊ 
αεβαστώ χαϊ ηαρά τοις πολεμίους. Οί. 932. όλέβ-ρι,ον πνέουα* Ιν (1. ίτι') 
έχΌ-ροΤς χότον. 8θά Ι&ίθί οοΓΓαρίθΙ». ΟοΓΠββηάαιη ίοΓδ&η έπ^ άνάρϊ λαοΤαυν 
είχότως αίβα (ί. θ. αεβαστφ, δοΐιοΐ.). V. Β,ηηοί. οιϋ Οί. Ρίηά. Ρ. V. 89. λαοσε• 
βης ηρως. (ΡβΧ.) 8ορ1ι. ΕΙ, 685. είσήλϋ-ε λαμπρός π&σι τοις έχεΤ σέβας. 

629. ι/ω (Τ — ] Οί. Α§. 454. χρ(νω ά' Άψ^ονον όλβον. 

ά&έρμαντον εστίαν] Ι. θ. ηοη αιιάΛΟθΐη. 8ο1ιο1. ά&ράσυντον. Οί. 1004. 
δβρί. 602. Ειιιη. 560. Ιιτιοίοη. Τίιη. 2. νέον — χαϊ ΰ-ερμουργόν. Απδί. Καη. 866. 
μη προς όργην σπλάγχνα Β^ερμήνι^ς χότφ. 8ΐΐρΓ& 49. πάνοίζυς εστία. 

εστίαν άόμων] Οί. Α§. 937. άωματΐτυν έστίαν. 

630. γυναιχείφίν — αϊχμάν] Αηςί. ίΐιβ δρίΐ'ίί; οί α νοιη&η ΐΛτΙιίοΙι ίδ 
ηοΐ; Γ&δΐι αηά ά&ΓΪη^. Οί. Α§. 483. γυναιχός αίχμ^ πρέπει ξυναυνέσαι. 
Ργ. 418. Ζευς ύπερήφανον ^εοΐς τοΐς πάρος έν&είχνυσιν αίχμάν. 

631. χαχΟν — πρεσβεύεται] ΡΓΐιηιιιη Ιοοιιιη ίη ιη&Ιίδ οΙ)<;ίηοί. Οί. 
Ευΐη. 21. Παλλάς προναία (Γ* ^ν λόγοις πρεσβεύεται. Α§. 1300. ό (Γ' ύστατος 
γέ που χρόνος πρεσβεύεται. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 1365. «ί άέ τι πρεσβύτερον ετι 
χαχοϋ χαχόν, το&τ* ^^«/* Οίάίπους. ΡΙαί. ΟΙθΟίη. 10. τρυφάς χαϊ πολυτελείας 
χαϊ χρέα χαϊ δανεισμούς χαϊ τά πρεσβύτερα τούτων χαχά, πενίαν χαϊ πλοΟ- 
τον βίο. ΡΙαί. Ι맧. 722 Ε. Πρεσβεύειν τινός (ί. θ. πρεσβύτερον είναι) βδί 
ΗθΐΌά. νΠ. 2. 

το Αήμνιον] Ββ Ιιοο Ι.θΐηηί»ηιιη ί&οίηοΓβ ν. Ρίιιά. Ρ. IV. 252. Αροΐΐοά. 
Ι. 9. 17. Ηίηο ί&ιιά άαΙ)ίθ αθηναία βδί ία1)ΐιΙαθ Αβδοΐιγίβαθ Η^ρδΐργίαβ 
ιιι&ί;6η&. 

632. χατάπτυστον] ΑΙ)οηιίη8ηάιιιη, θΧ8θθΓαΙ)ί1θ. Οί. Εαιη. 68. ώ χατά- 
πτυστοι χόραι. 191. Ειιγ. Τγο. 1024. ώ χατάπτυστον χάρα. Οί. άπόπτυστος. 

^33. ζχασεν άέ τις] Εί (ΐηίβθ[τΐθ αδδίιηίΐ&ί. Οί. Ειυη. 49. ούά^ αυτέ 
Γοργείοισιν είχάσω τύποις. "Οαίο^ηίά ίθπΐΐϊίΐθ θί ίηίαηάιιιη βδΐ δοΐθπί Ιιοιηί- 
ηθβ οιιιη Ιιθίηηίο ίαοίηοΓβ οοιηραΓοτθ." (Βίοιη.) 

634. Αημνίοισι πήμασιν] Οί. ΗθΓΟά. VI. 138. άπό τούτου ά^ τοϋ ίργου 
χαϊ τοϋ προτέρου τούτου τό ίργάσαντο αΐ γυνάΐχες τους άμα Θόαντι άν&ρας 
σφετέρους άποχτείνασαι νενόμισται άνά την *Ελλάάα τά σχέτλια έργα πάντα 150 ΟΟΜΜΕΝΤΔΗΙϋδ 

Αήμνια χκλήσ&αι. Ρίηά. Ρ. IV. 252. Ααμνιαν τ' ϊ^ει γυναιχίΰν άνάροψόνων. 
ΕαΓ. ΗθΟ. 886. τι ά*; ού γυναίκες ζΐλον ΑΙγύπτου τέχνα, \ χαϊ Α9Ιμνον άράην 
άρσένων έξωχισαν (?); δτΐίά. Αήμνιον χαχόν. — ϊν9•ίν τα μεγάλα χαχά Αήμνια 
χαλεΐται. Ηββγοίι. 1ι. ν. Βίο^βη. VI. 2. ΑροΒίοΙ. IX. 96. Ηβιοά. VI. 138. Αή- 
μνιοι (1. Αήμνίαή ίη8θήρί& ίοϋ Αθδοΐιγίΐ ί&1)ΐι1&. 

635. β-εοστνγήτφ — άγει] ΡΓορίοΓ ρί&οιιίτιιη άϋβ οάίοβιιιη. Βαϋνιιβ 
0&1188Θ. Οί. ΕτίΓ. Τγο. 1213. ^εοατυγης Ελένη. 'ΤΙίΓΟΟβΙι ^αίΐΐ: \ν1ιίο1ι ίηοιίΓδ 
ίΐΐθ ΙΐΛίΓθά οί Λθ βοάβ.* (Ρ&1.) δίιηρίθχ στυγητός Ιθ^Ιιτιγ Α§. 294. 

636. οϊχεται γίνος] 8ο1ιθ1. τό τΘν Αημνιάάων, 

638. άγείρω] Οίίο, &ί£θΓ0, οοαοθΓΥΟ (Βίοιη.) 8ο1ιο1. συνάξας χατηγορΘ. 

639. 'ΤΙΐθ 8\ΐ70ΐ•ά ο£ ^ιι8^;^οθ ΒίΓϋθβ ίο ΙΙιθ νίίβίβ.' (Οοη.; 8ο1ιο1. τό (Γέ 
ζίφος της ^(χης τό Ιίχον πίχρίαν άντιχρύ άίά πνευμόνων όρμζ. Ερΐδί. ΗθΒγ. 
IV. 12. ενεργής χαϊ τομώτερος ύπ^ρ πασαν μάχαιραν άίοτομον χαϊ άιιχνού^ 
μένος ίίχρι μεριύμοΰ ψυχίίς τε χαϊ πνεύματος, άρμίΰν τε χαϊ μυελ&ν, 

ϋγχί πνευμόνων] άγχι Ιθβίίατ θϋΛΐη Ρθγ8. 467. άγχί πελαγίας αλός. 

640. άίανταίαν — ούτζ] 8θ. πληγήν. Οί. Α§. 1344. πληγην — χαι,ρίως 
ούτασμένος. 8βρ^ 894. άνανταίαν λέγεις πλαγάν, 01ι. 184. έπαίσ&ην (Γ' ως 
&ίανταίφ βέλεν. Α§. 1345. άευτέραν πεπληγμένος. 8ορ1ι. Αηΐ:. 1309. τ£ μ* ούχ 
άνταίαν επαιαέν τις άμψι&ήχτφ ξ(ψει; ΕΙ. 195. άνταία γενύων — πλαγά. 1415. 
ΕιΐΓ. Αηάι. 842. άντα(αν — πλαγάν. Ιοη. 766. άιάνταΐος ετυπεν όάύνα με 
πνευμόνων τίονά* εαω. 

όξυπευχ^ς] Αοηίιιιη. Αηβΐίοθ, βΙι&Γρ-ροίηίθά. Ηθΐη £θγθ δίιηρίθχ οξύ. 
ΡθΓ όξύπιχρον θχρίίοαί Ηθβγοίιίιΐδ. Οί. ν. έχεπ ευχής. 

ούτξ] ΡΓ&θ8θη8, ηί νΐάβίαι, ροΜιΐ8 (^ηδίη ίιιίιιηιιη. ΕιιίιίΓΛ'ίΐιιΟΓαιη βηίθ- 
ρβηιιΐΐίιη» 1οη§& θδί; ογ&8πι ηοη ρ»ίί οοηίθΐκϋί "ννοΓάβνοΓίΙι. 

641. 8ο1ιοΙ. τό γαρ μη ^(χαιον οϋ &εϊ άμελεϊσ&αί ^ίιηο ροΰα8 ουχ ημέ- 
ληταί, 80. υπό τ'ής ^ιχης," ΒΙοιη.). 

τό μη &έμίς] Οί. 8υρρ1. 335. πότερα κ«τ* εχ&ραν ή το μτι &έμις λέγεις; 
8θρί;. 1072. ωσπερ τε πόλις (1. τό β-έμις) \ χαϊ τό άίχαιον ξυνεπαινεΤ. 

642. λάξ πέάοι πατούμενον] Οί. Αξ. 1357. τ?ίς μελλοϋς χλέος \ πέάοι πά- 
το ϋντες. 795. τόν πεσόντα λαχτίσαι πλέον (πέάοι ΚοΓδίβη). 372. άνάρϊ λαχτί- 
ααντι μέγαν ^ίχας βωμόν. Εαΐη. 110. χαϊ πάντα ταΰτα λάξ όρβ πατούμενα. 
539. βωμόν αϊάεσαι ^(χας μη&έ νιν {/Ιίχας βωμόν) χέρ&ος ϊάών άθ•έφ ποάϊ 
λάξ άτ(σΐβς 110. 8ορ1ι. Εγ. 606. ^ν -ζ (πόλει) τα μίν ά(χαια χαϊ τά σώφρονα \ 
λάγάην πατεϊται, βίο. 8ορ1ι. Αηί. 1275. οΐμοι, λαξπάτητον αντρέπων χαράν. 
ΡΙΐθΓ. Π. 323. λαχπατεϊν {λάξ πατεΐν ο,μϊ λαξπατεϊν?). ΤΙίθΟβίι. 847. λάξ Ιπίβα 
άήμφ χενεόφρονι, θΐο. 

645. παρεχβάντες] Οί. Ηβδίοά. Ορ. 225. οϊ ά^ άίχας — άιάοΰσιν \ ϊΌ^ε(ας 
χαϊ μη τι παρεχβα(νουσι όιχαίου. 

ου Ό-εμιστώς] Οί. 8θρί. 681. αϊματος ού Ό-εμιύτοΰ. 

646. ^ίχας ό" — ] 'ΤΙΐθ ίΐθθ (δίιιιηρ) οί ^ιι8<;^^θ 18 βπηίγ Γοοίθά,' (ΡαΙ.) 
8θ1ΐθ1. ^ίζα άιχαιοσύνης καταβάλλεται. Οί. Αξ. 1535. ^ίχα (Γ* έπ^ άλλο πράγμα 
Ό-ηγάνει βλάβης (β^ήγεται βέλος?) προς άλλαις β-ηγάναισι Μοΐρα. 

πυβ^μήν] Ειιηάπδ, ίτιηά&πίθηίΐΐιη, ί. θ. αια. Οί. 260. 204. Ειιιη. 539. ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 635 — 656. 151 

647. ηροχαλχζύει (Γ' ΑΙσα φααγανουργός] ΡΓΟοαάϋ — . Οί. 8ορ1ι. Α]. 
1034. <^ρ* ονχ '£ρίνΰς τοϋτ^ ίχάλχ€νύ£ ξίφος, \ χάχεινον "Αι^ης άημωυργος 
άγριος; Αζ. 131. προτυπϊν στόμιον μέγα Τροίας. Ρίηά. Ρ. Ι. 165. άψζυάεΐ ά^ 
προς Άχμονι χάλχευε γίΩσοαν, ΗοΓ. Οά. IV. 15. 19. 'Νοη ϊγ», ς^οΛθ ρΓΟοαάϋ 
601868 Ι βί ιηίδβΓ&β ίηίιηίοαΐ; ιιγΙ)Θ8.' '^ΤΙιθ ιη6&ηίιι^ ίδ ϊ\ι&ϊ ΈΒ,ίβ ίοι^βδ & δ^ντοιά 
1)6ίθΓ6}ι&ηά, ίο 1)6 Γθ&άγ ίοΓ (1ΐ6 Ιιαοά οί ^α8(^^θ ι^1ΐ6η δ1ΐ6 ^ΐδΐιββ ίο δίηΐίο." 
(Ρ&1.) Νθ(ΐτΐ6 προχαλχεύειν ηβς^χΐθ φαύγανονργός »1ί1)ί οοοηΐΓϋ 

Αϊσα] Ι. ς. Μοίρα. Οί. Α§. 1535. 
,φασγανουργός] Έηδίαιη ί&1)Γίο&ίθΓ (ί&1)6Γ). 

648. Οί. 805. Λβ. 757 βς. 

649. τέχνον (Γ* έπειύφέρει άόμοις] Οί. 805. γέρων φόνος μηχέτ^ ίν άόμοις 
τέχοι. Αξ. 752. 757. 1665. Ατΐβί. ΤΙΐ6δΐη. 505. τό (Γ εϊσέφερε γραΰς ίν χύτρί;^ 
το παιάίον. 8θ1ΐθ1. άντϊ τοΟ ποινήν. ίπειαφέρει άέ τοις οϊχοις τέχνον παλαιΟν 
αίμάτων 6' έστι, τίχτει ό φόνος ϋλλον φόνον. 

ίπεισφέρει] Οί. 649. Α§. 864. έπεισφέρει — άλλο π9}μα. 

650. αιμάτων τίαλαιτέρων] Οί. δαρρί. 265. παλαιών αιμάτων, 

τίνει — ^Ερινύς'\ Ι. β. δοΐνϋ. 8ο1ιθ1. απαιτεί. 'ΡΛ^δ ίο ίΐΐθ ιιί<:6Γΐηθδί ίΐΐθ 
^αϋί οί ίοΓίηθΓ ηιιΐΓ(1θΓδ.' (Ραΐ.) Οί. Ας. 1501. ό παλαιός άρψύς άλάοτωρ \ 
^Ατρέως — τόνδ^^ άπέτιβεν \ τέλεον νεαροΐς έπι&ύσας. δορίι. Ο. 0. 229. αν προ- 
πάβ-1^ τό τίνειν. Α1ί(ΐιΐΛΐΐ(1ο ΕΓΐηγοδ άθ1)ί<»ιη ροβηΛίη ρτο νίοϋιηίδ θ&ταιη δοΐ- 
νθΓθ άίοαηίαΓ, αί Μο βί ίη Α§. 1501. άλάύτωρ — τόνά^ άπέτισεν, ρΐ6ηιιη(ΐηθ 
θχ1§θΐ*6 θοιη α νίοϋιη& (τίνεύβ-αι) άίοτιηίιΐΓ. 

651. χρόνφ] Έχ&ηάϋΛ τβάάϋ Ώίηά., ΐΛΓΐΐ6η ίηνοΐίθά ΡλΙ. Ροδί ίβιη- 
ριΐβ. Οί. Α§. 462. ^Ερινύες χρόνφ — τιβ-εΐσ^ έμαυρόν. 

652. χλυτά] 

βυσαόφρων] ΑΙία ιηβηίθ οοηδίΠα 0&ρί6η8. Αηςίίοβ, ά6θρ-ιηιη(1θά; 
1)ΐ•οοάίηβ, ιηίηάίιιΐ (Ειιιη. 383.). Α βυασός (ί. (^, βυ&ός, 11. 24, 80. ΗοΓοά. II. 
28. 96. θίο.) βί φρήν. Οί. Β»1)Γ. 95, 49. χινήαασα βυσσό&εν γνώμην. Ηοιη. 
Οά. 17, 66. χαχά φρεύϊ βυύσοάομενων. 4, 676. μύβ-ων, ους μνηστήρες Μ 
φρεσϊ βυασο&όμευον. Ηοδγβΐι. χάτωθ•εν έχ σπλάγχνων βονλευόμενος χαϊ ίχ 
βν^οΰ φρονΘν {φρενβν Βίοιη.). θί γγ. βυσσομέτρης (ί. θ. άλιευς, Αηίΐι. Ρ. 
VI. 193.), βαβ-ύβουλος βί βα&ύμητις. Ι. ^. πότνια. Ρβίοΐπδ νθΓϋί "^11611 ΐη- 
νοίεοά, οοΠ. γ. β-εοχλυτεΐν Ρθγ8. 500. ΟοηίοΓ βρίί1ΐ6ίιιιη μνήμων άβ Γατηβ 
Εαιη. 382. 

653. παΐ παΐ] Οί. Αήδί. Αοΐι. 395. Νιιΐ). 132. Αυ. 57. 
*&νρας — έρχείας] Αβ&ίη αηά ας&ίη. Οί. 561. 571. 

654. μάλ' αυΌ-ις] Οί. Αξ. 1344. Εατ. Ρΐιοθη. 1067. ώή, τις έν πνλαισι 
άωμάτων χυρεί; \ ώή μάλ^ «υθ-»^. 

655. τρίτον — ] Οί. 876. Ηβιοά. 5, 76. τέταρτον άη τοΟτο έπϊ τψ Άτ- 
τιχην άπιχόμενοι. 

ίχπέραμα άωμάτων] Εχ &6άί1}ΐΐ8 βχίίιιιη. δο. ^'αηϋοήδ. δοΐιοΐ. έχπε- 
ράσαί τίνα χαλώ. Οί. 732. ποί άή πατείς (1. ^χπερ^ς), Κίλισσα, άωμάτων πύλας; 
Εητ. ΑηάΓ. 795. άωμάτων ίχπερ^. Ηθΐ. 1401. Ογοί. 510. Ιχπερ^ μελά&ρων. 
Ιρίι. Τ. 724. άωμάτων εξω περξ. βί άιαπέραμα (Ηθδγοίι. ν. πορ&μός). 

656. ΑΙγίσ^ον βίας] Οί. 893. 86ρ1;. 571. Τυάέως βίαν. 448. 569. 577. 641. 152 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

01ι. 893. ΕαΓ. Ρΐιοθη. 55. χλίΐνην Πολυν^ίχους β(αν, Β&οοίι. 1306. 8ορ1ι. Οβά. 
Ε. 1167. Εαιη. 27. Ποαπάωνος κράτος. Εαπι. 299. ΆΟ^ηναίας σ&ένος, 

657. €ΐ€ν' άχούω] Τνβΐΐ, Ι Ιιθ&γ. βοίβηηίδ Γθ8ροη(1θη(1ί ίοηητιΐΛ Ιι&θο νΜθ- 
ίαΓ ίηίδββ, αηάβ θχοαδ&ίιη* 1)Γθγί8 87ΐ1&1)&β ρΓοάαοϋο. 8ίο ίηοίρϋ δθηαήιΐδ 
βϋαιη ίη Ατίδί. Ραο. 663. ^^^ι^' άχονω, ταΟτ* έπιχαλεΐς; μανθ-άρω, 1284. εΐεν 
ίχόρεύβ-εν θίο. 

τίοάαπός ό ξένος;] Οί. 575. ΕπΓ. Ηθΐ. 1206. ποάαπός (Γ' οά' άνηρ χαϊ 
πόβ^εν χατέαχι γήν; Απβί. Αν. 1201. Ε<ι. 663. 

658. τοΐύί χυρίοιχίί] Βοιηίηΐδ, ΙΐθΓίδ. Ι. <ι. τοΐς χοιράνοις, €5ί. 689 716. 

660. Οί. ΡθΓδ. 692. τάχυνε ά\ ως ϋμεμπτος ώ χρόνου, 
χαϊ] Εϋαιη. θα. τό — . 

ννχτός — σχοτεινόν &ρμ*] Οί. ΡθΓδ. 428. χελαίνίΐς νυχτός Ομμα. Ετ. 66. 
μελανίππου νυχτός. ΤΙίΘΟΟΓ. 2, 166. ϋντυγα νυχτός. Ευ,Γ. Ιρίι. Τ. 105. δτββν ί^ 
νυχτός όμμα λυγαίας μόλγ^, βίο. ΕαΓ. Εγ. 114. ώ νύξ ιερά, ώς μαχρον ϊπ- 
πευμα άίώχενς. 

661. ίμτίόρους] νί&ίΟΓΘδ. 8θ1ιθ1. οδοιπόρους. Οΐ. 208. ξυνεμπόρου τινός. 
8ορ1ι. Οθά. Ο. 25. 303. 901. Ειιγ. ΑΙο. 1102. Ηοιη. Οά. 2, 319. 24, 300. βίο. 
ΒβοβηϋοΓβδ άβ ιηβΓΟΕίοΓβ υδαΓραοί. ΟοηίβΓ ηοδίταιη ίΓανβΙΙβΓ, (][αο(1 τι1το<][1ιθ 
δβηδτι (ΙίοίίαΓ. 

χαβ-ιέναι ϋγχυραν] Οΐ. ΗθΓοά. ΥΠ. 36. άγχύρας χατήχαν. δοΐιοΐ. αντϊ το Ο 
χαταλίΜαι, 

662. άόμοισι ηανάόχοις ξένων] Οί. 8ορ1ι. Ετ. 252. πανάόχος ξενόστασις. 
Ρίη(1. 01. 4, 15. ξενίαι παν^όχοι. 

663. τελεαφόρος] 8ο1ιο1. αρχηγός, άιοιχητής. Αη§1. δοπιβ Γθ8ροηδίΙ)1θ 
ρθΓδοη (δοηΐθ οηβ ίη ΛΐιίΙιΟΓϋγ). Ι. <ι. τέλειος. 0£. Αζ. 972. άνάρός 
τελείου ά(ΰμ^ έπιύτρωφωμένου. 

664. γυναΤχ' —] 8ιιΙ). ίξελΟ^εΐν. 

&νάρα ά* εύπρεπέστερον] 8θ1ιθ1. βέλτιον ϋνάρα έξελβ-εΐν. 

665. "ΡαάοΓ νβί&Ι)»* δβπηοηβδ οαιη &Ηιΐδ ιη&πϋ οχογθ οοηδβΓβΓβ. Οί. 735. 
ΕοΓ. ΙρΚ. Α. 830. αϊύχρόν άέ μοι γυναιξί συμβάλλειν λόγους." (Βίοιη.) 

ίν λέσχαισιν] δοΐιοΐ. έν ταΐς ηρός γυναίκας όμιλίαις. Οί. Έοχη. 366. Εατ. 
Ηίρρ. 384. μακραϊ λέύχαι. ΙρΙι. Α. 1001. λέαχας πονηράς χαϊ χαχοατόμους 
ψιλεϊ. Εγ. 473, 3. λέσχης άτοίβωνα. 

ίπαργέμους] 01)δθαΓθ8. 8ο1ιθ1. σκοτεινούς, άπό τΰϋν περί τους όφΟ-Λλ- 
μούς λευκωμάτων. Οί. Βά Αξ. 1113. ΙπαργέμοιΟι β-εαφάτοις άμηχανΰ. Ργ. 499. 
σήματα — έπάργεμα. * 

666. είπε — κάσήμηνε] Αοπδίί ^οιηίοί. Οί. Α§. 717. 966. 1006. βίο. 

667. εμφανές τέχμαρ] Οί. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 1109. φέροντες εμφανή τεκμήρια. 
Ευΐη. 244. άνάρός ίκφαν^ς (1. εμφανές) τέκμαρ. 

τέκμαρ] ΡΓΟοί. Οί. λζ. 270. 315. 352. 8ορ1ι. ΕΙ. 774. βϊ 1111. τιΗ ηοδίπιιη 
ίιηίΐ&Γί γίάθίτΐΓ 8ορ]ιοο1θδ. 

669. άόμοισι τοϊσό* έπειχότα] Ι. β. οοηγβηίβηίία. Οί. 714. !1>ρΐ. Ετ. 

10, 27. νέοισι ά^ πάντ^ ίπέοιχεν \ 6φρ* ίρατης ήβης άγλαόν άνΟ-ος εχτ^. Ηοιη. 

11. 10, 71. νέφ άέ τε πάντ* έπέοικεν. ^α. — εστ* εϊκότα. Οί. Α§. 915. άπου- 
σίξ^ μίν είπας εΐκότως έμ^. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Β08 V. 657 — 676. 153 

670. &€ρμ« λουτρά] Ηοο ρήχητπη οΗηι 1ΐ08ρϋ11)ΐΐ8 &1) ίϋηθΤθ &(1Υ6ηί6ηϋΙ)α8 
ρΓ&θ1)Θΐ)3.1;ατ. 8ίο αρυά Ηοιηθπιιη (Οά. 4, 48.) Τθΐθΐη&οΐιτίδ, ρο8ί;ς[ΐι&ιη δρ&τ1;αιη 
&(1νθη6Γ&(;, δίαΐίιη 1)£ΐ1ηβο οαΐίάο δβ Γθ&οϋ Οί. Α^. 1109. τον όμοάέμνιον πό- 
σιν Ι λοντροΤύι φαιάρυνασα. Ηοιη. Ώ. 22, 442. χέχλετο ό^ άμφιηόλοιύιν ίϋπλο- 
χάμοις χατά άΘμα \ άμφϊ πνρϊ στηΰαί τρίποάα μέγαν, 6φρα πέλοιτο \ "Εχτορι 
Ό-ερμα λοβτρά μάχης Ιχνούτήβαντι» 14, 6. 0(1. 8, 249. εϊματά τ' ίξημοιβά λόετρά 
« ϋ^ερμά χάί εύναί. 0(1. 8, 451. Εατ. ΕΙ. 791. λουτρ* ώ^ τάχιστα τοις ξένοίς 
τις αϊρ^τω, 

671. άιχαίων τ' ομμάτων παρουα(α] ΑηςΙ. Εη(1 ίΐΐθ ρθΓδοη&Ι ρτβδβηοθ 
οί ^ίηά θ^θδ (&(;1;6η(1&η1;δ). Οί. Ρβίδ. 170. όμμα γαρ άόμον νομίζω άεσπό- 
του παρουαίαν. Α.ζ. 520. φαι&ροΐαι τοϊσιν δμμααι \ ά^ξααΟ-ε. Χθη. ΑηαΙ). ΥΠ. 
7. 46. έμ^ έάέξω ήάέως χαϊ όμμαοι χαϊ φωνζ χαϊ ξενίοις. Ρίηά. 01. 2, 11. 
άίχαιον ξένον. ΕιΐΓ. Αίο. 1147. άίχαιος ών — ενσέβει ηερϊ ξένους, Ιρίι. Α. 455. 
η&ς άέξομαί νιν; ποιον Ομμα αυμβαλβ; Ονί(1. Μθί. 8, 677. 'δΐΐρθΓ οίηηία 
γτιΐίτΐδ Ι αοοθδδθΓθ 1)θηί, ηβο ΐηθίδ ρΕυρθΓ(ΐα6 νοίηηί&δ.' 

στρωμνη] Οί, Οοΐϊΐ. »ηοη. IV. 684. στρωμνάς άλουργεΐς, 

&ιχαίων] Ι. θ. 1)θηί§ηοηιιη. 

παρουσία] Οί, 8ορ1ι. ΕΙ. 1104. Εατ. Αίο. 606. 

672. βουλιώτερον] Μα^ίδ οοηδίΐίο θ^θηδ. δοΐιοΐ. βουλευτιχώτερον, Οί, 
&ά 8υρρ1. 599. σπεϋααί τι τΟν βούλιος {άούλιος 11\>τϊ) φέρει φρήν, Υοχ δΟδρί- 
βίοηί οΙ)ηοχί&. 

673. χοινώσομεν] Οί, 717. Ι. (][. άναχοινωσόμεΟ-α, 

674. ^αυλιεύς] ''Β&ιι1ί(1θηδί νί&ίοή οοοιίΓΠδδθ άίοίίιΐΓ 8<τορ1ιίιΐ8, ίη (ία» 
Γθ ίηίθΙΙί^ϋιΐΓ ίπνίιιιη 0θ1θΙ)θΓπιηιιιη ίη (^αο οοηίθΓθΙ)Λη<;ιΐΓ νΐαβ Ββίρΐιίο», Βαιι- 
1ί(1θη8ίβ, θί Ρθίοροηηθδίαοα. Οί, 8ορ1ι. Οθ(1. Ε. 733. Φωχις μϊν ή γί} χλ^ζεται, 
σχιοτη (ί' όάός \ ίς ταύτό ^ελφΰϋν χάπο ^αυλίας Άγει, Οτίδα θηίηι 0Γΐαη(1αδ 
θΓαΙ; 81τορ1ιίιΐ8 £1ίιΐ8 Οήδί, £Ιϋ ΡΙιοοί βί Αηαχίΐί&θ δΟΓοηδ Α^&ηΐθΐηηοηίδ (Ραοδ. 
Π. 29. 4.). Ργλθ<»γθλ ρΓΟχίπιβ ε Βαιιΐίίΐθ Λΐ)θδί Ρωιορθτΐδ, 8θ(ΐΘδ Ρΐΐίωοίθί, 
Λΐηίοίδδίιηί Οΐγί&θΐηηθδίτ&θ θί Αθ^δϋιί Ιιοδρίΰδ θί δοοίί (8ορ1ι. ΕΙ. 45 δ(ΐ. 670 δί^.), 
(^τιί αρικί δορίιοοίθΐη ίΐΐίδ ηαηίίυιη ιηί1:(ϋ; (1θ ιηοΓίβ ΟΓθδϋδ. Υί(1θθ ιηίηίιιΐθ 
ίθπίθΓθ βη^ Ιιτιηο ηαηϋαιη Βίΐιιΐίίΐθ Γβρβίίίιιιη." (Κΐααβθη) 

675. αΐτόφορτσν] Ιρδΐΐιη δ&Γοίηαβ δτι&δ ροΓίαηίθΐη, δίηβ δβΓνί ορθ. 
Ηθβγοίι. αυτόφορτοι*. αυτοάιάχονοι, χυρίως ά^ οί έν τοις ϊάίοις πλοίοις, Σοφό- 
χλής θυέστι^ Σιχυωνίφ, Οί, αύτολήχυβ-ος. "ΡΙαί. ΜοΓ. ρ. 189 Β. Πεισίστρατος 
στρωματόάεσμον αυτός χομίζων," (ΡλΙ.) 

οΙχε(<!^ σάγνι] Αη^ΐίοβ, 'ν^ίίΐι ιηγ Ο'ν^η οιιίΓίί (θίΐαίρηίθηί, \)ΛζξΛξβ). 
Σάγη α σάττω, Οί, 560. παντελή σάγην έχων. 

676. ωσπερ — ] Αη^ΐίοθ, ^ιιδ^; &δ Ι 1ΐ8.(1 Ιθίί Ιιοηΐθ (δβί οπί;) ίο οοπιθ 
ΙιίίΙΐθΓ ίο Αγ§08. Οίι 108. λέγοις άν, ωσπερ ^άέσω τάφον πατρός. Ηθγο(1. 
ΥΙ. 41. ωσπερ ώρμήθ-η ίχ Καράιας πόλιος, έπλεε άιά τοϋ Μέλανος χόλπου, 
ΤΙιαο. ΥΙΙΙ. 23. ωσπερ ωρμητο, πλέων — ίίπιχνεΐται ίς Χίον. ΠΙ. 105. ΡΙαί. 
Ρίοί. 314 Β. νΟν μέντοι, ωσπερ ώρμήσαμεν, ϊωμεν χαϊ άχούσωμεν τοϋ άνάρός. 

απεζύγψ πόάα] Οί. 1044. μητ' ίπιζευχ&^ς στόμα, Ειιτ. Ηθγ. 170. 6? — 
είς ίίντλον έμβήσει πόάα, ^α. άπεζύγην μολεΐν (δθί οιιί ίο οοηΐθ). 

άπεζύγην] 1, θ. ώρμήβ-ην, Οί, ΕιΐΓ. Ρΐΐοθη. 329. άπήνας όμοπτέρου τ&ς 154 €50ΜΜΕΝΤΑΚΐυ8 

άποζυγείύας 6όμων, Ήίρρ. 548. π&λον — οϊχων ζξύξασ* ϋποί Μθά. 1017. αΒν 
άπεζύγης τέκνων. 8αρρ1. 791. γάμων άπεζνγην. ΗθΓΟ. 1375. ΕαΓ. ΕΙ. 774. 
έπύ μίλάΟ^ρων τΘνά' άπήραμίν πό^α. 284. ΒβΙ)Γ. ΓλΙ). 37, 6. ό βοΰς μίν 6 
γέρων «/? νομάς άπίζίύχβ-η. 

677. αυμβαλών] Ι. ς[. ύνντυχών. 

678. α. ΗοΓ. 8»*. Ι. 9. 62. *Οοη8ί8ίίιηιΐ8; ϋικίθ νθηίβΡ βί ^ι10 1;θη(1ί8? 
τοζ&ϊ οί Γθ8ροη(1θί.' 

έξιστορήσας] Η»νίη§ θης[ΐιίΓΘ(1. Εθάάθ, (^ΐΐ&θδίίο πίθο ίϋηβΓθ θί 
οχρθ8ί1;θ8τιο. α. δθρ(. 506. &έλων \ έξιστορησαι μοΐραν. 

679. Στρόψιος ό ΦωχΕύςΙ Οί. Α§. 881. 84Γθρ1ιίιΐ8 βΐίτιβ ίαΐί Οήδί, βΐϋ 
Ρΐιοοί θί Αηαχϋίαβ, 80γο]Ί8 Α§&ιηθΐχιηοηί8, θγ^ο οοιΐ8£ΐο^ίηθί θγ&ιιΙ; Οιβδίθδ 6( 
δίΐΌρΜιΐδ. 

ηεύβ-ομΐαΐ Ι. ί^. τιννΟ-άνομαν, ΟοηίβΓ λιμπάνω, ψνγγάνω, Ιαν&άνομαι. 
έν λόγφ] Ιη οοαίδβ οί οοηνθΓδ&ίίοη. 

680. ϋλλως] ΑΙία (Ιβ ο&ιΐδα. Αη^Ι. οη οίΙΐθΓ 1)υ8ίηθ8δ. δοΐιοΐ. (Γ^' 
άλλην χρίίαν. 

ε!ς ^Αργος -/.(πς] 01 ΡθΓδ. 1068. ^^ άόμους κίε. διιρρί. 852. κί' ^ς άόρυ. 
δυρρί. 504. κιοι. 8&1;ίδ ηοίιΐδ θδΐ; αοηδίτΐδ ίκιον οί χιών, ηοη ίίβιη ρΓοβδβηδ 
κ(ω, V. Οο1)θί. V. Ι,, ρ. 129. Υοχ Ηοιπθπολ, ηβίΐιΐθ 8ορ1ιοο1ί ηθς[αθ Εαιιρίίΐί 
υδΐιτραΐα. 

681. τους τεκόντας] ΟΓ. 690. τον τεκόντα. 

ηανάίκως] Είίθ, αϊ; άθοβί. Απβΐίοθ, ίαίίΐιίιιΐΐγ, (Ιαΐγ, Ιογαΐΐγ. Οί. 
8ιιρρ1. 419. γίνου ηανάίκως ευσεβής ηρόξενος. Εαιη. 804. πανάίκως νπίαχομαι. 
8θρί. 670. πανάίκως ιρενάώνυμος. Βορίι. Οθά. Ο. 1306. Τγ. 611. 1249. 

682. τεΟνεΘτ' "Ορέύτψ εϊπΐ] ΟΓ. 8ορ1ι. ΕΙ. 676. ^ανόντ' "Ορέστην νϋν τε 
καϊ πάλαι λέγω, 

683. εϊτ' ούν — εϊτ' ουν] Εατα βδί Ιι&βο ρ&ΓϋουΙ&Γαιη οοηδοοί&ϋ». ΟΓ. 
ΈΊ&ί, Αροΐ. ο. 23. τοΰτο τοϋνομα έχοντα, εΐτ^ ουν άλη(^^ς ειτ* ουν ιρεΟάος. 
Ββά Μο ρΓίοΓ ουν ναΐθί ί^ΐίατ. Κβίΐάθ, Ναιη ί^ΐίατ. Αοβί. ΤνΐΐθίΙΐθΓ 

ίΙΐθΓθίΟΓΘ. 

κομίζειν] 8ο., άοιηαιη. 

άόξα νικήσει φίλων] Αηβΐίοθ δΐιαίΐ ρΐ'βν&ίΐ. Οί. 8ορ1ι. Αηί. 233. 

684. μέτοικον] Οί. 971. μετοίκοις άόμων. ΡθΓδ. 319. σκληρϋς μέτοικος γης 
έκεϊ κατέψ&ιτο, Αζ. 57. Ει*. 53. πεάοίκου χελιάόνος, 8ορ1ι. Οθά. Ο. 934. Αηί. 
852. 868. ΕιΐΓ. Ηθγ. 1033. καϊ σοϊ μίν εϋνους καϊ πόλει σωτήριος \ μέτοικος 
άεϊ κείσομαι κατά χβ-ονός. Ρίη(1. Ρ. 9, 83. 

μέτοικον — ξένον] Οί. 8ορ1ι. Ο. Ε. 452. ξένος λόγφ μέτοικος , θίο. 

είς το πάν] Οιηιιίηο. Αη§1. ίη βνθί'γ δθυβθ οί ίΐιβ ^οΐ'ά. Οί. 940. 
Ευω. 52. 83. 200. 291. 401. 538. 891. 1044. Α^. 1134. Ργ. 215. τό παν (αί 
αϊ Ι). Ευι*. Ηθγ. 576. «/? τό π&ν σοφούς. 

685. έφετμάς τάσάε πόρ&μευσον] Αη§1. οοηνβγ ίΐΐθδθ ίηδίηιοίίοηδ. 
Οί. 8ορ1ι. Οθά. Ο. 1602. τάσά^ ^πιστολάς πατρϊ \ ταχεί ^πόρευσαν συν χρόνφ, 
Ιρίι. Τ. 735. δρκον άότω μοι τάσάε πορ&μεύσειν γραφάς \ προς "Αργός. 

686. λέβητος χαλκέου πλευρώματα] Οί. λξ. 444. άντήνορος σποάοΟ γεμί- 
ζων λέβητας εύθ-έτους. 8ορΙι. ΕΙ. 54. τύπωμα χαλκόπλευρον. 756 8<ι. 8θρί. 890. ΙΝ ΟΗΟΕΡΗΟΗΟβ V. 677 — 697. 155 

ηΧενρώματα] Ι. (}. πΧίυραί, Όί, τρίχωμα, χαίτωμα, ηύργωμα, πνλωμκ, 
πέπλωμα, ^σβ-ημα, 

687. χέχευβ-εν] Τθβίί. Τπΐϊΐβίίίντιιη, ιιί ίη Ρθγβ. 654. φίλα γαρ χέχευβ-εν ί^ϋ-η 
(6χ»ος). 8ορ1ι. ΕΙ. 1120. εΐπερ τόάε \ χίχευ&εν αυτόν τεϋχος, Εητ. ΗθΟ. 880. 
Ιοη. 1389. Ιρίι. Α. 111. β1ΐθ8. 171. 621. Ηοιη. Π. 21, 118. Οά. 6, 303. 

688. ευ χεχλαυμένου] Εϋβ άβίΐβϋ, 

689. τοις — προσήχουύιν] 8ο. γένει (ί. θ. 2ΐίίίηί1)τΐ8), ατιί ίΐΐθ ρΓορβΓ 
ρθΓδΟΠδ. Οί. Α§. 1079. τον β-εόν χαλεΐ | ούά^ν ηρούήχοντ^ έν γόοις παραστα- 
τειν. ΕοΓ. 8ιιρρ1. 482. 

690. τόν τεχόντα] Α§&ιηθΐηηοη&. 0£. Ειιτ. Ηθγο. 1367. ό φύσας χω (χαϊ?) 
τεκών ύμ&ς πατήρ, Μηΐίο Β&Θρίυβ οοοτιτπί οί τεχόντες (681). 

691. χατ^ άχραςί Α οαίιηίηθ. Ηοιη. Π. 15, 557. κατ' ϋχρης^Ιλιον αίπει- 
νην έλέειν. 22, 410. 24, 728. ΗθΓοά. VI. 18. Τΐιιιο. IV. 112. βουλόμενος κατ* 
ϋχρας — έλεΐν την πόλνν. 8ορ1ι. Οθά. 0. 1242. τόνάε χατάχρας {χατ* ϋχρας Κ) 
— &ται χλονέουαι,ν, Αηΐ;. 201. ήβ-έλησε μϊν πυρϊ \ πρήσαι χατ^ άχρας. Εατ. 
Ηίρρ. 1366. Ιρίι. Α. 778. ΗθΙ. 697. νίΓ§. Αβη. II. 290. 'Γαίί βΐίο ε οαΙιηίηθ 
Ττοί».* 

692. άυσπάλαιστε] Ι. θ. άχαταγώνιστε , ίη8αρθΓ»1)ί1ί8. Οί. 8ΐΐρρ1. 468. 
άυσπάλαιστα πράγματα, Εατ. Αίο. 892. τύχα άυύπάλαιστος ηχεί, δυρρί. 1108. 
ώ άυσπάλαιατον γ^ρας. 8ορ1ι. Εγ. 633, 3. Εαιη. 559. έν μέσι^ άυσπαλεϊ τε άίνΐί. 

άωμάτων "Αρά] Ι. €[. *Ερινύς, Οί, ΕαΜ. 417. Αβ. 1601. 

693 — 696. πολλά — χαϊ νΰν —] Οί, Α], 1. άεϊ μϊν — χα\ νϋν — . 

693. ττόλλ* έπωπζς] Οί, Ευω. 275. άελτογράψφ άϊ πάντ^ Ιπωπξ φρενί. 
971. Οοιη. αηοη. IV. 674. Μήτιχος ά* άρτους ίποπτζ (βπωπξ Γβοίθ Ηθπν.), Μή- 
τιχος 6ϊ τ&λφιτα, Ηβδγοίΐίαδ, "Επωπα: έφορ^, εποπτεύει, Εοάθΐη δβηδίι ίπι- 
αχοπεϊν 61. '^ΟοοδΙχαθ έπωπας πολλά χαϊ ίχποάών ευ χείμενα. Βίοϋ;ιΐΓ "Αρά 
οοΠίηθ&τθ δ&^ίίοδ γβΐ ίη βα (^τι&θ δθΟΓδτιηι ίη ίαίο ροδίία νίάβ&ηίαΓ." (ΒΙοηι.) 

χάχποάών εύ χείμενα] 'ΤΙιουβΙι ΙγΪΏξ οιιί οί Ιιαιπίδ ^ν»γ.* (Ρίΐΐ.) Οιιί Ογθ- 
δίβηι Γθοίθ ίηίθΠί^ϋ 

694. Ιηιίί&ΙηΐΓ Αηαχαηάήάθδ III. 175. §φβ•οΐς προσώποις ϊχ&ύων χειρουμένη, 
εύσχόποις] Τνθίΐ-Είηΐθά, τιηβΓΓίηβ. Οοηίτ» άσχοπος Ιιΐιοίαη. Τοχ. ρ. 109. 

άσχοπα τετοξεύχαμεν, Οί. &ά 8ορ1ι. Αη4. 1033. ΟοηίθΓ θΰαπι έπίσχοπος. 

695. φίλων άποιριλοΐς με] Βθηαά&δ πιβ αηιίοίδ. Οί. Χβη. ΑηαΙ). Ι. 
10. 13. έψιλοΟτο ό λόφος τ&ν Ιππέων, ΗθΓΟά. Π. 151. ΠΙ. 32. τον Κύρου 
οιχον άποιίβίλώύας. 

696. χαϊ νΟν] Ηοο δρβοί&ί &ά πολλά ίη ν. 693. 8ίηιί1ίίθΐ• άεϊ μϊν — χαϊ 
νϋν 8ορ1ι. Α]'. 1 8ς[. 

ην γάρ εύβόλως έχων] ΕοΓ 1ΐθ ν £18 ίη 1 τι ο 1ε.* Οί. Α§. 33. Ατίβί&θη. 
Ι. 23. ίμϊ γάρ κατανάλωσαν — πεσσοϊ πίπτοντες άτυχες μϊν έμοϊ, εύβολώ- 
τερον άϊ τοις ίναντίοις, ΡοΠ. IX. 94. Μοηοδί. 755. ώ^ εύχόλως (1. εύβόλως) 
πίπτουύιν αΐ λαμπραϊ τύχαι. ΕιιΙ)η1. 58. ίν χύβοισιν εύβολώτατος. Αβ. 552. 
τα μέν τις &ν λέζειεν ευπετΒς εχειν. Οί, αηηοΐ οπί. 

697. ΙΙω χομίζων — ] Οί. οηιηίηο Ργοπι. 263. 6ατις πημάτων εξω πόάα \ έχει. 
8ορ1ι. Αηί. 444. σύ μϊν χομίζοις άν σεαυτόν ζ (οΐ?) 0-έλεις \ εξω βαρείας 156 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ 

αίτιας. ΡΜ. 1260. ϊσως &ν ίχτός χλαυμάτων ίχοις πόάα. Ρίηά. Ρ. IV. 513. ίχτός 
εχαν ηό6α, ΕαΓ. Ηθγ. 109. καλόν άέ γ* €ξω πραγμάτων €χ€ίν πόάα \ ευβου- 
λίας τυχόντα ττίς άμίίνονος, Ηίρρ. 1293. πήματος εξω ηόάα τοΟά^ άνέχπν 
{άν ^χοις?). ΖθηοΙ). ΠΙ. 62. 8τιίά. αϊραν εξω πόάα πηλοΟ. ΗοΓ. δαί. Π. 7. 27. 
'ηθ€ίΐιίο<ιτιαιη οοβηο οαρίθηβ θυθΙΙθγθ ρΐαηί&ιη.' ΡΙ&ιιί. ΡββυοΙ. 984. 
'Νιιηο Ιιοιηο ίη ιηβάίο Ιαίο ββί.* 8ίιηϋί<;θΓ ίθΐΌ Εατ. Ηθγ. 169. εΐ γέροντος 
έΐνεχα \ τύμβου — είς ίίντλον έμβήύει ηό6α. 

698. νϋν (Γ'] Αά ρπίθο. χαϊ νϋν ΓθίθΓβηάαιη , ρ&Γβηϋΐθβί ϊηίβΓροδίία, αί ΐη 
δορίΐ. ΕΙ. 783 8(1. δοΐΐοΐ. ή τοις οϊχοις Ιατριχη έληϊς της άγαβ^ής εύφρούννης. 
νϋν 6ϊ άπώλετο. Ιάβΐη, ή ευφροσύνη τΰϋν βασιλείων οΐχεται. 8θ(1 οΙ)8θτιηΐ8 
θδΐ; 860808 11υ^α8 Ιοοί. Οαιη Ιιίβ οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 297. ^Ορέστης — τά^ οϋσας τε 
μου {μοι?) \ χαϊ τάς απούσας έλπίάας άίέψΟ-ορεν, 809. άηοσπάσας γαρ της 
έμ^ς οϊχει φρενός \ αϊ μού μόναί παρησαν έλπίάων ετι, 

βαχχείας χαλής] Βίΐοοίΐδίίοηίδ ρτιΙοΓΛθ. Οί ίΐιίδ Πηβ Γθνθ11ίη§. 
Ι. (1. βαχχεύσεώς. Α βαχχεύενν (1)&οο1ΐ£ΐΓί). Οί. Εγ. 64 ϋ. ίνΟ-ουσιξ άη άΦμα, 
βαχχεύει στέγη. ΕιΐΓ. ΕαοοΙι. 357. βάχχευσιν πιχράν ϊ&ών. 126. βαχχείι^ συντόνφ. 
Ρ1»ί. 8γιηρ. ρ. 218 Β, τής φιλοσόφου — βαχχείας. Ηοο άθ χώμφ συγγόνων 
^Ερινυών (Αβ. 1190 8ς[.) ίηίθΠί^Ι; Οοη. Αί (ΐαοηιοίΐο Ιι&ηο οοιηίΒβϋοηθίη ίθΓ- 
ιηίηαίιιηιιη θ88Θ Οιβδίοιη 8ρθγ&γθ ρο8δθί γθ^πε ηοη ρβίδρίοΐο. Καλίΐς ^αΓθ 
ρβΓ ΐΓοπίαιη (ϋοίιιιη ρυ1»ί Β1»88, οοΐΐ. Ευιη. 209. Ετ. 58. βαχχεύεν στέγη. 88θρθ 
810 ϊΐ8ΐΐΓρ£ΐίιΐΓ χαλός. ΚΑ Γθΐη ο£. Οΐι. 136. οί (Γ* ύπερχόπως \ έν τοΐσι σοΐς 
πόνοισν χλίουσιν μέγα. 

699. Ιατρός"] Οί. Ρίη(1. Ν. IV. ίηϋ. Άριστος ευφρόσυνα πόνων χεχρψένων 
ιατρός. ^Ιατρός οτιΐη βαχχείας χαλής οοηδίπίθΐκίαΐη νίάβίιΐΓ. 

παροΰσαν ίγγράφει Μ. Ρα. προάοϋσά μ* οΐχεται. Οί. οηποί•. ΟΓΪί. 

700. ίδ(ί' εύάαίμοσι] Τ&ώλ 1)θ&ϋ8. Αη§1ίθθ, βο 'ν^θΐΐ ίο άο, βο ορ111θ^^ 
Οί. Α^. 1304. 8ίο εύτυχεϊν 59. 

701. χεάνΘν — πραγμάτων] Οί. ΕαΓ. Α1ο. 605. χεάνά πράξειν. Τγο. 684. 
πράξειν τι χεάνόν. Ειηρίιαϋοαιη βδί χεάναν. 

703. ξένου] Ηοδί. 

ξένοισιν] θα θ δ ί δ. ΔΙη ίηνθΓβο ιηοάο θχρίίοαηί. 

704. προς άυσσεβείας — ] Ιιηρίβίίΐίίδ £ΐαίθΐη βτΒ,ί ιηίΐιί (βδδθ άαοβ- 
1)αιη). Οί. 8ορ1ι. Α]. 319. προς γαρ χαχοϋ τε χαϊ βαρυψύχου γόους \ τοιούσά* 
αεί τΓοτ' άνάρός ίξηγείτ^ εχειν (έξηγεϊτο χεΐν, Β,τιί ήγεϊτ* έχχέαι?). ΗθΓοά. 
VII. 53. τα τοιαύτα γαρ έργα ού προς [τοϋ] άπαντος άν&ρός νενόμιχα γενέ- 
σ&ει άλλα προς ψυχής τε άγα&^ς χαϊ ρώμης άνάρηΐης. V. 12. 15. 8θρ1ΐ. Οθά. 
Κ. 1014. προς άίχης. "Οί. 8ορ1ι. Ο. Ο. 546. έχει άέ μοι προς άίχας τ*." (ΤνθοΗ.) 

705. μη χαρανασαι ιηδδ. βί να1§. 8θ1ιο1. χεφαλαι&σαι , είπεΐν. Α χάρανον 
οαριιΐ; (01ι. 396.). Οί. 528. χαϊ ποί τελευτ^ χαϊ χαρανοϋται λόγος; θί δα 519. 
ΗθδγοΙιίαδ χαρανούσ&ω ρβΓ τελειούσ^ω θί χαρανώσει ρβΓ χορυφώσει βχρίίοαί. 
δθ(1 00ΓΓΐ§θη(1αιη , ηί ιηα^ηορβΓθ ίαΙΙοΓ, μη άναχοινΰ&σαι. 

φίλοις] ''^^1^η&Iη βαηΐ: £ΐιηίοί? 0ΐ7ί8θηιιιβδίΓ& θί Αθ^δίΐιιΐδ, αη 8<το- 
ρΙιίυ8? Ηαηο εβηΐθΐ ρβΓ 1)Γθνθ ίθΐηροπδ ιηοιηβηίαιη νίάβΓίΐί, 01γί&θΐηηθδίΓ»ιη 
ηαηο ρΓΐιηαιη νίάθΐ;; νβΓαιη Ιιαβο Ιιοδρίίίο Ιιοιηίηβιη οοιηί<»Γ βχοίρίί. Οί. 668 8(ΐ. 
θί οοιηρΛΓ& 702 8<ι. θί 708." (Ηθγτυ.) ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 698 — 717. 157 

706. χαταίνέσαντα] Ι. θ. ανγχαταβ-έμζνον , <][υιιιη ροΙΗοϋαβ 6886ΐη (Ιιοο 
ηΐθ ίαοίπιπιιη θ88θ). Οί. 8ορ1ι. Οθά. 0. 1633. χαϊ χαταίπαον \ μήποτε προάώ 
σειν τάσά' έχων, 1637. χατψ^εσεν τάά' ορχιος άράσειν ξένφ. Εατ. Ιρίι. Α. 695. 

χατηξιωμένον] Αη^ΐίοθ, 1ΐΛνίη§ 1)θθη Γθςτΐθ8(;θ(1 ίο άο 80. 

707. μείον άΙ^ων] Ι. <ι. ί^ααον αξίων, 01 8ορ1ι. ΕΙ. 800. οϋτ' ίμοϋ χατάξι: 
άν (χαταξίως νιι1§.) | πραξειας οϋτε τοΟ ηορεύσαντος ξένον, 

709. Αλλος ά' — ] Νθ8 άίοθΓθΐηαβ, ίΐιοτίδΐι ΛηοίΙΐθΓ — . 

ηλΟ-εν άν] Εϋ&ιη δί ία ηοη νβηίδδθδ Ιιαβο ηηηϋ&ηδ. δοΐιοΐ. εΐ χαϊ μη σύ 
ΙΙγγειλας, 

710 8ς[. Οί. Εατ. ΕΙ. 360. χωρεΐτ^ ές οϊχους' άντϊ γαρ χρηστΘν λόγων | 
ξενίίον χνρήσε&* οΓ ίμός χεύθ-ει άόμος, 

710. εσ&' ό χαιρός] Οί. Ατίδί. Τΐΐθδΐΐι. 661. ως ό χαιρός έστι μη μέλλείν 
ετι, ΡΙπί. 255. βπεύάε&\ ως ό χα^ρός ούχϊ μέλλειν. 

ήμερενσαντας] Ηανίη^ δρβηί ίΐΐθ άαγ. Οί. ΕαΓ. Ετ. 525, 2. τ(ΰν ίν πό- 
νοισιν ήμερευουσΘν αεί. 812, 6. ί?ί άνάρός φύσιν | σχοπβν άίαίτάν &* ηντίν^ 
ήμερεύεταί, Βορίι. ΕΙ. 787. εχηλα — ήμερεύσομεν, Χβη. Οβοοη. IV. 2. ΗθΠ. 
V. 4. 3. ΙηοθΓί. προς ηϋρ ημερεύοντας, ΡοΠαχ Ι. 64. τό (ί*' δλης τι πρ&ξαι 
'ήμέρας ήμερεϋσαι χαϊ &ίημερεΰααι, 

711. Οοηίη^οη μαχράς χελεύβ-ου ημερεύοντας θχρίίοαί υί πρήούωμεν όάοιο 
01, 24, 264.) θί δίιηϋώ. 

τυγχάνειν τα πρόσφορα] ΟΓ. Ευιη. 30. τυχεΐν με — άριστα άοϊεν. Οοη- 
δίττίθ τα πρόσφορα μαχρ&ς χελεύβ-ου. Οί. Εατ. Ηθΐ. 515. τά πρόσφορα \ της 
νϋν παρούσης ξυμφορ&ς αϊτήσομαι, 

πρόσφορα] Ι. β. προσήχοντα, έπιτήάεια, Οί. Εαΐϊΐ. 207. 8ορ1ι. Ο. 0. 1774. 

712. άγ* — ] Αά δθΓναιη 8ϋ<ιυθΐη (ϋοίαιη. ΟΓ. Ετιγ. ΑΙο. 546. ήγοΰ σύ, 
τ(ΰν&ε άωμάτων έφεστίους \ ξενβνας οϊξας. 

άνάρΘνας εύξένους 6όμων] ΟΓ. Α§. 243. άνάρίΰνας εύτραπέζους, 

713. όπισβ^όπουν] Ρθ(ϋβθ<ια&ηι. ΙιββϋιΐΓ νοχ θίΐΛΐη Εατ. Ηίρρ. 54. πο- 
λύς αϊμ* αντω προσπόλων όπισ&όπους χ&μΟς λέλαχε, 1179. όπισβ-όπους φίλων 
όμήγυρις, ΟΓ. νν. ύστερόπους, ώχύπους, άεινόπους, ταχύπους. 

714. χυρούντων — τά πρόσφορα] ΟΓ. 214. τί νΰν — χυρΘ; 711. 
χνρούντων] Ι. (^, τυγχανόντ(ον. ΟΓ. 669. 

τά πρόσφορα] Ι. <ι. τ« έπειχότα, Οί. 669. όποΐά περ άόμοισι τοϊσά^ έπει- 
χότα (τοϊσάε πρόσφορα?), Αξ, 915. 

715. αϊνα] Ι, (1. λέγω, παραινώ, αί ίη 555. Α§. 925. 8αρρ1. 179. ΟΓ. 903. 
παραινείς μοι χαλΰς. Α§. 1422. λέγω άέ σοι \ τοιαϋτ^ άπειλεϊν ως παρεσχενασ- 
μένφ — άρχειν, 

ώς ύπευβ-ύνφ] Αη^Ι. Εδ Γθδροη8ίΙ)1θ. Οί. ΡθΓδ. 213. χαχδίς ά^ πράξας 
ουχ ύπεύ&ννος πόλει, Ρτ. 324. 

716. ήμεΤς] ϋπα 0ΐ7ΐ»θΐηηβδ<τ& άίοϋπιτ. 
τοις χρατοϋσι άωμάτων] ΟΓ. 658. 

717. χοινώσομεν] Οί. 673. 

ού σπανίζοντες φίλων] ΑΙίίθΓ 1ος[ϊΐί1;αΓ 695. 

σπανίζοντες] Μαδοτιΐίητιιη άθ ίθΐηίη& ροδΐίαιη, αί αντοΐσιν 176. 158 ΟΟΜΜΕΝΤΔΕΙϋδ 

719. φίλιαι] Γηθηάΐγ, νθΐΐ-άίβροδβίΐ. Οί. 811. Ργ. 128. φιλία γάρ 
η&€ τάξίς προβέβα, ΟΙιοή (Ιυχ 800188 8υτΐ8 &11ο(ΐυϋαΓ. 

720. στομάτων — ϊαχυν] Ογππι ηοβίΓοηιιη νίιη, αΐί» νοοβ ραβαη» Ιβο- 
ίαιη οαηθηίθδ. βίιηϋίίθΓ ηίύχτι λαμπάδος Ισχύς ύϊοϋχιτ Αβ. 287. 

721. ίπ' 'Ορ^στγι] ΟνβΓ (Γογ) Οιβδίοδ. Οί. 8αρρ1. 633. Ιέξωμ^ν έπ' 
^Αργείοίς €ύχάς άγα&άς, (ΤνθοΜ.) 

722. άχτη χώματος] ΑββθΓ ίτιπιαίί (ββριιΙοΓί). 8ο. τοϋ τάφου, Οί. 
8ορ1ι. Οθά. Ε. 184. άχτάν παρά βώμίον. δοΐιοΐ. ή «χτή τοϋ τάφου, "ΙηνοοΕ- 
ίυΓ ίβΓτα, θί ίαιπΰΐυδ, ιιί βιηίίί&ί Α^βιηβιηηοηθίη. Ηοο βοίηιη ιΟβ&ίαΓ, Θ]ΐΐ8 
Β,ϊΐχίΐίτιιη, ίηάρηξον.^' (ΚΙ.) Οαί οοηίθΓπ ]*α1)θ1: Ρογ8. 640 8ς[. 

724. ναυάρχου σώματι — τ^ βασιλείφ] 0£. 1070. άν&ρός βασίλεια πάβ-η. 

725. 01 812 8<ι. Ηοιη. II. 24, 334 8(ΐ. 677 8(ΐ. 691. Εαιη. 90 8ς[. 8ορ1ι. ΕΙ. 
1391. ηαράγεται γάρ ένέρων άολιόπους αρωγός €Ϊσω στέγας — ό Μαίας (Γ^ 
παις ^Ερμής σφ* άγει, άόλον σχότφ χρύψας, προς αυτό τέρμα χούχ 6γ* αμμένΗ. 

Ιπάχουσον] Εχ&ικίί (ηθ8ίΓ&8 ρΐ'βοθδ). 

έπάρηξον] Αά^αν». Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1197. Ειιγ. ΕΙ. 1350. Ηίηο έπαρωγός. 

726. άχμάζίΐ] Ι. (^, χαιρός (νβΐ άχμή) ίστι, ίβιηρηδ βδί. Οί. Ββρί. 97. 
άχμάζζΐ βρετέων εχεσβ-αι. Ρθγ8. 407. χούχέτ* ην μέλλειν άχμή. Α§. 1353. το 
μη μέλλειν ά^ άχμή. 8ορ1ΐ. Α^. 812. ούχ ίάρας άχμή. ΕΙ. 22. έργων άχμή. 
1337. ΡΜΙ. 12. 

727. ξυγχαταβήναι] ΒοδΟθηάθΓθ (ίη οβΓίαιηοη), 80. οαπι Οΐ'θβίθ δοοίο- 
(ΐτΐθ θία8 Ργίαάθ. Οί. βά 455. χα&ήχειν. Εαιη. 1046. Ζευς ό πανόπτας οϋτω 
Μοΐρά τε συγχατέβαν (οοηνθηβηιηί, οοη8θΐΐ8ΘΓυη1;). Αιίδί. Υβδρ. 1514. 
άτάρ χαταβατέον / Ι^^' αυτούς. Ρίηά. Ν. IV. 38. σφόδρα άόξομεν άαΐων υπέρ- 
τεροι — χαταβαίνειν. Χβη. ΑηαΙ). IV. 8. 27. πολλοί χατέβησαν. ΙηίΓα 866. τοιάνάε 
παλτών μόνος ών εφεάρος \ άισσοΤς μέλλει Ό-εΐος ^Ορέστης \ ίίιρειν. 

νύχιόν ^' ^Βρμ^Ιν] Ι. β. ίθηθ1)ΐΊ8 οοοαίίαπι. Οί. 812 8ς[. 8ορ1ι. Τγ&οΙι. 501. 
τόν εννυχον 'ίΑιάαν. Οβά. 0. 1559. ίννυχίων άναξ, Αϊδωνεϋ. ΕΙ. 1395. ό Μαίας 
δϊ παις ίπί σφ* Άγει άόλων σχότφ χρύψας. Οί. Λπηοί. οπί. 

728. Οί. 816 8(1. 

έφο&εΟσαι] Το νίδϋ, ίο ίηβρβοί. νοχ ιιιί1ί1»π8. Απβί. Αν. 1160. έφο- 
άεύεται. Χβίι. Ηβΐΐ. V. 3. 22. ΡοΙγΙ). VI. 35. 11. φυλαχάς. 0£. βϋαιη Απ8ί. 
Αν. 1160. πάντ' Ιφοάεύεται. Ρΐιιί. ΜοΓ. 781 0. 

729. ξιφοάηλήτοισιν άγβσιν] Ραβδί νο ββηδίι, ιιί ξιπτός μόρος (ϋοίίητ βί 
δίΐηίΙίΑ. Οί. 584. ξιφηφόρους άγΘνας. Αξ. 1528. ξιφοάηλήτφ Ό-ανατφ. 

730. τεύχειν χαχόν"] 8θ1ιθ1. άντϊ τοϋ πεποιηχέναι πένΘ-ος τφ οίχφ όιά της 
αγγελίας, Οί. Εαηι. 125. τί σοι πέπραχται πράγμα τεύχειν χαχά; 

731. χεχλαυμένην] ΙιβοΓίιηίδ βτιίίιΐδαιη. Οί. 458. 8ορ1ι. Οβά. Ε. 1490. 
χεχλαυμέναι προς οιχον ϊξεσθ•\ 

732. Κίλισσα] ΟοηίβΓ Θρασσα, Κρήσσα, Αίβυσσα, Φοίνισσα, βίο. Εχίί 
θχ αθ<ϋΙ)α8 ΐθ^ίδ δβΓν» ηηίήχ Αθ^ίβίΐιηιη αΓΟβδδϋυΓα, (ΐτιί ίη^ΓθάίίαΓ ν. 849. 

733. άμισ&ος — ξυνέμπορος] Αιΐβΐ. Αη ιιητ^τθίοοιηο οοιηραπίοη. Ργο- 
ρπθ ιιιιΙιίΓθά, υηο8,11θ(1, τιηίηνϋθά. Οί. Α§. 947. μαντιπολεΐ ά^ άχέλευ- 
στος άμισ&ος άοιάά. 8ορ1ι. Εγ. 745. ϋμισβ-ος ό ξένος πορεύεται. 

734. 7} χρατοΰσα] Εθ^ίηα, 01γί&θΐιιηθδίΓ£ΐ. ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 719 — 751. 159 

735. α 664. 

736. ν€<χγγ€λτον φάτίν] Οί. 839. νέαν φατιν. 

737. ηρός μϊν οΜτας] Νπΐΐα οίατίδηία 86<][τιϋιΐΓ ςιι&θ Ιιιιίο Γθβροηάβ&ί. 

738. σχυδ-ρωπ&ν — ομμάτων] Οί. ΕαΓ. Ογ. 1319. χάγώ σχνδ-ρωπονς ομ- 
μάτων €ξω κόρας \ ώς άήβ•€ν ονχ εϊ^υϊα τάξειργαβμένα. ΡΙΐΟθΟ. 1343. σχυβ-ρω- 
πόν όμμα χαϊ πρόσωπον Β&οοίι. 1250. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 804. «ρ' ύμ\ν ώς άλγοϋσα 
χώάυνωμένη \ &€ίν(ΰς άαχρϋύαι χ&πίχωχϋοαι, άοχεΐ \ τάν νίόν ή άνύτηνος ώά^ 
όλωλότα; \ «λλ' ίγγελΟσα ψροΰάος. Ηοίη. Οά. 19, 212. άόλφ ά' δγί άάχρυα 
χεΰ&ε. 81ΐ£ΐ^θ8ρθΛΓθ Οβηϋ. οί Υθγ. Ι. 2. 'Ηο\ν αη^βΓίγ Ι ΐΛΠβΙιί τηγ \)τοψ ίο 
ίτοΜτη Ι "ννΤιβη ίηντΛπΙ ^ογ βηίοΓΟβά ιηγ Ηβατί; ίο βιηίΐθ.' Ηογ. 8»*. Π. 5. 103. 
^^απάία ρΓοάβηίθΐη ναΐίηιη οθΙ&γθ.' 

σχν&ρωπΟν] Αη^Ι. βίΐά, άοττηοΛβ^ Ηββγοίι. αχυβ-ρός' στυγνός τάς όιΐ^εις, 
χαλεπός, ωμός, σχνβ-ρωπός. 

γέλων χεν&ονσα] Οί. Ηοπι. Οά. 19, 212. άόλφ ά* δγε άάχρυα χεϋθ^ε. 8ορ1ι. 
ΕΙ. 804 8(1. ΕαΓ. Ογ. 1122. 1319. Ριορ. Π. 19. *Ιη ί&οϋο οο1ι11)θ βααΛ» οΙ&ιΐ8» 
δίηη.' Νοίί οοηβίχαβΓθ χεύβ-ονσα χαλβς (οΙβνβΓίγ οοηοθΛΐίη§). 

739. χαλΰϋς χείνϊΐ] ΑηβΙ. νβΐΐ ίοΓ Ιιθγ (ίΓΟίη Ιιθγ ροίηί οί νίθ\ν). Οαί 
ορροηίίαΓ άόμοις &^ — έχει. 

741. φήμης υφ'] Οοηηβοίθ οαιη ε&ετο (738). Οοηίθττθ ηοη (1θΙ)θΙ)λ<; 
ΛνθοΙίΙβίη Χβη. ΗθΙΙ. IV. 1. 23. έπορεύετο συν ^ είχε άυνάμει, Βίοθΐκΐΐΐηι 
βηίιη Ιιίο ίαί88θί ύφ' ^ς {{γγειλαν φήμης, 

742. ευφράνει φρένα] Οί. 8αρρ1. 515. συ χαϊ λέγων ευφραίνε χαϊ πράσ- 
σων φρένα, ΕαΓ. Ογ. 287. τόΐς μϊν λόγοίς ηϋφραινε, τοις ά* εργοισιν οϋ. 
Α^&ίΐι. 12, 1. εΐ μϊν φράσω τ&ληβ-^ς, ουχί & εύφρανΰϋ' \ εΐ ά' εύφρανίΰ τί σ\ 
ουχϊ τάλη&^ς φράσω, Ύίβοΐίΐβϊη οοηίθΐΊ; Ρίηά. Ιδίΐΐΐη. 6, 3. ^υμόν τεόν εύφράνας. 

744. τ« μ^ν παλαιά — ] Νβιηρθ ά»ρβ8 Τΐιγβδίβδδ, Ιρίιί^θπίβθ οΜ&ίίοηθίη, 
Α§»ιηθΐηηοηί8(ΐαθ ίηίθΓίβοϋοηβιη. Ηίδ Γββροικίθΐ; 747. «λλ' οϋτι πω — . 

συγχεχραμένα] Οοιηιηίχΐ;» ίηίθΓ 8θ. Οί. Α§. 1260. 8ορ1ι. Αηί. 1311. 
οϊχτφ τφάε συγχεχραμένην, Α^. 895. 

745. άλγη άύσοιστα] Οί. Ργ. 690. άύσοίΛίτα πήματα. Εαιη. 789. άύσοιστα 
πολίταις ίπαβ-ον, 

748. τλημόνως] Ρ&ΗθηίθΓ, ίοΓϋίθΓ. 8ο1ιο1. χαρτεριχίΰς, Οί. ΕαΓ. 8αρρ1. 
947. μένειν χρη τλημόνως, 

Ιίντλουν χαχά] δοΐιοΐ. ύπέφερων. Οί. Ργ. 375. τήν παροΰσαν αντλήσω 
τύχην, ΕτίΓ. Ηίρρ. 898. λυπρόν αντλήσω β(ον. Τγο. 433. 

749. τ7}ς έμ^ΐς "ψυχί^ς τρίβή;ν] Μθ&ιη οαΓ&ιη. 01)1θθ<;Λΐηθη<;αιη οαιη 
ΗθηΐδίθΓΐιαρίο Γθάάιί Βίηά. 'ΤΙιβ (1»Γΐίη§ οί ιηγ βοαί.' (Ραΐ.) Ι. (\, μέλημα (236). 
Ιηα8ί1;&(;& γοο&1)αΙί δί^ί&οαίίο. ΟοηίβΓΟδ ν. πόνος. 

750. μητρό&εν άεάεγμένοί] Οί. Απβί. ΑοΙί. 478. σχάν&ιχά μοι άός μητρό- 
β-εν άεάεγμένη. ΤΙιθοογ. 17, 59. ^εξαμένα παρά ματρός, Ηοιη. 0(}. 19, 355. 
(Ρ&1.) ΗοΐΏ. Οά.. 19, 355. άεξαμένη χε(ρεσ& δτε μιν πρφτον τέχε μήτηρ.. 

μητρόβ-εν] 1.6. θχ.αίθΓο ιη&ίΓίθ. Οί. 610. ίπεϊ μαλών ματρό&εν χελάάησε. 
δβρΙ;. .664. φυγόντα μητρόθ-εν σχότον. 

751 δς. Οί. Ηοιη. II. 9, 486. πολλάχο μοι κατέ&ευσας έπϊ στήβ-εσσι χιτΘνα \ 
ρϊνον άηοβλύζων έν νηπιέζΐ ^^^Τ^^'^ζί} Ι ^5 ^^^ ^Ό* μάλα πολλά- πά&ον χαϊ 160 οοΒοίΕΝΤΑΚίυδ 

πολλά μόγησα. Ττ&ξ. οάθδρ. λεπτοσπαΟ-ήτων χλανιΛίων έρειπίοις | β-άλπουαα 
χαϊ ψύχουύα καϊ πόνφ πόνον \ έχ νυχτός άλλάασουαα τ6ν χαβ-* ήμέραν, (^11αθ 
υθγΙ)& ηαΐτίοίβ βτιηί;, αί ιηοηιάί Βίοιη.) 

751. δρ^/ων] Ι^οαά, τίΓββηί. 0£. Ρθγ8. 389. 

Χ6λ€υμάτωρ] δοΐιοΐ. χίλ^ύουαι γαρ τω χαλ^Ιν (χλαίειν ΕαιηΙ).) οί παΐάες. 

752. άνωφ€λή] ^η^& ιιΐ0Γ<;απ8 θδί 0γθ8(θ8. Οί. δορίι. ΕΙ. 1144. οϊμοί τά- 
λαινα ττίς ίμής πάλαι τροψ^Ις \ άνωφ^λήτου. 

753. τό μη φρονούν γαρ — ] €5ί. 8ορ1ι. Α]*. 554 8<ι. 
ώαπ^ρύ βοτον] δίοαί ρθοπδ. Οί. Ας. 1415. ώαπ^ρεϊ βοτοϋ, 

754. τρόπφ φρίΐ/όί] Αηςίίοθ, &οοοΓ(ϋη§ ίο ίίδ ίτίΓη (ιηοοά, ΚαιηοαΓ, 
ί&ηογ) οί ιηίηά. Οί. Απβί.* Είΐη. 1432. ού άίΐ λέοντος σχύμνον Ιν ηόλπ 
τρέφειν, \ ^ν ά* έχτρέφτκ τις, τοις τρόποις ύπηρετζΐν, Οί. ρΐ•8θίθΓΘ& ν. τρο- 
ποφορεΐν (Ν. Τ. ΐΑϋηθ ιηοη§θΓ&Γί). 

755. Οί. Α§. 1606. παΐάα — σννίξελαύνει τυτϋ-όν 6ντ^ έν απαργάνοις, 

756. <Γ/ι/;ΐ}] ΑϋΜ αρτιά ηο8ΐτΐϋη άίψος, 

λι^ρουρία] ΜΐοίτίΓΐΜο. Α λίπτω θί ούρΘ ίοηη&ΐιυη. δί α λείπω ίοηη&- 
ίηιη θδδβί, 80ΓίΙ)6η(1ηιη ίοΓθΙ; λίίψονρία, οοΠ. λειχρύόριον βί χλεχρύάρα. 

757. €χ€ΐ] διιΐ). νιν, 

αντάρχης] δηΐ). Ιστί, Αη^Ι. ίδ δθΐί-δτιίίίοίθηί, δΐιίίίβ ίοΓ ϋδβΐί. Ι. θ. 
ίρ8& άοδίάθήα δυα ίχηρίθί ηΘ<][Πθ &1ίθη& ορβ ίηάίςβί. δοΐιοΐ. ή γαρ νέα νηάύς 
τΰϋν τέχνων έαυτ^ άρχεϊν χαϊ βοηβ-ΒΪν βούλεταΐ' 8 ίύτιν άνύειν βούλίται τάς 
επιθυμίας, Οί. ΕιΐΓ. Γγ. 29, 3. όστις αυτάρκη φρονεΐν \ πέποιβ-ε. 

758. πρόμαντις] ΡΓ&θδΛβ». Οί. δορΙι. ΕΙ. 475. Ειιγ. Ογ. 1444. ά ά* έψεί- 
πετ\ ού πρόμαντις ών εμελλ\ Αηάτ. 1041. αίαΐ, πρόμαντις Ό-υμός ως τι προσ- 
άοκίΰν. Ηθΐ. 338. μη πρόμαντις άλγέων προλάμβαν\ ω φίλα, γόους. 

οΐομαι] 1 ί2ί1ί& ϋ, ιπθίΐιίηΐίδ, (1οιιΙ)ίΐ6δδ. ΟοηίθΓ Βοηοιιιη οΐβ. 

759. φαι&ρύντρια] ΙίΛΥ&ίτΊχ, Αβ. 1109. τον — πόύιν λουτροΐσι φαιάρύναύα. 
1120. Οαΐΐίιη. Η. Τον. 32. χρόα φαι&ρύνασα. Εατ. Ηβΐ. 678. λουτρΘν καϊ κρη- 
νΰϋν, ϊνα β•εα\ μορφάν ίφαίάρυναν, Βίρΐι. IV. 410. άγαβ-ός βαφεύς ενεύτιν έν 
τφ παιάίφ• \ ταυτϊ γαρ ήμιν άευσοποια παντελ&ς \ τά ύπάργαν* άποάέάειχε νϋν» 

760. κναφεύς — ] Γτιΐΐο θηίπι &ϊ ητιίΓΪχ θοάβιη ιηιιηθΓθ ίαη§θΙ)8η- 
ίπΓ. Νίιηίηιιη (Ιτιρίίοί ιηαηθΓθ, ΐΕΥ&ίήοίδ βΐ ηιιίήοίδ, βα ίαηςθΙ)&(ιιτ. Ρ&Γβη- 
ϋΐθϋοΘ Ιιαβο &οοίρί6η(1& δτιηί. Νο1;&η(1& ααίθΐη οοηδίπιοϋοηίβ ιητιί&ϋο. 

τροφεύς] Εαάθΐη ίοπη» θδΐ; Εητ. Ρΐιοθη. 45. ΕΙ. 16. δορίι. Αί- 863. ΡΗΠ. 
344. ϋδϋαϋοΓ ίοηπα βδί τροφός, 

760. τέλος] Μαηπδ, ιηίηίδίθΓίτιιη. Οί. Α§. 908. 1202. Ειιηι. 743. 

761. χειρωναξίας] Αΐίθδ ναΙβ&Γθδ. 8θ1ιθ1. τάςάιάχειρ&ν εργασίας, Αΐι^Ι. 
ΙιβηάίοΓΛίίδ, ίτΛάθδ. Οί. Ρτ. 45. χειρβναξ (ί. β. χειροτέχνης, τεχνίτης) θδί 
δορΗ. Εγ. 760. πάς ό χειρΟναξ λεώς. ΕιΐΓ. Ετ. 795, 3. τΰίνάε χειρώνακτες λόγων, 

762. ίξεάεξάμην πατρί] Α ρίΐίΓθ Θ3118 αοοβρί. Οί. Ηθδίοά. Τΐιβο^. 480. 
Ζτ^να μέγαν, \ τάν μέν οί (?) ίάέξατο Γαία πελώρη βίο, 

763. τεβ-νηχότος ά^ — πεύϋΌμαι] δαί). αύτοϋ, 8ίο Ηοιη. Οά. 1, 281. πευ- 
' σόμενος πατρός &ην οϊχομένοιο. Π. 4, 357. ως γν(ΰ χωομένοιο, 17, 102. Οά. 

2, 220. ίί άέ κε τε&νηώτος ακούσω, 4, 728. δρμη&έντος άκουσα, ΑβδοΙι. 1Ν 0ΒοΐΦβοΐιο8 V. 751 — 775. 161 

Α^. 1Β67. μαντ^υαόμισ^α τάνάρός ως όλωλότος» δορίι. £1. 317. τοϋ χασιγνήτου 
τί φής; Οθά, 0. 355. τοΰά^ ^ΧΟή^^^ αώματος. Τΐιπο. ΙΥ. 6. ^.πν&οντο τής 
υύλου χαταλημμένης, 

764. τίΟνάε λυμαντήριον οϊχων] ΟΓ. Αξ. 1438. χίΐται γνναιχός τήαάε λυμαν- 
τήριος. Ργ. 991. ά^σμά λυμαντήρια, Αά Γθΐη οί. 990. Α^. 1363. ^όμων χαταί- 
σχυνττίραι τοίσά*, 

765. &αων] α. 793. 

767. Χίγ' αν^*ί, — ] Οί. δορίι. Οθά. Ε. 359. ηοΐον λόγον; Ιέγ αν&ις, 
ώς μάλλον χλύω. 

768. €ΐ — €Ϊτ€ χαϊ] Ιϋ ίη 8ορ1ι. Ο. Κ. 91. ΒίιηϋίίθΓ εΓτε — «Γτε χ«ϊ 
Α§. 843. δπρρί. 186. 

λοχίταις] Οί. Αξ, 1650. £?α (Γή, φίλοι λοχίται. δορΙι. Οθά. Β. 750. ηολ- 
λούς ίχων \ ϋνδρας λοχίτας οΓ «νηρ άρχηγέτης, 

μονοστιβή] Έοάβιΐλ δθηδίι μονόστολος, μονόζωνος, οϊόζοίνος (δορίι. Οθά. 
Ε. 846.). 

770. δεσπότου στύγΗ] Ηθγο (1θ1;θ8(;&η(1ο. Αη^Ι. ίο οπγ ντίθίοΐι οί α 
ιη&θίθΓ. Οοηίθίτί ηοη (1θ1}θ1; &€(αν στύγος 1028. 

771. αδπμάντως'^ δίηθίηθίιΐ. Οί. Ρθγ8. 162. οϋδαμ&ς έμαυτής ουσ' άάεί- 
μαντος. Εατ. Ε1ΐθ8. 697. Ρίηά. Ν. Χ. 30. θίο. 

αύτ6ιν\ Ιρδτιιη βοίπιη, δίηθ δ&(θΙ1ίϋΙ)αδ. 

772. γα^ούαι^'^ Βοήοα ίοπηα, τιί πλουτογα&ής 800. θί φιλογαβ-ής δθρί. 918. 

773. έν άγγέλφ — ] Ιάθΐη ίθΓθ (^αοά Λ* αγγέλου, Εθάάθ, ίοΓ Ι)^ (1)γ 
ιηθαηβ οί) α ιηβδδθη^θΓ &η οΙ)δθΊΐΓθ δίοΓγ ίβ ιη&άθ δίιαί^ΐιί (οΙθ&γ). 
δθπδτΐδ, ηί ίαΙΙοΓ, Ιιίο ββί, ^1η 1;1ιθ ρθΓδοη (ογ ρΓθδθηοθ) οΓ α ηΐθβδθηξθΓ α ηιαί- 
ίοΓ ο1;1ΐθΓ\πβθ οΙ)βοιιΐθ ίδ ηιαάθ δΙταί^Μ (ίβ ήςΐιϋγ οοιηιηιιηίβ&ίθά, 1)θθθΐηθδ 
οΙθλγ).* Τ\^θο]ε1θμι αΐάτιοϋ Βαιη. 469. δορίι. Αί. 1136. 0. 0. 152. Οί. ΤΙιαο. 
νΐ1. 8. νομίζων οϋτως άν μάλιστα την αντοϋ γνώμην, μηά^ν ίν τω άγγέλφ 
άψανισδ-εΐύαν, μα&όντας τους Άβ-τρ^αίους βουλεύαααΒ-αι περϊ τής άληϋ-είας. 

χρυπτός — λόγος] Οί, δορΗ. ΕΙ. 638. χεχρυμμένη βάξις. (Ψβοΐίί.) 
όρβ-οΟται] Αη^ΐίοθ, ίδ ιηαάθ ιίςίχί (οΙθ&γ). '^ΗθΓοά. 7, 103. οϋτω μϊν 
όρ&οΐτ* &ν ό λόγος," ΟνθοΜ.) 

774. άλλ* ^ φρονείς εν — ;] Αηςϋοθ, Ο&η ϋ 1)θ ίΐιβΐ; γοτι Γθ]θίθθ &ί 
ίΐΐθ ρΓθΒθηί ηθ'^^βΡ Οί. 220. αλλ* ^ δ όλον τιν\ ώ ξέν\ άμφί μοι πλέχεις; 
Αβ. 276. άλλ' ^ & έπίανέν τις άπτερος φάτις; 8αρρ1. 913. δορίι. ΕΙ. 879. αλλ' 
^ μέμηνας — χάπϊ τοΙς \ σαυτής χαχοΐαι χάπϊ τοΙς ίμοίς γελ^ς; Ατίδί. Υθδρ. 8. 
&λλ* ^ παραφρονείς — ; Β^. 178. 

φρονείς εν] δοΐιοΐ. χαίρεις, Αίίοηίϋ ατιΐ; οοζηιηοϋ ς[ΐι&θΓθηϋδ Ιιοο βδί. Οί. 
Α§. 276. εν γαρ φρονοϋντος Ομμα σον χατηγορεΐ, Εατ. Ιοη. 518. χαίρομεν 
σύ <Γ εν φρόνει γε {αϊ ό* είί φρονείν <Γίί?), χαϊ άν^ Οντ* ευ πράξομεν, Οοη- 
ίθΓ γ. εύφραίνεσ&αι {λϊ> ευ οί φρήν?), δορίι. Ετ. 104. ΕτίΓ. Ηίρρ. 932. 

τοΐσι νϋν ί^ελμένοις] Οί. 770. 

775. άλΧ' εΐ — ;] Απδΐ. Βτιί νΙΐΛΐ; ίί — . Οί. »(1 Α§. 219. 

τροπαίαν] δυΐ). αϋραν, δοΐιοΐ. μετατροπήν, Οί. Α§. 219. φρενός πνέων 
δνσσεβή τροπαίαν, δθρί. 706. λήματος έν τροπαίί^, Εατ. ΕΙ. 1147. άμοιβαϊ 
χαχ&ν' μετάτροποι πνέουσιν αύραι δόμων, Αήδί. ΡγοΜ. 26, 5. 

11 16^ ϋόΜΜ^ΐΑίιίϋδ 

776. χαϊ π&ς;] ^110Iηοάο, (ΐιΐίΐθδο, ίϊθΓΐ Ιιοο ροίθ8ί? Οί. Α§. 1310. 

777. Οί. δορίι. ΕΙ. 1481. καϊ μάντνς ών ϋριστος έσφάλλου ηάλαι; 

778. (χ€ίς τι — ;] Οί. 105. 8ορΙι. Αηΐ:. 9. €χ€ΐς τι χεϊσήκουσας; 8οΙιο1. 
παρά τά ζίρημένα μοι περϊ του ^Ορξύτου. 

779. πρασσε ταπεαταλμ^να] Οί. δθρ*. 1012. Α§. 908. ΕαΓ. Τιό. 1149. 
αύ ά* ώς τάχιστα πρϋσοξ τάπεύταλμένα. Ετ. 1132, 47. τάηεαταλμένα \ πράα- 
σειν προ&ύμως, Ηίηο επιστολή (ιη&ιιάαίυηι) Ργ. 3. 

780. μέλει ^εοΐσιν — ] Οί. Α§. 974. μελοι άέ τοι σοϊ τβνπερ άν μέλλι^ς 
τελεϊν. δορίι. Αηί. 1335. μέλει γαρ τώνά* βτοισι χρη μέλειν, 

781. ταύτα] Ηλο ίη γθ. Οί. Απδί. ΝιιΙ). 87. τί ουν πί&ωμαι άήτά αοι; 

782. γένοιτο (ί' ώς άριστα] Εαάθΐη υθγΙ)» δΐιηί Αβ. 674. 
συν Β-εϋϋν άόσει] Ι. β. συν ^εοις, οχιί Ό•ε&ν Μόντων, 

783. παραιτούμενα] Οί. 8αρρ1. 521. &εούς — λιταΙς παραιτου τΘν σ' 
έρως έχει τυχείν. 

784 δ(][. Ηοο δίοδίιηοιι οιιιη ίη δοηδτι (αιη ίη ηΐθίηδ ίαπι §Γ£ΐνίΙ}ΐΐδ νίϋίδ 
1&1)θΐ'ϋ1; ιιΐ: αάηιοάιιιη άίίΰοίΐίδ δίί; ίβχίπδ βιπθηά&ϋο. 

785. ^ΟτΓ&ηί ίΐιαΐ: §οοά ίοΓΪιΐηθ πι&7&1^;θη(1 ΙΙιθ ιη&δίθΓδ οί ίΐΐθ Ιιοιίδβ, δθβΐάη^ 
85 ίΐιβγ άο ίο δθθ α^&ίη α δοΒβτ δίαίβ οί ί;^ίη^.' Οί. 140. 

χυρίοις] Ι. θ. Οιοδϋ. Οί. Α§. 178. τον πάβ-ει μάβ-ος β-έντα κυρίως εχειν. 

787. &ιά άίκας] δοΐιοΐ. άικαίως, κατά άίκην, 8 ίστι κατά το άίκαιον, 

πάν έπος] Ηβαάΐ&πι οοηίθΐΐ Ργοιπ. 1065. Εατ. Ηίρρ. 180. ΟλΙΗπι. Ερ. 1. 
ΑηίΙι. Ρ. VII. 89. IX. 162. Ι,γγ. &άθδρ. 86 Α. ΑπεχεγοΙι. δίοΐ). Μ. 35, 19. 

788. θί 791. νιν] δο. τους κυρίους, ορίηοΓ, ί. θ. ΟΓθδίθΐη. 

791. νιν μέγαν άρας] δο. νίοίοιί&ιη θί άαηάο. Οί. 262. από σμικρού ά' 
άν άρειας μέγαν \ όόμον, Αιίδΐ;. Υθδρ. 1023. «ρ^ίΙ? (Γ^ μέγας βίο. δίο ύψηλον 
αϊρειν ΕαΓ. διιρρί. 564. ΗβΓ. 322. ϋβ οοηδίπιοΰοηθ οί. 8.ά δορί. 681. δθηδπδ 
βδΐ, έπεϊ μέγαν αίρέ νιν καί σοι αμείψει βίο. 

792. άί&υμα καϊ τρ^τιλώ] Οί. ΡβΓδ. 1033. Μνμα γάρ ίστι καϊ τριπλά. 
δορίι. Α^. 432. &ϊς καϊ τρϊς αΐάζειν. ΡΜ1, 1238. άϊς καϊ τρϊς άναπολείν. Ηοηι. 
II. 1, 128. τριπλζ τετραπλή τ* άποτίσομεν, 

793. παλίμποινα — άμείχ^ίει] Οί. Α^. 729. χάριν — τροφάς άπαμείβων. 
παλίμποινα] ΚθίΓίΙ)ΐΐϋοηθΐη. Αη^Ι. & ΓθίαΓη, α ΐ'θοοιηρθηδθ. Νιι- 

πιβΓΟ ρΐυτ&ΐί τιί άποινα. 

β^έλων] ΙιΐιΙ)θη<;βΓ. Αη^ΐίοβ §1»ά1γ. Οί. 765. 

αμείψει] Βθρβηάθΐ, δΟ. ΟΓβδίθδ. ^α&δ^ ρΓ&θΟθδδίδδθί έάν νιν μέγαν άρι^ς. 
Νοηηηΐΐί βχρΙίοΛηΙ ίηνίοθπι αοοίρΐβδ. δβά ϋβ^ δβηδπ αρίο ολγθΙ; Β^έλων, 

794. άνάρός φίλου \ Α§8ϋηθηιηοηίδ. πΰϋλον] ΟΓβδΙθπι. 

795. ζυγέντ*] δοΚοΙ. ενέμεινε τ ζ μεταφορφ φήσας γάρ έν αρματι ηημά- 
των τω (Ι. το) άρόμφ έπήγαγε. Οί. Α§. 209. άνάγκας ε&υ λέπαάνον. 

796. μέτρον] Μοάηηι. Αη^Ι. α Ιίιηϋ δίηιϋίίβΓ δορίι. ΕΙ. 236. καϊ τί 
μέτρον κακότητος ^φυ; δοΐΐοΐ. τέλος αύτω προστιΟ-εϊς τών κακΰϋν, 

798. τοδτ' — ] Ι. θ. ώστε τοϋτ' — . 

άάπε&ον] Αη§1. α ρΐ&ίη, ΕΓΛΟθ-οοαίδο. Επγ. Ηίρρ. 230. άέσποιν* — 
γυμνασίων τΰϋν Ιπποκρότων, εΐχ^ε γενοίμαν έν σοίς άαπέόβις πώλους ^Ενέτας 
άαμαλιζομένα, Ηθΐ. 207. ίππόκροτα λέλοιπε άάπεάα. ίΐί ο6οίί>ΜθΗ5ΐ3 ν. ί?6— 811. 163 

799. άνομέν(ον] Οί. 8αρρ1. 53. ανόμίνα (ΡθΓ8.)• 8βρί. 710. άνι;ι τις (ΒθΙ)Γ.). 
Εγ. 161, 2. άνοις, Απ8*. Υβερ. 368. άνοντος, Γγ. 156, 2. οϋι' άν τι β-νων οΰτ' 
έπισπ^νάων Άνοις. ΕπΓ. ΑηάΓ. 1132. Ηοίη. II. 18, 473. Βππως — ίρ^/ον έίνοηο. 
10, 251. Οά. 2, 58. κατέα^ετκι, Ρίηά. 01. 8, 10. ΗβΓοά. Ι. 189. ήνίτο μϊν το 
ίργον. ΑροΠ, Κ1ι. Π. 496. ΙΠ. 1339. ΡΙίΓγηίοΙι. (?) Ι. 159. ϋνοις, 

βημάτων όρΒγμα'] Οί. &(1 426. Εαι. Ηθΐ. 546. σ^ τιγν όρεγμα {ποάαν) άει- 
νον ήμιλλημένην, δορίΐ. Έ1. 163. ^ώς εϋφρονί βήματι (νευματι?) μολόντα 
τάνάε γάν *Ορέαταν. Εαΐ. ΕΙ. 954. το πρώτον βήμ^ έάν άράμι^ χαλΘς. 

801. ηλουτογα^η μνχόν] Οί. 961. Αβ. 96. 

πλουτογοί&ίΐ] Βίνίίϋβ. Ιαθίιιιη (1)θ&ίιιιη). Οί. 8θρί. 918. φιλογαβ^ς, 
βαρια 772. γα&ούσα φρεν(. Εαι. Ηθγο. 792. εΰγα&ής. Ιρίι. Τ. 216. ^Ομ' ονχ 
τΐολυγαβ-ής. Ρώά. Εγ. 118. Διόνυσος εύγά^ητον. Ρ. IV. 121. γά^ησεν. 

νομίζετε] Ι. <][. νέμετε, δοΐιοΐ. ήνιοχεΐτε {ένοίχείτε 1)6ηθ Οοη.) χαΐ άιοι- 
χείτε, ^π. χομίζετε (οτιΐ'αϋδ). 

802. σύμφρονες] δο. ^μο\ Λλή νων, 

^εο(] ΒίοηηίυΓ Ζευς χτήύιος, Ζευς ερχεΐος, θί ίθΓΐ&886 αϋΐ. 

803. τΟν πάλαι πεπραγμένων — αίμα] Οί. Α^. 1106. ^χνος χαχβν τ<ΰν 
πάλαι πεπραγμένων. Βθ θ&άθΐη Γθ. 

804. λύσασ^^ αίμα] 0£. Εαι. Ογ. 510. φόνφ φσνον λύσει; 
προσφάτοις] ΒθθθηϋΙ)ΐΐ8. Ι. ς[. νέοις, Αη^Ι. ίΓθδΙι. Ηοιη. II. 24, 757. 

έρσήεις χαΐ πρόσφατος. ΤΙίθορΙΐΓ. Η. Ρ1. ΙΥ. 7. πρόσφατος βαφή, (Βίοιη.) 

805. γέρων φόνος] Ι. θ. παλαιός. Οί. 314. τριγέρων λόγος. Αζ. 750. γέ- 
ρων λόγος. 

τέχοι] Οί. 648. τέχνον ά* έπεισφέρει άόμοισιν. Αζ, 1565. τ^; &ν γονάν 
άραΐον έχβάλοι άόμων; 

806. 807. Μθίχαιη Ιιοπιιη νθΓ8ΐηιιη ββί Ραθοηίοτιιη, αί ίη λξ. 972. Εαιη. 
325. 335. βίο. (ΡλΙ.) 

806. ώ μέγα ναίων στόμιον] Οί. 954. ό λοξίας μέγαν ίχων μυχόν χϋ-ονός, 
δίΓαΙ). IX. ρ. 641. ύπερχείσ&αι &^ τοϋ στομίου τρίποάα ύψηλόν. νίΠ. ρ. 363. 
8ορ1ι. Αηί. 1217. Κόντες πρός^ αυτό στόμιον (θ8 8ρθ1ιιηθΛθ). ΥίΓβ. Ο. IV. 
467. ^Ταβηοιΐαδ £»αοθ8, »!<» οεϋβ Βίϋδ.* Ρίηά. Ρ. IV. 76. "ΡβΓίίΕρβ ίΐΐθ ροβί 
ίιηϋ&ίθά ΗοπίθΓ'δ έϋχτίμενον πτολίεϋ-ρον ίη δρβαΐείηξ οί ΑροΠο &δ ίΐΐθ οοβτι- 
ρ&ηί οί ϋΐθ ήοΐι αηά 1)β&αϋία1 ίθΐηρίθ οί Ββίρΐιί.". (Ρ&1.) Τθΐηρίιιιη ΑροΠίηίδ 
Βθΐρΐιίβ δϋαιη (Ιίοϋ;, τιΜ ίτίροδ δοοβι δΐιρθΐ ν&8ΐ;&ιη οανθίπαιη δΙ&1)&ί (8ΐτ&1). IX. 
ρ. 641. ύπερχεΐσ^αι ά^ το Ο στομίου τρίποάα ύ-ψηλόν). 

807. ευ &ός] Βθηί^ηβ ά&. Οί. 8ορΗ. Οθά. Ε. 1081. τύχης — τ7}ς ευ 
άιάούσης. Οβά, Ο. 642. ώ Ζεΰ, Μοίης τοϊσι τοιούτοιαιν ευ, 1435. σφών ά* 
ευ Μοίη Ζευς, τάά* εΐ τελείτε μοι, 

808. άνιάείν] Αη^Ι. (ιη&γ) Ιο οίε ιιρ. δοΐιοΐ. άναβλέψαι, Μοχ ίαιηβη Β6<][ΐιί- 
ίαΓ ϋεϊν, ^α. αυ ϊάείν, 

809. νιν] ΟΓβδίβιη. 

810. ίλευ&ερίας — φΛς] 1ιϊ\)θτί&α8 Ιΐιοθιη. Οί. 863. πϋρ χαϊ φΒς έπ* 
έλευ&ερί^ \ άαίων. 942. 962. Ηοιη. Ώ. 6, 455. έλεύ&ερον ^μαρ, 

811. έχ άνοφεράς χαλύπτρας] 'Εχ ΟΛίί^ίηοδΟ νβίΛηιίηθ (ββραΐοπ)* 
ΥθΓϋΙ; ΗθΓοι. Οί. 52. άνόφοι χαλύπτουσι άόμους. Εηηι. 379. άνοφεράν τιν* 

11* 164 ΟοΜΜίεΝΤΑΚίϋέΐ 

άχλίτρ χατά άώματος αύά&τΜ (?). Βαοοίιγί. ΒϋΙι. 15, 32. άρόψ$ρόν τι χάΐυμμα, 
Αξ, 1178. χαϊ μην ό χρησμός ούχέτ* ίχ χαλυμμάτων \ εσται άζάορχώς νεογά- 
μου νύμφης άίχην, 8ορ1ΐ. £1. 91. άνοφερά νύξ, ΕΐΐΓ. Ιρίι. Τ. 1276. χατά άνοφερ&ς 
γάς. Ηοιη. II. 9, 15. άνοφερόν χέεν ΰάωρ. 

812. ξυλλάβοι &* — ] Ι. θ. &ά^αγθ1;. Οοηδίχαβ ξυλλάβοι β^έΧων ούρίαν 
πρ&ξιν. Οί. Απδί. νθβρ. 733. σοι ά^ νΟν τις &εαν — Συλλαμβάνει τοϋ πράγ- 
ματος. Ρ&ο. 437. Αθδοΐι. Α§. 1508. συΧΧήπτωρ. 

Μ(χως] υ* <ΐηί άόΧιος 8ϋ Οί. βΛ 727. 

813. παις ό Μαίας — ] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1395. ό Μαίας &^ παις "Ερμί^ς σφ' 
άγει θίο. ΕτίΓ. Μβά. 754. αλλά & ό Μαίας πομπάίος ίίναξ πελάσειε άόμοις. 
Β1ΐθ8. 216. 

έπιφορώτατος] δοΐιοΐ. ώ; έπϊ άνεμου είπεν, ΤΙιαο. ΠΙ. 74. βίο ούρίαν ίη 
γ. ρΓΟΧ. Οΐ, ΤΙιαο. ΠΙ. 74. ή πόλις έχινάύνευσε πάσα άιαφ&ίίρήναι , εΐ άνεμος 
έπεγένετο ίπίφορος ίς αυτήν. Εοάθΐη ββηδπ φορός άνεμος, ΡοΙγΙ). Ι. 60. 6. 
όρέΟν τοις μϊν έναντίοις φορόν ϋνεμον χαταρρέοντα χαϊ λαμπρον βίο, XXXI. 
23. 8. Ι^σχε φορόν άνεμον. Ι. 48. 2. ή φορά χαϊ βία τοϋ άνεμου, ΙΥ. 43. 3. 
ή φορά τοϋ γεύματος. Βίο ν6η(;ιΐ8 ίθΓθΠΒ (Iι&^). 

814. πράξιν] α. 804. 

815. δοΐιοΐ. τά ά^ χρυτττά νΟν φανερώσει. 

816 8ς[. Η&θο οιηηί& οτιιη δοΐιοΐί&βία βΛ ΜθΓΟπτίιιιη τβίβΛ Είαιιβθη, οοΠ. 726. 

816. χρί,ζων] Ι. Θ. ίν χρ^ζγ, Οί, 814. &έλων. 8ορ1ι. Οθά. Κ, 725. ών γάρ 
άν ϋ'εος \χρείαν ίρευν^, ^{(άίως αυτός φάνει, Εατ. δπρρί. 597. ήν μη τόν ^εόν 
χρίζοντ^ ϊάι^, Αΐνιά ββί χρήζ^ιν (δίο), ί. ς[. χρησμωάεΐν, 

άσχοπον ά* έπος λέγω] Οί. Εαιη. 532. ξύμμετρον <Γ έπος λέγω, 8ορΙι. 
Ρΐιϋ. 1111. άσχοπα χρυπτά τ* ^πη άολερ&ς ύπέάυ φρενός, Ο. Ο. 1682. άσχο- 
ποι πλάχες, 

άσχοπον] ΠίίΠοϋθ οοηβρθβία, οΙ)8θΐιηιιη. 

817. νύχτα — φέρει] Οί. 728. χβ^όνιόν &' ^Ερμ^^ν χαϊ τόν νύχιον. ΕυΓ. 
ΕΙ. 603. νύχιος ή χα&* ήμέραν, 

νύχτα] Ι. θ. ρθΓ ηοοίθΐη. Οί. ΗθΓοά. Ι. 181. ούά^ νύχτα ούάεϊς έναυλί- 
ζεται ανθρώπων, VII. 151. τόν αυτόν τοΟτον χρόνον, 50. ωρην τοϋ ετεος χαΧ- 
λίστην, Εαιη. 109. ωραν, 8ορ1ι. Ο. Ε. 1138. χειμώνα, (ΨθοΙΪ,) 

818. χα&[ ήμέραν] Οί. ΡβΓ8. 841. 
εμφανέστερος] 8ο. <^α&ιη ηοοία. 

819. χαϊ τότε άη] Ε&άθΐη νθΛα 8αρρ1. 571. 

820. ^ειμάτων λυτήριον] Οί. 8ορΙι. ΕΙ. 635. λυτηρίους εύχάς άειμάτων, 

821. ούριοστάταν] ΡΓΟδρβΓθ ίηδίϋαίαιη. 8ο1ιο1. ούρίως στα&έντα. 
^'ΤΙΐθ νοΓά ^&δ ρΓοΙ)&1)ΐ7 οδθίΐ οί α δθ1;ύθ(1 ί&νοακιΗθ ζΰλθ (άνεμος),** (Ρα1•) 
Οί. έναντιοστατεΐν άθ νβηίο 8ορ1ι. 640. Ρίηά. ΟΙ. 10, 47. εγειρ* έπέων ουρον 
λιγύν, "• ΑΙΙοδίο θδί Βά χοροστασίαν <][α&ιη (1αοθΙ)&η1; χοροσταται,** (Βίοιη.) 

822. χρεχτόν — νόμον] Ριορήθ ραΐδ&ίαιη (αί οίϋι&πι, <][αο<1 ίηβίχαπίθηίαιη 
ρτ&θοίραθ &(1 §&α(1ίαιη οχρήπιβικίαιη δθΓνΊθΙ)^!:) ιηοάαιη. δοίΐίβθΐ; Α^ειπθπιιιο- 
πθΐη (ρΓορίθΓ 8θραϋαΓ&ιη θ^αδ άνοίμωχτον) Ια^ηϋαιη. Βθ 0ΐ7ΐ;&θ]ηηθδ1τ& βί 
Αθ^ϋιο ιηίηαδ ρΓθ6&1)ί1ϋθΓ ίηίβΠί^ίί Οοηίη^η. Οί. δορίι. 425. χρεχτοΐσι 
νόμοις, Ατίδί. Αν. 683. ώ χαλλιβόαν χρέχουσ* αύλόν (δοΐιοΐ. χρέχειν χυρίως την ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Β08 V. 812 — 836. 165 

χι^&άραν χρούειν). 772. συμμιγί} βοην όμοΟ ητεροΐα^ χρέκοντες (τιί \άο όμοϋ 
χρ€κτόν), ΤΙίθΟΟΓ. Ερί^. 5, 2. χ^γών παχτΟΙ* άαράμενος \ αρξεϋμαί χί χρίχξΐν, 
δορίΐ. Ργ. 220. χροτητά πηχτίάων μέλη, 

γοατάν] ΡΙοΓΛίοΓΐΐιη. Βοήοβ ρΓΟ γοητΘν. ΪΌπηΛίιιιη & γοδσΟ-αι \ιϊ 
άχροατής, &1) άχρο&σ^αι, Νοη &1ίΙ)ί Ιβ^^^ατ ίοπηα γοητης, Ββά οοηίβηί ροίβδί 
βοητης (βο&τίς), ΡθΓ8. 575. τ£Ϊν€ — βο&τιν τάλαιναν αύάαν, 

823. νόμον με&ησομεν] Οί. ΕΠΓ. Ηίρρ. 1202. €νβ^€ν τις ηχώ — βαρύν βρό- - 
μοΡ μ€^ήχε. 499. ού — μ^ μεβ-ήσας — αϊσχίστονς λόγους; 8ίο λόγον με^ Ι 
&ιένίχι 8ορ1ι. 0. Κ. 784. ^ 

824. πάλει τάά* «ν] 01 8ορ1ι. Ο. Ε. 879. τό χαλ&ς ίχον πάλει πάλαιαμα, 
8οΙιθΙ. τα χαλάς άποβαίνοντα το έμόν χέρ&ος ίατίν, 

825. ^μον — ] δοΐΐοΐ. τά χαλβς άποβαίνοντα έμον χέράος έστϊν, τΟν ά^ 
περϊ ^Ορέύτην χαϊ 'Ηλέχτραν απαλλαγή άτης. 

άέξεται] Οί. 8αρρ1. 856. άεξόμενον, λξ, 697. άεξιφύλλους, 

826. α^α ά' αποστατεί φίλων] Οί, Α§. 1104. άλχά ό" έχάς αποστατεί. Υτ. 
156. 287. Εαιη. 414. Απβί. Αν. 311. ούχ άπρστατΘ φίλων, 

827. 8θ1ΐθ1. σύ άέ β-αρρ&ν Ιμοϊ (1. μητρϊ) *τέχνον* ^ροούστ} πράς σε θ4θ. 

828. δταν ηχΊ^ μέρος ^ργων] ^τ1&ηάο ΥβηθΓΐηί ϊχι&β ορθΓΐδ ρ&Γίθβ. 
Αη^ΐίοθ, ^Ιίθη ίΐΐθ ίίιηθ ίοι* &οίίοη βΐι&ΐΐ Ιι&υθ οοιηβ. δοΐιοΐ. ό χαιρος 
τοϋ έργου, 8ίθ αγγέλου μέρος Αζ. 280. 

έπαύσας] Η8νίη§ βΐιοαίθά αίίθΓ (ίη Γβρίγ). λ\) ίπαϋτεΐν. ΟΓ. ΤΙιθοογ. 
23, 44. χάν (χώχχ*7) άπίι^ς, τάάε μοι τρϊς έπάϋ'σον, (ίπαίασον ΑΗγ.), 'ώ φίλε, 
χεΐσαι.* Οοηβίταθ ίπαΰσας πατρός άΐσαν ματρός αύά^ &ροούσ()^ **τέχνον*\ 
Αο^Ι, οαΙΗης οαί ίΐΐθ ίαίβ οί γοιίΓ '^ίαίΙΐθΓ" αροη Ιιθγ βχοΐ&ίιηίη^ 
«οΐιΐΐά." 

830. περαίνων] Ρ6Γίίοί6η8. Αη^Ι. ίΐΏΐδΙιίη^. Οί. δβρί. 1051. περαίνει 
μΟ^ον. 

άνεπίμομφον] Νοη νϋηρθΓ&ηά&ιη. Ι. (][. άμεμπτον, Οί. 510. άμεμφή 
τάνά^ Ηείνατον λάγον. Αξ, 553. Βΐΐθδ. 327. χάπίμομφος ε7 φίλοις. ΡηιΠΕ 
β^ΙΙεΙμι ρΓοάαοϋατ τιί ίη άπαράμυθ-ος (Ρτ. 201.), ά&άνατος, άχάματος, οίο. ^ 

άταν] Νοχαηι, οαβάθηι. Οί. 836. Α^. 730. μηλοφάνοισι συν Άταις. 

831. Περσέως — χαράίαν] Ι. θ. οογ άαπχηι βί ΰπηηηι. ΙιηίΙ&ίιΐΓ Ηοπίθπιηι 
II. 16, 266. τ&ν τάτε Μυρμιδόνες χρα^ίην χαϊ &υμ6ν έχοντες \ έχ νηΰϋν ίχέοντο. 
βοΐΐοΐ. ίπεϊ άπεστραμμένος ίχαρατόμησε την Μέάουσαν, 'άποστραφεϊς , φησϊν, 
ώς ίχεΐνος, μή πως ^εώμενος αΐάεσβ-ζς την μητέρα. "Οί. ΕαΓ. ΕΙ. 1221. έπι- 
βαλών φάρη χάραις έμαϊς φασγάνφ χατηρξάμαν ματέρος εσω αέρας μεβ-είς 
[χα^είς?]." (^βοΙΔ.) 

833. τοις ^' ύπό χϋ-ονός] Ι, β. Α^δπίθηιηοηί. 

834. τοις τ* ϋνωθ-εν] Ι. θ. ΟΓθβϋ θί ΕΙθΟ^ΓΟ^. 
προπράσσων] Νοη ΛΐίΙ)ί Ιθβίίατ. 8ιΐ8ρθθίιιηι. V. αηηοΐ:. ΟΓϋ 

835. χάρ^ν] Χάρις θίί&ηι &(1 ηιθΓ<ηιοδ ρθΓίίηθίθ πιοηηίί ΒαπιΙ)., οοΐΐ. δορίι. Γ 
ΕΙ. 347. ώστε τω τεβνηχάτι \ τ^^ά^ προσάπτειν, εΐ τις Ιστ' έχεΙ χάρις. 

. ενάο&εν] Ιηίηδ, ίη &θάίΙ)τΐδ. 

836. φοινίαν ϋταν τί&ει] Οί. 830. Ας. 730. μηλοφάνοισι συν ϋταις. 1523. 
,^ολίαν άτην | οϊχοΐ0ΐν ϊ^χ\ 166 σοιοίΕΝΤΑΚίυδ 

837. τον αίτιον] Αθ^ίδΐΐιαιη. 

838 — 847. '^Ι Ιιανθ 1)θθη βιιπιιηοηθά Ι)^ ίΐΐθ η6\78 ίΐι&ί Οιβδ^βδ ίδ άθ&ά. Ιί 
ίπΐθ, α νοαΜ 1)θ ΛηοίΙΐθΓ (ΐΓορ ίη υΐθ ΪΛπύίγ οαρ οί δοιτον. Βα* ίδ ϋ; ιπογθ 
ίΐι&η & νοίϊίΛη'δ ί»1θ? '^Ιι&Ι; (Ιο γοιι δ»γ?" (Οοα.) 

838. ύπ* άγγαων] 01 8ορ1ι. Α^. 289. τί τήνά* ^ίκλητος ούά* ύπ' αγγέλων \ 
χλη&εϊς αφορμή πεΐραν; Ττ. 391. ονχ έμίΰν υπ* αγγέλων \ άλλ* αυτόκλητος 
ίχ άόμων' πορεύεται. 

840. έφίμερον] Βθ8ίΓίΐ1)1θ, νβίοοιηθ. Οί. 8ορ1ι. Οβά. Ε. 1375. αλλ* ή 
τέχνων (Γ^γ' δψις '^ν έφίμερος — ; Ετ. 153. τό γαρ νόσημα (έρωτος) τοϋτ* 
έφίμερον χαχόν. ΤΙίθΟΟΓ. Ι. 61. έφίμερον νπνον. ΥΠΙ. 62. έφ( μέρος φωνά. 
Ο&ΙΙίιη. Ερ. 71, 3. έρωτες έφίμεροι, 

842. αίματοαταγϊς] Οί. Α§. 1309. ^αΟ(^ δί νβΓ» Ιβοϋο θδί άειματοσταγ^ς, 
οί, Αξ, 178. ατάζει ά* άνθ•* ύπνου πρό χαράίας μνηύιπήμων πόνος (φόβος?). 

φόνφ] 8ο. Α^αηΐΘΐηηοηίδ. 

843. έλχαίνουύι] Νθαίτα δί^ίβο&ϋοηθ, ιιί όργαίνειν, ϋ-υμαίνειν, χοταίνειν, 
χαλεπαίνειν, άυσχεραίνειν, βίο. Ι. ί^. έλχουμενοις. ΕαΓ. ΑΙο. 878. έμνησας ο μου 
φρένας ^λχωαεν. δυρρί. 223. ίίλχωαας οΥχους Αβδβΐι. λξ, 640. πόλει μϊν ελχος 
^ν τό άήμιον τυχεΤν (χαμεϊν'ί). δοΐοη. 15, 17. τοϋτ' ίΐάη πάατ^ πόλει άρχεται 
ίλχος &φυχτον. 

έλχαίνουσι χαϊ άεάηγμένοις] Οί. 8θρί. 399. λόφοι ά^ χώάων τ* ου άάχνουσ* 
άνευ άορός, \ ούά* έλχοποιά γίγνεται τα σήματα, ΤΙίθΟΟΓ. 11, 15. ύποχάρ- 
άιον ελχος, 

άεάηγμένοις] Οί. ΕιΐΓ. Εΐΐθδ. 576. λύπτ^ χαράίαν άε^ηγμένος. 

844. πΒς — δοξάσω;] 8αι)^ΐιI1^ϋντι8. Οί. 171. π(ΰς — μάβ-ω; 187. πας 
γαρ ελπίσω — ; 

άλη&ή'] Οί. 8ιιρρ1. 276. χαϊ ταΰτ* άλη&ή πάντα προσφύσω λόγψ, 

βλέποντα] Ι. θ. ζωντα, Οί. 8ορ1ι. Οθιΐ. Ο. 74. 8σ* άν λέγω μεν πάν&* 
όρβντα λέξομεν, Οθά. Ε. 747. άεινώς άβ-υμΘ μη βλέπων 6 μάντις ψ δίΐηίΙϋθΓ 
ογ»οτι1λ ζάντα άίοιιηίαΓ Οβά. Ε. 482. τά ά* αίεϊ ζΘντα περιποτ&ται, ΟθΠ. ΥΠ. 5. 
«Ιι&ιηθη(& Υ6Γ& βϊ 8ρίπιηϋα.' '^ΤΙιθ ρβηη&ηθηοθ οί ίηιΐ^ι ίδ οοαίπΐδίβά \ν^ϋ;1ι 
ϊϊίθ δήογϊ Ιίίθ οί ίαΐδθΐιοοά. Οί. Α§. 479 8<ι. 620." (Οοη.) ΟοηίΓΛ β'νήσχοντες 
(λόγοι) 'ΐΏίϊΰί 846. 

άοξάσω] 8ιιΙ). είναι, Οί. 539. 

845 δ(ΐ. Οί. Α§. 487. ταχύμορον γυναιχογήρυτον ϋλλυται χλέος, 8αρρ1. 514. 
άεϊ γυναιχΰϋν έστϊ άείμ* έζαίσιον 

845. άειματούμενοι λόγοι] Ι. θ. λόγοι υπό άειματου μένων λεχβ-έντες, ιιί 
βχρίίο&ί Βίοιη. ΈτιιηοΓθδ 8ά Ι^γγογθπι οοηίβοίί.' (ΑΙ)γ.) ^ειματοϋσ&αι ΙβρίπΐΓ 
Εαι. ΑηάΓ. 42. βίο. 8ορ1ι. Εγ. 140, 4. έάειματούμην ά* ού φίλης όσμης ΰπο, 
ΗθΓοά. VI. 3. τους "Ιωνας έάειμάτου, ΑηβΙ. Ελπ. 144. 

84β. πεάάρσιοι β-ρώσχουσι] δοίηϋΙίΕπιιη ίηδί&Γ, <][ΐι&θ οϋχ) βχϋη^ααηίαΓ. 

πεάάρσιοι] Ι. <^. πεάάοροι, ί. β. μετέωροι, Βθ Ιι&ο ίοηη& Αθθ1ίο& οί. ικΐ 590. 

βνήσχοντες μάτην] Ε&άθΐη νθΛα δαηΐ; 8ορ1ι. ΕΙ. 63., ιιΙ)ί άθ βοίο άβ Οΐθβϋδ 
ιηοΓίθ ΓΟίηοΓθ ιΐδαιρ&ηίαΓ. Οί. 881. χα&εύάουσιν μάτην, Οί. λξ, 486. ταχύ- 
μορον γυναιχογήρυτον βλλυται χλέος, "Ηθδίοά. Ορ. 763. φήμη (Γ* οϋτις πάμ- 
παν άπόλλυται," (Ρ&1.) ΕαΓ. ΗθΟ. 334. ω &ύγατερ, ουμοϊ μϊν λόγοι προς ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 837 — 860. 167 

αΐβ'ίρα | ψροΟάοί μάτην ^ιφ&^ντες. Ηίρρ. 916. ώ πόλλ* άμαρτάνοντίς άν&ρω- 
ηοί μάτηγ. δορίΐ. Ο. 0. 258. τί άήτα άόξης ή τι χληάόνος χαΐίΐς | μάτην (^εού- 
σης ωφέλημα γ(γν€τία, | €/ — ; Αθδοΐΐ. Α^. 422. ματ αν — βέβαχ€ν Οψίς, 

849. ^Νίΐιίΐ θδύ ητιηϋοπιπι &αοίοή1;&8 ρΓ&βαί ίρδίιιη ίηΐθίτο^&τβ.' (ΒΙοηι.) 
"Ρίθη» οοηβΐπίοϋο βδββΐ:, ού&εϊς άγγελος όντως σθ^ένει ώς αυτόν άνάρα πεν- 
6•εσ&αί περϊ αύτίΟν" (Ιά.) δοΐιοΐ. ον τοσούτον Ισχύει, εϊπεΐν άγγελος ώς αυτό- 
πτης, α. Αιϊδί, Αν. 966. άλν ούάίν οίσν ίστ' άχοϋσαι των ίπ(Βν. ΡΜ. Οογ§. 
ρ. 447 Ο. ούάίν οίον το αυτόν έρωτ&ν, ώ Σώχρατες. ΒθΠΐ. ρ. 529, 21. οΐάϊν 
γαρ οϊον άχούειν αύτοΟ τοϋ νόμου, δορίΐ. Οθ(1. Κ. 7. άγω άίχαιβν μη παρ* 
αγγέλων, τέχνα, \ άλλων αχούειν αυτός ώά* έλήλυ&α, 

850. ώ; αυτόν — ] Αη^Ι. &δ ί)ΐΛί & ιη&η δΙιοιιΜ ιη&Ιεθ θη(][ΐιίΓγ Ιιίιη- 
δθΐί οί ίΐΐθΐη. 

851. έλέγξαι] ΡγοΙ)8Γ6. Οί. λξ. 1351. άοχεΐ — πράγμ* έλέγχειν. 

853. ^1 άμαυράς χληάόνος] ΑΙ) οΙ)δθτΐΓθ (ίηοβΓίο) ΓαιηοΓθ. Αη^Ηβθ, 
ίΓΟίη »η οΙ)βοτΐΓθ πιπιοτιγ. ΟΓ. 158. ^1 άμαυρ&ς φρενός, 

854. χλέιρειεν] Ββοθίνθ. Οί, δορίι. Τγ. 243. ε! μη συμφοραϊ χλέπτουσί με, 
£1. 56. Αη^ 681. 1218. Ηθδίθ(1 ΤΙιθο^. 613. ως ούχ ίστί ^ώς χλέψαι, νόον, 

ώμματωμένην] Ι11ιιΐηίη&ί&ΐη. Οι, διίρρί. 467. ξυνήχας' ώμματωσα γαρ 
σαφέστερον, Ργ. 499. ίξωμμάτωσα πρόσ&εν 6ντ* ίπάργεμα, Ερίοΐΐ. Ετ. 117. 
νόος όρζ χαϊ νόος άχονεΐ' τάλλα χωφά χαϊ τυφλά. Εατ. Ηθΐ. 122. αυτός γαρ 
όσσοίς εϊάόμην, χαϊ νόος όρ^. Αηδί. Ρ1. 635. ίξωμμάτωταί χαϊ λελάμπρυνται 
χόρας, Ονίά. Μβί. XV. 63. ^Μβηίθ (Ιθοδ &(1ίί1;, θΐ; ^αοά η&1πΐΓ& ηθ^&1)&ί (ηβ^αταύΡ) | 
νίδίΙ)ΐΐδ Ιιηιη&ηίδ οοτιΐίδ βα ρβοίοηδ Ιιατυδϋ' δορίι. Ρτ. 563, 3. Φρενϊ ώμμα- 
τωμένίΐ ορροηίΙπίΓ εϋάουσα (νβΐ βρίζουσα, Αζ. 275.) φρήν, δοΐιοΐ. την συνε- 
τήν μου φρένα, 

855 — 868. *Ό1ι. Ηον ίο ριαγ \<τί<:1ι ιηοδί θβθθί? Οη ίΐιίδ υθγ^ ιηοιηθηΐ: 
Κ&η^ ΰΐθ ίοΓίαηθ οί ίΐιο Ιιοοδθ. ΟΓθδίβδ ίδ οηβ α^&ίηδύ ίτγο. Μαγ 1ιθ 
ίπαιηρίιΐ" (Οοη.) 

855. ΟΓ. 187. π(Άς γαρ έλπ(σω — ; δθρ^ 1057. τί πά»ω; τί ά^ άρΟ; τί 
ά^ μήσωμΗι; 

856. χάπί&εάζουσ'] Ι. θ. ^εούς έπιχαλουμένη. Οί. Εαι. Μθά. 1409. τάάε 
χαϊ &ρηνΙΰ χάπι&εάζω \ μαρτυρόμενος άαίμονας. ΤΙΐΐΐΟ. Π. 75. τοσαϋτα έπί- 
ϋ-είάσας (1. έπί&εάσας), VII. 75. ίπιβ•είασμΰ5ν (1. ίπίβ-εασμών) χαϊ οϊμωγής, 
νΠΙ. 53. μαρτυρομένων χα^ Ιπιβ^ειαζόντων (1. έπί&εαζόντων) μ^ι χατάγειν, 
ΤΪΒί. Ρ1ι8Θ(1γ. 241 Β. άγαναχτΟν χαϊ έπίβ•εάζων, 

857. εύνοίας] Ι. θ., ιιί: νίάθ1;ιΐΓ, ευφροσύνης^ χαράς. 

858. Οί. Ηοιη. Οά. 9, 14. τ£ πρ&τον; τί (Γ' έπειτα; τί (Γ ύστάτιον χατα- 
λέξω; ΕιΐΓ, ΕΙ. 912. εΐεν τίν* άρχην πρΰϋτά & Ηείπω (σοι λέξω ατιΐ πρώτον 
έξείπω?) χαχών; \ ποίας τελευτίίς; τίνα μέσον τάξω λόγον; Ιρίι. Τ. 1124. 

Γσ'] δαί). επη, υθγΙ)» Λθςτια (οοοβδίοπί). Αη§1. δάβί^ιιαίθ νοιάδ. ^θοΙς- 
Ιβίη τζ εύνοίί^ βιιΙ>£ΐτΐ(1ϋ 

άνύσωμαι,'\ Οί. ΡΐΌΐη. 725. ττγν πρίν γε χρείαν ηνύσασ^* ίμοϋ πάρα, Αήδϊ, 
Ρ1. 196. χήν ταϋτ* άνύσηται, τετταράχοντα βούλεταί, 

859. μίον^εΐσαι] δο. αίματί, 

[ 860. δοΐιοΐ. πειραϊ αί άχμαϊ τ(ΰν ξιφίΰν, παρά τό πείρενν. 168 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ 

χοπάνοίν άνάροάαΐχτων] Αοϋνο δθηβη. Οί. Ατίβΐ Βαη. 1264. Φβ-ι&τ^ '^Χ^^' 
λεΰ, τί ποτ* άνάρο&άϊχτον άχούων, ϊί^, χόπον ου 7ΐ%λάβ•€ΐ>ς έπ^ άρωγάν; 
(Αθβοΐι. !Εγ. 131 Ώ.) 01ι. 889. άνάροχμήτα πέλιχυν, Εαιη. 248. μόχ&οίς άνάρο- 
χμίΐαι, 956. διίρρί. 619. Οί. πυργοάάϊχτος (Ρθγ8. 105. πολέμους ηυργοάαΐχτους), 

χοπάνων] Ι. θ. βθοαΓίιιιη, αιιύ βηδίιιιη. νοβ&1)α1ιΐΏΐ &1ίαχΐ(1θ ηοη οο^ηί- 
ίηιη. ΟοηίθΓ ν. έπιχόπανον, Μβη. IV. 79. ηγέΐταί μ' ΒΙως | Ιπ^όηανόν τι, 
βί χοη(ς (8ορ1ι. Αηΐ;. 602. ΕαΓ. ΕΙ. 837. Ογοί. 240.). ΤΤίπιιηίΐχΐθ α χόπτω 
ίθΓ]η&1;αιη. 

862. <Τ*α παντός] Ρθγ οιηηθ ίβιηριιβ. ΟΓ. 1019. Ευιη. 975. Ργ. 283. 
ΕαΓ. Αίο. 888. Ιρίι. Τ. 1117. Τΐιιιο. Ι. 85. Π. 93. ΥΠ. 61. (Βίοιη.) Νοίαηά» 
87ΐ1&1>& αηοθρβ ίη &ιθ νθΓβιΐδ. 

863. Οί. Α§. 1435. %ως &ν αϊ&νι πϋρ έφ' εστίας έμής \ Αϊγιύ&ος, 

Μ ^λ€υ^€ρ^^] ΡιορύθΓ 1ίΙ)θΓί&ύβιη 3&ιη ύ&ηάθία ΓθοαρβΓ&ίαιη. 
Οί 1046. 

πϋρ χαϊ ψ&ς] 8θ1ΐθ1. πϋρ άαΐάων (βοτ, ά^^ων), *^Νθΐηρ6 έπιβώμιον, Ειιτ. 
Ογ. 1135. όλολνγμός ^σται πϋρ τ' ανάψομίν β-^οΐςΡ (ΒΙοίη.) **πϋρ χαί ψ/ΰς 
8θθΐη ίο ΓθίθΓ ίο ϋΐθ 8&οιί&οΜ ίθδϋνίϋθδ τκτΜοΙι ^οιιΐά ΙάΙεθ ρΐαββ ίη ύΐΐθ βνβηί 
οί 0Γβ8ίθ8* νίοίοΓγ (819). Οί. οη 629." (Οοη.) 

864. άαίων] Αοοθηάβηβ. βο. ΟΓΟδίθδ. 

αρχάς — πολισαονόμους ίξ€ί] Ι. θ. ίιηρθΓίτιηι τΐΓΐ)θΐη ^τιΙ)θηι&η8. Οί. 
ΡθΓ8. 852. πολισσονόμου βιοτ&ς έπ€χύρσαμίν, 

866. τοΜ)ίνά€ πάΐψ — ] Οί. 729. 

πάλψ* — άιασοΐς — &ψΗν] Ι. (][. αυνάψειν. Αηςϋοθ, ίο θπ^&^θ ίηα 
οοηίθδΐ; ^ίίΐι ίνο. Οί. Εατ. Ηθγ. 831. συνίίψαν άλλήλοις μάχην. Ρΐιοβη. 
1236. Αία. 505. 1143. 

^φεάρος] Α88Θ880Γ, ίθΓύί&Γίιΐ8. Οί. δορίι. Α3. 610. χαί μοι άυσ&ερά- 
π€υτος Αϊας ξύνεατ^ ^φεάρος. Ειιτ. ΕΙΐθδ. 119. νίχΟν (Γ' ίφεάρον παΐό* ίχεις 
τόρ ΠηΙέως, Απ8ί. Ηλπ. 791. νυνϊ ά* ^μελλεν — €φ€άρος χαβ•€ά€Ϊσβ•αι, χήν 
μίν ΑίαχύΧος χρατζ, \ ^ξειν χατά χώραν, εΐ (ί. ήν) ίΤ^ μη, περϊ τί}ς τέχνης \ 
άίαγωνίεΐσ&' ϊφααχε προς γ* Ευριπί^ψ. Μθηαικί. IV. 70. υΐψ' προ&ύμως 
τάξίούμενον ποίΟν \ χηάεμόν* άληβ•(ΰς ούχ ίφεόρον 'εξείς βίου, I^τι^^&η. Ηθπη. 
Ι. 783. ^ ά* άν τοϋτο ανααηάαι^ έφεάρεύει περψένων Ιστ* άν ίχεΐνοι άγω- 
νίσωνταί, *^Χθη. ΑηαΙ). Π. 5. εΐ ά^ άη χαϊ μανέντες σε χαταχτείναψεν, άλλο 
τι άν ή τόν εύεργέτην χαταχτείναντες προς βαΟιΚέα τόν μέγιύτον ϊψε^ρον άγω- 
ν(ζοψε&α; Αβδοΐι. 8θρί. 960. ΗθΓοά. V. 41." (ΡλΙ.) "Τΐΐθγ ^θγθ ίνιτο, 8ο ίΙΐΛί οηβ 
οοιιΜ ί&]£6 αρ ϋΐθ οοιηΙ)&4; ^^Ιιβη Ι^ιθ οΙΙιθγ ίθΐΐ, 1)ΐιί 1ιθ ^αβ δίηςίθ-ΐι&ικίθά." (Οοη.) 

868. &χρειν] Ι. (^, συναψειν. 8ίο αυνάπτειν μαχην, βίο. ΡβΓβ. 336. Περ- 
αιχζ στρατεύματα \ μάχην συνάψαι. Επιη. 307. χορόν &ψωμεν, Ηβδγοίι. απτειν: 
συνάπτειν, 

εϊη ό' έπϊ νίχτι] Οί. 478. Ειιιη. 1009. 

871. άόμοίς] Ιη &θ(1ίΙ)ΐΐ8, Βχιί &θ(1ίΙ)ΐΐδ (Αη^Ι. ίοΓ ϊ\ιβ Ιιοιίδθ). 

874. είναι] Οί. Α^. 1094. 

μάχης — χεχύρωται τέλος] Οί. 8αρρ1. 475. Λα μάχης ηξω τέλους, δορί. 
163. άιό&εν γένοιτο — τέλος ίν μάχ($. 8αρρ1. 603. ενισπε <Γ ^^μΐν ποί χεχύ- 
ρωται τέλος, Επηι. 544. χύριον μένει τέλος. ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 862 — 885. 169 

χίχύρωται] Αη^Ι. Ιι&δ 1)θθη (Ιθοίάθά. 

875. πανοίμοι] ΈΙΐθΐι οιηηίηο. Μίηιιη οοπιροβϋαιη. Οοηίβι* πάνοιζνς, 
τελουμένου"] Αη§1. ίίηίδΐΐθά, (Ιοηβ ίο Γ. 

876. μάν αυ»ις\ 01 Α§. 1345. ώμοί μάλ' αυ»ίς. 01ι. 654. ώ παΐ πκΤ 
μάλ* αυβ-ίς. 

έν τρίτοίς προσφ&έγμααιν] Οί. 655. 

877. &λλ^ ανοίξατε] δίηθ οΙ)]6θίο άίοίαιη, ιιΐ; ίη δορίι. Α]. 344. άνηρ φρο- 
νεΐν εοιχεν, άλλ^ ανοίγετε, 

878. γυνα^χείους ηύλας] Ι. θ. γυναιχωνίτιάος πύλας. *Ερχεΐοί πύΧαν ιηθ- 
ιηοΓ&η4;πΓ 8ΐιρΓ& 561. 571. 

πύλας μοχλοϊς χαλ&τε] Ι. θ. πυλ&ν μοχλούς χαλάτε. Ορβη Ι)^ ίΙΐΘ 
1)&Γ8 (ί. 6. \)γ τβιηονίηζ ί\ΐθ \)&τΒ) βίο, ΙίΆ ίβτβ θχρϋοαΐ; Ρ&1. δΐο άνα- 
•μοχλεύειν πύλας (Εατ. Μθά. 1317. Οί. Ειιτ. Ιρίι. Τ. 99. χαλχότευχτα χλΐβ-ρα 
λύααντες μοχλοΐς, (ί\)\ψιβ Ηθπη.) Ογ. 1551. χλζβ-ρα σνμπεραίνοντες μοχλοίς, 
1475. άόμου &ύρετρα μοχλοίσιν ίχβαλόντες, Αηάτ. 952. Απδί. Ιιγβ. 310. χήν 
μη χαλούντων τους μοχλούς χαλΘύίν αί γυναΐχες, ^-. 428. ούχ ύποβαλόντες 
τους μοχλούς υπό τάς πύλας | Ιντεϋβ^εν έχμοχλεύσετ^ ; "ϋβίΐΛίίοΓ ίοΓπηίΙ» θβί 
πυλ(ΰν μοχλούς χαλάν, 8ορ1ι. Έ1. 1596. 

879. χαϊ μάλ' ήβΐΰντος ά^ άεΐ] ληά ϊ\ιβτβ ίδ ηθθά οί α ιηαη οί ίιιΐΐ 
δύΓθηξίΙι. δοΐιοΐ. άνάρός άεΐ είς τό χαλάσαι τάς πύλας. Οί. Εΐιιη. 373. άόξαι 
τ* άνάρΰϋν χαϊ μάλ* υπ* αΐβ-έρί, αεμναί. Οί. Ρ1&1;. ΡΓΟί. 315 ϋ. έγχεχαλυμμένος 
έν — ατρώμασι χαϊ μάλα πολλοίς, Ηοίη. 0(1. 23, 187. άνόρ(Άν (Γ* οϋ χίν 
τί'ς ζωός βροτός ούά^ μάν ήβΟν \ ^εΐα μετοχλίσαειεν, Ρ&ΓθηίΙΐθϋοθ £ΐοοίρίθη(ΐ£ΐ 
Κάβο δτιηί. 

άεΐ] δο. &(1 Ιιοο ίαοίθηάιιηι. 

880. άίαπεπραγμένφ] ΙηίθΓίθοίο. δοΐιοΐ. τω αψαγέντί, Οί. 1008. στυ- 
γερφ β-ανάτφ άιεπράχϋ-ης. Οοάίοΰΐη Ιβοίίο Οδί διαπεπραγμένων, Οί. ΡθΓΒ. 260. 
ώς πάντα γ"* εατ* έχεΐνα διαπεπραγμένα, Α§. 1346. έπ* έξειργασμένοις, 

τ( γαρ;] Οιιίά θηίιη? Οί. Α^. 1139. ούάέν ποτ* εΐ μη ξυνθ^ανουμένην 
τί γαρ; 1239. χαϊ τίΰνά' δμοιον εϊ τι μη πείσω* τί γαρ; 01ι. 880. Ευιη. 211. 
678. Γγ. 91. οϋτοι γυναιξί άει χυΜζεαβ^αΐ' τί γάρ; δορίι. Οθά. 0. 1680. Γγ.81. 
βοτήρα νιχάν Άνδρας άστίτας' τί γάρ; βί ίη ίηίίίο νθΓδίΐδ Εαιη. 678. ΕαΓ. 
Ογ. 476. τί γάρ; φίλου μοι πατρός έστιν ^χγονος, Εοάβηι δβηδίι τί ό* Άλλο 
γε; 8ίιιιί1ϋβΓ ίη βηβ δβη&τϋ τί μην; λ%. 672. Ειιιη. 203. δορίι. Α^. 668. 

881. χωφοΐς άυτΟ — ;] Οί. δβρί:. 202. ^χουΟαις ^ ούχ Ι^χόυαας; ή χωφζ λέγω; 
χα^εύάουσιν — βάζω] Οί. Εαιη. 94. εϋάοιτ* άν, ώη, χαϊ χαΒ-ευόουβΟν τί 

δει; δ. Μαϋΐι. Εν. 26, 45. χαβ-εύδετε το λοιπόν χαϊ άναπαύεσ&ε, — έγείρεσ&ε, 
Άγωμεν. δ. Μ&το. Εν. 14, 41. Ιοη»1ι Ι. 6. '"\νΐΐ£ί<: πΐθ»ηθ8ί Λοα, ο 8ΐθθρθΓ?* 

882. Άχραντα βάζω] ΙττϊΪΛ (ίπΐδίΓα) Ιο^υοΓ. Οί. Α§. 248. Ρίηά. 01. 
Π. 87. Άχραντα γαρύετον, Τγ£1§. &(1θ8ρ. 414. Άχραντα γάρ μ* ^&ηχε &εαπί- 
ζειν &εός, 

883. έπιξήνου] Οί. Α^. 1277. 

884. προς άίχην] Ι. θ. άιχαίως, ΙΤί προς βίαν, όργην^ ήάονην, χάριν, βίο, 

885. Οί.Α^. 1306. τί ά* Ιστϊ χρήμα; τίς φόβος 0* αποστρέφει; ) Η Ι 

•ι 170 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤυδ τίνα βοην ΐστης άόμοίς;] 01 8θρ1ΐ. ΡΙία. 1263. τίς αυ παρ' ϋντροις 
θόρυβος; ΕοΓ. Ιρίι. Τ. 1307. τίς άμφϊ άΟμα &ε&ς τόά* ΐστηΟίν βοήν; ΗθΓ. 73. 
τις ή βοίι βωμό Ο π^λας \ 'έστηχε; 656. τί γάρ βοψ' ^στησας, άγγελον φόβου; 
129. βοίιν ίστησ€. Ογ. 1529. στήσαι — χραυγήν. Ιρίι. Α. 1039. εστασεν ίαχάν, 
Αηδί. Τΐΐθδίη. 696. ού ποΙΧην βο^ στήσεσ^ε —; θ* ΕΙιηβΙ. βΛ. ΗθγεοΙ. 656. 

^όμοις] Ό»ϋνιΐ8 Ιοοί, αί ίη Α§. 27. 558. 578. 718. βίο. 

886. τον ζάντα — ] Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1419. ζωσιν οί γάς ύπαϊ κείμενοι, πα- 
λίρρντον γάρ αίμ* ύηεξαιροΰσι τών κτανόντων οί πάλαι β-ανόντες. 1476 8<ι. 
ΑΙ. τίνων 7Γ0Τ* άνάρ&ν ίν μέαοις άρχυστάτοις \ πέπτωχ^ ό τΐήμων; 0Ρ. ού 
γάρ αίσ&ύνει πάλαι \ ζώντας ^ανοΟσιν οΰνεχ' «νταυά^ς ίσα^ \ ΑΙ, οϊμοι, ξννηχα 
τοϋπος- οί, γάρ ξσ»' δπως \ δά* ούχ "Ορέστης εσ&' ό προσφωνων έμέ, 

τους τε^ηκότας] Ι. θ. ΟΓθΒίθΐη, (^αί ηοΓΐαιίβ Θ88θ ριιί&1}&(!ΐτ. 

887. ΟΓ. 8ορ1ι. ΕΙ. 1479. οϊμοι, ξυνήχα τοϋπος, Α§. 1113. οϋπω ξυνήχα' 
νΰν γάρ ί| αινιγμάτων — αμηχανω. 1183. 

888. ωσπερ ουν ίκτείναμεν] Αη^ΐίοθ, 3α8<; Λ8 ίη ίαοί νθ ϋΐΐθά. Οί. 96. 
ί ύϊγ* άτίμως ωσπερ ού%' άπώλετο \ πατήρ — ; 

889. άοίη τ*^] Ργο άότω τις. Οί. Α§. 945. νπαί τις — λύοι. ΕιΐΓ. ΑηάΓ. 
900. ώ Φοΐβ* ^Απολλον, πημάτων άοίης λύσιν. 

ηνάροκμήτα πέλεχνν] Αοίίνο δθηβυ, νίηιιη οοοίάβηίθΐη (λ(1 οοοίάθη- 
άυιη Λρίαιη). Οί. Εαιη. 248. μόχ&οις άνάροχμήσι. 956. άνάροκμήτας — τύχας. 
8ΐΐρρΙ. 679. άνάροκμης λοιγός. Α§. 814. &νάροχμ7\τας — φθοράς (άνάροχμτίτος 
— φ^οράς?). ΕΐΐΓ. 8αρρ1. 525. άνάροκμήτας προσφορών αγωνίας, 

πέλεκνν] Οί. Ειιγ. ΕΙ. 279. ταύτω γε πελέκει τω πατήρ άπώλετο, αΜ ΕΙθ- 
οίτα 1ό(][ηϋτΐΓ. Ε4; 8ορ1ιοο1θ8 θΙ; Ειιηρίάββ δβοιιή Οΐγίαβιηηθδίΐ'&ιη Ας&ιηθίηηο- 
ηθΐη ίηίθΓίβοίδδθ (ϋοιιηί, Αθββίιγίτΐδ αιιίθΐη φΛϊο^ βί ς[ΐαάθηι Αθ^ΙΙιί (1011. 
Α&. 1528.). 

891. ^νταϋΒ-α — κακοϋ\ 8ίιηϋίίθΓ Ειιγ. Ιρίι. Α. 21. καϊ μην τό καλόν / 
ένταϋ^α βίου. 8ορ1ι. Ρΐιΐΐ. 899. άλλ' έν»άά* ίίάη τοΰάε τοΟ πά&ονς χυρφ. Οιιιη 
Ιιοο ΥθΓδτι οοηίθΓ ΟΙγίαθίηηθδίΓ&θ οι&ϋοηβηι Α§. 1654 δ(][. 

892. σ^ καϊ ματενω] Οί. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 148. ίστώμεσβ-α' τώνάε γάρ χάριν \ 
καϊ άεϋρ* εβημεν. 8θ(1 οοηί^θΐκίτιιη ίοΓδ&η σ^ τοι ματεύω. 

τωάε (Γ' αρκούντως έχει] Οί. ΕαΓ. ΗθΟ. 318. κεϊ σμίκρ* εχοιμι, πάντ* άν 
αρκούντως εχοι. Τΐιιιο. Ι. 22. αρκούντως εξει. Ηίο ΟΓθδίθδ θί Ργίαάθδ θχ ρ&Ι&ϋο 
θ^άίηηΐηιτ. 

893 8(1. οΐ 'γώ, τέ&νηκας — ] Οιιιη Ιιίδ οί. Α^. 1443 8ς[. 

893. φίλτατ^ Αϊγίσ&ου βία] Ι. ς. φίλτατ* Αίγισβ-ε, "ϋί ίίρικί Ηοΐΰθηιιη 
φίλε τέκνον II. 22, 81. Οί. »(1 656. δβρί. 448. Πολυφόντου βία. 641. Πολυ- 
νείκους βία. 448. 569. 620. Επγ. Ρΐιοβη. 56. κλεινήν τε Πολυνείκους βίαν. Ρίηά. 

|ί; 01. Ι. 142. ελεν ά' Οίνομάου βίαν. Εαιη. 229. Ά&ηναίας σ&ενος. 27. Ποσει- 

άίΰνος κράτος. 

Ι 894. τάφφ] ΤΛηφίΆΐα λέχει. 

\ 896. έπίσχες] Αη^Ι. β ίο ρ. Οί. Ργ. 697. 

897. τόνάε τ' αϊάεσαι — μαστον] Οί. II. 22, 79. Εητ. Ογ. 537. έξέβαλλε 
μαστόν ίκξτξύρυσά σε \ μήτηρ. ΕΙ. 1206. ΙηιϋίΐΙΐϊΐΓ Ηοπιοπιπι II. 22, 80. χόλ- ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 886 — 903. 171 

ηον άνί€μένη, έτ^ρτ^φι ά^ μαζόν άνέσχε \ χαί μιν άαχρυχ^ουσ^ €π€α 7ΐτ£- 
ρόβντα προα€ΐπ€ προσηύάα, \ "Εχτορ, τέχνον Ιμόν, τάάε τ' αϊδ€ο χαί μ* 
έΐ^ησον Ι αυτήν. €Ϊ ποτέ τοι λαβ•ιχηάέα μαζον έπέσχον — • | τ(ΰν μνήσαι, 
φίλ€ τέχνον. 

βρίζων ϋμαΐ Αη^ΐίοθ, Βΐθβρίη^ ίΐΐθ ινίιίΐθ, ινίιίΐθ βίβθρίηβ. Οί. 
ΗθΓοά. Ι. 79. όρύασοντΒς ϋμα την τάφρσν ίπλίν&ενον. Χβη. Αη&Ι). ΙΠ. 3. 7. 
φεύγσντες αμα έτίτρωσχον. ΗθΠ. VI. 2. 2. Απδΐ:. Εοοί. 92. τι γάρ άν χείρον 
άχροοόμην &μα \ ξα(νουαα; Βαο. 1242. μεταξύ &ύων. 

βρ(ζων] Οί. Α§. 275. βριζούαης φρενός. Επίη. 280. βρίζει γάρ αίμα. Ηίηο 
(}θ&Θ ηοιηθη Βριζώ. 

898. έξήμελξας] Ύοη άτβγτ (ΓοΓΟθά) οαί. Οί. Εατ. ΟγοΙ 209. πλήρωμα 
τυρβν έστιν ίξημεΧγμένον. 

ευτραφές γάλα] Ηίο Λοϋνο δθηβτι, ηαίΓΪθηβ. Οί. 8θρί. 308. νάωρ τε 
^ιρχαΐον, εύτραφέοτατον πωμάτων βίο. ΡΙθηιπκιαΘ ροΒδίνο δθηδα ιιβιίΓραίιΐΓ. 
8βά οοιτί^βηάιιιη , ηί Γ&Πογ, εύτρεφές. 

899. ΟΓ. ΕυΓ. ΕΙ. 967. τ£ άήτα άρβμεν; μητέρ' ή ψονεύσομεν; 

μητέρ' αϊ&εσ&ώ χτανεΐν;] Αη^ϋοθ, 8ΐιοιι1(1 Ι βΚηηΙ ίΓΟίη 1ίί11ίη§ 
ηΐ7 ιηοί1ΐθΓ? Οί. Ρθγβ. 811. ου &εαν βρέτη \ ρ&οΰντο αυλ&ν. Ειιι*. Ιοη. 179. 
χτε(νει,ν <Γ* ύμ&ς αϊδοϋμαι. ΗθΓ. 1027. χατι^άέαβ-η χτανεΐν. ΙρΚ. Α. 451. ίχβα- 
λεΐν αϊάοϋμαι άάκρν. Αίο. 826. ^άεΐτό σε τΟνά' άπώβαα^αι δόμων. Ογ. 37. 556. 
δορίι. Οθά. Κ. 1418. αΐάεΐσ&ε — τοίόνά* άγος \ άχάλνπτον ούτω άειχννναι. 

900 8(1. 8ο1ιθ1. μετεσχεύασται 6 ίξάγγείος είς Πυλάδην, ίνα μή άιλέγωσιν 
(<Γ λέγωσιν Β»ιηΙ).). Ργίαάβδ, (^αί άρτια 8ορ1ιοο1θΐη βί Ευπρίάθΐη χωφον πρόσ- 
ωπον θδύ, ίαηίπιιη Ιιίο 1θ€[τιί4;ιΐΓ, ρθΤδοηα 63118 &\) αοίοΓβ δΐιιηρ1:& (^ιιί δθΓγί 

ρΛΓίθδ 81180θρθΓ»ί 875 — 884. 

7Τ0ί? — ;] Οί. ΕιΐΓ. Τγο. 428. ποΟ (Γ' ^Απόλλωνος λόγοι, \ οι φασιν θίο. 8θρ1ι. 
Οθά. Ε. 952. σχόπεί \ τά αέμν^ ϊν* ηχεί τοΰ β-εοΟ μαντεύματα. 946. ώ ^ε(Άν 
μαντεύματα^ \ Γν* ^στέ. Τγ&§. 8(1θδρ. 372, 2. ποϋ γάρ τά σεμνά χείνα; ποϋ 
ά^ Αυδίας \ μέγας δυνάστης Κροίσος — ; 

901. πυβ-όχρηστα] Βθΐρΐιίδ θάϋ». Οί. Α§. 1255. τά πυβ-όχραντα {πυ&ό- 
χρηστα7). ΕπΓ. Ιοη. 1218. ό πυβ-όχρηστος Αοξ(ου νεανίας. Οί. πυβ^όχραντος, 
πυβ-όληπτος, πυβ•όμαντις. Ιαίηι 940. ό πυβ-οχρήστας φυγάς. 

πιστά τ* εύορχώματα] Ρί^ηοΓα ροΓ 3ΐΐδ3αΓ&η(1αιη δ&ηοϋα, δο. ίηίβΓ 
0Γβ8ί:θΐη βϊ Ργίαάθΐη, Α^&ιηθίηηοηίδ οαβάβιη δθ τι1ί:αΓ08 θδδθ, (^ιιαίία ίηίθΓ Οΐγ- 
ΐΑθίηηββΙχαιη βί Αθ^ίδίΐιαιη άθ γθ^8 ίηίθΓίθοϋοηβ ίαθΓοηΙ; (977 8(ΐ.). Οοιηξθηάιιιη 
νίάθΙηΐΓ χαϊ τά πίσβ-^ όρχώματα. Οί. ΤΙιαο. IV. 14. όρχώσαντες (Ιιανΐη^ 
1)οτιη(1) πίστεσι μεγάλαις μηδίν μνησιχαχήσειν. V. 30. ^εβν γάρ πίστεις 
όμόύαντες ίχε(νοις ούχ άν εύορχεΐν προΜόντες αυτούς. νίΠ. 75. ωρχωσαν 
πάντας — τους μεγίστους δρχους. ΙηΪΓ8 979. χαϊ τάά^ εύόρχως ^χει. 

όρχώματα] δο. ΟΓθδϋδ βί Ργίαάίδ. Αΐϋ Μλ ΑροΠίηίδ ρΓΟΟιίδδα ίηίβΐΐΐ^ιιηί. 

902. απαντάς —] Ι. θ. οιηηθδ ηιΟΓίαΙθδ (θϋαιη πιαίτθίη ίτιαιη) ίηίιηίοοδ ίαβ 
ροϋιΐδ (^α&ιη άθοδ. 

903. χρίνω σ^ νιχ&ν] Οί. Αηδί. Βαη. 1473. ^χρινα νιχάν ΑΙσχύλον. Εοοί. 
1155. Αν. 1102. Αοΐΐ. 1117. I^78. IV. 3. χρ(νας την έμην φυλιγν νιχάν. Αγ§. 
Βοή. Ι. χρίνας — τον ΑΙσχύλον νιχάν. 172 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

. 904. πο6ς αύτίτν] 8ο. Αθ^ίΙΐΊΐιη. Οί. 926. 

906. &ανοΰσί ξυγχά&€υό*] Οί, 894. Ειιτ. ΕΙ. 1143. οό πέλας πεαεί \ πλη- 
γίϊύα, ννμφ€ύα€ΐ (Γ^ (τ^?) ^^^ *!Αι&ου άόμοις \ ώπερ ξυνήνάες ίν φάει. 

907. Οί. ΑΓ^8^ Εγβ. 143. χαλεπά γυναιξίν ίσθ^ υπνοϋν άνευ (έίνις?) ψωλοίς 
μάνας, 

90β. αύν τεί δτΐΐ). οοι {ώς γηροχόμφ). 

γηράναιΐ Εοηη8<Λΐιη ιιί ίβτάναί, βίο. ΟΓ. δορίι. Οθά. Ο. 870. Ηθβίοά. Ορ. 
190. γηράντεααι, τοχεΰσιν από ^ρεπτήρΜ άοϊεν, Ηοιη. Π. 4, 477. ουά^ το- 
χεΰύί Ι β-ρέπτρα, φίλους άπέ&ίοχεν. Αθ8θ1ι. Βηρρί. 894. ού γαρ μ* έδρεψαν ούδ' 
ίγήραααν (?) τροφρ. Χθθθρ1ΐ&η. Γγ. 8. άνάρός γηρέντος (1. γηράντος) πολίόν 
άμαυρότερος, ΙηοθΓ^. &ρ. Ε1;γΐη. Μ. ρ. 230, 52. γηράντων άν&ρΐΰν, ί\Αά. γηράντας 
τιμ&ν. ίΐήά. γηρεϊς (1. γτιράς) έν οϊχέουσιν (φι, οίχ(οισιν). δίιηοηίά. 7, 86. φίλη 
<Γέ συν φιλεΟντι γηράσχεί πόσει. ΟοηίθΓ θϋαιη Εατ. Εγ. 317, 6. συννεάζειν, 
Αη&ΟΓ. 46. ^ραμαι (άέ) τ οι συνηβ&ν, 

909. πατροχτονοΟση] Τ&ϊτβτα πίθΐιιη οοοίάθηβ. Οί. 974. 1015. 

910. ή Μοίρα — ] Οί. Αβ. 1500 8(1. 8ορ1ι. ΕΙ. 528. ή γαρ ^ίχη νιν είλεν, 
ονχ Ιγώ μόνη, "Ηοιη. II. 19. 86. ίγώ ά* ούχ αϊτίός εϊμι,Ι άλλα Ζευς χαϊ 
Μοίρα χαϊ ήεροφοΐτις Έρινύς," (Ψβοΐά,) 

παραίτία] Ι. θ. ρ&τΜοβρδ ΟΓΪιηίηίδ. Αη^Ι. αη αοοοιηρίίοθ. Ι. ^ με- 
ταιτία. Οί. Ετ. 41. τΘν ά* ίγώ παραίτνος (παραίτ{α?). 01ι. 100. 134. Ειπη. 
200. ού μεταίτίος \ άλλ* ές τό πάν επραξας ώς (ών?) παναίτίος, δίΐηίΐβιη 
θχοτίδ&ϋοηθίη ίαβίΐ; γθ^& Α§. 1497 8^. 

912. αεβίζει] Μβάία ίοηιι&, ιιί'ίη δαρρί. 815. 922. 

γενεβ-λίους αράς] ΤΚθ βπΓδθδ οί & ιηοίΙΐθΓ. Οί. Ειιτ. Ογ. 89. αίμα 
γενί&λιον, 

914. ο(ίτοί σ' άπέρριχρ' — ] Ειηρίι&ϋοαιη ββί απέρριψα, Ιη 8θη(ϋη§ γοα 
ίο ύΐΐθ Ιιοαβθ οί & ίΓΐβικΙ Ι άιά ηοί (ίί οαηηοί 1)θ δοίά ίΐι&ύ Ι) ο&βΐ; 7^^ οπί. 
Εθθί:θ θχρίίο&ΐ; δοΐιοΐ. ούχ εστίν άπορρίχ^αι το άορυξένοις Ινβοϋναι (Ιχ&οϋναι 
ΒΙοίη.) προς άνατροψην. Οί. 8αρρΙ. 484. μη^ άπορρΐ(ρ(^^ λόγος \ ίμοϋ. Εαΐη. 215. 

άόμους άορυξένους] ΑΙΗθά, ίΓίθηάΙγ., Οί. Α^. 849. τρέφει γάρ αυτόν 
ευμενής άορύξενος \ Στρόφιος 6 Φωχεύς, δορΙΐ. Οθά. 0. 632. δτου — ή άορύ- 
ξένος Ι χοινη παρ* ημΐν αίέν έβτιν εστία. ΕΙ. 45. ό γάρ \ μέγιστος αύτοΐς τυγ- 
χάνει άορυζένων, 

916. ό τΐμος] Ρΐθϋπηι. Ηοο νοο&1)ΐι1ο ιΐδΐιβ βδί ΑΓοΙιϋοοΙιαδ Εγ. 88. 
Ισ&ίων ^' ίδι/ οϋτε τΐμον οΰτιν* εϊσενήνοχας, Ι. ^. ή τιμή. δίο ώνη οί ώνος, 
φ^ογγη βί φ&όγγος, βολή βί βόλος, χολή θί χόλος, πο&η θί πό&ος, βίο. 

918. μη άλλ' εϊφ'] Νοί δο, 1)ΐΐί ηίθηϋοη θ(ΐιι»11γ οίο. Ι. θ. μη αίσχύ- 
νου, άλλ' εΙπέ, Νοδ άίοθΓθΐηιΐδ Ν α γ, Βιιί. Ιιοοιιίίο ηοη &1ίΙ)ί ίη 1τΕ^06άί& 
ΓθρθΓί». Οί. Απδί. Αοΐι. 465. μη άλλα μοι άός ^ν μόνον. Αν. 109. Ε&η. 103. 

μάτας] ΕτΓΟΓθδ. Αη§1. ίοΐΐίββ, ίοί1)1θ8. Ι. <1. μωρίας. Οί. 8ιιρρ1. 820. 
φυγάδα μάταιοι πολυ&ρόοις βίαια άίζηνται λαβείν, δίθδίοΐΐ. 47. μάτας εΙπεΐν, 
0Εδδ&η(ΐΓ&θ θί 01π7δθί(ϋδ (Α§. 1439.) θί ίοι-ίοδδθ αΠ&πιιη αιηοΓθβ άίοϋ 

919. τόν πονοϋντ'] δο. ^ν μάχαις, ιηΐΐίίί&θ, ίη 1)θ1Ιθ. Οί. δβρί. 200. μέίει 
γάρ άνάρϊ, μη γυνή βουλευέτω, | τάξωθ^εν ενάον ^* ούσα μ^ βλάβην τί&ει, 
Εατ. Μθά. 248. λέγουσι ά* ημ&ς ώς άχίνάυνον βίον \ ζφμεν χατ* οϊχους, οί άϊ 1Ν οΗΟΕΡΒΟδΟδ V. 904—932. 173 

μά^αντΜ άορ(, δΐι&^θβρ. Τοιηπι^ οί ΰΐθ 8ΙΐΓθνΓ Υ. 2. ^ΤΙιγ 1ια8ΐ}&ηά ίβ ΰΐ7 
]θΓ(1, ίΐιγ ΙίθθρβΓ, ι Τ1ΐ7 Ιιβαά, ϋιγ βουθγθϊ^, οηβ ίΙΐΒ,ϊ οατβδ ίοΓ ίΐΐθβ, | Αηά ίοΓ 
ϋιγ ιη&ίη1θο»ηοθ οοιηιηϋδ Ιιίβ 1)0^7 | Το ρ&ίηΜ 1&1}θΐιτ 1)θ1Ιι Ι)^ ββα &η(1 Ι&ηά, | 
Τνΐιίΐθ 1:1ιοα Ηθθ^: ιναι-ιη &ί Ιιοιηθ, δθοιιτβ, &ηά βαίβ.' 

920. άλγος — ] ΟοηίθΓ Οΐγΐ^θΐηηθβίτ&θ υθγΙ)» Α^. 861 8(1. το μ^ν γυναϊχα 
ηρΐΰτον άρΟίνος ^(χα \ ήα&αί άόμοις ερημον ίχπαγλον χαχόρ. 

921. ΟΓ. Ηθδίοά. Τΐίθος. 598. οί &' (ντοσιέ μένοντες έπηρεφέας χατά σ(μ- 
βλους Ι άλλότριον χάματον σφετερην εΙς γαύτέρ* αμΟϋνται, (111)1 ΐηιιΙίθΓββ οηιη 
ίαοίδ οοιηραπυιύιιτ. δορίι. Αηύ. 491. ^σω γαρ εΐάον άρτίως \ Ιυαα&ααν αυτήν, 

923. αύ το* αεαυτην — ] 0£. Εατ. Ηθγ. 733. συ το* βραάύνεις, ούχ ίγώ, 
άοχΟν τι ^ράν. δορΙι. ΈΙ. 624. σύ τοι λέγεις νιν, ούχ ίγώ, Α^. 1368. 

924. δρα, φύλαξαι] δθθ ϊο ϋ, \)θΥί&ιβ, Οί, ΈιΐΓ. Ιρίι. Τ. 67. δρα, φυ- 
λάσσου μή τις έν στίβφ βροτίΟν. δορίι. Οθ(1. Ο. 587. δρα γε μην. 654. 

924. μητρός — χύνας] Οί. Ηοιη. Π. 21, 412. Οά. 11, 280. 

^^χότοι;^ χύνας] δοΐΐοΐ. ^Εριννύας. Οί. 1054. Ειΐΐη. 246. τετραυματιβμένον 
γαρ ώς χύων νεβρόν \ ηρός αίμα χαϊ {πάνβ•^ αϊματος'ί) σταλαγμών έχματεύομεν, 
131 8(1. δορίι. Ο. Β. 391. Εατ. ΕΙ. 1261. άειναϊ &^ Κήρες, αΐ χυνώπιάες &εα(. 
Έητ. Ογ. 260. άποχτενοϋσί μ* αί χυνώπιάες \ γοργΘπες, ένέρων ίερίαι, άειναϊ 
»εαί. ΕΙ. 1342. χννας τάσό* άποψεύγων στεΐχ' Μ "Α&ην(ΰν, δορίι. ΕΙ. 1388. 
μετάάρομοι χαχΰϋν πανουργημάτων άφυχτοι χύνες, Αΐίδί. Βοη. 472. ΚωχυτοΟ 
περίτρομοι χύνες. I^7^ορ111•. 669. ποία ά* Έρινύς, μιξοπάρ&ενος χύων. ΤΙίθΟΟΓ. 
Ώ. 12. 35. ΗοΓ. δαί. Ι. 8. 35. 4ηίθΓη&δ οοηβδ.* 

925. παρεϊς τάάε] Ηίδ ηββΙθοΜδ, δί Ιιλθο ηββΙθΧθΓΟ. Οί. 1032. . 

926. β-ρψεΐν — προς τύμβον] ΡΐΌνθΛίιιιη &ρα(1 δοΐιοΐ. (ταύτό »(1ά. ΡλΙ.) 
προς τύμβον τε χλαίειν χαϊ προς άνάρα νήπιον {νηλέα?). Οί. Αξ. 1322. &παξ 
ίτ' είπεϊν ^ήσιν ή (ώς?) β-ρίΐνον β-έλω \ ίμόν τόν (τόν άμ6ν?) αύτίΐς. δτίρρί. 116. 
ζβσα γόοις με τιμβ (β•ρηνΘ7). Ηοο άβ ΟΓθδίθ &οοΐρίθη(1αιη, (^ηί οθΐ^αθ δΐιπίαδ 
βδί 00 Ιχιιηιιΐιΐδ, ί. θ. ιηοΓ^αηδ. Εαι. Μθ(1. 1218. τίς τόν γέροντα τύμβον όρψα- 
νόν αέβ-εν \ τίϋ-ησιν; 

ζ&σα] Ορροδίΐί τύμβον ίοΓϋιΐδ ίΙ1αδίτ&η(ϋ ^αϋα &ά(1ϋιιιη, ηΐ; ίη δορίι. Α^. 
1385. ονά* ^τλης παρών \ β-ανόντι τώ&ε ζΘν έφυβρίσαι. Μοητίϋ Λνοοίΐΐθίιι. 

927. τόν&ε σούριζει] Οί. Εατ. Ιρίι. Τ. 979. ^νπερ ήμίν ωρισεν σωτηρίαν 
(σύμπραξον). Ββ ΟΓβδί σοι ορίζει οί. Απδΐ;. ΤΚθδίη. 165. σοϋπισ&εν (σοι 6π). 

928. τεχοΟσα — ] Ηίο ββί Λη^ιιίδ (ΐαβι» ροροΓΐ θ<: ηιιίΓίνί. 
τάνί*"] Ηπηοοθ. ΕιηρΙΐΛϋοηιη. 

δφιν] Οί. 544. Ρτοάαοία ροδίβποπ ιιί: ίη χάνιν Ριοιη. 1085. δαρρί. 180. 
783. δρνιν. 

929. ουξ όνειράτων φόβος] Οί. 32. τορό^ γαρ όρ&όβ-ριξ φόβος, άόμων 
{φρεν<Βν?) όνειρόμαντις , έξ ΰπνου χότον πνέων. 

930. Οί. 313. ^ράσαντι πα&εΐν. Έιιτ. Ογ. 413. ού άεινά πάσχειν δεινά 
τους είργασμένους. Ηίο Οΐγΐι&βιηηθδίχαιη ία &θ(1θδ Γθ§ί&8 οοιηίί&η^ιΐΓ Οιβδίοδ 

80θίΐΙδς[ΙΙΘ Θ^ιι8 Ργ1&(ΐΘ8. 

931. χαϊ τΰϋνδε] Εϋ&ιη Ιιοηιιη, (^ιΐΕίπνίδ ίητίδί θΓοηΙ:. 

932. έπήχρισε] Α(1 βαιηιηαιη ο&οαιηθη (ίαβίίςΐιιιη) ρθΓΥβηϋ. Αη^Ι. 
1ι&8 δαηηοαηύθά. ^Η&8 Γβαοΐΐθάΰΐθ Ιοδί οί α Ιοη^ δοηβδ οί ιηιΐΓάθΓ8.' (Ραΐ.) 174 οοΜΗΰ^^ΦΑίιΐυδ 

8ο1ιο1. ίπ* ϋχρον ηΧ&€, Ηθδ^οΐι. έηήχρισεν' έπ* άχρον ^Ιγαγ€, τέλος έπέ^χεν. 
Οί. ΈΐΐΓ. Ογ. 275. έξαχρ(ζ€τ^ αϊϋ^έρα πτ€ροΐς (βοΐΐοΐ. €^ς τα ϋχρα τοϋ αΙΘ-έρος 
ηέτ€σ&€. Β&οοίι. 677. άγελαΐα μ^ν βοσχήματ* άρτι προς λέπας \ μόσχων νπεξ- 
ήχρίζον. δίταΐ). XV. ρ. 725. Άλέξανάρος ύπέρήχριαεν €!ς την Βαχτριανίιν Λ« 
ί^ίλΟν όά&ν, Εαάθΐη ιηθί&ρ1ΐ0Γ& ββί Α§. 1283. χάτίοαν άτας τάσάε ^ρνγχώσων 
φίλοις. (Βθ ΟΓθδίβ (Ιίοΐ^αιη.) 

933. τΐήμων *Ορέστης] 8ϊο ρωβίιη, βί Έοτβ,ϊ, Α. Ρ. 124. 'ίπβίίδ ΟΓθβίθδ.* 
αίρούμεβ-α] Εΐίξίηιαδ, ορύ&ιηαβ. Οί. Α^. 341. ποίλΰϋν ά* άν έσβ-λΘν 

τήνά* δνησιν εΐλόμη^, 

934. όφβ-αλμον οΧχων — ] Ιί& ΰύ ηοη οιηηίηο ρθΓβαύ αθάίαιη οβτι1ιΐ8. 
0^. ΡθΓδ. 168. αμφί (Γ' όφ&αλμώ φόβος ' Ομμα γαρ | άόμων νομίζω άεσπότον 
παρουσίαν, Εαπι. 1026. Ρίηά. 01. VI. 27. πο&έω στρατιάς όφ&αλμον εμάς. 
Π. 18. Εατ. ΑϋάΓ. 406. εΙς παις 6'<Γ* ην μοι λοιπός, όφβ^αλμός βίου (βοΐα- 
ηίθη νϋ»θ). 

935 8(][. Οαρϋν&θ Ττο)]&η8β, θχ ^ιιίΙ)ΐΐ8 ΟΙιοηιβ βοηβίαί, ιιΐ: €;&88&η()Γ& (Α^. 
1286 8ς[.), θχοίάίιιιι> 8ΐι&θ τίΓΜδ Ιη^βηύ, δθ]^»ιη(][αθ 8&θν&ιη (^ιιαβ ίη θχρηςηα- 
ΙΟΓθΐη θ^Ίι8 οθοίάϋ οοιηηΐθΐηοπυιΐ Οί. 946 8(^. 

935. ^μολε μϊν — ] Βθδροηάθΐ; εμολε 6ϊ 946. 

Πριαμί&αις} Νοί&ηάα ρήιη&θ 8711αΙ)&θ ρΓοάιιοϋο ηιθίή ηβοβδδϋ&ίβ ίαβία. 
0£. ν. Β,ηί, 946. 

936. βαρύάιχος] Ογ&υθ δαρρίίοίιιιη θχί^θηδ, ^Γ&νϋθΓ ιιΐβίδοθπδ. 
Οί. βαρύχοτος Εΐΐΐη. 780. βαρύμηνις Α§. 1482. βαρνπεσής Ετίΐη. 369. βαρυτίΐρ- 
βής ¥τ, 55. βαρύτιμος διιρρί. 25. βαρυστόνως Έιιιη. 794. βαρύ^υμος ΕιΐΓ. Μθά. 169. 

ποινά] Οί. 947. άολιόφρων ποινά, 

937. ϊμολε ό* ές άόμον — άιπλοϋς λέων] 8αΙ). χρόνφ. Ι. θ. Οΐθδίθδ δοβίιΐδ- 
(^αβ θ^ιι8 Ργίαάθδ. Ιιηίίχιίιιτ Εαπρίίΐθδ Ογ. 1401. ήλ&ον ές άόμους — λέοντες 
'^ΕΧΧανες άύο. άιάνμω (&ίάυμοι7), 1272. ^ήρες ξιφήρεις. "Ηοίη. Π. 10, 297. βάν 
(^ν ΐμεν ώστε λέοντε άύω άιά νύχτα μέλαιναν \ άμ φόνον, άν νέχνας, άιά γ' 
εντεα χαϊ μέλαν αϊμα.^* (^θοΜ.) δθηδηδ θδί, ϋύ Ρ&τΐάθΐη θύ ΤΓ0>]&ηι (^η&ιηγίδ 
δθΐΌ ρθΓδθοιιΙχ^ θδί ιιΐϋο, δίιηίΐί ιηοάο ηιιηο ϊη Αςαηΐθΐηηοηίδ οοοίδΟΓββ ίηοί(ϋ(. 

άιπλοΰς λέων, άιπλοΟς *!Αρης] Οί. 8θρ*. 948. άιπλά λέγειν, άιπλά ά* όράν. 

939. ^'^ρης] Ρα§η&1:οΓ, α^^ΓθδδΟΓ. Οί. Ας. 1511. 

940. ^Βαί ΐΐΐθ βχίΐθ ί\ΐΒ,ί αοΏφί αάνΐοβ β,ϊ Ργίΐιο Ιιοδ ς&ίηθά θίίθβίχι&ΐ ροδ- 
δθδδίοη οί ϋ, Ιιανίης 1)θθη ^θ11 δθί ίοην&Γά ϊη Μδ οοιιπδθΐδ 1)γ Ιΐΐθ ςοάβ [πιϋιβΓ, 
1)γ Ι^ΐθ οοαηδθΐδ οί ίΐΐθ §οάδ], (Ρθϋβ) 8ο1ιο1. Ιίλασε άέ εΙς τό τέλος τοϋ άρό- 
μου, δ ίστιν -ήνυσε τον άγΟνα. άφίχετο, φησϊν, είς τό τέλος τοϋ άγΟνος, 

ές τό πάν] Οιηηίηο. 

941. ό πν^οχρήστας] Ι. β. ό χρω μένος Πυ^ΌΪ, δοΐΐοΐ. 6 υπό Πυ&οϋς 
χρησ&εϊς ^Ορέστης, Αϋα(1 θδΐ; πυβ^όχρηστος (Ργ1;1ιΐοο ΟΓ&οαΙο ^11δδα8) 901. 
"Εατ. Ιοη. 1218. ό πυϋ-όχρηστος Αοζ(ου νεανίας, Ρΐηί. Μογ. ρ. 163 Β. ττνΛί- 
χρηστον τής άποιχίας ηγεμόνα" ('^βοΜ.) 

Θ•εό^εν — ώρμημένος] Οοηδίπίθηάηηι νίάθίπιτ ^εό&εν (ί. (ΐ. ^£βν) φρα- 
άαίσιν, 8ίο πατρό&εν (ί. ς[. πατρός) Α§. 1508. Οί. δορίι. ΕΙ. 70. σοϋ γαρ 
έρχομαι \ άίχτι χα^αρτ^ις προς ^εΟν ώρμημένος. ΐίί οΒοίί»βοίιθ8 V. δ33— 949. 175 

ευ — ώρμημ^νος] 'βρβά οη Μδ νίΒ,γ Λτίβρίοίοιίδίγ.' Ηίο ΑθβίβΛαβ Γβ^ω 

φραάαίσιν] Ι. θ. βουλαΐς, οοηβίΐίο. Αη§1., 1)7 ίΐΐθ δάνΐοβ, (ΙίΓθοίίοη. 
Οί. ΕπΓ. 245. έπου άέ μηνντηρος άφθ^έγχτου ψραάαίς, ΕΰΓ. Ρΐΐοβη. 667. Παλ- 
λάάος φραάαΐς. Ρίηά. 01. 12, 13. τΟν άέ μελλόντων τετύφλωνται ψρά&αι, 

942. έπολολύξατ* &] έπολολυξάτω ιηδδ. Οί. Α^. 1118. χατολολνξατ^ ω 
(χατολολυξάτω ιηδδ.). Βθ οΙαιηοΓθ Ι&θίο. Αη^Ι. δΐιοα^ Οί. δθρί. 825. πότερον 
χαίρω χάπολολύξω \ πόλεως άσινεΐ σωτ^ρ^ ^<{^?7> -^ζ' 1236. ώ; <^ έπωλολύζατο \ 
ή ηίχντότολμος. ΈοΓ. Έ1. 686. όλολύξεται π&ν (ί&μα, 

^εαπούύνων άόμων] Οί. ΡθΓδ. 587. ΕαΓ. Ηβο. 101. τας άεσποσύνους σχη- 
νάς προλιποΟσα, Ατίδί. Τ1ι. 41. ενάον μελά&ρων τΐΰν άεαποσύνωρ. 

943. χτεάνων τριβάς] Αηςί. ίτοιη <:1ΐΘ ν&δίθ (ΟΓ ίΐΐθ ιΐδθ). 8ίο αχή- 
πτρον τρίβειν θί δίιηϋίΛ. Οί. 137. 8ορ1ι. ΕΙ. 1290. πατρώαν χτήσιν Αϊγ^αβ-ος 
άόμων \ αντλεί, τα ά* ίχχεί, τά <Γ^ άιααπείρεί μάτην, 

945. άυοίν μίαστόροιν] ΕΐΐΓ. ΕΙ. 683. χώσοί ατυγοΟαιν ανοαίους μιάατορας. 
Ογ. 1600. 

άυσο(μου τύχας] δοΐΐοΐ. άνηπορεύτου τύχης, 8ίΐηί1ί1»Γ Ηθβγοίι. άύσοψος' 
ίπϊ χαχφ (χαχ6ν?) ηχούσα, ή άύσοάος. δοίΐίοθί &\) οιμος (τία) (Ιθάιιοθηίβδ. 
ΒΙοιη&θΜ &1) οΐμος δίνβ οΐμη (οαηίιΐδ) ροϋτΐδ (Ιθάιιοϋ, ιιί ίάθΐη δϋ ς[ΐιο(1 
&ύα&ροος, ΥθΓθΟΓ τιΐ; ΐθοίβ. ΟθΓΐί§θη(1ιιιη ίοΓδωι άνσοίστου, ί. (^, άφορτου, 
Π&θο ρθΓ αρροδίϋοηθίη, ιιί νΐάθ^πΐΓ, &(1(1ί1:& βιιηΐ;. 

946. εμολε — ] Αάνθηϋ βηί οίιγ&θ βδί οοοαίίαδ ρα^ηαικίί ιηοάτΐδ, 
Ροθηα ίηδίάίθδ£ΐ. ΑθξίδΙίιηιη τον άνάίχιάα οιιιη δοΐιοϋ&δία ίηίθΐΐί^ί Οοηίη^η, 
ΜθΓοαπιυη ΡθΠθ, οοΙΙ. 555 δ(ΐ. 727 δ<ι. 806 δ(ΐ. Αΐίί Οιβδίθΐπ ίηΙθΠί^^ί. Ώβ 
Ροβηα Ώΐθΐίιΐδ ίηίθΐΐί^βδ. 

^ ^Λί* — ] Οί. 8ορ1ι. Οθά. Ε. 377. ίχανός ^Απόλλων, φ τάά' έχπράξαί 
μέλει. ΕιΐΓ. 8ιΐρρ1. 1203. ^εώ άός ω ^ελφϋϋν μέλει, 

947. άολιόφρων ποινά] Ρθ6ΐΐ£ΐ (Ιοίοδα ηιθάϋαηδ. '^Ι. β. τβίΒ,Μ&ϋηζ 
οτ&ίίγ πηΐΓάθΓ \>γ οτ&ίίγ ιηαΓίΙθΓ." (Οοη.) Οί. Εατ. Ιρίι. Α. 1301. άολιό- 
φρων Κύπρις. 8ορ1ΐ. ΡΙΐίΙ. 1112. άολερ&ς φρενός, ΟΓθδΙθδ άολιόπονς αρωγός 
(ϋοίύπΓ δορίι. ΕΙ. 1392., δβά ιηβηΐίο θ]ιΐδ 30111 ί&οίΆ βδί ν. 939. άιπλοΟς λέων, 
άιπλοϋς ϋρης. 8ίιηί1ί1»Γ βυσσόφρων ^Ερινύς Οι. 651. Οί. άολιόμητις 8αρρ1. 750. 
άολιόπους 8ορ1ι. ΕΙ. 1392. βϋ^ιιη άγανόφρων, μεγαλόφρων^ περισσόψρων, βίο, 

948- ^ϋ-ιγε — χ^ρός] 8ο. Οΐθδίίδ, άίπβθΐιάί θ&ιη 02ΐαδ&. V. δοΐιοΐ. 8θ(1 
οοηδίπιβηάϊίπι ροϋαδ ίν μάχΐ} χερός (ί. θ. ίν αχεάίί^ ί^'^Χν)^ ^^ ρα^η» οοιηί- 
ηιΐ8 00ΐηιηίδδ&. 8οΙιο1. πάρεατιν (ί. παρέστη) έν τζ προς ΑΐγισβΌν μάχι^ 
χαϊ ^ψήι|^ατο τοϋ ξίφους, ^α^ ριο χερός άορός Ιθ^δδθ νίάθίχΐΓ. 

ίν μάχ^ X^^^^] ^^ ^^^ Α*"/5 άορός. 

έτήτυμος ^ιός χόρα] Οθηιιίηα (νθΓ») Ιονίδ ίίΠ». Οί. 8ορ1ι. Ττ. 1064. 
& παΐ, γενοϋ μοι παις έτήτυμος γεγώς β\β. 827. τω Αιός αύτόπαιάι. Αθδβΐι. 
Έιιιη. 534. δυααεβίας μϊν νβρις τέχος ως έτύμως. Αροϋ. Ε1ι. ΓΠ. 402. εΐ γαρ έτη- 
τνμόν έστε ^ε(Βν γένος. 

949. ^ίός χόρα] Οί. 8θρ<:. 649. εΐ ά* ή ^ιός παϊς παρβ-ένος ^(χη παρήν, θίο. 
Ηθδίοά. Τ1ΐ. 902. άεύτερον ήγάγετο (Ζευς) λιπαρην θέμιν, ^ τέχεν "Λρας 
Εόνομίην τε ζίίχην τε χαϊ Είρήνην τεβ•αλυΙαν, ΑτΒ,ί, Ρΐιοθη. 96. (ΒΙοίη.) 17β ΟΟΜΜΚΝΤΑΚΙϋθ 

^ίχαν ά^ νιν προύαγο^νομεν βροτοϊ τυχόντες χαΧίϋς^ ΟΓ. 997. τί νι,ν- 
προσαπών &ν τύχοιμ* &ν εύστομίβν (€ύστοχΟν?); Αζ. 682. τις ηοτ* ώνόμαζεν 
ώ(Γ* ^( τό πάν έτητύμως — γΐίΰασαν έν τύχί^ (ί. εΰτυχον απί: ευτυχές ^ ί. ς[. 
χαλάς) νέμων, 

951. ηροσαγορεύομεν — τυχόντες χαλΘς] Βθοίθ αρρθίΐ&ιηαδ. Οί. 213. 
εϋχου τα Ιοιηά — τυγχάνε^ν χαλΟς, ΧΙβϋ^ϋοΓ οοηβίταοίίο ίΟΓθί προσαγο- 
ρεύοντες τυγχάνομεν, Οί. 318. 418. βίο. 

952. 6λίβ•ριον πνέουσ* Μ Ιχ^ροΙς χότον] ΟΓ. λ%, 1206. χάρτ* ίμοϊ πνέων 
χάριν, 1235. ϋσπον&όν τ* άράν \ φίλοις πνέουοαν, 375. 1309. 01ι. 33. χότον 
πνέων, Εαιη. 840. πνέω τοι μένος (ϋ^) άπαντα τε χότον, Ετιτ. Εΐΐθδ. 756. Β-υμόν 
πνέουσας, 827. μή μοι — χότον β-ζς. 8ορ1ι. Αηΐ;. 137. έπέπνεί ^ιπαΐς έχ&ίστων 
ανέμων. 

954. μέγαν έχων μυχόν χ&ονός — ] Οί. 806. ώ μέγα ναίων ατόμίον, Ευΐη. 
39. 170. 180. Ρίη(1. Ρ. V. 64. μυχό»^ τ' άμψέπει μαντήϊον, Χ. 8. Παρνάσιος 
μνχός, Ετιτ. Οι*. 331. μεσόμφαλοι μυχοί. 

955. άοΐίαν — ] δοΐΐοΐ. την ΚΙυπταψνηστραν, την άολίως βλάπτουσαν 
χαϊ έπϊ πολύν χρόνον τόν οίχον, ίποίχεται ή άίχη, Οί. 376. 8ορ1ι. ΕΙ. 1392. 
παράγεται γαρ ένέρων άολίοπους αρωγός (0γθ81;68). 

955. άάόλοίς άόλοις] Αη^Ηοθ, τκτϋΐι 8η&Γθ8 ίΐι&ί αιβ ηο 8η&Γθ8 (1)τιί 
&11οτκτ&1)1θ, &8 &§&ίιΐ8ί ΰΐθ ^ίοΐ^θά). Οί. Α^. 1142. νόμον άνομον. Ει*. 273. απά- 
της άίχαίας ούχ αποστατεί ^εός, 

βλαπτομέναν] Αηςί. 1ι&1ϋη^, 1ιίηάθΓθ(1 ίη ϋ8 οοπΓβθ. 

956. χρονισ&εΐσαν] Μοι•&η<:θΐη, βΐ 8ίο ύστερόποινον. Οί. Αβ. 727. χρονι- 
σθ-εϊς <Γ' άπέάειξεν η&ος βίο. 8θρ*. 54. Αοΰνιυη θβί 8αρΓ& 56. Τγ8§. Εγ. &(1θ8ρ. 
516. μελέτη χρονισ^εΐβ' εΙς φύσιν χα&ίσταται, Ρ1&4;. Οογ^. 480 Α. δπως μη 
έγχρονισ&^ν τό νόσημα την ^υχην άνίατον ποιήσει, Νίδί δθηδοδ ροϋαβ θδί 
ίηγ64;θΓ&ί&πι. 

έποίχεται] Ι. θ. έπιπορεύεται (Ηββγοίι.). 8ο1ιο1. ίπεξίίλβ-ε (βχθΟίιίθΒ) την 
άίχην βλαπτομένην ίχ πολλοΟ ^Ορέστης, Οί. Π. 16, 155. Μυρμιδόνας <Γ &ρ^ 
έποιχόμενος θ-ώρηξεν *Αχιλλεύς, 17, 25. δτρυνεν ά^ εχαστον ίποιχόμενος έπέεσσι, 
5, 720. 14, 381. Οά. 1, 358. 17, 227. 18, 363. 21, 352. Ααί ίην&(ϋ<;, ΛββΓβ- 
άί1;ιΐΓ. ^^Οί. δορίι. Ο. Β. 469. ένοπλος γαρ Μ αυτόν έπεν^ρώσχει πυρϊ χαϊ 
στεροπαΐς 6 ^ιός γενέτας χτλ," (Ψβοΐά.) 

957. χρατεΐται] Ι8 1}οιιηά, ίδ βοη84;Γ&ίηθ(1. Οί. Αιίδύ. Αν. 756. 

958. π(ΰς\ Αη§1. δθΐηθ1ιο\7. Οί. Ργ. 224. ^νεστι γάρ πως τοΟτο τζ τυραν- 
νίάι Ι νόσημα, 

961. πάρα τό φΘς Ιάεΐν] Οοπίτα 51. άνόφοι χαλύπτουσι άόμους, Οί. δορίι. 
Α3. 708. πάρα λευχόν εύάμερον πελάσαι φάος — νε&ν, ("ννβοΜ.) 

962. μέγα — \ράλιον οϊχων] Οί. Α^. 132. προτύπων στόμιον μέγα Τροίας 
στρατωβ-έν, 510. τοιόνάε Τρο(^ περιβαλών ζευχτήριον, 

^άλιον] Ι. (^. χαλινός. Οί. Εώγ. Ρΐιοβη. 793. &ρμασι χαϊ ψαλίοις τετραβά- 
μοσι. ΗθΓΟ. 381. ψαλίοις έάάμασε πώλους. Βΐΐβδ. 27. αρμόσατε ψαλίοις τους 
ίππους. Ατΐδί. Ρβο. 155. χρυσοχάλινον πάταγον ^ραλίων, ΡΙαί. I^θ§ς. ΠΙ. 692 Α. 
οίον ιράλιον ένέβαλεν αύτζ. ί^ 0^οΕί»ΜοίιΟδ ν. 9δ1 — δ?1. ί?7 

δ63 8(1. 'ϋρ ίΐιβη, ο Ιιοιιβθ! Γογ Ιοο 1οη§ α Ιίιηβ ^ο^ ^^^^ ^^ Οο^ ο^ι 
Ιΐΐθ βΐΌτιηά.' (Ρ&1.) 

963. άνα] διίΓβθ. Ερίουιη ριο άνάστηϋ^ι (&χιί άνάστητε). Οί. Ηοιη• 11.• 

18, 179. «λλ' άνα μηά' Ιτ* χίίσο. 8ορ1ι. Α^. 194. «λλ' ί•^ί/« ^| έάράμων, 

965 8(1. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 1510. ώ σπέρμ' "Ατρέως, ως πολλά ηα^όν \ Λ' έλευ- 
ϋ-ερίας μόλις έξ7}λ&€ς \ τζ νυν όρμ^ τελίω&έν, 

965. παντελής χρόνος] Αΐΐ-αοοοιηρίίδΐιίη^ϋηΐθ. 8ο1ιο1. ό πάντα τελβν 
χρόνος, δβρί. 117. ΖεΟ πάτερ παντελές, Ργ. 981. 8ορ1ι. Οθά. Ο. 609. δυρια 560. 
παντελή σάγην έχων, Νί8ί ρΓΟ χρόνος οοιτί^6η(1ιιιη χορός. 1\& ββηβτΐΒ ίοτβί 
ίηΐΐ, οοιηρίθΐθ. 8αρρ1. 601. παντελή -ψηφίσματα. Ργ. 440. παντελές (ρβι- 
ίθοίθ). 911. 

άμείχρεται] Οί. 8αρρ1. 232. σκοπείτε χάμείβεσβ•ε τσνάε τον τόπον, ΓοΗ. 
άνοίξεται, V. &ιιιιρ1;. οπΐ. 

966. πρό&νρα] Ύβ8ίί\)\ι\ηίη^ 3»ηιιαιη θχίθΓίΟΓθΐη. Οί. Ειιτ. Τγο, 194. 
τάν παρά προ&ύροις φνλαχάν. Αίο. 101. Ηοίη. II. 11, 776. 15, 124. 18, .496. 

19, 112. 22, 71. 24, 323. 

967. πάν έλαβ•^ μύσος] Οί. Ειυη. 283. μίασμα — χα&αρμοίς ηλά^η χοί- 
ροχτόνοις. 8ορ1ι. Οθ(1. Ε. 98. μίασμα — έλαύνειν. 

968. άτάν έλατηρίοις] Οί. 670. πόνων -Θ^ελχτήρίος \ στρωμνή. 
ίλατηρίοίς] Ι. θ. χα&αρτίχοΐς. Οί. Έιΐΐη. 283. Φοίβου χα-9-αρμοΙς τιλά&τι 

χοιροχτόνοίς (το μίασμα). 8ορ1ΐ. Οθά. Κ. 97. μίασμα χωράς — έλαύνενν. 402. 
άγηλατήσειν. 

969. τύχαι — εύπροσωποχοίται] Οί. 490. εϋμορφον χράτος. 8θ1ιθ1. ή Λ 
τνχη νΟν Ιν εύόπτφ χοίττι, τοΟτ' έστϊν έν άγαΟ-ζ χαταστάσει προς το ϊάείν 
τά νυν γεγονότα χαϊ ετ(ρων λεγόντων άχοϋσαι. λείπει το εστί. ϋί οοΓΓθΧΪί ΗθΠΒ. 

εύπροσωποχοίται] Ι. θ. ηιΟΓθ Αθδοΐιγίβο ριο ευπρόσωποι (οΙΐθθΓίΰΙ, 
1)Γί§1ι<:, αιΐδρίοίοαδ, Ιαβίεγ). ΥθΓΐ>ιιιη βόειον (Βαη. 924.), (^ιιαίία δΐιηΐ; μετω- 
ποσώφρων (8τιρρ1. 198.), . εύψιλόπαις (Α§. 721.), πρόβονλόπαις (Α§. 386.), 
μεγιστότιμος (8ιιρρ1. 709.), θίο. ^'Βίοθ ταΒ,γ \)β 80 ο&ΙΙθά νΐιβη ίΐΐθ^ Ιιανβ & 
ί&ΙΙ ΟΓ Ιοάξΐηθηί {χοίτη) ίη βιιοΐι ατκτ&γ && ^ο ρΓθδθηΙ; & ςοοά ίαοβ, ί. θ. & ΙηοΙίγ 
ηιιιιιΙ>θΓ τιρρθΓΐηοδΙ." (Ρ»1.) 8ο1ιο1. τοϋτο άέ άπό τών χύβων μετήγαγε. , Οί. 683. 
Α§. 33. Εατ. 8ιιρρ1. 330. ετ αυτόν άλλα βλήματ' έν χύβοις βαλείν \ πέποι^α. 
ΙοΏ. 412. μεταπέσοι βελτίονα. Αίο. 913. μεταπίπτοντος άαίμονος. 8ορ1ι. Α^. 
1009. ^που — άέξαιτ* άν ευπρόσωπος ίλεως τ' ϊσως. Βίϋίοιύά. 82, 2. εύπρόσ- 
ωΛοι — έρωτες. 

970. ^ρεομένοις] Οί. Α§. 1165. ί^ρεομένας. 8θρ1. 78. ^ρέομαι. 8ΐΐρρ1. 112. 
(^ρεομένα. Ειιτ. Μθά. 50. Ηίρρ. 363. 

971. μέτοιχοις 6όμων] Νονίδ »θάΐιιιη ίηοοίίδ. Αηβΐΐοθ, ίο ίΐΐθ ηβ^ 
οοοαραηΐδ οί ίΐΐθ Ιιοιίδθ. Ώίο\ιηΐ;ιιτ Οΐθδίβδ βί Εΐβοΐια. δίπιίΙϋθΓ άθ βθ Ιο- 
^αϋτΐΓ Έίθοίτα 8ορ1ι. ΕΙ. 189. άλλ' άπερεί τ»; εποιχος άναξία οΙχονομΟ θαλά- 
μους πατρός. Οί. 684. Α§. 57. ΡθΓδ. 322. σχληράς μέτοιχος γής έχει χατέφ&ιτο. 
δηρρί. 609. ήμ&ς μετοιχειν τήσάε γής. δοΐιοΐ. μετοιχοάόμων οί νϋν τους άόμους 
οΙχοΟντες πεσουνται εΙς το εμπαλιν τής πρώτης τύχης, τοϋτο άε από τδίν 
κύβων μετήγαγε. ϋΐ οογγθχϊΙ; Ηθγιπ. 

12 178 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ 

π€σοΰνται πάλιν] ^ίΙ\ £»11 ίη α οοηίΓΛΓγ άΐΓθοΙίοη, νίΐΐ ο1ι&η§θ. 
Μθίαρ1ΐ0Γ& αΙ) αΐβαταιη ί&οίηι βαιηρία, (^π&θ πίπτην θΙ; χ^ΐαβ-αί άίοτιηΙπίΓ; 
αη(1θ χοίτη άθ 3&ο^α θ&ηιιη. Οί. &(1 Α^. 32. €υ πεσόντα, Οί. &ά Α§. 32. τά 
(ΓίστΓοτΟν /άρ €υ πεσόντα ϋ-ήσομαι (πεσόντ^ ίπίσταμαί?). Ρ1»ί. Κθδρ. 604 Ο. 
ωσπερ ίν πτώσει χνβίον προς τά πεπτωχότα τί^εσβ•αι> τά αύτοϋ πράγματα. 

973. ΐάεσ&ε — ] 8ο1ιθ1. ανοίγεται ή σχηνη χαϊ ίπϊ Ιγχυχλήματος (1. έχχν- 
χλι) όράταί τά σώματα, & λέγει άιπλίΐν τυραννί&α. 

τ^ν άιπλτίν τυραννίάα] Ι. Θ. άιπλοΟς τυράννους, άτι Ο 8 Γθ^θδ. Εθ8 ρΓΟ 
ρθΐ'δοηα ροδίία. (Α§. 1673. έγώ \ χαϊ σύ &ήσομεν χρατοϋντε τ(ΰν&ε πημάτων 
τ^ος.) ΟοηίθΓ χράτος (Α§. 109. 619. 8θρί. 127. 8αρρ1. 526.). Ηίο ρΓ0<χα(1ϋιΐΓ 
τό ίχχύχλημα, ΟΒάΛΥθΐΑ άηο Θχ1ιί1)θη8. Βθ Αθ^δίΜ Ι^^&ηηίάβ οι. Ήοιη. Οά. 
3, 303. ταδτ^ Αίγισθος ίμήσατο οϊχοβ-ι λυγρά \ χτείνας ^Ατρείάην' άέ&μητο <Γ^ 
λαός Μ αύτώ' \ επταετές ί' ί^νασσε πολυχρύσοιο Μυχήνης, 

974. πατροχτόνους] Ρ»ίΓί8 πίθί ίηίθΓίθοίοΓθδ. Οί. 909. 1015. 1028. 
ΕιΐΓ. Ογ. 193. πατροφόνου ματίρος. Ιρίι. Τ. 1083. ίχ πατροχτόνου χερός. 

άωμάτων πορ&ήτορας] Οί. 764. λυμαντήριον οϊχων. 

975. σεμνοϊ\ Οί. Α§. 183. σέλμα σεμνόν ήμένων (άαιμόνων). 519. σεμνοί τε 
&&Χ01 {βασιλέων), ΗθΓΟά. Π. 173. σϊ γάρ χρήν ίν ϋ^ρόνφ σεμνω σεμνον ^ω- 
χέοντα Λ' ήμερης πρήσσειν τά πρήγματα. Ιΐϊήί&ίχΐχ Έατίρίάθδ ΑηάΓ. 699. 
σεμνοί ά* ίν άρχαΐς ημενοι χατά πτόλιν \ φρονοϋσι δήμου μείζον. 

976. φίλοι] 8ο. άίληλοιν, 

ως ίπειχάσαι πά&η πάρεστιν] ϋί ί&ί& θΟΓίιπι οοη3ίθθΓθ Ιίοθί. Αη^Ι. 
&8 ίΐ: 18 Γ6&8οη8.1>1θ ίβ δΐιρροδθ. Οί. 12. 567. ΠθΓοά. 9, 32. ώ^ δϋπειχάσαι. 

977. 8ρχος τ' εμμένει πιστώμασι] Ι. θ. ό Βρχος μένει πιστός. Αηά 
ϋΐθίι* 0£ΐ1:1ι δΜΠ &1}ί(1θ8 Ιαγ ίΥιβΊτ ρ1θά§θ8 ςίνθη. ^Α1)ί(ΐ68ΐ)γ ί1:8 βη^αςβ- 
πίθΐιΐδ.' (Ραΐ.) Οί. ΕιΐΓ. Μβά. 754. τί (Γ βρχφ τωάε μη εμμένων πά&οις; 8ορ1ι. 
Οθά. 0. 648. εΐ σοί γ* ϋπερ φης ίμμενεΐ τελοϋντί μοι. Ργοπι. 534. άλλα μοι 
τό&* ίμμένοι \ χαϊ μήποτ^ έχταχείη, δορίΐ. Οθά. Ο. 650. οϋτοι σ' νφ' βρχου 
γ^ ως χαχόν πιστώσομαι. ΡοΓί. 8ρχφ — πιστώματα, 

πιστώμασι] Έίάβί ρί^ηοΓίΙ)τΐ8. Οί. Έαιη. 219. "Ηρίΐς τελείας χαϊ ^ώς 
πιστώματα (άβ Μθ οοη]τι§&1ί). Αξ, 878. έμβν τε χαϊ σών χύριος πιστωμάτων 
(πιστευμάτων ιηδδ.). 

978. άΗίφ πατρϊ] Οί. 981. 

980. τ&νά' έπήχοοι χαχΒν] Οί. Α§. 1420. Εαιη. 732. Εαι. Ηθγ. 120. τθν(Γ* 
ίπήχοοι λόγων. 

981. τό μηχάνημα] Οί. Α§. 1127. τον ταΟρον έν πέπλοισιν | μελάγχερων 
(μελαγχρόχφ?) λαβοϋσα μηχανήματι \ τϋπτει. , 

982. ποάοϊν ξυνωρίάα] Ι. θ. οοηιρθάθδ. Αη§1ίθΘ, οοτιρίθί ίοΓ ίΐιβ ίθθί. 
Οί. 1000. ποάιστήρας πέπλους, 998. 

983. έχτείνατ^] Έχίβηάϋθ, Αά ρθάίδδβςοΛδ (ϋοΙ;απι, τιί νίάθΙηΐΓ, ηοη Αά 
Οΐιοηιιη. Οί. Ρτ. 323. προς χέντρα χώλον ίχτενεΐς. ΕαΓ. Ηίρρ. 786. όρθ-ώσατ' 
έχτείναντες Άβ^λιον νεχρόν. 739. Ρΐιοθη. 1698. ίχτάάην — χείσβ-ον. Αίο. 366. 
Απδί;. νβδρ. 1212. τά γόνατ' εχτεινε. Εοοί. 782. Ραο. 160. 

αυτόν] δο. τόν άεσμόν. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 973 — ^^994. 179 

παραβταάόνΐ ΡΓορβ £ΐά8ΐ;&ηίθ8. Ηοιη. II. 15, 22. λοααι, (Γ ούχ έάύναντο 
ηαρασταάόν. Οά. 10, 173. άν^γ€ίρα ά* εταίρους — παραϋτα&όν άν&ρα ϊχαΰτίίΡ. 
547. 12, 207. ΤΙιθοογ. 25, 103. άράρισχε παρασταάορ ίγγύς άμέλγΗν, Οί. 
η€ρΜίταάόν (I^γ^. »άθ8ρ. 39, 2.), έπΜϊταάόν (Ηοιη.). όρ&οστα&όν {όρβ-οστά&ην 
Θ8ί Ργ. 32.). 

984. στέγαστρον άν&ρός] ΙηνοΙαοΓπιη. Γτ. 355. όστέων ατέγαύτρον. Αηΰρΐι. 
οοιη. 52, 9. πλατύ ατέγαύτρον. ΟοηίθΓ ζύγαστρον. Οί. Α§. 358. στ€γανσ»' 
άίχτυον. ΙηίΐΒ 998. άγρευμα Ό-ηρός. Α§. 1092. άνάρός σφαγ€ΐον (ς[α.). 

ά€ίξαβ•^ — ] Οί. Εατ. Οι*. 822. ξ(φος ές αύγάς άεΐίοίο ά€Ϊξαι. ίΙ)ίς[Πθ «Λοί. 
ΗθΓΟ. 1207. $έ&ος ά^λίφ άίίξον, Ηθβίοά. Ορ. 610. άεϊξαί τ* ηελίφ άέχα τ' {{ματα 
χαϊ άέχα νύχτας. 8ορ1ι. ΕΙ. 428. ήΐίφ | ίείχνυβι, τοϋναρ. ΥΐΓ^. Ο. Π. 261. 
^Ας[ΐιϋοοί οβίβηάθΓθ ^ΐ6ΐ}&8.' 

985. ό ηάντ' ίηοπτεύων — 'Ήλίος'] Οί. Ετ. 192. 6 παντόπτης "Ηλιος. ΗοΜ. 
II. 3, 277. ^Η4λίός ^* δ^ πόντ* Ιφορ^ χαϊ πάντ^ ίπαχον€ΐ. 

986. "ΗλΜς — έν άίχτι ποτέ] Ηίο 8ο1 ©<: Αροΐΐο πηιΐ8 θί ίάθΐη βιιηί. ϋί- 
δϋη^ηηίατ ίη 8αρρ1. 208. 

987. ^ν άίχ($] Ιη 3ΐΐ(ϋοίο. Αη^Ι. οη ιηγ ίτί&Ι. 8ο1ιο1. ίν τζ χρίσει τ(ΰν 
^Μρινύων. "Οί. Εηπι. 576. χαϊ μαρτυρήσων ηλ&ον χτλ. ϋΜ 1ος[ΐιϋπΐΓ Αροΐΐο. 
Οί. Εατ. Εγ. 781, 11. ώ χαλλιφεγγίς "Ηλί', &ς μ' άπώλεσας \ χαϊ τόνά*- "Απόλ- 
λων ά' έν βροτοίς όρ&(ΰς χαλεΐ θίο." (ΤνβοΜ.) 

988. μετί^λβ-ον — φόνον] 0»θ(1θπι τιΐίτιβ 8ΐιιη. Οί. ΕιΐΓ. Ογ. 423. μετί^λ- 
&όν σ' αίμα. Ογοί. 280. άρπαγας μετήλβ-ετ^ Ίλίον πάλιν. Ιρίι. Τ. 14. τους 
νβρισϋ-έντας γάμους | Ελένης μετελ^εΐν. Εγ. 82, 2. τ« τΘν τεχόντων ώς μετέρ- 
χεται &εός Ι μιάσματα. Αηϋρΐΐοηί. 112, 32. μετέρχομαι τόν φονέα τοΟ πατρός. 
δορίΐ. Μ. 1388. μετάάρομοι χαχΘν — πανουργημάτων (Επηγθ8). Εΐΐΐη. 231. 
άίχας μέτειμι τόνάε, 8ιΐρηΐ 273. ε! μη μέτειμι τοϋ πατρός τους αίτιους (?). 
Α^. 1666. Ετιιη. 231. 

989. Βθάάθ, Αθ^ίδίΐιί βηίπι οαβάίδ ιαΜοηθηι ηοη 1ι&1)θθ. Αηςίίοθ, 
Ι ίαΐεβ ηο αοοοηηΐ; οί. Οί. Α^. 1092. δίο θϋ&ηι ϋγρευμα ϋ-ηρός ναΐτΑ 998. 

ου \|^έγω] Οί. Α§. 185. μάντιν οϋτινα -φέγων. 1403. 

990. αίαχυντί^ρος] βοίβηηβ άθ ΒάηΙίθΓίβ νοο»1)ΐι1ιιιη. Οί. Α§. 1626. 401. 
ζύχυνε ξενίαν τράπεζαν χλοπαΐσι γυναιχός. Ηοηι. 0(1. 8, 269. λέχος <Γ' ^σχννε 
χαϊ εύνην \*Ηφαίστοιο άναχτος. Εγβ. αϋβΐιΜ, τοις παρά τούς νόμους τάς 
αλλότριας χαταιύχύνουσι γυναΐχας. Οοηιροδίίαιη χαταισχυντηρ (άόμων) Ιβ^ίύΐ 
Αξ. 1363. 

αϊσχυντίΐρος — άίχην] Οί. ΒθΠίΟδίΙι. ο. Απδ<»0Γ. § 55. &ν τις άποχτείντι τινά 
— έπϊ άάμαρτι ή Ιπϊ μητρϊ ή έπ^ ά&ελφ^ ή έπϊ β-υγατρϊ — {τούτον χα&α- 
ρόν είναι). ("ν^θοΜ.) 

991. στύγος] 8θθΙαδ. 

992. Οί. Ειΐηι. 607. πΘς γάρ & ^&ρε\ρεν ίντός, ώ μιαίφονε, | ζώνης; ΕΰΓ. 
δηρρί. 919. Ιώ τέχνον, άυστυχη^ α* εφερον ^φερον ύφ^ ί^πατος, 

994. τί σοι άοχεί; μύραιν' — ;] 8ιιΙ)]*Θοίιιιη θδΐ: ΟΙγίΛθπιηθβΙτ». Οί. Ρ1»ί. 
Ρ1ι&θ<1γ. 234 0. τ( σοι φαίνεται ό λόγος; ούχ νπερφυβς εϊρ^σ&αι; Έ,θάάθ 
Αη^ΐίοθ, 'ννίιαί ίΐιίηΐε γβ οί Ιιβι•? ^οαΐά δΐιβ ηοί Η^θ α Ι&ηιρΓθγ ογ 
α νίρθΓ 1)7 ΙΐθΓ ηΐθΓθ Ιοαοΐι ^^ϋΐιοαί 1)ί1;|η§ ολτιβθ ίο Γοί ΛηοίΙΐθΓ ίοΓ 

12* 180 ϋΟΜΜκίί'ΓΑίιιϋβ 

ΙΐθΓ (δυυΐι ίβ Ιιθι*) 1)θ1άηθ8δ αηά ^ίο]^β(1 ϋιοα§1ιί8? δβηδίιιη Ιοοι 1>θηβ 
οχρήιηΐΐ; Οοηίηβίοη, '^αβ (Ιιθι'θ θυθγ οοπ^θγ ογ νΐρβι* ηιΟΓθ ίοπηβά Ι)^ πλΙιιιγθ 
.(ΰΐ£ϋΐ Ιιίδ πιοΙΙιθγ) Ιο ροίδοη 1}γ ίΐΐθ ηΐθΐ'θ Ιούοΐι \ή11ιοιιί 1)ϋίη§'? ^Ναϊη .ιήα- 
ι-&θη& δθΐι {&τιύ] νίροΓϋ ιη&^δ & ηαίαΓα οοιηροδ1ί;& βδί &(1 1;&1>θί&οίθηάαιη αΐί- 
ς[ααιη δίηθ ηΐ0Γδΐΐ?* (Βίοιη.) 

μύραιν*] Οί. Αηδ(. Κ&η. 473. ίχιάνά ^* έχατογχέφαλος , η τα σπλάγχνα 
σου Ι άίασηαράξΗ, πνευμόνων τ* άνχ^άψεταί \ Ταρτησσία μνραινα. Οοίη. 
αάθδρ. IV. 657. ώ προ&ότι καϊ παραγωγέ χαϊ μύραινα σύ, Ηθδγοίι. μύραινα' 
ίπ\ τοϋ χαχοϋ έλέγετο, ώς ξχιάνα. Αίΐίθη. ΥΠ. 312 0. ΙηίθΓ 1)θδϋΛβ δΛθνίδ- 
δΐιη&8 ηηιηβΓ&ίιη*. Ιικϋο&ίιιτ, ορίηοΓ, αη^αϋΐα ^ΙΟΓρθάο' &ρρβ11&1:&. 

(χιάν'] Οί. 249. άε/,ν^ΐς έχίάνης, 8αρρ1. 896. εχιάνα ά* ως μέ ης πόά' 
ένάαχοϋσ' €χ€ΐ. Εαΐ'. Αίο. 311. έχ£άνης ούάέν -ίιπίΛοτέρα, Αη(ΐΓ. 270. δ <Γ' Ιστ* 
έχίάνης χαϊ πυρός περαιτέρω. Χοη. 1262. οϊαν εχιάναν τήνό* εφυσας ή πυρός \ 
άράχοντ* αναβλέποντα {άναπνέοντα?) φοινίαν φλόγα. Αΐτβί. Βαη. 473. δορίι. 
Αηί. .530. σύ ά* — ώς εχιάν^ νφεψένη \ λήβ•ουσά μ* ^ξέπινες. 01. Ιι&ώιιιιη 
^6Χ06ΐχ&*, ιη&Ι&β ίθΐηΐη&θ θρίΐ^ΐθίιιπι (Ιαν.). 

995. σήπενν] ΤΛΐ)θί&θθΓθ. Οί. Ετ. 275, 4. έχ τοϋά' άχαν&α ποντίου βοσ- 
χήματος | σήψει παλαιόν άέρμα χαϊ τριχορρυε'ς. Ξοίη. Π. 24, 414. ούάέ τί οί 
χρως σήπεται ούάέ μιν εύλαΐ | εσ&ουσ\ Ειιτ. Ετ. 786, 2. άλουτος ίν ψάραγξι 
σήπεται νέχυς. δορΙι. Αηΐ. 906. χατ^^ανών έτήχετο (έσήπετο?). Ηίαβ σαπρός. 
δοΐΐοΐ. νπερβολή' δη χαϊ τον μη άτ^χΒ-έντα, άλλα μόνον άψάμενον, σήπει. 

ϋ^ίγοΟσ'] ΜθΓΟ <:&οΙα. 

ου άε&ηγμένον] ^τ1&IΏν^δ ηοη ιηοΐδΐιιη, ί. θ. ίρδο ιηθίο ί&ο^α. Αή&ί. 
ΜίΓ&Ι). ο. 151. ^ΐ' Θεσσαλ(ί)^ φασϊ τόν Ιερόν χαλούμενον όφιν πάντας άπολ- 
λύειν ου μόνον έάν άάχζΐ άλλα χαϊ έάν \^ίγι^. Ειιοαη. IX. 725. ^Αηίθ Υθηθηβ 
ηοοβηδ — ίη ναοιια ΐ'β^η&ί 1}&δίϋ80ΐΐδ &τθη&/ δίιηίΐί ιηοάο <1θ 01γί&θΐηηθ8ΐτ& 
1θ(][ΐιϋ:ατ 0£ΐ8δ&ηάΓ& Α§. 1233. 

997 8(1. Οί. 14. τάσά' ίπειχάσας τύχω \ χοάς φέρειν — ; 950. Αβ. 1232. 
τί νιν χαλούσα άυσψίλές άάχος \ τύχοιμ* άν; άμφίσβαιναν ή ^χύλλαν τινά — ; 
ΑίθΧ. 108, 4. ό (Γ έτερος — τί άν \ τύχοίμ* όνομάσας; βώλος, άροτρον, γηγε- 
νίις Ι άνβ-ρωπος; Εΐυ•. Μβά. 1342. λέαίναν, ου γυναίχα, τής Τυρσηνίάος (Τυ- 
ρσ7}νίΧ'ίΙς?) Ι ^χύλλης εχουσαν άγρίΛΛτέραν φύοίν, 

997. τί νιν προσειπών — ;] Οί. Α§. 163. τοϋτό νιν προσεννέπω. 323. 01ι. 
224. τάάε σ' ^^ώ προσεννέπω. 

νιν] Ιά. δο. το μηχάνημα (981). 

εύστομΟν] Ι. (^, χαλβς (όρ&Θς) λέγων, Γθοίθ Ιθ(ΐιΐθηβ. δοΐιοΐ. τύχω 
εύί^ίχτως χαχολογήσας. ΒΐνθίδΟ δθΐΐδα δορίι. Ο. Ο. 18. εύστομοϋσ^ άηάόνες. 
Ρΐιϋ. 187. εϋστομ^ εχε. λήΆΐ. ΝιΐΙ). 833. εύστόμει χαϊ μηάΐν εΐπτ^ς φλαϋρον 
άνάρας άεξίούς. ΟοΓΠ^θΐκΙιιιη νΐάθίιιτ εύστοχων. 

998. άγρευμα ^ηρός] Ι. θ. άίχτυον άγρευτιχόν. Οί. 493. δίο στέγαστρον 
άνάρός 984. Οί. &<1 Α§. 1048. εντός <Γ' άν ούσα μορσίμων άγρευμάτων — . 
Εαιη, 460. άλλα νιν — χατέχτα ποιχίλοις άγρεύμασι | χρύψασα. 

νοχροϋ ποάένάυτον άροίτης χατασχήνωμα] ^Α 1)£ΐ<:Ιΐ-ΓθΙ)θ ΐΐδθά &8 α οονβήη^ 
1;ο θανβίορ ίΐΐθ ίθθΐ οί ίΐΐθ άθοά*, ίβΓβ αϊ: θχρίίο&ΐ; Οοη. Όιιρίθχ §θη^1^ντι8 ιιί 
]ΐι Αζ. 1447. εύνής παροψώνημα της έμής χλιάής. Αΐΐιΐδίο γίοίΘ^ιΐΓ θδδβ ^ύ, ΐΝ οΗΟΕΡΗΟΕΟδ V. 995 — 1002. 181 

ϋοηβπθίαάίηθίη ιηθΓ<:αθ8 ίηνοΐαοήβ νββΗθηάί 8ριΐ(ί Ογεθοοβ. Ιί^ί^ϋβ νίχροΟ χα- 
τασχήνωμα ϊάβτΩ. βιί^ φχοά ηθ8 άίοίιητιβ 3. ινίη(ϋη§-8ΐΐθθ1, ίηνοΐαοηιιη ^ιιοά^ 
Ι:ο4ΐΐιη σότραβ ο1)ίθ§ϋ 

ποάέν&υτον] ΡΓορήθ ^ιιοά ρθάθδ ίικίιιιιηί, ί. β. ρβάθβ οίΓοαιηά»η8. 
Οί. 1000. ποάιστηρκς πέπλους. 

999. άροίτης χατααχήνωμα] Οί. Α§. 1540. Εαηι. 631. άπό στρατβίας γΑρ 
νι,ν — ά^άίγμένη \ άροίττι, περώντι λουτρά χάπι τέρματι \ ψ&ρος παρέοχήνω- 
σεν (χατ€(ϊχήνωσ€ν?) ίν τ' άτέρμονν \ χόπτει πεάήύασ* ^νά'ρα άαίάάλψ πέπλφ. 

χατααχήνωμα] Ιηΐββίΐΐηθηίΐΐηι, 8θ1ΐθ1. παραπέτασμα Ορους (σοροϋ 
δίαιιΐ.). 

άίχτυον μϊν ουν ίίρχυν τ' &ν εΐποίς] Οΐ. λζ. 1115 8(][. η άίχτυον τόά* 
ξάου; 

1000. ^ρχυν] ΡοΠαχ Χ; 27. δίχτυα μΙν τά ίν τοις όμαλοίς χαϊ Ισοπέ&οίς 
τεινόμενα, ένό&ια <Γ^ τά ίν ταΐς όάοΐς, αί ά^ Άρχυς τούτων μΙν ίλάττους ίίσΊ 
τοις μεγέ&εσί, Χθη. Υβη. ο. 2, >«ί (ί'<έ έίρχυς — χεχρυψάλφ ^οίχασι χατά το 
αχτ^μα είς όζύ χαταλήγουβαι. 

ποάιστίΐρας πέπλους] Ρθάθδ οοη^ΐϋ'ίη^βη^θδ (ίηγοίγθπίθδ). ΓοοΙ- 
θηί»η§1ίη§ ^αι-χαβη*. * ίιαιηπίθΐΐίηβ <;1ιθ Γθθ^' νθΓϋί Οοη. 8ο1ιο1. τού? πλέον 
(μέχρι?) των ποάΘν χα&ήχοντας. Οί. 998: 8ορ1ΐ. ΪΥ. 60, 2. έν όεσμοΐσι — 
χΘλον πο&ίζίβ•€ίς. Όίθ§. Χ. ΥΙ. 102. χιτων φαιός ποάήρης. Υοχ ηοη 8ΐί1)ί 
ΓβρθΓία. ΟΓ. Χθη. ΑηαΙ). ΠΙ. 4. 21. νιιχτός ίπποι αυτών άέάενται χαϊ ώς Ιπιτο- 
πολυ πεποάισμένοι εϊσί. Οοηίβΐ' ίνάυτηρ (8ορ1ι. Εγ, 674. τόν ίνάυττίρα πέ- 
πλον), βί μαύχαλιατήρ (Ργοπι. 71.). 

1001. τοωϋτον] 8ο. άίχτυον. Νοηηαΐΐΐ ιηίήιΐ8 Γθοίθ οοηβίτααηί τοιοΐ^ον 
άπαιόλημα. Οί. Λά 1002. 

φηλήτης άνηρ] ΟΓ. Ηθβίοά. Ορ. 373. 8^ ί^ γύναιχϊ πέποιϋ-ε, πέποι^'' 8 γβ 
φηλήτι^αι. 8ορ1ΐ. Ρτ. 672. 6ρχος γάρ ούάεϊς άν&ρϊ φηλήτι^ι βαρύς, Ηθ8ίθά. Ορ. 373• 
8ί <ί^ γυναιχϊ πέποι&ε, πέποιΘ-^ 8 γε φηλήτ(ΐσι (ί. θ. λι^σταΐς 8θθ. Ηββγοίι.). 
Ηοιη. Η. ΜθΓΟ. 67. φ^τες ψηλητα(. 446. 8θηβο. Ερίβί. 51, ΎοΙαρίΛίΘβ ρΓ&θ- 
βίριΐθ θχ(τΐΓΐ)& βί ίηνί8ίδ8ίιιι&8 1ι&1)θ Ι&ίτοήαπι ιηρΓθ (^τιοδ ρΐιίΐθί&δ [1ιο(ϋθ 
ίθ11»1ΐθθΐι?] Αβ^ρίϋ νοοΒ,ηί: ίη Ιιοο ηο8 αιηρΙθοίιιηΙτίΓ τιί 8ΐ;Γ&η5νι1θηί.' ΑγοΙιΠ. 
45. φηλήτα {φηλ^τα?), νύχτωρ περϊ πόλιν πολευμένφ {πολεύμενε?}, Εΐΐθδ. 217. 
ψηλητίΰν ίίναξ {^ Ερμης). Α^Εΐη. 492. ίφήλωαεν φρένας. 8ϊΐρρ1. 243. γλώσσαις 
πονηρΘν προστατών φηλούμενοι, ΑροΠ. Κΐιοά. ΠΙ. 983. Αηϋρΐιοηΐ;. φήλωμα, 
Έίγιη- Μ. ψήλωόις. Οο^η&ία Ιιαικί (ΙαΜθ δηηί Ιι&ϋηα ίαΐΐο, ίαΠ&χ, ηοδίχιιιη 
'ίβίοη', θί ίοΓίϊΐδδθ I^8,^;^I111Iη ρϋατθ (οοιηρίΐΛΓθ). 

1002. ξένων άπαιόλημα] Ηοβρϋτιιη άθίΐ'ίίικίΛίΟΓ, γθ ριο ρβΓβοηα ροδίΐ», 
τιί: &1ίΙ)ί ηοη ταΓΟ. 8ο1ιο1. άπατη μα. Α1)δ1;Γ8θ1;ΐΐιη ριο οοηοιβίο. 8ίο τρίμμα, 
ηαιπάλημα,άλημα, λάλημα , μίαημα, ^ήλημα, παιπάλημα, θίο. 8ίθ Ρτ. 121. 
όάοιπόρων άήλημα χωρίτης άράχων. Ίηίτΰί, 1028. μίαύμα. Α§. 1645. μίαημα, 
0>ί, Ργ. 185. τέθ^ηχεν αίσχρϋϋς χρημάτων απ αιόλΐ]. Απβί. Να1>. 726. έξευρετέος 
γάρ νους άποστερητιχός \ χάπαιόλημα. 730. 747. 

άργυροστερή] Αοίίνο βθηδτι, τιί: όμματοστερ^ς Έιιιη. 940. ήλιοστερης Βορίι. 
Οθά. Ο. 313. Οί. πατροστερίις , βίο. 182 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ 

1003. β(ον νομ[ζων\ ΡΓ&οίίβίης, αάορϋη^, Ιθαάίη^. Οί. 101. χοινον 
γαρ ^χ&ος ίν άόμοις (1. Μίχως) νομίζομεν, ΕαΓ. ΕΙ. 234. ούχ 'ένα νομίζων 
ψΘ•€(ρ€ταί πόλεως νόμον. Ετ. 87, 3. τους νομίζοντας τέχνην. Ρίηά. Ι8ϋΐΐη. Π. 38. 
ίπποτροφίας τ€ νομ(ζων, 

&ολώματί'\ Ι. θ. ^ολ((ρ μηχανήματί, 

1004. &€ρμα(νοί φρένα] Μί^ΐιΐ; βΐ&άάθη Ιιίβ ιηίη(1 (Ι)^ Λθ 1)θθΐ7 *1ιιΐ8 
^ωηθά). "0&1θ£80θΓθΙ;, 8ο. §αιι<ϋο. Επγ. ΕΙ. 404. χαρ^ \ Ό-ερμαινόμεσβ-α χαρ- 
&(αν. 8ορ1ι. Α]*. 477. δσης χεναϊαν ίλπίύίν θερμαίνεται, Αξ, 481. πνρω- 
θέντα χαρ&(αν" (Βίοιη.) ΑΙίίθΓ αοοίρϋ; Ρ&1θία8, Ήθ ^^οιιΐά οοηοβίνθ ιηοηγ 
(1θ6(ΐ8 οί γϊοίθποθ ϊη Ιιίδ ιηίη€ΐ.' Οί. 629. τίω &^ ά&έρμαντον ^ατ(αν όόμων 
(αΜ Βοΐιοΐ. ά&ράσυντον θχρ1ίθ8ΐ;). Εαιη. 560. γελξ ά^ άαίμων ίπ* άνάρϊ ^ερμς". 
δθρί. 603. ναύταιβι 0-ερμοΐς. Αηβί. ΓΙ. 415. ώ β-ερμόν ίργον χάνόαιον χαϊ 
παράνομον θίο. 

1005. μ^ Ι γένοίτ"*"] Βθ Ιΐβ,ο ροβίϋοηθ ρ&τϋοαί&θ μη οί. δορίι. Αηΐ;. 324. 
ΕτίΓ. Μθά. 1053. Εΐιηδί. 8x1 Ηθγ. 1016. 

1007 8(1. ^ργων — πάβ-ος] Οί. 1016. αλγβ μϊν έργα χα\ πά&ος βίο. 313. 
άράβαντί τί παβ-εΤν, 

1007. μελέων ίργων] Οί. Α^. 1545. έργων μελέων. 

1008. ^ίεπράχ&η] Α^ΛΠίθΐηηοη. Οί. 880. Ρθγβ. 260. 517. 

1009. μίμνοντί] Έί (^ηί ίη νϋ» γθπι&ιιθΙ; (βο. Οιοδϋ)* ραΐΌπι ρΓθΙ)ίΐΜ1ϋ;βΓ 
θχρΗο»1: "ννβΐΐ. Οί. Α§. 1563. μίμνει ά^ — ηαΘ^εΐν τον ερξαντα, δθά ΟΟΓΠ- 
^οζιάαιη, ηί ίαΙΙοΓ, άράσαντι 9,\ύ χτείναντί. 

1010 8(1. Ουιη Μβ οί. Εαιη. 460 8ς[. 

1010. εάρασεν ή ούχ ^άρασε;] ΟΙγίίΐθΐηηθδίΓ». ^Ή&βο νβΒίίβ ίθδίαίαΓ 8θ 
αϋ Αθ^δΐίΐιί θη8θ ϋηοίαιη β88θ." (ΒπϋβΓ) Οί. Α^. 1608 8(ΐ. δορί. 96. άχούετ^ ^ 
ούχ άχούετ*; 184. ίίχουαας ή ούχ ίίχουΟας; 8θρ1ΐ. Οθ(1. Ε. 993. 

1011. ώς ίβαχρεν ΑΙγίσ&ον ξίφος] ΤΙλ&ϊ 8ΐΐθ ρ1ιιη§θ(1 ίΙΐθΓθίη ίΐιβ 
8^0Γ€ΐ οί ΑθβίβίΙιαΒ. δο. 01γ<ΑΘΐηηθ8ΐ;Γ8,. Οί. Ργ. 863. άίβ-ηχτον έν αφα- 
γαϊαι βάχραϋα ξίφος. 8ορ1ι. Α]. 95. εβαχρας ίγχος ευ προς *Αργείων ατρατω, 
ΕαΓ. Ρΐιοβη. 1577. ΙρΙι.Τ. 1372. Ύίτζ. Αοη. XII. 358. Αΐίί θχρΗοΛηί, ί\ΐΛί ίίβ 
8Ψθτά οί ΑβςίδίΙιαΒ (Ιί^ρβά ϋ ίη 1)1οοά. 

εβαψεν] ^^Τίηχϋ, 8ο. ΟΓαοΓθ. Ξαοο νοΒϋδ ίθΒίαίατ 8β β,\> Αθ^βΐΐιί οηδβ 
ίίηοίΕπι Θ88Θ." ΑΗο Ββηδα βάπτειν ξίφος εϊς τί ο,ηί τίνα, Ργ. 863. δορίι. Α^. 
95. ΙιγοορΙΐΓ. 1121. «/? σπλάγχν* έχί^νης αύτόχειρ βάψει ξίφος. ^^ (Βίοπι.) 

ΑΙγία^ου ξίφος] Αθ^ίδΰιί βηίηι ^Ιαάίο δθοαηάαηι Αθβοΐιγίαηι Γθ^βηι ίηίθΓ- 
ίθοϋ Οί. Α§. 1262. 9"ήγουαα φωτϊ φάϋγανον. 1528. ξιφοόηλιγτφ ΰ-ανάτφ, 

1012; *ΕθΓ ίΙΐΘ Μοοά-δίίΐίη οοηίπΙ)αΙ;θδ ^Λ ϋπιβ ίη οΙ)1ϋθΓ&ΰη§ Λθ ηιαηγ 
(Ιγθδ οί ϋΐθ οοΙοοΓθά ραίίθΓη (ίο ίΐΐθ δροίΐίη^ οί ίΐΐθ οοΙοαΓβ οί ίΐΐθ 
γοΙ)θ),' 

φόνου — χηχϊς] Τΐΐθ δίδΐη οί 1)1οθ€ΐ, ίΙΐΘ 1)1οο€ΐ-δΙ;8ίη. δοΐιοΐ. τοϋ 
αίματος. Οί. 268. Α§. 960. δορΗ. Αηΐ;. 1008. Ρΐιίΐ. 784. στάζει γάρ αυ μοι 
φοίνίον τόά* έχ βυθ•οϋ \ χηκΐον αίμα. 696. αιμάάα χηχιομέναν έλχέων. "Τΐιβ 
χηχϊς ίδ ρΓορβΓίγ Ιϋΐθ Γθά άγβ (βαοοαβ) οί ίΐΐθ §&11-ηαί οί (ΐαβΓοαδ »θ§ί- 
ΙορΒ." (ΡλΙ.) Οί. 268. δορίι. Ρω. 696. αίμά&α χηχιομέναν. 783. Ιχ βυ&οϋ 
χηχϊον αίμα. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Ε08 V. 1003 — 1021. 183 

φόνου] ΟπιΟΓίβ. Εΐιτ. Ογ. 1491. έπϊ φόνφ χαμαιπίτβΐ μητρός, 
ξύρ χρόνφ ξνμβάλλΐταί — φβ-ξίρουσα] Αη^ΐίοθ, οοη<;Γί1)α<:θ8 "«Γίίΐι ίίιηθ 
ίο βροϋ. Οί. 8ορ1ι. Τγ. 173. χαϊ τΰϋνάξ ναμέρτΗα αυμβ«(νΗ χρόνου \ τοΰ 
νϋν παρόντος, ΕιΐΓ. Μθά. 288. συμβάλλεται ά^ πολλά τοΰάε άείματος {ταΟτ* ές 
&€ίματα, ΒΧίϊ τοϋτ^ ές άεΐμά μοι7), Τΐιηο. ΠΙ. 36. χαϊ προσξυνεβάλετο ούχ 
ελάχιστον τ9^ όρμγ\ς (όργ9\ς7) αί Πελοποννησίων νήες βίο. 

ξυμβάλλεται] Οοη^Γΐιϋ Αη^Κοθ, οοηοπΓβ, &§γθθ8, οοηβρίΓθδ, ίβΐ- 
1ίθ8. ϋη(1θ σύμβολον (α ίαΐΐ^, 1:ο1[Θη). Οί. Ρΐβ,ί. Αροΐ. 36 Α. Άλλα τέ μοι 
πολλά Συμβάλλεται (τό μ^ άγανάχτεΐν). 

1013. πολλάς βαφάς — τοΟ ποίχίλματος] δοΐιοΐ. ώς πολυτελοΟς Ιίντος 
το Ο Ιματίου» ^^Βγ πολλάς βαφάς Ιΐΐθ Γθρθαίθά (Ιγθίη^ ΟΓ άίρρίη^ ατθ ιηβ&ηί. 
Ηβηοθ ϋιο ίθπη '(ϋΙ)αρ1ι&' αρρϋθά 1)7 ίΐΐθ Βοιηαηδ ίο 8αο1ι ιηαηίΐθδ. Ματίίαΐ. 
Π. 29. 3. '^τι&Θ<][11θ Τγτοη ίοίίββ οροίανθίβ Ιαοθηιαθ.' Αήδί. Ρ1. 530. ο2ί^* ίμα^ 
τ (ων βαπτΰϋν άαπάναις χοσμ9\σαι ποιχιλομόρφων, Ηοιη. 0(1. 15, 107. πέ- 
πλον — 8ί χάλλιστος εψ πόιχίλμασιν ήά^ μέγιστος." (Ρ&1.) "ΤΙΐθΓΘ δθθΐηδ 
ΑΠ αΠοδίοη ίο ίΐΐθ θΥ&ηθδΟθπί οοίοιιτ οί ίΗθ 8Θ& ρητρίβ (Α§. 959. πορφύρας 
ϊσάργυρον χηχιάα — , είμάτων βαφάς), γτΐάοΐα ΨΒ8 ςΐΐίίθ α (ΙίίίΘΐ'θηί οοΐοατ. 
δοΐΐοΐ. ώς πολυτελούς 6ντος τοΰ Ιματίου χαϊ ^αφανισμένου τω αΐματι, 

τοΰ ποιχίλματος] 0£ ίΐΐθ θΐηΙ)Γθί€ΐθΓ7 (θΐηΙ)ΓθίάθΓΘ(1 \70γ1[). Οί. 
έΛ Α§. 925. 936. ΡΙ&ί. Ηίρρ. ιη^^. ρ. 298 Α. τά ποιχίλματα πάντα χαϊ τά 
ζωγραφήματα χαϊ τά τ^λάσματα τέρπει ήμ&ς. Αήδί. Ρΐυί. 530. οϋβ^ ιματίων 
βαπτΛν άαπάναις χοσμί\σαι ποιχιλομόρφων, Ηοίη. II. 6, 294. πέπλον — δ^ 
χάλλιστος Ι^ην ποιχίλμασιν, ΡβΤδ. 836. ποιχίλων ίσ%9•ημάτων» 

1014. αυτόν] δο. τόν πατέρα, δί δ&ηηδ βδί Ιοοιίδ. 

άποιμίύζω παρών] Οί. 8. ού γάρ παρών ώμωξα σόν, πάτερ, μόρον, Ευτ. 
Αία. 767. ούά* έφεσπόμην \ ούά* ίξέτεινα χειρ* άποιμώζων ^^ήν | άέσποιναν. 

1015. πατροχτόνον] Οί. 909. 974. 

1016. άλγβ — έργα] Οί. 8ορ1ι. Αι. 790. πράξιν ^ (ί. ^ς) ίΐλγησ* ίγώ. 
ίργα χαϊ πά&ος] Ι. θ. ^π&θ ίθοί βί ςιιαθ ρ&δβιΐδ δΐιιη. ^Τΐΐθ άββάδ 

άοηβ &δ '^ιν^θΐΐ &8 ίΐιβ ρυηίδΙιιηΘηί βαίίθΓθά ίοι ίίαη.' 0^^) Ηοθο δρεοίααί αά 
1007 δς. 

1017. &ζηλα — ] Κθβ,ρίη^ 8,δ Ι (Ιο ιιηθηνίαϋΐθ ροΐΐιιίίοηδ ίΓοηι ίΐιίδ 
νίοίοΓγ. δθά ν. αηηοί. οπί. 

Άζηλα] Οί. Ργ. 143. φρουράν άζηλον όχήσω. 8ορ1ι. ΕΙ. 1455. Τγ. 284. 747. 
Ειυ•. Ιρίι. Τ. 619. 

1018. Οί. λξ. 1341. τ(ς ποτ* άν εϋξαιτο βροτΘν άσινεΐ άαίμονι φϋναι; 
Εαιη. 315. άσινί^ς {άσινή?) ά* αϊωνα άιοιχνεΐ, δβρί. 826. 8ορ1ι. Αηί. 614 ούά^ν 
έρπει βνατ&ν βιότφ — έχτός ϋτας. Αηίΐι. Ρ. VII. 178. εύα(ων άσινή ιείνοις β(ον. 

1019. απήμον'] Οί. Αβ. 553. τ(ς $ϊ πλ^ν ^εΟν &παντ* άπνμων; Εαιη. 893. 
πάσης άπήμον* οϊζύος. Ρίη(1. Ρ. Χ. 21. ^«όί άεϊ άπήμων χέαρ. 

αμείψει] ΤΓ8,η8ίΙ)ίί, ίΓ&ηδίβθί. Οοηηβοίθ άιά οαιη αμείψει. 

1020. μόχ&ος ί' ό μ^ν —] Ργο μόχ&ων—, Οί. βά Αξ. 446. Ατίδί. Αν. 843. 

1021. ού γάρ οΐά* 8ποι τελεϊ] Οί. ΡθΓδ. 225. ευ ά^ πανταχί} τελεΐν 
σοι τΛνάε χρίνομεν πέρι. 8θρ1 659. τάχ* εϊσομέσ&α τούπίσημ* δποι τελεΐ. 184 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

8αρρΙ. 61.1. ίνισπε 6' ήμΤν ποΐ χίχύρωτκι τ^ος. Εαΐ'. Τγο. 1036. ϊν' €^% ποΐ 
τίλβυτήαω λόγον. 8ορ1ι. ΕΙ. 1419. 8ο1ιθΙ. «/^ τί άποβαίνΗ τα χατ^ Ιμ^, 

ού γαρ οΐά' Βποί τ€λ€Τ] Νβδοίο θηίιη (^αοΓδΐΐιη Η&θο άθνθηίιΐΓ& βίηί. 
Οί. 528. 1075. 8θρ1:. 659. τίΐχ' εϊσομέσ&η τούπίσημ' οποί τελίί. ^α. ευ—. 

1022. ήνιοστροψβν] Ι. ς[. ήνιοχΰϋν, Αητίξο,ηΒ. Γοππ&ΐηιη αί οιαχοστροφβ. 
Οί. Εΐΐΐ•. ΡΙΐΟθη. 175. 8^ &ρμα λενχον ήνιούτροφεΤ βββώς. 8ορ1ι. ΕΙ. 731. άει- 
νός ήνιούτρόφος. Α§. 1245. Ργ. 883. 

άρόμου ^ξω] Οί. 514. πυ&έσβ^αι (Γ ού&έν έστ' εξω δρόμου \ πό&εν βίο. 
Ργ. 883. ί|ω ίΙ δρόμου φέρομαι λύβσης | πνεύματί μάργφ 

1023. φέρουΟί} Τ&ικια&ιη θς[αί. ΟΓ. Ργ. 883. ?|ω (Γέ δρόμου φέρομαι λύα- 
αης Ι πνεύματί μαργφ, γλώασης άχρατής, 

1024. φρένες άύσαρχτοι] Οί. Ρθγ8. 193. Ιν ήνίαισί τ' είχεν εϋαρχτον στόμα, 
προς δ^ χαρδια — ] 01ι. 166. λέγοις ϋν όρχείται δ^ χαρδία φόβφ. Ργ. 881. 

χραδία δϊ φόβφ φρένα λαχτίζει. Αβ. 975. τίπτε μοι τόδ* έμπέδως δεΤμα 
προατατήριον χαρδίας τερααχόπου ποτ&ταν — ουδ* άήοπτύσαι — Ο-άρσος 
εύπιβ-^ς ϊζει φρενός φίλον Ό-ρόνον; 

1025. προς δΐ] Έϊ ^Τ&βίθΤβΆ, Οί. 301.* χαϊ προς πιέζει χρημάτων άχη- 
ν(α. Ργ. 929. απερ τελείται, προς δ* 11 βούλομαι λέγει. 73. 

ύπορχεΐσβ-αι] Ι. θ. οοηοίί&ίο ιηοίμ 8,(1 ο&ηίηιη ΒβΙίίΐΓθ. "1. θ. ο,ά οίΐη- 
ίαΐη δ&Ιί&ΓΘ. ΡγΟο1ι18 ^11ΓΘ8^ ρ. 345. ύπόρχημα (Γέ τό μετ'' όρχήαεως αδό- 
μενον μέλος έλέγετο. χαϊ γαρ οί παλαιοί την υπό άντϊ τ^ς μετά πολλάχις 
έλάμβανον. ΑίΗβη. XIV. 631 Ο. ή δ^ ύπορχηματιχή έβτιν έν ^ ξδων ό χορός 
όρχεϊται. Ηίηο 8£ΐ1ί8 άθίθΐκΙίίαΓ Ιιιαίαδ Ιοοί Ιθοίίο Υΰΐ^»*» ^δειν.** (Βίοιη.) ΟΓ. 
166. ΡΜ. Ιοη. 536 Β. όρχεΐταί αου ή ψυχή. 

1026. χηρύασω] ΡγοοΙ&ιπο. 

1027. χτανεΐν τέ ψημι — ] Η&θο οοηηβοίβηάΛ βιιηΙ; οιιιη ρΓ£ΐθθθ(1θηΰΙ)ΐΐ3 
1021. ώς &ν είδήτε. 

1028. πατροχτάνον μίαομα] Τΐΐθ ροΠαίθά ιηαΓύθΓθΓ οΓ ιηγ ίειίΙΐθΓ. 
Οί. Εαιη. 281. ματροχτόνον μίασμα. Μίασμα άθ Ιιοιηίηθ άίοίηίη ιιί ίη Ας. 
1645. γυνή, χώρας μίασμα. 

Θ-εαν στύγος] ΑΙ)θΐηίη8ίίοη οί ίΐΐθ §0(ΐ8. Ι. (^, μίσημα Ό-εΟν. Οί. 531. 
991. 8θρί. 653. ώ — ^εΐΰν μέγα στύγος. Ειιπί. 644. ώ παντομισί} χνώδαλα, 
στύγη Ό-εΰϋν. Α§. 1645. χώρας μίασμα χαϊ &ε(Βν εγχωρίων. ΕπΓ. Ογ. 475. 
στύγημ* έμόν. Ηίρρ. 409. μίσημα π&σιν. 8ορ1ι. ΕΙ. 289. δύσ&εον μίσημα. 

1029. φίλτρα] 8ο1ιθΙ. τάς έπιβ-υμίας τΫ}ς τόλμης. Ίηάυθθΐηθηί.' (Ρδΐ.) 
πλειστηρίζομαι] Ι. θ. περϊ πλείστου ποιοϋμαι, πρώτον ήγοΟμαι. Ηθά(1θ, 

ιηαχίιηθ &θ8ίίιηο, Αη§1. Ι βθΙ: ιηοδί; βίοΓθ 1)γ. Οί. πλειστηριάζειν (ί. β. 
πλείονος πωλεϊν ου ώνήσατο Ρΐιοί.). Υοχ ηοη 8ΐί1}ί ΓθρθΓίβ. 8ο1ιο1ίΕ8ί& ρβΓ 
χαυχώμαι θχρϋο&ί. Ργο πλειστηριάζομαι ρΓορίθΓ πίθίΓαιη, ορίηοΓ, ροδΐίτιοι. Οί. 
ΡΙ&ί. οοιη. II. 619. πλειστηριάσαντες. Ηβδγοίι. ν. πλειστηριαζόμενος. ΑιηΙ)&θ 
νοοθδ ίθΓ<»88θ 8ίοτι1&θ. Οί. θϋαιη Ειιιη. 763. Λλειστήρη χρόνον. 

1030. πυ&όμαντιν] Οί. 8ορ1ΐ. Ο. Κ. 965. την πυβ-όμαντιν ίστίαν. 
χρησαντ'Ί Βθ &1ίβπιΐ8 &Γϋοα1ί οιηίδδίοηθ οί. Α§. 363. τόν τάδε πράξαντ^ 

^πϊ Τροί(^ Ι τείνοντα πάλαι τόξον — . 

1031. πράξαντα — ] Οί. 8ορ1ι. 0.0. 89. ΙΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 1022 — 1038. 18δ 

^χτό? κΗίας — έιναι,'\ Οί. Ργοπι. 330. ίχτός αίτιας χνρεΤς. 

1032. παρέντι] 8ί ηβ^ΙθΧθΓΟ. Οί. 925. 

1033. τόξφ — ] ΟΓ. δαρρί. 473. μίασμα ίλε^ας ονχ νπίρτοξξύσψον. 8ορΙι. 
Οοά. Ε. 1196. 8ατίς χαθ•* νπερβολάν τοξεναας ΙχράτηΟας τοΰ τταντ' ενάαίμονος 
όλβου. Α§. 611. εχυραας ώστε τοξότης &χρος σχοποϋ. 1161. 8αρρ1. 446. γλΘααα 
τοξεύαασα μη τα (Ι. τοξενσασ^ α μή ^στί) χαίρια. ΕΐΐΓ. ΗθΟ. 603. ταΟτα νους 
Μξενοεν μάτην. 8αρρ1. 745. Ττο. 638. "Ηοιη. 0(1. 12, 84. ον$έ χεν έχ νηός 
γλαφυρής αίζήϊος άνηρ \ τόξφ όϊατεύύας χόϊλον ϋπέος εϊβαψίχοιτο. 102." 
(\νθθΜ.) Α§. 628. εχυραας ωύτε τοξότης ϋχρος σχοποϋ. 1194. Χθπ. Αη&Ι). ΙΠ. 
3. 7. οί άχοντίσταϊ βραχύτερα ηχόντιζον ή ώς Ιξιχνεϊσ&αί (^φ.?) τΰϋν σψενάο- 
νητών. ΥΊτ^. Ο. 2, 123. 

έφίξεταί] Οι. ΙδοΟΓ. 801). ονχ Ιφιχνοΰμαι τοΰ μεγέβ-ους. Βθΐηοδίΐι. 178, 5. 
όλως $ϊ ουί' &ν εϊς άξίως έφίχ^Οθ-αι, τω λόγφ άύναιτο τΟϋν ίχεί χαχβν Οντων. 

1035. &αλλώ χαϊ στέφει] Ι. θ. νίπάί ο1θ»θ γ&πιο, βοίβηηί βυρρϋοαιη §θ8ΐ:&- 
ιηίιΐθ. Οί. Εαιη. 43. εχοντ\ Ιλ&(ας ϋχριγέννητον χλάθον \ λήνευ μεγίστφ σω- 
φρόνως έστεμμ^νον. Ειιγ. 8αρρΙ. 10. ίχτηρί Ο^αλλω. Ιρίι. Τ. 1101. γλαυχ&ς 
β-αλλόν ιερόν Ιλαίας. 8θρΗ. Οθά. Ε. 3. ϊχτηρ(οις χλάάοισιν ίξεστεμμένοι. 143. 
ιχτίίραζ χλίίάους Τιράντες. Οθά. 0. 474. ΗθΓοά. ΥΠ. 141. 

στέψει] Ιι»η&ιη ταιηο οίΓοαιηνοΙαίαιη ίηίβΙΙί^Θ. Οί. Εηιη. 44. 8αρρ1. 197. 
λενχοστεψεΤς ίχετηρίας. ϋν. 24,30. Ί'αιηΟδ οΙθ&θ 80 νθ1&ιηθη(;& αΐία δτιρρίίοηιη 
ροΓτί^θηίθδ.' ("ννθοΜ.) 

προσίξομαι] Αοοθά&ιηιιίδΐιρρΙθΧ. Οί. Εαιη. 419. σεμνός προσίχτωρ. 

1036. μεσόμφαλον] Οί. 8θρί. 747. Ιν μεσομφάλοις Πνϋ-ιχοΐς χρηστηρίοις. 
8ορ1ι. Οοά. Ε. 480. τα μεσόμφαλα γάς ααντεΐα. Έ[ΙΓ. Ογ. 331. μεσόμφαλον 
μνχοϊ γ&ς. Ρΐιοθη. 244. μεσόμφαλα γύαλα Φοίβου, 

ϊ$ρυμα] ΒθΙιιΙϊΓαιη. 

Αοξ(ου πέ^ον] Οί. ΕαΓ. Ιρίι. Τ. 972. άγν(ϊν — Φοίβου ηέάον. ΑτιάΓ. 1086. 

1037. πυρός τε φέγγος Ηφβ-ιτον — ] 8ο1ιο1. τό ^ν Παρνασσφ. Ε1αιηιη& 
άίοϋ^ιΐΓ (^α&θ ίη Αροΐΐίηίδ ίβιηρίο Ώβίρΐιίοο ρθΓρβίιιο &1θΙ)£ΐίαΓ {πΰρ Ησβεστον 
Πνβ-οΐ, Ρΐιιί. Ναιη. 9.). 8ο1ιο1ί£ΐ8ί& άθ ή»ιηιη& Ρδίπαββία, φίΛβ Βίοηγδο 8&ογ£1 
θΓαί, ρβΓρθΓ&ιη Εοοίρϋ:. Οί. Ρΐιιί. Ναιη. 9. της ^Ελλάάος δπον πΰρ Ησβεύτον ίστιν, 
ώς ΙΊυΘ-οΙ χαϊ Ιίβ-ήνι^σιν, ού παρβ-ένοι^ γνναιχες $ϊ πεπανμέναι γάμων εχονσι 
την Ιπιμέλειαν. δίτ&Ι). IX. ρ. 396. δ τ ε αρχαίος ν'εώς 6 της ΙΤολιάάος, ίν φ ο 
άσβεστος λύχνος. Ο&ΙΙίηι. Η. ΑροΙΙ. 83. Υιγ^. Αβη. Π. 297. * ΑθίθΓηαηκιαθ βάγϋδ 
θίΡθΓί ρ6ηθ(Γ&1ίΙ)α8 ί^θπι.' ^^ Έχίίαοίαδ ίου Ιιίο ί§οί8 ίθΐηρίο ε Μβάίδ ίηοβηδο, 
1)θ11ο ίίθΐη Μϋΐιπά&ΰοο θί; Εοηι&ηοΓαηι οίνίΐί." (Βίοιη.) Ρΐαΐ:• Μογ. ρ. 385. οϊον 
ίπϊ τοΰ πυρός τοΰ ά&ανάτου^ τό χαίεσβ-αι μόνον αντό&ι τών ξύλων Ιλάτην. 
^'Νοη ϊ&να. ο,ά παίαιαπι Αροΐΐίηίδ ΓθίθΓθη(1α8 νίάθΙτίΓ <ια3,ηι &(1 ίοοαηι ίβΐίαπδ 
αηίνθΓδΕθ, (}αί Ώθΐρΐιίδ 1ι&1}θ1}£ΐίαΐ': αί δϋ θ&άθΐη βίαδ Γ&ϋο ς[α&θ Εοηιαθ ίη 
ίθπιρίο νθ8ΐ:ίΐθ.*' (ΚΙ.) 

1037. ϋφβ^ιτον χεχλημένον] *Εθραίθά ίο 1ΐθ θ1:θπι&1. (Ρ&Ι.) Οί. Ρθγ8. 2. 
τά&ε — πιστά χαλεΐται. 

1038. φεύγων — αϊμα χαχόν] Οί. Εαϊ*. 8αρρ1. 148. αϊμα συγγενίς φεύ-> 
γων χβ-ονός. Ηίρρ. 35. μίασμα φεύγων αίματος. Μθά. 795. παίάων φόνον 
φεύγουσα. θίΗοηι. Οά. 23, 118 8ς[. (Λ^θοΜ.) 186 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

αίμα χο^νόν] Ο&θάίβ οοηΒβη^ηίηθΟΓίιιη 1&1)θΐη. Ι. (^, συγγενές, ΟΓ. 
8ορ1ι. Αηί. 202. ηβ-έλησε (Γ' αίματος \ χοινοϋ πάσασβ-αι, Οθά. Ο. 535. Εατ. 
ΗθΓΟ. 831. "Ηρα προσάψαι χοινόν αίμ* αότώ Ό-έλει. ΡΙ&Ι Ι맧. IX. 873 Α. 
τοΰ γάρ χοινοΟ μίανβ-έντος αίματος ούχ είναι χάβ-αραιν άλλην θίο. 

1039. άλλην] 8ο. όάόν, '^δθ αάίτθ 3τΐ8δϋ ΑροΠο 0Γθ8ί;θΐη ς^ηία ίρβθ θβΐ; (Ιθηβ 
ΙυβίΓΕίΟΓ (Εαιη. 63.)." (ΚΙ.) 

ίψίετο] 'Μ.&ηά&Ι&ί, }\ι\)θ\}&ί, Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 51. 1111. ΡΜΙ. 770. Οβά. 
Κ. 766. Α^. 116. 991. Ττ. 286. 

1040. λέγω] Ια Ι) θ ο. Οί, &ά 143. Νίδί οοΓΓίββηάτιιη &έλω. 

1041. ϊηοραύν^η χαχά] 8ο. νηό τοϋ ^εοϋ. Οί. ΡβΓ8. 267. φρείοαιμ* &ν 
οΓ έποραύν&η χαχά, 

1042. αλήτης τήσόε γτ}ς άπόξενος] Ε&άθΐη νθΛ» Α§. 1282. φυγάς ά* αλή- 
της, τήαάε γής άπόξενος, χάτειαιν, Ετιιη. 884. 

1043. ^^Εαβίηοδ 8θ ρ&ίΓ&δβθ άιοϋ οπίηβ ίαιηα ηθς[υθ ίη γ'ύ& ηβφιβ ρο8( 
ιηοΓίβιη Αγ^ιβ ρβηΐΌΓ» βϋ" (ΒβιπΙ).) Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. 984. τοιαϋτά τοι νώ π&ς 
τις έξερεί βροτβν, \ ζώύαιν ^ανούοαιν ^' ωατε μή \λιπεΐν χλέος. 

χληίόνας] Ε&ιη&ι». Οί. 505. 

1044. άλλ' ευ τ' επραξας — ] Οί. 8αρρ1. 219. 8ορ1ι. ΕΙ. 1102. άλλ' ευ &' 
Ιχάνεις ευ τε προύφωνούμεβ-α. 

μήτ^ έπιζευχ&ζς ατόμα — ] Οί. Β,ά 676. ωαπερ (Γίϋρ' άπεζύγην πό&ας 
{μολειν?). ΡΓορήθ Εαιη. 405. πώλοις άχμαίοις τόνά^ έπιζεύξασ^ ^χον, Α§. 1247. 
εϋφημον, ώ τάλαινα, χοίμηαον ατόμα. 

1045. έπιγλωσσω χαχά] 8ιιΙ). επη. Οί. Β,ά Ργόιπ. 928. Γΐ'. 71. έπιγλωσαω 
(ί. β. έποιωνίζου). Ηθβγοίΐ. έπιγλωααβ' έποιωνίζου άιά γλώττης. Αίοχύλος 
^Ηραχλείάαις. 

1047. Οί. 396. χάρανα άαΐξαι \ άισσά τυράννα χώρας (ϋΒ, βηίιη Ιθ^θήιη). 
άραχόντοιν] Οί. 8αρρ1. 511. άραχόντιον άυύφρόντων έχ-Θ-ίονες. 

εύπετβς] Εαοίΐθ, Επί ίβΙίοίίθΓ (ί&αβίθ). Οί. 3ά Α§. 32. τά άεσποτΟν 
γαρ ευ πεοόντα β-ήαομ αι ( τιεαόντ' ίπίαταμ αι ?). 

1048 8(1. Οιιιη Ιιίδ οοηίθΓ Ιοϋΐιιη ριΟΓδίΐδ 8ίιηϋθΐη 8]ΐ£ΐ^68ρ. Παιηΐθί. Αού. 
ΙΠ. 80. 4. 

1048. αϊάε] Εοοαδ. Αη§1. 8ΘΘ Ιιθγθ, 8θθ ί:1ΐθ8θ. 

Γοργόνων] Οί. Ργ. 799. άραχοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοατυγεΐς. Έαΐη. 48. 
ΑροΠοά. Π. 4. εϊχον άε αί Γοργόνες χεφαλάς μεν περιεοπειραμένας φοΚύΐ 
άραχόντων, βίο, 

1049. φαιοχίτωνες] Ριιΐΐ&δ νθβίθΒ ίηάαίίΐθ. Αη^Ι. νίίΐι άπδ^γ (^Γβγ) 
^αηηβηΐιβ. Ι. ς[. μελάμηεπλοι. Οί. Ρΐαΐ Τίιη. 68 Ό. φαιόν (γίγνεται) λευχυΰ 
τε χαϊ μέλανος (χράαει). ί\)ίά, ξαν9•ο0 τε χαϊ φαιοϋ. Εθδρ. IX. 585 Α. προς 
μέλαν φαιόν άποαχοποϋντες. Αηϋρΐι. οοιη. III. 17. λευχη χλανΧς^ φαιός 
χιτωνίσχος, Ρΐυί. Δηί. 80. φαιόν ίμάτιον περιβαλόμενος. Ύϋ. Εητίρ. αυτόν 
μεν ίματίφ φαιώ προελ&ειν. Ροΐΐιιο. IV. 119. οί ά^ παράοιτοι μελαίνν} ή φαι^ 
(Ισβ-ήτι έχρΘντο). Ρΐΐοί. φαιόν χρώμα σύν&ετον έχ μέλανος χαϊ λευχοΰ, ήγουν 
μύϊνον. Ι. θ. ά&Γΐί (άιΐδΙί^Ο βΓβγ• Μβηθάθΐηπδ ρ1ιίΙοδορ1ιιΐ8 ογινοαβ ;^*τ0να 
φαιόν ποάήρη §θ8ίΕ88Θ^ίΓ&άίίΐΐΓ φίοξ. 1ι. VI. 102.). 8ιΐρΓ£ΐ 9. φάρεσιν μελαγχί- 
μοις, Εαιη, 375* άμετέραις έφό^οις μέλανείμοαιν. ΡθΓδ, 114. μελαγχίτων ΐΝ 0Η0ΕΡΗ0Κ08 V. 1039 — 1056. 187 

φ ρ ην άμύοσεται φόβφ. ΟοΒΒϊϊβήάχίϊη ααίθΐη ΐηοοίαβ μΐλήγχΧαινοι ίαίδδο θί 
ηο&ήρίίς χιτ&νας §θ8ί£ΐ88θ ΓθΓΐιηίαΓ (8ίΓ£ΐ1). III. ρ. 175.)^ 

πζηλεχτανημέναί — ] 'Λ^ϋΗ οοίΐδ (οαΓίδ) ο£ ιη&ηγ βηαΐίθβ.* Οί. Ρι•. 799. 
&ραχοντόμ άλλοι Γοργόνες βροτοατυγέις, ΑροΠοά. Π. 4. %1χον άϊ αί Γοργόνες 
χεφαλάς μίν περίεύπειραμένας φολίαι άραχόντων, ΗοΓ. 0(1. II. 13. 6. 'ίηίοΓϋ 
0&ρί11ί8 ίΐη§ιΐθ8.* Νοπίθη πλεχτ(*νη Ιβ^ίατ 8θρί. 495. δψεων ά^ πλεχτάναιαι 
περίάρομον χύτος, Γγ. 280,3. πλεχτάνην χειμάρροον. ΑγιβΙ:. Αν. 1714. πλεχτά- 
νην χαπνοΰ. Εγ. 265. Απ8ΐ Αν. 1517. Ρβαβ, Ι. 28. 6. πρΘτος άέ Αϊαχύλος &ρά- 
χοντας έποίηαεν όμοΰ τηΤς έν τζ χεφαλζ Ό-ρίξϊν είναί' τοΙς ά^ άγάλμασιν 
οϋτε τούτοις επεστιν ούά^ν φοβερόν οϋτε δβα άλλα άνάχεηαι β-εΰϋν τΰϋν ύπο- 
γαίων, ϋ1}ί (1θ ΡιΐΓΠδ £ΐςϋ:ιιτ« Α ΟθΓ§οιιίΙ)ΐΐ8 Ιιαηο οοηοθρϋοηθίη (Ιθηναί&ιη 
6886 χηοηιιίί; ΜίΙΙΙθΓ. 

1051. άόξαί] Ιιηα^ίιΐ68, Ιι&ΙΙιιοίη&Ηοπθδ. Αηςίΐοθ Γαηοίθδ. Ι. ς[. 
φάσματα, φαντάσματα. Οί. 1053. Ας. 275. ον άόξαν άν λάβοιμι (σ^βθί>μι?) 
βριζονσης φρενός. 421. ΙδΟΟΓΑί. ρ. 314 Α. ^Ι^ενάή ά^ άόξαν παραστήσασα τοις 
άχούουσιν βϊο. δορίι. Α^. 52. έγώ σφ' απείργω^ άυσφόρονς Μ όμμασι \ γνώ- 
μας (ί. ς[. άόξας) βαλοϋσα, τί}ς άνηχέστον χαράς. 1091. γνώμας ύποστήσας 
σοφάς. Οθίδ. ΙΥ. 8. '^11^(^&Iη ίιη&ςίηίΙ)τΐδ ίβ,ΙΙαηίιΐΓ, <][ΐι&1θΐη ίηδ&ηίθΐι- 
ίθΐη Α^α^6Iη νβΐ 0Γ6δί;6ΐη ροβίαηιιη £αΙ)ΐι1&θ Γθηιηί.* 

φίλτατ^ (ΐνΘ-ρώπων ηατρί] Οΐ. διιρρί. 602. ώ χαϊρε πρέσβν, φίλτατ^ άγγέ- 
λων έμο(. Αρηά Έαηρίάβιη (ϋδθΓίίυδ Εαή&δ αάβδδβ ηβ^αί Εΐβοίΐ'α Ογ. 259. 
όρζς γαρ ονά^ν ών άοχεΐς σάφ* εϊά^ναι. (ΚΙ.) 

1052. στροβοΰσίν]Ίοτ(ΐτίθΏί^ οίΓΟίιιη&ςαηΙ:, α^ΐίαπί;. ΟΓ. 208. Α§. 1216. 
ύπ^ αν με άεινός ορΒ-ο μαντείας πόνος \ στροβεΐ ταράσσων. 

μη φόβο Ο — ] Οί. δβρί;. 238. εχηλος ϊσΘ-ι μηό^* άγαν νπερφοβοΟ. 

νιχΘν] ^ααIη νίοίοΓ δίδ. 0£. ΕαΓ. ΕΙ. 762, νιχαντ* ^Ορέστην π&σιν 
άγγέλλω φίλους, 

νιχβν πολύ\ 0£. 208. Ας. 1216. δεινός — όρθ•ομαντξ(ας πόνος \ στροβεΐ 
ταράσσων (με). 8ορ1ι. Α3. 1357. νιχζ γαρ αρετή με της εχβ-ρας πολύ {πλέον?). 
ΤΙιιιο. VII. 34. οϊ τε γαρ Κορίνθ-ιοι ήγήσαντο χρατεΐν, εΐ μη χαϊ πολύ Ιχρα- 
τοΰντο, οϊ τ* ^Αβ-ηναΐοί ένόμίζον ήσσ&σβ-αι δτι ου πολύ ίνίχων. Ι. 49. Αήδί, 
Αοΐι. 651. χαϊ τφ πολέμφ πολύ νιχήσειν. ΝιΐΙ). 1336. 

1053. ούχ είσϊ άόξαί] 'Τϊιβγ αΐ'β ηο ιη6Γθ ίΛηοίβδ.' (Ρ&Ι.) Οι. Ας. 266. 411. 
τΦν&ε πημάτων] Οι. 1060. 

1054. μητρός εγχοτοι χύνες] Κθδρίοϋ ιη&ίπδ δααβ ν6Γΐ)& 924. 

1055 8ς[. Νοίαιιάβ. αηϋίΐΐθδίδ ίηϊβτ χείρες βί φρήν, Ρ&ΐθίηβ αρίθ οοηίθΐΐ 
Εατ. Ηίρρ. 317. χείρες μϊν άγναϊ, φρην (Γ' έχει μίασμα τι. Ογ. 1604. αγνός 
γάρ είμι χεΤρας, άλλ' ού τάς φρένας {την φρένα?), 

1055. ποταίνιον — αίμα] Εβοβηδ ο&βάθβ. Υοχ ΒοποΕ ίβδίθ Ρΐιοίίο. 
ΟΓ. Εαΐη. 282. ποταίνιον γαρ 6ν προς ίστίί^ θ-εοΰ \ Φοίβου χαβ-αρμοΤς ήλά&η 
χοιροχτόνοις, Ργ. 102. δβρί. 239. 8ορ1ι. Αηί. 849. Εγ. 153, 5. εχουσιν ή&ονάς 
ποταινίονς. Εαΐη. 280. βρίζει γάρ αίμα χαϊ μαραίνεται χερός. ΟοηδίΓαθ αίμα 
χεροΐν, οοΐΐ. Έαιη. 280. βρίζει γάρ αϊ μ α χαϊ μαραίνεται χερός. *Τ1ΐθ 1)1οθ(1 
οΓ ίΐιγ 1ιαη(ΐ8 ίβ γ^^ Γιβδίι.* (Οοη.) ΟΓ. Α§. 1427 δς. 

1056. ^χ τ(Άν9ε] Ι(ΐ60, ΐάοίΓοο, Ιιαηο οΐ) ο»α8»ιη. ΟΓ. Ας. 877. 1223. 1603. 188 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

ταραγμός ίς φρίνκς πίτνίΐ] Οι. ΕπΓ. ΗθΓΟ. 827. ηαι^οχτόνους \ φρενβν 
ταραγμονς. 

1057. πλη&νουσί] 'Μ.ηΙΪΒ,β (ίΓθί^αθηίθβ) 8ΐιη<;,'&1)ΐιη(ΐ£ΐηί. ΟΓ. Α^.869. 
ώς Ιπλή&υον Ιόγοί. "Νθΐηρθ Ι;γθ8 βΐΈπΙ; Καπαβ; Οΐ'θβίθδ νβΐΌ, (^αί ^Βχη ίη8&- 
ηΐΓθ οοθρθΓβί, ρΙαΓθδ νΜβί." (Βίοιη.) (Γή] Ρτοίβοίο. 

1058. ατάζουαιν αίμα άνσφιλές] Οι. 185. Α^. 1428. λίπος Ιπ* όμμ,άτων 
αίματόίν πρ^ππ, Εΰΐη. 54. ^χ ά* ομμάτων λείβονσι άυσφιλί} λίβα. Ηίηο αΐμα- 
τωποϊ β^εαϊ (ϋοιιηίιΐΓ ΕαΓ. Αη(ΐΓ. 978. 

1059. εΜν χαβ^αρμοί] Οί. Εαιη. 645. Ιστ* τβν&^ Ηχος. Βθ οοηδίπιοϋοηβ 
οΓ. ΕτίΓ. Ιρίι. Τ. 947. Ιλ^ών &' Ιχεΐσε — πρΘτα μέν μ' οΜύς ξένων \ έχων 
έάέξαβ•* ώς ^ίοΐς ατυγούμενον. 

Αοξίου — προα&ιγών'] ϋβ 1ιοο ιηοΓθ βαρρίίοαιη οί. Εαιη. 80. 440. 44δ. 
8θρί. 258. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 760. ΕαΓ. Ηθο. 344. ΙρΗ. Α. 339. Ογ. 382. 

1062. ΕχίΙ; ΟΓθβίββ ίαηΙ)αη(1α8. Ναιη Ρ^ΐ&ίΐθδ αηα οαιη βο ίαβπί ίη 1ι»ο 
80θη& ηοη ϋί^αβί. 

1063. αλλ' (ύτνχοίης —] Νοδίπιιη ίιηίί&ίαΓ 8ορ1ιοο1θ8 Οβά. Ε. 1478. «λλ' 
εύτυχοίης, χαί σε τί}ύ&ε της ό&οΟ \ άαίμων Ημεινον ή ^μ^ φρουρήϋας τύχοί. 
ΟΓ. ΕαΓ. ΙρΗ. Α. 716. 1557. Ιρίι. Τ. 841. 

1064. χαιρίοισι σνμφοραΐς] Ιη §ΓΛνί ΓβΓαπι βιαία. 8ο1ιο1. έγχαίροις 
αυντυχίανς. ϋθ Ιιοο δθηβα ^βηβΓ&Ιί νοοίδ συμφορά οί. Αζ. 314. Εαπι. 897. 
1020. Καιρίοίσί ΆχάβΐΆ ροΰαδ ςα&πι χαιρίαιβί βαρίιοηί&θ ο&αδ» άίχίδδθ νίάθ- 
ίαΓ, αί χαιρίονς σφαγάς ΕαΓ. Ρΐιοθη. 1430. 

1066. χεψών — ^τελέαβ-η'Ι ΟΓ. Α§. 635. λέγεις χεψίΰνα — ίλβ-εΐν τελεν- 
τί\ααί (£. τελεαβ-^Ιναί) τε άαψόνων χότφ. 

χεψών] ΟΓ. Α§. 1533. 

1067. πνεύσας γονίας] Ι. β. ρΓ00θ1ΐ8. βχ Γαηιί1ί8θ δίίΓρθ {γονζ) δρί- 
Γ&ηδ. Αη^Ι. 8. Γ&ηιίΐ7 δίοΓΜ. Οί. 471 8(ΐ. 286. 467. 745. Αξ. 1431. 1439. 
1447. 1505. 1536. Ηθβγοίιίαδ πιιγθ ρβΓ ευχερής {&νσχερης ΒΙοπι. ΓογΙ;. !αχνρός) 
θχρΙίοΕί. 8ο1ιο1. γονίας Ηνεμος, 8ταν έξ εύάίας χίνηΘ-ζ χαλεπόν πνεϋμα. ^α&θ 
δαηί ίρδΟΓαπι βτβπιπι&ίίοοΓαηι οοηιπΐθηί&. ΟοηίβΓ νβηίοΓαηι ηοηιίη» όρν^^ίας, 
ίτη/ϊίας^ χάιχίας, ανχοψαντίας^ Στρυμονίας, Έλλησποντίας, χυματίας, θίο. 
ΓοΓίβδδΘ νοχ δίοαΐ». ΟΓ. Απδΐ:. Εί^. 437. οντος χαιχίας χαϊ σνχοφαντίας πνεΐ. 

χεψών — έτελέσΌ-η] ΟΓ. Α§. 635. χεψβνα τελεντΫίσαί. 

1068. παί&οβόροί — μόχ&οί] Ν&ίίνοΓ&θ βθΓαηιηαθ. ΟΓ. Εαπι. 248. 
μόχ&οίς άνάροχμησί. Όθ θ&άβπΐ ΟΟθηα Α§. 1512. πάχνας χουροβόρον. Η&θ 
άβρθδ Τΐιγθδίθ&θ πρώτ(ίρχ^ς άτη άίοαηίαΓ Αζ. 1192. Οαπι παι&οβόρος οοηίθΓ 
Ό-νμοβόρος Α§. 103. Παίάοβρώς θδί Ιί^οορΙΐΓ. 347. 

πρώτον υπήρξαν] Οί. ΡΜ. ΜθΠθΧ. 237 Β. τής ευγενείας πρΘτον υπήρξε. 

1070. άν&ρός βασίλεια πάβ^η] 1. θ. Α^&πίθΠΐηοηίδ Γθ^ίδ ο&θάθδ. Ργο άν&ρός 
βασιλείου (&αί βασιλέως) πά&η. ΟΓ. 723. ναυάρχου \ σώματι — βασιλείφ. 

άεύτερον] 8θοαηάο Ιοοο, ροδίβα. ΟΓ. Ρθγ8. 219. 400. 

1071. 1072. Η&θο Ιν μέσφ &οοίρίθηά» δαηΐ;. 

1071. λουτρο&άϊχτος] Οοοίδαδ ίη 1}&1ηθθ, ςαθ(1 λέβης δολοφόνος άΐοί- 
ΙπΓ Α§. 1129. ΟΓ. πυργοάάϊχτος ΡβΓβ. 105. άνάρο&άϊχτος Οΐΐ. 860. Αά ΓθΛ 
οΓ. 491. Αβ. 1109. Εαπι. 461. 633. ΕαΓ. ΕΙ 157. 11} ΟδΟϋ'ΜοίιΟδ ν. 10δ? — 10?β. 189 1073. τρίτος — σωτηρ] Νθίπρβ 0ι•θ8ίβ8, οιιιη δΐΐαβίοηβ &(1 ίονίδ θρίΐΐιβ- 
ίιιιη τρίτος σωτηρ. Οί. 578. Α§. 1386. 8υρρ1. 27. χαϊ Ζ^ύς σωτηρ τρίτος. 
Ειιπι. 136. τοΰ πάντα χραίνοντος τρίτου \ σωτηρος. Αΐ'ίδΐ:. ΡΙ. 1176. 

ποβ-ίν] ΑΗοαηάθ. 8ο. ϋ-εό&εν (941. ϋ-ίό&ίν — ώρμημένος). 

1074. μόρον] Ι. 6. ίηίθΓίβοίοΓθΐη. Εβ8 ριο ρβΓδοη». ΟΓ. 8θρί. 751. 
έγείνατο μίν μόρον αΰτ^. (ΐΑΐαδ Οβάίριιιη). ΑΙΙηδίο βδΐ: αά οαβάθΐη ιηοάο 
ραίΐ'β,ί&ιη. 

1075. χαταλήξίί] Οί. Αζ. 1479. 

1076. χηταχοψίσ&Ιν] δορϋιιιη, ρΛο»ίπιη. Αηβΐίοθ, Ιαΐΐθά, αρρβ&δθά. 
δίβ Έαΐη. 832. χοίμα χίλοανοϋ χύματος ηιχρον μένος. ΟΓ. ν. χατευνάζΗν 
(8ορ1ι. Τγ&οΙι. 95.). ΑϋυΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΚΚίΟΕΝϋΑ. 

ΤΕΧΤϋδ ΕΤ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ ΟΚΙΤΙΟΑ. 1 8ς[. ΑθΒοΙιγΗ νθΓβαβ &1) 8ο1ιο1ί&8*α ίκΐ Επτ. Ογ. 25. Ββινδίπιβ ββί, άμήχα- 
νον τέχνημα χαϊ άυσ^χάυτον, ς[ηί ς[τιιιιη ίΜ άίβθΐ^θ 3ά ίαίαίθΐη Α§&ιηθΐηιιοηί8 
Υθδίθΐη δρθοίατθ άίο&ΙηΐΓ, αά Ιιτιηο ρΓοΙο^ιη ρβΓϋηβΓθ νίάβαΐηιτ. 

17. Οί. 731. τροφόν (Γ* *Ορ^θτον τήνά^ όρΐΰ Χ€χΙανμένην. 

23. χόπφ νίβοΐά, Οί. 427. χτνπφ <Γ Ιπ€ρρόβ•€ΐ \ χροτητόν άμόν — χάρα. 

24. φοίνίοις άμυγμοΐς] φοινιασαμνγμοΐς Μ. τιηάθ αίματοϋσσ* άμνγμοΤς 
οοΓΤθχϋ Βίη(1., ςτίθΐη οοηβιιΐθ. 

32. άόμων] Έοτί. φρβνβν, 

41. ΟΓ. 377. τβν ά^ χρατούντων θίο. 

46. έπος τόά'] ¥οτί. Ιηη τάά*. 

58. Ροδί αφίσταται ί»η<ηιιη νίΓ^Λΐη ροβαθήιη. 

64. χρον(ζοντ' πΐΒβ. χρονίζοντας Νθ\7ΐη&η. Ρ»1. Λνβίΐ. 

68. πανταρχής Θ8ί ΡθΓ8. 855. Οΐΐ. παναρχέος. Οαΐΐίιη. Γγ. 48. παναρχίος 
ήίλίοίο, 

70. ΕοΓί. τόν αϊτών φόνου ^ — νόσου βρύειν, 

72. Οί. ΕιΐΓ. Εγ. 313, 2. άούλφ γάρ ούχ οΙόν τε τάλτι&ίΐ λέγειν, \ εϊ άεσπό- 
ταισι μη πρέποντα τυγχάνοι (ήν — "^^ΥΧ*^^^)• 

75. άμφ(πτολιν] Ηοο ηοη ίθΚΐθΓθ δοΐΐίοϋίίικίιιιη θτβ,ϊ. V. Οοιηιη. 

77. ΕογΙ;. άουλίί^ μ* εζευξεν αϊσ<)ΐ. 

80. /?/<? φρενών ΛνβοΜ., οοΠ. 8θρί. 612. /ί/<? φρενΘν. 8αρρ1. 798. βίί^ χαρόίας. 

87. Οί. 92. έν τύμβφ πατρός, 106. τύμβον πατρός. 

90. "άόσιν τε τνοτιΜ ιη&ΐεθ ίΐΐθ οΐ&ιΐδθ ρατί οί ίΐΐθ βα^^βδίθά ρΓαγθΓ, ηοί 
(»8 α βγϊάβηύγ 18) ΕΙθοίτα'δ ονη οοιηπίθηΐ;." (Οοη.) 

94. Οί. 147. ήμϊν (Γ^ πομπός ΐσβ^ι τβν εσ^Χων άνω. 

95. Οί. αά 841. 

101. ίν άόμοις] Ιβξ. έν&ίχως, 

105. Ηιιηο νθίδοιη ίηίοΓροΙαίτιιη Θ88Θ ριιί&ηΐ; 8ο1ι. ΛνθοΜ. 

113. φράσαι ιη88. ΟοηδίάβΓα γβιϋΐ: Βίοιη. Εβάάβ ροϋιΐδ βχβο§ί1;&. 
8ο1)θ1. σΙ) σχόπησον τίς στυγεΐ Αϊγισβ•ον' ούχ ίμόν γαρ εΙπειν. 

116. ευ τοϋτο (δο. ελεξας), χάφρένωσας — (βίο) "\νθθΜ. 

125. (ϋρηξον) ΚΙ. Λνβοΐίΐ. 

140. πολύ ιη88. τρόπους Ε. Λν. δοΐιιηίάί. ρΓοΙ). \νβο1ί1. ^ιιο(^ Γοοίρΐβη- 
άιιιη θΐ'&ί. ΑΒΟΕΝΟΑ ΕΤ ΟΟΚΜΘΕΝΒΑ 1&1 

146. τ^ί χαχ1}ς &ράς] ^11. τ^ς (&ιι1; τήσ&^) ^μί\ς άρ&ς. Ι. θ. Ή8©0 ίη 
ιηβάίο (ραΓθηϋιββίιι) ρΓθοαϋοηίδ ιηθοθ ροηο (άϊοο).* 

150. Ου. χωχυτοΐς Ιαχχάζειν. 

152. όλομένφ όλομένφ άεσπότι;^ οοο]. Λνθϋ. όλόμενον άθίθηάηΐη ραίαί ΒΙοίη. 

159. ΟοηίθΓοηί Ηοιη. II. 16, 442. βί 22, 180. άφ έ^έλεις ^ανάτοιο άναψ 
χέος έξαναλϋσαι. Ετιτ. διίρρί. 44. 6. ίχετεύω αε — ανά μοι τέχνη λϋααι ψβΊ- 
μένων νεχύοιν. 

161. ^πιπάλλων ηΐ88. Ιιθ^βπιη ηταίνοΛν, αί αραά Ηοιη. II. 16, 206. Νοη 
θηίιη γίΐ)!^]!^;!»: ατοιίδ ααί βα^ϋ&θ, 8Θ(1 ίθηοίιιηΙ^ηΓ. 

195. ^μφρον' ΑιΐΓ. Οί, 1206. Ργ. 848. 

201 — 204. ΟΙιοΓο ίπΙ)ΐιί<; Ηβηη. δβά ί1» ίοΙϋίιΐΓ β^πιπίθίπα νθΓβιηιηι 
106—152. θί 165—211. 

206. πο&(ΰν (Γ' ιηβδ. ποάον Ταπί. 
208. 8υ8ρθοίπιη }ιο\)βϊ ΒαιηΙ). 
224. γάρ σ* έγώ ΗθΓΐη. 

229. συμμέτρου τφ αφ χάρΐ} ΐη88. δοΐΐοΐ. παραπλήσιου, ξυμμέτροις τοο 
σώ ποάΐ (1ι. ν. ροδί 227. ίΓοηδροδίίο) οοηΜθηί:^ οοηί^ί Ραΐ., οοΠ. Έατ. ΕΙ. 
532 δς[. ^α^ ογ(1ο νθΓβααηι θβί ίη βάίίίοηθ ΕοΙ). ΒΌγΙ:. ξύγχροον, "Τΐΐθ νβήοιίδ 
αΐ^^ΰΐρίβ ϋΐΑί Ιι&νβ 1)θθη ιη&άθ ίο οΐι&η^β ΰιβ οιχΙθγ ο£ ΙΙιθ νθίδθδ ατθ <][ΐιϋθ 
ίΰϋΐθ. ξυμμέτρου νίοχύά Ώοί 1>θ δ&ίά οί ίΐΐθ ϊίίΛτ, Σύμμετρος (Ιβηοϋη^ βίζθ, 
ηο( οοΙοιίΓ, νΐιϋθ τω σώ χάρί^ ίδ ηού ίΐΐθ δ&ηΐθ 08 τ^ σζ ^όμι^*^ (Οοη.) 

230. χόμτα ΚίΓοΙι. ΛνοΓ(ΐ8\7θΓί1ι. τομ^ <;αθ<πΐΓ Οοη. (*ΈιΐΓίρίάβ8 18 βρθίιϋη^ 
οί Ε1θθ1τ&'8 οοηιρΛπη^ Ιίιβ Ιοοϊ: \πί1ι Ιιθγ οτνη; Αθδοΐιγίιΐδ οΓ Ιιθγ νθπΓγίη^ ϋιβ 
1οο]£ 88 Ιιανίης 1)θ6η αοίυαίΐ^ ο η Ι: οίί 1>7 ίΐΐθ δρβώθΓ.") 

248. θα. ^ανάντες έν σπείραισν πΐ^εχτΐίναισί τ€. Ύοχ πλέχτη άαΜίο ηαηι 
&1ίΙ)ί οοουιταί. 

251. Ό-ήραν πατρωαν θΐίβ,ηι ΒΙοηι., 'ρΓ&θάαηι ς[ΐι&1θπι ραίθΓ ΟΕρβΓθ 8θΐ6ΐ)&1:' 
ίηίθΙΗ^θηδ. 

261. ^μασι] Ο,χύάιά ήμέραιςΊ 

266. ιΓΙ ηιβδ. Ιιθξ. τ£. , 

273. ^α. — τους φονέας (άίδγΐΐ.) τους τοϋ πατρός. Οί, 117. τοΤς αΐτίοις 

νυν τοϋ φόνου — . Αηϋρΐΐοηί. 112, 32. όρ&Θς χαϊ άιχαίως μετέρχομαι τον 

ψονέα τοϋ πατρός. 

281. έξέσ^οντας] ¥οτί. ίσ^ίοντας. 

294. ^ύσιν ρΓΟ χατάλυσιν &ρα(1 Ρίηίΐ&ηιηι Ιθβί ίβδίαίιΐΓ ΜπΙΙθγ. 

305. Ιλ§. τα/' εΐσομαι. Οί. 8θρί. 261. λέγοις άν ώς τάχιστα, χαΧ τάχ^ 
(τότ*?) εΐσομαι. 859. Ρβτδ. 246. Α§. 489. Ειιγ. Ηθγ. 269. πειρώμενος άη τοϋτό 
γ' αύτίχ* εΐσομαι, Ιρίι. Α. 970. τάχ' εΐσεται σί&ηρος. Ατίδί. ΝτιΒ. 1144. Αοΐι. 392. 
Ιγβ. 1114. 

308. '* μεταβαίνει, ίΓ&ηδ^ΓβάίίιΐΓ, θχ Ιιηο ρΛΐίθ ίη ίΐΐ&ηι." (Βίοω.) 
δοΐιοΐ. έπινεύει, 

329. ταχέντων ΛνβοΜ., οοΙΙ. Επγ. 8ηρρ1, 1141. χαππεσόντων ^β\\. Οί. 
Ας. 1553. χάππεσε, χάτβ-ανε. 1θ^ Αΐ)ϋΐ3^^ϋΑ ί:Τ ΟόβίΐΙΘίΙΝϋΑ 

35(λ Βα(1θπΐ8 οοηίβΓί Ρίηά. 1ί, 8^60. χεΧ^ύβ-οις άηΧόαΐς ζωάς ^φαπτοι- 
μαν. £αι*. ΞθΓβ. 432. βίου χέλευϋ^ον άϋ^ίον, 8β(1 χέΐ^υ^ος &ίο αΙ}δθ1α1θ 
ροδίίιιιη ίθίτί ηβ^αΐί. 

360. ΜΛΐϋηοδ οοηίθΐ-ί Ρίηά. Ν. 10, 107. θί Ιοοαϋοηβδ πότμον, χαχον 
οιτόν, χαχά χή^εα, άλγβα, μοιρίΐν άναηψπλάναί αριιά ΗοΐΏθΐΊΐΐη. 

361. μόριμον] Οΐ. Ηοίη. 11. 20, 303. μόρψον άε οϊ έστ^ άλέααβ-αι. Ρίη(1. 
01. 2, 70. μόρψος νίός. 

379. Ιη (Γ^ μάλλον ΐΒ,ίθί ίοιί&δδθ όιχαίως &ιιί άίχαίον (δο. άγρίυμα Ληί 
δίιηϋθ &1ί(][αί(1). 8θ(1 ΙοοΙ δθοίθηϋ&ιη ηοη δαίίδ ρβι-δρίβΐο. 

381. τ* Λνβίΐ. 8θά ίοΓίίΐδδθ άθίβηάί ροίθδΐ ηηίρ τ ε οοΐΐ. Ηοηι. 11. 4, 160. 
εϊπερ γάρ τ€ — ούχ έτέλεασεν, α1ηδς[τΐθ Ιοοίδ. 

382. ^α. Ιάλλων, ί. ς[. πέμπων. 

384. τελείται ΓβρθηάβίαΓ Γθάάίΐ: ΒΙοιη., οοΐΐ. 310. τελείσ&ω. 
389. Οί. ΕιΐΓ. ΗθΓ. 709. φρένων ούχ ένδον ών. 

396. Οί. άνοίν άραχόντοίν εύπετώς τεμών χάρα. 

397. πιατά γένοιτο χώρί^ 'βάιιοι» ΐ'βάβ&ί Ιιιιίο ίβπ'αθ' ΐ'θοίάΐ!; Β1οιη« Οΐ, Εαιη. 
673. τ«(Γ* — ατέργειν τά πιστά. Χθη. Ο^Γ. VII. 4. 3. πιστά ά* ηξίου γενέσθαι. 

406. ΟοΓΓ. "«(>«* τε(^υμένων:' 

1η ηοΐ;» Ιθ§. *''^ιι. τΟν ψϋ-ιμένων άρα(. 0£. Βά ν. &ηί. 419." 

408. Βθΐθ ^'&αΐ; των χάτω {χάτωβ^) άτιμα,"" βΐ ρΟδΙ *'&ντ' άτιμα" οάύθ 
"8οά οί. 295. πάντων ϋτψον." 

411. χλύουσαν Ιαβίατ νίΓθβϋθίΏ, ί&ης[ΐι&ιη βί ρπιββθδδίδδθί φό/)ο; υπήλθ-έ 
με ααί δίιηϋθ (][ΐιί(1. χέουσαν ΐΆΒλϋ Ρ&1., ς[α\Ηη ρΓΟχίηΐθ δ6ς[ΐι&ί;ιΐΓ χλνούσ^. Νοη 
&8δ6ηϋθΓ. Οί. δορίι. ΕΙ. 480. ϋπεστ( μοι (θράσος άάυπνόων χλύουσαν {χλυούσ($Ί) 
όνειράτων. ΕαΓ. Μθά. 55. ϊμερός μ" υπήλθ-ε γζ τε χονρανω | λέξαι μολούσι^ 
(μολοΟσ-ανΊ) άεϋρο άεσποίνης τύχας. Ιρίι. Α. 491. άλλως τέ μ" έλεος της ταλαί- 
πωρου χόρης \ είοήλθ-ε συγγένειαν ένν'οονμένφ {έννοούμενον?), βϊ &ά Αζ. 1611. 

414. χλύουσα αιιί χλύουσαι ηΐδδ. τόά" έπος χλυούσί} ΗαΗ;. 

415. 6ταν <Γ' αύτ" Ιπαλχή σ' όρώμαι, \ ϋ-άρσος άπέστασεν άχος — \ν^Θθ1ί1. 
Νοη ηιαίθ. ^α. όταν <Γ αυ τις άλχά,ς έπάρι^ μ" \ έλπϊς — . 

419. ^I1. άχεά γε πά&ομεν, Β,νΛ. πά&ομεν άχεα νω. 

ΟοΓΓ. '*πά^ομεν άχεα προς γε τΘν τεχομένων." 

Ιη ηοΐ;» ρΓΟ " οογγθχι '* οοπ*. ** ^υ. " 

423. "^ίριον Ηβπη. Ώίηά. ΑΙΐΓθηβ. Οί. ΗθΓοά. VII. 62. 81;γ&1}. XV. ρ. 724. 
θά. Ο&β. 8ϋθρ1ι. Βγζ. δ. ν. ΡίΛηβίαβ ΡβΓδίοί άβδοπρϋο θδί ΡθΓδ. 1003 δ^. Οί. 
θϋ&ΐη ΡθΓδ. 937. Μαριανάννοϋ ϋ-ρηνητήρος. 1054. χάπιββ το Μύσιον. ΡΙϊΐΓ» 
ηοηύηίΐ ρΓορπα Ρθΐδίο» λΙ) !/ίρ*ο — ίηοϊρίτιηΐ;. 

428. νθΓαπι θδδθ άμόν (ηοη άμόν) οδίθηάίί ρπίθοθάβηδ εχοψα. 

435. ΟοηίθΓτί νίχ άθΙ)θ1; ν. 297. τοιοΐσάε χρησμοίς &ρα χρη πεποι&έναι; 

441. χτεΐναι Μ. χτίσαι δίαηΐ. οοΐΐ. δοΐιοΐ. Οί. 351. 484. 1060. Εαηι. 17. 
714. 8αρρ1. 140. 435. 635. Ρβίδ. 289. 

446, ΡοΓί. άφειρχτος. Βθά περίερχτος θδί ΡθΓδ. Π. 280. 

451. συντετραίνειν (βίηιιιΐ 1θγθ1}γ»γθ) Ιθ^Ιλιγ ΗθΓοά. II. 11. 

466. "" Τΐΐθ υιοη^ΐιί οί ίΐΐθ ίαηιίΐγ οιη-δθ πΐίύίθδ Ιιθγ άθδρ&ΐΓ. ΟΓθδΙβδ Γβρίϊβδ 
ΧΐϊοΧ ϋΐΘΓθ ϊδ Λ ίααιίΐ^ ΐθπίθά^, Ι^ιβ &ηοίβη1; ΐ'βηΐθά^ οΓ 1)Ιοο<1 ίοι 1)1οο(1,** (Οοη.) Αΐ)ϋϊΙΝΐ)Α ^ ΟΟΗΚίσΜ^Α 193 

480. ΟΓ. δορί. 260. αΐτουμένφ μοί χοϋψον ίΐ όοίης Ηλος. 

482. τυχέίν γάμων — μόρον 8ο1ΐ. οίχείν μετ* άν&ρός -ΘΈΪύαν ΑΙγΙβϋ-φ 
μόρον ΕπιρθΓ, οοΠ. 487. 

483. όρχίους αίρουμένη Οαβ. Βίη(1. 

490. 66ς ^ϊ γάμορον χράτος '^θοίίΐ. &ός τελεσφόρον χράτος 0003. Βίη(1. ίη ΙιθΧ. 

496. φίλτατον ΐΛίβίαΓ Α^'βοΐίΐθίιι, οοΙΙ. Επγ. ΕΙ. 1006. μαχαρίας τής σίίς χερός. 
ΑηάΓ. 98. ατερρόν τε τον Ιμόν άαίμονα. ^α. — φίλε πάτερ , τό σον χάρα. 

502. άρα ενός ίτίθίατ Οοη., ορίηίοηβ ρΐιγδίοΐο^βοηιιη ίϊβίαδ, 860\ιηάυιη 
<][ΐι&ιη &1ϋ 8. ραΐτθ, &1ί&θ α ιηαίτβ §ί^τιη1ιΐΓ (ΑτιβΙ:. Οθπ. Αηίιη. 4, 1.). 

510. ^τε(νατον] 8ΐο ΙΙλ&ετον Αζ. 1207. 

530. τίνος βοράς χρ/,ζοντα — ] ^ιι. τίνος βοράς (Γ* εχρι^ζε — . 

545. Οοηίθπΐ ηοη άθΙ)6ΐ: ΜθΙθ&ςβΓ ΠΙ. 6. 17. νάσος έμά β-ρ^πτείρα Τύρος, 
ιιΙ)ί β•ρέπτειρα 8ΐιΙ)δ1&ηίίνιιιη Θ8<:. 

555. αϊνβ ιη88. ύμΘν "ν^βϋ. 

559. μάντις άψενάης το πρίν] ΟοΓΠ^βηάαιη , ηί ίπΙΙοΓ, μάντις άψευάέστα- 
τος. Οί. ΕιΐΓ. Εγ. 875. Ζευς ίν θ-εοίσι μάντος άψευ&^στατος. 

560. αάγην] ΑΙΰ σαγην 8βΐιβ1)&ηί, Γθοϋηβ, ηί ίβΙΙοΓ. V. Βίηά. ίη ϊ^βχ, 
ΑπλΙο^ι» Γθς[ΐιίΓθΓΘ νίάθίϊΐΓ οαγή (& σάττω ίοπηαίιιιη, αϊ: ταγή & τάττω). 

562. 8ριιπιιιη 1ΐ£ΐΙ)θ1: Ε. Λν. Βοΐιιηίίΐΐ:. 
581. ύμΐν ά* έπαινβ\ ^I1. ύμίν &^ γ* αίνΘ. 

585. Αθ^θ ΟΓθάίάθΓίηι ααΐ; άεψάτων άχη Β,τή άεψάτων άγη δοηρδίδδθ 
Αθδοΐιγίαιη. ΟοΓΠ^βηάιιιη δπδρίοοΓ άεψάτων γ4νη. 

595. Ου., άλλ' νπέρτολμα τίς \ βροτ&ν φρονήματ^ άν λέγον \ χαΐ γυναιχβν 
φρεσϊν^ τλαμόνων. 

596. δί γθο1;θ δθ }ι&1)6ΐ; φρεαϊν τλαμόνων, οί. ν. ταλασίψρων, 

600. απ έρωτος (τ ΘΧ π £ειο1:&) Μ. άπερωπός δοΐιοΐ. Βίη(1. άπέρωπος (δίο) 
ΡΙίΓγη* 6θ]ϋ£. ρ. 8, 8. Ξ&αά άα1)ίβ ίαΐδα βδΐ: δβήρ1ιιτ£ΐ άπερωπός, 

601. βοτΟν 8ΐ. ΉΒχί, 

603. άαΐαν &ν Η&Γ*. Οι. &(1 ν. αηί. 614. 

606. θα. πυράαί} τέχναν προνοίί^. Υίχ 1)θηθ (1ίθί1;ΐΐΓ μήάεσ&αι πρόνοιαν. 
Οΰθηάαηί βϋαιη ίοηη&θ, οιηηί Εΐιοίοήί&ίβ άββϋΐιαί&θ βΐ οηοΐο^θ, ηί ίαΙΙοΓ, 
Γβρηςη&ηΐθδ πυρ&αήτης πυρ&αήτις, Ραίθίτΐδ 1:&ηΐθη οοηίθΓΐ; χεντροάηλήτις δηρρί. 
562. όάύναις — χεντροάαλήτ&σί. Οβη^θΓ ν. πυρχαενς, 

618. Οί. Εατ. ΕΙ. 177. ουί* ΙπΙ χρυαέοις Βρμοις πεπόταμαι, 

622. *Ερμίίς] Ιβζ, 'Ερμάς, ηΐδί Ζίίιάας ροϋιΐδ Γθροηβηάαηι. Βοηοα ίοηη& 
*-Ερμάν θδΐ: Εγ. 271 Β. Έρμα ¥τ, 378 Ό. 

625. Οί. 387. τί γαρ χεύθ•ω φρενός οίον ίντός ποτάται; 

628. Οιι. Ιπ* άν^ρΐ (Γ άστοίσιν είχότως σή9^. Υβΐ φέροντι ά4οίύίν (νβΐ λαοΐ- 
Οίν) εϊχότως αέβας, (Οί. Ηοπι. II. 3, 179. «ύ^ύ χρείων ^Αγαμέμνων, άμφότερον, 
βασιλεύς τ* άγαχ^ός χρατερός τ* αϊχμητής.) ΎθΙ [έπ^ άνάρϊ] άί^οισιν (λαοΐσιν) 
εϊχότως σέβ^ (ψόβφ)- νβΐ έπ^ άν&ρϊ ά^οισι παν&ίχως φόβφ. Οί. 8(1 ν. £ΐη1. 
636. Οί. 8ορ1ι. Ο. Ο. 699. έγχέων φόβημα &αΐων. ΕΙ. 685. είσίίλϋ^ε γαμπρός, 
πάσι τοις έχει σέβας. Οαηπι ροδί: έπ* άνάρϊ τευχεσφόρφ τβ(ΐ\άτ3ΛΜΐ θρίϋΐθίηηι 
&1ί<1ΐΑίά νθΐηΐ: άν&ρείφ, άγα&ώ, 9χιί φοβερω δί^ηΐ&ο&ηδ, αϋθηοη έπ^ άν&ρϊ νίΐίο- 
δοιη θδδβ δΐΐδρίοοΓ. 

13 194 Α1)1)ΕΝ1)Α ίΤΓ ΟΟΕβίβίΐΝΐ)Α 

629. άόμων] άόλων Βοίΐΐθ. 8βά οί. Α§. 968. όωματΐτιν ίατίαν. Εατ. ΗθΟ. 
353. 6του 6&μ* εατ ί αν τ* άφίξομαο, Αηάΐ'. 594. άώμαβ•^ εστίας λιηών. 

632. ^α. βοαταί ά^ ηάντοβ-ίν χατάπτυατον. 

636. θα. [βροτβίν] έίϊστον οΐχεται γένος. Ρ&ηιιη Ιιίο ρΐβοοΐ: βροτΘν. Οί. 
21(1 ν. 8<:γ. 628. 

642. ^α. πατοΟσιν οί παρεχβάντες ου χ^-εμιστΘς. 8β(1 οοιτθοϋο Ιιυίιΐδ Ιοοϊ 
αάιηοάιιιη ίηβθΓία θ^ί. 

656. φίλοξένον 'στϊν ΑΙγία&ου άόμος ΛνβοΜ., οοΠ. 8ορ1ι. ΕΙ. 661. ί/ τοϋ 
τυράννου όώματ^ Αίγία^-ου τάάε. 

660. καϊ —]'0,\ι. το — . 

669. τοίαά^ έπεικότα] ^ιι. τοΐσάε πρόσφορα, Οί. 714. Αξ. 915. 

676. είς "Α(^ος, ωαπερ — "ν^βϋ. Οί. 680. εΙς 'Άργος χίε^ς, 

τον τεχόντα] Υϋΐοδαιη Ιιοο νί<1βΐΛΐΓ. τον χλύοντα ίΤ' Ηθΐηίδ. Βίοβηάπιη 
ίαίδβθΐ; ροΐίαβ την χλύουσαν. 

693. ^α. ώς ποίν ϋπωθ-εν — , νβΐ ώς ττόλλ' απόντα — . 

ευ χείμενα] Υονί. Ιχχείμενα, 80(1 νιιΙ^Εί&ιη Ιπιβίατ ην γαρ εύβόλως έχων 696. 

696. ΡΓ»ο<»Γθα οί. 693. ευ χείμενα. Απδίαοιι. Ι. 23. έμ^ γαρ έφθειραν — 
πεσσοί πίπτοντες άτυχΰϋς μεν Ιμοϊ, εύβολώτερον ά^ τοΐς έναντίοις. ΡοΙΙ. 
ΙΧ. 94. Ιν τοΐς χύβονς το άυσχυβεΐν χαϊ εύχυβείν ονομάζεται, ^ χαί που χαϊ το 
άύσβολον χαϊ το εϋβολον είναι. 8θ(1, ^αιιιη ηοη δροηίβ βΐ; ρΓορπο ηιοία, 80(1 
3ΐΐδ8α ιη&ίπ8, ίη £ΐ1ίθΐι»ιη Γο^οηοηι ηιίβδαιη Θ880 Οιοδίοιη οοηβίοί, νοΓ&ιη Ιοοίίο- 
ηβιη 0880 εύβόλως ριο οοΓίο 1ι&1)βπ ροίοδί. 

698. άλης ^θίΐ. 

699. Ιατρός] Ιαντός (βΓ(ΐτιίο1ίθηά) ΛνοοΜ. • 
710. Αάάθ ΤΙιβορΙΐΓ. ΟΙΐίΐΓ. 8. ου άιημερεύουσι. 

728. Νοη οοηνοπίΓοΙ: έψορεύειν, (][ΐιο(1 Εοοιίδίΐΐίνπιη γο^Ι:, Εαιη. 530. οίο. 

732. ποί άη, Χίλιασα, άωμάτων σπεύάεις πάρος Ε. "ν^. δοΐΐιηίάΐ;. Οί. Δ^. 
1298. βοος άίχην προς βωμσμ εύτόλμως πατείς. 

734. Ιιοοαιη (Ιοίβοίαιη (?) βίο τβίΙίηίβ^Γ&Γβ οοη&1:ιΐΓ Λν"οΐ1., χρατοΟσα (άω- 
μάτων γυνή \ προς τους μολόντας άρτίως) ξένους χαλεΐν — . 

740. ί/€*] 8α1}ίί» οοηδΐηιοίίοηΐδ ιηαίιβ,ίΐο, οχ8ρβοίΕΐΙ)&8 οηίηι εχουσι. Οί. 
Α§. 1446. 

742. διιρρί. 515. αύ καϊ λέγων ευφραίνε χαϊ πράσαων φρένα. 8ο1ιο1. 
άντϊ τοϋ Οντως. 

756. ή (ΓέΊ/ζι; τις Οοη., οοΙΙ. Οθ(1. Ο. 95. ^ αεισμόν ή βροντήν τιν ή ^ώς 
σέλας. &ί\ρ' ει τις ΛνοοΜ. 

762. έξε&εξάμην ηΐδδ. έξε&ρεψάμην Λν^οϋ. Κβοίβ. 

767. τί π&ς; ^οοΜ., οοΐΐ. Ργ. 792. τί (Γ' δντιν' ; ου γαρ ρητόν αύάΟσ^αί 
τόάε. ΕοΓί&δδβ ιοοίβ. Οί. Εαι. Ιοη. 958. χαϊ πώς έν έίντρφ παΐ&α σόν λιπεϊν 
ετλης; \ Κ. π(ΰς (Γ'; (1. πώς;) οίχτρά πολλά στόματος έκβάλλουσ^ επη. 

775. Οί. 8ορ1ι. Οβ(1. Κ. 628. εΐ άέ 'ξυνίης μη&έν; 

785. άός τύχας εύάίους ^θ6)ί\. 

801. ^υ. μυχον καθίζετε (&αί ένίζετε). Οί. αά ν. &ηί. 813. ΡοΓδ. 140. 
Τ()ν(Γ' ένεζόμενοί στέγος. Έητ. Ηοΐ. 1108. μουσεία καϊ -θ-άκους ένίζουσαν άηάόνα. 

802. ^α. κλϋτ\ εύφρονες χ^εοί. Αΐ)1)ΐΐΝΐ)Α ϋΐΤ 0011ΚΐαίΐΝΐ)Α 195 

804. αίμα άβΐθί Α. Ι^τΐ€ΐ\^ί§. 

808. άνάροςΐ Α^&ιπθπιιιοηίΐ να1§ο ίη1»11ί§αηί οοΐΐ. 795. φίλου ανδρός. 8β(1 
άνάρος 810 &ΐ38θ1αίθ ροβίΐιιιη άβίθηάί ηθς[υίί. Ι.θ§θ ροϋπβ αυ&ίς, 

816. κρύτιτ^' ονχ άύχοπον ά* ^πος λέγω ΜύΙΙθΓ. 

819. Οί. Ργ. 911. άρα — τότ Ιί&η — κρανϋ^ήσεταί, Α§. 971. τότε άη 
Ιβξϋχιι δτιρρί. 571. &η τότε δβρί. 214. 

821. ονρίοστάταν] ΡτοδρθΓΟ ίπΒίίίαίιιιη ΐθάάίΐ; Βίηά. Οαο 8θη8α ο^ρ*©- 
στατον ρο1:ίιΐ8 (ϋοβηίίαιη ίοίθί. 

822. Οί. δορίι. Α^. 629. όξυτόνους μ^ν ώάάς ^ρηνήσίί. ΕΙ. 243. ΡΜΙ. 1093. 

837. τόν αίτιον &η ^ξαπολλύναί μόρου ΗΘ8Χΐ1&ΐη. 

838. νπάγγελος ιηβδ. Ι. β. ύπ^ αγγέλων χλη&είς. Ύοχ ηοη α1ί1)ί ΓθροΓί&. 
8β€ΐ ηΰιίΐ άαΜίο (^αίπ νθΓα Ιθοίάο 8ί1; νττ' αγγέλων. ΟοΓΓαρίβΙα 1ίΙ)Γ&ηο άθ1)θ- 
ίατ ς[ΐϋ οοηδίπιοϋοηβιη {ηχω υπ* αγγέλων) ηοη ίηίθΙΙί^θΓβΙ; βί βριΙΚθίιιιη ς[\ιαβ- 
ΓθΓθί ^ιιοά ρΓ&βΟθίΙθηίί ούχ ϋχλητος Γθδροηάθΐ'θί. 

858. Οί. 997. τί νιν προαειπων άν τύχοιμ^ άν εύατοχΘν; 
884. Ιιβ§. προς άίχης. 

901. Αη»1ο^ί&θ Γβρα§η&ί εύόρχωμα, 8θηίθηίί&θ εύόρχημα. 
921. Οί. Α§. 862. γυναΐχα — ήσϋ-αι άόμοις ερημον βίο. 
927. σώρίζει ροϋα8 (ΐη&πι σούρίζει, ηί ίαΙΙοΓ. 80ΐί1}θη(1αηι ίοΓβί, ιιί ωρνι&ες 
(ηοη οϋρνιβ^ες) Αήδί. Αν. 1281. 
936. δοΓίΙ). ΙΙοινά (810). 

946. ώ μέλει πΐ88. δθηίθηϋα Γβς[υίήί ^ μέλει. 
948. εβ^ιγε πΐ88. Οογγι^θ εμολε. Οί. 935. θί 938. 

956. ^11. βλάβαν τάν χρονια&εϊααν — , &ιι1; βλάβαν έγχρονιύβ-είααν — . 

957. κρατείται πως το ϋ-εΐον — παρά το μη ^ — υπουργεϊν κακοΤς ΛνθίΙ. 
965. Ιιθ§. άμειΊρει χορός. Οί. 1018. βίοτον — αμείψει (άμείψεται ηΐ88.). 
977. ^α. δρκφ τ' εμμένει πιατώματα. 

994. ^α. — μύραιναν άν&ρ^ άν ή ^χιάναν \ σήπειν ϋ-ιγοϋααν μάλλον — . 
Ιη ηοίΕ ρΓΟ "Εγ. 3." οογγ. "Γι*. 12." 

997. προαειπών άν τύχοιμ^ άν εύατομΘν ΑΚΓθηβ θί {χαϊ τύχοιμ') Τοάί. 

εύατομαν^ Ι. (][. εύφημων, Γθοίθ Ιοί^αθηβ. Βθ Ια8θίηίίΐθ ο&ηία ηδΐιτραίαι• 
δορΙι. Οβά. 0. 18. 8βά ηίΐιίΐ άαΙ)ί1ο (^αΐη Εαί εύύτοχΟν (Ψβϊί.) &α1; εύστόχως 
(Ργ. 616 β.) οοΓΓΪ^θηίΙιιαι δΐί. Εύατοχεϊν Ιβ^ίίιιι• ΡοΙγΙ). Ι. 14. 7. II. 45. 5. θίο. 
εϋατοχος ΕιΐΓ. ΗθΓΟ. 195. Ρΐιοβη. 140. Ηβΐ. 76. Εγ. 321, 2. Ρ1»1;. 1^0^5(5. 950 Β. 
εύστόχως Εθ^β. 792 ϋ. Χβη. Ογτ. Ι. 4. 8. 7. ευστοχία Ιρίι. Τ. 1239. ΤΐΌ. 811. 

1004. ^α. πόλλ^ άν εύφραίνοι φρένα, οοΐΐ. 8αρρ1. 515. σύ χαϊ λέγων 
ευφραίνε και πράσσων φρένα. 

1005. ξύνοικος] Οί. Εγ. 164. ^ύνευνος. 8θά οί. 909. δορί. 188. 8ορ1ι. Ο. Κ. 
249 8ς[. 

1018. Ιιθ§. αμείβει. Οί. Εαιη. 315. άσινης (Γ αίανα άιοιχνεΐ (ρΓίΐθδβηδ). 
1068. παιάόβορόι Υαΐοΐί. Ά,ά Ρΐιοβη. 1576. ΕοΓίοδδθ γθοΙθ. 13 196 Α1)1)ΕΝ0Α ΕΤ (Χ)βΒΙβΕΝΐ)Α 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 

51. βροτοστνγ€Ϊς] Μογ1;2ιΗΙ)ιι8 ίηίθηβί. 0£. Ργ. 799. Γο^όνει βρο-ίο- 
ατυγέις, 

52. Οί. 811. 8ορ1ΐ. Ο. Ο. 282. μη χάλνπτε τάς εύάαίμονας \ εργοις ^Α&ήνας 
άνοαίοις υπηρετών, 

72. άχος] Οί, Εηιη. 645. ^στ* τοΰά' άχος, 

πόροι τ€ πάντες — ] 8θ1ΐθ1. πάντες όί ποταμοί εϊς ?ν συνερχόμενοι, 

74. χλύσειαν] Οί. Ιρίι. Τ. 1193. θάλασσα χλύζει πάντα τάνϋ-ρώπων χαχά, 

83. Οί. δβρί. 834. χαχόν με χαράίαν ιι περιπίτνει χρύος, 

183. Οί. 8ηρρ1. 785. χελαινόχρως άϊ πάλλεται μου χαράία (χλυ&ωνίφ Βίηά.). 

193. Οί. ΕΐΐΓ. Ηθΐ. 289. δ &' άγλάϊσμα &ωμάτων έμοΰ τ' εφυ. 

235. μέλημα άώμασον] Οί. ΕαΓ. Ιρίι. Τ. 182. μοϋσαν νέχυσι μελομέναν. 
ΡΙΐΟθη. 1302. ϊαχάν μελομέναν νεχροϊς, 

241. ή (ίέ — ] Εε βηίιη — . 

244. Κράτος^ νίΓθδ δαρρθάίίαηβ. Οί. 229. αλχ^ πεποι^ώς. Κράτος ρθΓδοηΑ 
68ί ίη ία1)ΐιΐ8, ΡιοπίθϋίθΟ. Οί. δορίι. ΕΙ. 477. /ΙΙχα άίχαια φερόμενα χεροϊν 
χράτη, 

296. Ηίηο τάριχος δ&ΐβαπίθηίιιιη. 

314. Οί. Εατ. Ηθγο. 26. γέρων — λόγος, Α§. 750. 

320. ομοίως^ Ιη Θ8(1θΐη 8θ€ΐθ Ιιοο ΙθβΐίπΓ ίη ν. βίτ. 337. 

338. Οί. Α§. 211. τί τ&νό' άνευ χαχΒν; 

350. Οί. Ηοηι. Οά. 1, 177. ίπ/στροψος ήν άν&ρώπων. 8αρρ1. 997. Αβ. 396. 

397. &αί•ξας] Οί. Α^. 207. εΐ τέχνον άαΐξω. 8ηρρ1. 680. 

418. ΟΟΓΓ. "ώ πάτερ;" (βίο). 

505. χλη&όνος] Αη§1ίοθ, Γβρηί&Ηοη. Οί. 8ορ1ι. Ο. Ο. 258. τί χληίόνος 
χαλής — ωφέλημα γίγνεται, \ εΐ — ; 

506. Οί. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 119. μούνη γαρ έίγειν ούχέτι σωχίΰ \ λύπης άντίρρο- 
τον έίχ^ος^. 

548. εχπαγλον τέρας] Οί. Α§. 862. εχπαγλον χαχόν, 
706. Οί. 8θρ1ι. Ο. Ο. 432. τοϋτ έμοϊ — το άΘρον — χατψεαεν, 
723. Οί. 1070. ανδρός βασίλεια πά^η, 

1029. Οί. Ιι^δ. Εγ. 4. ού τιμής τεταγμένης πωλοΰσιν, αλλ* ώς άν 6ύνωνται 
πλειϋτηριάααντες πλείατου άπέ&οντο. ΗΔυδ , ΤΥΡΙ8 ΟΕΡΗΑΝΟΤΕΟΡΗΕΙ. 4ί4^Ι^'*'^^ ΑΕ80ΗΥΙΙ 

ΕϋΜΕΝΙΒΕδ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΟΕΙΤΙΟΑ ΕΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ ΕΧΕΟΕΤΙΟΟ ΙΝβΤΕυΧΙΤ ΓΕΈΒΕΚΙΟΤΓβ Η. Μ. ΒΙιΑΤΒΕδ, μ.α. οχον 

υ<.0. ΟυΒΟΝ, ΡΗ.Ο. ΒυΟΑΡΕδΤ, δΟ^ΑI^I8 800. Ι^ΙΤ. ΑΤΗΕΝ. ΕΤΟ. 
ΑΕΌΙ8 0ΗΒΙ8ΤΙ ΙΝ τΤΝΙΥΕΚδΙΤΑΤΕ ΟΧΟΝΙΕΝδΙ ςυΟΝΒΑΜ ΑI^υΗΝπ8. 4 ΗΑΙ^Ιδ δΑΧΟΝϋΜ, 

ΙΝ ΟΕΡΗΑΝΟΤΕΟΡΗΕΙ ΙΙΒΕΑΕΙΑ. 

ΜϋΟΟΟΟ. λ. 


ΑΒ Ι.ΕΟΤΟΚΕΜ. Εη ίθΓίίίΐιη ίΓΐΙοςι&θ Αθ8θ1ΐ7ΐβ&θ ίαΙ)α1αιη, βί ίρ8»ιη ^ΓανΛπδ 
οοΓπιρίβϋδ, ρ1\ΐΓίΙ)ΐΐ8 ίοΓίαδδθ ς[αίΐιη άυο ρήοΓθδ ίαΙ)ΐι1αθ, άβρΓ&να- 
ίαπι. Ώθ θάίίίοηίδ 11π^π8 ηίθαθ ιαϋοηθ (ΐαιιιη ^^,πί &1ίΙ)ί άιχβπιη, 
ρΙιίΓα Μο αάάθΓθ δαρθΓδθάθο. Ιη θΐϋθηάαίίοηθίη ίβχΐιΐδ ορβΓβιη βί 
οαταιη (ΐα&ιη ιηαχίιηαιη ίιηρθηάί, ηβο ίθωροή ηβο 1ίΐΙ)0Γί ρ&ΓΟθηβ. 
Τθχίπιιη ίαηΐθΐι 1ιπ]ΐΐ8 ίαΙ)ΐι1»θ θο ς[αθΐη ηυηο 1ΐίΐΙ)θΐημ8 ιιιις[παιη 
ιηιιΐΐο ρυχίοΓθΐη θΧδίϋιίΓαιη θδδθ νίχ δρβιαΓθ Ιίοθί. 

Αθδθ1ΐ7ΐί ΟΐθδίθΒΐη βάίάθπιηΐ: θίίαιη ^, Έτβχϊζ (1846), Τ1ι. Ηθ78Θ 
(1884), Ν. Ψβοΐίΐθίιι (1888), θί ροραΐαήδ ωβπδ Α. δίά^λνίοΐί (1887), 
ςααδ θάϋίοηθδ, (1α»δ ριαθδθΓϋιη ροδίΓθΐη&δ, οαηι ίταοία ηοη θχί^ιιο 
οοηδίιίαί. Ριαβίβίθα δίηςαΐατβδ }ιιΐ)αδ ί&1)αΐ8.Θ θ(ϋίίοηβ8 βΟΓίρδθΓπηΙ; 
β. ν&1[θβΘΐά (1794), 8ο1ι^6ηοΐΓ (1821), Θ. Βιιτ^βδ (1822), Κ. Ο. 
ΜίΙΙΙβΓ (1833), Ψ, Ι,πι^οοά (1844), β. Ε. δοΐιοθΐηαηιι (1845), Ε. 
ΜθγΜ (1857), Β. 0Γ»ϊβ (1870). 

Ιη ίθχίαδ οοηίοΓίηαίίοηθ ρΙιΐΓίιηαδ ααί αϋοιαιη, ηοηηπίΐαδ 
ίιΐ)αΐΊα ηθ^ίθού&δ, ατιΐ; ηίθαδ ίρδίπδ βιπθΐκίαϋοηθδ ίηίαϋ, ηοη ραπ- 
ο&δ ίηιπίθΓϋο &\) &1ϋδ θ(1ί<;0ΓίΙ)αδ ίΠαίοδ θ|βοί. Ιη ηοηηπΠίδ Ιοοίδ 
ηιαηίίβδίο οοπαρϋδ (ΐΓ»ηι»ίί8 οθοοηοηιίαθ βί βθηίθηϋίΐθ δΐΐδίίηθη- 
άαβ βααδα οοη]ΘθίαΓ&δ ΙΛθήαδ &άδοίνί, ϋα ίαπιβη αί δθΐηρβΓ ίη «η- 
ηοίαϋοηθ ΟΓΪίίοΛ Ιβοϋοηθδ οοάίοαηι 8πΙ)3ίοθΓβηι. 8ί ίοιίθ ιηίΐιί 
αΙίθΓ&ηι θ(1ίϋοηβηι ραιατθ οοηϋηςθίθί;, ηοηηηΐΐ» ίοιί&δδθ αί ίιΐδίο 
Επάίΐοΐυδ ίη ίθχίηπι τθοβρία ΐθνοοαηά», ηοηηαΐΐα Γθδβοαηάα, ηοη 
ρααβα οοΓΠ§βηάα ηιίΐιί νίάθΓθηίαΓ. ^αο(1 δί ίΐ1ίς[α£αιάο βιτανθΓΟ, 
αϊ; Ιιυηιαηαηι θδΐ; βιταΐθ, &ηί; ηίηιίδ ααάαχ ίαίδδθ νίθβαΓ, Ιβοίοιϊδ 
αί ίη ορθΓθ ρθΓ(ΐπ3ηι άίίβοϋί θί; 1αΙ)ποο ίηάαΐ^θηΰαηχ 1)θηί- IV 

ΗβΓ\νθΓ(1βηί πίθί οΙ)8θΓνίΐΰοηθ8 ηοηηυΐΐαβ οήίίο&δ ίη ιηθ88 Μυηι 
ί3ΐ)αΐ8.Γαιη Αθ8θ1ΐ7ΐθ&Γαιη θάίϋοηβδ ^θηί^ηθ ηίθοιιηι ρβι Ιίίβπΐδ 
οοπιιηαηίοίΐίΛ8 8\ιΙ)ίίοίο. 

Ιη Α^&ιηθίηηοηθίη. 

349. ευ] αυ ηΐΒΐίΙ; ΗβΓ\ΐΓ., οοΠ. 317. 

427. ύπερψατώτερα Ηθην., οοΐΐ. Ρίπίΐ. 01. IX. 65. θΐ Εγ. 107, 11. 8θ(1 
Ιιοβ θρϋΙΐΘίτιιη ηιιβ^τιαιη, ορΐηοι, αραά ΤΓ&^οοδ οοοηηϋ 

455. έχοντας] έλόντας Ηθΐ^ν. 

459. μου] μοι ΠθΓίν. 

478. &ίι δίδοΐ. 7Γ5 "ννβίΐ. που Ηθγ\7. 

481. νέοίς πυρωβ-εϊς επεη^ αλλαγή λόγου καμείν (άβΐθΐο χαράίαν \ιϊ βίοδ- 
δθΐηαίθ) Ηθην. 

555. μόχθ-ους γαρ άν (ηίθοιιιη ρΐΌ εϊ) λέγοψί Ηθΐ•\ν. 

563. εϊ] άν οιιιη ΑιιτΕίο ΗθΓ\ν. 

571. τ6ν ζίΰντα ά^ άλγεΐν] τον ζβντα χάίγεΐν — ΗθΓ^. 

588. Άγγελος] άγγαρος (μί ίη 282.) ίοι•<»88θ Γθροη«η<1ιιηι ριιΐι&ί Ηθΐην. 

589. * Ιλίου τ' άνάσταύΐν] ^ Ιλίου χάνάύτασιν ηίθοηιη ΗθΓ\7. 

613. τοίόσά^ ό κόμπος- τησάε (ίΤ') — Ηβαύίαπι θί ΗθΓτν. Ε^ΐΌβία θηιβηάαίίο. 

626. πρότερος (Ηβγβθ) €\ναχ&ε\ς έμψανης (δο. έστϊ) έξ ^ Ιλίου ϋβτψ. 

640. εν τί άήμίον Ηθγμγ. 

720. άμερον] ημερον Ηθΐ'ΜΤ. 

805. νΰν <Γ' ούχ άττ' ϋχρας φρενός είμι φίλοις | εϋφρων πόνον ευ τελ^- 
σασιν ΗθΓ^ντ. Οοπθοίίο ναΐάβ ρΓθΙ)αΙ)ίΠδ. 

875 δ^. πολλάς — ^^ρης \ άνηψαν ***** | (λυΟαν Άλλοι προς βίαν ηρτη- 
μένης ΗθΓΥΓ. 

930. ίΓττ* ουν τ«ίΓ ώς πράααοψ^ άν εύ&αρσης έγώ ΒΙ&δδ. ρΓΟί). ΗοΓν. 
Ροδδίδ ηοη ηΐΕΐβ οϋχουν τ«(Γ ου {βχΑ άν) πράσσοψ* άν εύβ-αρσης έγώ. Ββί 
οπιηίηο ίη ραίπιαιία Λνβγπιιιοΐιίί θπίθηά&ίίοηθ αο^αίθδοθηάιιιη βδδβ ριιίο. 

966. ίί άόμους] Μβοππι δΐΐδρβοίπίπι \ΐ8\)βί Ήβτψ, θα. αυβ-ις αυ β,μϊ αυ 
πάλιν. 

1025 β<ι. εΐ &^ μη τεταγμένα \ μοϊρά μοί τις Ιχ &εΘν \ μ* είργε — ΗθΓν. 

1049. πί&οι' άν, εΐ πί&οι' Ηβι•\7. 

άπειθ-ήσεις 2ίαί άπιατήσεις ηίθοιυη ίάθηι. 

1057. ήμΐν Κβηηθάγ. ^ίάη ί\χθί\ιν Ήβιντ. 

1058. ώς] τοις Έίβνψ.^ ς[αί νθΓδίιηι δρυ,πιιηι 1ι&1)βί. 
1116. άρχυστατεί (ί. θ. 8 αρχ.) ξυνευνος Ηθίντ. 

1159. ΟοΓΤβοϋοηβηι ηιβαηι ηύξανόμαν ρΐΌΐ)&( Ηοητ., <][ΐιί ίαηίθη αύξανόμαν 
ηιαίϋ. 

1200. άλλόθ-ρουν φάτιν (ρΓο τό πβν, ί. θ. ηιηιΟΓθπι) Ηθίντ. 

1219. ώ^ πόρεις ροϋιΐδ (^ιι&ηι ωσπερ ο7ς ιηΒΜί Ηθΐν^., άθ αοοπδαϋνο οίς 
(ΙαΗίαηδ. 

1252. Ιη ναΐ^αία Ιβοΰοηβ παρεχόπης ϊόι'Θ ο^θηάίί Ηθγ\7• 

1302. φρενός] γένους ΗθΓ\^., ίη 1;αιιίο1ο§ί& οδθηάθηβ. ί 1322. ^ίίσιν ού β-ρτίνον] ζΘύΗ τις ^ρΙ^νον ΕθΓν. Μβϋιη ζ^σ' ίγώ β-ρί^νον. 

1338. 0011*601101168 ιηθ&β άποτίσι^ βϊ ^πνχρανι^ ρΓοΒ&ί Ηθγ\7. 

1371. ίστορεϊν όπως χυρ8Ϊ Ηβη^., ςαί (ααιβη 6θΓΓ6θϋοηθΐη ιηθ&ιη ρτββίθΓί;. 

1431. ΟοΓΤθοΰοηβιη ιηθ&ιη ^^ίράν τ* "Ερινύν θ•' ριοΙ>8>Ι; ΗβΓντ., ιη&ΐίΐ 1»ιη6η 
^Αράν τ* ^Ερινύν (οίη. ^')• 

1461. τρίμματος (πΙ; τρίΛαλτος βίο.) ΒΙαβδ. ριοί). Ηβητ. . 

1468. Ηθπηαηηί οοιΤ6θϋοηθΐη άιφνίοισι ο&τϊ&ϊϊι }ΐ8ί\)βϊ Η6Γν., ίοιιη&ιη 
θ&ηι ίη ΕΙθΟΓοιη ίϋηΐίβ οοοιιπθγθ αάιηοιίθηδ, ηηάθ ίη 8ίοί1ί&ιη, ιιΙ)ί ρΐατα γο- 
ο&1)ΐι1& α(ΐ8θίγί88θ Αθδοΐιγίιιιη Ιταάϋτιιη βδΐ; (Αί1ΐθη% IX. 402 Ο.), ΐΓΟίΐθίτθ ροΐαβήί. 
ΟθΔί6θ1;ιΐΓ& θ& ιηϋιί ρ&ταιη ρΐΌΐ)&1)ίΙΐ8^νί(1θ(ιιτ. 

1523. ΟοΓΤθοϋοηθίη ιη6&ιη ού γαρ χουτος ρΐΌΐ)&ί Ηβτν. 

1527. άγρια (Βοτνάιιΐΐ) &ράσας, ΰξια πάσχωρ Ηβην. 

1561. "νν6β]£ΐθίιιη οοΓΤβοίίοπθΐη ρτοΙ)«1; Έθτντ, 

1574. '^Ιη πάν ηοη Ιι&βΓβο, άίβρίίοβΐ; βιηρΙίΑϋοιιιιι έμοί γί, ^^α^θ Έτίιιπϋϋ 
Ιι•£ΐιΐ8ρθ8ίίίοη6ΐη ρΓθΙ)βνθΐΊΐη." (Ηβι•\νΓ.) 

1601. λάχΐΐαμα δείπνου ξενοάόχου {ιαθοηιη)*ντιθ'Βίς (ί. θ. έντι&ίϊς) άρξ 

ΗθΓ\νΓ6Γ(1βΙ1. 

1607. αύ^ίς μ* άθάΐ ΡΓοηοιη6η &1>θ88θ ιηοϋί Ηθίν. 

Ιη ΟΙιοβρΙιοΓΟδ. 

36. ^ώμαβιν ηΐδβ. ατηβ^αιν &ίΐ1 αϋς^αίά δίηιϋβ Γθς[τιίήύ Ηθγ^., οοΠ. 8θρί. 
563. 865. 

61. ^ηιαχοππ] ίπιαχοτΗ (οαΐί^ίηβ οΙ)Ι;6^ϋ άιιιη ία Ιαοο νβτδΕηίιΐΓ) Ηθ]'\7. 

78 8ς[. ^μος (Γ' — άίχαια χαϊ μί} πρέποντα \ βί(ξ ψρενίΰν αΜσαι πιχρορ 
στνγος χρατούα^ Χ^ίβομαι (ιηθοιιιη) — Η6Γν. Ι. θ- *'Μβ τθγο οροιίθΐ: θίίαιη 
^1106 (Ι6(1θ06η1; οοη(Γ& αηίιηί βθηίοηϋαιη ρΓθΙ)£ΐΓ6, &06Γΐ)ΐιιη ο<1ίιιιη ρΓ0]ηΘηίθΐη.' 

116. ΟοΓΓΟοϋοηοιη ιηθ&ιή τοϋτά γ* ίφρένωσας ρτοΐύ&ί Ηθίν. 

195. ^μφρορ*] δί ^ιάά ιητιί&ικίιιιη δϋ, χαϊ φρέν' ριοροηϋ Η6^τ¥^ 

236. ^αχρυτοςΐ δηβρβοίαιιι» ϋρρηχτος Ά\ίί άτρυτος ίβηί&ί Ηβΐ'ν^. 

247. άετοΟ] Βοηα αβίΑίθ ίη ίίίηΐίδ δθΐηρβΓ ρβι (ϋρΐιίΐιοη^ιη αίετός δοηΜ 
ιηοηοΐ; Ηθγ\7. 

266. γλώσσης χάριν] β τ ΛίΪΛΒ οαρί&ηά&β ο&τΐ8& ΐθ(1(1ίί Ηοητ. 

328. βΐάπτοι^ν] Ι. β. φονεύίον, τιί ηιοηιιϋ Ηβιντ., οοΐΐ. Α^. 1535. βΧάβας. 

359. έχεΙ] πέλει ροϋιΐδ ς[ααηι Ι^σει Γβροδίΐθπί Ηθΐ^ν., ^ηιυη ί&ια βριώ ιη- 
ίθΓΟβ Βϊί Α^αηΐθΐηιιοη. 

361. μόριμον λάχος γε [^αίάηί η?] ηιμπλάς (αοί τ' ίπ(μπΧης) Ηβτν. 

576. πο^ώχει] ηροχώπφ (ί. β. ΒίΓίοίσ β1&(ϋο) οοηβ(1θΧϊΐθΓ Γβροηίί Ηβην., 
οοΐΐ. Α^. 1652. Νθδοίο &η γθοΙθ. 

601. Οοπθοΰοηθίη ηίθαιη πολύ νιχ^ ρτο\>Β,ϊ Ήιβηί. 

689. ούχ οιά* Ιγώ' σΐ τοΟτο ί' [ρπιβδία* τοΟτό γ*] είχος Μέραι Ηοηγ. 
ΙρΒθ οοη]ίοίο ούχ ο$άα, τον ψύσαντα (ριο τεχόρτα)^ά' ίίχός εί^έναι, ΟΜίθΓ 
ιηοηβο ίη βάίϋοηβ ηιβ& ρΐΌ τους τεχόντας ί' ((^ηοοΐ^ 1;7ρθβΓ2ΐρ1ή οΐ'πιΐιιιη ββί) 
οοΓτί^θηάιιηλ οδδβ τους τεχόντας. 

771. γαβ-ούσι^] γη&ούαιι ηοΕίϋ Ηβινν. 

841. Οοηίθοίαταηι ηιοαηι τό<Γ άρ έτερον ριοί). ΗθτΐΤ• VI 

871. άπούταβ-αμεν] άπο<ίτατ&μεν ιη&ΐϋ ΗθΠ7. 
927. αίαα] Οοηβοϋοηβιη ηΐΘ&ιη αίμα οιηηίηο ρΓθΙ)&ί Ηθγ\7. 
943. χτεάνων τριβάς] χτεάρων φβ-ορ&ς ιη&ΐϋ Ηθγ\7. 

982. ξυνωρίάα] ξννωριάος Ε.βτψ, Νιΐ8<ιιιαιη βηίιη &ϋΙ)ί νίηοιιΐιιιη βί^ηί- 
&0&1'θ ξυνωρίς. 

1020. αύτίχ'] βίηθ β&ιΐ8& ίη Ιιοο οΕοπάπηί 8^&ά^3η^^11θ^ βί Ηθγ\7. 

• Ιη Ειιιηθηίάθδ. 

». 

3. η ^η από μητρός ί6ηΙ&ϊ ΗθΠ7. 
39. ΥβΓβιιΐϊΐ 8ΐ)θ88θ πιαϋί Ηθίν. 

52. Αά βάελύχτυηοι. ίηοΙίηΛΪ Ηθγ\7., οοΠ. 49. 282. δβρί. 488. "δβά £ογ- 
1888Θ, ίη^τιϋ, δρβοίαηίιΐΓ 86<ι\ΐ6ηϋ&.** 

76. ηε&οστ^βή (ηοη πεζ,, ς[τιοά ορβπυιιιη ίηοτιή&θ ά6ΐ>θίατ) Ηθπ^. 
79. €οη36θ^τΐΓα]η ολβΑπι Παλλάάος &ε&ς ρΓθΙ>&1 Ηθγ\7. 
97. Ιχνίζετα^ βχιϊ Ιχνίζομαι Έ&τψ, 

105. ^ι1. π&ς άπράακοηος βροτΟν (&11^ πέλεή. Υοϊβιιιη δριιήυιη 1ι&1)6( 
ΗθΓ\7θΓ(1θη. 

116. Κλυταιμνήστρα] ΟοηίθΓ ηοιηβη *Υπερμνήστρα, δοηρίιιπιηι Κλνταΐτ- 
μήστρα ρΓθΙ)£ΐί ΗθΓ^θΓάθΐι. 

122. ψονεύς ά*] Ρατΰσιιΐ&ιη 8ΐ)θ88β ιηαΐίί Ηβιν. 
157. Οοιιίθθ1;ιιι*&ιη μεβοβαΧεΙ Γθρτΐ(1ί&ί Ηθγ\7. 

207. πρόσφοροι ρΓθΙ)&ί Ηθΐ'ν^. Αϋοί^αί ρΓοηοιηίηθ νμ&ς αάάϋο οριΐ8 ίοτβί, 
212. ούχ άν γένοιτ" άν χεϊνος ΗθΓ\ν. ^ιι^άη^ ροΰ\ΐ8 ούχ^ άν γένοιτ^ 
έχείνος — ? 

217. μόρσιμος] β-έσμνος (βμίιιβ §1θ88θηια νόμιμος ίη μόρσιμος οοίπίρίαπι 
ίιΐθήΟ ΗβΓντ. 

239. Άλλοισιν] ^α. πολλοΐσιν Άοτψ. Αϊ οΓ. 451. 

θα. χαϊ νομενμασιν βοτ&ν (οοΙΙ. 452.). •'ϋββρθΓο", ώί ΗθΓ?ΓθΓ(1θη. 

258. δίί' αΐη' ίπ' άλχάν φυγών (&ΐΐί βλέπων) Ηθίν. 

284. 285. ΥθΓ8Ώ8 ίοΓδ&η ίηίβΓροΙαΙί 8θθΐιιΐ(1ιιιη Ηθίν. 

302. Ηοθβ ηίΐΏί8 ίθδίίη£ΐη1;6Γ 8θ1ϋβϋ;&γί. υ(ί(][ΐΐθ άναίματον βόσχημα Γβΐίη- 
ςαθίκίαιη θΐιαΐ;. ^ιι. άναίματον βόσχημα δαιμόνων, σχιάν. 

330. φρενοβλαβής] Αρικί ηοδίηιιη βά δθΐηρθΓ, ηί ΜΙαίατ, ροδϋίοηβηι ί&οβίθ 
ηιοηθΐ: ΗβΓν. 

379. αύάάται] Ραταιη Ιιοο οαιη άχλύν οοηνθηίΐΌ ιηοηβΐ Ηθγ^., ίρβο 
α!ωρ£ΐ ρΓΟροηθηδ. θα. χαϊ άνοφερά τις αχλύς χατά άώματος έχχεΐται — . 

404. (}οη3θο1;ιΐΓ&ιη πτέρωμ* απερ ρΓθΙ)ΐιί ΗθΠ7. Α( ρΓ&θθθ(1ϋ ηοιηθη ρΐβ- 
Γαπιςιΐθ απερ. 

429. ΟοιτίθοίιΐΓ&ιη δν άοΰναι θ-Λω ιιηίοθ νθΓ&ιη θδβρ ρτιί&ί Ηβηγ. 

484. β-εσμόν, τόν ιηβδ. τόν ^εσμσν ^θηί»1; ΗθΓντ. 

504. προφωνΘν ιηδδ. έπερωτΰϋν (&ιι( αΐί^αίά δίιηϋθ) ίβαΪΛί Ηθγ\7. Εογ(. 

513. νεοπαβ-ης] άυσπαθ-ης (1\ιΙ)ίί&η<;ΘΓ ΗθΓ\7. ΟΓ. ν. «ηί. 522. 

516. Οοΐϊθοϋοηβιη ιηΒ&ϊΏ.νοϋ χαϊ φρενίΰν ριο\>ΒΧ Κθιψ» 

565. ^στος θίίαηι Ηβιν. . . νπ 

613. &οχίΰ ]ΐ0€ΐίθ(][Πθ ιηιιΐϋ Ηθγ\7. Νθδβίο &η τθβίθ. 

620. ψάσχω βθΐηρθΓ αρπά &ηϋς[τΐ08 8θηρ(θΓθ8 οοη3ΐιηβϋττιιη θδδθ &ί&ηη&ί 
ΗθΓΤΥ. ^ιιο(1 81 Υθπιιη Θ8ί, ίαοίΐθ 8π1)8ΐϋιιί ροίθδΙ: φημί. 

770. όάούς] «ΕΟΓ*. τύχας." (ΗβΠ7.). 

άβ-ύμονς] ^υσοίμους Ηβιν., οοΙΙ. 01ι. 935. 

789. πολίταις δοδρβοίιιηι 1ι&1>θ( θϋίοη Ηβιν^. 

834. Βθ βοΓτβοϋοηθ οιβα ηόΐ€ως, ηθδοίο &η γθοΙθ, άτιΙ)ϋ^ιί Ηθγ^. 

845 8(1• Βθ οοΓΓθοΙίοιίθ πιθλ **Λρ<» δθά νίοΙβηίθΓ" αηηο<»1; ΗθΓν. 

906. εύηλίως] εύήλιον ΗθΓ\7. 

έπιστείχειν] έπιψύχειν Ηθγ^., οοΙΙ. ΑροΠ. Εΐιοά. Π. 525. γαΐαν Ιπιχρύ- 
χουσιν ίτήσιοι {έτησ(αι?). "ΑρήοΕ, ίιις[αί1;, βδί γθ^ο Αϋΐο», δθά νβηίίδ Γθίή- 
βθΓβΙπίΓ." ΟοΓΓθοϋο αάιηοίΐιιιη ρΓθΙ)8Μίδ. 

912. νοθ8ΐ)η1ιιιη ^τΐ0(1 οπιη άν&ρός φίτυπο(μενος ρΓΟΓδΠδ οοηνθηί8<; Γβ- 
ςυιηΐ; Ηθίν^τ. ΡΙλοθΙ; ιηίΐιί οοΓΤθοϋο τίΰνά* απόρρητον. 

915. ΟοΓΓθοϋοηθίη πίθβιη χλνειν ^το\)άϊ Ηθγτυ. 

932. βαρεβν] τιιχρβν ίθηί&ί Ηθη^. 

1023. "ννβίΐίί οοη3θθ1;αΓΕΐη ρΓοΙ)»* ΗθΓ^ντ. 

1032. Οοη]6β1;ιΐΓ&ιη ιηθοιη βαρύτιμοι ρΓθΙ)&ί ΗθΠ7. 

1044. σπονάαϊ — αϊ&€ μενοΰσιν ίβηίαί Ηθιίιγ. 

δβΓΪΐ)6ΐ)αηι Βηςίιίοηίαθ, οοίοςθδΐιηαιη αβίαϋδ αηηπιη Ιιοο ίρδο 
άίθ ίθΓΐηίηΜίδ, 8βρίθΐηΙ)Π8 άϊθ 29. 1899. 00ΏΙ0Ε8 ΜΑΝϋδΟΚΙΡΤΙ Ηυ^ϋ8 ΡΑΒΠΜΕ. Ραιηίΐί&θ Μθάίοθ&θ οοάίοββ. 

Μ. Μθ(1ίβθΐΐ8, ΜΙ)1ίο(Ιΐθ6&θ I^&αΓθηϋ&η&θ ΪΊοΓβηϋοαβ, ιηθΐηΙ)Γ&η£ΐοθΠ8, β&β- 

οιιΐί XI. ίοθαηϋδ. 
Ο. Οιΐθ1ρ1ΐθΓΐ)7(&ιιιΐ8, ΜΙΙίοϋίθΟ&θ Οιΐ9ΐρ1ΐθΓΐ)7ίαη&θ, οΐιαιί^ιοβαβ, δ&β- 
οιιΐί XV. Μβπιιη αρο^πιρίιιιιη οοάίοίβ Μ. , ιηοΐθ θί ηβ^Ιί^βηίβΓ δοήρ^αιη. 
Ειταία ατοΐΐθΐ^ρί ^θγθ οιηηία, ρΐατα θίίαιη βαα θχΙιίΒθί. 
Μ&. Μ&Γοί&ητίδ, 1)ίΙ)ϋο(1ΐθθ&θ ΐΑΠΓθηϋαη&θ ΕΙοΓθπϋη&θ, 1)θΐηΙ)7θίητΐ8, δαβ- 
οιιϋ ΧΥ. Εϋαιη Ιιίο ιηβηιιη οο(1ίοίδ Μ. αρο^^ρΙιτιΐΏ. 
Ρ. Ρ&Γΐδίηπδ, 1)ίΙ)1ίοΰΐθο&θ Ναϋοη&ΐίδ Ραηδίη&θ, ο1ΐ£ΐτ1;&οοτΐδ, δοβοπΗ XV. 
Ηααά άιιΙ)ίθ α οοάίοβ Μβάίοβο άθήναίιΐδ. 
Ατι^. Αιι^ιΐδί&ηιΐδ, 1)ίΙ)1ίο1:1ΐθθ&θ Μοηαοβηδίδ, οΙιαΓίαοθΐΐδ, δ&βοηΐί XVI. νοΓδαδ 
1υ^^I1δ {Αΐ)ΐϋΑ6 ηοΒίιίδί » 576 ο,ά &ηβιη οοηϋηθΐ:. Η&τιά (1ιιΙ)ί6 α Μβάίοβο 
άβήναίοδ. 

^α&β ίη (][ΐΐ£ΐ1:ίαοΓ ροδίτβιηίδ οοάίοίΐιτίδ α Μβάίοβο άίδοΐ'βρ&ηϋαβ βχίαηί 
αιι( 1ίΙ)Γ&ήοΐΊΐιη ηθ^ΐί^βηϋαβ άβΙ)βή 8χά ιάβϊββ ^ο^^6^^;τ1^&δ βδδβ οΓβάίΜβ βδί 

Ραιηίΐίαο νβηβίαβ οοάίοβδ. 

V. νβηβ^πδ, 1)ίΙ)1ίο(Ιιββ&β Μαιβίαπαβ νβηβ^Αβ, ιη6ΐηΙ)Γ8,η&οβιΐδ, δαβουΐ! ΧΠΙ. 

ϋββπηΐ; νθΓδπδ 586—641. βί 794—823. 
ΕΙ. ΕΙοΓβηϋηπδ, 1)ίΙ)1ίοί1ΐθβ&β I^&ιι^β^ϋαη&θ ΕΙοΓβηΙίη&β, ο1ιατί;αββπδ, δ&θ- 

οαΐί XIV. Εαβάβιη ΐΑ0\ιη&θ βπηΐ; ίη βο (ΐπαβ ίη V. 
Ε. Ε&Γηβδίαηπδ, οΐίηι ΜΒΙίοΙΙιβο&β Εαηΐθδί&η&β, ηιιηο Μτίδβί Νβ&ροΐίίαηί, 
1)θπιΙ)3Γθίητΐδ, βΛβοαΙί XIV. Εαβάβηι Ι&οηηδβ δΐιηί ίη βο (ΐη&β ίη V. ΕΙ. 
Βθπίθίηί ΤηοΙίηίί, νίη βιτιάίίί δ&βοηΐί XIV., Γβοβηβίοηβηι Θχ1ιί1)βί. 

Ποδ ίτβδ οοάίοβδ &1) βοάβηι ίοηίβ άβηταίοδ βδδβ οδΐ^βηάηηί Ιαοτιηαο 
οηιηίΐιΐδ ίίδ οοηιπιηηβδ βί Ιβοϋοηαηι & Μβάίοβο άίδοιβραηϋ&ηι δίηιίΐίίπιάο. ^ιι&θ 
ς[πιιηι ϋΐΐ δίηί, νίχ άαΙ)ί1;£ΐη ρο1;βδ( ς[ηίη οηιηβδ δβρίβηι οοάίοβδ αΐ) ηηο βοάβπι- 
(^ιιβ ίοηίβ Μβάίοβο ίΐηχβήηί. ^ηαβ ίη ίίδ άίδοιβραηίίαβ Ιβοϋοηππι δηηΐ; οπιηββ 
απί βιτοή απί οοη^'βο^αΓ&β άβΙ)βη ρΓθ1)&1)ί1β βδί. ΕϋΙΤΙΟΝΕδ ΔΕ80ΗΥΠ Ηϋ^υ8^υΕ δΙΝΟϋΙ^ΑβΙδ ΕΑΒϋΜΕ. ΑΙά. 


1518. 


Α1(1α8 


νβηθίίβθ. 


ΤΐΙΓΙΙ. 


1552. 


Η. ΤιΐΓηθ1)ΐΐ8 


Ρίΐηβϋδ. 


ΕοΙ). 


1552. 


Γ. ΚοΙ)θΓ<;β11ΐ 


νβηβίί&θ. 


νίοί. 


1557. 


Ρ. νίοίοήαδ 


ΡβΐΊδϋδ. 


ΟαηΙ:. 


1580. 


Λν. ΟΛπίθΓ 


ΑηίνθΓρίαθ. 


δί&ηΐ. 


1663. 


Τ1ι. δίΕπΙβγ 


ΙίΟηάοη. 


Ρ&ιι\^. 


1745. 


^. 0. άθ Ρ»ιι^. 


Η&^&θ. 


Αδ^. 


1746. 


ΑδΙίθ^ 


Ιιΐι^άιιηί Βαί. 


8ο1ι. 


1782. 
1827. 


0. 0. δοΐιυίζ 


ΗΛίίδ βί Οχοηϋ 


Λ^Γ&ΙίθΡ. 


1794. 


0. Λ\^&1ίθίΐθ1(ί 


Ι<οηάοη. 


ΡθΓ8. 


1794. 


Ε. Ροι•8οη 


ΟΙ&δ^ΟλΥ. 


ΗθΓίΤΙ. 


1799. 
1852. 


0. ΗθΓΐη&ηη 


Ι.ίρ8ί&θ. 


Βαΐΐ. 


1809. 
1819. 


8. ΒηίΙοΓ 


08ΐηΙ)Γίϋ§θ. 


δοΙίΕβί. 


1819. 


0. Η. 8ο1ι&ίθΐ• 


Ιιίρδί&θ. 


8ο1ιιν. 


1821. 


ΟοπΓ. 8οΗ\νθηο1ί. 


Βοηη&θ. 


ΒαΓ§. 


1822. 


0. Βα镧Θ8 


1<οηάοη. 


Ψθΐΐ. 


1823. 


Α. ννβΠαιίθΓ 


Ιιίρδί&θ. 


δοΐιοίθί. 


1828. 
1830. 


^. 8οΗο1θβθ1ά 


0&ιηΙ)Γίά8θ. 


Βοίΐι. 


1831. 


Γ. Η. Βοί\ι& 


Ι.ίρδί&θ. 


Βίηά. 


1832. 
1869. 


ΛΥ. ΌίηάοΓί 


Οχοηϋ θΐ; Ι^οηάίηί. 


ΜϋΙΙ. 


1833. 


Κ. 0. ΜαΠβΓ 


Οδ1;^ίη§Θη. 


Μίηοΐί. 


1838. 


,Τ. Μίηο^^^Γίίζ. 


ΙιίρδΪΕβ. 


ΑΙΐΓ. Ε. 


1842. 


Ε. Α. .Τ. ΑΙΐΓθηδ. 


Ρανίδϋδ. 


ϋη^. 


1844. 


Λν. Ιιίηινοοά 


ΟχίοΓά. 


δοΐιοθΐη. 


1845. 


0. Ε. 8ο1ιθθΐϊΐ&ηη. 


0ι•βίίδ\ν8ΐά. 


Γγ. 


1846. 


^. Εγ&πζ 


Ιιίρδί&θ 


Μ. 


1847. 
1879. 


Ε. Α. Ραίθγ 


ΟίΐιηΙ)ΓΪά§θ Λπά Τχ)ηάοιι Η&ι-Ι. 


1852. 


^. Α. Η&Γίιιηβ 


Ιιίρδί&6. 


ΜθΓ^. 


1857. 


Ε. ΜβΛθΓ 


ΟοίΙι&Θ. 


ΛΝΓθίΙ. 


1860. 
1884. 


Η. Λ\^θί1 


0ίθ886η. 


ΌγλΙγθ 


1870. 


Β. Βι&^θ 


Ιιοηάοη. 


ΚίΓΟίΐ. 


1880. 


Α. ΚίΓοΙιΙιο^. 


ΒθΐΌΐίηί. 


ΤΤθγδθ 


1884. 


Τ1ι. ΗθγβΘ 


Ηαΐίδ. 


^θοΐίΐ. 


1885. 
1888. 


Ν. ννβοΐίΐθίη 


ΒθΓοΙίηί. 


8Μδ. 


1887. 


Α. 8ίά§\\'ίο1ί 


ΟχίοΓά. ΟΟΜΡΕΝϋΙΑ ΑΠςυΟΤ ΝΟΜΙΝΌΜ ΡΚΟΡΕΙΟΚϋΜ. ΑΙ)Γ. 


ΑΙ)ΐ•θ8θ1ι. 


ΑΐΐΓ. 


ΑΚΓθπδ, ΤΤ. Ι^. 


Αιη. 


ΑγγιλΜ. 


Βθηίΐ. 


ΒβηίΙβγ. 


Βί§. 


Βί^οί. 


Βοίδδ. 


ΒοίδδοηΕάθ. 


Βιι镧. 


Βαι*§θ8, 0. 


Οίϊ.8. 


0&δ&ιιΙ)οη, Ιδ. 


Οοΐ). 


ΟοΙ)θ^ 


ΌοΙ)Γ. 


Ι)θΙ)ΓΘΘ. 


Ώγ. 


Βγα1?θ. 


Εΐΐϊΐδΐ. 


Εΐιηδίθγ. 


Εωρ. 


Εηιρθί'. 


Ει•ί. 


ΕΓίαΓάί. 


Εγ. 


Εΐ'»ηζ. 1 Η&Γ*. 


Η&Γίαη^. 


Μθίη. 


ΜθίηΘ^^β. 
Μίηο^. 


Μίηοΐί^ίίζ. 
ΜπΠ. 


ΜπΙΙθΓ, Κ. 0. 


Ρ&1. 


Ραίθγ. 


ΡθίίΓδ. 


Ρθ&Γδοη. 


8081. 


8θ8ΐί§ΘΓ. 


ι 8ο1ι\\\ 


δοΐι^βηοΐί. 
δίάβ. 


8ίά§ν^ίο1ί. 


Ι ΤγΓ^Ιι. 


Τ^ΓΓΤΛΤΙΐίϋ 
ΛΝΓβ,Ιί. 


^αΐίθβθΐά. 
Λν^θΐΐ. 


ΛνβΠ&υθΓ. 
ννίθδ. 


λνίθδθΙθΓ. 
Ιίθπί. 


ΙιθηίΐΒ^. 
ΙιοΙ). 


Ι.οΙ)θο1{. ΑΪ2ΧΥΑ0Υ ΕΥΜΕΝΙΔΕ2. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡ022ΠΑ. ΠΎΗΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

ΛΠ0ΑΑ9.Ν, 

ΟΡΕΣΤΗΣ, 

Κλυταιμνήστρας ει/ιω.αον. ΧΟΡΟΣ ΕΥΜΕΝΙΑίΙΝ. 

ΑΘΗΝΑ, 

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ. ΥΠ0ΘΕ2ΙΣ 

^Ορέστης εν Δελφόίς περιεχόμενος νπό των Έριννων βονλγ\ 
"^Απόλλωνος παρεγένετο εις ΙΑϋι^νας εις το ιερόν της ΙΑϋ7]νάς' ης 
βουλή νικήοας κατήλϋ'εν εΙς Άργος. τάς δ^ ^Ερινύας πραννασα 
προσηγόρενοεν Ευμενίδας, παρ* ονδετέρφ κείται ή μν&οποιία. πυθίας. 

Πρώτον μεν ενχ^ τηδε πρεσβεύω '&εών 

την πρωτόμαντιν Γαΐαν εκ δε της Θέμιν, 

ή δη τό μητρός δευτέρα τόδ^ εζετο 

μάντεων, ως λόγος τις* εν δε τφ τρίτφ 

λάχει, '&ελούοης ούδε προς βίαν τινός, 5 

ΤιτανΙς Άλλη, παις Χ&ονός, κα'&έζετο 

Ατξ. πραύνας] πραννασα ΗθΓΐη. βχ Η&ΓροΟΓ. 8. ν. Ενμίνίάες. 

1. προψήτις ρΓαθβΟΓΪρίυιη ίη Μ. 8Θ0. ιη. πρΘτον] Υοτί. πρώτην. (νχζ 
τζ&€ ιη88. θα. εύχαΐς ταΐαάί. Οί. 20. τζ$Β] τήνάε Λν^αΐίθί. Οί. Οι. 488. 
τίίΐντων άΐ πρΘτον τόνάε πρίσβίύσω τάφον. 

2. ^χ θϊ Γης ΒχιΐζβΒ. 

3. η άη τό —] η ά' Ις τό Ατη&Ιά. (Οί. 29. ^? θρόνους χα&ιζάνω,) Έοή. 
ίΐτις τό — . τό<Γ' ϊζετο] ΓοΗ. χαβ-έζίτο. 

4. ως λόγος τις"] ΡοΓί. ώ^ λέγουβι,ν. 

6. Τίτανίς άλλη, παΐς χ&ονός (ϋδϋη^αθηάιιιη οβηβθί "νν»]£θί. 

1 2 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Φοίβη' δίδωαι 8* ^ γενέ'&λιον δόαιν 

Φοίβφ' το Φοίβης ό' δνομ* έχει παρώνυμον. 

λιπών δε λίμνη ν Δηλίαν τε χοιράδα, 

κέλσας επ* άκτάς νανπόρονς τάς Παλλάδος, 10 

ες τήνδε γαίαν ήλ'&ε Παρνηοον ^' έδρας, 

πέμπονοί ό' αυτόν καΐ οεβίζονοιν μέγα 

κελεν&οποίοΐ παίδες Ηφαίστου , χ&όνα 

άνήμερον τιϋ'έντες ήμερωμένην, 

μολόντα ό' αυτόν κάρτα τιμαλφεΤ λεώς 1δ 

Δελφός τε χώρας τήσδε πρυμνήτης αναξ. 

τέχνης δέ νιν Ζευς ίν&έου κτίσας ΐδριν 

ΐζει τέταρτον μαντικοΐοιν εν '&ρόνοις' 

Διός προφήτης ί* έατί Λοξίας πατρός. 

τούτους μεν εϋχαις φροιμιάζομαι '&εούς. 20 

Παλλάς προναία ό' ευλόγως πρεσβεύεται, 

οέβω δέ νύμφας ή'^α ΚωρυκΙς πέτρα 

7. άί&ωσι ά' η ηΐ88. Μωσ^ν η ΡθΓ8. ΗβΓίη. (Οί. 2. Ιχ ίί τ^ς, 174. χαϊ 
τον—, 660. Ιν (Τί τζΛ 754. Ιχ 6ϊ του. 8θρί. 17. η γαρ —. Ηθγο(3. 8, 87. χαϊ 
η — . ΕπΓ. ΑΙο. 264. Ιχ (Γί των. Χβη. Αη. 7, 6. 4. χαϊ οϊ είπαν.) άί&ωσι ά' ή 
ΑΙ)Γ. Τνθίΐ. βίο. άίάωσί ά' ϊ ΜθΙίΐΘΐ•. 

8. τό Φοίβης] το τή&ης Ψ&ι\. Λνβοΐίΐ. από Φοίβης Ηβην. ΕχβΓΟ. Αβδυΐι. 
ρ. 152. χό (ί' όνομα ττίσά* ίχπ Η. 8οΙι\ν&ΓΖ. 

9. δηλίαν τε χοιράάα] ^π. /ΙηλίΛν χαϊ χοιράάα. ΟΓ. Αξ. 589. 8ορ1ι. 
ΕΙ. 929. 

10. ναυπόρονς] ^α. νανλόχονς. (^ηοά ρτο\)Βί ΗΘΓ\ν. 

11. ΙΤαρνηύοΟ (βίο) Μ. 8οπ1)θηάαιη ηί ίαΐίοι•, Πα{ΐνασαοϋ. Οί. »(1 01ι. 563. 
Παρνησσίάα (δίϋ). 952. 

15. ού πλαστοΐσι ιηπΒ. άπλάτοίΟΐ ^οη^. Λνθοίίΐ. 

17. τέχνης άέ νιν Ζευς εν&εον χτίύας φρ^να ιηδβ. ^ιι. τέχνης ά^ νιν Ζευς 
ΙνΒέόυ χτίϋας ϊάριν (ααί πλέαν). Οί. Δ^. 1209. τ^χναισιν ένϋ-έοίς ^ρημ^νη, Υίχ 
βηίιη τέχνης ενΟ^εος (αί έμπειρος) (Ιίοί ροΐβδί. Αί1;&ιηθη οί. 8ορ1ι. Αηί. 964. 
ίνθ-έους γυναϊχας (δοΐΐοΐ. 4>εολήπτους). ΕιΐΓ. ΤΐΌ. 255. έν&^ου χόρης. 366. ΕΙ. 
1032. Ηίρρ. 141. Αβδοΐι. Εγ. 281. μαντιχζ βρύον τ^χνι^, Αιιί τ^9 — . 

18. τόν$ε μάντιν Ιν β^ρόνοις ΐηδδ. νυ1§. τοΐαάε — Υοδδ. μαντιχοΤαν Ιν ϋ-ρόνοις 
ΛνβίάηθΓ. ^Β.1η βηίιη ρι•&θθβ8δί<; νιν, Οί. 616. μαντιχοΤαιν έν Β^ρόνοις. χρό- 
νοις ηΐδδ. ^ρόνοις Ταιη. Οί. 29. 616. 

19. πατρός — ^ιός Μ&οΐ'οΙ). 8&1:. 5, 22. 

20. Ι(θ^. τούτους μίν (ρΓΟ ίν) εύχαΐς, Οί. 1. 

21. Ιν λόγοις ηΐ88. Ι^β§. ευλόγως. Εί δϊο ΗοΓηι. 
23. δαιμόνων ηΐβδ. Ιιθ^. ποιμένων. ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 3 

κοίλη φίλορνις, ποιμένων επιστροφή ' 

(Βρόμιος ί' έχει τον χώρον, ή• ονδ^ άμνημονώ, 

εξ οντε Βάκχαις έστρατήγηοεν '&εός 25 

λαγώ δίκην Πεν&εΤ καταρράψας μόρον) 

Πλειοτοϋ δε πηγάς και Ποσειδώνος κράτος 

καλούσα καΐ τέλειον νψιστον Αία 

έπειτα μάντις ές '&ρόνονς κα'&ιζάνω. 

καΐ νυν τνχεΤν με των πριν "|- εισόδων μακρω 30 

άριστα ή• δοΐεν κει παρ' Ελλήνων τίνες, 

ΐτων πάλφ λαχόντες, ώς νομίζεται. 

μαντενομαι γάρ ώς &ν ήγήται '&εός. 

ή δεινά λέξαι, δεινά ί' δψ'&αλμοΐς δρακεϊν, 

πάλιν μ* επεμψεν έκ δόμων τών Αοξίον, 35 

ώς μήτε σωκεΤν μήτ^ ετ' άκταίνειν βάσιν. 

έρπω δί χερσιν, ου ποδωκεία σκελών 

δείσασα γάρ γρανς ούδ^ν, άντίπαις μεν ονν, 

23. ανάστροφα Μ. Ο. άναστροφα( Π. Ρ. V. ΗβΐΉΐ. αναστροφή 8θΙιο1. Ραΐ. 
8ί(]§. ίπιστροφαί Γβοίθ ΒιΐΓ^θδ. &ί ΗβΒ(Π&ηι, οοΐΐ. Γγ. 249. 271. 8θρί. 648. Εαι*. 
Ηθΐ. 441. Αάβ8ρ. 162. (Αη^ΐίοθ Ιιααηίβ, γθ80γ1;8. Οί. 548.) ίπιστρογή Ν&ηοΐί. 
Ροδί; 1ι. ν. Ιαοηηαιη ίη(1ίο&1 Ηβηη. 

24. ά' (χίΐ Ο. Ει. Κ V. ί/ί* Μ. ούά^ αμνήμονα] ουχ αμνήμονα (ίαιη» 
0θ1θΙ)Γ&ίιιηι) ΗθΓν^. Ιι&ίθί;, ηί ίαΙΙοΓ, νίΰιιιη. 

25 8ς[. Βάχχαίς αΐς στρατηγήσας — χατ^ρραψίν ΒιΐΓ^. 

25. ου τ ε ηΐ88. ου γε ΡοΓδοη. 

27. πλείστους (ηλήστους Μ. ρι.) ιηδδ. Πλείστου Τυπι. 8ίαη1. Ώοΐ3Γ. βίο. 
ΟοΓΓθϋίαιη βχ Εί^ηΐ• Μ. ρ. 671, 5. βίο. τί ιηδβ. ΙιΘ§. $^. 

28. χαλούσα] ^α. χλέουσα (χλείουσα, χλήζουσα). 
30 8<ι. νίίίαιη Ι&ίβΓβ νίάβίιΐΓ. 

30. εΐσόάων] ΟοΓΤΐιρΙιαιη. ^ι1. Ιερειών, νβΐ είποΰσαν. 

31. άοΐεν] ^ιι. άοΰσαν — . χεί παρ' ^Ελλήνων τινίς] ^ιι. χεϊ \Β^ά$' — . 

32. 7Γ«ρ' Μ. ϋίηά. παρ' ΑΙ)Γ. ΗθΓηΊ. χεϊ τις Ελλήνων πάρα ΒπΓ^βδ. Χτων 
Μ. Ο. V. ίτην ΕΙ. Ε. 

35. ΡΕΓ&§Γ&ρ1ι\ΐ8 ρΓ&θβχα ίη Μ. 

36. Ου. ώς μηά^ σωχεΐν μηχέτ* άχταίνειν βάσιν. μήτε μ^ άχταινειν ηχίίδ. 
ΟοΓΠβθ μήτ^ ίτ' άχταίνειν. Οά ίηίΓΛηδίίίνιιΐίΐ βί άχταίνειν. Οί. δα Ει*. 416. 
Αά βάσιν οί. 8ορΙι. Τγ. 967. στάσιν (γρ. βάσιν βαρ. 8θο. ιη. Μ.) ιηδβ. ^θ11. 

37. τρ^χω ιη88. στείχω Β,ηϊ χωρώ 8ο1ι. ΕογΙ;. ερ7ίω. Οί. 39. 8θά οΙ)8ί»<; 
ΓοΓίβδδθ ποάωχείί} (θθ1θΓί1;»Ιθ). ποάωχίι^ Μ. ποάωχεία αρο^ΐ'. 

38. άείσασα γάργραύς ούά^ν, άντίπαις μεν ουν Π188. άείσασα γάρ γραϋς 
άντίπαις, ούάΐν μίν ουν Ηθΐ^θΐάοη, οοΐΐ. Α§. 1396. τά$^ άν άιχαίως ήν, ύηερ- 
^ίχως μϊν ουν. Εοοίθ, ορίηοΓ. 

1* 4 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

έγώ μλν έρπω προς πολνστεφη μνχόν, 

δρω ί' έττ' δμφαλφ ην* άνδρα χερομνοή 40 

εδραν έχοντα προστρόπαιον, αΐματι 

οτάζοντα χείρας καΐ νεοσταγ^ς ξίφος 

εχοντ* έλάας ϋ^ νψιγέννητον κλάδον 

•\ λήνει μεγίστω οωφρόνως έστεμμένον, 

άργητι μαλλφ' τι\δε γαρ τρανώς ίρώ, 45 

πρόο'&εν δε τάνδρός τονδε ϋ'ανμαστός λόχος 

ενδει γυναικών έν '&ρόνοιοιν ημενος, 

οντοι γυναικάς {οφ^) άλλα Γοργόνας λέγω, 

οϋδ* αυ οφε Γοργείοιοιν εΐκάοω τύποις, 

εϊδόν ποτ* ηδη Φινέως γεγραμμένας 50 

39. έγώ μϊν '^^πω'\ Ι,Είθί ίοΓ8»η νϊΗυηι. ΡβΓαιη Ιιίο οοηνβηίί ρατίίοιιία α/ν. 

40. μίν 11188. I^β§. τιν\ &€ομυσή Μ. ϋ^εομισή Ο. V. Γ. Ι.β§ο χίρομνσή. 
Οι. 01ι. 72. Νοίαηάαβ ίΓίΙ)Γαο1ιγ8 ίη ^ιιίηίΛ ββάβ ββηαηί. 

41. ίάραν Μ. (άρκς ΕΙ. Γ. ίχορτα V. ΓΙ. Γ. ^χοντι Μ. Ο. Ρ. 

42. νεοσπαά^ς Μ. νεοσπα^^ς V. ΕΙ. Ε. νεοαφαγίς "νν&ΐίβί. νεοαταγίς Γβοίο 
Βαΐ'^βδ. ΟΓ. αίματοαταγής, νίόρρντος (Α§. 1351. ξΰν νεορρύτφ [νεορράντφ?] 
ξίψει), νεόρραντος, &ί νεοσφαγής. 

44. 45. Ιηΐ6Γρο1&^θ8 ρηίαπί 8ο1ι. ΤναπάβΓ. 

44. λήνξΐ μεγίατφ ηΐ88. λήνονς άώτφ (ηίδί ροϋιΐ8 νβτ\)& λήνα — ίρβ άθ- 
Ιβηάα δίηί) 8ϋ1ι. λήνει γεμιστόν, αωφρόνως Ιατεμμίνον \ άργήτί μαΧλώ ϋ&ν. 
λήνεν χτενιστώ Έί&τί. Μθίη. λήνει μίν οϊός ΑΐΏοΙά. λήνει &' ελιχτώ ΗβΓ\ν\ «ρ- 
γήτι μαλλώ σωψρόνως ίατεμμένον (θ]θθ<:ί8 Γθ1ίς[ΐιΐ8) Ε. Λν. 8ο1ιπιίάί. λήνει σω- 
φρόνως έύτεμμ^νον Έχιϊίιβί'ΐοτά. μεγίστφ νίίίοδαιη νίάθΙτίΓ. ΕοΓί. οίος νεόπόχφ, 
Αηί λήνει ^λαχίστφ^ 2ί\ιί ροίίιΐΒ στέψει — (οί. 01ι. 1035. ξύν τώάε Ό^αλλω χαϊ 
στέφει προαίξομαι), &αί στέψει χνλιστώ, Β,νά. χλωρ&ς μέγιϋτον — . λήνει Μ. 
λίνει V. ΕΙ. Ε. Μθηάοδίιιη, οί ΓαΙΙοΓ, λήνει. 

45. αργητι^ Ιιθ§. άργηντι {άργήεντι). 8ίθ ταΰρον ίίογαντα (ρΓΟ άργάεντα) 
άίχϋ Ρίηά8.ηΐ8 01. 13, 99. ΕοιΊ:. άργητομάλλφ, οοΙΙ. ν. ατρε\ρ(μαλλος. νθΐ•8ΐιιη 
ίοίΘΓροΙ&ίιιηι 1ιαΙ)θ<; 8ο1ιοβιιι. ^ί^^] ^ι1• τιήντα, &χιί τοϋτο. 

46. δπισ&ε (Γ' άνάρός ΒιΐΓβθδ. 

47. έν β-ρόνοις ανειμένος ΒαΓ§θ8. τ\μενος'] ^α. ήμένων, 

48. Ιιβ§. οϋτοι γυναΐχίίς (ίΤφ'). 

49. Ροδί 1ι. ν. Ι&οαο&ηι ίηάίοβηΐ; Ηβπη. 8ο1ι. Εγ. Μίηοΐί. Ι,ία\7. Βίηά. Βοη&ΐά. 
Ηαίαδηιοάί νθΓδίιιη ροδ<; Ιηιηο βχοίάίδδβ οβηδθί ΤναΙίθίΐθΜ , ούά^ Άρπυίαισι• τάς 
γαρ Ιπτερωμένας — . Οί. 8αρρ1. 282. έν γυναιχείοις τύποις. 8θρί. 484. Ββά 
ν. οοηιηι. «υτθηίδδ. Οτι. ηυ σψε, Ιία θϋ&ιη Βιιγ§Θ8. είχάσω] ^ιι. εϊχάζω, 
Ιάβια 00113. Λνβοΐίΐ. 

50. Ροδί 1ι. ν. αυί ροδ<; ε?άόν ποτ' ίίάη βχοίάίδδβ αϋί^αίά ορίη&ίνΐΓ ΒίηΑ. 
εΐάόν ποτ' τΙάη] Μβ^ίδ ρΙαοβΓθί; ίίάη τγογ' εΐάον, ΰί ίη 8ορ1ι. Α]. 1142. ή&η ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 5 

δεΐπνον φερονοας' Άταεροί γε μην Ιδέίν 

ανται μέλαιναί τ\ ές το πάν βδελύκτροποι. 

ρέγκονοι ό' ον πλατόΐοι φνσιάμααιν, 

ίκ ί' ομμάτων λείβονσι δναφιλή λίβα, 

και κόσμος οντε προς '&εών αγάλματα 55 

φέρειν δίκαιος οντ* Ις άν&ρώπων στέγας. 

το φϋλον οϋκ δπωπα τήαδ^ ομιλίας, 

ονδ* ήτις οία τοντό γ^ εύχεται γένος 

τρέφονσ* άνατί μη ον μεταοτένειν πόνον. 

τάντεν^εν τ^δη τώνδε δεαπόττ] δόμων 60 

αντφ μελέο'&ω Λοξία μεγαο&ενεΤ' 

Ιατρόμαντις ό' ίοτΐ και τεραοκόπος 

και τοΊς άνάγνοις αιμάτων καϋ'άραιος, 

τγογ' εΐάον ΰνάρ* έγώ γλώσανι β-ρααυν θΐο. 6?άον γαρ αντας Π&Γίτΐη§. εΐάον πο- 
τηνάς Ίοάί. ¥θύ. εΐάον πετΗνάς. Φινέως πτηνό υς χύνα>; Μ. δοΐΐΐηίάΐ;. 

52. μ^λαιναι &* ιηδδ. Μαΐίηι μέλαιναί τ\ Έί δίο ΗαιΊ:. ^α. μέλαιναί χάς 
το ττϋν — . μέλαΐτναΐ\ ΕοΓί. χελαιναϊ, τιί ίη Α§. 462. χ^λανναϊ &* Ερινύες θίο. 

^? τό πάν ιηδδ. ^α. είσοράν. βάίλύχτροποι πίδδ. βάελυχτέοι Ναποΐί. ΕθοΙθ, 
ορίηοΓ: (ϋβθη(1αιη βηίΐΏ ίαίδδθί βάελυχτότροποι ο,\χί βάελνρότροποι. Ργ&6(61'Θ& 
ηοη άβ ιηοπΙ)αβ βθά (1θ οδρβοίιι θ&ταηι α^ίίατ. ΑΙ; οί. 192. — τρόπος μορψτίς. 

53. ου πλαστοΐσι ηΐδδ. ου πλατοΐσι Εΐιηδί. Όίηά. άπλάτοιύι Λνβοΐεΐ. , οοΠ. »(1 
Ρι•. 201. Οί. &ά ΡΐΌΐη. 371. 715. 8ορ1ι. Τι*. 1093. Α]. 256. Εγ. 350. ζτ ίη ιη&Γ§. Μ. 

54. στάζουαιν αίμα άυαφιλ^ς Μ. δο1ιιηίά(. ^ιι. λείβουαιν αίμα άυσφιλές, 
δοΐιοΐ. \&ί. οίον αίματηράν (δίο). 8ο1ιθΙ. Γβο. σταλαγμόν αίματηρόν. 0£. 01ι. 1058. 
^ί ομμάτων ατάζουαιν αίμα άυσφιλές. άία Μ. 6. βίαν V. ΓΙ. Ε. λίβα Βαΐ'^θδ. 
Οί. Εγ. 68. άψΟ-ονεστέραν λίβα. Εγ. 52. ^ι6ς σωτήρος ευχταίαν λίβα. 01ι. 290. 
φιλοσπόνάου λιβός. Επιη. 164. ψονολιβή ϋ-ρόμβον. 

57. τηο$'] τής Μ. ρΓ. 

58. ^ιι. ουί' οιάά γ* ήτις αία τοΟτ^ απεύχεται \ γένος τρέφουά* ανατι μ^ 
ου μεταστένειν. ΕχοίάθΓ&Ι;, ορίηοΓ, ο?<Γ' ροδί βίιηϋθ ούά\ ήτις αία Μ. ει τις 
γαία Ο. η τι γαΐα V. ΕΙ. Ε. τοΟγ' ίπεύχεται ιηδδ. Ιιθ§. τοϋτό γ* εΰχεται. 
Ρ&ναιη Ιιίο οοηνθπίί οοιηροδίΐιιιη έπ εύχεται, 

59. άνΐίτεϊ ιηδδ. άνατϊ Βίοπι. Όίηά. Λν^θοίίΐ. μη ηΐδδ. Ιίθ^. μ^ ού. μετα- 
στένειν πίδδ. Ιιθ§. μέγα ατένειν (ΜαββΓ.). Οί. 137. χλίουαιν μέγα. 255. 311. 
Αβ. 711. μέγα που στένει. Ργ. 1004. τον μέγα στυγούμενον. Εαηι. 12. 113. 
936. 993. Ειη*. Μβά. 996. μεταστένομαι {μέγα ατένομαιΊ) 6ε σον άλγος, θί αά 
Αζ. 1271. πόνων πίδδ. πόι/ον ΑΓη&Ιά. θχ βοΐιοΐ. πόνφ Μαδ§Γ. Ηθγπι. δαβρβοίαηι. 

60. τούντεϋβ^εν ^ίι^] τάν»ένάε ά' Ιίάη ΚίΓοΙι. 

63. χαϊ τοΐσιν άλλοις ηΐδδ. χαϊ τοις άνύγνοις Ε. ^. 8ο1ιιηί(1Ι:. χαϊ τοΤσι ναοΐς 

λυμίίτων χαΟ-άρσιος ϊηοϊιί ίάθτη. άγνοΐς Ιν άάύτοις αιμάτων χαβ-ίίρσιος ΒΐΐΓ^θδ. 

δωμάτων ιηδδ. ί€*^ατωι/Λν&1ίθί., οοΐΐ. 8ορ1ι. ΕΙ. 635. άναχτι τώά^ δπως λυτή- β ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΑΠΟΛΛΩΝ, 

ου μη τιροδώ σε, διά τέλους δέ αοι φύλαξ 

ίγγϋς παρεστώς καΐ πρόαωύ^ αποστατών 65 

ίχ&ροΤαι τοΧς οοϊς ου γενήαομαι πέτιων. 

και νυν άλούαας τάσδε τάς μάργους δρας 

ϋπνφ' πέλουαι ό' αΐ κατάτντυστοι κόραι 

Νυκτός παλαιαΐ παίδες, αϊς ου μίγνυται 

ϋ'εών τις ου6* δ.νϋ'ρωπος ουδϊ ϋηρ ποτέ. 70 

κακών ό' εκατι κάγένοντ\ ίπεί κάτω 

ακότον νέμονται Τάρταρόν ι?' υπό χιόνος, 

μιαήματ^ ανδρών καΐ ϋ'εών "^Ολυμπίων. 

δμως όέ φεϋγε μηδ^ μαλ&ακός γένη' 

ίλώσι γάρ αε και δι^ ηπείρου μακράς 75 

περώντ^ αλαισι την πλανοατιβη χ&όνα, 

ρίονς Ι δνχάς άναύχω άδίμάτων ών νΟν (χω. Ιιθ§. αιμάτων (ΒιΐΓβθδ). Ρθ8<; 
1ι. ν. νθΓ8α8 αΐίςαοί: Ογθ81:Ϊ8 βχοίάϊδδβ ραίίΐί ΈίΆτί. 

64. οϋτοί προάώσω ιη88. Ιίθ§. ου μη προάα σε. Εθθ[αίηΙαι• θηίιη ρΓοηο- 
ιηθη. Οαιίδα οοΓΓυρίοΙα ίαίΐ: προάώ σε ία προάώσω χηαίαίαιη. (Γ^ σοϊ Μ. 

65. χαϊ πρόσω (Γ' ιη88. χαϊ πρόσω γ 61ο ηα. Ηθΐ'ΐη. Ιίβ§. χαί πρόσωΘ•* 
(ΡθΓ8. "νναΐίθί.). 8ίο χάτω&ε (Αίθχ. ΕαΜ.), ψπροσ&ε (Νίοοιη&οΐι.) ίΙνωΘ-ε 
(Εοοί. 693.). Οί. 297. χλύεί 6^ χαϊ πρόσω&εν ών ϋ-εός. βί Αξ. 1104. άλχά ά' 
ίχάς αποστατεί. άποστατίΰν] Ιπι,σχοπΘν Βίαάίιηύΐΐθΐ'. άιχοστατΰϋρ ρΓΟ ά* 
άποστατΘν "Ψβοΐά. 

66. ού γενήσομαι π^πων] Μαΐίιη ού πέπων γενήσομαί. 

67. άλονσας — νπνφ] άλούσας — χόπφ Ρβΐ., οοΐΐ. Τΐιιιο. VII. 40. χόπφ 
ίίλ(σχεσ9•αί. 8ορ1ι. Α]. 216. άλονς μανίί^. μάργονς] ^α. γραίας. 

68. πεσοϋσαι (ηεσοΰσα Μ. ρΓ.) ιη88. παρεΐνται, ΛνθίΙ. ΗθΓ>ν^. πεάβνταί 
ΛΥβοΙί!. ρΐΌΐ). ΗθΓ^. (8ορ1ι. Α^. 676. Ιν (Γ' ό παγχρατης ΰηνος \ λύε^ πεάήσας.) 
πέλουοί Υαΐοΐί. 8ο1ι. Κθοίθ, ορίηοΓ. 

69. γραΐαί παλαίαϊ ιη88. Ννχτος παλαιαΧ Γβοίθ Υαΐοΐί. Λνβοΐίΐ. (γραϊαι, θχ 
§Ιθ88θΐη&1;θ γ^ραιαΧ ίοιί&βδθ οοιταρίαιη Θ8ΐ;.) γραιαι, $ϊ Νυχτός ^οη^. Λνβοΐεΐ. αί 
γης παλαιαϊ Ρ&1. γραΐαι πάλαι, τ* ίίπαιάες Βχη'ζβδ. γραΐαί πάλαι χϋπαιάες ΚίΓοΙι. 

παλαια\] ^^. μέλαινης. • 

71. χάγ^νοντ\ ίπεϊ χαχόν — ] ^α. χάγένοντο, χαϊ χϊίτω — . 

75 8(1- Ιλασί γάρ σε, χάν — βεβώς αμείψεις την — Α. Ιιΐιάλ^ίοΐι. Λνβοΐίΐ. 

ίλβσι — μαχραΐς βεβ<ΰτ* Άλαισι ΕιηρθΓ. Ηβην. ^α. μαχραΐς — ίΐλαισιν ανά — . 

76. υΐ; 8ριιηιιιη άαηιη&ηΐ: ΒοίΗ. Βιι1:1. ΛΥαιιά. Ώίηά. ΗθΓ\ν^, Ροΐ'ίοδδβ γοοΙθ. 

βεβωντ' άν αϊεϊ Μ. Ο. Ρ. βεβόντ' &ν αίεϊ V. ΕΙ. βεβόντ' αίεϊ ¥. βιβωντ' — 

8ίβρ1ι. βεβΘτ^ άν — ΗθΓΐη. Ειϋζδοΐι. Α1ιι•. βϊ (άεϊ) ¥τ. ΏΊηά. ΙΛώμϊ. 8ίά§. περΟντα 

— οοη3. Λνβϋΐίΐ. ^α. άεϊ περβντα — . Οι. 240. όμοια χ^ρσον χαϊ Ό-άλασσαν 

Ιχπερίον. την πλανοστιβή χ&όνα ιη88. άνά — Μβη^θ. πλανοστιβή ηΐδδ- ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 7 

υπέρ τε πόντον καΐ περιρρντονς πόλεις. 

καΐ μη πρόκαμνε τόνδε βονκολονμενος 

πόνον, μολών δε Παλλάδος πού τντόλιν 

ϊζον παλαών αγκα&εν λαβών βρέτας. 80 

κάκεϊ δικαστάς τώνδε καΐ ϋ'ελκτηρίονς 

μύ&ονς έχοντες μηχανάς ενρήαομεν 

ώστ^ Ις το πάν σε τώνδ^ άπαλλάξαι πόνων 

καΐ γάρ κτανείν σ' έπεισα μητρφον δέμας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ, 
Άναξ ^Απολλον, όΐσ'&α μεν το μη άδικεΐν 85 

επεί ό' επίστα, καΐ το μη άμελεΐν μά&ε, 
σ&ένος δε ποιεϊν εν φερέγγνον το σόν, 
ΑΠ. μέμνησο, μη φόβος σε νικάτω φρένας. 

συ δ\ αντάδελφον αίμα κακ κοινον πατρός, 

Έρμη, φύλασσε" κάρτα ό' ών επώνυμος 90 

πομπαϊος ϊσ'&ι τόνδε ποιμαίνων ίμόν 

ικέτην. σέβει τοι Ζευς το κηρύκων γέρας 

ορμώμενων βροτοΐσιν εύπόμπω τέ^νη. 

νίίίθ8αιη. πίζοστίβή οχά,ποάοστίβή ίθπίαί: Ηβην. ϋβάί πεάοστιβή. Οί. Ρθγ8. 126. 
δαρρί. 1000. ΕαΓ. Γΐ•. 670, 3. υγρά ά^ μητηρ^ ου ηεόοατιβης τροφός θά- 
λασσα. Τοίηηι νθΐ•8ΐιαι βριΐΓίαηι 1ΐ8,1)βηί; Βο1:Ιι. ΒαίΙθΓ. 

77. τιόντου ιη88. πόντον Ταπί. πίριρρντας πόλε^'ζ ιώ88. ηεριρρύτους — 
οοη]. ϋίηά. Κβοίβ, ορίηοΓ. ΟΓ. Ρθι'8. 597. 

79. πόνονί ηλάνον 8ο1ι. Παλλάδος ποτϊ πτόλιν] ΝοηηίΜΙ 8ΐΐ8ρθθί;αιη 
ποτϊ ίη δβηαπο. ί)Γ. 8βρί. 295. [346.] Α§. 725. ^α. Παλλάδος ^εάς πάλιν, 
ΟΓ. ΡθΓ8. 348. Οεο\ πόλιν σώζουαι Παλλάάος ϋ^εας. Εαιη. 224. άίκας (Γέ Παλ- 
λάς τ&νδ^ υποπτευθεί β-εά^ Υβΐ Παλλάδος σεμνην πόλι,ν. 8θ(1 ίοΗαδδθ ηοη 
ιηα^ίδ ο£ΓθοάθΓθ (1θ1)θ<: ποτϊ ίη δοηαηο ςα&ιη πτόλίς, μάσσων, πολλός, οίο. 

82. έχοντες ιηδδ. ^α. λέγοντες, &νά, ροϋαβ κλνοντες. 

85 — 87. &τάβ 64. οοΐΐοοαηάοδ θ88θ ριιίΕί Βιιγ§08. 

85. άναξ "Απολλον] (^α. &ναξ — . 01 198. θί αά Α§. 513. 

86. το μη μέλλειν ΒΐΙΓ^βδ. 

88. μέμνησο] δτίδρβοίαιη. ^α. ^άραει, αύ. 8θά οί. 78. 

89. χαϊ κοίνοϋ πατρός ιη88. 1<β§. κάκ κοινοΰ πατρός. Εί 810 Βαΐ'§Θ8. Οί. 
δορίι. ΕΙ. 325. την σην ομαιμον ίκ πατρός ταυτου ψύσιν. 

90. κάρτα (Γ' ΐϊΐεδ. ^α. κάρτα τ\ 

92. τόά' έκνόμων σέβας ηΐδδ. τόίΓ' Ιχνόμως σέβας ΗθΓηι. τόά' εννομον — 
οοη]. ΏγεΙϊθ. τόά' εννομον γέρας οοη]. ΡαΙ., οοΐΐ. 209. το κηρύκων σέβας Ψβοΐά. 
^α. τόά' ίκτήρων σέβας, 

93. όρμώμενον 11388. Οοπ'θχί Ορμώμενων, τι;/^ 11188. Βθ(ϋ τέχνζί. 8 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΚΛ ΥΤΑ1ΜΝΗΣΤΡΑ. 

ευδοιτ^ &ν' ώη, και κα&ενδονοών τι δει; 

ίγώ δ^ νφ^ υμών ώό' άπητιμασμένη 95 

ΆλΙοίΟίν Ιν νεκροϊαιν ών γάρ εκτανον 

όνειδος ίν ψ&ιτόϊαιν ουκ ΙκλεΙπεταΐ' 

αίσχρώς άλώμαΐ' προνννέπω 8* νμϊν δτι 

ξχω μεγίστην αΐτίαν κείνων ντιο, 

πα'&οϋοα ό' οντω δεινά προς τών φάτάτων, 100 

ουδείς υπέρ μου δαιμόνων μηνίεται 

κατασφαγείαης προς χερών μητροκτόνων, 

οράτε πληγάς τάσδε καρδίας ίμής' 

ενδονσα γάρ φρην δμμασιν λαμπρύνεται, 

έν ήμέρ(ί> δ^ ή• μοΐρ^ άπρόσκοπος φρενάον, 105 

η πολλά μίν δη των Ιμών έλείξατε, 

χοάς τ' άοίνονς, νηφάλια μειλίγματα, 

94. ΡοβΙ: άν ρίθηβ ΐηίθΓριιη§θηάτιιη. χαϊ χαβ-ενάουσΰϋν] ΟίΓθηάϋ; χαί, ^α. 
τβν χκ&ευάόντων {χα&ευάουσΰϋν). τ£ ά€Ϊ] δαδρθοίπιιη Εΐιηδίθίο &(1 Μθά. 552. 

95. ^5ίΓ' άπητιμαύμένη ιη88. ^α. ώάέ γ Ύμι,μασμένη, 8θ(1 άπητίμησε 
άίχίΐ: Ηοιηθπΐβ II. 13, 113. 

96. ίίλλοισιρ] νϊίίοδαιη. Γοιί. φ&ίτοϊσίν, νεχροΐαιν ιη88. νόμοιαιν "\ΥθοΗ. 
ώς μϊν Π188. ών μίν ΤγτΜΜ. ΘΧ 8θ1ΐθ1. Ώίηά. Ώθ(ϋ &ν γάρ — . 

97—99. ΙηνθΓΰί (99. 98. 97.) Μαββί. βί βίο (99. 100. 98. ηϊσχρβς άλω- 
μαή Μ. δοΐιιηίάΐ;. 

97. έχΧδίπεται] Ιχνίπτετκί {Ιχν(πτομ,αι) ^οη^. Ηθγτυ. 

98. αΙσχρΘς (Γ* ιη88. Βθάί αϊσχρώς. 

99. νπο] νπερ Ύί&τ1. 

100. (Γ Μ. / V. ΓΙ. Ε. ^ 

103. δρα ά^ ιη8Β. όρατε ΡεΙ. 8ίά§. δθά οί. 121. 124. 125. 133—135. 1808^. 
χηράίίΐ αέΒ^εν Μ. Ο. Ρ. ΓΙ. χηρεία αέθ^εν V. Γ. χαράίας 8&εν Ο&ηί. ΗβΓίη. 

Ώίη(1. Ρβΐ. δίά^. (8θ(1 Γθς[ΐιίΓθΓθίϊΐΓ πό&εν 8,αί όπό&εν ροΰα8 ς[ΐΐΕΐη ο&ετ'.) 
χαράίας εσω Ε. ΝβίάΙι&Γάί;. χαιρίας σέ&εν Β»Γ&ηθΐ£. χαιρίας σέ&εν οοη]. ^δίεβί. 
^ιι. χαράίας εσω (νβΐ ίμήζ), νβΐ χαιρίας Ι μας. Υχύζ&ϊ&ΐΆ ίαθίΐΐΓ Ηοΐΐ^θπίοη. 

104. 105. Ηθ8 νν. &1ίαηάθ ίηνβοίοδ ριιί&Ι: 8ο1ι. 105. βοΐιιιη Ρήθη. 
104. ενάουσα ηΐδδ. ευάονσι ΒιογΕθη. "\ν6θ1ί1. 

105 8ς[. έν ήμέρίΐ — ] Η&60 αΙ)Θ88θ τα&Ιϋ ΗθΓ^θΓάθη. μοίρα πρόσχοπος 
ιη88. μοΤρ^ άπρόαχοτΐος Τατη. 6Χ 8θ1ιο1. ^α. π&ς άπρόσχοπος. βροχών πίδδ. 
ΡαΙ. φ&ίτΘν ΜθΛθΙ. φρενών (θχ δοΐιοΐ.) Ηθπη. Μίηοΐί. Λνβΐΐ. ϋίηά. ΤνβοΜ. 
Βοηαΐάδοη. δοΐΐοΐ. ή ττίς φρενός μοίρα ον προορ^ Ιν ήμ^ρα. Α.ί ς[ΐΐί(1 δϋ ή 
της φρενός μοΐρα βψήάβϊΆ ηθδοΐο. 

106. η πολλά μϊν (Γ^/] διίδρβοίιιιη μέν. Οί. 144. ^ ηολλά άη πα&οΰσα — . 

107. νιφάλια ηΐδδ. νηφάλια Τατη. νερτέρων ϋδθηθΓ. ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 9 

και νυκτός νμϊν δεϊπν^ Ιπ εαχάρα πυρός 
Ε'&υον, ώραν ούδενός κοινην '&εών. 

\καΙ πάντα ταϋτα λάξ δρω πατούμενα. 110 

\ό ό' ίξαλύξας οΐχεται νεβροϋ δίκην, 
καΐ κάρτα κούφως εκ μέοων άρκυστάτων 
ώρουαεν ύμΐν Ιγκατιλλώψας μέγα. 
ηκούοαϋ'^ ων ίλεξα της Ιμης περί 

ψνχής, φρονήαατ\ώ κατά χ&ονος ^εαΐ' 115 

δναρ γάρ υμάς νυν Κλυταιμνήστρα καλώ, 

ΧΟΡΟΣ, 

(μυγμός) 

ΚΑ, μύζοιτ^ άν, άνηρ ό' οΐχεται φεύγων πρόσω* 

φίλοι γάρ είσι τοις &εόΐς προσίκτορες, 
ΧΟ, (μυγμός) 120 

ΚΑ, άγαν υπνώσσεις κου κατοικτίζει πά&ος' 

φονεύς δ^ "^Ορέστης τησδε μητρός οΐχεται, 

108. χαϊ ννκτϊ (ϊ ΘΧ ο ίΕοίαιη) σεμνά Μ. χαϊ νυχτϊ σεμνά Ο. V. Μ. χαϊ 
ννχτίσεμνα ΤιίΓη. καν ννχτϊ σεμνά Βιιγ§Θ8. Νοη ιπεΙθ. Οογγθχι χαϊ ννχτός ύμΐν, 

109. ωραν] ΑάγθΛίβΙίΙθΓ ροβίίιιιη. ΟΓ. ΗθΐΌά. II. 2. την ωρην έπαγι,νέείν 
σφίσι,ν αίγας. ΕτίΓ. Βαοβίι. 722. αί άϊ την τεταγμένην \ ωραν ίχίνονν ^νρ- 
σον βϊο, Ώβτα. ρ. 49, 6. Αηάοο. ρ. 18, 4. 8ίηιί1ίίθΓ άωρίαν ΑήΒί, Αοΐι. 23. 

110. χαϊ πάντα] ^11. &παντα. 

112. χαϊ ταϋτα χονφως ιπδδ. τοίαΰτα χούφως 'νΤθίΙ. Ιιθ^. χαϊ χάρτα χού- 
φως. Μ βίβ Ηθγ^., ς[ΐιί, '^δί χαϊ ταϋτα δ&ηιιιη βδδθΐ:, Ιιαικί (ΙαΒΐθ 8θ€[ΐιί άο- 
1)1118861: ραΐ"! όρούσας.*^ άρχυσμάτων ηΐδδ. άρχυστάτων Τοτη. 

113. έχχατίλλώ^Ιίας ιηδδ. Ιγχ, Τοτη. 

114. άχούσαϋ•^ ώς Ηίξα ηΐδδ. άχούσαβ•* ών — ΑΰΤ. ΗθΓΐη. 8ο1ι. ηχόύσα&* 
ών οοη]. "νΤ&^θί. ^ιι. άχούσαβ•^ ών ελεξα της τ* ίμης περϊ | ^Ι^νχης φρονήσατ* — . 

115. ψνχής] τύχης Υαίο^. 

116. Κλυταιμνήστρα (δίο) ιηδδ. ΚΧυταιμήστρα Λνβοϋ. 
117 — 131. ΡβΓδοη&δ ρατ&^αρίιίδ άίδΐΐιι^ΐ; Μ. 

119. φίλοις γάρ εϊσι,ν ονχ έμοΐς προαίχτορες πίδδ. φ(λοι — προσενχότες 
"ννβϋ. δίά^. ^I1. φ(λοι, γάρ εΙσι τοις ϋ-εοίς (απί Αοξ((^) προσίχτορες. φίλοις] 
Ιχβ^ροΐς Ή&ήαηζ, άλλοις Ν£ι1)ΘΓ. εϊσιν ούχ Ιμοΐς ιηδδ. είσιν, ούχ ίμοϊ δοΐηιίζ. 
Ι)οΙ)Γ. ΗθΓΐη. ΡηΙ. ϋίηά. ^I1. εϊσι τοις β-εοΐς. Οί, 151. ηροσίχτορες ηΐδδ. 
προσειχότες νί&ί\. 8ί(1§. ΟΓ. 441. '^σαι — σεμνός ηροσίχτωρ. 

121 — 123. ίη ηΐΕΓ^ΐηθ 1ι&1)θί Μ. 

Ι2ΐ. ϋγην Μ. ϋγαν / V. ΪΊ. Γ. δίαηΐ. χατοιχτ(ζεις ιηδδ. χατοιχτίζει Γθοίθ 
Βίηά. Οί. Ργ. 36. τί — χατοιχτίζει μάτην; ΡθΓδ. 1063. χατοίχτισαι στρατόν, 

122. μητρός] μιαρός Έ. Ψ, δοΐΐΐΐΐΐάΐ:. β" ^Γ , • 10 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΧΟ. {ώγμός,) 

ΚΑ, ώζεις, νπνώασεις' ονχ αναστήσει τάχος; 

τι αοι πέπρωται πράγμα πλην τενχειν κακά; 125 

ΧΟ, {ώγμός.) 

ΚΑ. νπνος πόνος τε, κύριοι σννωμόται, 
δειναΐς δρακαίναις έξεκήραναν μένος, 

ΧΟ, (μνγμός διπλονς οξύς.) 

λαβε λαβε λαβε λαβε, δράασον. 130 

ΚΑ, δναρ διώκεις '&ηρα κλμγγάνεις ι?' 5περ 
κύων μέριμναν ονποτ' έκλείπων πόνου, 
τι δρας; άνίστω, μη σε νικάτω πόνος, 
μηδ^ άγνοήσγις πήμα μαλ'&αχ&εϊσ^ νπνφ, 
αλγησον ήπαρ ίνδίκοις δνείδεσί' 13 δ 

τοΧς σώφροσιν γαρ άντίκεντρα γίγνεται, 
εν ό' αιματηρόν πνεϋμ* έπουρίσασα τω, 
άτμφ κατισχναίνονσα , νηδύος πνρι, 
έπου μάραινε τ' εντιτέροις διώγμασιν, 

123. μυγμός Μ. 8Θ0. ΠΙ. ώγμός ΚοΙ). 

124. ώιζεις (βίο) Μ. άναστήσι^ Μ. τάχος] τάχα Ήβιϊ, 

125. ηέπραχται ιηδδ. τίταχτηι ΛνΈΙίΘί., οοΐΐ. δοΐιοΐ. τί ουν μΜδίς το σόν 
ίργον άνύδίν; βϊ νν. 71. 208. 642. πέπρωται Ββηίΐ. 81ίΐιι1. Βαίΐ. Ηαι•ί. 8ί(1§. 
α. Ργ. 535. τί γαρ πέπρωται, Ζηνϊ πλην άίϊ κρατεΐν; ^α. προβήχΗ, 

128. δεινής άραχαίνης 0188. Ιιβ§. άίίναις άραχαίναίς. Έοτί. όπνίΟν ϋ-ε&ν τ®ι/<Γ. 

130. ψράζου] άράσαον 0003. Λν^Ι^θί. Εθοίβ, ηΐ ίαΙΙοΓ. λάβε (δίο) Μ. 

131. χλαγγαίνεις ιηδδ. χλαγγάνεις Λν&^θΓ. Εθοίβ. <Γ ηΐδδ. ^^* 8ο&1. 

132. εκλιπών ηΐδδ. έχλείπων Βίοηιί. αά 8θρί. 55. Κβοίθ. πόνον] άρό- 
μου 1ί. 8ο1ιηιίάϊ. 

133. πόνος ηΐδδ. χόπος Η&Ιηι. Λνβο^Ι. 

134. μαλΘ•((χ&εΙσ' ί'πνο)] ¥θΥί. νίχηΟ-εΤα* ΰπνο). Οι. 133. 

135. όνείάεσιν Β,τιί όνείάεσσιν (Μ. Ο.) ιηδδ. 136. γίνεται Μ. 

• 137. ούά' ιηδδ. σν ά' Ρθ&Γδοη. Ροι•δ. Ηβιτη. τό (Γ' Ραιι>Λτ. ευ ά' ΚιγοΙι. τώά' 

- « 

(οιάίηθ ίηνθΓδο νθΓδααιη 138. 139.) Ηθπη. σπεΰό* Μιΐδ^Γ. σοΰ ά' Μτίδβτ. "^β^θΓ. 
^ λνβοΐίΐ. (Ηβδγοίι. σου- ϊ&ι, τρέχε, ορμά. 8θρ<;. 31. όρμ&σ&€ πάντες, σοΰσ&€.) 

/ '• - " ^α. €ΐ5•\ έπουρίσασα τφ] έπονρίσασ' επόυ ¥. ΛΝΤ. 8ο1ιιηίά1;. ίπουρίσασ* ίίγρα 

ιάθίτι. Οί. ΕαΓ. ΑικΙγ. 611. αλλ' οΰτί ταύτζΐ σόν φρόνημα Ιπούριοας, τω] το5ά* 

ΗθΓίΐι. ΡοδΙ; τω ίηίθΓραπβϊΙ; ΛΥθοΙίΙθΐη, άθ Ιιαο νί 8Γΐ;ίοπΗ οοΐΐ. 7. 255. 355. 336. 

174. δβρί;. 197. 385. 509. 912. 8αρρ1. 439. 1047. 1055. Ριόπι. 234. Αζ. 7. 

138. άτμφ 11188. αύτω Γ. ΛΥ. 8ο1ιιηί(11;. άτμου — νηλεΘς πυρί Βοίΐι. ^11. 
αυτόν. Υθΐ'δΠίη άθΐθί ΛνΊιηάθΓ. χατισχαίνουσα ϋΐδδ. κατισχναίνονσα ΚοΒ. 

139. μάραινε άευτε'ροις άιώγμασιν ιηδδ. μάραινε (Γ' άγρίοις (νβΐ εύπτέροις) — 
Γ. Λν. δοΐιηιΐάΐ. Βθ(ϋ μάραινε τ' ευπτέροις — . 

—^ • . " \ . ΐ 1 1/ - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 11 

ΧΟ. Μγειρ^ έγειρε καΐ^σν τήνδ\ ίγώ όέ σέ 140 

εν δεις; άνίατω κάπολακτίααό^ νπνον 
είδώμεν ει τι τονδε φροιμίον ματα. 

δίΓ. 1. Ιον Ιου, •}■ πότιαξ. Ιπά&ομεν, φίλαι, 

ώ πολλά δη πα&οναα και μάταν Ιγώ. 

ίπά&ομεν πά&ος δνααχες, ώ πόποι, αφερτον κακόν. 146 

Ιξ άρκνων πέφενγεν , οΐχεταί &^ δ ϋτιρ, 

νπνφ κρατη'&έία^ άγραν ώλεσα. 

Αηί. 1. Ιώ παί Διός, έπίκλοτιος τιέλεις, 

νέος δε γραίας δαίμονας κα'&ιππάαω. 150 

τον ίκέταν αέβων, α&εον άνδρα καΐ τοκεναιν πικρον, 
τον μητραλοίαν ό' Ιξέκλεψας ών ύεός. 
τί τώνδ'^ έρεΐ τις δικαίως ίχειν; 

81γ. 2. έμοί δ* όνειδος έξ δνειράτων μολόν 155 

ετνψεν δίκαν διφρηλάτου 
μεαολαβεΧ κέντρφ 
υπό φρένας, υπο λοβόν. 

140 — 178. ^ιι^ι1άθ^^Iη οΙιογθιιΙιβ άί8<;ι•ίΐ3αιιη1: Ηθπη. ΒαητΙ). Ο. Μαΐίοι•. Ώο 
(^ιιίη(χΰθ 0ΓάίηίΙ}ΰ8 ΟΗογι οο^ϋαί I^&^ι1η1&ηη. 

140. €γ€ίρε καϊ σύ — ] ^α. (γΗ{ίέ νυν συ — . ίγώ ά^ σέ] Ιγώ ά^ την 
Α. Ι.ιιά\7ί§. Κβάάθ, αί β^ο ίθ. 

142. εΐάώμί&' ιη88. ίάώμε&' ΤιίΓη. ΕοΓί. ίίάΘμεν. €Ϊ τί — '] ίί το — λΥαίΣθί. 
143 8<ι. Η&θο ίηίθΓ 1ΐΘηιίο1ιοη8. (Α. 143. Β. 144. Α. 145 — 147. Β. 148. 

Α. -155 — 158. Β. 159 — 161.) (ΙίδίΓΛαιιηί Κθ8δΙ)Λθ1ι θί ΛνβδίρΙι&Ι. Λ\^βο1ίΙ. 

143. ϊου Ιού] ^α. ίη έή. Οί. Αβ. 114. πύπαξΜ. πόπαξ Μά. πόποί Η&Η. 
ςα. παπαΐ. Οί. Ρθΐ•8. 1031. Α^. 114. 1256. Εαιη. 262. 

144. η ηΐδδ. ^α. &. ηαβ-οϋσα χαϊ ιη8δ. μκβ^οΰσα χαϊ ^βΐΐ. ^α. π€- 
7ΐόν&αμ(ν ο,ηϊ πέπον&α χαί. μάτην ηΐδδ. ΟοίΤΘχί μάταν, 

145. άνσαχ^ς Μ. άυσκχ^ίς V. ΙΊ. 

147. πέπτωχεν] ^ι1. πέφευγίν, &\ιί ώρουσιν, (Γ' ηΐδδ. Ρ&Ι. ^' ΑΙ)Γ. Ηθγπι. 
Ώίηά. ΛνβοΜ. βίο. 

149. τΐέλει Ο. ρΓ. τΓ^λί; Μ. πάλεις Βατβθδ. ^α. πέλεις, &ιι<: μ\ν ει. ΟΓ. αά 199. 

150. νέος ά^Ι ^α. νέος τε. ΟΓ. 731. ίηεϊ χαΟ-ι,πηάζεί με ηρεαβΰτιν νέος, 
779. Ροδί χα&ιππάσω νίΓ^αΙα ίαηίυηι ίηίθίριιη^θ. 

153. (Τ 0188. / Τν&1ίΘ£. ςα. τ\ ά' έξέχλεψκς] άη 'ξέχλειρας Κθδ8ΐ)&ο1ι. 
157. μεσολαβεί] μεσοβαλεΐ ^ΛΓαΙίθΓ. (ΡοιΊαδδθ ιβοίθ.) Οί. &(1 Αηδί. Εοοί. 260. 
μέση γαρ ουάέποτε ληφβ-ήσομαί. λοϊι. 274. μέσην λαβόντα (αυτήν), ΝπΙ). 1047. 
χέντρφ] Υϋΐνδαιη Ιιοο νΐάθίαρ. ΕΘς[ΐιίΓί<;\ΐΓ θηίιη ίαιηΙ)ΐΐ8 (οί. 164.). 

159. ^τ (ί. 6. ζήτεή ίη ιη&Γ§. Μ. Ροδί λοβόν ροη&ίιιτ ρίβηιιηι ριιηοίιιιη. 12 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

πάρεατι μαστίκτορος [δάίον] δαμίον 160 

βαρύ τι περίβαρν κρύος εχειν. 
Αηί. 2. τοιαύτα δρώσιν οι νεώτεροι ύεοι 

κρατούντες το πάν δίκας πέρα 

φονολιβεΤ ύρόνφ 

περί πόδα, περί κάρα. 165 

πάρεοτι γάς δμφαλόν προαδρακεΐν [αιμάτων] 

βλοσυρδν άρόμενον άγος ή" εχειν. 
8ίτ. 3. έφεστίφ δε μαντικόν μιάσματι 

μνχόν Ιχρανας αντόσσντος, αυτόκλητος, 170 

παρά νόμον '&εών βρότεα μ^ν τίων, 

παλαιγενεΐς δε Μοίρας ψ&ίοας. 
Αηί. 3. κάμοί γ ε λυπρός, ή• και τον ουκ έκλύσεται, 

υπό δε γάν φυγών ονδάμ' έλεν&ερονται, 175 

160. άαΐον &ί αιμάτων (167) (1θ1οΙ)£ΐ<; οΐίιη Ώίηά. Νβδοίο &η Γβοίθ. 

161. βκ^ύ το — ] ^α. βα^ν τι, —, ΕΙ βίο Λν&ΐίβί. 8ο1ι. ίχ^ν ιη88. 
^^1. Άγαν, 8θά οί. ν. αηΐ:. 168. 

163. πατοΟντες — ^ίκας πέάον [/Ιίχας πί$ον Υαίο^.) Βαι^βδ. ^α. πίζτοϋντίς 
το πάν ^(χας πίίον (σέβας), το πάν] Εθς[αίη1;αι• ίοΓδ&η θρίίΐιθίαιη Εϋςαϊά 
ηοιηίηίδ β^ρόνον ςααΐβ βδΐ σεμνόν. ^ιι. μέγαν. άίχας πλέον ηΐ88. ζ//>«? 
Ό^ρόνον ΒβΓβΙί. ΒωηΙ). ΛΥβο^Ι. ^α. άίχας πέρα. Ιί& θΰαιη Ηθίαΐδοθίΐι, οοΐΐ. 
Ηθβγοίιίο, <ιιιί πέρα ]^βΐ' πλέον θχρίίοαί. ΟΓ. Ργ. 30. πέρα άίχης, 

164. φονολίίβή 11188. φονολιβή Τ&γινί, λτπΜ. Λν^βί. φονολιβεϊ Ό^ρόαιβο^ 
Κ&γδβτ, βί (^άχφ) ΨβϊΙ Οί. 0)1. 523. 546. 8ορ1ι. Τγ. 712. ϋ^ρόνον ιηδ». δοΐιοΐ. 
8ΐ(]§. ^ρόμβον "ννίΐΐίθί. Ηθπη. Όίηά. βίο. ϋ^άχον Καιιοΐι. Οί. 54. άνσφιλη λίβα. 

168. αΐρονμενον Μ. V. ΕΙ. V. αιρούμενον 6. άρόμενον ΑΒγ. Οί. Ρβι'δ, 481. 
αΐρονταί {αίροϋνταίΐη88.) φι^/ιί^. 8αρρ1. 341. 950. (χείν] Ισω Νθλνιη&η. Οθΐίθ 
νίχ ρΐΛΟθί Μο εχε^ν, Οί, ί^πίθη ν. δίΓ. 161. 

169. ^π. Ιφεατίφ άέ γ* αγνός ών μιάσματα — . μάντι σβ (σώ Μ. Ο.) ιηδδ. 
μάντίς ών 8θ1ΐ. Ώίιιά. μαντιχσν 8ΐ&ηΙ. Ηθ&Οι. ΤΝ^'θοΙίΙ. μάντι, σον 8θ1ιθ1θί. 
Φοίβος ών ροϋιΐδ θχδρβοί&Ι)»! Ρ αϊ. 

170. μνχόν Μ. μνχόν Ο. σόν οιχον V. ΕΙ. Ε. ίχράνατ* Μ. (εχρανά γ') Ο. 
ΕΙ. ίχβ^ράνατ* V. Ε. εχρανας Ταπί. 

171. παρά νόμον Ρ. παρά νόμων V. ΕΙ. Ε. παρανόμων Μ. Ο. βρότεα 
Μ. Ο. βρέτεα Ρ. V. ΕΙ. Ε. . 

174. χαμοί τε ιη88. χαμοί γε Ρ. 0&8. Ροαι•8θΐι. 8ο1ι. Ρβΐ. χίΐμοιγε ΒΙοηιΓ. 
αά 8θρί. 469. ^μοί τε Ηθπη. χαμοί ^στί "νν&ΐίοί. Έογί. χάμονστϊ — . λυηρός] 
πίχρός Ρ. χαϊ τόν ιηδδ. χαύτόν Νθννιηαη. χεΐνον Έτοηο^θπ, Κθ88ΐ)£ΐο1ι. Ι»β^. 
χαί νιν Εαί τοϋτον. 8θ(1 οί. 137. 

175. νπό τε γάν ιηδδ. Εθ§. υπό ά^ γάν. ΕΙ; βίο Ηθ^δθ. φενγών ιηδδ. 
φνγών ΓθΓ8. οϋποτ* ηΐδδ. Οοιτβχί ονάάμ\ έλενβ-εροΰται] νίϋοδαηι Ιιοο 
νίιΐ6<:νΐΓ ροδΙιιΙίΐΓθίοΓ θπίιη ίιιίαπχιη. ^α. ΙχεΙβ-εν ήξεί. Υβΐ ν^ -^ ^ εσταί. ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 13 

ποτιτρότιαιος ών δ' έτερον φ κάρα 
μιάστορ^ ίξ έμον τιάαεταί. 
ΑΠ. εξω, κελεύω, τώνδε δωμάτων τάχος 

χωρεΐτ\ άπαλλάοαεούε μαντικών μυχών, 180 

μη καΐ λαβοναα πτηνόν άργηστην δφιν, 

χρναηλάτον '&ώμιγγος εξορμώμενον, 

άν^ς νπ' άλγους μέλαν^ άπ* εντέρων άφρόν, 

εμοϋαα ύρόμβους ους άφείλκυαας φόνου, 

ουτοί δόμοιαι τοϊαδε χρίμτπεο'&αι πρέπεί' 185 

άλλ^ ου καρανιστήρες δψ'&αλμωρύχοι 

δίκαι αφαγαί τε απέρματός τ' άποψ&ορα 

παίδων κακοϋται χλοΰνις, ηδ* άκρων τομαΐ 

λευσμοί τε, και μύζουσιν οίκτιαμόν πολύν 

176. ά' ών Ώ\8Β. ών ά' ΡθΓ8. Μ&ΐίιη ών. Έί βίο "νναΙίθΓ. έν κ«ρ^ ηΐ83. ψ 
χάρικ οΐίΐη 8θ1ΐ. ^α. αν χάρι^. ΟΓ. Ε\ιγ. Μθά. 1382. οΐά' ί!σ)ν, οϊμοι, σω κάρη 
μιάστορβς. 8ορ1ΐ. ΕΙ. 607. 8ν πολλά άή μέ ύοι τρ^ψΗν μίκστορα \ Ιπι^τίάσω, 

177. μίάστορ*] άλάστορ^ δίαηΐ. ίχείνου ιη88. Ιχ γένους V^'^\\, Ιχγόνον 
^ο^^. Λνβοΐίΐ. €χγονον ΖαΙ^Εδ. αυτ^ Ιχ€Ϊ ΌΊή&ηι. (χ γ* ίμοΰ Νθ>^ΐΏαη. ^ί Ιμοΰ 
δοΐιοίθί. Ραΐ. έγγίνήΉ.αγί. Βίά^. ίχ σίνονς'^βοΐίΐ. ίατιν οι Ηβηη. 8ο1ι. Μίηοΐί. 
ΜϋΙΙθΓ. Βίσιν οι ΚίΓοΙι. Ιχ νέου Αΐιι•. Εγ. ^ιι. αυ&ίς κ υ. 

179. τάχος] τάχα Ηαι-ί. 8β(1 οΓ. 124. 8θρί. 58. Αβ. 945. 1110. Α1ίΙ)ί ώ^• 
τάχος, Αζ. 27. 01ι. 889. 8θρ^ 678. 

181. άργηστην] Οί. 8θρ1:. 60. άργηστης άί^ρός. 6ψιν] Μθ1ία8 οοηνθπίΓθί 
ϊον (8Ε^ί<:1:αηι). ΟΓ. Ηοιη. II. 16, 773. Ιοί τε πτερόίντες από νενρήφι Ο^ορόντες» 
8βά ρποΓ ίη ϊός ρΓοάπϋίΙπίΓ. 

183. μέλαν* «ττ' άνβ-ρώπων («ττ' ανβν Μ.) 0188. μέλαν* «τι' Ιντέρων οοη]. 
Λνβοΐίΐ. ^α. μέλαν* άπάνβ^ωπόν τ\ (Οί. Ργ. 20. τώίΓ' άπαν&ρώπφ πάγφ.) ΥθΙ 
μέλανα πνευμόνων (ίΙ& θΐί&ιη Κ 8ο1ιιηΐάί). 

185. άόμοίύί] άόμοις σε ^&\ίβί. ΕθΓί&88θ Γθοίβ. 

186. ού Μ. Ο. ου Ταπί. 81»η1. χαρανηστήρες Μ. ούχ Ιίρ^ άνησττίρες V. 
ΕΙ. Ε. χαρανίσττίρες 81ίΐη1. 

187 8(1. άίχαί — άποφθ-οραϊ λευσμοί τε (άθΐ. ν. 188.) ΚαίΙΐθΐ'ίοΓά. 

187. άποφβ-οραϊ ιη88. άποψΘ^ορξ Μα8§Γ. ΕγΓ. Βίηά. ΡεΙ. 

188. χαχοΟται χλοΟνις ιη88. χαχοϋσαι, χλοϋνιν δοΐιοθΐη. παίάων τε χλοΰνις 
χαϊ χαχΰΛν άχρωνία Βοίΐι. χαχή τε χλοΟνις 8ί&η1. Εγ. χαχοΰταί χλοΰνις οοη]. 
Μΐΐ8§Γ. »(! 8θρ1ΐ. Τγ. 147. σπέρματος τ' άποφ&οραϊ \ παίάων τε χλοΟνις ή(Γ' 
άχρωνία χαχοϋ Επίζδοΐι. ΗθΓΐη. νίίίοδίιιη νΐάβίατ χαχοϋται,. νβΓβιιιη ρΓΟδΟΐί- 
Μί ΕαγδθΓ. άχρωνία ΐηδδ. άχρωνίαν Ηβίηίδ. άχρων τ ο μη Παΐ*!. Μοίίηΐ άχρων 
τομαί (ιηιιίίΙαίΐοηΘδ). Ιάθΐη ρΓοροηίί Βαν. 

189. λευσμόν ιηδδ. Ηθίιηβ. λενσμός Λ\ή λευσμοί Ο&δ. λερσμοί δίαηΐ. Ραΐ. 
λυγμυν Λν'ίθδθΙθΓ. ^ιι. λυγμός Λπί λυγμοί, Ύϊχ ρΐ&οθΐ: λευσμοί, χαϊ] ^α. 14 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

νπό §άχίν παγέντες, 3ρ' άκονετε 190 

όϊας εορτής εστ' άτιοτηνστον '&εοΐς 

στέργη'&ο' ίχουααι; πάς δ* νφηγεϊται τρόπος 

μορφής, λέοντος &ντρον αίματορρόφον 

οίκεΐν τοιαύτας εικός ^ ου χρηατηρίοις 

προς τοΤαδε ΠνΌΊοιαι τρίβεσ&αι μνσος. 195 

χωρεΧτ* Άνευ βοτήρος αιπολονμεναι. 

ποίμνης τοιαύτης οϋτις ενφιλης ϋ'εών. 
ΧΟ. &ναξ Άπολλον, άντάκοναον έν μέρει, 

αυτός συ τούτον ου μεταίτιος πέλεις, 

άλλ^ ές το παν επραξας ών παναίτιος. 200 

ΑΠ, πώς δη; τοαοϋτον μήκος ^κτεινον λόγου. 
ΧΟ. εχρησας ώοτε τον ξένον μητροκτονεϊν. 
ΑΠ. έχρησα ποινάς του πατρός πράξαι' τι μην; 
ΧΟ. εϊναί ι?' υπέστης αίματος δέκτωρ νέου. 

χου {βϊ 11 1) ί). Ιάθΐη ^οη^. ΒαΓ^θβ. Νθ^νηΐίΐη. οίχτισμόν πολύν] ^υ.. οϊχτι- 
στάρ (β,χιί οίχτιύμοϋ) γόον. 

190. «ρ* άχον€τ€; τοίας^βίΐ. 191. άποπτνστοι ηΐ88. Ί^βξ. άποπτύστον. 

195. Ιν τοΐσάε ηλησίοις Μ. Ο. Ιν τοίσι ΙΐυΟ^ίοιαί ΜαΓίίιι. Ιν τοΤσι παντί- 
μοιοί Ιι. ΚαγβθΓ. Ιν τοις άπλίίτοίς τοΐσάε Ή.ΒΧί. Ιν τοΐαι πλονσίοισι ^ο^^. 
Ρααν. 'ΨΒ^ίβΐ. Ιν τοΤσά^ ^ναιαίοισι (νβΐ Ιναισίμοι,σι) ΗβΓ^. πέλας παρούσας 
τοΙαά€ προστρίβειν μνσος Μθίζ^θΓ. ^11. προς τοίσάε — . Αιιΐ: προς τοΐσά*' άπροσ- 
πλάτοισι. Αχχϊ προς τοΊσόέ γ* άπλάτοίΟί. ΟΓ. 238. προστετριμμ^νον τ€ προς \ 
ΙΙλλοισιν οΐκοίς, Ργ. 329. 

197. τοιαύτης (Γ' ιη88. ΡβΓίίοιιΙα ηΐθΐίαδ &1)βπΙ. Ιάθΐη 86ηίϋ Ώαν. εύψί- 
λης] Αοϋνο 8βη8α 8Π8ρ6θίιιηι. ^α. ποίμνη τοιαύτη (Γ' οϋτις ίύφιλης Ό-εοΤς,